Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.360

Rīgā 2006.gada 2.maijā (prot. Nr.25 13.§)
Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 37.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dzelzceļa speciālistu profesiju sarakstus;

1.2. dzelzceļa speciālistu kvalifikācijas prasības un kritērijus, kā arī zināšanu vai prasmju pārbaudes kārtību;

1.3. dzelzceļa speciālista apliecības izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību;

1.4. prasības personām, kuras sagatavo dzelzceļa speciālistus;

1.5. dzelzceļa speciālistu apmācības programmas un tehnisko līdzekļu sarakstus.

2. Par dzelzceļa speciālistu var būt 18 gadu vecumu sasniegusi persona, kurai nav medicīniska rakstura pretindikāciju un kurai ir attiecīga profesionālā kvalifikācija (dokumentāri apstiprināts novērtējums, kas apliecina dzelzceļa speciālista profesionālo sagatavotību un tiesības patstāvīgi pildīt dzelzceļa speciālista dienesta pienākumus atbilstoši dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām).

3. Dzelzceļa speciālistu profesiju saraksts ir noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.

4. Ja komersants veic dzelzceļa pārvadājumus vai manevru darbus, pārvalda dzelzceļa infrastruktūru vai strādā dzelzceļa infrastruktūras vai dzelzceļa tehnisko līdzekļu remonta un servisa jomā un tā darbinieki pilda dzelzceļa speciālista darba pienākumus, bet to profesiju nosaukumi atšķiras no šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem, komersants satiksmes drošības iekšējās uzraudzības kārtības ietvaros nosaka šo darbinieku profesijas ar norādi uz šo noteikumu 1.pielikumā minēto profesiju nosaukumiem.

5. Dzelzceļa speciālistu profesijas, kuru pienākumu izpildei nepieciešama speciāla sagatavotība (apmācība) darba vietā, ir noteiktas šo noteikumu 2.pieli­kumā.

6. Komersants ir atbildīgs par šo noteikumu ievērošanu, lai nodrošinātu dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu prasību īstenošanu un garantētu satiksmes drošību.

7. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija.

II. Vispārīgās prasības dzelzceļa speciālistu profesionālajai kvalifikācijai

8. Dzelzceļa speciālistu profesionālajai kvalifikācijai atkarībā no dzelzceļa speciālista profesijas noteiktas šādas prasības:

8.1. dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību zināšanas, kas nepieciešamas dienesta pienākumu veikšanai;

8.2. speciāla sagatavotība (apmācība) patstāvīgai darbībai šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajās profesijās;

8.3. kompetences sertifikāts valsts reglamentēto jomu speciālistiem.

9. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs vai pārvadātājs, pieņemot darbā personu vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga, dzelzceļa stacijas dežuranta vai vilcienu kustības vadības dispečera amatā, nodrošina pretendenta psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības novērtēšanu, ja pretendentam nav derīga apliecinājuma par psihofizioloģisko piemērotību darbam. Minēto speciālistu psihofizioloģiskie profesionālās piemērotības kritēriji noteikti šo noteikumu 3.pielikumā.

(Grozīts ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.349)

9.1 Psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības pārbaudi veic institūcija, kas ir akreditēta atbilstoši valsts standartam LVS NE ISO/IEC 17024 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām".

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.349 redakcijā)

III. Dzelzceļa speciālistu zināšanu pārbaude

10. Dzelzceļa speciālista zināšanu un prasmju apjomu, kas nepieciešams viņa dienesta pienākumu izpildei darba vietā saskaņā ar dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, veido:

10.1. dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu un ar tiem saistīto dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību zināšanas;

10.2. komersanta dzelzceļa satiksmes drošības iekšējās uzraudzības kārtības zināšanas;

10.3. tehnisko instrukciju zināšanas;

10.4. darba aizsardzību reglamentējošo dokumentu prasību zināšanas.

11. Komersants, pieņemot darbinieku dzelzceļa speciālista profesijā, nodrošina viņa zināšanu pārbaudi, pirms darbinieks patstāvīgi uzsāk pildīt darba pienākumus. Atkārtotu zināšanu pārbaudi veic ne retāk kā reizi trijos gados.

12. Dzelzceļa speciālistu zināšanas pārbauda:

12.1. komersanta izveidota komisija, kuras sastāvā ir ne mazāk kā trīs dzelzceļa speciālisti, ar kuriem komersants nodibinājis darba tiesiskās attiecības;

12.2. atbildīgā persona, ar kuru komersants nodibinājis darba tiesiskās attiecības, ja pie komersanta strādājošo dzelzceļa speciālistu skaits nepārsniedz desmit un ja komersants neveido komisiju saskaņā ar šo noteikumu 12.1.apakš­punktu.

12.1 Šo noteikumu 12.punktā minētās personas ir tiesīgas pārbaudīt dzelzceļa speciālistu zināšanas, ja tās ir nokārtojušas Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas teorētisko eksāmenu, izņemot šo noteikumu 13.punktā minēto gadījumu.

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.349 redakcijā)

13. Komersants atkarībā no to personu skaita, kurām nepieciešama dzelzceļa speciālista zināšanu pārbaude, ir tiesīgs izveidot vairākas komisijas, kuru sastāvā ir ne mazāk kā trīs dzelzceļa speciālisti. Šādā gadījumā komersants drošības pārvaldījuma sistēmā, kas izveidota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzelzceļa komersantu drošības sertifikāciju, nosaka komisiju locekļus, kuri kārto Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas teorētisko eksāmenu.

(Grozīts ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.349)

13.1 Lai kārtotu teorētisko eksāmenu, komersants Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā iesniedz attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītību un amatu, kura kārtos minēto eksāmenu.

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.349 redakcijā)

14. Dzelzceļa speciālistu zināšanu pārbaudes rezultātus reģistrē dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu zināšanu pārbaudes rezultātu uzskaites žurnālā (4.pielikums). Komersants žurnālu uzglabā desmit gadus pēc pēdējā ieraksta veikšanas.

III1. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas teorētiskā eksāmena kārtošanas un vērtēšanas kārtība

(Nodaļa MK 22.05.2012. noteikumu Nr.349 redakcijā)

14.1 Teorētisko eksāmenu kārto testa veidā. Katrs pretendents teorētisko eksāmenu kārto patstāvīgi, neizmantojot palīgmateriālus, kā arī netraucē citus eksāmena kārtotājus.

14.2 Teorētiskajā eksāmenā pretendents sniedz atbildes uz 15 jautājumiem par dzelzceļa tehnisko ekspluatāciju saskaņā ar dzelzceļa tehnisko ekspluatāciju reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

14.3 Teorētiskā eksāmena atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 30 minūtes.

14.4 Teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja pretendents nav pieļāvis vairāk par trim kļūdām.

14.5 Teorētiskā eksāmena rezultātus Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija triju darbdienu laikā izsniedz vai nosūta komersantam, kura darbinieks kārtoja eksāmenu.

14.6 Ja teorētiskais eksāmens nav nokārtots, atkārtota eksāmena kārtošana ir pieļaujama ne ātrāk kā pēc piecām darbdienām.

IV. Dzelzceļa speciālista apliecība

15. Dzelzceļa speciālista apliecība (5.pielikums) apliecina, ka tās uzrādītājs ir apguvis un, veicot darba pienākumus, prot pildīt dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības profesijai noteiktajā apjomā. Pildot darba pienākumus, minētā apliecība atrodas pie dzelzceļa speciālista.

16. Komersants izsniedz dzelzceļa speciālista apliecību vai pagarina tās derīguma termiņu, pamatojoties uz dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu zināšanu pārbaudes rezultātu uzskaites žurnālā izdarīto ierakstu, kas apliecina dzelzceļa speciālista zināšanas.

17. Dzelzceļa speciālista apliecības derīguma termiņš tiek pagarināts pēc atkārtotas zināšanu pārbaudes uz laiku līdz nākamajai atkārtotajai zināšanu pārbaudei.

18. Ja izbeidzas komersanta un dzelzceļa speciālista darba tiesiskās attiecības, dzelzceļa speciālista apliecība tiek anulēta, izņemot gadījumus, kad komersanta uzņēmumu vai tā patstāvīgo daļu nodod citai personai uz līguma pamata, kā arī komersantu reorganizē. Šajos gadījumos dzelzceļa speciālista apliecības derīguma termiņš tiek saglabāts vēl sešus mēnešus.

V. Papildu prasības dzelzceļa speciālistu profesionālajai kvalifikācijai

19. Dzelzceļa speciālistiem, kuru darba pienākumos ietilpst speciālo operāciju veikšana, t.i., vilcienu sastādīšana, manevru darbu vadīšana noteiktas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras stacijas vai iecirkņa robežās, jāpārzina šīs stacijas tehniskās rīcības akta prasības attiecīgu darbu veikšanai, kā arī apkalpojamā iecirkņa īpatnības. Komersants nodrošina šo zināšanu apguvei nepieciešamās apmācības.

20. Šo noteikumu 19.punktā minētie dzelzceļa speciālisti zināšanu pārbaudi kārto ne retāk kā reizi trijos gados. Zināšanas pārbauda publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja izveidotas komisijas. Zināšanu pārbaudes rezultātus ieraksta speciālo operāciju (vilcienu sastādīšanas un manevru darbu vadīšanas) zināšanu pārbaudes rezultātu uzskaites žurnālā (6.pielikums) un apliecībā par speciālo operāciju (vilcienu sastādīšanas un manevru darbu vadīšanas) zināšanu pārbaudi (7.pielikums).

21. Pildot darba pienākumus, apliecība par speciālo operāciju (vilcienu sastādīšanas un manevru darbu vadīšanas) zināšanu pārbaudi atrodas pie dzelzceļa speciālista.

VI. Papildu prasības vilces līdzekļa vadītāju (mašīnistu) instruktoru profesionālajai kvalifikācijai

(Nodaļas nosaukums MK 22.05.2012. noteikumu Nr.349 redakcijā)

22. Vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) instruktors iegūst tiesības patstāvīgi veikt darbu pēc kompetences sertifikāta iegūšanas un šajos noteikumos noteikto prasību izpildes.

(Grozīts ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.349)

23. (Svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.349)

24. (Svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.349)

25. (Svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.349)

26. (Svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.349)

27. (Svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.349)

28. (Svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.349)

29. (Svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.349)

30. (Svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.349)

31. (Svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.349)

32. Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora amata instrukciju pēc saskaņošanas ar Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju apstiprina komersants. Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora praktiskās iemaņas pārbauda komersanta norīkota persona atbilstoši komersanta drošības pārvaldījuma sistēmai, kas izveidota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzelzceļa komersantu drošības sertifikāciju.

(Grozīts ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.349)

32.1 Lai vilces līdzekļa vadītāja (mašīnists) instruktors varētu apmācīt vilces līdzekļa vadītājus (mašīnistus) un pārbaudīt viņu praktiskās iemaņas:

32.1 1. tāda vilces līdzekļa vadīšanā, kura vadīšanas tiesības vēl nav pieejamas, viņš apgūst šī vilces līdzekļa uzbūvi, ekspluatāciju un vadīšanu pie tā ražotāja, modernizācijas veicēja vai piegādātāja, kā arī piedalās šī vilces līdzekļa izmēģinājuma braucienos, lai iegūtu praktiskās iemaņas tā vadīšanā;

32.1 2. tādā sliežu ceļa iecirknī, kur vilces līdzekļa vadīšanas tiesības vēl nav pieejamas, viņš iepazīstas ar šī iecirkņa sliežu ceļa tehnisko dokumentāciju, kā arī veic izmēģinājuma braucienu pa šo iecirkni dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja norīkota dzelzceļa speciālista pavadībā, lai iepazītos ar sliežu ceļa profilu, signālierīču izvietojumu un citiem ekspluatācijas apstākļiem.

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.349 redakcijā)

VII. Dzelzceļa speciālistu apmācības sagatavošanai patstāvīgam darbam profesijā

33. Lai organizētu dzelzceļa speciālistu apmācību, komersants:

33.1. izveido apmācību koordinētāja amatu, ja strādājošo dzelzceļa speciālistu skaits pārsniedz 300;

33.2. uzdod veikt apmācību koordinētāja pienākumus citas profesijas darbiniekam, tā darba līgumā paredzot šādu pienākumu pildīšanu, ja strādājošo dzelzceļa speciālistu skaits ir 300 vai mazāk.

34. Komersants nodrošina darbiniekiem apmācības šo noteikumu 2.pielikumā minētajās dzelzceļa speciālistu profesijās atbilstoši dienesta pienākumu izpildei noteiktajam teorētisko un praktisko zināšanu apjomam, nodrošina apmācībām nepieciešamo aprīkojumu, literatūru, tehniskos līdzekļus un darba dokumentāciju.

35. Tehniskie līdzekļi dzelzceļa speciālistu apmācību programmu apguvei ir:

35.1. ekspluatācijā esošās iekārtas un mehānismi;

35.2. maketi;

35.3. trenažieri;

35.4. datortehnika un programmnodrošinājums.

36. Apmācīt darbinieku patstāvīgam darbam šo noteikumu 2.pielikumā minētajās dzelzceļa speciālistu profesijās ir tiesīgs komersanta norīkots dzelzceļa speciālists, kura darba pieredze attiecīgajā profesijā nav mazāka par vienu gadu.

VIII. Noslēguma jautājumi

37. Dzelzceļa speciālistu apliecības un apliecības par speciālo operāciju (vilcienu sastādīšanas un manevru darbu vadīšanas) zināšanu pārbaudi, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

38. Šo noteikumu 9.punkts stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs K.Peters
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.360
Dzelzceļa speciālistu profesiju saraksts

(Pielikums grozīts ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.349)

1. Dzelzceļa pārvadājumu, kā arī manevru darbu jomā:

1.1. vadītāja vietnieks (komersantā nodrošina dzelzceļa satiksmes orga­nizāciju vai tās uzraudzību);

1.2. struktūrvienības vadītājs (pienākumos ietilpst dzelzceļa satiksmes organizācija vai tās uzraudzības funkcijas);

1.3. dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu nodrošināšanas un citu dzelzceļa satiksmes drošības normatīvo dokumentu ievērošanas kontroles jomā:

1.3.1. tehniskās inspekcijas vadītājs;

1.3.2. tehniskās inspekcijas vadītāja vietnieks;

1.3.3. daļas vadītājs;

1.3.4. dzelzceļa inspektors;

1.3.5. dzelzceļa inženieris;

1.4. vilces līdzekļu ekspluatācijas jomā:

1.4.1. vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) instruktors;

1.4.2. vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists);

1.4.3. vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs;

1.4.4. dispečers;

1.4.5. dispečera palīgs;

1.4.6. dzelzceļa dežurants;

1.4.7. dzelzceļa dežuranta palīgs;

1.4.8. ritošā sastāva pieņēmējs;

1.4.9. dzelzceļa pārmijnieks;

1.5. dzelzceļa komercdarbības jomā:

1.5.1. komerciālās apkopes punkta meistars;

1.5.2. vilcienu pieņēmējs;

1.5.3. kravas pieņēmējs nosūtītājs;

1.6. pasažieru vilcienu ekspluatācijas jomā:

1.6.1. pasažieru vilciena priekšnieks;

1.6.2. pasažieru vilciena instruktors;

1.6.3. pasažieru vilciena elektromehāniķis;

1.6.4. pasažieru vagona pavadonis;

1.6.5. dienesta vagona pavadonis;

1.6.6. bagāžas vagona ekspeditors;

1.6.7. pasažieru vilciena kontrolieris revidents;

1.6.8. pasažieru vilciena konduktors kontrolieris;

1.7. vagonu ekspluatācijas jomā:

1.7.1. vagonu tehniskās apkopes punkta priekšnieks;

1.7.2. dzelzceļa instruktors;

1.7.3. meistars;

1.7.4. brigadieris;

1.7.5. dzelzceļa operators;

1.7.6. vagonu apskatītājs;

1.7.7. vagonu apskatītājs remontētājs;

1.8. ekspluatācijas jomā:

1.8.1. manevru dispečers;

1.8.2. vilcienu sastādītājs;

1.8.3. vilcienu sastādītāja palīgs;

1.8.4. vilcienu konduktors;

1.8.5. dzelzceļa signalizētājs.

2. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanas jomā:

2.1. vadītāja vietnieks (komersantā nodrošina dzelzceļa satiksmes un infrastruktūras izmantošanas organizāciju vai tās uzraudzību);

2.2. struktūrvienības vadītājs (pienākumos ietilpst dzelzceļa satiksmes organizācija vai tās uzraudzības funkcijas);

2.3. struktūrvienības vadītāja vietnieks (pienākumos ietilpst dzelzceļa satiksmes organizācija vai tās uzraudzības funkcijas);

2.4. dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu nodrošināšanas un citu dzelzceļa satiksmes drošības normatīvo dokumentu ievērošanas kontroles jomā:

2.4.1. tehniskās inspekcijas vadītājs;

2.4.2. tehniskās inspekcijas vadītāja vietnieks;

2.4.3. daļas vadītājs;

2.4.4. dzelzceļa inspektors;

2.4.5. dzelzceļa inženieris;

2.5. vilcienu kustības vadības jomā:

2.5.1. struktūrvienības vadītājs;

2.5.2. struktūrvienības vadītāja vietnieks;

2.5.3. dzelzceļa inženieris;

2.5.4. dzelzceļa dežurants;

2.5.5. dispečers;

2.5.6. dzelzceļa operators;

2.6. dzelzceļa ekspluatācijas jomā:

2.6.1. tehniskais inspektors;

2.6.2. dzelzceļa ekspluatācijas inženieris;

2.6.3. dzelzceļa stacijas priekšnieks;

2.6.4. dzelzceļa stacijas priekšnieka vietnieks;

2.6.5. manevru dispečers;

2.6.6. stacijas dežurants;

2.6.7. stacijas operators;

2.6.8. centralizācijas posteņa dežurants;

2.6.9. stacijas parka dežurants;

2.6.10. šķirošanas uzkalna dežurants;

2.6.11. šķirošanas uzkalna operators;

2.6.12. dzelzceļa pārmijnieks;

2.6.13. vilcienu sastādītājs;

2.6.14. vilcienu sastādītāja palīgs;

2.6.15. vilcienu konduktors;

2.6.16. vagonu kustības ātruma regulētājs;

2.6.17. dzelzceļa signalizētājs;

2.7. vagonu ekspluatācijas jomā:

2.7.1. vagonu tehniskās apkopes punkta priekšnieks;

2.7.2. dzelzceļa instruktors;

2.7.3. meistars;

2.7.4. brigadieris;

2.7.5. dzelzceļa operators;

2.7.6. vagonu apskatītājs;

2.7.7. vagonu apskatītājs remontētājs;

2.8. palīdzības vilciena ekspluatācijas jomā:

2.8.1. palīdzības vilciena priekšnieks;

2.8.2. palīdzības vilciena priekšnieka vietnieks;

2.8.3. palīdzības vilciena meistars;

2.8.4. palīdzības vilciena mehāniķis;

2.8.5. dzelzceļa celtņa vadītājs;

2.8.6. dzelzceļa celtņa vadītāja palīgs;

2.9. dzelzceļa sliežu ceļu un inženiertehnisko būvju uzturēšanas jomā:

2.9.1. vadītājs;

2.9.2. vadītāja vietnieks;

2.9.3. tehniskās daļas vadītājs;

2.9.4. ceļu distances nodaļas priekšnieks;

2.9.5. ceļu distances nodaļas priekšnieka vietnieks;

2.9.6. dzelzceļa inženieris;

2.9.7. sliežu defektoskopijas meistars;

2.9.8. sliežu defektoskopijas brigadieris;

2.9.9. sliežu defektoskopists;

2.9.10. sliežu ceļu meistars;

2.9.11. sliežu ceļu brigadieris;

2.9.12. sliežu ceļu montētājs;

2.9.13. ražošanas dispečers;

2.9.14. vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) instruktors;

2.9.15. vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists);

2.9.16. vilces līdzekļa sastāva vadītāja (mašīnista) palīgs;

2.9.17. dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu operators (mašīnists);

2.9.18. dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu operatora (mašīnista) palīgs;

2.9.19. dzelzceļa celtņa vadītājs;

2.9.20. dzelzceļa celtņa vadītāja palīgs;

2.9.21. dzelzceļa mašīnu iestatītājs;

2.9.22. dzelzceļa pārbrauktuves dežurants;

2.9.23. tiltu meistars;

2.9.24. inženiertehnisko būvju brigadieris;

2.9.25. inženiertehnisko būvju remonta strādnieks;

2.9.26. dzelzceļa metinātājs;

2.9.27. zemes klātnes uzturēšanas meistars;

2.9.28. zemes klātnes uzturēšanas brigadieris;

2.9.29. dzelzceļa strādnieks;

2.9.30. defektoskopijas laboratorijas vadītājs;

2.9.31. mehāniķis;

2.9.32. mehānisko darbnīcu meistars;

2.10. dzelzceļa signalizācijas, sakaru, elektrifikācijas un enerģētikas iekārtu uzturēšanas un remonta jomā:

2.10.1. vadītājs;

2.10.2. vadītāja vietnieks;

2.10.3. laboratorijas vadītājs;

2.10.4. signalizācijas un sakaru distances priekšnieks;

2.10.5. signalizācijas un sakaru distances priekšnieka vietnieks;

2.10.6. struktūrvienības vadītājs;

2.10.7. dispečers;

2.10.8. energodispečers;

2.10.9. dzelzceļa inženieris;

2.10.10. dzelzceļa elektromehāniķis;

2.10.11. mehāniķis;

2.10.12. enerģētiķis;

2.10.13. vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) instruktors;

2.10.14. vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists);

2.10.15. vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs;

2.10.16. dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu operators (mašīnists);

2.10.17. dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu operatora (mašīnista) palīgs;

2.10.18. dzelzceļa mašīnu iestatītājs;

2.10.19. elektromontieris;

2.10.20. uzkalna atslēdznieks;

2.10.21. kompresora operators.

3. Dzelzceļa infrastruktūras vai tehnisko līdzekļu remonta un servisa jomā:

3.1. dzelzceļa sliežu ceļu būvēšanas un remonta jomā:

3.1.1. vadītājs (pienākumos ietilpst dzelzceļa satiksmes drošības normatīvo dokumentu prasību ievērošanas uzraudzības funkcijas);

3.1.2. vadītāja vietnieks (pienākumos ietilpst dzelzceļa satiksmes drošības normatīvo dokumentu prasību ievērošanas uzraudzības funkcijas);

3.1.3. struktūrvienības vadītājs (pienākumos ietilpst dzelzceļa satiksmes drošības normatīvo dokumentu prasību ievērošanas uzraudzības funkcijas);

3.1.4. struktūrvienības vadītāja vietnieks (pienākumos ietilpst dzelzceļa satiksmes drošības normatīvo dokumentu prasību ievērošanas uzraudzības funkcijas);

3.1.5. dzelzceļa inženieris;

3.1.6. mehāniķis;

3.1.7. tehnologs;

3.1.8. darbu vadītājs;

3.1.9. vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) instruktors;

3.1.10. vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists);

3.1.11. vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs;

3.1.12. dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu operators (mašī­nists);

3.1.13. dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu operatora (mašī­nista) palīgs;

3.1.14. dzelzceļa mašīnu iestatītājs;

3.1.15. dzelzceļa celtņa vadītājs;

3.1.16. dzelzceļa celtņa vadītāja palīgs;

3.1.17. sliežu ceļu meistars;

3.1.18. sliežu ceļu brigadieris;

3.1.19. sliežu ceļu montētājs;

3.2. ritošā sastāva remonta jomā:

3.2.1. vadītāja vietnieks (pienākumos ietilpst dzelzceļa satiksmes drošības normatīvo dokumentu prasību ievērošanas uzraudzības funkcijas);

3.2.2. struktūrvienības vadītājs (pienākumos ietilpst dzelzceļa satiksmes drošības normatīvo dokumentu prasību ievērošanas uzraudzības funkcijas);

3.2.3. ritošā sastāva pieņēmējs;

3.2.4. dzelzceļa inženieris;

3.2.5. tehnologs;

3.2.6. meistars;

3.2.7. brigadieris;

3.2.8. dispečers;

3.2.9. dežurants;

3.3. apsardzes jomā:

3.3.1. dzelzceļa apsardzes grupas vadītājs;

3.3.2. dzelzceļa apsardzes grupas vadītāja vietnieks;

3.3.3. dzelzceļa sardzes priekšnieks;

3.3.4. dzelzceļa apsardzes grupas instruktors;

3.3.5. apbruņots dzelzceļa sargs;

3.4. refrižeratoru ritošā sastāva ekspluatācijas jomā:

3.4.1. dzelzceļa instruktors;

3.4.2. meistars;

3.4.3. dzelzceļa inženieris;

3.4.4. tehnologs;

3.4.5. refrižeratorsekciju mehāniķis;

3.5. sliežu metināšanas jomā:

3.5.1. sliežu metināšanas centra priekšnieks (pienākumos ietilpst dzelzceļa satiksmes drošības normatīvo dokumentu prasību ievērošanas uzraudzības funkcijas);

3.5.2. sliežu metināšanas centra priekšnieka vietnieks (pienākumos ietilpst dzelzceļa satiksmes drošības normatīvo dokumentu prasību ievērošanas uzraudzības funkcijas);

3.5.3. sliežu metināšanas centra meistars;

3.5.4. sliežu metināšanas centra brigadieris;

3.5.5. vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) instruktors;

3.5.6. vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists);

3.5.7. vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs;

3.5.8. dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu operators (mašīnists);

3.5.9. dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu operatora (mašīnista) palīgs;

3.6. būvdarbu veikšanas jomā, ja būvdarbi tiek veikti dzelzceļa zemes nodalījuma joslā:

3.6.1. darbu vadītājs;

3.6.2. dzelzceļa inženieris;

3.6.3. montētājs.

Satiksmes ministrs K.Peters
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.360
Dzelzceļa speciālistu profesiju saraksts, kuru pienākumu izpildei nepieciešama speciāla sagatavotība (apmācība) darba vietā pirms darba uzsākšanas profesijā

1. Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu operators (mašīnists).

2. Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu operatora (mašīnista) palīgs.

3. Dispečers.

4. Dispečers (vilcienu kustības vadības jomā).

5. Manevru dispečers.

6. Stacijas dežurants.

7. Centralizācijas posteņa dežurants.

8. Stacijas parka dežurants.

9. Šķirošanas uzkalna dežurants.

10. Šķirošanas uzkalna operators.

11. Dzelzceļa pārmijnieks.

12. Vilcienu sastādītājs.

13. Vilcienu sastādītāja palīgs.

14. Kravas vilcienu konduktors.

15. Vagonu kustības ātruma regulētājs.

16. Vagonu apskatītājs.

17. Vagonu apskatītājs remontētājs.

18. Vilcienu pieņēmējs.

19. Kravas pieņēmējs nosūtītājs.

20. Pasažieru vilciena priekšnieks.

21. Pasažieru vagona pavadonis.

22. Dienesta vagona pavadonis.

23. Pasažieru vilciena kontrolieris revidents.

24. Pasažieru vilciena konduktors kontrolieris.

25. Pasažieru vilciena bagāžas vagona ekspeditors.

26. Pasažieru vilciena elektromehāniķis.

27. Tiltu meistars.

28. Inženiertehnisko būvju brigadieris.

29. Zemes klātnes uzturēšanas meistars.

30. Zemes klātnes uzturēšanas brigadieris.

31. Sliežu ceļa meistars.

32. Sliežu ceļa brigadieris.

33. Sliežu defektoskopists.

34. Dzelzceļa pārbrauktuves dežurants.

35. Dzelzceļa signalizētājs.

36. Energodispečers.

37. Dzelzceļa elektromehāniķis.

38. Elektromontieris (dzelzceļa signalizācijas, sakaru, elektrifikācijas un enerģētikas iekārtu uzturēšanas un remonta jomā).

Satiksmes ministrs K.Peters
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.360
Psihofizioloģiskie profesionālās piemērotības kritēriji

1. Vilces ritošā sastāva vadītājam (mašīnistam) un vilces ritošā sastāva vadītāja (mašīnista) palīgam:

1.1. gatavība ekstremālai darbībai (modrība);

1.2. uzmanības apjoms;

1.3. koncentrēšanās spējas;

1.4. uzmanības pārslēgšanas ātrums;

1.5. emocionālā noturība pret traucējošiem faktoriem;

1.6. noturība stresa apstākļos;

1.7. modrība intensīvas kustības apstākļos;

1.8. diferencētas reaģēšanas spējas;

1.9. nervu sistēmas stabilitāte un stabila darbaspēju dinamika.

2. Dzelzceļa stacijas dežurantam:

2.1. funkcionālā stāvokļa stabilitāte;

2.2. koncentrēšanās spējas;

2.3. uzmanības pārslēgšanas ātrums;

2.4. uzmanības sadalīšana;

2.5. iemaņu pārveidošanas spēja;

2.6. noturība pret traucējošiem faktoriem;

2.7. operatīvās domāšanas spējas;

2.8. atmiņas noturība;

2.9. motivācija darbam.

3. Vilcienu kustības vadības dispečeram:

3.1. noturība stresa apstākļos;

3.2. stabilas darbaspējas, arī monotonos apstākļos;

3.3. uzmanības pārslēgšanas ātrums;

3.4. koncentrēšanās spējas;

3.5. atmiņas noturība;

3.6. lēmuma pieņemšanas ātrums.

Satiksmes ministrs K.Peters
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.360

Satiksmes ministrs K.Peters
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.360

Satiksmes ministrs K.Peters
6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.360

Satiksmes ministrs K.Peters
7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.360

Satiksmes ministrs K.Peters
8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.360

(Pielikums svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.349)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 360Pieņemts: 02.05.2006.Stājas spēkā: 18.05.2006.Zaudē spēku: 01.11.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 17.05.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
135129
{"selected":{"value":"25.05.2012","content":"<font class='s-1'>25.05.2012.-31.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.05.2012","iso_value":"2012\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2012.-31.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2006","iso_value":"2006\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2006.-24.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.05.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)