Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumus Nr. 1482 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.236

Rīgā 2007.gada 10.aprīlī (prot. Nr.23 6.§)
Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 24.panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts kase budžeta finansētajām institūcijām piešķir asignējumus un nodrošina to izpildi atbilstoši apropriācijai, kas noteikta likumā par valsts budžetu kārtējam gadam (turpmāk - valsts budžeta likums).

II. Asignējumu piešķiršana

2. Piecu darbdienu laikā pēc saimnieciskā gada valsts budžeta likuma pieņemšanas Saeimā otrajā lasījumā vai finanšu ministra apstiprinātiem valsts darbībai nepieciešamiem valsts budžeta izdevumiem, aizdevumiem un aizņēmumu limitiem ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk - ministrija) sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā priekšlikumus par dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem sadalījumu pa saimnieciskā gada ceturkšņiem (turpmāk - dotācijas sadalījums) atbilstoši maksājumu termiņiem, ņemot vērā šādus nosacījumus:

2.1. atalgojumu plāno atbilstoši izmaksu laika grafikiem, mērķdotācijas pašvaldību budžetiem, subsīdijas un dotācijas, kā arī pārējos regulāros izdevumus plāno atbilstoši maksājumu laika grafikiem;

2.2. finansējumu, kas piešķirts Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto vai finansēto projektu un pasākumu finansēšanai, plāno atbilstoši noteiktajiem maksājumu grafikiem;

2.3. iemaksas starptautiskajās organizācijās plāno atbilstoši maksājumu grafikiem;

2.4. iegādes pamatkapitāla atjaunošanai plāno saskaņā ar prognozēto valsts iepirkumu procedūru gaitu;

2.5. investīcijas plāno atbilstoši prognozētajiem darba grafikiem un maksājumu grafikiem par izpildītajiem darbiem.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.930; MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.451)

3. Finanšu ministrija apkopo ministriju iesniegtos priekšlikumus par dotācijas sadalījumu. Ja tiek konstatētas neprecizitātes, Finanšu ministrija par to informē attiecīgo ministriju, un tā precizē dotācijas sadalījumu. Finanšu ministrs pieņem lēmumu par ministrijas dotācijas sadalījumu, un Finanšu ministrija divu darbdienu laikā pēc valsts budžeta likuma izsludināšanas nosūta minēto lēmumu Valsts kasei un ministrijai.

4. (Svītrots ar MK 12.05.2009. noteikumiem Nr.415.)

5. Valsts sekretārs un centrālās valsts iestādes vadītājs, ņemot vērā finanšu ministra lēmumu par dotācijas sadalījumu, kā arī ministrijai apstiprināto valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta apropriāciju, nosaka padotībā esošajām budžeta finansētajām institūcijām - programmu un apakšprogrammu izpildītā­jām - gada resursu un izdevumu apjomu, norādot dotācijas sadalījumu, un iesniedz Valsts kasē informāciju par noteiktajiem programmu un apakšpro­grammu izpildītājiem.

6. Budžeta finansētās institūcijas saskaņā ar ministrijas noteikto gada resursu un izdevumu apjomu sagatavo budžeta finansēto institūciju un pasākumu finansēšanas plānu projektus sadalījumā pa ceturkšņiem.

(MK 17.06.2008. noteikumu Nr.451 redakcijā)

7. Budžeta finansētās institūcijas atsevišķus finansēšanas plānu projektus izstrādā, ja:

7.1. piešķirta apropriācija vairāku programmu un apakšprogrammu izpildei;

7.2. projekta īstenošanai paredzēta ārvalstu finanšu palīdzība vai transferts no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

7.3. Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai līdzdalība noteikta programmēšanas periodu sadalījumā;

7.4. paredzēta apropriācija investīciju projekta īstenošanai un projekta īstenotājs ir valsts budžeta iestāde;

7.5. Eiropas Savienības fondu un citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta īstenošanai paredzēta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un projekta īstenotājs ir valsts budžeta iestāde;

7.6. projekta īstenošanai paredzēts Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums un projekta īstenotājs ir valsts budžeta iestāde;

7.7. piešķirta apropriācija pārējo valsts budžeta ilgtermiņa saistību izpildei;

7.8. apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

(MK 15.09.2008. noteikumu Nr.741 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.05.2009. noteikumiem Nr.415)

8. Budžeta finansētās institūcijas sagatavotos finansēšanas plānu projektus iesniedz ministrijā, kurai valsts budžeta likumā noteikta apropriācija attiecīgajai valsts budžeta programmai vai apakšpro­grammai.

9. Ministrija finansēšanas plānu projektus pārbauda un ne vēlāk kā astoņas darbdienas pirms saimnieciskā gada sākuma vai piecas darbdienas pirms kārtējā ceturkšņa sākuma apstiprina informācijas sistēmā. Vienlaikus ministrija elektroniski informē Valsts kasi par finansēšanas plānu apstipri­nāšanu, kā arī norāda to skaitu.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.930 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.451)

10. Valsts kase pārbauda ministrijas iesniegto budžeta finansēto institūciju un pasākumu finansēšanas plānu atbilstību valsts budžeta likumam un divu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā ceturkšņa sākumam tos reģistrē informācijas sistēmā.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.930; MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.451)

11. Valsts kase atver kontu katram šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētajam finansēšanas plānam un nākamajā darbdienā informē budžeta finansēto institūciju par konta atvēršanu.

12. Valsts kase, pamatojoties uz budžeta finansēto institūciju un pasāku­mu finansēšanas plāniem, ceturkšņa pirmajā darbdienā piešķir:

12.1. dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem;

12.2. ceturkšņa asignējumus.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.930)

III. Asignējumu izpilde

13. Budžeta finansētās institūcijas veic maksājumus no Valsts kasē atvērtajiem kontiem saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par maksājumu izpildi Valsts kasē.

13.1 Budžeta finansētās institūcijas kārtējā mēnesī veic maksājumus valsts budžetā noteiktajiem finansējuma izmantošanas mērķiem mēnesī faktiski nepieciešamā finansējuma apjomā un (vai) saskaņā ar plānoto maksājumu laika grafiku.

(MK 17.06.2008. noteikumu Nr.451 redakcijā)

14. Valsts kase izpilda budžeta finansēto institūciju iesniegtos maksājumu uzdevumus, nepieļaujot izdevumus, kas pārsniedz no gada sākuma piešķirtā asignējuma apjomu, kā arī konta atlikumu. Valsts kase nodrošina budžeta finansētajām institūcijām konta izrakstus par iepriekšējā darbdienā veiktajiem maksājumiem.

15. Valsts kase katra mēneša pirmajā darbdienā nodrošina budžeta finansēto institūciju ar konta kopsavilkumu par ieņēmumiem un izdevumiem saskaņā ar budžetu klasifikācijām par laikposmu no gada sākuma līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai. Budžeta finansētā institūcija salīdzina institūcijas grāmatvedības uzskaites datus un līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam iesniedz Valsts kasē saskaņotu kopsavilkumu par ceturksni, pusgadu, deviņiem mēnešiem, gadu. Ja minēto termiņu neievēro, Valsts kase līdz saskaņota kopsavilkuma saņemšanai var piemērot Likumā par budžetu un finanšu vadību 47.pantā paredzētos pasākumus.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.930 redakcijā)

16. Valsts kase līdz attiecīgā perioda septītajai darbdienai nodrošina ministrijai kopsavilkuma pārskatu par katru ceturksni un saimniecisko gadu. Ministrija pārbauda kopsavilkuma pārskatu un iesniedz to Valsts kasē divu darbdienu laikā. Ja minētais termiņš netiek ievērots, Valsts kase līdz pārskata saņemšanai var noteikt attiecīgā konta lietošanas ierobežojumus.

17. Valsts kase, izvērtējot budžeta finansētās institūcijas iesniegumu, līdz mēneša desmitajam datumam var veikt kases izdevumu korekcijas par iepriekšējo mēnesi šādos gadījumos:

17.1. kļūdaini pārskaitītas maksājumu summas;

17.2. norēķini ar darbiniekiem (audzēkņiem) vienas budžeta iestādes ietvaros;

17.3. summas, kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā atmaksātas ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumen­tu projektu un pasākumu īstenošanas gaitā;

17.4. pārmaksas (debitoru parādu atmaksas), kas radušās kārtējā budžeta gada laikā.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.930)

17.1 Valsts amatpersonu iemaksas par dāvanu izpirkšanu atbilstoši normatīvajos aktos par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā noteiktajai kārtībai un pārmaksas, tai skaitā debitoru parādu pārmaksas, kas veidojušās iepriekšējos pārskata periodos, ieskaita valsts budžeta iestādes atvērtajā kontā Valsts kasē. Valsts budžeta iestāde ir atbildīga par šo summu pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.930 redakcijā)

17.2 Operatīvās darbības iestādes operatīvās darbības nodrošināšanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus (tai skaitā operatīvās darbības iestādes darbiniekiem operatīvās darbības nodrošināšanai avansā izsniegtos finanšu līdzekļus), kas saimnieciskā gada laikā nav izlietoti, līdz 10.janvārim ieskaita valsts budžeta iestādes atvērtajā kontā Valsts kasē. Operatīvās darbības iestāde ir atbildīga par iepriekšējā saimnieciskajā gadā neizlietoto valsts budžeta līdzekļu pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1043 redakcijā)

18. Budžeta finansētās institūcijas izstrādā grozījumus finansēšanas plānos, ja:

18.1. ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem neatbilst finansēšanas plānā ceturksnim apstiprinātajam apjomam un ir nepieciešams palielināt vai samazināt ceturkšņa asignējumus;

18.2. nepieciešams pārdalīt ceturksnī noteikto dotācijas apjomu no vispārējiem ieņēmumiem likumā noteiktās programmas vai apakšprogrammas ietvaros;

18.3. saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu ir mainīta apropriācija;

18.4. ir stājušies spēkā grozījumi valsts budžeta likumā;

18.5. saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu ir samazināti vai aizkavēti asignējumi;

18.6. saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu ir veikta līdzekļu pārdale atbilstoši valsts budžeta likumam;

18.7. konta ceturkšņa kopsavilkumā izdevumu izpilde ir mazāka par 85 pro­centiem no finansēšanas plānā šim periodam apstiprinātā izdevumu apjoma;

18.8. saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumu atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta piektajai daļai ir palielināta apropriācija.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.930 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.451; MK 12.05.2009. noteikumiem Nr.415)

19. Izmaiņas finansēšanas plānos pēc grozījumu izdarīšanas valsts budže­ta likumā vai apropriācijas izmaiņām saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu ministrija nodrošina divu nedēļu laikā pēc minēto grozījumu spēkā stāšanās.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.930)

20. Grozījumus finansēšanas plānos šo noteikumu 18.punktā minētajos gadījumos apstiprina šo noteikumu 9. un 10.punktā noteiktajā kārtībā.

21. Ja saskaņā ar paredzamajiem grozījumiem valsts budžeta likumā kāda no ministrijas programmām vai apakšprogrammām netiek iekļauta valsts budžetā vai samazināta tās apropriācija, bet attiecīgajos kontos saglabājies atlikums vai faktiskā izpilde pārsniedz grozījumos paredzamo apropriāciju, ministrija nodrošina attiecīgās valsts budžeta programmas vai apakšprogrammas izpildi saskaņā ar paredzamajiem grozījumiem.

22. Ja budžeta finansētā institūcija programmas vai apakšprogrammas izpildē konkursa kārtībā iesaista citas ministrijas padotībā esošu budžeta finan­sēto institūciju un citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, tā iesaistītajai institūcijai sastāda atsevišķu finansēšanas plānu, vienlaikus precizējot esošo attiecīgās programmas vai apakšprogrammas finansēšanas plānu. Finansēšanas plānus apstiprina ministrija, kurai valsts budžeta likumā noteikta apro­priācija attiecīgajai programmai vai apakš­programmai.

23. (Svītrots ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.930.)

24. Finanšu ministrija katru ceturksni izvērtē ministriju valsts budžeta programmu un apakšprogrammu izpildi. Ja izdevumu izpilde laikposmā no gada sākuma līdz iepriekšējam ceturksnim (ieskaitot) ir mazāka par 85 procentiem no attiecīgās valsts budžeta programmas vai apakšpro­grammas finansēšanas plānā šim periodam apstiprinātā izdevumu apjoma, Finanšu ministrija var pieprasīt ministrijai finansēšanas plānu grozījumus atbilstoši veicamo darbu vai pasākumu izpildes termiņiem.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.930)

25. Valsts kase, pamatojoties uz budžeta finansētās institūcijas iesniegumu, slēdz kontus, ja tajos nav līdzekļu atlikuma.

26. Ja gada laikā budžeta finansētās institūcijas kontā nav bijis apgrozījuma un kontā ir atlikums, Valsts kase pēc saskaņošanas ar budžeta finansēto institūciju to ieskaita valsts budžeta nenodokļu ieņēmumos un kontu slēdz.

27. (Svītrots ar MK 12.05.2009. noteikumiem Nr.415.)

28. Ja saskaņā ar valsts budžeta likumu kāda no budžeta programmām vai apakšprogrammām nav iekļauta ministrijas budžetā, bet šo programmu vai apakšprogrammu attiecīgajos kontos iepriekšējā gada beigās saglabājies līdzekļu atlikums no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem, Valsts kase, pamatojoties uz ministrijas iesniegumu, šo kontu līdzekļu atlikumus līdz 10.janvārim ieskaita atsevišķā kontā.

29. Valsts sekretārs un centrālās valsts iestādes vadītājs atbild par finan­sēšanas plānu sagatavošanu atbilstoši valsts budžeta likumam un to savlaicīgu iesniegšanu Valsts kasē saskaņā ar šiem noteikumiem. Budžeta izpildītāji nodro­šina piešķirto asignējumu izpildi atbilstoši valsts budžeta likumā noteiktajai apropriācijai saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību.

IV. Noslēguma jautājumi

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumus Nr.429 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 86.nr.).

31. Šo noteikumu 13.punkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.236

(Pielikums zaudējis spēku ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.930)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 236Pieņemts: 10.04.2007.Stājas spēkā: 14.04.2007.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 61, 13.04.2007.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
155754
{"selected":{"value":"16.05.2009","content":"<font class='s-1'>16.05.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.05.2009","iso_value":"2009\/05\/16","content":"<font class='s-1'>16.05.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2008","iso_value":"2008\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2008.-15.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.09.2008","iso_value":"2008\/09\/20","content":"<font class='s-1'>20.09.2008.-19.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2008","iso_value":"2008\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2008.-19.09.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2007","iso_value":"2007\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2007.-20.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2007","iso_value":"2007\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2007.-28.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.05.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)