Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 689 "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.142

Rīgā 2006.gada 14.februārī (prot. Nr.9 52.§)
Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām
Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Noteikumi nosaka valsts intereses un prasības nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritoriju izmantošanā un attīstībā, lai aizsargātu vērtīgos attīstības resursus kā nacionālo bagātību.

2. Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas ir:

2.1. šo noteikumu 1.pielikumā minētie lauksaimniecības polderi saskaņā ar meliorācijas kadastra datiem;

2.2. šo noteikumu 2.pielikumā minētās lauksaimniecības zinātniskās pētniecības, izmēģinājumu uzņēmumu un profesionālās izglītības centru teritorijas saskaņā ar zemesgrāmatas datiem;

2.3. lauksaimniecībā izmantojama zeme, kas neatkarīgi no īpašumu robežām veido nedalītu zemes nogabalu (nogabalā ieskaitāmi pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļi un ūdenstilpes ar platību līdz 1ha), kuru norobežo lauksaimniecībā neizmantojamās zemes, tai skaitā meža zemes, ūdensteces, valsts autoceļi un dzelzceļš, un kas atbilst abiem šiem nosacījumiem:

2.3.1. nogabala zemes kvalitātes novērtējums nav zemāks par 60 ballēm šo noteikumu 3.pielikumā minēto pašvaldību teritorijās vai par 50 ballēm - pārējo pagastu un novadu teritorijās, kā arī pilsētu lauku teritorijās;

2.3.2. nogabala platība nav mazāka par 50 ha.

3. Šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētos lauksaimniecībā izmantojamās zemes nogabalus nenosaka:

3.1. pilsētās;

3.2. aizsargjoslās gar galvenajiem valsts autoceļiem, 1.un 2.šķiras valsts autoceļiem un dzelzceļiem.

4. Prasības lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un transformācijas atļauju izsniegšanas kārtību nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijās nosaka Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumi Nr.619 "Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas."

5. Rajona pašvaldība kopīgi ar vietējām pašvaldībām, atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam un Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.770 "Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" izstrādājot rajona pašvaldības teritorijas plānojumu, nosaka nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritoriju zemes nogabalus atbilstoši šo noteikumu 2.3.apakš­punktā noteiktajiem kritērijiem un saskaņā ar Valsts zemes dienesta rīcībā esošajiem augsnes kartēšanas un lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvās vērtēšanas materiāliem.

6. Ja nav spēkā esoša rajona pašvaldības teritorijas plānojuma, nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritoriju zemes nogabalus atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" noteiktajam teritorijas plānojuma mērogam un šo noteikumu 2.3.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, kā arī saskaņā ar Valsts zemes dienesta rīcībā esošajiem augsnes kartēšanas un lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvās vērtēšanas materiāliem vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka vietējā pašvaldība kopīgi ar rajona pašvaldību un blakus esošajām pašvaldībām.

7. Izstrādājot plānošanas reģiona, rajona vai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un, ja nepieciešams, detālplānojumu, tajā atbilstoši plānojuma līmenim attēlo nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritoriju zemes nogabalus. Šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā noteiktās nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas attēlo saskaņā ar Zemkopības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā esošo informāciju. Lauku atbalsta dienests izdara izmaiņas meliorācijas kadastrā, ja pēc Lauku atbalsta dienesta veiktās meliorācijas sistēmu inventarizācijas konstatēts, ka nepieciešams precizēt šo noteikumu 1.pielikumā iekļauta lauksaimniecības poldera robežas, izslēdzot no poldera teritorijas, kurās applūdinājuma varbūtība nav lielāka kā vienu reizi simt gados, un informē par to attiecīgās pašvaldības, kuru administratīvajās teritorijās atrodas attiecīgais lauksaimniecības polderis, un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju.

8. Plānošanas reģiona attīstības padomes, rajona padomes un vietējo pašvaldību domes (padomes) 18 mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās veic nepieciešamos grozījumus attiecīgajos teritoriju plānojumos.

9. Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijās, kas atbilst šo noteikumu 2.3.apakšpunkta nosacījumiem, lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi, pamatojoties uz spēkā esošajā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un, ja nepieciešams, detālplānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu.

10. Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijās, kas atbilst šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunkta nosacījumiem, lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi, ja:

10.1. tas nepieciešams lauku saimniecību nedzīvojamām ēkām, pamatojoties uz spēkā esošā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un, ja nepieciešams, detālplānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu. Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas šo noteikumu izpratnē ir lauksaim­nieciskajā ražošanā izmantojamās saimniecības un noliktavu ēkas (piemēram, govju, cūku un aitu kūtis, staļļi, apjumtie laidari, suņu mītnes, rūpnieciskās vistu kūtis, klētis, angāri, lauksaimniecībā izmantojamās palīgēkas, pagrabi, vīna darītavas, vīna tvertnes, siltumnīcas, lopbarības tvertnes);

10.2. tas nepieciešams valsts vai pašvaldības vajadzībām, pamatojoties uz spēkā esošā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un, ja nepieciešams, detālplānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu.

11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes atzinumu par transformējamā zemes nogabala applūdinājuma varbūtību, ietekmi uz piegulošajām meliorētajām platībām un meliorācijas sistēmu pārkārtošanas iespējām, šo noteikumu 9. un 10.punktā minētajos gadījumos sagatavo izskatīšanai Nacionālajā reģionālās attīstības padomē jautājumu par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamas zemes transformācijai par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijās.

12. Pēc pozitīva Nacionālās reģionālās attīstības padomes lēmuma Reģio­nālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamas zemes transformācijai par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijās.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumus Nr.684 "Noteikumi par nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 176.nr.).

Ministru prezidenta vietā - veselības ministrs G.Bērziņš

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.142
Lauksaimniecības polderi

(Pielikums grozīts ar MK 30.10.2007. noteikumiem Nr.725; MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.890)

Nr. p.k.

Nosaukums

Rajons

Pagasts, pilsētas lauku teritorija, novads

1.

Kapūnes polderis

Balvu

Lazdukalna pagasts

2.

Dziļaunes polderis

Balvu

Bērzpils pagasts

3.

Vēžu polderis

Jēkabpils

Salas pagasts

4.

Valgundes polderis-I

Jelgavas

Valgundes pagasts

5.

Valgundes polderis-II

Jelgavas

Valgundes pagasts

6.

Kalnciema polderis

Jelgavas

Valgundes pagasts

7.

Vecbērzes polderis

Jelgavas

Valgundes pagasts,
Jaunbērzes pagasts,
Līvbērzes pagasts,
Kalnciema lauku teritorija

8.

Ruduļa polderis

Jelgavas

Līvbērzes pagasts,
Kalnciema lauku teritorija

9.

Vārpas polderis

Jelgavas

Līvbērzes pagasts

10.

Auces polderis

Jelgavas

Līvbērzes pagasts

11.

Rumbas polderis

Liepājas

Otaņķu pagasts

12.

Reiņa polderis

Liepājas

Nīcas pagasts

13.

Toseles polderis

Liepājas

Nīcas pagasts

14.

Meķa polderis

Liepājas

Nīcas pagasts

15.

Bernātu polderis

Liepājas

Nīcas pagasts

16.

Arāja polderis

Liepājas

Otaņķu pagasts

17.

Zvidzienas polderis

Madonas

Ošupes pagasts

18.

Ciemupes polderis

Ogres

Ogres novads

19.

Tomes polderis

Ogres

Ķeguma novads

20.

Krēslītes polderis

Rēzeknes

Gaigalavas pagasts

21.

Spolītes polderis

Rīgas

Salaspils lauku teritorija

22.

(Svītrots ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.890)

23.

(Svītrots ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.890)

24.

Mazās Juglas polderis

Rīgas

Stopiņu pagasts

25.

(Svītrots ar MK 30.10.2007. noteikumiem Nr.725)

26.

Jāņupītes polderis

Rīgas

Salas pagasts

27.

(Svītrots ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.890)

28.

Bļodnieku polderis

Rīgas

Babītes pagasts

29.

(Svītrots ar MK 30.10.2007. noteikumiem Nr.725)

30.

(Svītrots ar MK 30.10.2007. noteikumiem Nr.725)

31.

Odiņu-Pavasaru polderis

Rīgas

Salas pagasts

32.

(Svītrots ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.890)

33.

Ķūļciema polderis

Talsu

Ķūļciema pagasts

34.

Spāres polderis

Talsu

Ģibuļu pagasts

35.

Silzemnieku polderis

Valmieras

Burtnieku pagasts

36.

Upatu polderis

Ventspils

Ugāles pagasts

37.

Užavas polderis

Ventspils

Užavas pagasts,
Ziru pagasts

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.142
Zinātnisko institūciju un izmēģinājumu uzņēmumu teritorijas

(Pielikums grozīts ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.890)

Nr.
p.k.

Uzņēmums

Rajons

Pagasts vai pilsētas lauku teritorija

1.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra "Zemkopības zinātniskais institūts"

Aizkraukles

Skrīveru pagasts

2.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce""

Dobeles

Auces lauku teritorija

3.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
mācību un pētījumu saimniecība "Pēterlauki"

Jelgavas

Platones pagasts

4.

"Latvijas Valsts augļkopības institūts"

Dobeles

Krimūnu pagasts

5.

"Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts"

Talsu

Lībagu pagasts

6.

"Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts"

Cēsu

Priekuļu pagasts

7.

Valsts augu aizsardzības dienests

Saldus

Saldus pagasts

8.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Bulduru dārzkopības vidusskola"

Rīgas

Babītes pagasts

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.142
Pagasti un novadi, kuru teritorijās lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritoriju noteikšanai nav zemāks par 60 ballēm

1. Bauskas rajons:

1.1. Viesturu pagasts

1.2. Mežotnes pagasts

1.3. Svitenes pagasts

1.4. Rundāles pagasts

1.5. Īslīces pagasts

1.6. Gailīšu pagasts

2. Dobeles rajons:

2.1. Dobeles pagasts

2.2. Auru pagasts

2.3. Bērzes pagasts

2.4. Krimūnu pagasts

2.5. Penkules pagasts

2.6. Tērvetes novads

3. Jelgavas rajons:

3.1. Glūdas pagasts

3.2. Svētes pagasts

3.3. Platones pagasts

3.4. Zaļenieku pagasts

3.5. Lielplatones pagasts

3.6. Jaunsvirlaukas pagasts

3.7. Vircavas pagasts

3.8. Sesavas pagasts

3.9. Elejas pagasts

3.10. Vilces pagasts

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 142Pieņemts: 14.02.2006.Stājas spēkā: 23.02.2006.Zaudē spēku: 01.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 22.02.2006.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
128663
{"selected":{"value":"08.11.2008","content":"<font class='s-1'>08.11.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.11.2008","iso_value":"2008\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.2007","iso_value":"2007\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2007.-07.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.02.2006","iso_value":"2006\/02\/23","content":"<font class='s-1'>23.02.2006.-02.11.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.11.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)