Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju".
Ministru kabineta noteikumi Nr.241

Rīgā 2006.gada 28.martā (prot. Nr.17 16.§)
Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 28.pantu

1. Noteikumi nosaka nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju (1.pielikums).

2. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi klasificējami kategorijās, klasēs, grupās un apakšgrupās. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas kods ir ciparu identifikators, ko veido:

2.1. kategorijas identifikācijas kods - divi cipari;

2.2. klases identifikācijas kods - četri cipari;

2.3. grupas identifikācijas kods - seši cipari;

2.4. apakšgrupas identifikācijas kods - astoņi cipari.

3. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piešķirto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu klasifikācijas kodu pāreja uz nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2.punktu, notiek saskaņā ar klasifikācijas pārejas tabulu (2.pielikums).

4. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noteiktos un atbilstoši nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu klasifikācijai pierakstītos un attēlotos apgrūtinājumus maina saskaņā ar klasifikācijas pārejas tabulu:

4.1. valsts informācijas sistēmās pēc attiecīgu programmatūru ieviešanas - uz nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijai atbilstošo ciparu kodu;

4.2. dokumentos, ja tajos izdara grozījumus vai izstrādā jaunus dokumentus.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.241
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācija

Kategorija

Klase

Grupa

Apakšgrupa

Normatīvais akts, kurā paredzēta nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšana

identi­fikators

apraksts

identi­fikators

apraksts

identi­fikators

apraksts

identi­fikators

apraksts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija

0101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas

010101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija

Aizsargjoslu likuma 6.pants

010102

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras aizsargjoslas (pludmales) teritorija

010103

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija

0102

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

010201

ūdensteces aizsargjoslas teritorija

01020101

vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

Aizsargjoslu likuma 7.pants

01020102

25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020103

10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020104

līdz 10 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020105

ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

01020106

ūdensteces aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

01020107

Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020108

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemam

01020109

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā

01020110

Lielupes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020111

Ventas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

010202

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija

01020201

tādas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, kuras platība ir lielāka par 1000 hektāriem

01020202

100-1000 hektāru lielas ūdenstilpes, aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020203

25-100 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020204

10-25 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020205

līdz 10 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020206

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

01020207

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

010203

ūdensteces aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

010204

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

010205

mākslīga ūdensobjekta aizsargjoslas teritorija

0103

aizsargjoslas ap valsts meteoroloģis­ko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

010301

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģiskās novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumu

Aizsargjoslu likuma 15.pants

010302

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu posteni

010303

aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni

010304

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu

010305

aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

010306

aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

010307

aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu

010308

aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa posteni

010309

aizsargjoslas teritorija ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

0104

aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

010401

regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija

Aizsargjoslu likuma 18.pants, Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumi Nr.258 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs"

010402

ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija

010403

aizsargjoslas teritorija ap ūdensnoteku un ūdenstilpju aizsargdambjiem

010404

liela diametra kolektora aizsargjoslas teritorija

010405

aizsargjosla teritorija ap polderu sūkņu stacijām

010406

aizsargjoslas teritorija ap krājbaseiniem

010407

aizsargjoslas teritorija ap slūžām

010408

aizsargjoslas teritorija ap hidrometriskajiem posteņiem

0105

tauvas joslas

010501

tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti

Zvejniecības likuma 9.pants

010502

tauvas joslas teritorija gar upi

010503

tauvas joslas teritorija gar ezeru

010504

tauvas joslas teritorija gar mākslīgi izbūvētu kanālu

010505

tauvas joslas teritorija gar hidrotehnisku būvi

010506

tauvas joslas teritorija gar citu būvi uz ūdens

0106

aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmēr­ietaisēm

010601

aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)

Aizsargjoslu likuma 23.pants, Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.93 "Aizsprostu un hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma kontrolmērietaišu aizsardzība un aizsargjoslu noteikšanas metodika"

0107

aizsargjoslas ap aizsprostiem

010701

aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta hidrotehniskās būves

Aizsargjoslu likuma 32.pants

010702

aizsargjoslas teritorija krastos pie aizsprosta un dambja

0108

aizsargjoslas ap purviem

010801

aizsargjoslas teritorija ap purvu

01080101

10-100 ha

Aizsargjoslu likuma 7.1 pants

01080102

> 100 ha

0109

aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

010901

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

Aizsargjoslu likuma 9.pants un Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumi Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika"

010902

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

010903

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

010904

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

010905

bakterioloģiskā aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

010906

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

010907

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

010908

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

010909

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

02

Komunikācijas

0201

aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

020101

aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu

02010101

ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā

Aizsargjoslu likuma 19.pants un Ministru kabineta 1998.gada 26.maija noteikumi Nr.198 "Noteikumi par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku"

02010102

ūdensvads atrodas dziļāk par 2 m

020102

aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu

02010201

kanalizācijas spiedvads atrodas līdz 2 m dziļumā

02010202

kanalizācijas spiedvads atrodas dziļāk par 2 m

020103

aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu

020104

aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem

020105

aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni

020106

aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuāru

020107

aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju

020108

aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes staciju

020109

aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju

020110

aizsargjoslas teritorija ap zemteku

0202

aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 mega­paskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām

020201

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām

02020101

gāzesvada diametrs līdz 300 mm

Aizsargjoslu likuma 32.2 pants

02020102

gāzesvada dia­metrs no 300 mm līdz 600 mm

02020103

gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm

020202

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām

020203

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktiem un gāzes krātuvju urbumiem

020204

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām

020205

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem

020206

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS)

0203

aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem

020301

aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija

Aizsargjoslu likuma 13.pants

020302

aizsargjoslas teritorija gar ielu - būvlaide

020303

aizsargjoslas teritorija gar autoceļu

02030301

valsts galvenajiem autoceļiem

02030302

valsts 1.šķiras autoceļiem

02030303

valsts 2.šķiras un pašvaldību autoceļiem

02030304

pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem

020304

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu

02030401

pilsētās un ciemos

02030402

lauku apvidos

020305

aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus

02030501

pilsētās un ciemos

02030502

lauku apvidos

020306

aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

02030601

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

Aizsargjoslu likuma 32.3 pants

0204

aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem

020401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju

Aizsargjoslu likuma 14.pants

020402

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju

020403

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu

020404

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru jūras kabeļu līniju

020405

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnijām, kuras šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus

020406

aizsargjoslas teritorija ap virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

020407

aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu kabeļu sadales skapjiem un kastēm

020408

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko skaru tīklu līniju stigām mežu masīvos un stādījumos

02040801

koku augstums līdz 4 m

02040802

koku augstums virs 4 m

020409

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm

020410

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju citos objektos

0205

aizsargjoslas gar elektriska­jiem tīkliem

020501

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās

02050101

līdz 20 kilo­voltiem

Aizsargjoslu likuma 16.pants

02050102

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilo­voltiem

02050103

virs 110 kilo­voltiem

020502

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju

020503

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtām

020504

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu

020505

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju

020506

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos

02050601

līdz 20 kilo­voltiem

02050602

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilo­voltiem

02050603

virs 110 kilo­voltiem

020507

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

0206

aizsargjoslas gar siltumtīkliem

020601

aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi

Aizsargjoslu likuma 17.pants

020602

aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtām un siltuma punktiem

020603

aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 milimetru un lielāks

Aizsargjoslu likuma 32.4 pants

0207

aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem

020701

aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli

Aizsargjoslu likuma 21.pants

0208

aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm

020801

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu

02080101

līdz 0,4 mega­paskāliem

Aizsargjoslu likuma 22.pants

02080102

no 0,4 mega­paskāliem līdz 1,6 mega­paskāliem

02080103

vairāk par 1,6 mega­paskāliem

020802

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kurš zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

020803

aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni

020804

aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju

020805

aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu

020806

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem

020807

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu

02080701

līdz 0,4 mega­paskāliem

02080702

no 0,4 mega­paskāliem līdz 0,6 mega­paskāliem

02080703

vairāk par 0,6 mega­paskāliem

020808

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu

02080801

līdz 0,6 mega­paskāliem

02080802

vairāk par 0,6 mega­paskāliem

020809

aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtām

020810

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)

020811

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

020812

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem

020813

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām

020814

aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtām un to anodu zemējumiem

020815

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām

0209

aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļ­vadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem

020901

aizsargjoslas teritorija gar cauruļvadiem

Aizsargjoslu likuma 30.pants

020902

aizsargjoslas teritorija ap tilpnēm, kuru ietilpība ir lielāka par 200 m3 un kuras paredzētas naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

020903

aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, piestātnēm un muliņiem, uzsildīšanas punktiem, noliktavām, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem

020904

aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietām

020905

aizsargjoslas teritorija ap tilpnēm, kuru ietilpība ir lielāka par 10 m3 un kuras paredzētas bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

03

Īpašumi aizsargājamās teritorijās

0301

dabas rezervāta teritorija

030101

stingrā režīma zonas teritorija

likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 3.pants un Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

030102

regulējamā režīma zonas teritorija

030103

ārējās aizsargjoslas teritorija

0302

nacionālā parka teritorija

030201

dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija

likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 4.pants

030202

dabas lieguma zonas teritorija

030203

ainavu aizsardzības zonas teritorija

030204

kultūrvēsturiskās zonas teritorija

030205

neitrālās zonas teritorija

0303

biosfēras rezervāta teritorija

030301

dabas lieguma zonas teritorija

likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 4.1 pants un Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

030302

ainavu aizsardzības zonas teritorija

030303

neitrālās zonas teritorija

0304

dabas lieguma teritorija

030401

stingrā režīma zonas teritorija

likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 7.pants un Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

030402

regulējamā režīma zonas teritorija

030403

dabas lieguma zonas teritorija

030404

dabas parka zonas teritorija

030405

ainavu aizsardzības zonas teritorija

030406

neitrālās zonas teritorija

0305

dabas parka teritorija

030501

regulējamā režīma zonas teritorija

likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 5.pants

030502

dabas lieguma zonas teritorija

030503

dabas parka zonas teritorija

030504

neitrālās zonas teritorija

030505

ainavu aizsardzības zonas teritorija

0306

aizsargājamo ainavu apvidus teritorija

030601

dabas lieguma zonas teritorija

likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 8.pants

030602

dabas parka zonas teritorija

030603

ainavu aizsardzības zonas teritorija

030604

neitrālās zonas teritorija

0307

vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija

030701

dabas lieguma zonas teritorija

likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 13.pants

030702

dabas parka zonas teritorija

030703

dabas pieminekļa teritorija

0308

dabas pieminekļa teritorija

030801

aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorija

likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 6.pants

030802

aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija

030803

teritorija ap īpaši aizsargājamu koku

030804

teritorija ap aizsargājamu akmeni

030805

aizsargājamo aleju teritorija

0309

būvniecības ierobežojumu teritorija

030901

būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānā

Būvniecības likuma 3.pants

0310

mikroliegumi

031001

mikrolieguma teritorija

Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.pants un Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"

031002

īpašuma atrašanās mikrolieguma buferzonā

Meža likuma 13. un 37.pants un Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumi Nr.189 "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā"

0311

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

031101

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

0312

mežu aizsargjosla ap pilsētām

031201

mežu aizsargjoslas ap pilsētu teritorija

Aizsargjoslu likuma 11.pants

04

Kultūras, vēstures un rekreācijas objekti

0401

kultūras pieminekļa teritorija

040101

arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti

04010101

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 5.pants un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumi Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu"

04010102

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

04010103

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

040102

arheoloģiskā pieminekļa teritorija un objekti

04010201

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

04010202

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

04010203

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

040103

mākslas pieminekļa teritorija un objekti

04010301

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

04010302

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

04010303

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

040104

industriāla pieminekļa teritorija un objekti

04010401

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

04010402

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

04010403

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

040105

vēsturisko notikumu vietas teritorija un objekti

04010501

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

04010502

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

04010503

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

0402

aizsargjoslas (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekļiem

040201

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli

04020101

laukos

Aizsargjoslu likuma 8.pants

04020102

pilsētās

05

Servitūti kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums

0501

ēku servitūti

050101

ēku servitūta teritorija

Civillikuma 1172.pants

0502

ūdens lietošanas servitūti

050201

ūdens lietošanas servitūta teritorija

Civillikuma 1162.pants

0503

ceļa servitūti

050301

ceļa servitūta teritorija

Civillikuma 1156.pants

0504

cita veida servitūts

050401

cita veida servitūta teritorija

06

Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

0601

aizsargjoslas ap valsts ģeodēziska­jiem atbalsta punktiem

060101

aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu

Aizsargjoslu likuma 20.pants

0602

zemes īpašniekam nepiederoši objekti

060201

zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa

likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 7.pants

060202

citi zemes lietojumi

0603

aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem

060301

aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektiem

Aizsargjoslu likuma 23.1 pants

0604

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinā­jums teritorijās, zem kurām zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes derīgie izrakteņi, valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne, valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals

060401

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijā, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals

likuma "Par zemes dzīlēm" 12.1 pants

0605

aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem

060501

aizsargjoslas teritorija ap vēja ģeneratoru

Aizsargjoslu likuma 32.1 pants

0606

aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakuspro­duktu lieljaudas sadedzinā­šanas uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

060601

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonu

Aizsargjoslu likuma 28.pants

060602

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu izgāztuvi

060603

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuru jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī

060604

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai

060605

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem

060606

aizsargjoslas teritorija ap atklātiem notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas laukiem

060607

aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm un tiem filtrācijas laukiem, kuros ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm, ja attīrīšanas ietaišu jauda nepārsniedz 15 m3 diennaktī

060608

aizsargjoslas teritorija ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu

06060801

lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundā

06060802

pārstrādes uzņēmumiem, kuri pārstrādā 1. un
2.kategorijas blakusproduktus

0607

piesārņota vieta

060701

teritorija, kurā ir ķīmiskais piesārņojums

likuma "Par piesārņojumu" 34.pants

060702

teritorija, kurā ir cita veida piesārņojums

0608

aizsargjoslas ap kapsētām

060801

aizsargjoslas teritorija ap kapsētu

Aizsargjoslu likuma 25.pants

0609

aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām

060901

aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu

Aizsargjoslu likuma 26.pants

0610

cita veida apgrūtinā­jums

061001

cita veida apgrūtinājums

061002

zemes applūšanas risks

Civillikuma 963.pants

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.241
Klasifikācijas pārejas tabula

Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājuma klasifikācijas kods, kas piešķirts saskaņā ar nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu klasifikāciju

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas kods, kas atbilst nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājuma klasifikācijas kodam, kurš piešķirts saskaņā ar nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu klasifikāciju

01

Hidrogrāfija un hidrotehnika

01

Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija

0101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas

0101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas

010101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla

010101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija

010102

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča aizsargjosla (pludmale)

010102

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras aizsargjoslas (pludmales) teritorija

010103

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības josla

010103

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija

0102

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

0102

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

010201

ūdensteces aizsargjosla

010201

ūdensteces aizsargjoslas teritorija

01020101

vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020102

25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020103

10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020104

līdz 10 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020105

ūdensteces teritorija pilsētās un ciemos

01020106

ūdensteces teritorija uz salām un pussalām

01020107

Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020108

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemam

01020109

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā

01020110

Lielupes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020111

Ventas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

010202

ūdenstilpes aizsargjosla

010202

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija

01020201

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, kuru platība ir lielāka par 1000 hektāriem

01020202

100-1000 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020203

25-100 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020204

10-25 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020205

līdz 10 hektāriem lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020206

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

01020207

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

010203

ūdensteces ar izteiktu periodiski applūstošu palieni aizsargjosla

010203

ūdensteces aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

010204

ūdenstilpes ar izteiktu periodiski applūstošu palieni aizsargjosla

010204

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

010205

mākslīga ūdensobjekta aizsargjosla

010205

mākslīga ūdensobjekta aizsargjoslas teritorija

0103

Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem un ap stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

0103

Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

010301

aizsargjosla ap meteoroloģisko novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumu

010301

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumu

010302

aizsargjosla ap meteoroloģisko novērojumu posteni

010302

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu posteni

010303

aizsargjosla ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni

010303

aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni

010304

aizsargjosla ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu

010304

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu

010305

aizsargjosla ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

010305

aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

010306

aizsargjosla ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

010306

aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

010307

aizsargjosla ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu

010307

aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu

010308

aizsargjosla ap seismoloģiskā monitoringa posteni

010308

aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa posteni

010309

aizsargjoslas teritorija ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

0104

Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

0104

Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

010401

regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjosla

010401

regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija

010402

ierīkotas ūdensnotekas aizsargjosla

010402

ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija

010403

aizsargjosla ap ūdensnoteku un ūdenstilpju aizsargdambjiem

010403

aizsargjoslas teritorija ap ūdensnoteku un ūdenstilpju aizsargdambjiem

010404

liela diametra kolektora aizsargjosla

010404

liela diametra kolektora aizsargjoslas teritorija

010405

aizsargjosla ap polderu sūkņu stacijām

010405

aizsargjoslas teritorija ap polderu sūkņu stacijām

010406

aizsargjosla ap krājbaseiniem

010406

aizsargjoslas teritorija ap krājbaseiniem

010407

aizsargjosla ap slūžām

010407

aizsargjoslas teritorija ap slūžām

010408

aizsargjosla ap hidrometriskajiem posteņiem

010408

aizsargjoslas teritorija ap hidrometriskajiem posteņiem

0105

Tauvas josla

0105

Tauvas josla

010501

tauvas josla gar jūras piekrasti

010501

tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti

010502

tauvas josla gar upi

010502

tauvas joslas teritorija gar upi

010503

tauvas josla gar ezeru

010503

tauvas joslas teritorija gar ezeru

010504

tauvas josla gar mākslīgi izbūvētu kanālu

010504

tauvas joslas teritorija gar mākslīgi izbūvētu kanālu

010505

tauvas josla gar hidrotehnisku būvi

010505

tauvas joslas teritorija gar hidrotehnisku būvi

010506

tauvas josla gar būvi uz ūdens (mākslīgi izbūvēta tauvas josla)

010506

tauvas joslas teritorija gar būvi uz ūdens (mākslīgi izbūvēta tauvas josla)

0106

Aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm

0106

Aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm

010601

aizsargjoslas ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)

010601

aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)

0107

Aizsargjosla ūdens akvatorijās augšpus un lejpus aizsprostiem

0107

Aizsargjoslas ap aizsprostiem

010701

aizsargjosla ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta hidrotehniskās būves

010701

aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta hidrotehniskās būves

010702

aizsargjoslas teritorija krastos pie aizsprosta un dambja

0108

Aizsargjoslas ap purviem

0108

Aizsargjoslas ap purviem

010801

aizsargjosla ap purvu

010801

aizsargjoslas teritorija ap purvu

01080101

10-100 ha

01080102

> 100 ha

02

Komunikācijas

02

Komunikācijas

0201

Aizsargjoslas gar ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

0201

Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

020101

aizsargjosla gar ūdensvadu

020101

aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu

02010101

ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā

02010102

ūdensvads atrodas dziļāk par 2 m

020102

aizsargjosla gar kanalizācijas spiedvadu

020102

aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu

02010201

kanalizācijas spiedvads atrodas līdz 2 m dziļumā

02010202

kanalizācijas spiedvads atrodas dziļāk par 2 m

020103

aizsargjosla gar pašteces kanalizācijas vadu

020103

aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu

020104

aizsargjosla gar drenām un atklātiem grāvjiem

020104

aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem

020105

aizsargjosla ap ūdenstorni

020105

aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni

020106

aizsargjosla ap virszemes ūdens rezervuāru

020106

aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuāru

020107

aizsargjosla ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju

020107

aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju

020108

aizsargjosla ap ūdens apstrādes staciju

020108

aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes staciju

020109

aizsargjosla ap kanalizācijas sūkņu staciju

020109

aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju

020110

aizsargjosla ap zemteku

020110

aizsargjoslas teritorija ap zemteku

0202

Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

0109

Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

020201

stingra režīma aizsargjosla ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

010901

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

020202

bakterioloģiskā aizsargjosla ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

010902

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

020203

ķīmiskā aizsargjosla ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

010903

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

020204

stingra režīma aizsargjosla ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

010904

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

020205

bakterioloģiskā aizsargjosla ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

010905

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

020206

ķīmiskā aizsargjosla ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

010906

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

020207

stingra režīma aizsargjosla ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

010907

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

020208

bakterioloģiskā aizsargjosla ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

010908

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

020209

ķīmiskā aizsargjosla ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

010909

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

0202

Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām

020201

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām

02020101

gāzesvada diametrs līdz 300 mm

02020102

gāzesvada diametrs no 300 mm līdz 600 mm

02020103

gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm

020202

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām

020203

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktiem un gāzes krātuvju urbumiem

020204

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām

020205

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem

020206

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS)

0203

Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem

0203

Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem

020301

aizsargjosla gar ielu - sarkanā līnija

020301

aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija

020302

aizsargjosla gar ielu - būvlaide

020302

aizsargjoslas teritorija gar ielu - būvlaide

020303

aizsargjosla gar autoceļu - sarkanā līnija

020303

aizsargjoslas teritorija gar autoceļu

020304

aizsargjosla gar autoceļu - būvlaide

020305

aizsargjosla gar autoceļu

02030301

valsts galvenajiem autoceļiem

02030302

valsts 1.šķiras autoceļiem

02030303

valsts 2.šķiras un pašvaldību autoceļiem

02030304

pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem

020306

aizsargjosla gar dzelzceļu

020304

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu

02030401

pilsētās, ciemos

02030402

lauku apvidos

020305

aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus

02030501

pilsētās un ciemos

02030502

lauku apvidos

020306

aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

02030601

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

0204

Aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām

0204

Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem

020401

aizsargjosla gar pazemes kabeļu telekomunikāciju līniju

020401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju

020402

aizsargjosla gar gaisvadu telekomunikāciju līniju

020402

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju

020403

aizsargjosla gar radiofikācijas telekomunikāciju līniju

020403

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu

020404

aizsargjosla gar jūras telekomunikāciju kabeļu līniju

020404

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru jūras kabeļu līniju

020405

aizsargjosla gar telekomunikāciju kabeli, kurš šķērso kuģojamās un plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus

020405

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnijām, kuras šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus

020406

aizsargjosla ap virszemes telekomunikāciju kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas punktu

020406

aizsargjoslas teritorija ap virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

020407

aizsargjosla ap pazemes telekomunikāciju kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas punktu

020407

aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

020408

aizsargjosla gar telekomunikāciju līniju (stigu) mežu masīvos

020408

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko skaru tīklu līniju stigām mežu masīvos un stādījumos

020409

aizsargjosla gar telekomunikāciju līniju (stigu) mežu stādījumos

02040801

koku augstums līdz 4 m

02040802

koku augstums virs 4 m

020409

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm

020410

aizsargjosla gar telekomunikāciju līniju citos objektos

020410

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju citos objektos

0205

Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

0205

Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

020501

aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju

020501

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās

02050101

līdz 20 kilovoltiem

02050102

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem

02050103

virs 110 kilovoltiem

020502

aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju

020502

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju

020503

aizsargjosla ap elektrisko tīklu sadales iekārtām

020503

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtām

020504

aizsargjosla ap elektrisko tīklu fīderu punktu

020504

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu

020505

aizsargjosla ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju

020505

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju

020506

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos

02050601

līdz 20 kilovoltiem

02050602

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem

02050603

virs 110 kilovoltiem

020507

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

0206

Aizsargjoslas gar siltumtīkliem

0206

Aizsargjoslas gar siltumtīkliem

020601

aizsargjosla gar siltumtrasi kanālā vai tunelī

020601

aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi

020602

aizsargjosla gar bezkanālu siltumtrasi zemē

020603

aizsargjosla ap siltumvadu gaisā

020602

aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtām un siltuma punktiem

020604

aizsargjosla ap siltumvadu sadales iekārtām un siltuma punktiem

020603

aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 milimetru un lielāks

0207

Aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem

0207

Aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem

020701

aizsargjosla ap navigācijas tehnisko līdzekli

020701

aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli

0208

Aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm

0208

Aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzes apgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm

020801

aizsargjosla gar gāzesvadu ar spiedienu

020801

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu

02080101

līdz 0,4 megapaskāliem

02080102

no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem

02080103

vairāk par 1,6 megapaskāliem

020802

aizsargjosla gar gāzesvadu, kurš zem ūdens līmeņa šķērso kuģojamas vai plostojamas upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus

020802

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kurš zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

020803

aizsargjosla ap kondensāta uzglabāšanas tvertni

020803

aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni

020804

aizsargjosla ap gāzes regulēšanas staciju

020804

aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju

020805

aizsargjosla ap gāzes krātuves urbumu un dabasgāzes savākšanas punktu

020805

aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu

020806

aizsargjosla ap dabasgāzes kompresoru cehu

020806

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem

020807

aizsargjosla ap gāzes regulēšanas punktiem ēkās un skapjos

020807

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu

02080701

līdz 0,4 megapaskāliem

02080702

no 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem

02080703

vairāk par 0,6 megapaskāliem

020808

aizsargjosla ap gāzes individuālajiem regulatoriem

020808

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu

  

02080801

līdz 0,6 megapaskāliem

  

02080802

vairāk par 0,6 megapaskāliem

020809

aizsargjosla ap gāzes uzpildes staciju (GUS)

  

020810

aizsargjosla ap gāzes balonu grupu iekārtām

020809

aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtām

020811

aizsargjosla ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)

020810

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)

020812

aizsargjosla ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

020811

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

020813

aizsargjosla ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu

020812

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem

020814

aizsargjosla ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām

020813

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām

020815

aizsargjosla pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumam

020814

aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtām un to anodu zemējumiem

  

020815

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām

0209

Aizsargjoslas ap naftas un naftas produktu vadiem, noliktavām un krātuvēm

0209

Aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem

020901

aizsargjosla gar naftas un naftas produktu cauruļvadu trasēm

020901

aizsargjoslas teritorija gar cauruļvadiem

020902

aizsargjosla ap naftas un naftas produktu tilpnēm, kas paredzētas naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

020902

aizsargjoslas teritorija ap tilpnēm, kuru ietilpība ir lielāka par 200 m3 un kuras paredzētas naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

020903

aizsargjosla ap naftas un naftas produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju

020903

aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, piestātnēm un muliņiem, uzsildīšanas punktiem, noliktavām, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem

020904

aizsargjosla ap naftas un naftas produktu rezervuāru parku

020905

aizsargjosla ap naftas un naftas produktu iepildīšanas un izliešanas estakādi

020906

aizsargjosla ap naftas un naftas produktu uzsildīšanas punktu

  

020904

aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietām

  

020905

aizsargjoslas teritorija ap tilpnēm, kuru ietilpība ir lielāka par 10 m3 un kuras paredzētas bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

03

Īpašumi aizsargājamās teritorijās

03

Īpašumi aizsargājamās teritorijās

0301

Īpašuma atrašanās dabas rezervātā

0301

Dabas rezervāta teritorija

030101

īpašums atrodas stingrā režīma zonā

030101

stingrā režīma zonas teritorija

030102

īpašums atrodas regulējamā režīma zonā

030102

regulējamā režīma zonas teritorija

030103

īpašums atrodas buferzonā

030103

buferzonas teritorija

0302

Īpašuma atrašanās nacionālajā parkā

0302

Nacionālā parka teritorija

030201

īpašums atrodas dabas rezervāta (stingrā režīma) zonā

030201

dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija

030202

īpašums atrodas dabas lieguma zonā

030202

dabas lieguma zonas teritorija

030203

īpašums atrodas ainavu aizsardzības zonā

030203

ainavu aizsardzības zonas teritorija

030204

īpašums atrodas kultūrvēsturiskajā zonā

030204

kultūrvēsturiskās zonas teritorija

030205

īpašums atrodas neitrālajā zonā

030205

neitrālās zonas teritorija

0303

Īpašuma atrašanās biosfēras rezervātā

0303

Biosfēras rezervāta teritorija

030301

īpašums atrodas dabas lieguma zonā

030301

dabas lieguma zonas teritorija

030302

īpašums atrodas ainavu aizsardzības zonā

030302

ainavu aizsardzības zonas teritorija

030303

īpašums atrodas neitrālajā zonā

030303

neitrālās zonas teritorija

0304

Īpašuma atrašanās cita veida īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

  

030401

īpašums atrodas dabas liegumā

0304

Dabas lieguma teritorija

 

030401

stingrā režīma zonas teritorija

  

030402

regulējamā režīma zonas teritorija

  

030403

dabas lieguma zonas teritorija

  

030404

dabas parka zonas teritorija

  

030405

ainavu aizsardzības zonas teritorija

  

030406

neitrālās zonas teritorija

030402

īpašums atrodas dabas parkā

0305

Dabas parka teritorija

  

030501

regulējamā režīma zonas teritorija

  

030502

dabas lieguma zonas teritorija

  

030503

dabas parka zonas teritorija

  

030504

neitrālās zonas teritorija

  

030505

ainavu aizsardzības zonas teritorija

030403

īpašums atrodas dabas ainavu apvidū

0306

Aizsargājamo ainavu apvidus teritorija

  

030601

dabas lieguma zonas teritorija

  

030602

dabas parka zonas teritorija

  

030603

ainavu aizsardzības zonas teritorija

  

030604

neitrālās zonas teritorija

  

0307

Vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija

  

030701

dabas lieguma zonas teritorija

  

030702

dabas parka zonas teritorija

  

030703

dabas pieminekļa teritorija

0305

Īpašuma atrašanās kultūras pieminekļa teritorijā

0401

Kultūras pieminekļa teritorija

030501

īpašums atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā

040101

arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti

  

04010101

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

  

04010102

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

  

04010103

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

030502

īpašums atrodas arheoloģijas pieminekļa teritorijā

040102

arheoloģiskā pieminekļa teritorija un objekti

  

04010201

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

  

04010202

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

  

04010203

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

030503

īpašums atrodas vēstures pieminekļa teritorijā

040103

mākslas pieminekļa teritorija un objekti

  

04010301

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

  

04010302

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

  

04010303

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

  

040104

industriāla pieminekļa teritorija un objekti

  

04010401

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

  

04010402

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

  

04010403

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

  

040105

vēsturisko notikumu vietas teritorija un objekti

  

04010501

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

  

04010502

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

  

04010503

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

0306

Īpašuma atrašanās būvniecības ierobežojumu teritorijā

0309

Būvniecības ierobežojumu teritorija

030601

īpašums atrodas būvniecības ierobežojumu teritorijā, kas noteikta teritorijas plānojumā/teritorijas detālplānā

030901

būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānā

  

0310

Mikroliegumi

  

031001

mikrolieguma teritorija

  

030102

īpašuma atrašanās mikrolieguma buferzonā

  

0311

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

  

031101

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

04

Kultūras, vēstures un rekreācijas objekti

04

Kultūras, vēstures un rekreācijas objekti

0401

Aizsargjoslas ap dabas pieminekļiem

0308

Dabas pieminekļa teritorija

040101

aizsargjosla ap aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekli

030801

aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorija

  

030802

aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija

040103

aizsargjosla ap īpaši aizsargājamu koku

030803

teritorija ap īpaši aizsargājamu koku

040104

aizsargjosla ap cita veida dabas pieminekli

030804

teritorija ap aizsargājamu akmeni

  

030805

aizsargājamo aleju teritorija

0402

Aizsargjoslas ap vēstures, kultūras, arhitektūras pieminekļiem un citiem aizsargājamajiem objektiem

0401

Kultūras pieminekļa teritorija (jāvērtē katrs kultūras piemineklis atsevišķi)

040201

aizsargjosla ap valsts nozīmes saimnieciski izmantojamo pieminekli

040202

aizsargjosla ap valsts nozīmes saimnieciski izmantojamo aizsargājamo objektu

040203

aizsargjosla ap vietējās nozīmes saimnieciski izmantojamo pieminekli

040204

aizsargjosla ap vietējās nozīmes saimnieciski izmantojamo aizsargājamo objektu

040205

cita veida aizsargājamais objekts - būve

0403

Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem

0402

Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem

040301

aizsargjosla ap kultūras pieminekli

040201

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli

040302

aizsardzības zona ap kultūras pieminekli

  

04020101

laukos

  

04020102

pilsētās

0405

Mežu aizsargjosla ap pilsētām

0312

Mežu aizsargjosla ap pilsētām

040501

mežu aizsargjosla ap pilsētu

031201

mežu aizsargjoslas ap pilsētu, teritorija

0406

Aizsargjoslas ap kapsētām

0608

Aizsargjoslas ap kapsētām

040601

aizsargjosla ap kapsētu

060801

aizsargjoslas teritorija ap kapsētu

0407

Aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām

0609

Aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām

040701

aizsargjosla ap dzīvnieku kapsētu

060901

aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu

05

Servitūti kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums

05

Servitūti kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums

0501

Ēku servitūti

0501

Ēku servitūti

050101

atbalsta tiesība

Dzēsts

050102

iebūves tiesība

050103

pārkaru būves tiesība

050104

notekas tiesība

050105

izlejas tiesība

050106

augstākās būves tiesība

050107

gaismas tiesība

050108

skata tiesība

  

050101

ēku servitūta teritorija

0502

Lauku servitūti

Dzēsts

050201

ceļa servitūts - tiesība uz kājceļu

050301

ceļa servitūta teritorija

050202

ceļa servitūts - tiesība uz lopu ceļu

050203

ceļa servitūts - tiesība uz braucamo ceļu

050204

ūdens lietošanas servitūts - ūdensvada tiesība

050201

ūdens lietošanas servitūta teritorija

050205

ūdens lietošanas servitūts - ūdens smelšanas tiesība

050206

ūdens lietošanas servitūts - lopu dzirdīšanas tiesība

050207

ganību servitūts

Dzēsts

050208

pļavu servitūts

050209

karjeru servitūts

050210

laukumu servitūts

  

0502

Ūdens lietošanas servitūti

  

050201

ūdens lietošanas servitūta teritorija

0503

Servitūts meliorācijas sistēmu būvju un ierīču ierīkošanai un uzturēšanai

Dzēsts

050301

servitūts meliorācijas sistēmu būvju un ierīču ierīkošanai un uzturēšanai

0504

Servitūta tiesības izmantot derīgo izrakteņu aizņemtās platības par labu Valsts ceļu dienestam un Valsts meža dienestam, pagastu un pilsētu pašvaldībām

Dzēsts

050401

servitūta tiesības izmantot derīgo izrakteņu aizņemtās platības, ja derīgie izrakteņi nepieciešami ceļu būvei, remontam un uzturēšanai, par labu Valsts ceļu dienestam

050402

servitūta tiesības izmantot derīgo izrakteņu aizņemtās platības, ja derīgie izrakteņi nepieciešami ceļu būvei, remontam un uzturēšanai, par labu Valsts meža dienestam

050403

servitūta tiesības izmantot derīgo izrakteņu aizņemtās platības, ja derīgie izrakteņi nepieciešami ceļu būvei, remontam un uzturēšanai, teritorijas labiekārtošanai vai pašvaldībai piederošo ēku uzturēšanai, par labu pagastu un pilsētu pašvaldībām

0505

Ceļa servitūti ar tiesībām uz braucamo ceļu

0503

Ceļa servitūti

050501

ceļa servitūts ar tiesībām uz braucamo ceļu par labu dzelzceļam

050301

Ceļa servitūta teritorija

050502

ceļa servitūts ar tiesībām uz braucamo ceļu par labu gāzes­vadam

050503

ceļa servitūts ar tiesībām uz braucamo ceļu par labu gāzes noliktavai (krātuvei)

050504

ceļa servitūts ar tiesībām uz braucamo ceļu par labu elektrisko tīklu gaisvadu līnijai

050505

ceļa servitūts ar tiesībām uz braucamo ceļu par labu elektrisko tīklu kabeļu līnijai

050506

ceļa servitūts ar tiesībām uz braucamo ceļu par labu elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām

050507

ceļa servitūts ar tiesībām uz braucamo ceļu par labu naftas un naftas produktu cauruļvadu trasēm

050508

ceļa servitūts ar tiesībām uz braucamo ceļu par labu naftas un naftas produktu tilpnēm, kas paredzētas naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

050509

ceļa servitūts ar tiesībām uz braucamo ceļu par labu naftas un naftas produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas stacijām, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, uzsildīšanas punktiem

050510

ceļa servitūts ar tiesībām uz braucamo ceļu par labu autoceļam

0506

Servitūti ēku un būvju uzturēšanai, virszemes un pazemes komunikāciju celtniecībai vai citas saimnieciskas darbības veikšanai (arī attiecībā uz lietojuma vai būvlietojuma tiesībām) uz valstij vai pašvaldībai piederošās zemes par labu ostas pārvaldei

Dzēsts

050601

servitūts ēku un būvju uzturēšanai par labu ostas pārvaldei

050602

servitūts virszemes un pazemes komunikāciju celtniecībai par
labu ostas pārvaldei

050603

servitūts saimnieciskas darbības veikšanai par labu ostas pārvaldei

0507

Cita veida servitūts

0504

Cita veida servitūts

050701

cita veida servitūts

050401

cita veida servitūta teritorija

06

Citi nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi

06

Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

0601

Aizsargjoslas ap valsts ģeodēziskajiem atbalsta punktiem

0601

Aizsargjoslas ap valsts ģeodēziskajiem atbalsta punktiem

060101

aizsargjosla ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu

060101

aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu

0602

Zemes īpašniekam nepiederoši objekti

0602

Zemes īpašniekam nepiederoši objekti

060201

zemes īpašniekam nepiederoša būve

060201

zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa

060202

zemes īpašniekam nepiederošas būves daļa

060203

citi zemes lietojumi

060202

citi zemes lietojumi

  

0603

Aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem

  

060301

aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektiem

0604

Zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums teritorijās, zem kurām zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes derīgie izrakteņi, valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne, valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals

0604

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijās, zem kurām zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes derīgie izrakteņi, valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne, valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals

060401

zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi teritorijā,
zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes derīgie izrakteņi

060401

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijā, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals

060402

zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi teritorijā,
zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne

060403

zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi teritorijā,
zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals

  

0605

Aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem

  

060501

aizsargjoslas teritorija ap vēja ģeneratoru

0607

Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu uzglabāšanas vietām un ūdens attīrīšanas iekārtām

0606

Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

060701

aizsargjosla ap atkritumu apglabāšanas poligonu

060601

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonu

060702

aizsargjosla ap atkritumu izgāztuvi

060602

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu izgāztuvi

060703

aizsargjosla ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar slēgtu apstrādi visā ciklā

060603

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuru jauda pārsniedz
5 m3 notekūdeņu diennaktī

060704

aizsargjosla ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtu dūņu apstrādi vai dūņu uzglabāšanu

060604

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai

060705

aizsargjosla ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem

060605

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem

060706

aizsargjosla ap notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas laukiem

060606

aizsargjoslas teritorija ap atklātiem notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas laukiem

  

060607

aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm un tiem filtrācijas laukiem, kuros ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm, ja attīrīšanas ietaišu jauda nepārsniedz 15 m3 diennaktī

  

060608

aizsargjoslas teritorija ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu

  

06060801

lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kg stundā

  

06060802

pārstrādes uzņēmumiem, kuri pārstrādā 1. un 2.kategorijas blakusproduktus

0608

Atsavināšanas aizliegumi

Dzēsts

060801

atsavināšanas aizliegumi

0609

Cita veida apgrūtinājums

0610

Cita veida apgrūtinājums

060901

cita veida apgrūtinājums

061001

cita veida apgrūtinājums

060902

zemes applūšanas risks

061002

zemes applūšanas risks

0610

Piesārņotas vai potenciāli piesārņotas teritorijas

0607

Piesārņota vieta

061001

ķīmiskais piesārņojums

060701

teritorija, kurā ir ķīmiskais piesārņojums

061002

cita veida piesārņojums

060702

teritorija, kurā ir cita veida piesārņojums

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 241Pieņemts: 28.03.2006.Stājas spēkā: 06.04.2006.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 55, 05.04.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
132066
06.04.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)