Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Daugavpilī 2006.gada 9.martā (prot. Nr.5, 27.§)
Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu
(Daugavpils pilsētas domes 26.02.2015. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā, kas grozīta ar 15.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.40)
I. Vispārīgie jautājumi

(Nodaļas nosaukums Daugavpils pilsētas domes 26.02.2015. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils pilsētas dome (turpmāk tekstā — Pašvaldība) izsniedz, pagarina, aptur uz laiku vai anulē licences un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Lēmumu par licences un licences kartītes izsniegšanu Pašvaldības vārdā pieņem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde" vadītājs, bet viņa prombūtnes laikā – vadītāja vietnieks.

(Daugavpils pilsētas domes 12.01.2012. saistošo noteikumu Nr.3 redakcijā)

3. Pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem ir tiesīgi veikt komersanti (fiziskas vai juridiskas personas), kā arī fiziskas personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskā darba veicējas un saņēmušas attiecīgu patentu (turpmāk tekstā — Pārvadātājs) tikai tad, kad saņemta licence un licences kartīte.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.30)

4. Lai saņemtu licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, Pārvadātājam jābūt atbilstošam ekonomiskam un profesionālam nodrošinājumam komercdarbības veikšanai, nedrīkst būt nodokļu maksājumu parāda.

II. Licences pieprasījuma izskatīšanas un izsniegšanas kārtība

5. Pašvaldībā iesniedzamie dokumenti licences saņemšanai:

5.1. rakstveida pieteikums;

5.2. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 15.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.40);

5.3. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 15.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.40);

5.4. taksometru stāvvietu izvietojuma shēma, kura saskaņota ar Komunālās saimniecības pārvaldi un Valsts akciju sabiedrību “Latvijas valsts ceļi”, vai pašvaldības maksas autostāvvietu pārvaldnieka dokumenta apliecinātu kopiju, kas apliecina tiesības izmantot maksas autostāvvietu pilsētas centrā;

5.4.1 (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 15.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.40);

5.5. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 15.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.40);

5.6. iepriekšējā gada finanšu pārskats (ja komersants jau darbojas) vai plānotās darbības apraksts (ja komersants uzsāk darbību);

5.7. pārvadātāja paziņojums par licences nosacījumiem, kurā norādītie tarifi nedrīkst pārsniegt Daugavpils pilsētas domes noteiktos maksimālos tarifus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.29; 17.01.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.1; 09.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.30; 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.12; 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.11)

5.1 Licence netiek izsniegta, ja pieteikuma iesniedzējam Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajā izziņā tiek uzrādīts nodokļu parāds vai arī pieteikuma iesniedzējam ir parāds pašvaldības budžetam.

(Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā)

6. Ja saņemtajos dokumentos nav pietiekamas informācijas jautājuma objektīvai izskatīšanai, Pašvaldība atliek jautājuma izskatīšanu un 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta Pārvadātājam paziņojumu, pieprasot iesniegt nepieciešamos dokumentus, norādot to iesniegšanas termiņu. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas licences pieprasītājs nav iesniedzis vajadzīgās ziņas vai dokumentus, tad pieteikums netiek izskatīts un tiek nosūtīts atpakaļ pieprasītājam (ierakstītā sūtījumā).

7. Pašvaldība izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai sniedz motivētu atteikumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

8. Licenci izsniedz uz laiku no viena līdz trīs gadiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.30)

9. Saņemot vai pārreģistrējot licenci, pašvaldības budžetā jābūt iemaksātai maksai par licences izsniegšanu vai pagarināšanu 71,14 euro gadā apmērā.

(Daugavpils pilsētas domes 15.10.2015. saistošo noteikumu Nr.40 redakcijā)

9.1 Pārvadātājam ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc licences saņemšanas jāiesniedz pieteikums licences kartītes saņemšanai. Ja šajā termiņā pieteikums par licences kartītes saņemšanu nav iesniegts pašvaldībai, licence zaudē spēku.

(Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā)

III. Licences kartītes pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība

10. Pašvaldībā iesniedzamie dokumenti licences kartītes saņemšanai:

10.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums;

10.2. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 30);

10.3. komercpārvadājumos izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

10.4. nomas līguma ar transportlīdzekļa īpašnieku kopija (uzrādot oriģinālu), ja transportlīdzeklis tiek nomāts, iznomātā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

10.5. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 23.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 50);

10.6. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 23.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 50);

10.7. ja transportlīdzeklis, kuru izmantos pasažieru komercpārvadāšanai, nav reģistrēts Latvijā, 10.3.–10.4.apakšpunktā norādīto dokumentu vietā jāiesniedz tehniskos datus apliecinošs dokuments vai ārvalstīs izdots transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments un muitas apliecība, kā arī transportlīdzekļa īpašuma un turējuma tiesību apliecinošs dokuments. Par jauniem transportlīdzekļiem jāiesniedz to iegādi apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);

10.8. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 30);

10.9. elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopija (uzrādot oriģinālu) ar atzīmi, ka elektroniskā ierīce ir reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā;

10.10. taksometra vadītāja darba līguma kopija, izņemot, ja vadītājs ir pašnodarbināta persona;

10.10.1 dokumentu, kas apliecina normatīvajos aktos noteikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājuma veikšanu par katru pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādīto taksometru un atbilstoši pieteikumā norādītajam kalendāra mēnesim;

10.11. cita informācija, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu ar vieglajiem taksometriem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr. 29; 23.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 50; 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

11. Pašvaldība izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par licences kartītes izsniegšanu vai sniedz motivētu atteikumu 5 (piecu) darba dienu laikā.

12. Licences darbības laikā licences kartīte tiek izsniegta uz to kalendāra mēnesi, par kuru taksometram ir veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss.

(Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

13. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 23.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.50)

13.1 Saņemot licences kartīti, pašvaldības budžetā jābūt iemaksātai maksai par licences kartītes izsniegšanu 4,27 euro apmērā.

(Daugavpils pilsētas domes 15.10.2015. saistošo noteikumu Nr.40 redakcijā)

IV. Licences un licences kartītes pārreģistrācijas kārtība

14. Pārvadātājs ir tiesīgs pārreģistrēt izsniegto licenci un licences kartīti, pagarinot:

14.1. izsniegtās licences derīguma termiņu uz laiku, ne ilgāku par trīs gadiem;

14.2. izsniegtās licences kartītes derīguma termiņu uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem.

15. Lai pagarinātu licences (licences kartītes) termiņu, Pārvadātājs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms licences (licences kartītes) derīguma termiņa beigām iesniedz Pašvaldībai rakstisku pieteikumu un to dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kuros licences (licences kartītes) darbības laikā veiktas izmaiņas.

16. Ja Pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņus un licences (licences kartītes) derīguma termiņš līdz Pašvaldības lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies, Pašvaldība izskata pieteikumu pēc vispārīgiem noteikumiem.

16.1 Licences kartīte netiek izsniegta, ja Pārvadātājam ir parāds pašvaldības budžetam.

(Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā)

17. Licences vai licences kartītes nozaudēšanas gadījumā pēc Pārvadātāja rakstveida pieprasījuma Pašvaldība izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme “Dublikāts”. Maksa par licences dublikāta izsniegšanu ir 4,27 euro. Maksa par licences kartītes dublikāta izsniegšanu ir 2,13 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 15.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

18. Licences vai licences kartītes dublikāta izsniegšanas gadījumā tās derīguma termiņš netiek pagarināts.

V. Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku vai anulēšana

19. Pašvaldība ir tiesīga apturēt licences un licences kartītes darbību uz laiku vai anulēt.

20. Apturot licences darbību uz laiku, vienlaicīgi tiek apturēta licences kartītes darbība. Anulējot licences darbību, tiek anulēta licences kartītes darbība.

21. Apturot licences vai licences kartītes darbību uz laiku vai tās anulējot, maksa par to izsniegšanu netiek atmaksāta.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 15.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

22. Licences, licences kartītes darbību var apturēt:

22.1. uz laiku līdz trīs mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo Noteikumu vai normatīvo aktu prasības;

22.2. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 23.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.50);

22.3. uz laiku līdz nomas līguma kopijas iesniegšanai (uzrādot oriģinālu), ja nomātā transportlīdzekļa nomas līguma darbības termiņš ir beidzies;

22.4. uz laiku līdz nodokļu parāda samaksai vai nodokļu parāda atmaksas grafika saskaņošanai ar nodokļus administrējošo institūciju;

22.5. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 15.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.40).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

23. Licenci, licences kartīti var anulēt:

23.1. pēc Pārvadātāja ierosinājuma;

23.2. ja saņemot vai pārreģistrējot licenci vai licences kartīti, Pārvadātājs ir sniedzis nepatiesu informāciju;

23.3. ja Pārvadātājs atkārtoti, sistemātiski vai būtiski pārkāpj šo Noteikumus vai normatīvo aktu prasības;

23.4. ja Pārvadātāja darbība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izbeigta;

23.5. ja licence, licences kartīte tiek nodota lietošanā vai atsavināta par labu citai personai;

23.6. ja Pārvadātājs pēc lēmuma pieņemšanas par licences vai licences kartītes izsniegšanu, to nav saņēmis viena mēneša laikā.

23.7. vairākkārtīgi ar atbildīgo institūciju atzinumiem tiek konstatēts, ka Pārvadātāja sniegtie pakalpojumi nav kvalitatīvi un Pārvadātājs noteiktā laikā nav novērsis atbildīgo institūciju norādītos trūkumus;

23.8. ja pārvadātājs nav pārreģistrējis licences kartīti.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.30)

24. Jautājumu par licences, licences kartītes anulēšanu vai darbības apturēšanu uz laiku izskata, uzaicinot Pārvadātāju. Pārvadātāja neierašanās pēc uzaicinājuma, nav iemesls jautājuma izskatīšanas atlikšanai, ja vien Pārvadātājs nav lūdzis atlikt izskatīšanu.

25. Ja licences derīguma termiņš ir beidzies un Pārvadātājs nav iesniedzis pieteikumu par licences pagarināšanu vai licence ir anulēta, Pārvadātājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā taksometra numura zīmi nodot valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija".

(Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā)

26. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.30)

27. Ja licences, licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku vai anulēta, licence un/vai licences kartīte ir jānodod Pašvaldībai 5 (piecu) darba dienu laikā.

28. Ja licences vai licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no lēmuma paziņošanas dienas.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 09.03.2006.Stājas spēkā: 04.05.2006.Zaudē spēku: 01.03.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 03.05.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
134133
{"selected":{"value":"23.05.2017","content":"<font class='s-1'>23.05.2017.-28.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.05.2017","iso_value":"2017\/05\/23","content":"<font class='s-1'>23.05.2017.-28.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2015","iso_value":"2015\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2015.-22.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2015","iso_value":"2015\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2015.-28.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2012","iso_value":"2012\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2012.-31.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.05.2011","iso_value":"2011\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2011.-10.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2011","iso_value":"2011\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2011.-10.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2010","iso_value":"2010\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2010.-28.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.02.2008","iso_value":"2008\/02\/23","content":"<font class='s-1'>23.02.2008.-29.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2007","iso_value":"2007\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2007.-22.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.05.2006","iso_value":"2006\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2006.-28.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.05.2017
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)