Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.397

Rīgā 2000.gada 14.novembrī (prot. Nr.54 10.§)
Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
13.panta pirmo, otro un ceturto daļu un 23.panta pirmo un otro daļu
un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38.panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. tiek reģistrēti valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk — obligātās iemaksas) veicēji — darba devēji, darba ņēmēji, pašnodarbinātie, kā arī personas, kuras Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs — ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šo personu pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, personas, kuras nodarbina citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (turpmāk - cita dalībvalsts) darba devējs un kurām saskaņā ar Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām, pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā (turpmāk — Padomes regula Nr. 1408/71), 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus (turpmāk — iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka), un personas, kuras nodarbina darba devējs — ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šo personu pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un tās uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā (turpmāk — ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka);

1.2. tiek iesniegts ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (turpmāk — darba devēja ziņojums), kā arī ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī.

(Grozīts ar MK 06.01.2004. noteikumiem Nr.5; MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.969)

II. Obligāto iemaksu veicēju reģistrācija

2. Darba devēji, pašnodarbinātie, iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē nodokļu maksātāju reģistrāciju, ciktāl šie noteikumi nenosaka citu kārtību.

3. Darba devējs — fiziskā persona reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc savas dzīvesvietas 10 dienu laikā no tās dienas, kad viņš noslēdzis ar darba ņēmēju līgumu par darba veikšanu par atlīdzību, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot līguma kopiju (uzrādot līguma oriģinālu).

(Grozīts ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr.790)

3.1 Citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts darba devējs, kas nodarbina darba ņēmēju, kuram saskaņā ar Padomes regulas Nr. 1408/71, 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē kā obligāto iemaksu veicējs atbilstoši vienai izvēlētai darba ņēmēja darbības vietai, iesniedzot informāciju, kurā norādīts darba devēja nosaukums, reģistrācijas numurs (citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī) un juridiskā adrese. Ja darba devējs reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ar Padomes 1972.gada 21.marta Regulas (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (turpmāk — Padomes regula Nr. 574/72), 109.pantā noteiktās personas starpniecību, minētā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un darba devēja kompetentajai institūcijai iesniegtās informācijas kopiju. Valsts ieņēmumu dienests šādam darba devējam piešķir vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu. Reģistrācijas kodu paziņo darba devējam vai Padomes regulas Nr. 574/72 109.pantā noteiktajai personai, un to izmanto, iesniedzot šajos noteikumos noteikto informāciju un veicot obligātās iemaksas.

(MK 14.09.2004. noteikumu Nr.790 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.969)

3.2 Darba ņēmēju, kuru nodarbina citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts darba devējs un kuram saskaņā ar Padomes regulas Nr. 1408/71 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, darba devējs vai Padomes regulas Nr. 574/72 109.pantā noteiktā persona reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(MK 14.09.2004. noteikumu Nr.790 redakcijā)

4. Darba devējs katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc darba devēja reģistrācijas vietas līdz tā mēneša piektajam datumam, kurš seko mēnesim, kurā persona ir ieguvusi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba ņēmēja statusu, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums), pamatojoties uz šo noteikumu 11.punktā minēto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartīti.

5. Darba devējs, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ziņas par darba ņēmējiem, iesniedz tā darba ņēmēja dzimšanas datus (datums, mēnesis, gads), kuram nav Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra piešķirtā personas koda. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde šādam darba ņēmējam piešķir unikālu reģistrācijas numuru, kuru paziņo darba devējam turpmākai izmantošanai šajos noteikumos noteiktās informācijas iesniegšanai par attiecīgo darba ņēmēju.

6. Pašnodarbinātais līdz tā mēneša desmitajam datumam, kas seko mēnesim, kurā mēneša ienākumi sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc savas dzīvesvietas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot attiecīgā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu):

6.1. persona, kas veic individuālo darbu, — reģistrācijas apliecību vai patentu;

6.2. persona, kas saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), — dokumentu, kas apliecina autoratlīdzības saņemšanu;

6.3. zvērināts notārs — tieslietu ministra rīkojumu par zvērināta notāra iecelšanu;

6.4. zvērināts advokāts — Latvijas Zvērinātu advokātu padomes izsniegtu apliecību;

6.5. zvērināts revidents — Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izsniegtu zvērināta revidenta sertifikātu;

6.6. prakses ārsts — ārsta sertifikātu un ārsta prakses reģistrācijas apliecību, kuru izsniegusi Latvijas Ārstu biedrība;

6.7. cita fiziskā persona, kura reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja, — īpašuma vai valdījuma tiesības apliecinošu dokumentu, Valsts zemes dienesta izsniegtu licenci un citus dokumentus, kas apliecina, ka persona ir saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja;

6.8. zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs zemnieku (zvejnieku) saimniecības vadības funkciju, ja šajā zemnieku (zvejnieku) saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors), — Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību;

6.9. persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kuras darbu apmaksā no Latvijas Republikai piešķirtajiem ārvalstu tehniskās palīdzības vai starptautisko finansu institūciju aizdevuma līdzekļiem, — līgumu un dokumentu, kurā ir norāde par atlīdzības izmaksas avotiem, ja tas nav norādīts līgumā;

6.10. prakses farmaceits, prakses veterinārārsts un prakses optometrists — dokumentu, kas apliecina tiesības uzsākt attiecīgo praksi;

6.11. zvērināts tiesu izpildītājs — dokumentu, kas apliecina iecelšanu amatā;

6.12. individuālais komersants — Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību.

(Grozīts ar MK 09.10.2001. noteikumiem Nr.433; MK 24.09.2002. noteikumiem Nr.433; MK 14.09.2004. noteikumiem Nr.790)

7. Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka tiek reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc savas dzīvesvietas 10 dienu laikā pēc līguma par darba veikšanu par atlīdzību noslēgšanas (neatkarīgi no tā, vai līgums noslēgts saskaņā ar Latvijas vai citas valsts tiesību aktiem), uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot līguma kopiju (uzrādot oriģinālu).

(Grozīts ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr.790)

8. Ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka tiek reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc savas dzīvesvietas Latvijas Republikā 10 dienu laikā no 184.dienas kopš ierašanās Latvijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai citu Latvijas Republikā atzītu ceļošanas dokumentu, kā arī dokumentus, kuros norādīts:

8.1. nosūtītājvalsts darba devēja nosaukums un juridiskā adrese;

8.2. laikposms, uz kādu persona nosūtīta veikt konkrētu darbu Latvijā (attiecīgā laikposma sākuma un beigu datums, mēnesis un gads);

8.3. pakļautība attiecīgās valsts sociālās apdrošināšanas likumiem.

(Grozīts ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr.790)

9. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, reģistrējot darba devēju, pašnodarbināto, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka, izsniedz paziņojumu (2.pielikums), kura otrs eksemplārs paliek Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē.

III. Darba devēja ziņojuma iesniegšana

10. Darba devējs līdz ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas noteiktajam termiņam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē darba devēja ziņojumu (3.pielikums).

11. Lai nodrošinātu darba devēja ziņojuma iesniegšanu, darba devējs katram darba ņēmējam iekārto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartīti (turpmāk — darba ņēmēja kartīte) (4.pielikums), kas glabājas pie darba devēja un kurā norāda:

11.1. pirmajā daļā "Ziņas par darba ņēmējiem":

11.1.1. datumu, kad iegūts vai zaudēts likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktais darba ņēmēja statuss, mainījies darba ņēmēja apdrošināšanas statuss, darba ņēmējam piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums, darba ņēmējs, kurš atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, sācis strādāt nepilnu vai pilnu darba laiku;

11.1.2. dokumentu, kas apliecina šo noteikumu 11.1.1.apakšpunktā minētās ziņas, kā arī ziņu atšifrējumu un kodu (ziņu koda atšifrējums norādīts 1.pielikumā);

11.1.3. ja darba ņēmējs atbilst vairākiem šo noteikumu 11.1.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, piemēro attiecīgos ziņu kodus un to atšifrējumus;

11.2. otrajā daļā "Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķins":

11.2.1. darba ņēmēja obligātās iemaksas (septītā aile), ko iegūst, reizinot darba ienākumus (otrā aile) ar darba ņēmēja obligāto iemaksu likmi (ceturtā aile);

11.2.2. darba devēja obligātās iemaksas (astotā aile), ko iegūst, reizinot darba ienākumus (otrā aile) ar darba devēja obligāto iemaksu likmi (piektā aile);

11.2.3. kopējās aprēķinātās obligātās iemaksas (sestā aile), ko iegūst, summējot darba ņēmēja obligātās iemaksas (septītā aile) un darba devēja obligātās iemaksas (astotā aile).

(Grozīts ar MK 24.09.2002. noteikumiem Nr.433)

12. Darba ņēmējam aprēķinātā atvaļinājuma samaksa un no tās aprēķinātās obligātās iemaksas sadalāmas pa tiem pārskata mēnešiem (mēnesis, par kuru darba devējam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas, un mēnesis, kurā ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis), par kuriem atvaļinājuma samaksa aprēķināta.

13. Ja mainās darba ņēmēja apdrošināšanas statuss, atbilstošā obligāto iemaksu likme piemērojama ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.

13.1 Darba ņēmējam, kurš pārskata mēnesī sasniedz 15 gadu vecumu, darba devēja ziņojumā par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, uzrāda obligāto iemaksu objekta un obligāto iemaksu daļu, kas aprēķināta par tām pārskata mēneša dienām, kad šī persona ir sasniegusi 15 gadu vecumu.

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.969 redakcijā)

14. Darba devēja ziņojums iesniedzams atsevišķi:

14.1. par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem;

14.2. par darba ņēmējiem, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai III grupas invalīdi — valsts speciālās pensijas saņēmēji);

14.3. par darba ņēmējiem, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju; darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem);

14.4. par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas.

(MK 24.09.2002. noteikumu Nr.433 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr.790; MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.969)

15. Darba devēja ziņojums aizpildāms par visiem darba ņēmējiem, norādot katra darba ņēmēja:

15.1. darba ienākumus (ceturtā aile) atbilstoši darba ņēmēja kartītes otrās ailes ierakstam;

15.2. aprēķinātās obligātās iemaksas (piektā aile) atbilstoši darba ņēmēja kartītes sestās ailes ierakstam;

15.3. pārskata mēnesī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli (astotā aile) no darba ņēmējam izmaksātajiem darba ienākumiem pārskata mēnesī (arī no deponētajiem darba ienākumiem) (astotajai ailei nav aritmētiskas sakarības ar ceturto un piekto aili).

15.1 Par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas, darba devēja ziņojumā norāda personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu, ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā ailē ievelk svītru.

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.969 redakcijā)

16. Darba devēja ziņojumā iekļaujami arī šādi darba ņēmēji:

16.1. par kuriem obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav veikts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, saskaņā ar noslēgto uzņēmuma līgumu atlīdzība noteikta pēc pasūtījuma izpildes, piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums līdz bērna trīs gadu vecuma sasniegšanai, piešķirts maternitātes vai slimības pabalsts, piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas). Ceturtajā, piektajā, astotajā ailē ieraksta nulli;

16.2. kuru darba ienākumi ir sasnieguši Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru. Ceturtajā ailē norāda visus darba ienākumus, piektajā ailē ieraksta nulli (ja obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs jau sasniegts iepriekšējā pārskata mēnesī) vai aprēķinātās obligātās iemaksas (no darba ienākumiem, kas nepārsniedz obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru), bet astotajā ailē — ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli;

16.3. kuriem ir nokavēta darba ienākumu izmaksa. Ceturtajā ailē norāda aprēķinātos darba ienākumus, piektajā ailē — aprēķinātās obligātās iemaksas, bet astotajā ailē ieraksta nulli.

17. Darba devējs precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas:

17.1. par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša (arī par tām personām, kuras pārskata mēnesī nav darba ņēmēja statusā). Darba devēja ziņojumā norāda darba ienākumu (sestā aile) un obligāto iemaksu (septītā aile) palielinājumu vai samazinājumu;

17.2. par iepriekšējiem mēnešiem pirms šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētā mēneša, izņemot 18.2. un 18.3.apakšpunktā minētos gadījumus. Darba devēja ziņojumā attiecīgi palielināmi vai samazināmi darba ienākumi (ceturtā aile) un obligātās iemaksas (piektā aile);

17.3. par mēnesi, par kuru ir izmaksāta atlīdzība atbilstoši uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līguma nosacījumiem, izņemot šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minēto gadījumu. Darba devēja ziņojumā norāda par uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līguma izpildi aprēķināto atlīdzību (ceturtā aile), obligātās iemaksas (piektā aile) un obligāto iemaksu veikšanas datumu (desmitā aile).

(Grozīts ar MK 06.01.2004. noteikumiem Nr.5)

18. Darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem precizē:

18.1. Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar izziņu par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē (auditā) aprēķinātajiem darba ienākumiem un obligātajām iemaksām (sociālo nodokli), ja pēc pārbaudes (audita) darba ņēmējam jāpalielina vai jāsamazina darba ienākumi un obligātās iemaksas (sociālais nodoklis);

18.2. darba devējs, ja saskaņā ar tiesas spriedumu darba ņēmējs ir atjaunots darbā un viņam izmaksāti neizmaksātie darba ienākumi par darba piespiedu kavējumu, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem un darba devēja ziņojumus par tiem pārskata mēnešiem, par kuriem veiktas obligātās iemaksas. Aizpilda pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto aili;

18.3. darba devējs, ja saskaņā ar tiesas spriedumu darba ņēmējam izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi, iesniedzot darba devēja ziņojumus par tiem pārskata mēnešiem, par kuriem veiktas obligātās iemaksas. Aizpilda pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto aili.

19. Ja darba devēja ziņojumu iesniedz par darba ņēmējiem, kuri saskaņā ar tiesas spriedumu atjaunoti darbā un kuriem izmaksāti neizmaksātie darba ienākumi par darba piespiedu kavējumu vai kuriem saskaņā ar tiesas spriedumu izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi un par kuriem veiktas obligātās iemaksas, norāda arī darba ņēmēja apdrošināšanas statusu.

20. Darba devēja ziņojumu un ziņas par darba ņēmējiem Valsts ieņēmumu dienestā var iesniegt elektroniski.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.969)

20.1 Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu darba devēja ziņojumā norāda darba devēji, kurus saskaņā ar likumu var pasludināt par maksātnespējīgiem (uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) un citas personas, kuras reģistrējušās Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā), par darbiniekiem, ar kuriem attiecīgajiem darba devējiem saskaņā ar Darba likumu ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības.

(MK 06.01.2004. noteikumu Nr.5 redakcijā)

IV. Pašnodarbinātā ziņojuma iesniegšana

21. Pašnodarbinātais līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī (5.pielikums).

22. Pašnodarbinātais obligātās iemaksas veic par to pārskata ceturksni (gada ceturksnis, par kuru pašnodarbinātajam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas), kurā vismaz vienu mēnesi ienākumi ir sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam, kā arī iesniedz ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī (5.pielikums).

23. No tā mēneša, kad pašnodarbinātā ienākumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, obligātās iemaksas tiek veiktas līdz kalendāra gada beigām vai līdz pašnodarbinātā statusa zaudēšanai.

23.1 Personas, kas saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī iesniedz tikai par to pārskata ceturksni, par kuru tiek veiktas obligātās iemaksas.

(MK 09.10.2001. noteikumu Nr.433 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr.790)

23.2 Pašnodarbinātais no aprēķinātā obligāto iemaksu objekta apmēra atskaita proporcionālo daļu par pārejošas darbnespējas, kā arī grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām ir izsniegta darbnespējas lapa B.

(MK 14.09.2004. noteikumu Nr.790 redakcijā)

24. Ja mainās pašnodarbinātā apdrošināšanas statuss (pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai, vai pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai), atbilstošā obligāto iemaksu likme piemērojama ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.

25. Ja pārskata ceturksnī mainās pašnodarbinātā apdrošināšanas statuss, pašnodarbinātais ziņojumā par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai par ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī norāda abus apdrošināšanas statusus.

V. Iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka ziņojuma iesniegšana

26. (Svītrots ar MK 06.01.2004. noteikumiem Nr.5.)

27. (Svītrots ar MK 06.01.2004. noteikumiem Nr.5.)

28. Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī (5.pielikums).

29. Ja mainās apdrošināšanas statuss iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja - ārvalstnieka, atbilstošā obligāto iemaksu likme ir piemērojama ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.969 redakcijā)

30. Ja pārskata ceturksnī mainās iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka apdrošināšanas statuss, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka ziņojumā par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī norāda abus apdrošināšanas statusus.

VI. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu darbinieku tiesības

31. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu darbiniekiem ir tiesības atkārtoti pieprasīt darba devēja ziņojumu, ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un ziņas par darba ņēmējiem, ja ziņas ir nepilnīgas vai kļūdainas.

32. Šo noteikumu 31.punktā minētās ziņas iesniedzamas desmit darbdienu laikā.

VII. Noslēguma jautājumi

33. Darba devējam, maksājot sociālā nodokļa parādu par laikposmu no 1996.gada 1.janvāra līdz 1997.gada 31.decembrim un obligāto iemaksu parādu par laikposmu no 1998.gada 1.janvāra līdz 1998.gada 31.decembrim, darba devēja ziņojumā par attiecīgo pārskata mēnesi, par kuru tiek veikti maksājumi, iekļaujami visi tie darba ņēmēji, par kuriem sociālais nodoklis vai obligātās iemaksas nav veiktas, aizpildot pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto aili.

34. Darba devējs Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu iesniedz to darba ņēmēju dzimšanas datus (datums, mēnesis, gads), kuriem līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai nebija Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra piešķirtā personas koda.

35. Šo noteikumu 10.punktā noteiktā darba devēja ziņojuma astotā aile, tā iesniegšanas termiņš un šo noteikumu III nodaļā noteiktās prasības attiecībā uz ziņām par iedzīvotāju ienākuma nodokli piemērojamas par pārskata periodu no 2001.gada 1.janvāra. Par pārskata periodu līdz 2000.gada 31.decembrim darba devējs Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē iesniedz darba devēja ziņojumu līdz tā mēneša pēdējai darbdienai, kas seko pārskata mēnesim, un veidlapu aizpilda saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu.

36. Šo noteikumu 21. un 28.punktā minētā ziņojuma par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī iesniegšanas termiņš piemērojams par pārskata periodu no 2001.gada 1.janvāra. Par pārskata periodu līdz 2000.gada 31.decembrim ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša pēdējai darbdienai, un veidlapu aizpilda saskaņā ar šo noteikumu IV un V nodaļu.

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 12.janvāra noteikumus Nr.12 "Kārtība, kādā veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 10.nr.).

38. Noteikumu 6.11.apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar Zvērinātu tiesu izpildītāju likuma spēkā stāšanos.

(MK 09.10.2001. noteikumu Nr.433 redakcijā)

39. Līdz 2002.gada 31.decembrim pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka, aizpildot ziņojumu (5.pielikums), papildus norāda datumu, kad iegūts vai zaudēts attiecīgais statuss, bet individuālais komersants papildus nodokļu maksātāja kodam, vārdam un uzvārdam norāda personas kodu un individuālā komersanta firmu.

(MK 24.09.2002. noteikumu Nr.433 redakcijā)

40. Sākot ar 2003.gada maiju iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka ziņojumā par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī (5.pielikums) rindā "Ienākumi (latos)" norāda saņemto atlīdzību.

(MK 06.01.2004. noteikumu Nr.5 redakcijā)

40.1 Ja pārskata ceturksnī obligātās iemaksas nav jāveic, pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka ziņojumā par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī (5.pielikums) rindās "Ienākumi (latos)" un "Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (latos)" 1., 2., 3. un 4.ailē norāda ciparu 0.

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.969 redakcijā)

41. Valsts iestādes, kuras piešķir, aprēķina un izmaksā izdienas pensijas, Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski nosūta informāciju par personām, kurām piešķirta izdienas pensija vai pārtraukta tās izmaksa. Informāciju nosūta līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam. Informācijā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un pensijas piešķiršanas vai izmaksas pārtraukšanas datumu.

(MK 14.09.2004. noteikumu Nr.790 redakcijā)

42. Valsts ieņēmumu dienests pašnodarbināto svītro no Nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz iesniegumu, ja pašnodarbinātais divus ienākuma nodokļa taksācijas periodus pirms iesnieguma iesniegšanas nevienā mēnesī nav guvis ienākumus, kas ir sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam. Minētā kārtība neattiecas uz gadījumiem, ja tiek izbeigta saimnieciskā darbība un pašnodarbināto svītro no Nodokļu maksātāju reģistra.

(MK 14.09.2004. noteikumu Nr.790 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.969)

43. Valsts ieņēmumu dienests citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts darba devēju svītro no Nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz attiecīgā darba devēja vai Padomes regulas Nr. 574/72 109.pantā noteiktās personas iesniegumu.

(MK 14.09.2004. noteikumu Nr.790 redakcijā)

44. Valsts ieņēmumu dienests darba devēju — fizisko personu, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka svītro no Nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu.

(MK 14.09.2004. noteikumu Nr.790 redakcijā)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs A.Požarnovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 14.novembra noteikumiem Nr.397

(Pielikums MK 24.09.2002. noteikumu Nr.433 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr.790; MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.969)

Valsts ieņēmumu dienestateritoriālajai iestādei
Nodokļu maksātāja kods 

(darba devēja nosaukums vai vārds un uzvārds)

Ziņas par darba ņēmējiem

Nr.
p.k
Personas kods vai reģistrācijas numursPersonas dzimšanas dati (ja nav personas koda)Vārds, uzvārdsDatums, mēnesis, gadsZiņu kods

1.
2.
3.
...

Ziņu kods un tā atšifrējums

Nr.
p.k.
Ziņu kodsAtšifrējums

1

2

3


1.


11


Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš ir apdrošināms atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem
2.12Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmējam, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs)
3.13Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmējam, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju; darba ņēmējam, kuram ir piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)
4.21Darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja uzteikumu
5.22Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba ņēmēja pārkāpumu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos
6.23Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba devēja likvidāciju
7.24Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar nespēju veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ
8.25Darba ņēmēja statusa zaudēšana citos gadījumos
9.31Darba ņēmēja apdrošināšanas statusa maiņa - darba ņēmējs, kurš ir apdrošināms visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem (darba ņēmējam, kam ir pārtraukta izdienas pensijas vai valsts speciālās pensijas izmaksa)1
10.32Darba ņēmēja apdrošināšanas statusa maiņa - darba ņēmējs, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmējam, kam ir piešķirta izdienas pensija vai valsts speciālā pensija)1
11.33Darba ņēmēja apdrošināšanas statusa maiņa - darba ņēmējs, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmējam, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju; darba ņēmējam, kuram ir piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)1
12.40Darba ņēmējam ir piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums
13.51Darba ņēmējs, kuram ir bērns vecumā līdz diviem gadiem un kurš ir nodarbināts nepilnu darba nedēļu (līdz 20 stundām nedēļā)
14.52Darba ņēmējs, kuram ir bērns vecumā līdz diviem gadiem un kurš ir nodarbināts pilnu darba nedēļu (vairāk par 20 stundām nedēļā)

Piezīme. 1 Apdrošināšanas statusa maiņas gadījumā atbilstošā valsts sociālās apdroši­nāšanas obligāto iemaksu likme piemērojama ar nākamo mēnesi.

Izpildītājs

(paraksts un tā atšifrējums)

Tālruņa numurs
Vadītājs

(paraksts un tā atšifrējums)

Datums
Z.v.
2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 14.novembra noteikumiem Nr.397
Labklājības ministrs A.Požarnovs
3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 14.novembra noteikumiem Nr.397

(Pielikums MK 06.01.2004. noteikumu Nr.5 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr.790; MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.969)

Valsts ieņēmumu dienestateritoriālajai iestādei

Nodokļu maksātāja kods 

(darba devēja nosaukums vai vārds un uzvārds)

Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī1

.gada

(mēnesis)

Darba ienākumu izmaksas datums 

darba ņēmēji, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem
 darba ņēmēji, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai III grupas invalīdi — valsts speciālās pensijas saņēmēji)
 darba ņēmēji, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju; darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)
 darba ņēmēji, kuri saskaņā ar tiesas spriedumu atjaunoti darbā un kuriem izmaksāti neizmaksātie darba ienākumi par darba piespiedu kavējumu vai kuriem saskaņā ar tiesas spriedumu izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi
 personas, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas

Piezīme. 1 Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis noapaļojams līdz latiem un santīmiem, atmetot 0,49 santīmus un mazāk un noapaļojot līdz santīmam 0,50 santīmus un vairāk.

Nr.
p.k.
Personas kods vai reģistrācijas numursVārds, uzvārdsDarba ienākumi (latos)Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(latos)
Precizētie darba ienākumi (palielinājums (+) vai samazinājums (-))
(latos)
Precizētās aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (palielinājums (+) vai samazinājums (-))
(latos)
Ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
(latos)
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
(latos)
Obligāto iemaksu veikšanas datums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

         

Kopā

Kopā

Kopā

Kopā

Kopā

Kopā

Ja jāveic uzņēmējdarbības riska valsts nodevas precizējumi par iepriekšējiem pārskata periodiem, darba devējs iesniedz precizētos darba devēja ziņojumus par to pārskata mēnesi, kurā radās kļūda.

Izpildītājs

(paraksts un tā atšifrējums)

Tālruņa numurs
Vadītājs

(paraksts un tā atšifrējums)

Datums
Z.v.
4.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 14.novembra noteikumiem Nr.397

(Pielikums grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.969)

Labklājības ministrs A.Požarnovs
5.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 14.novembra noteikumiem Nr.397

(Pielikums MK 24.09.2002. noteikumu Nr.433 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr.790; MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.969)

Valsts ieņēmumu dienestateritoriālā iestāde
Nodokļu maksātāja kods  un individuālā komersanta personas kods  - 
 
 

(vārds, uzvārds un individuālā komersanta firma)

Pašnodarbinātā, iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka statuss iegūts/zaudēts (nevajadzīgo svītrot)

  

(datums)

 

Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām _____.gada __________ ceturksnī

 pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdroši­nāšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai (pašnodarbinātais vispārējā gadījumā vai pašnodarbinātais, kurš ir I vai II grupas invalīds)
 pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai (pašnodarbinātais, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju vai kuram ir piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)
 pašnodarbinātais - nekustamā īpašuma apsaimniekotājs, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai
 iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām un maternitātes un slimības apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka vispārējā gadījumā)
 iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām un maternitātes un slimības apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs)
 iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām un maternitātes un slimības apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)
 ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai

RādītājiRindas kodsCeturkšņa mēnesisKopā
   

A

B

1

2

3

4


Ienākumi (latos)


1

    
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (latos)1

2

    

Piezīme. 1 Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas noapaļojamas līdz latiem un santīmiem, atmetot 0,49 santīmus un mazāk un noapaļojot līdz santīmam 0,50 santīmus un vairāk.

 

(paraksts un tā atšifrējums)

Datums 
Z.v.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 397Pieņemts: 14.11.2000.Stājas spēkā: 18.11.2000.Zaudē spēku: 01.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 413/417, 17.11.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
12822
{"selected":{"value":"01.01.2006","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.09.2004","iso_value":"2004\/09\/18","content":"<font class='s-1'>18.09.2004.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.01.2004","iso_value":"2004\/01\/10","content":"<font class='s-1'>10.01.2004.-17.09.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2003","iso_value":"2003\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2003.-09.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2002","iso_value":"2002\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2002.-31.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.10.2001","iso_value":"2001\/10\/17","content":"<font class='s-1'>17.10.2001.-27.09.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2000","iso_value":"2000\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2000.-16.10.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2006
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"