Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumus Nr. 264 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās".
Ministru kabineta noteikumi Nr.394

Rīgā 2006.gada 16.maijā (prot. Nr.27 54.§)
Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta 16.punktu
un Vispārējās izglītības likuma 4.panta 12.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās.

2. Noteikumi neattiecas uz centralizētajiem eksāmeniem.

3. Valsts pārbaudījumi ir ieskaite un eksā­mens (turpmāk - valsts pārbau­des darbi).

4. Izglītības satura un eksaminācijas centrs (turpmāk - centrs) nosaka norises laikus šādām valsts pārbaudes darbu norises darbībām (turpmāk - valsts pārbaudes darbu norises laiks):

4.1. valsts pārbaudes darba materiālu aploksnes atvēršana;

4.2. valsts pārbaudes darba un tā daļu sākums un beigas;

4.3. valsts pārbaudes darba materiālu izdalīšana;

4.4. valsts pārbaudes darba atbilžu lapas aizpildīšana.

5. Informācija par valsts pārbaudes darbu norises laikiem ne vēlāk kā līdz attiecīgā mācību gada 15.aprīlim tiek nosūtīta izglītības iestādēm un publicēta centra mājas lapā internetā (www.isec.gov.lv) (turpmāk - mājas lapa).

6. Valsts pārbaudes darbi izglītības iestādē notiek saskaņā ar izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu valsts pārbaudes darbu norises grafiku ar norādi par katra valsts pārbaudes darba norises vietu un laiku, ieskaites vadītāju un vērtētāju sarakstu, eksāmenu komisijas sastāvu (turpmāk - valsts pārbaudes darbu saraksts).

7. Izglītības iestādes vadītājs valsts pārbaudes darbu sarakstu izliek izglītības iestādē pedagogiem un izglītojamajiem redzamā vietā ne vēlāk kā līdz attiecīgā mācību gada 1.maijam.

8. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina, lai izglītojamie par šo noteikumu prasībām tiktu informēti attiecīgā mācību gada septembrī un atkārtoti ne vēlāk kā līdz attiecīgā mācību gada 1.maijam. Klases žurnālā katru reizi veic attiecīgu ierakstu, un izglītojamie ar parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar šiem noteikumiem.

9. Pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs un izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs savā vietā pilnvarot sev padotu amatpersonu šajos noteikumos minēto pienākumu veikšanai.

II. Valsts pārbaudes darbu satura izveides kārtība

10. Centrs atbilstoši valsts pamatizglītības standartam vai valsts vispārējās vidējās izglītības standartam un attiecīgā mācību priekšmeta standartam izstrādā valsts pārbaudes darba programmu, kurā norāda:

10.1. valsts pārbaudes darba mērķi;

10.2. valsts pārbaudes darba adresātu;

10.3. valsts pārbaudes darba uzbūvi - daļu aprakstu, izpildei paredzēto laiku un daļu vērtējuma īpatsvaru;

10.4. uzdevumu veidus;

10.5. vērtēšanas kārtību;

10.6. palīglīdzekļus, kurus atļauts izmantot valsts pārbaudes darba laikā.

11. Centrs valsts pārbaudes darbu programmas apstiprina un ievieto mājas lapā līdz attiecīgā mācību gada otrā semestra sākumam.

12. Valsts pārbaudes darbs var sastāvēt no rakstu daļas (turpmāk - rakstiskais valsts pārbaudes darbs) vai no mutvārdu daļas (turpmāk - mutvārdu valsts pārbaudes darbs), kā arī no rakstu daļas un mutvārdu daļas (kombinētais valsts pārbaudes darbs).

III. Pieteikšanās valsts pārbaudes darbu kārtošanai

13. 9. un 12.klases izglītojamie līdz attiecīgā mācību gada 15.decembrim iesniedz izglītības iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu, kurā ir norādīti valsts pārbaudes darbi, kurus izglītojamais kārtos, kā arī valsts pārbaudes darbu valoda.

14. Izglītojamais izglītības iestādē, kurā tiek īstenotas mazākumtautību izglītības programmas, var izvēlēties valsts pārbaudes darba (izņemot valsts pārbaudes darbus svešvalodās, latviešu valodā un mazākumtautību valodā) valodu - mācībvalodu vai latviešu valodu.

15. Valsts pārbaudes darbu materiālus 3., 6. un 9.klasē (izņemot valsts pārbaudes darbus svešvalodās) sagatavo latviešu un krievu valodā.

16. Izglītības iestāde apkopo informāciju par nepieciešamo valsts pārbau­des darbu nosaukumu, materiālu skaitu, materiālu valodu, klasi un izglītības programmas kodu (turpmāk - apkopotā informācija). Apkopoto informāciju izglītības iestāde nogādā pašvaldības izglītības pārvaldē līdz attiecīgā mācību gada pirmā semestra beigām. Pašvaldības izglītības pārvalde apkopoto informā­ciju nogādā centrā līdz attiecīgā mācību gada 7.janvārim.

17. Valsts pārbaudes darba materiālus no centra var saņemt tikai izglītības iestādes, kuras īsteno akreditētas izglītības programmas, ja attiecīgajā mācību gadā izglītības iestādē ir izglītojamie, kuriem nepieciešams kārtot valsts pārbaudes darbu.

18. Ja apkopoto informāciju nepieciešams precizēt, izglītības iestādes vadītājs līdz attiecīgā gada 1.aprīlim to precizē un divu darbdienu laikā nogādā pašvaldības izglītības pārvaldē. Pašvaldības izglītības pārvalde precizēto apkopoto informāciju nogādā centrā divu darbdienu laikā.

IV. Valsts pārbaudes darbu organizācija izglītojamiem, kas attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies uz valsts pārbaudes darbiem

19. Izglītības iestādes vadītājs ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc ieskaites norises beigām apkopo izglītojamo sarakstu, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies uz ieskaiti noteiktajā laikā un kuriem nepieciešams to kārtot.

20. Izglītības iestādes vadītājs nosaka ieskaites laiku izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies uz ieskaiti noteiktajā laikā un kuriem nepieciešams to kārtot:

20.1. 3. un 6.klases izglītojamiem - līdz attiecīgā mācību gada beigām;

20.2. 9. un 12.klases izglītojamiem - līdz Ministru kabineta noteiktajam pēdējā valsts pārbaudes darba norises laikam attiecīgajā gadā.

21. Izglītības iestādes vadītājs ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc eksā­mena apkopo un pašvaldības izglītības pārvaldē nogādā izglītojamo sarakstu, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies uz eksāmenu noteiktajā laikā un kuriem nepieciešams to kārtot.

22. Pašvaldības izglītības pārvalde ne vēlāk kā nākamajā darbdienā apko­po un nogādā centrā no izglītības iestādēm saņemtos izglītojamo sarakstus, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies uz eksāmenu noteiktajā laikā un kuriem nepieciešams to kārtot.

23. Ieskaišu saturu izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies uz ieskaiti noteiktajā laikā un kuriem nepieciešams to kārtot, izstrādā attiecīgais mācību priekšmeta pedagogs saskaņā ar attiecīgā valsts pārbaudes darba programmu.

V. Sagatavošanās ieskaitēm

24. Līdz attiecīgā mācību gada 1.maijam izglītības iestādes vadītājs norīko attiecīgās ieskaites vadītājus un vērtētājus. Izglītības iestādes vadītājam jānodrošina, lai katrā ieskaites telpā būtu vismaz viens ieskaites vadītājs.

25. Par ieskaites rakstu daļas vadītāju 3. un 6.klasē var būt jebkurš izglītības iestādes pedagogs.

26. Par rakstiskās ieskaites vai ieskaites rakstu daļas vadītāju 9. un 12.klasē var būt persona, kura:

26.1. nemāca konkrēto mācību priekšmetu izglītojamam, kurš kārto ieskaiti, vai nav attiecīgās klases audzinātājs;

26.2. nav tēvs, māte, aizbildnis, brālis, māsa vai laulātais izglītojamam, kurš kārto ieskaiti.

27. Ieskaites mutvārdu daļas vadītājs ir attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs.

28. Ieskaites vadītājs nodrošina ieskaites norises organizāciju atbilstoši šo noteikumu prasībām un attiecīgās ieskaites norises laikiem.

29. Ieskaites vērtētājs ir attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs vai vairāki attiecīgo mācību priekšmetu pedagogi.

30. Pašvaldības izglītības pārvalde var norīkot ieskaites novērotājus, kuri var būt ieskaites priekšmeta pedagogi no citām izglītības iestādēm vai pašval­dības izglītības pārvaldes atbildīgie darbinieki, nosakot ieskaites novērotājiem viņu tiesības un pienākumus.

31. Pašvaldības izglītības pārvalde var norīkot ieskaites ārējos vērtētājus, kuri var būt ieskaites priekšmeta pedagogi no citām izglītības iestādēm, nosakot ārējiem vērtētājiem viņu tiesības un pienākumus.

VI. Sagatavošanās eksāmeniem

32. Līdz attiecīgā mācību gada 1.maijam izglītības iestādes vadītājs norīko attiecīgā eksāmena komisiju.

33. Rakstiskā eksāmena komisiju veido šādā sastāvā:

33.1. priekšsēdētājs - izglītības iestādes vadītājs;

33.2. eksāmena vadītājs - izglītības iestādes pedagogs (katrā eksāmena norises telpā viens);

33.3. ne mazāk kā trīs vērtētāji - attiecīgā mācību priekšmeta pedagogi vai izglītības jomas pedagogi.

34. Mutvārdu eksāmena komisiju veido šādā sastāvā:

34.1. priekšsēdētājs - izglītības iestādes vadītājs;

34.2. eksaminētājs - attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs;

34.3. vismaz divi vērtētāji - attiecīgā mācību priekšmeta pedagogi vai izglītības jomas pedagogi.

35. Kombinētā eksāmena komisiju veido šādā sastāvā:

35.1. priekšsēdētājs - izglītības iestādes vadītājs;

35.2. eksāmena rakstu daļas vadītājs - izglītības iestādes pedagogs (katrā eksāmena norises telpā viens);

35.3. eksāmena mutvārdu daļas vadītājs - izglītības iestādes pedagogs (katrā eksāmena norises telpā viens);

35.4. vismaz divi eksāmena rakstu daļas vērtētāji - attiecīgā mācību priekšmeta pedagogi vai izglītības jomas pedagogi;

35.5. eksāmena mutvārdu daļas vērtētājs (katrā eksāmena norises telpā viens).

36. Par eksāmena vadītāju var būt persona, kura:

36.1. nav tēvs, māte, aizbildnis, brālis, māsa vai laulātais izglītojamam, kurš kārto eksāmenu;

36.2. nav attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs.

37. Eksāmena komisija nodrošina eksāmena norises organizāciju atbilstoši šo noteikumu prasībām un attiecīgā eksāmena norises laikiem.

38. Eksāmena vadītājs pirms eksāmena iepazīstina izglītojamos ar eksā­mena norises laikiem. Eksāmena vadītājs ir atbildīgs par eksāmena norisi atbilstoši šo noteikumu prasībām un attiecīgā eksāmena norises laikiem.

39. Pašvaldības izglītības pārvalde var norīkot eksāmena novērotājus, kuri var būt eksāmena priekšmeta pedagogi no citām izglītības iestādēm vai pašval­dības izglītības pārvaldes atbildīgie darbinieki, nosakot eksāmena novērotājiem viņu tiesības un pienākumus.

40. Pašvaldības izglītības pārvalde var norīkot ārējos vērtētājus un ārējos eksaminētājus, kuri var būt eksāmena priekšmeta pedagogi no citām izglītības iestādēm, nosakot ārējiem vērtētājiem un ārējiem eksa­minētājiem viņu tiesības un pienākumus.

VII. Ieskaišu materiālu piegāde

41. Centrs ieskaišu materiālus iesaiņo:

41.1. papīra aploksnēs noteiktam izglītojamo skaitam. Uz katras aploksnes ir uzlīme ar izglītības iestādes nosaukumu, adresi, ieskaites nosaukumu un nori­ses datumu, pieteikto izglītojamo skaitu, ieskaites materiāla valodu (turpmāk - papīra aploksne);

41.2. pakās, kas adresētas konkrētām izglītības iestādēm un sastāv no vienas vai vairākām papīra aploksnēm, ar uzlīmi, kurā norādīts izglītības iestādes nosaukums un adrese, izglītības iestādes vadītāja vārds un uzvārds (turpmāk - izglītības iestādes paka).

42. Ieskaišu materiāli tiek piegādāti izglītības iestādei. Ieskaites materiālu nodošana izglītības iestādes vadītājam tiek nodrošināta ar fiziskas vai juridiskas personas starpniecību, ar kuru centrs noslēdzis līgumu par valsts pārbaudes darbu piegādi (turpmāk - piegādātājs). Ja ieskaites materiālus nav iespējams nodot izglītības iestādes vadītājam ar piegādātāja starpniecību, centra vadītājs var noteikt, ka piegādātāja pienākumus pilda centra pilnvarota amatpersona.

43. Centrs piegādātājam vai centra pilnvarotajai amatpersonai nodod izglītības iestādes pakas un par to sastāda nosūtīšanas pavadzīmi. Nosūtīšanas pavadzīmē norāda iesaiņojuma veidu, skaitu un iesaiņojuma stāvokli. Piegādātājs vai centra pilnvarotā amatpersona izglītības iestādes pakas nodod izglītības iestādes vadītājam, kurš nosūtīšanas pavadzīmē atzīmē, ka izglītības iestādes pakas iesaiņojums ir neskarts, un parakstās par tās saņemšanu. Ja nodošanas brīdī ir konstatēts izglītības iestādes pakas bojājums, izglītības iestādes vadītājs sastāda aktu, kurā fiksē bojājuma apmēru un raksturu. Izglītības iestādes vadītājs par to nekavējoties informē centru. Centrs dod norādījumus turpmākai darbībai ar ieskaites materiāliem.

VIII. Eksāmenu materiālu piegāde

44. Centrs eksāmena materiālus iesaiņo:

44.1. polimērmateriāla aploksnēs noteiktam izglītojamo skaitam saskaņā ar apkopoto informāciju (turpmāk - polimērmateriāla aploksne);

44.2. pakās, kas adresētas konkrētām izglītības iestādēm un sastāv no vienas vai vairākām polimērmateriāla aploksnēm, ar uzlīmi, kurā norādīts izglītības iestādes nosaukums un adrese, eksāmena nosaukums un norises datums, pieteiktais izglītojamo skaits un eksāmena materiāla valoda (turpmāk - paka);

44.3. maisos, kas adresēti katrai pašvaldības izglītības pārvaldei, ar uzlī­mi, kurā norādīts pašvaldības izglītības pārvaldes nosaukums un adrese. Maisos, kas adresēti pašvaldības izglītības pārvaldei, ir iesaiņotas pakas un ievietota pavadzīme. Pavadzīmē norādīts katrai izglītības iestādei paredzētais paku un polimērmateriāla aplokšņu skaits (turpmāk - sūtījums).

45. Eksāmenu materiālu nodošana pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājam tiek nodrošināta ar piegādātāja starpniecību. Ja eksāmena materiālus nav iespējams nodot izglītības iestādes vadītājam ar piegādātāja starpniecību, centra vadītājs var noteikt, ka piegādātāja pienākumus pilda centra pilnvarota amatpersona. Centrs piegādātājam vai centra pilnvarotajai amatpersonai nodod sūtījumus un par to sastāda nosūtīšanas pavadzīmi. Nosūtīšanas pavadzīmē norāda iesaiņojuma veidu, skaitu un iesaiņojuma stāvokli.

46. Piegādātājs sūtījumu nodod pašvaldības izglītības pārvaldes vadītā­jam, kurš nosūtīšanas pavadzīmē atzīmē, ka sūtījuma iesaiņojums ir neskarts, un parakstās par tā saņemšanu. Ja nodošanas brīdī ir konstatēts sūtījuma bojājums, pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs sastāda aktu, kurā fiksē bojājuma apmēru un raksturu. Pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs par to nekavējoties informē centru. Centrs dod norādījumus turpmākai darbībai ar eksāmena materiāliem.

47. Pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs tūlīt pēc sūtījuma saņemšanas vismaz divu izglītības iestāžu vadītāju klātbūtnē atver sūtījumu, pārbauda polimērmateriāla aplokšņu un paku skaita atbilstību sūtījumā ievietotajā pavadzīmē norādītajam skaitam un izdara attiecīgu atzīmi. Ja tiek konstatēti paku vai polimērmateriāla aplokšņu bojājumi, pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs par to sastāda aktu un nekavējoties informē centru. Centrs dod norādījumus turpmākai darbībai ar eksāmenu materiāliem.

48. Pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs līdz brīdim, kad pakas ir nodotas izglītības iestāžu vadītājiem, nodrošina paku uzglabāšanu un iesaiņoju­ma neskartību.

49. Pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs pakas izglītības iestāžu vadī­tājiem nodod iepriekš norādītās telpās. Katrs izglītības iestādes vadītājs sūtījumā ievietotajā pavadzīmē parakstās par paku saņemšanu un paku iesaiņojuma neskartību.

50. Ja eksāmena materiālus nav iespējams nodot pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājam, centra pilnvarota amatpersona vai piegādātājs pakās sasaiņotus valsts pārbaudes darbu materiālus nodod pret parakstu tieši izglītības iestāžu vadītājiem. Ja paku iesaiņojums ir bojāts vai nosūtīšanas pavadzīmē norādītais paku un polimērmateriāla aplokšņu skaits neatbilst pieprasītajam, centra pilnvarota amatpersona vai piegādātājs un izglītības iestādes vadītājs par to sastāda aktu un ziņo centram. Centrs dod norādījumus turpmākai darbībai ar eksāmena materiāliem.

51. Izglītības iestādes vadītājs no brīža, kad saņēmis paku no pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja, centra pilnvarotas amatpersonas vai piegādātāja, līdz brīdim, kamēr polimērmateriāla aploksnes tiek atvērtas saskaņā ar attiecīgā valsts pārbaudes darba norises laiku, nodrošina pakas uzglabāšanu un iesaiņo­juma neskartību.

IX. Sagatavošanās valsts pārbaudes darbu norisei

52. Polimērmateriāla aploksni vai papīra aploksni ar valsts pārbaudes darbu materi­āliem atver izglītības iestādes vadītājs 30 minūtes pirms valsts pārbaudes darba sākuma valsts pārbaudes darba vadītāja (9. un 12.klases valsts pārbaudes darbos - arī izglītojamo pārstāvja) klātbūtnē saskaņā ar valsts pārbaudes darba norises laikiem. Ja izglītības iestādē valsts pārbaudes darba kārtotāju skaits pārsniedz 75 izglītojamos, polimērmateriāla aploksni vai papīra aploksni ar valsts pārbaudes darbu materiāliem atver 45 minūtes pirms valsts pārbaudes darba sākuma.

53. Izglītības iestādes vadītājs pārbauda valsts pārbaudes darba materiālu skaita atbilstību uz polimērmateriāla aploksnes vai papīra aploksnes norādītajam materi­ālu skaitam un, ja saņemto valsts pārbaudes darba materiālu skaits neatbilst pieteiktajam vai ir nekvalitatīvs, nodrošina valsts pārbaudes darba materiālu pavairošanu nepieciešamajā skaitā.

54. Ja izglītības iestādes vadītājs ir saņēmis paku ar valsts pārbaudes darba materiāliem, kuri netika pieprasīti, izglītības iestādes vadītājs nekavējoties informē centru. Centrs dod norādījumus turpmākai darbībai ar valsts pārbaudes darba materiāliem.

X. Valsts pārbaudes darbu norises vispārīgie nosacījumi

55. Centra vadītājs var norīkot atbildīgos centra darbiniekus, kas var piedalīties valsts pārbaudes darba novērošanā, informējot par to iestādes vadītāju līdz valsts pārbaudes darba sākumam. Atbildīgie centra darbinieki valsts pārbau­des darba novērošanā piedalās visu valsts pārbaudes darba vai tā daļas norises laiku. Atbildīgie centra darbinieki nedrīkst piedalīties valsts pārbaudes darba novērošanā, ja viņi ir izglītojamā, kurš kārto valsts pārbaudes darbu, tēvs, māte (aizbildnis), brālis, māsa vai laulātais.

56. Ja izglītojamais nokavē valsts pārbaudes darba sākumu, viņam ir tiesības iesaistīties tā norisē. Valsts pārbaudes darba izpildes laiks šādā gadījumā netiek pagarināts.

57. Eksāmena komisija vai ieskaites vadītājs nav tiesīgs skaidrot izglītoja­miem valsts pārbaudes darba saturu tā norises laikā.

58. Izglītojamie valsts pārbaudes darba laikā drīkst lietot tikai tos palīg­līdzekļus, kas norādīti konkrētā valsts pārbaudes darba programmā.

59. Ja 9. un 12.klases izglītojamais valsts pārbaudes darba laikā lieto valsts pārbaudes darba programmā neminētus palīglīdzekļus, traucē darbu citiem izglītojamiem vai nestrādā patstāvīgi, ieskaites vai eksāmena vadītājs pieprasa izglītojamā rakstisku paskaidrojumu. Pēc paskaidrojuma sniegšanas ieskaites vai eksāmena vadītājs izraida izglītojamo no valsts pārbaudes darba telpas. Izglītoja­mā darbs netiek vērtēts. Attiecīgo valsts pārbaudes darbu izglītojamais atkārtoti var kārtot nākamajā mācību gadā.

60. Par izglītojamā izraidīšanu no eksāmena telpas eksāmena vadītājs, izglītības iestādes vadītājs un viens no eksāmena komisijas pārstāvjiem sastāda aktu.

XI. Rakstisko valsts pārbaudes darbu vai valsts pārbaudes darba rakstu daļas norise

61. Rakstiskā valsts pārbaudes darba telpā atrodas izglītojamie, kuri kārto valsts pārbaudes darbu, ieskaites vai eksāmena vadītājs un šo noteikumu 54.punktā minētie atbildīgie darbinieki. Rakstiskā valsts pārbaudes darba telpā var atrasties izglītības iestādes vadītājs vai viņa vietnieks izglītības jomā.

62. Valsts pārbaudes darba laikā izglītojamie sēž solos pa vienam. Minēto prasību var nepiemērot valsts pārbaudes darba laikā 3.klasē. Ja valsts pārbaudes darbam ir divi vai vairāki varianti, izglītojamie vienā solā var sēdēt pa divi. Soli novietoti atstatu cits no cita.

63. Valsts pārbaudes darba materiālus izglītojamais aizpilda ar pildspalvu. Zīmuli (arī krāsaino) izglītojamais var lietot tikai zīmējumos.

64. Izglītojamais, kas ir pabeidzis valsts pārbaudes darba daļu, pēc kuras saskaņā ar valsts pārbaudes darba norises laikiem ir paredzēts starpbrīdis vai valsts pārbaudes darba beigas, izpildīto valsts pārbaudes darbu nodod ieskaites vai eksāmena vadītājam un atstāj valsts pārbaudes darba telpu. Minēto prasību var nepiemērot valsts pārbaudes darba laikā 3.klasē.

65. Ārkārtas gadījumos (veselības stāvokļa vai fizioloģisku iemeslu dēļ) ieskaites vai eksāmena vadītājs var atļaut valsts pārbaudes darba norises laikā vienlaikus iziet no telpas ne vairāk kā vienam izglītojamam. Šādā gadījumā izglītojamais savu rakstu darbu atstāj ieskaites vai eksāmena vadītājam, kurš uz izglītojamā rakstu darba ar pildspalvu atzīmē prombūtnes faktu un laiku. Izglītojamam valsts pārbaudes darba izpildes laiks netiek pagarināts.

XII. Mutvārdu valsts pārbaudes darbu vai valsts pārbaudes darba mutvārdu daļas norise

66. Valsts pārbaudes darba telpā atrodas ne vairāk kā pieci izglītojamie, kuri kārto valsts pārbaudes darbu, mutvārdu valsts pārbaudes darba komisija un šo noteikumu 54.punktā minētie atbildīgie darbinieki.

67. Valsts pārbaudes darba norises laikā vienas klases izglītojamos atļauts dalīt divās grupās. Katrai izglītojamo grupai attiecīgajā mācību priekšmetā lieto savu pilnu biļešu un uzdevumu komplektu, kurā biļešu (uzdevumu) skaits ir lielāks nekā izglītojamo skaits grupā. Biļetes (teksti, uzdevumi) tās pašas grupas izglītojamiem atkārtoti nav izmantojamas. Pēc izglītojamā vēlēšanās viņa atbildi var ierakstīt audiokasetē, ja izglītojamais to ir izteicis ne vēlāk kā trīs dienas pirms valsts pārbaudes darba. Par šo iespēju izglītojamos informē ne vēlāk kā divas nedēļas pirms valsts pārbaudes darba.

68. Valsts pārbaudes darba laikā izglītojamais atbildi sagatavo ne ilgāk kā 30 minūtes, speciālās izglītības iestāžu izglītojamais - 45 minūtes. Pēc atbildē­šanas izglītojamais atstāj valsts pārbaudes darba telpu.

69. Valsts pārbaudes darba komisija noklausās izglītojamā atbildi, nepārtraucot viņu. Valsts pārbaudes darba komisijas locekļiem ir tiesības pēc izglītojamā atbildes uzdot jautājumus, lai precizētu atbildi.

XIII. Valsts pārbaudes darbu novērtēšanas un reģistrācijas kārtība

70. Ieskaites vērtē izglītības iestādes vadītāja norīkoti vērtētāji saskaņā ar centra izstrādātiem kritērijiem.

71. Centra izstrādātos eksāmenus vērtē izglītības iestādes vadītāja norīko­ta eksāmena komisija saskaņā ar centra izstrādātiem kritērijiem.

72. Ieskaites vērtētājs (vērtētāji) vai eksāmena komisija pēc valsts pārbau­des darba izvērtēšanas aizpilda ieskaites (1.pielikums) vai eksāmena (2.pieli­kums) protokola veidlapu. Ja nepieciešams, uzraksta īsu vērtējuma pamatojumu. Ieskaites protokolu paraksta ieskaites vadītājs, vērtētājs un izglītības iestādes vadītājs, bet eksāmena protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

73. Valsts pārbaudes darbus ieskaites vērtētājs vai eksāmena komisija vērtē izglītības iestādes telpās.

74. Ja visus valsts pārbaudes darbus nav iespējams novērtēt vienā dienā, vērtēšanas pārtraukuma laikā to glabāšanu nodrošina attiecīgās izglītības iestādes vadītājs.

75. Ja eksāmena komisijai nav vienprātības par kāda izglītojamā valsts pārbaudes darba vērtējumu, jautājumu izšķir balsojot, un protokolā ieraksta arī to atzinumu, kuru par vērtējumu izteicis eksāmena komisijas mazākums. Ja balsu skaits dalās vienādi, izšķirošā ir eksāmena komisijas priekšsēdētāja balss.

76. Valsts pārbaudes darba rezultātus izglītojamajam paziņo:

76.1. ieskaites, rakstiskā vai kombinētā eksāmena rezultātus - ne vēlāk kā četras darbdienas pēc ieskaites, rakstiskā vai kombinētā eksāmena norises dienas;

76.2. mutvārdu eksāmena rezultātus - eksāmena norises dienā.

77. Izglītojamā aizpildītos valsts pārbaudes darbus izglītības iestādē uzglabā līdz nākamā mācību gada sākumam, pēc tam tos iznīcina.

XIV. Valsts pārbaudes darbā iegūtā vērtējuma pārskatīšanas kārtība

78. Izglītojamā aizpildīto valsts pārbaudes darbu, tā daļu vai atsevišķus uzdevumus nevērtē, ja:

78.1. valsts pārbaudes darbā ir lasāmi cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi;

78.2. tie ir aizpildīti ar zīmuli (izņemot zīmējumus);

78.3. tajos konstatētas nepamatotas atšķirības starp zīmējumu un aprēķinu vai tekstu;

78.4. vairāku izglītojamo darbi veikti vienveidīgi (konstatējot, ka darbs nav veikts patstāvīgi).

79. Pēc valsts pārbaudes darbu rezultātu paziņošanas izglītojamam ir tiesības piecu darbdienu laikā iesniegt izglītības iestādes vadītājam iesniegumu ar lūgumu pārskatīt valsts pārbaudes darbā saņemto vērtējumu. Izglītības iestādes vadītājs pēc iesniegumu saņemšanas termiņa beigām izveido komisiju, kura divu darbdienu laikā izskata no izglītojamiem saņemtos iesniegumus, pārskata piešķirto vērtējumu valsts pārbaudes darbā un pieņem lēmumu atstāt spēkā vai mainīt iepriekš piešķirto vērtējumu.

XV. Pašvaldības izglītības pārvaldes vai izglītības iestādes izstrādātie valsts pārbaudes darbi

80. Pašvaldības izglītības pārvalde vai izglītības iestāde var izstrādāt valsts pārbaudes darbus mācību priekšmetos, kuros centrs nav izstrādājis valsts pārbaudes darbus. Pašvaldības izglītības pārvalde vai izglītības iestāde atbilstoši šo noteikumu prasībām apstiprina:

80.1. eksāmena programmu;

80.2. valsts pārbaudes darba norises darbību laikus;

80.3. valsts pārbaudes darbu materiālu piegādes un izmantošanas kārtību;

80.4. valsts pārbaudes darbu vērtēšanas kārtību un kritērijus.

81. Pašvaldības izglītības pārvaldes izstrādātie valsts pārbaudes darbi ir organizējami atbilstoši šo noteikumu prasībām izglītības iestādēs, kas atrodas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

82. Izglītības iestādes izstrādātie valsts pārbaudes darbi ir organizējami atbilstoši šo noteikumu prasībām attiecīgajā izglītības iestādē.

XVI. Apvienotais valsts pārbaudes darbs

83. Pašvaldības izglītības pārvaldei ir tiesības organizēt apvienoto valsts pārbaudes darbu attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Apvienoto valsts pārbaudes darbu organizē pašvaldības izglītības pārvaldes noteiktā izglītības iestādē. Tajā piedalās izglītojamie no divām vai vairākām izglītības iestādēm. Pašvaldības izglītības pārvalde apvienotajam eksāmenam attiecīgajā administra­tīvajā teritorijā norīko eksāmena komisiju, ievērojot šo noteikumu prasības.

84. Pašvaldības izglītības pārvalde organizē apvienotā valsts pārbaudes darba vērtēšanu saskaņā ar centra izstrādātiem valsts pārbaudes darba vērtēšanas kritērijiem.

85. Pēc apvienotā valsts pārbaudes darba rezultātu paziņošanas izglītojamam ir tiesības piecu darbdienu laikā iesniegt pašvaldības izglītības pārvaldē iesniegumu ar lūgumu pārskatīt apvienotajā valsts pārbaudes darbā saņemto vērtējumu. Pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs pēc iesniegumu saņemšanas termiņa beigām izveido komisiju, kura divu darbdienu laikā izskata no izglītojamiem saņemtos iesniegumus, pārskata piešķirto vērtējumu apvienotajā valsts pārbaudes darbā un pieņem lēmumu atstāt spēkā vai mainīt iepriekš piešķirto vērtējumu.

XVII. Noslēguma jautājumi

86. 2005./2006.mācību gadā 12.klases valsts pārbaudes darbu materiāli (izņemot valsts pārbaudes darbus svešvalodās un ieskaiti sportā) tiek sagatavoti latviešu un krievu valodā.

87. Šajos noteikumos minētās darbības, kuras saistītas ar sagatavošanos valsts pārbaudes darbiem un nav veiktas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, attiecīgās amatpersonas veic nekavējoties.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 16.maija noteikumiem Nr.394

10.JPG (52772 bytes)

11.JPG (10951 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 16.maija noteikumiem Nr.394

12.JPG (53120 bytes)

13.JPG (50030 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 394Pieņemts: 16.05.2006.Stājas spēkā: 20.05.2006.Zaudē spēku: 19.04.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 19.05.2006.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
135344
20.05.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)