Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.80

Rīgā 2006.gada 24.janvārī (prot. Nr.5 65.§)
Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kuģu apkalpes minimālā sastāva komplektēšanas kārtību uz Latvijas kuģiem.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 14)

2. Kuģu apkalpes komplektēšana notiek saskaņā ar 1974.gada Starp­tautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk — SOLAS 74 konvencija) V-14.1 un V-14.2 noteikumu, 1978.gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (ar grozījumiem) (turpmāk — STCW konvencija) un 1995.gada Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem (turpmāk – STCW-F konvencija), 2006.gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un 2004.gada Starptautisko kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksu.

(Grozīts ar MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.52)

II. Kuģa apkalpes minimālais sastāvs

3. Kuģiem, kuri veic starptautiskus reisus, kuģa apkalpes minimālo sastā­vu komplektē atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām starptautiskajos reisos iesaistīto kuģu apkalpes minimālā sastāva normām.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 14)

4. Zvejas kuģiem un kuģiem, kuri neveic starptautiskus reisus, kuģa apkalpes minimālo sastāvu komplektē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām zvejas kuģu, kabotāžas kuģu un iekšējo ūdeņu kuģu apkalpes minimālā sastāva normām.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 14)

4.1 Valsts robežsardzes kuģiem kuģa apkalpes minimālo sastāvu nosaka kuģa īpašnieks savas iestādes iekšējos noteikumos, saskaņojot apkalpes locekļu sastāvu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Latvijas Jūras administrācija).

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

5. Pasažieru kuģu apkalpes minimālajā sastāvā papildus šo noteikumu 3. vai 4.punktā noteiktajam iekļauj:

5.1. sertificētu pasažieru dienesta vadītāju, ja pasažieru skaits ir lielāks par 50;

5.2. vienu stjuartu uz 50pasažieriem.

6. Ja uz kuģa ir 100 apkalpes locekļu vai vairāk un kuģis veic starp­tautiskus reisus ilgāk par 72 stundām, apkalpes minimālajā sastāvā papildus šo noteikumu 3.punktā noteiktajam iekļauj sertificētu ārstu.

(Grozīts ar MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.52)

6.1 Uz kuģiem, uz kuriem nav sertificēta ārsta, ir jābūt vismaz vienam jūrniekam, kas papildus saviem pamata pienākumiem ir atbildīgs arī par medicīnisko aprūpi un medikamentu izsniegšanu, vai vismaz vienam jūrniekam, kas ir kompetents sniegt pirmo medicīnisko palīdzību. Personām, kuras ir atbildīgas par medicīnisko aprūpi uz kuģa, bet nav ieguvušas ārsta kvalifikāciju, jāapgūst medicīniskās aprūpes mācību kursu programma atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/4-2 standarta prasībām. Jūrniekiem, kas izraudzīti, lai sniegtu pirmo medicīnisko palīdzību, jāapgūst pirmās medicīniskās palīdzības mācību kursu programma atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/4-1 standarta prasībām.

(MK 28.01.2014. noteikumu Nr.52 redakcijā)

7. Ja kuģa apkalpes sastāvā ir 10 apkalpes locekļu vai vairāk, kuģa apkalpes minimālajā sastāvā papildus šo noteikumu 3. vai 4.punktā noteiktajam iekļauj sertificētu pavāru. Ja kuģa apkalpes sastāvā ir mazāk nekā 10 apkalpes locekļu un apkalpes sastāvā nav sertificēta pavāra, tad jebkurai personai, kas kambīzē gatavo ēdienu, jābūt apmācītai vai instruētai, ievērojot 2006.gada Konvencijas par darbu jūrniecībā prasības par pārtikas un personīgo higiēnu, kā arī par pārtikas apstrādi un glabāšanu uz kuģa.

(Grozīts ar MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.52)

8. Ja kuģa reisa ilgums līdz nākamajai ostai nepārsniedz 24 stundas, šī reisa laikā uz kuģa var atrasties mazāks apkalpes locekļu skaits, nekā noteikts šo noteikumu 1. un 2. pielikumā, ja apkalpes locekļu skaits ir saskaņots ar Latvijas Jūras administrāciju.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

8.1 Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētu zvejas laivu vada šķiperis, kuram atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" noteikta minimālā kvalifikācija.

(MK 28.01.2014. noteikumu Nr.52 redakcijā)

III. Apliecība par kuģa apkalpes minimālo sastāvu

9. Latvijas Jūras administrācija izsniedz apliecību par kuģa apkalpes minimālo sastāvu (turpmāk — apliecība) (3. pielikums) atbilstoši kuģa tilpībai, galveno dzinēju jaudai, kuģošanas rajonam un ekspluatācijas režīmam. Valsts robežsardzes kuģiem, stāvkuģiem un zvejas laivām apliecību neizsniedz.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 14)

10. Lai saņemtu apliecību, kuģa īpašnieks iesniedz Latvijas Jūras admi­nistrā­cijā aizpildītu noteikta parauga iesniegumu (4.pielikums).

11. Ja kuģa īpašnieks, izvērtējot šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā noteiktās kuģa apkalpes minimālā sastāva normas, uzskata tās par nepiemērotām konkrētajam kuģim, kuģošanas rajonam vai citiem apstākļiem un vēlas, lai tiktu noteikts cits apkalpes minimālais sastāvs, viņš to norāda iesniegumā un, ja nepieciešams, iesniedz Latvijas Jūras administrācijā papildu dokumentus, kas apliecina apkalpes spēju nodrošināt kuģošanas drošību un vides aizsardzību, kuģa ekspluatāciju un rīcību avārijas situācijās, kuģa aizsardzības un drošības funkciju nodrošināšanu, kā arī šo noteikumu 2.punktā minētajos starptautiskajos normatīvajos aktos noteikto darba un atpūtas laika normu ievērošanu.

(MK 28.01.2014. noteikumu Nr. 52 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 14)

11.1 Ja kuģim saistībā ar tā ekspluatācijas īpatnībām periodiski ir dīkstāve, apliecībā papildus norāda kuģa apkalpes minimālo sastāvu dīkstāves laikā.

(MK 28.01.2014. noteikumu Nr.52 redakcijā)

12. Latvijas Jūras administrācija triju darbdienu laikā izskata kuģa īpašnieka iesniegumu, izvērtē attiecīgā kuģa dienesta organizāciju, kuģa aprīkojuma un ekspluatācijas īpatnības, kuģa apkalpes spēju nodrošināt darba un atpūtas laika prasību izpildi, kuģa drošības vadības un aizsardzības pasākumus, kā arī kuģa apkalpes kvalifikācijas līmeni un pieņem lēmumu par apliecības izsniegšanu.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

13. Apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi. Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas tehniskajā uzraudzībā esošajiem kuģiem apliecības derīguma termiņš ir piesaistīts kuģošanas spējas apliecības derīguma termiņam. Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) tehniskajā uzraudzībā esošajiem kuģiem apliecības derīguma termiņš ir piesaistīts klasifikācijas apliecības derīguma termiņam.

(Grozīts ar MK 28.01.2014. noteikumiem Nr. 52; MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 14)

14. Lēmumu par kuģa apkalpes minimālo sastāvu kuģa īpašnieks var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Latvijas Jūras administrācijas direktoram mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

15. Ja mainīta kuģa konstrukcija, kuģa aprīkojums vai ekspluatācijas noteikumi, kā arī mainās kuģa īpašnieks vai kuģošanas sabiedrība, apliecība zaudē spēku. Šādā gadījumā kuģa īpašnieks iesniedz jaunu iesniegumu un saņem jaunu apliecību.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 14)

IV. Kuģa īpašnieka un kuģa kapteiņa atbildība

16. Kuģa īpašnieka pienākums ir nodrošināt kuģa apkalpes komplektēšanu vismaz atbilstoši kuģim noteiktajām apkalpes minimālā sastāva normām, kā arī radīt apstākļus, lai kuģa apkalpe varētu ievērot darba un atpūtas laiku atbilstoši kuģa apkalpes darba un sardzes grafikam.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

17. Kuģa apkalpes minimālā sastāva komplektēšanas normas neatbrīvo kuģa īpašnieku un kuģa kapteini no atbildības par kuģa, cilvēku un vides drošību, kā arī par kuģa apkalpes komplektēšanu atbilstoši faktiskajiem kuģošanas apstākļiem un nosacījumiem.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 28.01.2014. noteikumu Nr.52 redakcijā)

18. Līdz 2016.gada 31.decembrim uz šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kuģiem kvalificēta sardzes matroža amatu var ieņemt persona, kurai ir STCW konvencijas II/4 vai II/5 noteikumā paredzētā kvalifikācija.

19. Līdz 2016.gada 31.decembrim uz šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kuģiem kvalificēta sardzes motorista amatu var ieņemt persona, kurai ir STCW konvencijas III/4 vai III/5 noteikumā paredzētā kvalifikācija.

Ministru prezidenta vietā — veselības ministrs G.Bērziņš

Satiksmes ministra vietā — iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
1. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 24. janvāra
noteikumiem Nr. 80
Starptautiskos reisos iesaistīto kuģu apkalpes minimālā sastāva normas

(Pielikums MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

I. Kapteinis un klāja apkalpe uz pasažieru kuģiem

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas noteikums

Skaits

3000 bruto tilpība (turpmāk – BT) un lielāka

500 BT−3000 BT

līdz 500 BT

1.

Kapteinis

II/2, IV/2

1

1

1 (II/31)

2.

Vecākais stūrmanis

II/2, IV/2

1

1

3.

Sardzes stūrmanis

II/1, IV/2

3

2

1 (II/32)

4.

Kvalificēts sardzes matrozis

II/5

3

3

2

5.

Sardzes matrozis

II/4

3

1

Piezīmes.
1 Kuģojot ārpus Baltijas jūras, kvalifikācija atbilst STCW konvencijas II/2 noteikumam.
2 Kuģojot ārpus Baltijas jūras, kvalifikācija atbilst STCW konvencijas II/1 noteikumam.

II. Kapteinis un klāja apkalpe uz kravas1 kuģiem

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas noteikums

Skaits

5000 BT un lielāka

2000 BT−5000 BT

500 BT−2000 BT

līdz 500 BT

1.

Kapteinis

II/2, IV/2

1

1

1

1 (II/32)

2.

Vecākais stūrmanis

II/2, IV/2

1

1

1

3.

Sardzes stūrmanis

II/1, IV/2

2

1 (23)

14

1 (II/36)

4.

Kvalificēts sardzes matrozis

II/5

3

2

1

5.

Sardzes matrozis

II/4

1 (25)

1 (25)

1

2

Piezīmes.
1 Kravas kuģu kategorijā ietilpst arī jūras velkoņi.
2 Kuģojot ārpus Baltijas jūras, kvalifikācija atbilst STCW konvencijas II/2 noteikumam.
3 Ķīmisko lejamkravu tankkuģiem. Šo pozīciju var attiecīgi samazināt, ja kuģa īpašnieks sniedz pamatojumu par to, ka sardzes stūrmanim nevar nodrošināt atsevišķu kajīti. Šajā gadījumā kuģošanas rajons tiek ierobežots līdz kuģošanai Baltijas jūrā un Ziemeļrietumeiropas ūdeņos.
4 Šo pozīciju var neņemt vērā, ja kuģa īpašnieks sniedz pamatojumu par to, ka sardzes stūrmanim nevar nodrošināt atsevišķu kajīti. Šajā gadījumā kuģošanas rajons tiek ierobežots līdz kuģošanai Baltijas jūrā un Ziemeļrietumeiropas ūdeņos.
5 Ķīmisko lejamkravu tankkuģiem.
6 Kuģojot ārpus Baltijas jūras, kvalifikācija atbilst STCW konvencijas II/1 noteikumam.

III. Kapteinis un apkalpe uz kuģiem līdz 500 BT ar attālināšanos līdz 150 jūras jūdzēm no patvēruma ostas1

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas noteikums

Skaits

līdz 50 BT

līdz 200 BT

līdz 500 BT

1.

Kapteinis

II/3, IV/22

1

1

1

2.

Sardzes stūrmanis

II/3, IV/22

13

13

13

3.

Sardzes mehāniķis4

III/1

1

1

1

4.

Sardzes matrozis

II/5 vai II/4

1

1

2 (15)

Piezīmes.
1 Šīs normas neattiecas uz velkoņiem, kuri nodarbojas ar tauvošanas, vilkšanas vai stumšanas darbiem, kā arī uz kuģiem, kuri pārvadā vairāk nekā 12 pasažierus.
2 Kapteinim un sardzes stūrmanim var būt tāljūras radiooperatora sertifikāts (ja kuģis nav pakļauts SOLAS 74 konvencijas IV nodaļas prasībām). Kuģojot tikai jūras rajonā A1, kapteinim un sardzes stūrmanim var būt piekrastes radiooperatora sertifikāts (ja kuģis nav pakļauts SOLAS 74 konvencijas IV nodaļas prasībām).
3 Kuģiem ar reisa ilgumu līdz 14 stundām šo pozīciju var neņemt vērā.
4 Šo pozīciju var neņemt vērā kuģim:
a) kuram galvenā dzinēja jauda ir mazāka par 750 kW, kā arī ja kuģa automatizācijas pakāpe pieļauj kuģa ekspluatāciju bez pastāvīgas sardzes mašīntelpā ar nosacījumu, ka viens no virsniekiem ir pabeidzis kursus par attiecīgā tipa dzinēju ekspluatāciju;
b) kurš ir aprīkots ar diviem neatkarīgiem galvenajiem dzinējiem;
c) kuram ir tikai viens galvenais dzinējs, ievērojot šādas prasības:
– reisa ilgums līdz 14 stundām;
– laba laika apstākļu prognoze ieplānotam reisam (vēja stiprums – ne vairāk par sešām ballēm, jūras viļņošanās stiprums – ne vairāk par piecām ballēm);
– patvēruma ostu (vietu) var sasniegt sešās stundās.
5 Kuģiem ar reisa ilgumu līdz 14 stundām.

IV. Kuģu mašīntelpas apkalpe1

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas noteikums

Skaits

galvenā dzinēja jauda lielāka par 6000 kW

galvenā dzinēja jauda 3000 kW−6000 kW

galvenā dzinēja jauda 750 kW−3000 kW

galvenā dzinēja jauda mazāka par 750 kW

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

1.

Vecākais mehāniķis

III/2 vai III/3 atkarībā no galvenā dzinēja jaudas

1

1

1

1

1

1

2.

Otrais mehāniķis

III/2

1

1

1

1

3.

Sardzes mehāniķis

III/1

2

1

1

1

22

12, 3

4.

Kuģa elektromehāniķis

III/6

14

14

14

14

5.

Kvalificēts sardzes motorists

III/5

2

1

1

1

1

1

6.

Sardzes motorists

III/4

1

1

1

7.

Kuģa elektriķis

III/7

25

15

Piezīmes.
1 Mašīntelpas apkalpošana bez pastāvīgas sardzes atļauta, ja kuģa automatizācijas līmenis atbilst SOLAS 74 konvencijas I-2 daļas E sadaļas prasībām.
2 Šo pozīciju var ieņemt kuģa mehāniķis uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu, mazāku par 750 kW, kas sertificēts atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumu Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" 61. punktam.
3 Sardzes mehāniķi var aizvietot ar kvalificētu sardzes motoristu, ja kuģošanas rajons ir ierobežots kuģošanai tikai Baltijas jūrā un Ziemeļrietumeiropas ūdeņos. Šajā gadījumā Latvijas Jūras administrācija izvērtē kuģa enerģētiskās iekārtas drošas ekspluatācijas iespējas, pamatojoties uz kuģa iepriekšējās ekspluatācijas pieredzi.
4 Gadījumos, ja kuģim ir elektropropulsīvā iekārta.
5 Pasažieru kuģiem.
2. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 24. janvāra
noteikumiem Nr. 80
Zvejas kuģu, kabotāžas kuģu un iekšējo ūdeņu kuģu apkalpes minimālā sastāva normas

(Pielikums MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

I. Zvejas kuģi

1. Kapteinis un klāja apkalpe1 uz zvejas kuģiem neierobežotā zvejas rajonā ārpus Baltijas jūras

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas vai STCW-F konvencijas noteikums vai minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits

1.1.

kapteinisSTCW-F konvencijas II/1 atbilstoši kuģa garumam noteiktā kvalifikācija vai STCW konvencijas II/22 noteiktā kvalifikācija

1

1.2.

vecākais stūrmanis3STCW-F konvencijas II/2 vai STCW konvencijas II/22 noteiktā kvalifikācija

1

1.3.

sardzes stūrmanisSTCW-F konvencijas II/2 atbilstoši kuģa garumam noteiktā kvalifikācija vai STCW konvencijas II/12 noteiktā kvalifikācija

1
(2, ja kuģa BT >3000)

1.4.

sardzes matrozis145. punktā vai STCW konvencijas II/4 noteiktā kvalifikācija, vai STCW konvencijas II/5 noteiktā kvalifikācija

2
(3, ja kuģa BT >3000)

Piezīmes.
1 Kapteinim un visiem stūrmaņiem nepieciešams globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas (turpmāk − GMDSS) universālā operatora sertifikāts.
2 Ja kapteinim vai stūrmanim ir STCW konvencijai atbilstošs kvalifikācijas dokuments, tad šajā dokumentā ir jābūt ierakstam par atļauju strādāt uz zvejas kuģiem.
3 Šo pozīciju var neņemt vērā, ja kuģa īpašnieks sniedz pietiekamu pamatojumu par to, kā nodrošinās kuģa ekspluatāciju atbilstoši starptautiskajām prasībām par minimālo apkalpi un normatīvajos aktos noteikto darba un atpūtas stundu ievērošanu.

2. Mašīntelpas apkalpe uz zvejas kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu, lielāku par 3000 kW, neierobežotā zvejas rajonā ārpus Baltijas jūras

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas vai STCW-F konvencijas noteikums vai minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

2.1.

vecākais mehāniķisSTCW-F konvencijas II/5 vai STCW konvencijas III/2 noteiktā kvalifikācija

1

1

2.2.

otrais mehāniķisSTCW-F konvencijas II/5 vai STCW konvencijas III/2 noteiktā kvalifikācija

1

1

2.3.

sardzes mehāniķisSTCW-F konvencijas II/5 vai STCW konvencijas III/1 noteiktā kvalifikācija

1

2.4.

sardzes motorists146. punktā vai STCW konvencijas III/4, vai STCW konvencijas III/5 noteiktā kvalifikācija

2

1

3. Mašīntelpas apkalpe zvejas kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu līdz 3000 kW neierobežotā zvejas rajonā ārpus Baltijas jūras

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas vai STCW-F konvencijas noteikums vai minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

3.1.

vecākais mehāniķisSTCW-F konvencijas II/5 vai STCW konvencijas III/3 noteiktā kvalifikācija

1

1

3.2.

sardzes mehāniķisSTCW-F konvencijas II/5 vai STCW konvencijas III/1 noteiktā kvalifikācija

1

1

3.3.

sardzes motorists146. punktā vai STCW konvencijas III/4, vai STCW konvencijas III/5 noteiktā kvalifikācija

1

4. Apkalpe uz zvejas kuģiem ar garumu līdz 45 metriem un ar neierobežotu reisa ilgumu Baltijas jūrā

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas vai STCW-F konvencijas noteikums vai minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits

4.1.

kapteinis1STCW-F konvencijas II/1 vai STCW konvencijas II/32 noteiktā kvalifikācija atbilstoši kuģa BT

1

4.2.

sardzes stūrmanis1STCW-F konvencijas II/2 vai STCW konvencijas II/12, vai STCW konvencijas II/32 noteiktā kvalifikācija atbilstoši kuģa BT

1

4.3.

mehāniķis136., 137., 138., 139., 140., 141. vai 142. punktā atbilstoši galvenā dzinēja jaudai noteiktā kvalifikācija vai 61. punktā, vai STCW konvencijas III/3, vai STCW-F konvencijas II/5 noteiktā kvalifikācija

1

4.4.

sardzes matrozis vai zvejnieks144. vai 145. punktā noteiktā kvalifikācija vai STCW konvencijas II/4, vai STCW konvencijas II/5 noteiktā kvalifikācija

1

Piezīmes.
1 Kapteinim un sardzes stūrmanim nepieciešams GMDSS universālā operatora sertifikāts vai tāljūras radiooperatora sertifikāts.
2 Ja kapteinim vai stūrmanim ir STCW konvencijai atbilstošs kvalifikācijas dokuments, tad šajā dokumentā ir jābūt ierakstam par atļauju strādāt uz zvejas kuģiem.

5. Apkalpe zvejas kuģiem ar garumu līdz 45 metriem un ar reisa ilgumu līdz 16 stundām1 Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas vai STCW-F konvencijas noteikums vai minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits

5.1.

kapteinis2STCW-F konvencijas II/1 vai STCW konvencijas II/33 noteiktā kvalifikācija atbilstoši kuģa BT

1

5.2.

mehāniķis136., 137., 138., 139., 140., 141. vai 142. punktā atbilstoši galvenā dzinēja jaudai noteiktā kvalifikācija vai 61. punktā, vai STCW konvencijas III/3, vai STCW-F konvencijas II/5 noteiktā kvalifikācija

1

5.3.

sardzes matrozis vai zvejnieks144. vai 145. punktā noteiktā kvalifikācija vai STCW konvencijas II/4, vai STCW konvencijas II/5 noteiktā kvalifikācija

1

Piezīmes.
1 Pēc kuģa īpašnieka iesnieguma un pamatojuma.
2 Kapteinim nepieciešams GMDSS ierobežotā operatora sertifikāts vai piekrastes radiooperatora sertifikāts.
3 Ja kapteinim ir STCW konvencijai atbilstošs kvalifikācijas dokuments, tad šajā dokumentā ir jābūt ierakstam par atļauju strādāt uz zvejas kuģiem.

II. Kabotāžas kuģi piekrastes kuģošanā

6. Kapteinis un klāja apkalpe

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas noteikums

Skaits

500 BT un lielāki

līdz 500 BT

6.1.

kapteinisII/2 vai II/3 noteiktā kvalifikācija atbilstoši kuģa BT

1

1

6.2.

sardzes stūrmanisII/1 vai II/3 noteiktā kvalifikācija atbilstoši kuģa BT

1

1

6.3.

kvalificēts sardzes matrozisII/5

1

6.4.

sardzes matrozisII/4

1

1

Piezīme. Kapteinim un sardzes stūrmanim nepieciešams GMDSS universālā operatora sertifikāts vai tāljūras radiooperatora sertifikāts (ja kuģis nav pakļauts SOLAS 74 konvencijas IV nodaļas prasībām). Kuģojot tikai jūras rajonā A1, kapteinim un sardzes stūrmanim nepieciešams GMDSS ierobežotā operatora sertifikāts vai piekrastes radiooperatora sertifikāts (ja kuģis nav pakļauts SOLAS 74 konvencijas IV nodaļas prasībām).

7. Mašīntelpas apkalpe

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas noteikums

Skaits

galvenā dzinēja jauda lielāka par 3000 kW

galvenā dzinēja jauda 750 kW−3000 kW

galvenā dzinēja jauda mazāka par 750 kW

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

7.1.

vecākais mehāniķisIII/2 vai III/3 atkarībā no galvenā dzinēja jaudas

1

1

1

1

7.2.

otrais mehāniķisIII/2

1

1

7.3.

sardzes mehāniķisIII/11

1

1

22

12

7.4.

kuģa elektromehāniķisIII/6

14

14

7.5.

kvalificēts sardzes motoristsIII/5

1

1

7.6.

sardzes motoristsIII/4

13

13

7.7.

kuģa elektriķisIII/7

14

Piezīmes.
1 Šo pozīciju var ieņemt kuģa mehāniķis uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu, mazāku par 750 kW, kas sertificēts atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumu Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" 61. punktam.
2 Sardzes mehāniķi var aizvietot ar kvalificētu sardzes motoristu.
3 Kuģiem piekrastes kuģošanā ar reisa ilgumu līdz 12 stundām šo pozīciju var neņemt vērā.
4 Gadījumos, ja kuģim ir elektropropulsīvā iekārta.

III. Iekšējo ūdeņu kuģi

8. Kapteinis un apkalpe1

Nr.
p.k.

Amats

Minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits2

8.1.

kapteinis3175., 176., 177. vai 178. punktā noteiktā kvalifikācija atbilstoši kuģa tilpībai vai tilpībai atbilstoša STCW konvencijā noteiktā kvalifikācija

1

8.2.

mehāniķis179.1, 180., 180.1, 181. vai 182. punktā noteiktiem galveno dzinēju jaudas ierobežojumiem vai jaudai atbilstoša STCW konvencijā noteiktā kvalifikācija

1

8.3.

matrozis183. punktā vai STCW konvencijas II/4, vai STCW konvencijas II/5 noteiktā kvalifikācija

1

8.4.

motorists4184. punktā vai STCW konvencijas III/4, vai STCW konvencijas III/5 noteiktā kvalifikācija

1

Piezīmes.
1 Uz kuģiem ar BT, mazāku par 20, un galveno dzinēju jaudu, mazāku par 40 kW, apkalpi var samazināt, iekļaujot tajā tikai kapteini.
2 Uz kuģiem ar BT, mazāku par 300, un galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1500 kW, apkalpi var samazināt, iekļaujot tajā speciālistus, kuriem ir apvienotās kvalifikācijas dokumenti.
3 Kapteinim nepieciešams GMDSS piekrastes radiooperatora sertifikāts.
4 Kuģiem, kuru galvenā dzinēja jauda ir mazāka par 750 kW, kā arī ja kuģa automatizācijas pakāpe pieļauj kuģa ekspluatāciju bez pastāvīgas sardzes mašīntelpā, šo pozīciju var neņemt vērā.
3. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 24. janvāra
noteikumiem Nr. 80

(Pielikums grozīts ar MK 28.01.2014. noteikumiem Nr. 52; MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 14)

CET1.JPG (62954 bytes)

CET2.JPG (27947 bytes)

Satiksmes ministra vietā — iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
4. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 24. janvāra
noteikumiem Nr. 80

(Pielikums MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

Iesniegums apliecības saņemšanai
1.Kuģa vārds 
2.IMO Nr. 
3.BT 
4.Kopējā galveno dzinēju jauda, kW 
5.Kuģa tips 
6.Kuģošanas sabiedrība/kuģa īpašnieks 
7.Kuģošanas rajons un reisa ilgums 
8.Vai kuģa mašīntelpa ir periodiski bez uzraudzības? (jā/nē) 
9.Vai kuģa apkalpes minimālais sastāvs spēs efektīvi nodrošināt navigācijas sardzes un novērošanu? (jā/nē) 
10.Vai kuģa apkalpes minimālais sastāvs spēs efektīvi nodrošināt kuģa aizsardzības plāna prasības? (jā/nē/nav attiecināms) 
11.Vai kuģa apkalpes minimālais sastāvs spēs efektīvi nodrošināt kuģa drošības vadības sistēmas prasības? (jā/nē/nav attiecināms) 
12.Priekšlikumi kuģa apkalpes minimālajam sastāvam1
12.1.Kuģa apkalpes minimālais sastāvs
 

Amats

Kvalifikācijas dokumenta STCW konvencijas vai STCW-F konvencijas noteikums vai Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumu Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" attiecīgais punkts

Skaits

   
   
   
   
   
Īpašas atzīmes (ja tādas ir)
12.2. Plānotais kuģa apkalpes minimālā sastāva darba un sardzes grafiks2

Amats

Plānotās ikdienas darba stundas jūrā

Plānotās ikdienas darba stundas ostā

Kopējās ikdienas atpūtas stundas3

sardze
(no–līdz)

pienākumi pēc sardzes
(no–līdz)

sardze
(no–līdz)

pienākumi pēc sardzes
(no–līdz)

jūrā

ostā

       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
Piezīmes.
1 Šo sadaļu aizpilda, ja piedāvātais kuģa apkalpes minimālais sastāvs atšķiras no Ministru kabineta 2006. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 80 "Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu" norādītajām kuģu apkalpes minimālā sastāva normām vai attiecīgo informāciju pieprasa valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcija.
2 Šo sadaļu neaizpilda pasažieru kuģiem vai ro-ro pasažieru kuģiem, kas iesaistīti starptautiskajā kuģošanā, zvejas kuģiem ar garumu līdz 45 metriem un ar reisa ilgumu līdz 16 stundām Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī un iekšējo ūdeņu kuģiem.
3 Plānotais minimālais atpūtas laiks nedrīkst būt mazāks par 10 stundām jebkurā 24 stundu periodā un 77 stundas jebkurā septiņu dienu periodā. Minimālais atpūtas laiks ir piemērojams saskaņā ar Jūras kodeksu, kurā iekļautas 2006. gada konvencijas par darbu jūrniecībā (MLC, 2006) prasības, kā arī ar jebkuru piemērojamo koplīgumu, kas reģistrēts vai atļauts saskaņā ar minēto konvenciju un 1978. gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (STCW konvencija).
Kontaktpersona  
Kontaktinformācija  
(tālrunis, e-pasts)  
Paraksts*  
Datums*  
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 80Pieņemts: 24.01.2006.Stājas spēkā: 08.02.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 07.02.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
127427
{"selected":{"value":"14.01.2021","content":"<font class='s-1'>14.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.01.2021","iso_value":"2021\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2014","iso_value":"2014\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2014.-13.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2006","iso_value":"2006\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2006.-30.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.01.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"