Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1602

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 192.§)
Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju

1. Noteikumi nosaka nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju (1.pielikums).

2. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi klasificējami kategorijās, klasēs, grupās un apakšgrupās.

3. Katram nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumam ir apraksts (nosaukums) un klasifikācijas kods (turpmāk – apgrūtinājumu apraksts un kods) – ciparu identifikators, ko veido:

3.1. kategorijas identifikācijas kods – divi cipari;

3.2. klases identifikācijas kods – četri cipari;

3.3. grupas identifikācijas kods – seši cipari;

3.4. apakšgrupas identifikācijas kods – astoņi cipari.

4. Valsts informācijas sistēmās un dokumentos apgrūtinājumu aprakstu un kodu norāda atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijai.

5. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai valsts informācijas sistēmās un dokumentos norādīto apgrūtinājumu aprakstu un kodu maina saskaņā ar klasifikācijas pārejas tabulām:

5.1. valsts informācijas sistēmās – pēc attiecīgu programmatūru ieviešanas;

5.2. dokumentos – ja tajos izdara grozījumus vai izdod jaunus dokumentus, izņemot, ja veic zemes robežu plāna vai apgrūtinājumu plāna kamerālo pārzīmēšanu.

(Grozīts ar MK 05.06.2012. noteikumiem Nr.390)

6. Mainot apgrūtinājumu aprakstu un kodu, kas valsts informācijas sistēmās un dokumentos norādīts no 2006.gada 6.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim un noteikts atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.241 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju", to noteikšanai izmanto apgrūtinājumu aprakstu un kodu pārejas tabulu (2.pielikums).

7. Mainot apgrūtinājumu aprakstu un kodu, kas valsts informācijas sistēmās un dokumentos norādīts līdz 2006.gada 6.aprīlim, to noteikšanai papildus izmanto apgrūtinājumu aprakstu un kodu pārejas tabulas, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

8. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto apgrūtinājumu aprakstu un kodu automātisku maiņu atbilstoši šo noteikumu 6.punktā noteiktajai kārtībai veic Valsts zemes dienests. Šo noteikumu 3., 5. un 6.pielikumā norādītajiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem, kuriem apgrūtinājumu aprakstu un kodu automātiski mainīt nevar, Valsts zemes dienests Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā apgrūtinājumu aprakstu un kodu maina vispārīgā kārtībā saskaņā ar apgrūtinājumu aprakstu un kodu pārejas tabulu, pamatojoties uz zemes robežu plānu un apgrūtinājumu plānu.

(Grozīts ar MK 05.06.2012. noteikumiem Nr.390; MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.642)

9. Ja zemes robežu plāns un apgrūtinājumu plāns ir sagatavots līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet iesniegums nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu reģistrēšanai vai aktualizēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir iesniegts pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, Valsts zemes dienests nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu datus reģistrē vai aktualizē, mainot apgrūtinājumu aprakstu un kodu atbilstoši šo noteikumu 8.punktam. Ja apgrūtinājumu aprakstu un kodu automātiski mainīt nevar, Valsts zemes dienests reģistrē vai aktualizē zemes robežu plānā vai apgrūtinājumu plānā norādīto apgrūtinājumu aprakstu un kodu, kas piešķirts atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumu Nr.241 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju" 1.pielikumam.

10. Ja pašvaldības lēmums par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta izstrādi ir pieņemts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pašvaldībai ir tiesības noteikt tajos nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumus Nr.241 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 55.nr.).

12. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
Tieslietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1602
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācija

(Pielikums grozīts ar MK 07.09.2010. noteikumiem Nr.831; MK 05.06.2012. noteikumiem Nr.390; MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.642)

KategorijaKlaseGrupaApakšgrupaNormatīvais akts, kurā paredzēta nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšana

identi-fikators

apraksts

identi-fikators

apraksts (nosaukums)

identi-fikators

apraksts (nosaukums)

identi­fikators

apraksts (nosaukums)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
11Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija1101Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla110101Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorijaAizsargjoslu likuma 6.pants
110102Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras aizsargjoslas (pludmales) teritorija
110103Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija
1102virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas110201ūdensteces aizsargjoslas teritorija11020101vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidosAizsargjoslu likuma 7.pants, Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija noteikumi Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”
1102010225–100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
1102010310–25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
11020104līdz 10 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
11020105ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos
11020106ūdensteces aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām
11020107Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
11020108Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemam
11020109Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā
11020110Lielupes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
11020111Ventas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
110202ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija11020201tādas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, kuras platība ir lielāka par 1000 hektāriem
11020202100–1000 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
1102020325–100 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
1102020410–25 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
11020205līdz 10 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
11020206ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos
11020207ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām
110203mākslīga ūdensobjekta, kura platība ir lielāka par 0,1 hektāru, aizsargjoslas teritorija
110204applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija
1103aizsargjoslas ap valsts meteoroloģis­ko un hidroloģisko novērojumu stacijām un hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem110301aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumuAizsargjoslu likuma 15.pants
110302aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu posteni
110303aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni
110304aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu
110305aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni
110306aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni
110307aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu
110308aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa posteni
110309aizsargjoslas teritorija ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem
1104aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm110403ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap aizsargdambiAizsargjoslu likuma 18.pants, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.306 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs"

110404liela diametra kolektora aizsargjoslas teritorija
110405aizsargjoslas teritorija ap polderu sūkņu staciju
110406aizsargjoslas teritorija ap krājbaseinu
110407aizsargjoslas teritorija ap slūžām
110408aizsargjoslas teritorija ap hidrometrisko posteni
110409ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs
110410ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs
1105tauvas joslas110501tauvas joslas teritorija gar jūras piekrastiZvejniecības likuma 9.pants
110502tauvas joslas teritorija gar upi
110503tauvas joslas teritorija gar ezeru
110504tauvas joslas teritorija gar mākslīgi izbūvētu kanālu
110505tauvas joslas teritorija gar hidrotehnisku būvi
110506tauvas joslas teritorija gar citu būvi uz ūdens
1106aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmēr­ietaisēm110601aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)Aizsargjoslu likuma 23.pants, Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.93 "Aizsprostu un hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma kontrolmērietaišu aizsardzība un aizsargjoslu noteikšanas metodika"
1107aizsargjoslas ap aizsprostiem110701aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta hidrotehniskās būvesAizsargjoslu likuma 32.pants, Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumi Nr.131 „Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap aizsprostiem”
110702aizsargjoslas teritorija krastos pie aizsprosta un dambja
1108aizsargjoslas ap purviem110801aizsargjoslas teritorija ap purvu1108010110–100 haAizsargjoslu likuma 7.1pants
11080102> 100 ha
1109aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām110901stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietuAizsargjoslu likuma 9.pants un Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumi Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika"
110902bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu
110903ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu
110904stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu
110905bakterioloģiskā aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu
110906ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu
110907stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu
110908bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu
110909ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu
12Komunikācijas1201aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem120101aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu12010101ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumāAizsargjoslu likuma 19.pants, Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumi Nr.833 „Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem”
12010102ūdensvads atrodas dziļāk par 2 m
120102aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu12010201kanalizācijas spiedvads atrodas līdz 2 m dziļumā
12010202kanalizācijas spiedvads atrodas dziļāk par 2 m
120103aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
120104aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem
120105aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni
120106aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuāru
120107aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju
120108aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes staciju
120109aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju
120110aizsargjoslas teritorija ap zemteku
1202aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 mega­paskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām120201aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju12020101gāzesvada diametrs līdz 300 mmAizsargjoslu likuma 32.2pants
12020102gāzesvada dia­metrs no 300 mm līdz 600 mm
12020103gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm
120202aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju
120203aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktu
120204aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju
120205aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu ar viena gāzes balona tilpumu12020501līdz 50 litriem
12020502virs 50 litriem
120206aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu virs 500 m3
120207aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu12020701līdz 0,6 megapaskāliem
12020702virs 0,6 megapaskāliem
120208aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu virs 0,6 megapaskāliem
120209aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumu, kurš nav savienots ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni
120210aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu, kurš atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienots ar kolektorslāni
120211aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes uzpildes staciju ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 m3, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriem
120212aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju, kas izbūvēta vai rekonstruēta pēc 2002.gada 1.septembra12021201gāzesvada diametrs līdz 300 mm
12021202gāzesvada diametrs no 300 mm līdz 600 mm
12021203gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm
1203aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem120301aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnijaAizsargjoslu likuma 13.pants
120302aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide
120303aizsargjoslas teritorija gar autoceļu12030301valsts galvenajiem autoceļiem
12030302valsts reģionālajiem autoceļiem
12030303valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem
12030304pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem
120304aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu12030401pilsētās un ciemos
12030402lauku apvidos
120305aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus12030501pilsētās un ciemos
12030502lauku apvidos
120306aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus12030601aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktusAizsargjoslu likuma 32.3pants
1204aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem120401aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizācijuAizsargjoslu likuma 14.pants
120402aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju
120403aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu
120404aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līniju
120405aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju, kura šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus
120406aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni, vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes
120407aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī
120408aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm
120409aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru iekārtu ārējo skapi un konteineri
1205aizsargjoslas gar elektriska­jiem tīkliem120501aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu12050101līdz 20 kilo­voltiemAizsargjoslu likuma 16.pants
12050102110 kilo­volti
12050103330 kilo­volti
120502aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
120503aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu
120504aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu
120505aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju
120506aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu12050601līdz 20 kilovoltiem
12050602110 kilo­volti
12050603330 kilo­volti
120507aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, kura zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus
1206aizsargjoslas gar siltumtīkliem120601aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būviAizsargjoslu likuma 17.pants
120602aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma punktu
120603aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadu, kura diametrs ir 400 milimetru un lielāksAizsargjoslu likuma 32.4 pants
1207aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem120702kuģošanas aizsargjoslas teritorija12070201ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību, – bākuAizsargjoslu likuma 21.pants
12070202ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību (piemēram, krasta zīme, krasta ugunszīme, molu uguns, vadlīniju zīme), izņemot bāku
12070203ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap stacionāro kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli jūrā, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību
12070204ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap dzīvojamo ēku vai citu būvi, kuru izmanto par kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību
12070205bākas redzamības sektors
12070206normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību noteiktā kuģošanas drošībai paredzētā navigācijas tehniskā līdzekļa redzamības sektors
120703aeronavigācijas aizsargjoslas teritorija12070301ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai
12070302navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona
1208aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm120801aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu12080101līdz 0,4 megapaskāliemAizsargjoslu likuma 22.pants
12080102no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem
12080103vairāk par 1,6 megapaskāliem
120802aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kurš zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus
120803aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni
120804aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju
120805aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu
120806aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju un dabasgāzes savākšanas punktu
120807aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu12080701līdz 0,4 megapaskāliem
12080702no 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem
12080703vairāk par 0,6 megapaskāliem
120808aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu12080801no 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem
12080802vairāk par 0,6 mega­paskāliem
120809aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtām
120810aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)
120811aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)
120812aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu
120813aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām
120814aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumu
120815aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju
1209aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļ­vadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām120901aizsargjoslas teritorija gar cauruļvaduAizsargjoslu likuma 30.pants
120902aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 200 m3 un kura paredzēta naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā
120903aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādi, piestātni un muliņu, uzsildīšanas punktu, noliktavu, krātuvi, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu
120904aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietu
120905aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 10 m3 un kuras paredzētas bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā
120906aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu degvielas uzpildes iekārtu
13Īpašumi aizsargājamās teritorijās1301dabas rezervāta teritorija130101stingrā režīma zonas teritorijalikuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 3.pants
130102regulējamā režīma zonas teritorija
130103ārējās aizsargjoslas teritorija
130104dabas parka zonas teritorija
130105dabas lieguma zonas teritorija
1302nacionālā parka teritorija130201dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorijalikuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 4.pants
130202dabas lieguma zonas teritorija
130203ainavu aizsardzības zonas teritorija
130204kultūrvēsturiskās zonas teritorija
130205neitrālās zonas teritorija
130206dabas parka zonas teritorija
130207regulējamā režīma zonas teritorija
1303biosfēras rezervāta teritorija130302ainavu aizsardzības zonas teritorijalikuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 4.1 pants
130303neitrālās zonas teritorija
1304dabas lieguma teritorija130401stingrā režīma zonas teritorijalikuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 7.pants
130402regulējamā režīma zonas teritorija
130403dabas lieguma zonas teritorija
130404dabas parka zonas teritorija
130405ainavu aizsardzības zonas teritorija
130406neitrālās zonas teritorija
130407nav iedalīta funkcionālajās zonās
1305dabas parka teritorija130501regulējamā režīma zonas teritorijalikuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 5.pants
130502dabas lieguma zonas teritorija
130503dabas parka zonas teritorija
130504neitrālās zonas teritorija
130505ainavu aizsardzības zonas teritorija
130506stingrā režīma zonas teritorija
130507nav iedalīta funkcionālajās zonās
1306aizsargājamo ainavu apvidus teritorija130601dabas lieguma zonas teritorijalikuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 8.pants
130602dabas parka zonas teritorija
130603ainavu aizsardzības zonas teritorija
130604neitrālās zonas teritorija
130605regulējamā režīma zonas teritorija
130606nav iedalīta funkcionālajās zonās
1307vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija130701dabas lieguma zonas teritorijalikuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 13.pants
130702dabas parka zonas teritorija
130703dabas pieminekļa teritorija
1308dabas pieminekļa teritorija130801aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijalikuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 6.pants
130802aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija
130803teritorija ap īpaši aizsargājamu koku
130804teritorija ap aizsargājamu akmeni
130805aizsargājamo aleju teritorija
1309būvniecības ierobežojumu teritorija130901būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānojumāBūvniecības likuma 3.pants
1310mikroliegumi131001mikrolieguma teritorijaSugu un biotopu aizsardzības likuma 4.pants un Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"
131002īpašuma atrašanās mikrolieguma buferzonāMeža likuma 13. un 37.pants un Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumi Nr.189 "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā"
1311īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī131101īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī
1312mežu aizsargjosla ap pilsētām131201mežu aizsargjoslas ap pilsētu teritorijaAizsargjoslu likuma 11.pants
1313valsts nozīmes meža monitoringa parauglaukumi131301pirmā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorijaMeža likuma 38.pants un Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.313 "Meža monitoringa veikšanas kārtība"
131302otrā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorija
1314īpaši aizsargājamie kultūras pieminekļi131401īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijalikuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 16.pants
131402kultūras rezervāta (muzejrezervāta) teritorija
1315aizsargājama jūras teritorija131501dabas lieguma zonas teritorijalikuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 7.1 pants
131502dabas parka zonas teritorija
131503ainavu aizsardzības zonas teritorija

131504

neitrālās zonas teritorija

131505

nav iedalīta funkcionālajās zonās

14Kultūras, vēstures un rekreācijas objekti1401kultūras pieminekļa teritorija140101arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti14010101objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstālikuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 5.pants un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumi Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu"
14010102valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
14010103vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
140102arheoloģiskā pieminekļa teritorija un objekti14010201objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
14010202valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
14010203vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
140103mākslas pieminekļa teritorija un objekti14010301objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
14010302valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
14010303vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
140104industriāla pieminekļa teritorija un objekti14010401objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
14010402valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
14010403vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
140105vēsturiska notikuma vietas teritorija un objekti14010501objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
14010502valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
14010503vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
1402aizsargjoslas (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekļiem140201aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli14020101laukosAizsargjoslu likuma 8.pants, likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību23.pants
14020102pilsētās
140202individuāli noteikta aizsardzības zona ap kultūras piemineklilikuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību23.pants, Aizsargjoslu likuma 8.pants, Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija noteikumi Nr.392 „Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”
15Servitūti kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums1501ēku servitūti150101ēku servitūta teritorijaCivillikuma 1172.pants
1502ūdens lietošanas servitūti150201ūdens lietošanas servitūta teritorijaCivillikuma 1162.pants
1503ceļa servitūti150301ceļa servitūta teritorijaCivillikuma 1156.pants
1504cita veida servitūts150401cita veida servitūta teritorija
16Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi1601aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem160101aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēziskā tīkla punktu, kam apvidū ir ierīkots pastāvīgs ģeodēziskā punkta centrs16010101aizsargjoslas teritorija ap astronomiski ģeodēziskā tīkla punktuAizsargjoslu likuma 20.pants
16010102aizsargjoslas teritorija ap horizontālā globālās pozicionēšanas tīkla 0 klases punktu
16010103aizsargjoslas teritorija ap ģeomagnētiskā tīkla 1.klases punktu
16010104aizsargjoslas teritorija ap gravimetriskā tīkla 1.klases punktu
16010105aizsargjoslas teritorija ap citu valsts ģeodēziskā tīkla punktu
160102aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu, kam apvidū ir ierīkots pastāvīgs ģeodēziskā punkta centrs16010201aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu
1602zemes īpašniekam nepiederoši objekti160201zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļalikums "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", likums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
160202citi zemes lietojumi
1603aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem160301aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektiemAizsargjoslu likuma 23.1pants
1604nekustamā īpašuma objekta apgrūtinā­jums teritorijās, zem kurām zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes derīgie izrakteņi, valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne, valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals160401nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijā, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalslikuma "Par zemes dzīlēm" 12.1pants
1605aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem160501aizsargjoslas teritorija ap vēja ģeneratoruAizsargjoslu likuma 32.1pants
1606aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakuspro­duktu lieljaudas sadedzinā­šanas uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm160601aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonuAizsargjoslu likuma 28.pants
160602aizsargjoslas teritorija ap atkritumu izgāztuvi
160603aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuras jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī
160604aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai
160605aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem
160606aizsargjoslas teritorija ap atklātu notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas lauku
160607aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa filtrācijas lauku, kurā ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm
160608aizsargjoslas teritorija ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu16060801lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumu ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundā
16060802pārstrādes uzņēmums, kurš pārstrādā 1. un
2.kategorijas blakusproduktus
1607piesārņota vieta160703teritorija, kurā ir piesārņojumslikuma "Par piesārņojumu" 34.pants
160704teritorija, kurā ir potenciāls piesārņojums
1608aizsargjoslas ap kapsētām160801aizsargjoslas teritorija ap kapsētuAizsargjoslu likuma 25.pants
1609aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām160901aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētuAizsargjoslu likuma 26.pants
1610aizsargjoslas ap optiskajiem teleskopiem un radiotelesko-piem161001aizsargjoslas teritorija ap optisko teleskopuAizsargjoslu likuma 23.2pants
161002aizsargjoslas teritorija ap radioteleskopu
1611cita veida apgrūtinājumi161101gājēju celiņš uz jūruAizsargjoslu likuma 36.panta piektā daļa
1612nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijās, kuras apgrūtinātas valsts robežas joslas, pierobežas un pierobežas joslas režīma noteikšanas dēļ161201valsts robežas joslaLatvijas Republikas valsts robežas likuma 13.pants
161202pierobežas joslaLatvijas Republikas valsts robežas likuma 15.pants
161203pierobežaLatvijas Republikas valsts robežas likuma 19.pants
Tieslietu ministrs M.Segliņš
Tieslietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu aprakstu (nosaukumu) un klasifikācijas kodu pārejas tabula

(Pielikums grozīts ar MK 07.09.2010. noteikumiem Nr.831)

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu apraksts (nosaukums) un klasifikācijas kods, kas piešķirts no 2006.gada 6.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu apraksts (nosaukums) un klasifikācijas kods, kas piešķirts, sākot ar 2010.gada 1.janvāri un kas atbilst nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu aprakstam (nosaukumam) un klasifikācijas kodam, kas piešķirts no 2006.gada 6.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim

01

Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija

11

Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija

0101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas

1101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla

010101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija

110101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija

010102

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras aizsargjoslas (pludmales) teritorija

110102

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras aizsargjoslas (pludmales) teritorija

010103

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija

110103

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija

0102

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

1102

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

010201

ūdensteces aizsargjoslas teritorija

110201

ūdensteces aizsargjoslas teritorija

01020101

vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020101

vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020102

25–100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020102

25–100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020103

10–25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020103

10–25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020104

līdz 10 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020104

līdz 10 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020105

ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

11020105

ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

01020106

ūdensteces aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

11020106

ūdensteces aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

01020107

Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020107

Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020108

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemam

11020108

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemam

01020109

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā

11020109

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā

01020110

Lielupes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020110

Lielupes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020111

Ventas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020111

Ventas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

010202

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija

110202

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija

01020201

tādas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, kuras platība ir lielāka par 1000 hektāriem

11020201

tādas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, kuras platība ir lielāka par 1000 hektāriem

01020202

100–1000 hektāru lielas ūdenstilpes, aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020202

100–1000 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020203

25–100 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020203

25–100 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020204

10–25 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020204

10–25 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020205

līdz 10 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020205

līdz 10 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020206

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

11020206

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

01020207

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

11020207

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

010203

ūdensteces aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

1102 vai dzēsts

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas (jāvērtē katras aizsargjoslas teritorija atsevišķi)

010204

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

010205

mākslīga ūdensobjekta aizsargjoslas teritorija

110203

mākslīga ūdensobjekta, kura platība ir lielāka par 0,1 hektāru, aizsargjoslas teritorija

110204

applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija

0103

aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

1103

aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

010301

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģiskās novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumu

110301

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumu

010302

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu posteni

110302

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu posteni

010303

aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni

110303

aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni

010304

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu

110304

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu

010305

aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

110305

aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

010306

aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

110306

aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

010307

aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu

110307

aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu

010308

aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa posteni

110308

aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa posteni

010309

aizsargjoslas teritorija ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

110309

aizsargjoslas teritorija ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

0104

aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

1104

aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

010401

regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija

110401

regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija

010402

ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija

110402

ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija

010403

aizsargjoslas teritorija ap ūdensnoteku un ūdenstilpju aizsargdambjiem

110403

aizsargjoslas teritorija ap ūdensnoteku un ūdenstilpju aizsargdambi

010404

liela diametra kolektora aizsargjoslas teritorija

110404

liela diametra kolektora aizsargjoslas teritorija

010405

aizsargjosla teritorija ap polderu sūkņu stacijām

110405

aizsargjoslas teritorija ap polderu sūkņu staciju

010406

aizsargjoslas teritorija ap krājbaseiniem

110406

aizsargjoslas teritorija ap krājbaseinu

010407

aizsargjoslas teritorija ap slūžām

110407

aizsargjoslas teritorija ap slūžām

010408

aizsargjoslas teritorija ap hidrometriskajiem posteņiem

110408

aizsargjoslas teritorija ap hidrometrisko posteni

0105

tauvas joslas

1105

tauvas joslas

010501

tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti

110501

tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti

010502

tauvas joslas teritorija gar upi

110502

tauvas joslas teritorija gar upi

010503

tauvas joslas teritorija gar ezeru

110503

tauvas joslas teritorija gar ezeru

010504

tauvas joslas teritorija gar mākslīgi izbūvētu kanālu

110504

tauvas joslas teritorija gar mākslīgi izbūvētu kanālu

010505

tauvas joslas teritorija gar hidrotehnisku būvi

110505

tauvas joslas teritorija gar hidrotehnisku būvi

010506

tauvas joslas teritorija gar citu būvi uz ūdens

110506

tauvas joslas teritorija gar citu būvi uz ūdens

0106

aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm

1106

aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm

010601

aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)

110601

aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)

0107

aizsargjoslas ap aizsprostiem

1107

aizsargjoslas ap aizsprostiem

010701

aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta hidrotehniskās būves

110701

aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta hidrotehniskās būves

010702

aizsargjoslas teritorija krastos pie aizsprosta un dambja

110702

aizsargjoslas teritorija krastos pie aizsprosta un dambja

0108

aizsargjoslas ap purviem

1108

aizsargjoslas ap purviem

010801

aizsargjoslas teritorija ap purvu

110801

aizsargjoslas teritorija ap purvu

01080101

10–100 ha

11080101

10–100 ha

01080102

> 100 ha

11080102

> 100 ha

0109

aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

1109

aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

010901

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

110901

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

010902

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

110902

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

010903

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

110903

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

010904

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

110904

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

010905

bakterioloģiskā aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

110905

bakterioloģiskā aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

010906

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

110906

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

010907

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

110907

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

010908

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

110908

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

010909

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

110909

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

02

Komunikācijas

12

Komunikācijas

0201

aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

1201

aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

020101

aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu

120101

aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu

02010101

ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā

12010101

ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā

02010102

ūdensvads atrodas dziļāk par 2 m

12010102

ūdensvads atrodas dziļāk par 2 m

020102

aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu

120102

aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu

02010201

kanalizācijas spiedvads atrodas līdz 2 m dziļumā

12010201

kanalizācijas spiedvads atrodas līdz 2 m dziļumā

02010202

kanalizācijas spiedvads atrodas dziļāk par 2 m

12010202

kanalizācijas spiedvads atrodas dziļāk par 2 m

020103

aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu

120103

aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu

020104

aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem

120104

aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem

020105

aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni

120105

aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni

020106

aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuāru

120106

aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuāru

020107

aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju

120107

aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju

020108

aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes staciju

120108

aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes staciju

020109

aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju

120109

aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju

020110

aizsargjoslas teritorija ap zemteku

120110

aizsargjoslas teritorija ap zemteku

0202

aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām

1202

aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām

020201

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām

120201

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju

02020101

gāzesvada diametrs līdz 300 mm

12020101

gāzesvada diametrs līdz 300 mm

02020102

gāzesvada diametrs no 300 mm līdz 600 mm

12020102

gāzesvada diametrs no 300 mm līdz 600 mm

02020103

gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm

12020103

gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm

020202

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām

120202

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju

020203

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktiem un gāzes krātuvju urbumiem

120203

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktu

120209

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumu, kurš nav savienots ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni

120210

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu, kurš atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienots ar kolektorslāni

020204

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām

120204

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju

020205

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem

120205

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu ar viena gāzes balona tilpumu

12020501

līdz 50 litriem

12020502

virs 50 litriem

020206

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS)

120206

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu virs 500 m3

120207

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu

12020701

līdz 0,6 megapaskāliem

12020702

virs 0,6 megapaskāliem

120208

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu virs 0,6 megapaskāliem

120211

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes uzpildes staciju ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 m3, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriem

0203

aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem

1203

aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem

020301

aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija

120301

aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija

020302

aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide

120302

aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide

020303

aizsargjoslas teritorija gar autoceļu

120303

aizsargjoslas teritorija gar autoceļu

02030301

valsts galvenajiem autoceļiem

12030301

valsts galvenajiem autoceļiem

02030302

valsts 1.šķiras autoceļiem

12030302

valsts reģionālajiem autoceļiem

02030303

valsts 2.šķiras un pašvaldību autoceļiem

12030303

valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem

02030304

pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem

12030304

pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem

020304

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu

120304

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu

02030401

pilsētās un ciemos

12030401

pilsētās un ciemos

02030402

lauku apvidos

12030402

lauku apvidos

020305

aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus

120305

aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus

02030501

pilsētās un ciemos

12030501

pilsētās un ciemos

02030502

lauku apvidos

12030502

lauku apvidos

020306

aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

120306

aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

02030601

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

12030601

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

0204

aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem

1204

aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem

020401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju

120401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju

020402

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju

120402

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju

020403

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu

120403

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu

020404

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru jūras kabeļu līniju

120404

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līniju

020405

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnijām, kuras šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus

120405

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju, kura šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus

020406

aizsargjoslas teritorija ap virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

120406

aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni, vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes

020407

aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

120407

aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī

020408

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko skaru tīklu līniju stigām mežu masīvos un stādījumos

120402

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju

02040801

koku augstums līdz 4 m

02040802

koku augstums virs 4 m

020409

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm

120408

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm

020410

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju citos objektos

120402

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju

120409

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru iekārtu ārējo skapi un konteineri

0205

aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

1205

aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

020501

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās

120501

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu

02050101

līdz 20 kilovoltiem

12050101

līdz 20 kilovoltiem

02050102

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem

12050102

110 kilovolti

02050103

virs 110 kilovoltiem

12050103

330 kilovolti

020502

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju

120502

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju

020503

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtām

120503

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu

020504

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu

120504

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu

020505

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju

120505

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju

020506

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos

120506

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu

02050601

līdz 20 kilovoltiem

12050601

līdz 20 kilovoltiem

02050602

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem

12050602

110 kilovolti

02050603

virs 110 kilovoltiem

12050603

330 kilovolti

020507

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

120507

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, kura zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

0206

aizsargjoslas gar siltumtīkliem

1206

aizsargjoslas gar siltumtīkliem

020601

aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi

120601

aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi

020602

aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtām un siltuma punktiem

120602

aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma punktu

020603

aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 milimetru un lielāks

120603

aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadu, kura diametrs ir 400 milimetru un lielāks

0207

aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem

1207

aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem

020701

aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli

120701

aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli

0208

aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm

1208

aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm

020801

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu

120801

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu

02080101

līdz 0,4 megapaskāliem

12080101

līdz 0,4 megapaskāliem

02080102

no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem

12080102

no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem

02080103

vairāk par 1,6 megapaskāliem

12080103

vairāk par 1,6 megapaskāliem

020802

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kurš zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

120802

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kurš zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

020803

aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni

120803

aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni

020804

aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju

120804

aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju

020805

aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu

120805

aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu

020806

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem

120806

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju un dabasgāzes savākšanas punktu

020807

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu

120807

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu

02080701

līdz 0,4 megapaskāliem

12080701

līdz 0,4 megapaskāliem

02080702

no 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem

12080702

no 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem

02080703

vairāk par 0,6 megapaskāliem

12080703

vairāk par 0,6 megapaskāliem

020808

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu

120808

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu

02080801

līdz 0,6 megapaskāliem

12080801

no 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem

02080802

vairāk par 0,6 megapaskāliem

12080802

vairāk par 0,6 megapaskāliem

020809

aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtām

120809

aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtām

020810

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)

120810

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)

020811

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

120811

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

020812

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem

120812

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu

020813

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām

120813

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām

020814

aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtām un to anodu zemējumiem

120814

aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumu

020815

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām

120815

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju

0209

aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem

1209

aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām

020901

aizsargjoslas teritorija gar cauruļvadiem

120901

aizsargjoslas teritorija gar cauruļvadu

020902

aizsargjoslas teritorija ap tilpnēm, kuru ietilpība ir lielāka par 200 m3 un kuras paredzētas naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

120902

aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 200 m3 un kura paredzēta naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

020903

aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, piestātnēm un muliņiem, uzsildīšanas punktiem, noliktavām, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem

120903

aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādi, piestātni un muliņu, uzsildīšanas punktu, noliktavu, krātuvi, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu

020904

aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietām

120904

aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietu

020905

aizsargjoslas teritorija ap tilpnēm, kuru ietilpība ir lielāka par 10 m3 un kuras paredzētas bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

120905

aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 10 m3 un kura paredzēta bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

120906

aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu degvielas uzpildes iekārtu

03

Īpašumi aizsargājamās teritorijās

13

Īpašumi aizsargājamās teritorijās

0301

dabas rezervāta teritorija

1301

dabas rezervāta teritorija

030101

stingrā režīma zonas teritorija

130101

stingrā režīma zonas teritorija

030102

regulējamā režīma zonas teritorija

130102

regulējamā režīma zonas teritorija

030103

ārējās aizsargjoslas teritorija

130103

ārējās aizsargjoslas teritorija

130104

dabas parka zonas teritorija

0302

nacionālā parka teritorija

1302

nacionālā parka teritorija

030201

dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija

130201

dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija

030202

dabas lieguma zonas teritorija

130202

dabas lieguma zonas teritorija

030203

ainavu aizsardzības zonas teritorija

130203

ainavu aizsardzības zonas teritorija

030204

kultūrvēsturiskās zonas teritorija

130204

kultūrvēsturiskās zonas teritorija

030205

neitrālās zonas teritorija

130205

neitrālās zonas teritorija

130206

dabas parka zonas teritorija

0303

biosfēras rezervāta teritorija

1303

biosfēras rezervāta teritorija

030301

dabas lieguma zonas teritorija

130301

dabas lieguma zonas teritorija

030302

ainavu aizsardzības zonas teritorija

130302

ainavu aizsardzības zonas teritorija

030303

neitrālās zonas teritorija

130303

neitrālās zonas teritorija

0304

dabas lieguma teritorija

1304

dabas lieguma teritorija

030401

stingrā režīma zonas teritorija

130401

stingrā režīma zonas teritorija

030402

regulējamā režīma zonas teritorija

130402

regulējamā režīma zonas teritorija

030403

dabas lieguma zonas teritorija

130403

dabas lieguma zonas teritorija

030404

dabas parka zonas teritorija

130404

dabas parka zonas teritorija

030405

ainavu aizsardzības zonas teritorija

130405

ainavu aizsardzības zonas teritorija

030406

neitrālās zonas teritorija

130406

neitrālās zonas teritorija

0305

dabas parka teritorija

1305

dabas parka teritorija

030501

regulējamā režīma zonas teritorija

130501

regulējamā režīma zonas teritorija

030502

dabas lieguma zonas teritorija

130502

dabas lieguma zonas teritorija

030503

dabas parka zonas teritorija

130503

dabas parka zonas teritorija

030504

neitrālās zonas teritorija

130504

neitrālās zonas teritorija

030505

ainavu aizsardzības zonas teritorija

130505

ainavu aizsardzības zonas teritorija

0306

aizsargājamo ainavu apvidus teritorija

1306

aizsargājamo ainavu apvidus teritorija

030601

dabas lieguma zonas teritorija

130601

dabas lieguma zonas teritorija

030602

dabas parka zonas teritorija

130602

dabas parka zonas teritorija

030603

ainavu aizsardzības zonas teritorija

130603

ainavu aizsardzības zonas teritorija

030604

neitrālās zonas teritorija

130604

neitrālās zonas teritorija

130605

regulējamā režīma zonas teritorija

0307

vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija

1307

vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija

030701

dabas lieguma zonas teritorija

130701

dabas lieguma zonas teritorija

030702

dabas parka zonas teritorija

130702

dabas parka zonas teritorija

030703

dabas pieminekļa teritorija

130703

dabas pieminekļa teritorija

0308

dabas pieminekļa teritorija

1308

dabas pieminekļa teritorija

030801

aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorija

130801

aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorija

030802

aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija

130802

aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija

030803

teritorija ap īpaši aizsargājamu koku

130803

teritorija ap īpaši aizsargājamu koku

030804

teritorija ap aizsargājamu akmeni

130804

teritorija ap aizsargājamu akmeni

030805

aizsargājamo aleju teritorija

130805

aizsargājamo aleju teritorija

0309

būvniecības ierobežojumu teritorija

1309

būvniecības ierobežojumu teritorija

030901

būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānā

130901

būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānojumā

0310

mikroliegumi

1310

mikroliegumi

031001

mikrolieguma teritorija

131001

mikrolieguma teritorija

031002

īpašuma atrašanās mikrolieguma buferzonā

131002

īpašuma atrašanās mikrolieguma buferzonā

0311

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

1311

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

031101

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

131101

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

0312

mežu aizsargjosla ap pilsētām

1312

mežu aizsargjosla ap pilsētām

031201

mežu aizsargjoslas ap pilsētu teritorija

131201

mežu aizsargjoslas ap pilsētu teritorija

1313

valsts nozīmes meža monitoringa parauglaukumi

131301

pirmā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorija

131302

otrā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorija

1314

īpaši aizsargājamie kultūras pieminekļi

131401

īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija

131402

kultūras rezervāta (muzejrezervāta) teritorija

04

Kultūras, vēstures un rekreācijas objekti

14

Kultūras, vēstures un rekreācijas objekti

0401

kultūras pieminekļa teritorija

1401

kultūras pieminekļa teritorija

040101

arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti

140101

arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti

04010101

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

14010101

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

04010102

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010102

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

04010103

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010103

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

040102

arheoloģiskā pieminekļa teritorija un objekti

140102

arheoloģiskā pieminekļa teritorija un objekti

04010201

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

14010201

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

04010202

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010202

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

04010203

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010203

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

040103

mākslas pieminekļa teritorija un objekti

140103

mākslas pieminekļa teritorija un objekti

04010301

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

14010301

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

04010302

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010302

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

04010303

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010303

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

040104

industriāla pieminekļa teritorija un objekti

140104

industriāla pieminekļa teritorija un objekti

04010401

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

14010401

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

04010402

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010402

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

04010403

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010403

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

040105

vēsturisko notikumu vietas teritorija un objekti

140105

vēsturiska notikuma vietas teritorija un objekti

04010501

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

14010501

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

04010502

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010502

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

04010503

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010503

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

0402

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem

1402

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem

040201

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli

140201

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli

04020101

laukos

14020101

laukos

04020102

pilsētās

14020102

pilsētās

140202

individuāli noteikta aizsardzības zona ap kultūras pieminekli

05

Servitūti kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums

15

Servitūti kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums

0501

ēku servitūti

1501

ēku servitūti

050101

ēku servitūta teritorija

150101

ēku servitūta teritorija

0502

ūdens lietošanas servitūti

1502

ūdens lietošanas servitūti

050201

ūdens lietošanas servitūta teritorija

150201

ūdens lietošanas servitūta teritorija

0503

ceļa servitūti

1503

ceļa servitūti

050301

ceļa servitūta teritorija

150301

ceļa servitūta teritorija

0504

cita veida servitūts

1504

cita veida servitūts

050401

cita veida servitūta teritorija

150401

cita veida servitūta teritorija

06

Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

16

Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

0601

aizsargjoslas ap valsts ģeodēziskajiem atbalsta punktiem

1601

aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem

060101

aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu

160101

aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēziskā tīkla punktu, kam apvidū ir ierīkots pastāvīgs ģeodēziskā punkta centrs

16010101

aizsargjoslas teritorija ap astronomiski ģeodēziskā tīkla punktu

16010102

aizsargjoslas teritorija ap horizontālā globālās pozicionēšanas tīkla 0 klases punktu

16010103

aizsargjoslas teritorija ap ģeomagnētiskā tīkla 1. klases punktu

16010104

aizsargjoslas teritorija ap gravimetriskā tīkla 1. klases punktu

16010105

aizsargjoslas teritorija ap citu valsts ģeodēziskā tīkla punktu

160102

aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu, kam apvidū ir ierīkots pastāvīgs ģeodēziskā punkta centrs

16010201

aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu

0602

zemes īpašniekam nepiederoši objekti

1602

zemes īpašniekam nepiederoši objekti

060201

zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa

160201

zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa

060202

citi zemes lietojumi

160202

citi zemes lietojumi

0603

aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem

1603

aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem

060301

aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektiem

160301

aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektu

0604

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijās, zem kurām zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes derīgie izrakteņi, valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne, valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals

1604

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijās, zem kurām zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes derīgie izrakteņi, valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne, valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals

060401

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijā, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals

160401

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijā, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals

0605

aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem

1605

aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem

060501

aizsargjoslas teritorija ap vēja ģeneratoru

160501

aizsargjoslas teritorija ap vēja ģeneratoru

0606

aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

1606

aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

060601

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonu

160601

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonu

060602

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu izgāztuvi

160602

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu izgāztuvi

060603

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuru jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī

160603

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuras jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī

060604

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai

160604

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai

060605

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem

160605

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem

060606

aizsargjoslas teritorija ap atklātiem notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas laukiem

160606

aizsargjoslas teritorija ap atklātu notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas lauku

060607

aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm un tiem filtrācijas laukiem, kuros ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm, ja attīrīšanas ietaišu jauda nepārsniedz 15 m3 diennaktī

160607

aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa filtrācijas lauku, kurā ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm

060608

aizsargjoslas teritorija ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu

160608

aizsargjoslas teritorija ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu

06060801

lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundā

16060801

lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumu ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundā

06060802

pārstrādes uzņēmumiem, kuri pārstrādā 1. un 2.kategorijas blakusproduktus

16060802

pārstrādes uzņēmumu, kurš pārstrādā 1. un 2.kategorijas blakusproduktus

0607

piesārņota vieta

1607

piesārņota vieta

060701

teritorija, kurā ir ķīmiskais piesārņojums

160701

teritorija, kurā ir ķīmiskais piesārņojums

060702

teritorija, kurā ir cita veida piesārņojums

160702

teritorija, kurā ir cita veida piesārņojums

0608

aizsargjoslas ap kapsētām

1608

aizsargjoslas ap kapsētām

060801

aizsargjoslas teritorija ap kapsētu

160801

aizsargjoslas teritorija ap kapsētu

0609

aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām

1609

aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām

060901

aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu

160901

aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu

0610

cita veida apgrūtinājumsjāvērtē katra teritorija atsevišķi

061001

cita veida apgrūtinājums

061002

zemes applūšanas risks

110204

vai dzēsts

applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija (jāvērtē katra teritorija atsevišķi)

1610

aizsargjoslas ap optiskajiem teleskopiem un radioteleskopiem

161101

aizsargjoslas teritorija ap optisko teleskopu

161102

aizsargjoslas teritorija ap radioteleskopu

1611

cita veida apgrūtinājumi

161101

gājēju celiņš uz jūru

1612

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijās, kuras apgrūtinātas valsts robežas joslas, pierobežas un pierobežas joslas režīma noteikšanas dēļ

161201

valsts robežas josla

161202

pierobežas josla

161203

pierobeža
Tieslietu ministrs M.Segliņš
Tieslietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu apraksti (nosaukumi) un klasifikācijas kodi, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā netiek automātiski mainīti saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu apraksts (nosaukums) un klasifikācijas kods, kas piešķirts no 2006.gada 6.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim

01

Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija

0102

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

010203

ūdensteces aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

010204

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

02

Komunikācijas

0202

aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām

020201

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām

02020101

gāzesvada diametrs līdz 300 mm

02020102

gāzesvada diametrs no 300 mm līdz 600 mm

02020103

gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm

020202

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām

20203

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktiem un gāzes krātuvju urbumiem

020205

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem

020206

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS)

0204

aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem

020401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju

020406

aizsargjoslas teritorija ap virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

020407

aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

020408

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko skaru tīklu līniju stigām mežu masīvos un stādījumos

02040801

koku augstums līdz 4 m

02040802

koku augstums virs 4 m

020409

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta  atsaitēm

020410

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju citos objektos

0205

aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

020501

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās

02050102

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem

020506

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos

02050602

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem

02050603

virs 110 kilovoltiem

0208

aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm

020801

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu

02080102

no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem

020806

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem

020807

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu

02080703

vairāk par 0,6 megapaskāliem

020808

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu

02080801

līdz 0,6 megapaskāliem

02080802

vairāk par 0,6 megapaskāliem

020811

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

06

Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

0601

aizsargjoslas ap valsts ģeodēziskajiem atbalsta punktiem

060101

aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu

0610

cita veida apgrūtinājums

061001

cita veida apgrūtinājums

061002

zemes applūšanas risks
Tieslietu ministrs M.Segliņš
Tieslietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācija, kas bija spēkā no 2006.gada 6.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim

Kategorija

Klase

Grupa

Apakšgrupa

Normatīvais akts, kurā bija paredzēta nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšana

identifikators

apraksts

identifikators

apraksts

identifikators

apraksts

identifikators

apraksts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija0101Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas010101Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija  Aizsargjoslu likuma 6.pants
010102Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras aizsargjoslas (pludmales) teritorija  
010103Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija  
0102virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas010201ūdensteces aizsargjoslas teritorija01020101vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidosAizsargjoslu likuma 7.pants
0102010225–100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
0102010310–25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
01020104līdz 10 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
01020105ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos
01020106ūdensteces aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām
01020107Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
01020108Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemam
01020109Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā
01020110Lielupes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
01020111Ventas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
010202ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija01020201tādas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, kuras platība ir lielāka par 1000 hektāriem
01020202100–1000 hektāru lielas ūdenstilpes, aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
0102020325–100 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
0102020410–25 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
01020205līdz 10 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
01020206ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos
01020207ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām
010203ūdensteces aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni  
010204ūdenstilpes aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni  
010205mākslīga ūdensobjekta aizsargjoslas teritorija  
  0103aizsargjoslas ap valsts meteoroloģis­ko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem010301aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģiskās novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumu  Aizsargjoslu likuma 15.pants
010302aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu posteni  
010303aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni  
010304aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu  
010305aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni  
010306aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni  
010307aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu  
010308aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa posteni  
010309aizsargjoslas teritorija ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem  
0104aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm010401regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija  Aizsargjoslu likuma 18.pants, Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumi Nr.258 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs"
010402ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija  
010403aizsargjoslas teritorija ap ūdensnoteku un ūdenstilpju aizsargdambjiem  
  010404liela diametra kolektora aizsargjoslas teritorija  
010405aizsargjosla teritorija ap polderu sūkņu stacijām  
   010406aizsargjoslas teritorija ap krājbaseiniem   
010407aizsargjoslas teritorija ap slūžām  
010408aizsargjoslas teritorija ap hidrometriskajiem posteņiem  
0105tauvas joslas010501tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti  Zvejniecības likuma 9.pants
010502tauvas joslas teritorija gar upi  
010503tauvas joslas teritorija gar ezeru  
010504tauvas joslas teritorija gar mākslīgi izbūvētu kanālu  
010505tauvas joslas teritorija gar hidrotehnisku būvi  
010506tauvas joslas teritorija gar citu būvi uz ūdens  
0106aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm010601aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)  Aizsargjoslu likuma 23.pants, Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.93 "Aizsprostu un hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma kontrolmērietaišu aizsardzība un aizsargjoslu noteikšanas metodika"
0107aizsargjoslas ap aizsprostiem010701aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta hidrotehniskās būves  Aizsargjoslu likuma 32.pants
010702aizsargjoslas teritorija krastos pie aizsprosta un dambja  
  0108aizsargjoslas ap purviem010801aizsargjoslas teritorija ap purvu0108010110–100 haAizsargjoslu likuma 7.1 pants
01080102> 100 ha
0109aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām010901stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu  Aizsargjoslu likuma 9.pants un Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumi Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika"
010902bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu  
010903ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu  
010904stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu  
010905bakterioloģiskā aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu  
010906ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu  
010907stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu  
010908bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu  
010909ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu  
02Komunikācijas0201aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem020101aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu02010101ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumāAizsargjoslu likuma 19.pants un Ministru kabineta 1998.gada 26.maija noteikumi Nr.198 "Noteikumi par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku"
02010102ūdensvads atrodas dziļāk par 2 m
020102aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu02010201kanalizācijas spiedvads atrodas līdz 2 m dziļumā
02010202kanalizācijas spiedvads atrodas dziļāk par 2 m
020103aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu  
020104aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem  
020105aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni  
020106aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuāru  
020107aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju  
020108aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes staciju  
020109aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju  
    020110aizsargjoslas teritorija ap zemteku   
0202aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām020201aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām02020101gāzesvada diametrs līdz 300 mmAizsargjoslu likuma 32.2 pants
02020102gāzesvada dia­metrs no 300 mm līdz 600 mm
02020103gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm
020202aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām  
020203aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktiem un gāzes krātuvju urbumiem  
020204aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām  
020205aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem  
020206aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS)  
0203aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem020301aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija  Aizsargjoslu likuma 13.pants
020302aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide  
020303aizsargjoslas teritorija gar autoceļu02030301valsts galvenajiem autoceļiem
02030302valsts 1.šķiras autoceļiem
02030303valsts 2.šķiras un pašvaldību autoceļiem
02030304pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem
    020304aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu02030401pilsētās un ciemos 
02030402lauku apvidos
020305aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus02030501pilsētās un ciemos
02030502lauku apvidos
020306aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus02030601aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktusAizsargjoslu likuma 32.3 pants
0204aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem020401aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju  Aizsargjoslu likuma 14.pants
020402aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju  
020403aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu  
020404aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru jūras kabeļu līniju  
020405aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu  kabeļu līnijām, kuras šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus  
020406aizsargjoslas teritorija ap virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm  
020407aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu kabeļu sadales skapjiem un kastēm  
020408aizsargjoslas teritorija gar elektronisko skaru tīklu līniju stigām mežu masīvos un stādījumos02040801koku augstums līdz 4 m
02040802koku augstums virs 4 m
020409aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm  
020410aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju citos objektos  
0205aizsargjoslas gar elektriska­jiem tīkliem020501aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās02050101līdz 20 kilo­voltiemAizsargjoslu likuma 16.pants
02050102no 20 kilovoltiem līdz 110 kilo­voltiem
02050103virs 110 kilo­voltiem
020502aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju  
020503aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtām  
    020504aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu   
020505aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju  
020506aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos02050601līdz 20 kilo­voltiem
02050602no 20 kilovoltiem līdz 110 kilo­voltiem
02050603virs 110 kilo­voltiem
020507aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus  
0206aizsargjoslas gar siltumtīkliem020601aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi  Aizsargjoslu likuma 17.pants
020602aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtām un siltuma punktiem   
020603aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 milimetru un lielāks  Aizsargjoslu likuma 32.4 pants
0207aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem020701aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli  Aizsargjoslu likuma 21.pants
0208aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm020801aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu02080101līdz 0,4 mega­paskāliemAizsargjoslu likuma 22.pants
02080102no 0,4 mega­paskāliem līdz 1,6 mega­paskāliem
02080103vairāk par 1,6 mega­paskāliem
020802aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kurš zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus  
020803aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni  
020804aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju  
020805aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu  
020806aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem  
    020807aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu02080701līdz 0,4 mega­paskāliem 
02080702no 0,4 mega­paskāliem līdz 0,6 mega­paskāliem
02080703vairāk par 0,6 mega­paskāliem
020808aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu02080801līdz 0,6 mega­paskāliem
02080802vairāk par 0,6 mega­paskāliem
020809aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtām  
020810aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)  
020811aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)  
    020812aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem   
020813aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām  
    020814aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtām un to anodu zemējumiem   
020815aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām  
0209aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļ­vadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem020901aizsargjoslas teritorija gar cauruļvadiem  Aizsargjoslu likuma 30.pants
020902aizsargjoslas teritorija ap tilpnēm, kuru ietilpība ir lielāka par 200 m3 un kuras paredzētas naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā  
020903aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, piestātnēm un muliņiem, uzsildīšanas punktiem, noliktavām, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem  
020904aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietām  
020905aizsargjoslas teritorija ap tilpnēm, kuru ietilpība ir lielāka par 10 m3 un kuras paredzētas bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā  
03Īpašumi aizsargājamās teritorijās0301dabas rezervāta teritorija030101stingrā režīma zonas teritorija  likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 3.pants un Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
030102regulējamā režīma zonas teritorija  
030103ārējās aizsargjoslas teritorija  
0302nacionālā parka teritorija030201dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija  likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 4.pants
030202dabas lieguma zonas teritorija  
    030203ainavu aizsardzības zonas teritorija   
030204kultūrvēsturiskās zonas teritorija  
030205neitrālās zonas teritorija  
0303biosfēras rezervāta teritorija030301dabas lieguma zonas teritorija  likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 4.1 pants un Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
030302ainavu aizsardzības zonas teritorija  
030303neitrālās zonas teritorija  
0304dabas lieguma teritorija030401stingrā režīma zonas teritorija  likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 7.pants un Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
030402regulējamā režīma zonas teritorija  
030403dabas lieguma zonas teritorija  
030404dabas parka zonas teritorija  
030405ainavu aizsardzības zonas teritorija  
030406neitrālās zonas teritorija  
  0305dabas parka teritorija030501regulējamā režīma zonas teritorija  likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 5.pants
030502dabas lieguma zonas teritorija  
030503dabas parka zonas teritorija  
030504neitrālās zonas teritorija  
030505ainavu aizsardzības zonas teritorija  
0306aizsargājamo ainavu apvidus teritorija030601dabas lieguma zonas teritorija  likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 8.pants
030602dabas parka zonas teritorija  
030603ainavu aizsardzības zonas teritorija  
030604neitrālās zonas teritorija  
0307vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija030701dabas lieguma zonas teritorija  likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 13.pants
030702dabas parka zonas teritorija  
030703dabas pieminekļa teritorija  
0308dabas pieminekļa teritorija030801aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorija  likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 6.pants
030802aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija  
030803teritorija ap īpaši aizsargājamu koku  
030804teritorija ap aizsargājamu akmeni  
030805aizsargājamo aleju teritorija  
0309būvniecības ierobežojumu teritorija030901būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānā  Būvniecības likuma 3.pants
0310mikroliegumi031001mikrolieguma teritorija  Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.pants un Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"
    031002īpašuma atrašanās mikrolieguma buferzonā  Meža likuma 13. un 37.pants un Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumi Nr.189 "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā"
0311īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī031101īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī  
0312mežu aizsargjosla ap pilsētām031201mežu aizsargjoslas ap pilsētu teritorija  Aizsargjoslu likuma 11.pants
04Kultūras, vēstures un rekreācijas objekti0401kultūras pieminekļa teritorija040101arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti04010101objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstālikuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 5.pants un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumi Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu"
04010102valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
04010103vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
040102arheoloģiskā pieminekļa teritorija un objekti04010201objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
04010202valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
04010203vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
040103mākslas pieminekļa teritorija un objekti04010301objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
04010302valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
04010303vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
040104industriāla pieminekļa teritorija un objekti04010401objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
04010402valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
04010403vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
040105vēsturisko notikumu vietas teritorija un objekti04010501objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
04010502valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
04010503vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
0402aizsargjoslas (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekļiem040201aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli04020101laukosAizsargjoslu likuma 8.pants
04020102pilsētās
05Servitūti kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums0501ēku servitūti050101ēku servitūta teritorija  Civillikuma 1172.pants
0502ūdens lietošanas servitūti050201ūdens lietošanas servitūta teritorija  Civillikuma 1162.pants
0503ceļa servitūti050301ceļa servitūta teritorija  Civillikuma 1156.pants
0504cita veida servitūts050401cita veida servitūta teritorija   
06Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi0601aizsargjoslas ap valsts ģeodēziska­jiem atbalsta punktiem060101aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu  Aizsargjoslu likuma 20.pants
0602zemes īpašniekam nepiederoši objekti060201zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa  likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 7.pants
060202citi zemes lietojumi   
0603aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem060301aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektiem  Aizsargjoslu likuma 23.1 pants
0604nekustamā īpašuma objekta apgrūtinā­jums teritorijās, zem kurām zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes derīgie izrakteņi, valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne, valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals060401nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijā, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals  likuma "Par zemes dzīlēm" 12.1 pants
  0605aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem060501aizsargjoslas teritorija ap vēja ģeneratoru  Aizsargjoslu likuma 32.1 pants
0606aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakuspro­duktu lieljaudas sadedzinā­šanas uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm060601aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonu  Aizsargjoslu likuma 28.pants
    060602aizsargjoslas teritorija ap atkritumu izgāztuvi   
060603aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuru jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī  
060604aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai  
060605aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem  
060606aizsargjoslas teritorija ap atklātiem notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas laukiem  
060607aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm un tiem filtrācijas laukiem, kuros ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm, ja attīrīšanas ietaišu jauda nepārsniedz 15 m3 diennaktī  
060608aizsargjoslas teritorija ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu06060801lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundā
06060802pārstrādes uzņēmumiem, kuri pārstrādā 1. un
2.kategorijas blakusproduktus
0607piesārņota vieta060701teritorija, kurā ir ķīmiskais piesārņojums  likuma "Par piesārņojumu" 34.pants
060702teritorija, kurā ir cita veida piesārņojums  
0608aizsargjoslas ap kapsētām060801aizsargjoslas teritorija ap kapsētu  Aizsargjoslu likuma 25.pants
0609aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām060901aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu  Aizsargjoslu likuma 26.pants
0610cita veida apgrūtinā­jums061001cita veida apgrūtinājums   
061002zemes applūšanas risks  Civillikuma 963.pants
Tieslietu ministrs M.Segliņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu apraksts (nosaukums) un klasifikācijas kods, kas piešķirts no 2009.gada 31.decembra līdz Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumu Nr.390 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju"" spēkā stāšanās dienai

(Pielikums MK 05.06.2012. noteikumu Nr.390 redakcijā)

11

Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija

1104

aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

110401

regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija

110402

ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija

13

Īpašumi aizsargājamās teritorijās

1303

biosfēras rezervāta teritorija

130301 

dabas lieguma zonas teritorija

16

Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

1607

piesārņota vieta

160701

teritorija, kurā ir ķīmiskais piesārņojums

160702

teritorija, kurā ir cita veida piesārņojums
6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602

(Pielikums MK 25.09.2012. noteikumu Nr.642 redakcijā)

 Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu apraksts (nosaukums) un klasifikācijas kods, kas piešķirts no 2010.gada 1.janvāra līdz Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumu Nr.642 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju"" spēkā stāšanās dienai

12

Komunikācijas

1207

aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem

120701

aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1602Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 13.02.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 29.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
202847
{"selected":{"value":"03.10.2012","content":"<font class='s-1'>03.10.2012.-12.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.10.2012","iso_value":"2012\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2012.-12.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2012","iso_value":"2012\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2012.-02.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.09.2010","iso_value":"2010\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2010.-26.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-10.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.10.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"