Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.822

Rīgā 2005.gada 1.novembrī (prot. Nr.63 16.§)
Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 18.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka obligātās prasības:

1.1. izglītojamo uzņemšanai vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes), kuras īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas;

1.2. izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

1.1 Noteikumi, izņemot šo noteikumu 2., 4.punktu, 7.3.apakšpunktu, 9., 10., 11., 12., 36., 37., 38.punktu, 39.1., 39.3., 39.4.apakšpunktu, 40.punktu un 44.3.apakšpunktu, neattiecas uz ieslodzīto uzņemšanu un pārcelšanu nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.357 redakcijā)

2. Izglītības iestādes dibinātājs, ievērojot klašu piepildījumu, paredzēto finansējumu un izglītības iestāžu izvietojumu pašvaldības administratīvajā teritorijā, katru gadu plāno un līdz 1.martam paziņo izglītības iestādei uzņemamo izglītojamo skaitu:

2.1. 1. un 10.klasē — vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas;

2.2. 7.klasē — ģimnāzijās.

(Grozīts ar MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.814)

3. Privātās izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, katru gadu līdz 1.martam paziņo attiecīgajai republikas pilsētas vai novada pašvaldībai informāciju par nākamajā mācību gadā plānoto uzņemamo izglītojamo skaitu.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.732 redakcijā)

4. Izglītojamo ar speciālām vajadzībām uzņem vispārējās izglītības iestādē, ja tā īsteno attiecīgu licencētu speciālās izglītības programmu.

II. Dokumentu noformēšana, uzņemot izglītojamo izglītības iestādē

5. Izglītības iestādes vadītājs (turpmāk — direktors), pieņemot iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu attiecīgajā izglītības iestādē, nodrošina izglītojamā vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk — vecāki) un izglītojamam iespēju iepazīties ar šādiem izglītības iestādes dokumentiem:

5.1. reģistrācijas apliecību;

5.2. akreditācijas lapu;

5.3. nolikumu;

5.4. iekšējās kārtības noteikumiem;

5.5. licencētajām izglītības programmām;

5.6. izglītības programmu akreditācijas lapām.

6. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 16 gadiem, iesniedz direktoram adresētu iesniegumu. Tajā norāda šādas ziņas:

6.1. izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods;

6.2. izglītojamā dzīvesvietas adrese mācību laikā;

6.3. izvēlētā izglītības programma.

7. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

7.1. iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

7.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais sasniedzis 18 gadu vecumu, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);

7.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā;

7.4. izglītojamā fotogrāfiju, ja izglītības iestāde šādu prasību ir noteikusi.

(Grozīts ar MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.814)

8. Direktors reģistrē iesniegumu, iesniedzēja klātbūtnē salīdzina iegūto izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar oriģinālu un apliecina kopiju pareizību ar parakstu un zīmogu.

9. Izglītojamo uzņem izglītības iestādē noteiktā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu.

9.1 Izglītojamo var uzņemt izglītības iestādē kā eksterni (persona, kas pašizglītības ceļā apgūst izglītības standarta prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes un kārto pārbaudījumus gada vērtējuma iegūšanai kādā mācību priekšmetā vai atbilstošā izglītības dokumenta iegūšanai) vispārējās pamatizglītības (no 18 gadu vecuma) vai vispārējās vidējās izglītības ieguvei.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.442 redakcijā)

10. Pēc uzņemšanas izglītības iestādē izglītojamam iekārto personas lietu (ja izglītojamais pāriet mācīties no vienas izglītības iestādes uz citu, personas lieta tiek turpināta).

11. Izglītības iestādes administrācija izdara atbilstošu ierakstu izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un norāda:

11.1. izglītojamā kārtas numuru (tas ir tāds pats kā viņa personas lietas numurs);

11.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;

11.3. klasi, kurā izglītojamais uzņemts (rīkojuma datums un numurs). Ja izglītojamais uzņemts izglītības iestādē kā eksternis, papildus izdara ierakstu "eksternis";

11.4. izglītojamā dzīvesvietas adresi.

(Grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.442; MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.967)

12. Izglītības iestādes administrācija pēc izglītojamā uzņemšanas ievada informāciju par viņu Valsts izglītības informācijas sistēmā. Izglītojamo var reģistrēt tikai vienā pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestādē. Reģistrējot izglītojamo, iepriekšējam ierakstam par piederību citai pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestādei Valsts izglītības informācijas sistēmā automātiski tiek piešķirts beigu datums.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.967 redakcijā)

13. Pēc uzņemšanas izglītības iestādē izglītojamam (izņemot eksterni) noformē skolēna apliecību. Skolēna apliecību direktors apstiprina ar parakstu un zīmogu. Tās derīguma termiņš ir ne ilgāks par katra nākamā mācību gada 15.septembri.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.732)

14. Pēc uzņemšanas izglītības iestādē, pamatojoties uz izglītojamā vecāku rakstisku iesniegumu un saskaņojumu ar pašvaldību, direktors ar rīkojumu var noteikt, ka 1.-4.klases izglītības programmas daļā paredzētā mācību satura apguve īstenojama ģimenē vecāku atbildībā, ja:

14.1. vecāki argumentēti pamato, ka:

14.1.1. izglītojamā mācībām nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt;

14.1.2. izglītojamam ir vāja veselība (II, III vai IV veselības grupa, ko apliecina izziņa, kuru izsniedz ģimenes ārsts);

14.1.3. izglītojamais psiholoģiski nav gatavs mācībām kolektīvā, neraugoties uz izglītības iestādes psihologa vai sociālā pedagoga darbu ar izglītojamo;

14.2. mājās ir radīti izglītojamā mācībām nepieciešamie apstākļi;

14.3. vecāki un izglītības iestādes administrācija ir saskaņojuši kārtību, kādā konsultē vecākus, un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus gadā.

III. Uzņemšana 1.klasē

15. Lai pieteiktu bērnu mācību uzsākšanai izglītības iestādes 1.klasē, sākot ar kārtējā gada 10.martu un līdz mācību gada sākumam vecāki ir tiesīgi saņemt šādu informāciju:

15.1. pašvaldības plānotais izglītojamo skaits tās administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu 1.klasēs nākamajam mācību gadam;

15.2. kārtība, kādā iesniedzami un izskatāmi iesniegumi uzņemšanai izglītības iestādes 1.klasē;

15.3. termiņi (ja pašvaldība tādus ir noteikusi) un kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi uzņemšanai izglītības iestādes 1.klasē.

16. Vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šo noteikumu 6. un 7.punktā minētos dokumentus, pievienojot izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai vai par to, ka tā tiek apmeklēta. Ja minētā programma ir apgūta ģimenē, vecāki par to rakstiski informē izglītības iestādi.

17. Ja bērns izglītības iestādē netiek uzņemts, direktors sniedz vecākiem argumentētu rakstisku atbildi. Direktors par atteikumu informē izglītības iestādes dibinātāju, un izglītības iestādes dibinātājs sniedz vecākiem informāciju par brīvajām vietām citās attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.732 redakcijā)

IV. Izglītojamā pāriešana no vienas izglītības iestādes uz citu

18. Ja izglītojamais obligātajā izglītības vecumā, kurš apgūst pamatizglītības programmu valsts vai pašvaldības izglītības iestādē, vēlas turpināt mācības citā izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 16 gadiem:

18.1. iesniedz tās izglītības iestādes direktoram, uz kuru izglītojamais vēlas pāriet mācīties, iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 6. un 7.punktā minētajiem nosacījumiem;

18.2. iesniegumu papildina ar informāciju par to, no kuras izglītības iestādes izglītojamais izstājas.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.967 redakcijā)

19. Izglītības iestāde, uz kuru izglītojamais vēlas pāriet mācīties, rakstiski informē iepriekšējo izglītības iestādi par saņemto iesniegumu.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.967 redakcijā)

20. Izglītojamo ar direktora rīkojumu uzņem jaunajā izglītības iestādē noteiktā klasē un izglītības programmā.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.967 redakcijā)

21. Iepriekšējā izglītības iestāde ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas pārsūta izglītības iestādei, uz kuru izglītojamais pāriet mācīties, izglītojamā personas lietu.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.967 redakcijā)

22. Iepriekšējās izglītības iestādes administrācija ar rīkojumu atskaita izglītojamo no izglītības iestādes, norādot jaunās izglītības iestādes nosaukumu un personas lietas nosūtīšanas datumu.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.967 redakcijā)

23. (Svītrots ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.967)

24. Lai 10., 11. un 12.klases izglītojamais pārietu mācīties no vienas izglītības iestādes uz citu, viņš izstājas no izglītības iestādes, kurā mācās, un šo noteikumu 6. un 7.punktā noteiktajā kārtībā iesniedz dokumentus citā izglītības iestādē.

25. Ja izglītojamais kopā ar ģimeni izbrauc no valsts un vecāki iesniedz izglītības iestādē iesniegumu, kurā apliecina, ka ģimene izbrauc no valsts uz nenoteiktu laiku vai pastāvīgu dzīvi un izglītojamais turpinās izglītību citā valstī:

25.1. izglītības iestāde vecākiem izsniedz ar izglītības iestādes zīmogu un direktora parakstu apstiprinātu liecību vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstu (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā);

25.2. izglītojamo ar direktora rīkojumu atskaita no izglītības iestādes un izdara attiecīgu ierakstu Valsts izglītības informācijas sistēmā;

25.3. izglītības iestāde, no kuras izglītojamais atskaitīts, informē par to izglītības iestādes dibinātāju.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.967 redakcijā)

26. No izglītības iestādes neatskaita izglītojamo, kurš plāno mācīties citā valstī ne ilgāk kā vienu mācību gadu. Izglītojamo, kurš mācās citā valstī un līdz mācību gada beigām nav sniedzis izglītības iestādei informāciju par iegūto izglītību, ar direktora rīkojumu atskaita no izglītības iestādes un izdara attiecīgu ierakstu Valsts izglītības informācijas sistēmā. Izglītības iestāde par izglītojamā atskaitīšanu informē viņa vecākus un izglītības iestādes dibinātāju.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.967 redakcijā)

27. Ja izglītojamais ir atgriezies no mācībām citā valstī un vēlas turpināt mācības Latvijas izglītības iestādē, direktors:

27.1. ir tiesīgs pieprasīt no izglītojamā vecākiem vai izglītojamā, kas vecāks par 16 gadiem, dokumentus, kas raksturo un apliecina citā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu;

27.2. izvērtējot iesniegtos dokumentus un izglītojamā mācību sasniegumus (ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgo mācību priekšmetu skolotājus), pieņem lēmumu par izglītojamā uzņemšanu konkrētā klasē un par lēmumu informē izglītojamo un viņa vecākus.

28. Ja citas valsts izglītojamais, kurš līdz šim Latvijā nav dzīvojis, tiek pieteikts uzņemšanai izglītības iestādē, direktors:

28.1. pieaicinot mācību priekšmetu skolotājus, izvērtē izglītojamā apgūtās izglītības atbilstību Latvijas vispārējās izglītības programmu prasībām, valodu prasmes un iepriekšējās izglītības dokumentus un pieņem lēmumu par uzņemšanu. Par lēmumu direktors informē izglītojamo un viņa vecākus;

28.2. pēc vienošanās ar izglītojamā vecākiem nosaka papildu pasākumus, kas veicami izglītojamā sekmīgas izglītības turpināšanai Latvijā (piemēram, individuālas konsultācijas latviešu valodā, individuāls mācību plāns noteiktam laikposmam), un termiņus to izpildei.

29. Ja izglītojamais, kurš apguvis speciālās izglītības programmu, pēc rehabilitācijas ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu tiek uzņemts vispārējās izglītības iestādē, direktors:

29.1. pieaicinot mācību priekšmetu skolotājus, izvērtē izglītojamā mācību sasniegumus un pēc vienošanās ar izglītojamā vecākiem pieņem lēmumu par izglītojamā apgūtās izglītības atbilstību vispārējās izglītības programmas konkrētās klases zināšanu un prasmju līmenim;

29.2. pēc vienošanās ar izglītojamā vecākiem nosaka papildu pasākumus, kas veicami izglītojamā sekmīgai izglītības turpināšanai (piemēram, iekļaušana pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā, individuālas konsultācijas, individuāls mācību plāns noteiktam laikposmam), un to izpildes termiņus.

V. Uzņemšana 10., 11. un 12.klasē

30. Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir:

30.1. apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir saņemts);

30.2. citi šo noteikumu 6. un 7.punktā minētie dokumenti;

30.3. 11. un 12.klasē — liecība vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksts (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā);

30.4. ja pamatizglītība iegūta citā valstī, — izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē.

31. Pēc saskaņošanas ar dibinātāju izglītības iestāde var noteikt papildu prasības uzņemšanai konkrētā vispārējās vidējās izglītības programmā 10., 11.vai 12.klasē, ievērojot iepriekš iegūtās izglītības vērtējumu, kā arī rīkojot iestājpārbaudījumus.

32. Ja izglītības iestāde uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā rīko iestājpārbaudījumus:

32.1. tos nosaka ne vairāk kā divos mācību priekšmetos (ja iestājpārbaudījumus rīko uzņemšanai 10.klasē, tos nenosaka mācību priekšmetos, kuros iegūts pamatizglītības sertifikāts);

32.2. ar direktora rīkojumu izsludina pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem un izziņo to norises un vērtēšanas kārtību;

32.3. ar direktora rīkojumu izveido katra iestājpārbaudījuma komisiju, kura sagatavo tā saturu un nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību;

32.4. iestājpārbaudījuma rezultātus ieraksta protokolā. Protokolu paraksta visi iestājpārbaudījuma komisijas locekļi;

32.5. par iestājpārbaudījuma rezultātiem izglītojamos informē piecu darbdienu laikā pēc iestājpārbaudījuma.

(Grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.442)

33. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.442.)

34. Izglītojamam, kurš pēc iestājpārbaudījumu nokārtošanas nav uzņemts izglītības iestādē, pēc viņa pieprasījuma izsniedz iestājpārbaudījumu protokola izrakstu.

35. Ja 10., 11. un 12.klases izglītojamais plāno mācīties vai mācās ārzemēs, vai ir atgriezies no mācībām ārzemēs, viņš visus ar izglītību saistītos jautājumus risina attiecīgi šo noteikumu 25., 26., 27. un 28.punktā noteiktajā kārtībā.

VI. Izglītojamā pārcelšana nākamajā klasē

(Nodaļas nosaukums MK 26.06.2007. noteikumu Nr.442 redakcijā)

36. Izglītojamo pārceļ nākamajā klasē:

36.1. ja izglītojamais 1.–9.klasē ir saņēmis gada vērtējumu visos attiecīgās izglītības programmas konkrētajā klasē noteiktajos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) un nav saņēmis vērtējumu, kas neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai ir zemāks par četrām ballēm:

36.1.1. 1.–4.klasē – vairāk nekā vienā mācību priekšmetā;

36.1.2. 5.–9.klasē – vairāk nekā divos mācību priekšmetos;

36.2. ja izglītojamais 10.–12.klasē ir saņēmis gada vērtējumus visos attiecīgās izglītības programmas konkrētajā klasē noteiktajos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots), kas nav zemāki par četrām ballēm.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.732 redakcijā)

37. Ar izglītības iestādes pedagoģiskās padomes ieteikumu direktoram ir tiesības noteikt ne vairāk kā divus mācību gada noslēguma pārbaudes darbus 5., 7. un 8.klasē, kā arī 10. un 11.klasē:

37.1. direktors ar rīkojumu ne vēlāk kā līdz pirmā semestra beigām nosaka tos mācību priekšmetus, kuros organizējami mācību gada noslēguma pārbaudes darbi, un apstiprina pārbaudes darbu programmu;

37.2. mācību gada noslēguma pārbaudes darbu saturā ietverami pamatjautājumi, kas atbilst mācību gadā apgūtajam mācību priekšmeta saturam.

38. Pēcpārbaudījumi un papildu mācību pasākumi (konsultācijas) izglī­tojamam mācību gada beigās ir obligāti mācību priekšmetos, kuros mācību sasniegumu vērtējums:

38.1. 1.-4.klasē neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts;

38.2. 5.-8., 10. un 11.klasē gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm vai gada vērtējums nav saņemts.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.442 redakcijā)

39. Izglītojamā pēcpārbaudījumus un papildu mācību pasākumus (konsultācijas) organizē šādā kārtībā:

39.1. pēcpārbaudījumus un papildu mācību pasākumus (konsultācijas) nosaka ar direktora rīkojumu pēc izglītības iestādes pedagoģiskās padomes vai direktora noteiktas padomes daļas (padomes sēdē obligāti piedalās attiecīgās klašu grupas pedagogi) ieteikuma;

39.2. izglītības iestāde par pēcpārbaudījumiem un papildu mācību pasākumiem (konsultācijām) informē izglītojamo un izglītojamā vecākus un izdara attiecīgu ierakstu liecībā;

39.3. papildu mācību pasākumu (konsultāciju) ilgums nepārsniedz divas nedēļas;

39.4. pēcpārbaudījumi notiek izglītības iestādes noteiktajos termiņos, to norisei paredzot ne vairāk kā četras dienas. Pēcpārbaudījuma vērtējumu noformē eksāmena protokola veidā.

40. Pēcpārbaudījuma vērtējumu ieraksta klases žurnālā. Pēcpārbaudījuma vērtējums pielīdzināms gada vērtējumam. Izglītojamo, kurš kārtojis pēcpārbaudījumu, pārceļ nākamajā klasē šo noteikumu 36.punktā noteiktajā kārtībā.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.732 redakcijā)

40.1 Lai saņemtu gada vērtējumu izglītības programmā noteiktajos mācību priekšmetos, eksternis kārto eksāmenus (ieskaites) izglītības iestādes norādītajos termiņos.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.442 redakcijā)

41. (Svītrots ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.732)

42. Ja par izglītojamā gada vērtējumu mācību priekšmetā rodas nesaskaņas, kuras neizdodas atrisināt pārrunās starp vecākiem un attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju, saskaņā ar vecāku rakstisku pieprasījumu divu nedēļu laikā pēc gada vērtējuma mācību priekšmetā rakstiskas paziņošanas:

42.1. direktors izveido izglītojamā mācību sasniegumu noteikšanas komisiju (pieaicinot mācību priekšmeta metodiskās komisijas pārstāvjus un citus skolotājus);

42.2. šo noteikumu 42.1.apakšpunktā minētā komisija, pamatojoties uz mācību priekšmeta standartu, mācību priekšmeta programmā noteiktajām prasībām un iegūtajiem mācību sasniegumu vērtējumiem mācību gadā, sniedz rakstisku atzinumu direktoram;

42.3. direktors pieņem lēmumu par izglītojamā gada vērtējuma attiecīgajā mācību priekšmetā apstiprināšanu vai pārskatīšanas kārtību un informē par to vecākus.

43. Lēmumu par izglītojamā pārcelšanu vai atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē noformē ar direktora rīkojumu un mācību gada beigās rakstiski paziņo vecākiem un izglītojamam, izdarot attiecīgu ierakstu liecībā.

(Grozīts ar MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.814)

43.1 Ja izglītojamais pēc 12.klases ir saņēmis liecību un vēlas:

43.1 1. uzlabot vērtējumu kādā valsts pārbaudes darbā, izglītojamais līdz mācību gada 15.decembrim iesniedz direktoram rakstisku iesniegumu, kurā norāda valsts pārbaudes darbu, kuru vēlas kārtot;

43.1 2. iegūt vai uzlabot gada vērtējumu kādā mācību priekšmetā (ne vairāk kā divos), izglītojamais mācību gada pirmā semestra laikā iesniedz direktoram rakstisku iesniegumu. Šādā gadījumā izglītojamais tiek reģistrēts izglītības iestādē kā eksternis.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.442 redakcijā)

44. Īpašos gadījumos, ja izglītojamam ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un prasmes, sociālā un psiholoģiski emocionālā gatavība, izglītības iestādes pedagoģiskā padome lemj par iespēju izglītojamam konkrētā izglītības programmā vienā gadā atzīt par apgūtu divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu (kursu) programmu saturu. Jautājumu izglītības iestādes pedagoģiskā padome izskata, ja:

44.1. vecāki ne vēlāk kā mēnesi pirms mācību gada beigām iesnieguši direktoram pamatotu iesniegumu ar lūgumu atļaut izglītojamam vienā gadā apgūt divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu (kursu) programmu saturu;

44.2. direktors pēc konsultēšanās ar izglītojamā pedagogiem, kā arī pēc vecāku iesnieguma izvērtēšanas ar rīkojumu noteicis nepieciešamo ieskaišu norises laiku;

44.3. izglītojamais līdz noteiktajam laikam ir nokārtojis ieskaites konkrētā izglītības programmā par turpmāk paredzēto mācību priekšmetu (kursu) programmu saturu un noteiktos valsts pārbaudes darbus (rezultāti noformēti protokola veidā).

VII. Noslēguma jautājums

45. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 822Pieņemts: 01.11.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 01.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 176, 04.11.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
120648
{"selected":{"value":"13.05.2011","content":"<font class='s-1'>13.05.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.05.2011","iso_value":"2011\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.10.2010","iso_value":"2010\/10\/22","content":"<font class='s-1'>22.10.2010.-12.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2009","iso_value":"2009\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2009.-21.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.07.2007","iso_value":"2007\/07\/26","content":"<font class='s-1'>26.07.2007.-31.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2006","iso_value":"2006\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2006.-25.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-06.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.05.2011
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"