Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumus Nr. 363 "Drošības konsultantu (padomnieku) noteikumi bīstamo kravu autopārvadājumu un dzelzceļa pārvadājumu jomā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.156

Rīgā 2006.gada 21.februārī (prot. Nr.11 19.§)
Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma 50. panta trešo daļu
un Autopārvadājumu likuma 12. panta sesto daļu
(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 199 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersanti, kas veic bīstamo kravu pārvadājumus pa autoceļiem vai dzelzceļu, bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu vai citas ar šādiem pārvadājumiem saistītas darbības (bīstamo kravu nosūtīšana, ieskaitot tukšas neattīrītas cisternas un cisternkonteinerus, transporta dokumentu noformēšana, bīstamo kravu klasificēšana vai iepakošana, cisternu, cisternkonteineru vai gāzu tvertņu piepildīšana, ekspeditora pakalpojumu sniegšana vai manevru darbu veikšana dzelzceļa pārvadājumos) (turpmāk - komersanti), norīko drošības konsultantus (padomniekus), kuri ir atbildīgi par bīstamo kravu pārvadājumiem raksturīgā riska samazināšanu attiecībā uz personām, īpašumu un vidi.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.540)

2. Noteikumi nosaka drošības konsultanta (padomnieka) pienākumus un uzdevumus.

(Grozīts ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199)

3. Noteikumi neattiecas uz:

3.1. komersantiem, kuri bīstamās kravas pārvadā ar transportlīdzekļiem, kas pieder Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;

3.2. komersantiem, kuru pārvadājumu apjoms nepārsniedz 1957.gada 30.septembra nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) (turpmāk – ADR noteikumi) un 1980.gada 9.maija konvencijas “Par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem” (COTIF) ar 1999.gada 3.jūnija protokolu noteiktās redakcijas C papildinājuma “Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi” (RID) pielikuma “Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi” (turpmāk – RID noteikumi) 1.1.3.6. un 1.7.1.4.apakšpunktā, kā arī 3.3., 3.4. un 3.5.nodaļā atsevišķai transporta vienībai noteikto kravas apjomu.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr. 540; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 535)

II. Drošības konsultanta (padomnieka) norīkošana

4. Komersants savā uzņēmumā rakstiski norīko vienu vai vairākus dro­šības konsultantus (padomniekus), kas kontrolē tiesību aktu normu ievērošanu bīstamo kravu pārvadājumu jomā un samazina risku cilvēka dzīvībai, veselībai, personas mantai un videi.

5. Drošības konsultantu (padomnieku) skaits komersanta uzņēmumā at­bilst tiem paredzēto pienākumu efektīvai veikšanai, un drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikācija atbilst komersanta darbības specifikai. Ja komersanta uzņēmumā ir vairāki drošības konsultanti (padomnieki), rakstiski norāda katra drošības konsultanta (padomnieka) pienākumus, lai nodrošinātu adekvātu viņu darbības koordināciju.

6. Komersants nodrošina drošības konsultantus (padomniekus) ar pienākumu pildīšanai nepieciešamo informāciju un palīgierīcēm.

7. Par drošības konsultanta (padomnieka) iecelšanu uzņēmumā komersants mēneša laikā iesniedz paziņojumu (1. pielikums) valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Autotransporta direkcija) (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar autotransportu) vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar dzelzceļa transportu). Autotransporta direkcija un Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija veido attiecīgā transporta veida drošības konsultantu (padomnieku) uzskaites reģistru. Valsts policija (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar autotransportu) un Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar dzelzceļa transportu) kontrolē drošības konsultantu (padomnieku) darbību uzņēmumos.

(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

8. Pēc profesionālās kvalifikācijas sertifikāta saņemšanas drošības konsultanta (padomnieka) pienākumus ir tiesīgs veikt:

8.1. komersanta darbinieks atbilstoši darba līgumam;

8.2. persona, kura nav attiecīgā komersanta darbinieks, bet ir noslēgusi vienošanos par drošības konsultanta (padomnieka) pienākumu veikšanu.

8.1 Par drošības padomnieka (konsultanta) pienākumu pildīšanas izbeigšanu uzņēmumā drošības padomnieks (konsultants) un komersants informē attiecīgi Autotransporta direkciju vai Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju (atbilstoši transporta veidam).

(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

III. Drošības konsultanta (padomnieka) pienākumi

9. Drošības konsultants (padomnieks) uzrauga un regulāri pārbauda komersanta darbības atbilstību bīstamo kravu pārvadājumus regulējošiem normatīvajiem aktiem. Pārbaudes rezultātus drošības konsultants (padomnieks) noformē rakstiski, norādot pārbaudes laiku, operāciju nosaukumu un to personu vārdus, kuras ir pārbaudītas.

10. Drošības konsultants (padomnieks) nekavējoties ziņo komersantam par konstatētajiem pārkāpumiem vai trūkumiem, kas var ietekmēt bīstamo kravu pārvadājumu drošību.

11. Drošības konsultants (padomnieks) konsultē komersantu visos ar bīstamo kravu pārvadāšanu saistītajos jautājumos.

12. Drošības konsultants (padomnieks) sagatavo un līdz kārtējā gada 1.martam iesniedz komersantam gada pārskatu (turpmāk - pārskats) (2.pieli­kums) par darbību bīstamo kravu pārvadāšanā iepriekšējā gadā. Pārskatā iekļauj arī citas ziņas, kas, pēc drošības konsultanta (padomnieka) domām, ir svarīgas, lai varētu novērtēt drošības situāciju uzņēmumā. Pārskatu līdz kārtējā gada 1.aprīlim komersants iesniedz Valsts policijā (ja komersanta darbība saistīta ar autopārvadājumiem) vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (ja komersanta darbība saistīta ar dzelzceļa pārvadājumiem). Pārskatu amatpersona glabā piecus gadus.

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.207)

13. Drošības konsultants (padomnieks) sniedz informāciju un sagatavo ziņojumu komersantam par jebkuru bīstamo kravu pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas laikā notikušu negadījumu vai pārkāpumu komersanta uzņēmumā, kas radījis draudus personas veselībai, drošībai, īpašumam vai kaitējumu apkārtējai videi. Ziņojumu pēc pieprasījuma komersants iesniedz Valsts policijā (ja komersanta darbība saistīta ar autopārvadājumiem) vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (ja komersanta darbība saistīta ar dzelzceļa pārvadājumiem). Minētais ziņojums neaizstāj to pārskatu vai ziņojumu par negadījumu, kas nepieciešams saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem. Ja bīstamo kravu pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas laikā notikušais negadījums atbilst ADR vai RID noteikumu 1.8.5.apakš­punktā noteiktajiem kritērijiem, drošības konsultants (padomnieks) sagatavo un komersants mēneša laikā pēc negadījuma iesniedz Valsts policijā (ja komersanta darbība saistīta ar autopārvadājumiem) vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (ja komersanta darbība saistīta ar dzelzceļa pārvadājumiem) ziņojumu (3.pielikums).

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr. 540; MK 22.03.2011. noteikumiem Nr. 207; MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199)

14. Drošības konsultants (padomnieks) uzrauga ar komersanta darbību saistītās procedūras, kas norādītas ADR noteikumu vai RID noteikumu 1.8.3. apakšpunktā.

(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

IV. Drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikāts

15. Personas tiesības veikt drošības konsultanta (padomnieka) pienākumus apliecina attiecīgs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts:

15.1. bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikātu (4. pielikums) izsniedz personai, kura saskaņā ar šo noteikumu 31. un 33. punktā minētajām prasībām ir ieguvusi kvalifikāciju darbam ar visām bīstamo kravu klasēm;

15.2. bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) ar konkrētu tiesību apjomu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu (5. pielikums) izsniedz personai, kura saskaņā ar šo noteikumu 31. un 33. punktā minētajām prasībām ir ieguvusi kvalifikāciju darbam ar atsevišķām bīstamo kravu klasēm.

(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

16. Satiksmes ministrija izsniedz profesionālās kvalifikācijas sertifikātu (turpmāk - sertifikāts) personai, kura ieguvusi kvalifikāciju un sekmīgi nokārtojusi eksāmenu atbilstoši šo noteikumu prasībām. Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) kvalifikācijas iegūšanas un sertifikāta izsniegšanas administrēšanu bīstamo kravu autopārvadājumu jomā veic Autotransporta direkcija, bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumu jomā - Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija.

17. Sertifikātā norāda drošības konsultanta (padomnieka) tiesības veikt pienākumus, kas saistīti:

17.1. ar šādu bīstamo kravu pārvadāšanu:

17.1.1. visu klašu bīstamās kravas;

17.1.2. atsevišķu klašu bīstamās kravas;

17.2. ar bīstamo kravu pārvadāšanu, izmantojot šādu transportu:

17.2.1. autotransportu;

17.2.2. dzelzceļa transportu;

17.2.3. autotransportu un dzelzceļa transportu.

(Grozīts ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199)

18. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi, skaitot no eksāmena nokārtošanas dienas, izņemot:

18.1. šo noteikumu 20., 33. un 34. punktā minētos gadījumus, kad sertifikātu izsniedz uz termiņu, kas atbilst iepriekš izsniegtā sertifikāta derīguma termiņam;

18.2. šo noteikumu 19. punktā minēto gadījumu – ja līdz iepriekš izsniegtā sertifikāta derīguma termiņa beigām ir ne vairāk kā 12 mēneši, sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem, skaitot no iepriekš izsniegtā sertifikāta derīguma termiņa beigu datuma;

18.3. ja citu derīguma termiņu nosaka atbilstoši ADR noteikumu 1.5.1. apakšpunkta vai RID noteikumu 1.5.1. apakšpunkta nosacījumiem noslēgta vienošanās par pagaidu atkāpi, sertifikāta derīguma termiņš atbilst pagaidu atkāpē noteiktajam termiņam.

(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 199 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 535)

19. Sertifikāta derīguma termiņu pagarina, izsniedzot personai jaunu sertifikātu, ja sertifikāta īpašnieks pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām ir apguvis šo noteikumu 27. punktā minēto papildmācību kursu, kas atbilst drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikācijai, un sekmīgi nokārtojis eksāmenu saskaņā ar šo noteikumu VII nodaļu. Šajā gadījumā šo noteikumu 42.2. apakšpunktā minētais situācijas analīzes uzdevums nav jākārto. Ja eksāmena rezultāts ir nesekmīgs un atkārtots eksāmens tiek kārtots pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām, persona kārto arī situāciju analīzes uzdevumu.

(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

20. Lai apmainītu vai atjaunotu sertifikātu, kam nav beidzies derīguma termiņš, uz termiņu, kas atbilst iepriekš izsniegtā sertifikāta derīguma termiņam, personai nav atkārtoti jāapgūst mācību kursi un nav jākārto eksāmeni. Sertifikātu apmaina vai atjauno šo noteikumu VIII nodaļā norādītajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199)

21. Ja sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies, persona iegūst kvalifikāciju šo noteikumu VI nodaļā norādītajā kārtībā.

22. Pirms sertifikāta saņemšanas persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Saņemt noformēto sertifikātu var tikai tā īpašnieks.

V. Prasības mācību kursiem

23. Mācību galvenais mērķis ir sniegt drošības konsultantu (padomnieku) kandidātiem šādas zināšanas:

23.1. bīstamo kravu pārvadājumu bīstamība;

23.2. drošības konsultanta (padomnieka) pienākumi;

23.3. bīstamo kravu autopārvadājumus un dzelzceļa pārvadājumus reglamentējošie likumi un citi normatīvie akti.

24. Pamatmācību kurss sastāv no vispārējās daļas un vienas vai vairākām speciālajām daļām par bīstamo kravu autopārvadājumiem vai dzelzceļa pārvadājumiem.

25. Pamatmācību kursa programmu veido saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā noteiktajām prasībām un 6.pielikumā minētajām tēmām.

26. Pamatmācību kurss sastāv no vismaz 40 mācību stundām vispārējā daļā un vismaz 20 mācību stundām speciālajā daļā par katru transporta veidu.

27. Papildmācību kursa programma atbilst šo noteikumu 6.pielikumā minētajām pamatmācību kursa tēmām, bet papildmācību kursā nostiprina zināšanas un sniedz informāciju par aktualitātēm bīstamo kravu pārvadājumu tehnoloģijas un normatīvo aktu jomā, kā arī dod kandidātiem iespēju apspriest praktiskus piemērus un dalīties pieredzē.

28. Stundu skaits papildmācību kursā ir vismaz 50 % no pamatmācību kursa stundu skaita.

29. Mācību stunda ilgst 45 minūtes. Vienā dienā nedrīkst būt vairāk par astoņām mācību stundām.

29.1 Pamatmācību un papildmācību kursus pasniedz pasniedzēji, kuriem ir vismaz 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, drošības konsultanta (padomnieka) profesionālā kvalifikācija darbam ar visu veidu bīstamajām kravām attiecīgajā transporta veidā un vismaz trīs gadus ilga praktiskā darba pieredze drošības konsultanta (padomnieka) darbā.

(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

29.2 Mācību iestāde pirms apmācības uzsākšanas sniedz šo noteikumu 35. punktā minētajai eksaminācijas komisijai informāciju, kas apliecina šajā nodaļā minēto prasību izpildi, kā arī informāciju par apmācāmajām personām, mācību norises laiku un vietu. Eksaminācijas komisija izskata iesniegto informāciju un reģistrē apmācāmās personas mācību grupā.

(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

VI. Drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikācijas iegūšana

30. Drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikāciju var iegūt persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijas Republikā.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.540 redakcijā)

31. Lai iegūtu drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikāciju, persona atbilstoši savai izvēlei apgūst attiecīgu pamatmācību kursu par autopārvadājumiem vai dzelzceļa pārvadājumiem un sekmīgi nokārto eksāmenu saskaņā ar šo noteikumu 45.1.apakšpunktu. Pēc eksāmena nokārtošanas persona iegūst:

31.1. tiesības darbam ar 1.klases bīstamām kravām. Eksāmenu kārto par pamatmācību vispārējo daļu un speciālo daļu par 1.klasi;

31.2. (svītrots ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199);

31.3. tiesības darbam ar 7.klases bīstamām kravām. Eksāmenu kārto par pamatmācību vispārējo daļu un speciālo daļu par 7.klasi;

31.4. tiesības darbam ar 2., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9. klases bīstamām kravām. Eksāmenu kārto par pamatmācību vispārējo daļu un speciālo daļu par 2., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9. klasi.

31.5. (svītrots ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199)

(Grozīts ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199)

32. (Svītrots ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199)

33. Ja personai ir kvalifikācija darbam ar atsevišķām bīstamu kravu klasēm, tad, lai iegūtu kvalifikāciju darbam vēl ar kādu no šo noteikumu 31.1., 31.3. un 31.4. apakšpunktā minētajām bīstamo kravu klasēm, tā apgūst pamatmācību speciālo daļu par izvēlēto klasi (klasēm) un saskaņā ar šo noteikumu 45.2. apakšpunktu sekmīgi nokārto eksāmenu tikai par šo klasi (klasēm).

(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

34. Persona, kas ieguvusi kvalifikāciju autopārvadājumu vai dzelzceļa pārvadājumu jomā, var iegūt kvalifikāciju par otru pārvadājuma veidu, ja apgūst attiecīgā pārvadājuma veida pamatmācību attiecīgās speciālās daļas kursu un saskaņā ar šo noteikumu 45.3. apakšpunktu sekmīgi nokārto eksāmenu.

(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

VII. Eksāmens un rezultātu vērtēšana

35. Eksāmenu pieņem Satiksmes ministrijas apstiprināta eksaminācijas komisija. Komisijas sastāvā ir pārstāvji no Satiksmes ministrijas, Autotransporta direkcijas, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas un Valsts dzelzceļa administrācijas. Eksaminācijas komisijas darbību materiāltehniski nodrošina Autotransporta direkcija un Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija (atbilstoši transporta veidam).

(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

36. Mācību iestāde iesniedz eksaminācijas komisijai iesniegumu par apmācīto personu eksaminēšanu. Iesniegumā norāda apmācīto personu vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu, kā arī tās pamatmācību vai papildmācību kursu daļas, ko attiecīgās personas ir apguvušas.

(Grozīts ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199)

37. Eksaminācijas komisija, saņemot mācību iestāžu iesniegumus, 10 darbdienu laikā paziņo mācību iestādei eksaminācijas datumu, laiku un vietu.

38. Lai varētu kārtot eksāmenu, persona eksaminācijas komisijai uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu par eksāmena kārtošanu.

(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

39. Eksāmenā kandidāts vai drošības konsultants (padomnieks) apliecina savas profesionālās zināšanas un prasmi drošības konsultanta (padomnieka) pienākumu veikšanā.

40. Eksāmenu kārto rakstiski.

41. Katrs pretendents eksāmenu kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu (izņemot bīstamo kravu pārvadājumus reglamentējošo starptautisko līgumu un Latvijas normatīvo aktu oficiālo tekstu) palīdzības, kā arī netraucē citus eksāmena kārtotājus. Eksāmenā nedrīkst izmantot nekādas elektroniskās saziņas iekārtas.

(Grozīts ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199)

42. Eksāmenā ir divas daļas:

42.1. testa jautājumi ar atbilžu variantiem (turpmāk - tests);

42.2. situāciju analīzes uzdevums (praktisks piemērs).

43. Tests atkarībā no kārtojamā eksā­mena apjoma sastāv no 15, 20 vai 40 jautājumiem. Katram jautājumam ir vairāki iespējamie atbilžu varianti, no kuriem tikai viens ir pareizs. Pretendents izvēlas, viņaprāt, pareizo atbilžu variantu.

44. Situāciju analīzes uzdevums sastāv no konkrēta gadījuma apraksta un attiecīgiem jautājumiem. Pretendents sniedz atbildi uz uzdotajiem jautājumiem. Katram jautājumam ir norādīts maksimālais punktu skaits, ko var iegūt, atbildot uz jautājumu. Situāciju analīzes uzdevuma maksimālais punktu skaits ir 100.

45. Eksāmena saturu un apjomu izvēlas atbilstoši pretendenta apgūtajam pārvadājuma veidam un bīstamo kravu klasēm, ievērojot šādus nosacījumus:

45.1. šo noteikumu 31. punktā minētajā gadījumā eksāmens sastāv no testa ar 40 jautājumiem un situāciju analīzes uzdevuma;

45.2. šo noteikumu 33.punktā minētajā gadījumā eksāmens sastāv no testa ar 15 jautājumiem un situāciju analīzes uzdevuma;

45.3. šo noteikumu 34.punktā minētajā gadījumā eksāmens sastāv no testa ar 20 jautājumiem un situāciju analīzes uzdevuma.

(Grozīts ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199)

46. Pretendentam pirms eksāmena netiek izpausts, kādi jautājumi eksāmenā tiks izvēlēti.

47. Tests ilgst:

47.1. 150 minūtes - kārtojot eksāmenu šo noteikumu 31. punktā minētajā gadījumā;

47.2. 60 minūtes - kārtojot eksāmenu šo noteikumu 33.punktā minētajā gadījumā;

47.3. 75 minūtes - kārtojot eksāmenu šo noteikumu 34.punktā minētajā gadījumā.

(Grozīts ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199)

48. Situāciju analīzes uzdevums ilgst 120 minūtes.

49. Sertifikātu iegūst pretendents, kurš sekmīgi nokārto abas eksāmena daļas.

50. Testu uzskata par sekmīgi nokārtotu, ja pretendents pareizi atbildējis vismaz uz:

50.1. 32 testa jautājumiem (iegūst vismaz 32 punktus) - šo noteikumu 31. punktā minētajā gadījumā;

50.2. 12 testa jautājumiem (iegūst vismaz 12 punktus) - šo noteikumu 33. punktā minētajā gadījumā;

50.3. 16 testa jautājumiem (iegūst vismaz 16 punktus) - šo noteikumu 34. punktā minētajā gadījumā.

(Grozīts ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199)

51. Lai sekmīgi nokārtotu situāciju analīzes uzdevumu, pretendentam nepieciešams iegūt vismaz 70 punktus.

52. Eksaminācijas komisija lēmumu par eksāmena rezultātiem pieņem 10 darbdienu laikā pēc eksāmena kārtošanas.

53. Ja persona ir saņēmusi negatīvu vērtējumu vienā vai abās eksāmena daļās, eksaminācijas komisija 10 darbdienu laikā pēc eksāmena kārtošanas rakstiski paziņo personai par atteikumu izsniegt sertifikātu un par iespējām kārtot eksāmenu vēlreiz.

54. Ja pretendents ir nokārtojis tikai vienu eksāmena daļu, tad, kārtojot eksāmenu sešu mēnešu laikā pēc eksāmena daļas nokārtošanas, nokārtotā daļa nav jākārto vēlreiz.

55. Atkārtots eksāmens ir pieļaujams ne agrāk kā pēc piecām darbdienām, skaitot no dienas, kad paziņots lēmums par atteikumu izsniegt sertifikātu.

(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

56. Eksaminācijas komisijas lēmumu persona var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

VIII. Sertifikāta atjaunošana

57. Eksaminācijas komisija izskata iesniegumus par nozaudēta, nozagta, kā arī mehāniski vai citādi bojāta sertifikāta atjaunošanu.

58. Lai atjaunotu sertifikātu, persona iesniedz eksaminācijas komisijā šādus dokumentus:

58.1. iesniegumu par sertifikāta nozaudēšanu, nozagšanu vai sabojāšanu;

58.2. (svītrots ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199);

58.3. bojāto sertifikātu (ja tāds ir);

58.4. (svītrots ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199).

IX. Noslēguma jautājumi

59. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumus Nr.546 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā".

60. Sertifikāti, kas izdoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām.

61. Sertifikāti, kas izdoti līdz 2019. gada 30. jūnijam, ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām.

(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.540 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra Direktīvas 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 21.februāra noteikumiem Nr.156

(Pielikums grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.540)

02.JPG (41325 bytes)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "paziņojuma sastādīšanas datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 21.februāra noteikumiem Nr.156

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr. 540 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr. 207; MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199)

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 21.februāra noteikumiem Nr.156

(Pielikums grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.540)

09.JPG (62706 bytes)

10.JPG (75959 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 21.februāra noteikumiem Nr.156

(Pielikums MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikāta paraugs

5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 21.februāra noteikumiem Nr.156

(Pielikums MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 199 redakcijā)

Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas ar konkrētu tiesību apjomu sertifikāta paraugs
6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 21.februāra noteikumiem Nr.156

(Pielikums grozīts ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 535)

Pamatmācību kursu programmā iekļaujamās tēmas

I. Pamatmācību vispārējās daļas kursu programma

1. Vispārējie profilakses un drošības pasākumi:

1.1. ar bīstamām kravām saistīto negadījumu sekas;

1.2. galvenie negadījumu cēloņi.

2. Bīstamo kravu pārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu sistēma:

2.1. Apvienoto Nāciju Organizācijas rekomendācijas ("Oranžā grāmata");

2.2. nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR);

2.3. Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu (RID);

2.4. Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 2.pielikums "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi";

2.5. Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē bīstamo kravu pārvadājumus;

2.6. bīstamo atkritumu pārvadājumus reglamentējošie normatīvie akti:

2.6.1. Eiropas Padomes regulas par uzraudzību un kontroli attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanu tajā un izvešanu no tās;

2.6.2. Bāzeles 1989.gada 22.marta konvencija par kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu.

3. Bīstamo kravu pārvadāšanas vispārīgie noteikumi attiecīgajam transporta veidam:

3.1. bīstamo kravu klasifikācija:

3.1.1. bīstamo kravu klases un to klasifikācijas principi;

3.1.2. pārvadājamo bīstamo vielu un priekšmetu fizikālās, ķīmiskās un toksikoloģiskās īpašības;

3.1.3. pārvadājamo bīstamo vielu un priekšmetu pamatīpašības;

3.1.4. vielu apraksta struktūra;

3.1.5. šķīdumu un maisījumu klasifikācijas procedūras;

3.2. vispārīgās prasības iepakojumiem:

3.2.1. iepakojumu veidi, kodu sistēma un marķēšana;

3.2.2. prasības iepakojumam un priekšraksti iepakojuma pārbaudēm;

3.2.3. iepakojuma stāvoklis un periodiskās pārbaudes;

3.2.4. jauktās iepakošanas noteikumi;

3.3. vispārīgās prasības cisternām un cisternkonteineriem:

3.3.1. cisternu un cisternkonteineru tipi, kodu sistēma un marķējums;

3.3.2. cisternu un cisternkonteineru konstrukcija un aprīkojuma elementi;

3.3.3. cisternu un cisternkonteineru periodiskās pārbaudes;

3.3.4. cisternu un cisternkonteineru darbība un apkalpošana;

3.4. kravu pārvadāšanas veidi un ierobežojumi nosūtīšanai:

3.4.1. pilnā krava;

3.4.2. iepakojumu pārvadāšana;

3.4.3. beztaras pārvadājumi (cietas vielas pārvadāšana bez iepakojuma);

3.4.4. pārvadājumi liela apjoma beramo kravu konteineros;

3.4.5. pārvadājumi piestiprinātās un noņemamās cisternās;

3.4.6. konteinerpārvadājumi;

3.5. bīstamības marķēšana, bīstamības un pazīšanas zīmes:

3.5.1. bīstamības zīmju veidi, to nozīme un lietojums;

3.5.2. pazīšanas zīmju veidi, to nozīme un lietojums;

3.5.3. informācija uz pazīšanas zīmēm;

3.5.4. transportlīdzekļu, kas pārvadā bīstamas kravas iepakojumos, apzīmēšana;

3.5.5. transportlīdzekļu, kas pārvadā bīstamas kravas cisternās vai cisternkonteineros, apzīmēšana;

3.5.6. transportlīdzekļu, kas pārvadā bīstamas kravas beztaras pārvadājumā, apzīmēšana;

3.6. nepieciešamā dokumentācija trans­portlīdzeklī, pārvadājot bīstamas kravas:

3.6.1. kravas pavadzīme (transporta dokuments), pavadzīmē ietveramā informācija;

3.6.2. rakstiskās instrukcijas, rakstiskajās instrukcijās ietveramā informācija;

3.6.3. transportlīdzekļa atbilstības sertifikāts:

3.6.3.1. gadījumi, kad sertifikāts ir nepieciešams;

3.6.3.2. prasības transportlīdzekļu konstrukcijai;

3.6.4. transportlīdzekļa vadītāja apliecība, prasības tās iegūšanai;

3.6.5. to dokumentu kopijas, ar kuriem saskaņā ir atļauta kādu prasību vai ierobežojumu atcelšana vai atkāpes no šīm prasībām konkrētajā pārvadājumā;

3.7. prasības bīstamo kravu iekraušanas un izkraušanas procesiem:

3.7.1. aizliegumi un piesardzības pasākumi attiecībā uz dažādu bīstamo kravu jaukto iekraušanu;

3.7.2. pārvadājamo kravu daudzuma ierobežojumi;

3.7.3. tīrīšana pirms iekraušanas un pēc izkraušanas;

3.7.4. prasības iepakojumu iekraušanai un nostiprināšanai;

3.7.5. prasības cisternu un cisternkonteineru piepildīšanai un iztukšošanai (piepildījuma rādītāji);

3.7.6. prasības bīstamu kravu iekraušanai un izkraušanai, veicot beztaras pārvadājumus;

3.8. gadījumi, kad ir atļauta bīstamu kravu pārvadāšanas noteikumu neievērošana vai daļēja ievērošana:

3.8.1. bīstama krava ierobežotā daudzumā;

3.8.2. bīstama krava izņēmuma daudzumā;

3.8.3. citi izņēmumi;

3.9. drošības pasākumi, lai novērstu negadījumu rašanās iespēju vai negadījumu radītās sekas:

3.9.1. transportlīdzekļa aprīkojums;

3.9.2. rakstisko instrukciju izpildes nodrošināšana un transportlīdzekļa vadītāja individuālais aizsardzības aprīkojums;

3.9.3. transportlīdzekļa uzraudzība un transportlīdzekļa novietošana stāvēšanai;

3.9.4. satiksmes organizācijas drošības noteikumi un ierobežojumi;

3.9.5. rīcība bīstamo kravu noplūdes vai satiksmes negadījuma laikā;

3.10. prasības bīstamo atkritumu pārrobežu pārvadājumiem.

4. Drošības padomnieka pienākumi:

4.1. dažādu instrukciju sastādīšana personām, kas ir saistītas ar bīstamo kravu pārvadāšanu vai to iekraušanu un izkraušanu;

4.2. piemērotu vides piesārņojuma un citu avārijas seku likvidēšanas procedūru izstrādāšana;

4.3. pārbaudes procedūru izstrādāšana, lai nodrošinātu bīstamo kravu pārvadāšanu, iekraušanu un izkraušanu atbilstoši noteikumiem un paaugstinātu šo procesu drošību;

4.4. drošības padomnieka pārskati:

4.4.1. ikgadējais pārskats;

4.4.2. pārskats par negadījumiem.

5. Aizsardzības pasākumi, lai novērstu bīstamo kravu izmantošanu ļaunprātīgos nolūkos.

II. Pamatmācību speciālo daļu kursu programma

1. Daļā par 1.klases bīstamām kravām atbilstoši pārvadājumu veidam ietver šādas tēmas:

1.1. 1.klases bīstamo kravu klasifikācijas principi;

1.2. 1.klases vielu un priekšmetu apraksta struktūra;

1.3. speciālās prasības 1.klases vielu un priekšmetu iepakojumiem;

1.4. 1.klases vielu un priekšmetu jauktā iepakošana;

1.5. 1.klases vielu un priekšmetu iepakojumu marķēšana;

1.6. 1.klases vielu un priekšmetu pārvadāšanas pamatnoteikumi;

1.7. transportlīdzekļu, kas pārvadā 1.klases vielas un priekšmetus, apzīmēšana;

1.8. speciālās prasības 1.klases kravu pavadzīmēs ietveramajai informācijai;

1.9. speciālās prasības 1.klases kravu pārvadāšanai paredzētajiem transportlīdzekļiem un to sertifikācija;

1.10. speciālās prasības 1.klases kravu iekraušanas un izkraušanas procesiem;

1.11. 1.klases kravu jauktā iekraušana;

1.12. 1.klases kravu izņēmuma daudzums, prasības, veicot šādus pārvadājumus;

1.13. drošības pasākumi, lai novērstu negadījumu rašanās iespēju vai negadījumu radītās sekas 1.klases kravu pārvadājumos.

2. (Svītrots ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 199)

3. Daļā par 7.klases bīstamām kravām atbilstoši pārvadājumu veidam ietver šādas tēmas:

3.1. 7.klases bīstamo kravu klasifikācijas principi;

3.2. 7.klases vielu un priekšmetu apraksta struktūra;

3.3. speciālās prasības dažādu veidu 7.klases kravu iepakojumiem;

3.4. speciālās prasības cisternām un cisternkonteineriem;

3.5. 7.klases iepakojumu, cisternu un cisternkonteineru marķēšana un apzīmēšana;

3.6. 7.klases kravu pārvadāšanas pamatnoteikumi, transporta indekss;

3.7. atļauju sistēma 7.klases kravu pārvadājumos;

3.8. 7.klases kravu norobežošana, sakraušana un uzglabāšana transportēšanas laikā;

3.9. speciālās prasības 7.klases kravu iekraušanas un izkraušanas procesiem;

3.10. 7.klases kravu jauktā iekraušana;

3.11. speciālās prasības 7.klases kravu pavadzīmēs ietveramajai informācijai;

3.12. transportlīdzekļu, kas pārvadā 7.klases kravas, apzīmēšana;

3.13. drošības pasākumi, lai novērstu negadījumu rašanās iespēju vai negadījumu radītās sekas 7.klases kravu pārvadājumos.

4. Daļā par 2., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9. klases bīstamām kravām atbilstoši pārvadājumu veidam ietver šādas tēmas:

4.1. bīstamo kravu klasifikācijas principi;

4.2. vielu un priekšmetu apraksta struktūra;

4.3. speciālās prasības dažādu veidu kravu iepakojumiem;

4.4. bīstamo kravu iepakojumu apzīmēšana;

4.5. vielu un priekšmetu jauktā iepakošana;

4.6. speciālās prasības cisternām un cisternkonteineriem;

4.7. cisternu un cisternkonteineru marķēšana un apzīmēšana;

4.8. cisternu un cisternkonteineru periodiskās pārbaudes;

4.9. bīstamo kravu pārvadāšanas pamatnoteikumi;

4.10. prasības kravu pārvadāšanai noteiktā temperatūras režīmā;

4.11. to transportlīdzekļu apzīmēšana, kuri pārvadā kravas;

4.12. speciālās prasības kravu pavadzīmēs ietveramajai informācijai;

4.13. speciālās prasības kravu pārvadāšanai cisternās un cisternkonteineros paredzētajiem transportlīdzekļiem, to sertifikācija;

4.14. speciālās prasības kravu iekraušanas un izkraušanas procesiem;

4.15. dažādu kravu jauktā iekraušana;

4.16. bīstamo kravu ierobežotais un izņēmuma daudzums, prasības, veicot šādus pārvadājumus;

4.17. drošības pasākumi, lai novērstu negadījumu rašanās iespēju vai negadījumu radītās sekas kravu pārvadājumos;

4.18. prasības dažādu veidu 2. klases gāzu spiedientvertnēm.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 156Pieņemts: 21.02.2006.Stājas spēkā: 09.03.2006.Zaudē spēku: 01.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 08.03.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
129791
{"selected":{"value":"13.08.2021","content":"<font class='s-1'>13.08.2021.-30.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.08.2021","iso_value":"2021\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2021.-30.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.05.2019","iso_value":"2019\/05\/17","content":"<font class='s-1'>17.05.2019.-12.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2011","iso_value":"2011\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2011.-16.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2009","iso_value":"2009\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2009.-31.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2006","iso_value":"2006\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2006.-26.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.08.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"