Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.811

Rīgā 2005.gada 25.oktobrī (prot. Nr.61 33.§)
Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta septīto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts budžeta iestāžu un pašvaldību (turpmāk — iestādes) ceturkšņa finanšu pārskatu (turpmāk — pārskats) sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

2. Pārskatus sagatavo, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, klasificējot tos atbilstoši normatīvajos aktos par institucionālo sektoru klasifikāciju noteiktajai darījumā iesaistītās puses piederībai attiecīgajam sektoram vai apakšsektoram.

3. Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības iesniedz konsolidētos pārskatus.

4. Labklājības ministrija, konsolidējot pārskatu, neiekļauj tajā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārskatu, bet iesniedz to kā atsevišķas iestādes pārskatu.

2. Pārskata saturs, iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība
2.1. Pārskata saturs

5. Ce­turk­šņa pār­ska­tu vei­do šā­das veid­la­pas:

5.1. veid­la­pa Nr.C-1 "Nau­das lī­dzek­ļu iz­mai­ņu pār­skats" (1.pie­li­kums);

5.2. veid­la­pa Nr.C-2 "Ie­gā­dā­to pa­rā­da vērts­pa­pī­ru iz­mai­ņu pār­skats" (2.pie­li­kums);

5.3. veid­la­pa Nr.C-3 "Aiz­de­vu­mu iz­mai­ņu pār­skats" (3.pie­li­kums);

5.4. veid­la­pa Nr.C-4 "Ie­gul­dī­ju­mu ak­ci­jās un ci­tā pa­šu ka­pi­tā­lā iz­mai­ņu pār­skats" (4.pie­li­kums);

5.5. veid­la­pa Nr.C-5 "Pār­skats par pra­sī­bām" (5.pie­li­kums);

5.6. veid­la­pa Nr.C-6 "Emi­tē­to pa­rā­da vērts­pa­pī­ru iz­mai­ņu pār­skats" (6.pie­li­kums);

5.7. veid­la­pa Nr.C-7 "Pārskats par sais­tī­bām" (7.pie­li­kums);

5.8. veid­la­pa Nr.C-8 "Uz­krā­ju­mu iz­mai­ņu pār­skats" (8.pie­li­kums).

2.2. Pārskata iesniegšanas kārtība

6. Mi­nis­tri­jas, cen­trā­lās valsts ie­stā­des un paš­val­dī­bas pārskatu par I ceturksni iesniedz Valsts kasē līdz kārtējā gada 1.jūnijam, pārskatu par II ceturksni – līdz 1.septembrim, pārskatu par III ceturksni – līdz 1.decembrim un pārskatu par IV ceturksni – līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1.martam. Ja iesniegšanas datums ir brīvdiena vai svētku diena, pārskatu var iesniegt nākamajā darbdienā.

7. Ja ie­stā­des saim­nie­cis­kā ga­da lai­kā ap­vie­no­jas, tās nā­kama­jā ce­turk­snī pēc ap­vie­no­ša­nās ie­sniedz ko­pīgu ce­turk­šņa pār­ska­tu.

8. Vien­laikus ar saim­nie­cis­kā ga­da I ce­turk­šņa pār­ska­tu iestādes vēlreiz ie­sniedz precizētu iepriekšējā gada IV ceturkšņa pārskatu.

9. Pār­ska­tu ie­sniedz pa­rak­stī­tu pa­pī­ra for­mā vai elek­tro­nis­ki.

10. Da­tus pār­ska­tā norāda par pār­ska­ta pe­ri­odu – ce­turk­sni.

11. Pār­ska­ta va­lū­ta ir la­ti.

2.3. Veid­la­pas Nr.C-1 "Nau­das lī­dzek­ļu iz­mai­ņu pār­skats" aiz­pil­dī­ša­nas kār­tī­ba

12. 3.ailē "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu":

12.1. no­rā­da ie­stā­des rī­cī­bā eso­šo nau­das lī­dzek­ļu at­li­ku­mus ie­stā­žu ka­sēs, Valsts kasē un kre­dīt­ie­stā­dēs pār­ska­ta pe­ri­oda sākumā;

12.2. no­rā­dī­tie da­ti ir vie­nā­di ar ie­priek­šē­jā pār­ska­ta pe­ri­oda 6.ailes "Atlikums uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (3.+4.+5.)" rin­du da­tiem.

13. 4.ailē "Da­rī­ju­mi pār­ska­ta pe­ri­odā (+/–)" no­rā­da ie­stā­des rī­cī­bā eso­šo nau­das lī­dzek­ļu ap­gro­zī­ju­mu kon­tos pār­ska­ta pe­ri­oda lai­kā.

14. 5.ailē "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" no­rā­da va­lū­tas da­rī­ju­mu re­zul­tā­tā ra­du­šās va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas, kā arī va­lū­tas kon­tu pār­vēr­tē­ša­nas re­zul­tā­tu pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gās.

15. 6.ailē "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (3.+4.+5.)":

15.1. no­rā­da ie­stā­des rī­cī­bā eso­šo nau­das lī­dzek­ļu at­li­ku­mus ie­stā­žu ka­sēs, Valsts kasē un kre­dīt­ie­stā­dēs pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gās;

15.2. rin­du da­tus ap­rē­ķi­na, sum­mē­jot 3.ailes "At­li­kums uz pār­ska­ta perioda sā­ku­mu", 4.ailes "Da­rī­ju­mi pār­ska­ta pe­ri­odā (+/–)" un 5.ailes "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" at­tie­cī­go rin­du da­tus.

16. 10.rin­dā "1. Nau­da ka­sē" no­rā­da ie­stā­des skaid­rās nau­das lī­dzek­ļus ka­sē.

17. 11.rin­dā "2. No­rē­ķi­nu kon­ti un ter­miņ­no­gul­dī­ju­mi":

17.1. no­rā­da ie­stā­des rī­cī­bā eso­šos nau­das lī­dzek­ļus kon­tos un ie­stā­des nau­das lī­dzek­ļu de­po­zī­tus, kas no­gul­dī­ti uz kon­krē­tu ter­mi­ņu;

17.2. da­tus ap­rē­ķi­na, sum­mē­jot 12.rin­das "2.1. Re­zi­den­ti (2.1.1.+2.1.2.)" un 19.rin­das "2.2. Ne­re­zi­den­ti" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

18. 12.rin­dā "2.1. Re­zi­den­ti (2.1.1.+2.1.2.)":

18.1. no­rā­da ie­stā­des rī­cī­bā eso­šos nau­das lī­dzek­ļus, kas gla­bā­jas re­zi­dentu fi­nan­šu ie­stā­dēs un vis­pā­rē­jās val­dī­bas struk­tū­rās;

18.2. da­tus ap­rē­ķi­na, sum­mē­jot 13.rin­das "2.1.1. Fi­nan­šu ie­stā­des (2.1.1.1.+2.1.1.2.)" un 16.rin­das "2.1.2. Vis­pā­rē­jā val­dī­ba (2.1.2.1.+2.1.2.2.)" attie­cī­go aiļu da­tus.

19. 13.rin­dā "2.1.1. Fi­nan­šu ie­stā­des (2.1.1.1.+2.1.1.2.)" da­tus ap­rē­ķi­na, sum­mē­jot 14.rin­das "2.1.1.1. Cen­trā­lā ban­ka" un 15.rin­das "2.1.1.2. Pā­rē­jās mone­tā­rās fi­nan­šu ie­stā­des" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

20. 14.rin­dā "2.1.1.1. Cen­trā­lā ban­ka" no­rā­da ie­stā­des rī­cī­bā eso­šo nau­das lī­dzek­ļu no­gul­dī­ju­mus no­rē­ķi­nu kon­tos un ter­miņ­no­gul­dī­ju­mos Lat­vi­jas Ban­kā.

21. 15.rin­dā "2.1.1.2. Pā­rē­jās mo­ne­tā­rās fi­nan­šu ie­stā­des" no­rā­da ie­stā­des rī­cī­bā eso­šo nau­das lī­dzek­ļu no­gul­dī­ju­mus no­rē­ķi­nu kon­tos un ter­miņ­no­gul­dī­ju­mos pā­rē­jās mo­ne­tā­rās fi­nan­šu ie­stā­dēs – kre­dīt­ie­stā­dēs un fi­nan­šu sa­bied­rī­bās (iz­ņe­mot Lat­vi­jas Ban­ku).

22. 16.rin­dā "2.1.2. Vis­pā­rē­jā val­dī­ba (2.1.2.1+2.1.2.2.)" da­tus ap­rē­ķi­na, sum­mē­jot 17.rin­das "2.1.2.1. Valsts struk­tū­ras, iz­ņe­mot valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas ie­stā­des" un 18.rin­das "2.1.2.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras" at­tie­cī­go aiļu datus.

23. 17.rin­dā "2.1.2.1. Valsts struk­tū­ras, iz­ņe­mot valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas ie­stā­des" no­rā­da ie­stā­des nau­das lī­dzek­ļus Valsts ka­sē, kā arī ap­rop­ri­āci­jas kār­tī­bā pie­šķir­tos bu­dže­ta lī­dzek­ļus.

24. 18.rin­du "2.1.2.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras" ne­aiz­pil­da.

25. 19.rin­dā "2.2. Ne­re­zi­den­ti" no­rā­da ie­stā­des nau­das lī­dzek­ļu no­gul­dī­ju­mus no­rē­ķi­nu kon­tos un ter­miņ­no­gul­dī­ju­mos ne­re­zi­den­tu fi­nan­šu ie­stā­dēs.

26. 20.rin­dā "Nau­das lī­dzek­ļi ko­pā (10.+11.)" da­tus ap­rē­ķi­na, sum­mē­jot 10.rin­das "1. Nau­da ka­sē" un 11.rin­das "2. No­rē­ķi­nu kon­ti un ter­miņ­no­gul­dī­jumi" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

2.4. Veid­la­pas Nr.C-2 "Ie­gā­dā­to pa­rā­da vērts­pa­pī­ru iz­mai­ņu pār­skats" aizpil­dī­ša­nas kār­tī­ba

27. 2.ailē "Vērts­pa­pī­ra veids" no­rā­da vērts­pa­pī­ra vei­du (pa­rād­zī­mes, obligā­ci­jas, vek­se­ļi).

28. 3.ailē "Emi­tents" no­rā­da vērts­pa­pī­ru emi­ten­ta no­sau­ku­mu.

29. 4.ailē "In­sti­tu­ci­onā­lais sek­tors, apakš­sek­tors" no­rā­da ie­gā­dā­to pa­rā­da vērts­pa­pī­ru emi­ten­tu pie­de­rī­bu in­sti­tu­ci­onā­la­jam sek­to­ram sa­ska­ņā ar normatī­vajiem aktiem par in­sti­tu­ci­onā­lo sek­to­ru kla­si­fi­kā­ci­ju.

30. 5.ailē "Va­lū­tas ap­zī­mē­jums" no­rā­da ie­gā­dā­to vērts­pa­pī­ru ori­ģi­nā­lo va­lū­tas ap­zī­mē­ju­mu.

31. 6.ailē "Emi­si­jas da­tums (dd.mm.gggg)" no­rā­da da­tu­mu, kurā vērts­papī­rs iz­lai­sts ap­gro­zī­bā. Da­tu­mu no­rā­da for­mā­tā "da­tums.mē­ne­sis.gads".

32. 7.ailē "Dzē­ša­nas ter­miņš (dd.mm.gggg)" no­rā­da da­tu­mu, ku­rā paredzēts iz­mak­sāt vērts­pa­pī­ra no­mi­nāl­vēr­tī­bu. Da­tu­mu no­rā­da for­mā­tā "datums.mēne­sis.gads".

33. 8.ailē "Ter­miņš pēc emi­si­jas da­tu­ma" no­rā­da vērts­pa­pī­ra ter­mi­ņu pēc emi­si­jas da­tu­ma, lie­to­jot šā­dus ap­zī­mē­ju­mus: "1" – īs­ter­mi­ņa – līdz vienam gadam (ieskai­tot), "2" – vi­dē­ja ter­mi­ņa – no viena gada līdz pieciem gadiem (ieskai­tot) un "3" – ilgter­mi­ņa – virs pieciem ga­diem.

34. 9.ailē "Ko­pē­jā no­mi­nāl­vēr­tī­ba" no­rā­da vērts­pa­pī­ru ko­pē­jo no­mi­nāl­vēr­tī­bu.

35. 10.ailē "Vērts­pa­pī­ru uz­skai­tes vēr­tī­ba uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu":

35.1. no­rā­da vērts­pa­pī­ru uz­skai­tes vēr­tī­bu pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mā;

35.2. no­rā­dī­tie da­ti ir vie­nā­di ar ie­priek­šē­jā pār­ska­ta pe­ri­oda 16.ailes "Vērts­pa­pī­ru uz­skai­tes vēr­tī­ba uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (10.+11.+12.+13.+14.+15.)" rin­du da­tiem.

36. 11.ailē "Pir­kša­na/sa­ņem­ša­na (+)" ar po­zi­tī­vu zī­mi no­rā­da vērts­pa­pī­ru vēr­tī­bas pa­lie­li­nā­ju­mu pēc vērts­pa­pī­ru pir­kša­nas vai sa­ņem­ša­nas.

37. 12.ailē "Pār­do­ša­na/no­do­ša­na (–)" ar ne­ga­tī­vu zī­mi no­rā­da vērts­pa­pī­ru vēr­tī­bas sa­ma­zi­nā­ju­mu pēc vērts­pa­pī­ru pār­do­ša­nas vai no­do­ša­nas bez­at­lī­dzī­bas ce­ļā.

38. 13.ailē "Ci­tas iz­mai­ņas (+/–)" norāda vērts­pa­pī­ru vēr­tī­bas sa­ma­zi­nā­ju­mu (ar ne­ga­tī­vu zī­mi) un vērtspapīru vērtības palielinājumu (ar pozitīvu zīmi), vērts­pa­pī­rus iz­slē­dzot no uz­skai­tes, kā arī citu veidu iepriekš neklasificētas izmaiņas.

39. 14.ailē "Uz­krā­tie ie­nā­ku­mi (+/–)" no­rā­da vērts­pa­pī­ru uz­skai­tes vēr­tī­bas pa­lie­li­nā­ju­mu (ar po­zi­tī­vu zī­mi) vai sa­ma­zi­nā­ju­mu (ar ne­ga­tī­vu zī­mi) par vērtspapīru diskonta (prēmijas) summas daļu, kas attiecas uz pārskata periodu.

40. 15.ailē "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" ar po­zi­tī­vu zī­mi no­rā­da vērts­pa­pī­ru vēr­tī­bas pa­lie­li­nā­ju­mu un ar ne­ga­tī­vu zī­mi no­rā­da vērts­pa­pī­ru vēr­tī­bas sama­zi­nā­ju­mu va­lū­tas kur­sa svār­stī­bu re­zul­tā­tā.

41. 16.ailē "Vērts­pa­pī­ru uz­skai­tes vēr­tī­ba uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (10.+11.+12.+13.+14.+15.)":

41.1. no­rā­da vērts­pa­pī­ru uz­skai­tes vēr­tī­bu pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gās;

41.2. rin­du da­tus ap­rē­ķi­na, sum­mē­jot 10.ailes "Vērts­pa­pī­ru uz­skai­tes vērtība uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu", 11.ailes "Pir­kša­na/sa­ņem­ša­na (+)", 12.ailes "Pār­do­ša­na/no­do­ša­na(–)", 13.ailes "Ci­tas iz­mai­ņas (+/–)", 14.ailes "Uzkrā­tie ienā­ku­mi (+/–)" un 15.ailes "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" at­tie­cī­go rindu datus.

42. 001.–099.rin­dā ie­rak­sta da­tus at­se­viš­ķi par kat­ru ie­gā­dā­to parāda vērts­pa­pī­ru.

43. 100.rin­das da­tus ap­rē­ķi­na, sum­mē­jot 001.–099.rin­das da­tus kat­rā attiecī­ga­jā ailē no 9.ailes līdz 16.ailei (ie­skai­tot).

2.5. Veid­la­pas Nr.C-3 "Aiz­de­vu­mu iz­mai­ņu pār­skats"
aiz­pil­dī­ša­nas kār­tī­ba

44. 2.ailē "Aiz­de­vu­ma sa­ņē­mē­ja no­sau­kums" no­rā­da iz­snieg­tā aiz­de­vu­ma sa­ņē­mē­ja ju­ri­dis­ko no­sau­ku­mu.

45. 3.ailē "In­sti­tu­ci­onā­lais sek­tors, apakš­sek­tors" no­rā­da da­rī­ju­ma partne­ra pie­de­rī­bu in­sti­tu­ci­onā­la­jam sek­to­ram sa­ska­ņā ar normatīvajiem aktiem par insti­tu­ci­onā­lo sek­to­ru kla­si­fi­kā­ci­ju.

46. 4.ailē "Aiz­de­vu­ma pro­cen­tu lik­me" no­rā­da lī­gu­mā no­teik­to aiz­de­vu­ma pro­cen­tu lik­mi, lie­to­jot šā­dus ap­zī­mē­ju­mus: "1" – mai­nī­gā, "2" – fik­sē­tā, "3" – bez­pro­cen­tu.

47. 5.ailē "Lī­gu­ma pa­rak­stī­ša­nas da­tums (dd.mm.gggg)" no­rā­da da­tu­mu, ku­rā pa­rak­stīts aiz­de­vu­ma lī­gums. Da­tu­mu no­rā­da for­mā­tā "datums.mēnesis.gads".

48. 6.ailē "At­mak­sas ter­miņš (da­tums) (dd.mm.gggg)" no­rā­da da­tu­mu, kas no­teikts lī­gu­mā un līdz ku­ram jā­no­kār­to vi­sas pa­rād­sais­tī­bas.

49. 7.ailē "Ter­miņš pēc lī­gu­ma pa­rak­stī­ša­nas da­tu­ma" no­rā­da lī­gu­ma termi­ņa kla­si­fi­kā­ci­ju pēc lī­gu­ma pa­rak­stī­ša­nas sākotnējā termiņa, lie­to­jot šā­dus apzī­mē­ju­mus: "1" – īs­ter­mi­ņa – līdz vienam ga­dam (ie­skai­tot), "2" – il­gter­miņa – virs viena ga­da.

50. 8.ailē "Aiz­de­vu­ma va­lū­tas ap­zī­mē­jums" no­rā­da iz­snieg­tā aiz­de­vu­ma ori­ģi­nā­lās va­lū­tas ap­zī­mē­ju­mu.

51. 9.ailē "Aiz­de­vu­ma lī­gu­ma sum­ma (LVL)" no­rā­da aiz­de­vu­ma sum­mu la­tos. Ja aiz­de­vums iz­sniegts va­lū­tā, aiz­de­vu­mu sum­mu la­tos pār­rē­ķi­na pēc Latvi­jas Ban­kas ofi­ci­āli no­teik­tā va­lū­tas mai­ņas kur­sa pār­ska­ta pe­ri­oda pē­dē­jā dienā.

52. 10.ailē "Aiz­de­vu­ma at­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu":

52.1. no­rā­da aiz­de­vu­ma ne­to at­li­ku­mu (no iz­sniegtā aiz­de­vu­ma atņemot at­mak­sāto) uz pārska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu;

52.2. no­rā­dī­tie da­ti rin­dās ir vie­nā­di ar ie­priek­šē­jā pār­ska­ta pe­ri­oda 15.ailes "Aiz­de­vu­ma at­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (11.+12.+13.+14.)" rindu da­tiem.

53. 11.ailē "Iz­sniegts (+)" ar po­zi­tī­vu zī­mi no­rā­da iz­snieg­to aiz­de­vu­ma sum­mu pār­ska­ta pe­ri­odā.

54. 12.ailē "At­mak­sāts (–)" ar ne­ga­tī­vu zī­mi no­rā­da at­mak­sā­to aiz­de­vu­ma sum­mu pār­ska­ta ga­dā.

55. 13.ailē "Ci­tas iz­mai­ņas (+/–)" ar po­zi­tī­vu zī­mi no­rā­da aiz­de­vu­ma pamat­sum­mas pa­lie­li­nā­ju­mu un ar ne­ga­tī­vu zī­mi no­rā­da aiz­de­vu­ma pa­mat­sum­mas sa­ma­zi­nā­ju­mu (stu­dē­jo­šo un stu­di­ju kre­dī­tu dzē­ša­nu, vien­pu­sē­ju pra­sī­bu izslēgša­nu bez nau­das plūs­mas).

56. 14.ailē "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" ar po­zi­tī­vu zī­mi no­rā­da aiz­de­vu­ma pa­mat­sum­mas pa­lie­li­nā­ju­mu un ar ne­ga­tī­vu zī­mi no­rā­da aiz­de­vu­ma pamat­­sum­mas sa­ma­zi­nā­ju­mu va­lū­tas kur­sa svār­stī­bu re­zul­tā­tā.

57. 15.ailē "Aiz­de­vu­ma at­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (11.+12.+13.+14.)":

57.1. no­rā­da aiz­de­vu­ma ne­to at­li­ku­mu (iz­sniegts mī­nus at­mak­sāts) uz pārska­ta pe­ri­oda bei­gām;

57.2. rin­du da­tus ap­rē­ķi­na, sum­mē­jot 10.ailes "Aiz­de­vu­ma at­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu", 11.ailes "Iz­sniegts (+)", 12.ailes "At­mak­sāts (–)", 13.ailes "Citas iz­mai­ņas (+/–)" un 14.ailes "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" attiecī­go rin­du da­tus.

58. 001.–099.rin­dā no­rā­da da­tus at­se­viš­ķi par kat­ru no­slēg­to lī­gu­mu.

59. 100.rin­dā da­tus ap­rē­ķi­na, sum­mē­jot 001.–099.rin­das da­tus kat­rā attie­cī­ga­jā ailē no 9.ailes līdz 15.ailei (ie­skai­tot).

60. Sadaļu "Iz­zi­ņa: ci­tu iz­mai­ņu de­ta­li­zēts skaid­ro­jums" aiz­pil­da, ja pārska­ta peri­odā ir ie­raksts 13.ailes "Ci­tas iz­mai­ņas (+/–)" rin­dās, sniedzot deta­lizē­tu ap­rak­stu at­se­viš­ķi par ci­tām kat­ra aizdevuma iz­mai­ņām.

2.6. Veid­la­pas Nr.C-4 "Ie­gul­dī­ju­mu ak­ci­jās un ci­tā pa­šu ka­pi­tā­lā iz­mai­ņu pār­skats" aiz­pil­dī­ša­nas kār­tī­ba

61. Ie­gul­dī­ju­mus ak­ci­jās un ci­tā pa­šu ka­pi­tā­lā kla­si­fi­cē pēc da­rī­ju­ma partne­ra pie­de­rī­bas in­sti­tu­cionā­lo sek­to­ru kla­si­fi­kā­ci­jai un veidlapā norāda, sadalot pa sek­to­riem un apakš­sek­toriem.

62. 3.ailē "Ie­gul­dī­ju­ma uz­skai­tes vēr­tī­ba uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu":

62.1. no­rā­da ie­gul­dī­ju­ma uz­skai­tes vēr­tī­bu pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mā;

62.2. no­rā­dī­tie da­ti rin­dās ir vie­nā­di ar ie­priek­šē­jā pār­ska­ta pe­ri­oda 11.ailes "Ie­gul­dī­ju­ma uz­skai­tes vēr­tī­ba uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)" rin­du da­tiem.

63. 4.ailē "Ie­gā­de (+)" ar po­zi­tī­vu zī­mi no­rā­da pa­lie­li­nā­ju­mu līdz­da­lī­bas da­ļās at­tie­cī­ga­jā līdz­da­lī­bas vei­dā, iz­man­to­jot nau­das no­rē­ķi­nus.

64. 5.ailē "Sa­ņem­ša­na (+)" ar po­zi­tī­vu zī­mi no­rā­da pa­lie­li­nā­ju­mu līdz­da­lī­bas da­ļās at­tie­cī­ga­jā līdz­da­lī­bas vei­dā, kas no­ti­cis bez nau­das no­rē­ķi­niem.

65. 6.ailē "Pār­do­ša­na (–)" ar ne­ga­tī­vu zī­mi no­rā­da sa­ma­zi­nā­ju­mu līdz­da­lī­bas da­ļās at­tie­cī­ga­jā līdz­da­lī­bas vei­dā, iz­man­to­jot nau­das no­rē­ķi­nus.

66. 7.ailē "Iz­slēg­ša­na (–)" ar ne­ga­tī­vu zī­mi no­rā­da sa­ma­zi­nā­ju­mu līdz­da­lī­bas da­ļās at­tie­cī­ga­jā līdz­da­lī­bas vei­dā, kas ra­dies, iz­slē­dzot da­ļas no uz­skai­tes bez atlīdzības saņemšanas.

67. 8.ailē "No­do­ša­na (–)" ar ne­ga­tī­vu zī­mi no­rā­da sa­ma­zi­nā­ju­mu līdz­da­lī­bas da­ļās at­tie­cī­ga­jā līdz­da­lī­bas vei­dā, kas ra­dies, no­do­dot ie­gul­dī­ju­ma da­ļas.

68. 9.ailē "Citas izmaiņas (+/–)" no­rā­da iz­mai­ņas uz­ņē­mu­ma vēr­tī­bā, kas ra­du­šās, pār­vēr­tē­jot at­tie­cī­go ie­gul­dī­ju­mu. Vēr­tī­bas pa­lie­li­nā­ju­mu no­rā­da ar pozi­tī­vu zī­mi, bet sa­ma­zi­nā­ju­mu – ar ne­ga­tī­vu zī­mi. Šo aili aiz­pil­da ti­kai ta­jā pārska­ta pe­ri­odā, kad no­ti­ku­si pār­vēr­tē­ša­na.

69. 10.ailē "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" no­rā­da va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas, ku­ras ra­du­šās pār­ska­ta pe­ri­oda lai­kā, ja da­rī­ju­mi ar ie­gul­dī­ju­miem no­ti­ku­ši ār­val­stu va­lū­tā, vai pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gās, pār­vēr­tē­jot ie­gul­dī­ju­mu ak­ci­jās un ci­tā pa­šu ka­pi­tā­lā la­tos, kas sā­kot­nē­ji ie­gul­dīts ār­val­stu va­lū­tā.

70. 11.ailē "Ie­gul­dī­ju­ma uz­skai­tes vēr­tī­ba uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)":

70.1. no­rā­da ie­gul­dī­ju­ma uz­skai­tes vēr­tī­bu pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gās;

70.2. rin­du da­tus ap­rē­ķi­na, sum­mē­jot 3.ailes "Ie­gul­dī­ju­ma uz­skai­tes vērtība uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu", 4.ailes "Ie­gā­de (+)", 5.ailes "Sa­ņem­ša­na (+)", 6.ailes "Pār­do­ša­na (–)", 7.ailes "Iz­slēg­ša­na (–)", 8.ailes "No­do­ša­na (–)", 9.ailes "Citas izmaiņas(+/–)" un 10.ailes "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" attiecīgo rin­du da­tus.

71. 002.rin­dā "I. Līdz­da­lī­ba rad­nie­cī­go ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bu ka­pi­tā­lā (004.+024.)":

71.1. no­rā­da ie­gul­dī­ju­mus ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bās, kur ie­stā­dei pie­der 50 % kapi­tā­la vai vai­rāk (mei­tas uz­ņē­mu­mi);

71.2. da­tus ap­rē­ķi­na, sum­mē­jot 004.rin­das "1. Ko­tē­tās ak­ci­jas (1.1.+1.2.)" un 024.rin­das "2. Pā­rē­jās ak­ci­jas un cits pa­šu ka­pi­tāls (2.1.+2.2.)" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

72. 004.rin­dā "1. Ko­tē­tās ak­ci­jas (1.1.+1.2.)" no­rā­da ie­stā­des ie­gul­dī­ju­ma da­ļu rad­nie­cī­ga­jā ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bā, ku­ras ak­ci­jas ko­tē­jas bir­žā.

73. 024.rin­dā "2. Pā­rē­jās ak­ci­jas un cits pa­šu ka­pi­tāls (2.1.+2.2.)" no­rā­da ie­stā­des ie­gul­dī­ju­ma da­ļu pā­rē­jās rad­nie­cī­ga­jās ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bās.

74. 054.rin­dā "II. Līdz­da­lī­ba aso­ci­ēto ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bu ka­pi­tā­lā (056.+076.)":

74.1. no­rā­da ie­gul­dī­ju­mus ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bās, kur ie­stā­dei pie­der 20–50 % ka­pi­tā­la (aso­ci­ētie uz­ņē­mu­mi);

74.2. da­tus ap­rē­ķi­na, sum­mē­jot 056.rin­das "1. Ko­tē­tās ak­ci­jas (1.1.+1.2.)" un 076.rin­das "2. Pā­rē­jās ak­ci­jas un cits pa­šu ka­pi­tāls (2.1.+2.2.)" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

75. 056.rin­dā "1. Ko­tē­tās ak­ci­jas (1.1.+1.2.)" no­rā­da ie­stā­des ie­gul­dī­ju­ma da­ļu aso­ci­ēta­jā ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bā, ku­ras ak­ci­jas ko­tē­jas bir­žā.

76. 076.rin­dā "2. Pā­rē­jās ak­ci­jas un cits pa­šu ka­pi­tāls (2.1.+2.2.)" no­rā­da ie­stā­des ie­gul­dī­ju­ma da­ļu pā­rē­jās aso­ci­ēta­jās ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bās.

77. 106.rin­dā "II­I. Fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­mi starp­tau­tis­ka­jās fi­nan­šu in­sti­tū­cijās (108+110)":

77.1. no­rā­da ka­pi­tā­la da­ļas starp­tau­tis­ka­jās fi­nan­šu in­sti­tū­ci­jās (Starp­tau­tis­kajā va­lū­tas fondā (SVF), Pa­sau­les ban­kā (PB), Ei­ro­pas Pa­do­mes At­tīs­tī­bas ban­kā (EPAB), Daudz­pu­sē­jā in­ves­tī­ci­ju ga­ran­ti­ju aģen­tū­rā (MI­GA), Ei­ro­pas Re­kon­struk­ci­jas un at­tīs­tī­bas ban­kā (ERAB));

77.2. da­tus ap­rē­ķi­na, sum­mē­jot 108.rin­das "2.2.3. ES in­sti­tū­ci­jas" un 110.rin­das "2.2.5. Starp­tau­tis­kas or­ga­ni­zā­ci­jas, kas nav ES in­sti­tū­ci­jas" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

78. 112.rin­dā "IV. Fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­mi bir­žās ko­tē­tu ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bu ka­pi­tā­lā (114.+120.)":

78.1. no­rā­da ie­gul­dī­ju­mus ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bās, kur ie­stā­dei pie­der ma­zāk par 20 % ka­pi­tā­la un ku­ru ak­ci­jas ko­tējas fon­du bir­žā;

78.2. da­tus aprēķina, summējot 114.rin­das "1.1. Re­zi­den­ti (1.1.1.+1.1.2.)" un 120.rin­das "1.2. Ne­re­zi­den­ti (1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5)" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

79. 132.rin­dā "V. Fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­mi bir­žās ne­ko­tē­tu ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bu ka­pi­tā­lā (134.+150.)":

79.1. no­rā­da ie­gul­dī­ju­mus ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bās, kur bu­dže­ta ie­stā­dei pie­der ma­zāk par 20 % ka­pi­tā­la un ku­ru ak­ci­jas ne­ko­tē­jas bir­žās;

79.2. da­tus aprēķina, summējot 134.rin­das "2.1. Re­zi­den­ti (2.1.1.+2.1.2.+2.1.3.+2.1.4.)" un 150.rin­das "2.2. Ne­re­zi­den­ti (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.+2.2.4.+2.2.5)" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

80. 162.rin­dā "VI. Pā­rē­jie fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­mi – ieguldījuma fondu apliecības (164.+168.)":

80.1. no­rā­da fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­mus ie­gul­dī­ju­mu fon­du ap­lie­cī­bās;

80.2. da­tus aprēķina, summējot 164.rin­das "2.1. Re­zi­den­ti" un 168.rin­das "2.2. Ne­re­zi­den­ti (2.2.1.+2.2.2.+2.2.4.)" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

81. 176.rin­dā "Ko­pā" da­tus aprēķina, summējot 002.rin­das "I. Līdz­da­lī­ba rad­nie­cī­go ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bu ka­pi­tā­lā (004.+024.)", 054.rin­das "II. Līdz­da­lī­ba asoci­ēto ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bu ka­pi­tā­lā (056.+076.)", 106.rindas "II­I. Fi­nan­šu iegul­dīju­mi starp­tau­tis­ka­jās fi­nan­šu in­sti­tū­ci­jās (108.+110.)", 112.rin­das "IV. Finan­šu ie­gul­dī­ju­mi bir­žās ko­tē­tu ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bu ka­pi­tā­lā (11.4+120.)", 132.rin­das "V. Fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­mi bir­žās ne­ko­tē­tu ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bu ka­pi­tā­lā (134.+150.)" un 162.rin­das "VI. Pā­rē­jie fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­mi – ieguldījuma fondu apliecības (164.+168.)" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

82. Rin­du "1. Ko­tē­tās ak­ci­jas" da­tus aprēķina, summējot rindu "1.1. Reziden­ti" un "1.2. Ne­re­zi­den­ti" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

83. Rin­du "Re­zi­den­ti" da­tus aprēķina, summējot rindu "Ne­fi­nan­šu ko­mer­san­ti", "Fi­nan­šu ie­stā­des", "Vis­pā­rē­jā val­dī­ba" un "Mājsaimniecības apkalpo­jošas organizācijas" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

84. Rin­du "Vis­pā­rē­jā val­dī­ba" da­tus aprēķina, summējot rindu "Valsts struk­tū­ras", "Paš­val­dī­bu struk­tū­ras" un "Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

85. Rin­du "Ne­re­zi­den­ti" da­tus aprēķina, summējot rindu "EMS dalībvalstis", "Pā­rē­jās ES da­līb­val­stis", "ES in­sti­tū­ci­jas", "Val­stis, kas nav ES dalīb­valstis" un "Starp­tau­tis­kas or­ga­ni­zā­ci­jas, kas nav ES in­sti­tū­ci­jas" at­tie­cī­go aiļu datus.

86. Rin­dās "Ne­fi­nan­šu ko­mer­san­ti" no­rā­da ie­gul­dī­ju­ma da­ļu ka­pi­tāl­sabied­rī­bās, ku­ras ra­žo pre­ces vai sniedz ne­fi­nan­si­ālus pa­kal­po­ju­mus, lai gū­tu peļņu vai ci­tus la­bu­mus.

87. Rin­dās "Fi­nan­šu ie­stā­des" no­rā­da ie­gul­dī­ju­ma da­ļu mo­ne­tā­ra­jās fi­nan­šu ie­stā­dēs, ci­tos fi­nan­šu starp­nie­kos, fi­nan­šu pa­līg­sa­bied­rī­bās, ap­dro­ši­nā­ša­nas sa­bied­rī­bās un pen­si­ju fon­dos.

88. Rin­dās "Valsts struk­tū­ras" no­rā­da ie­gul­dī­ju­ma da­ļu valsts struk­tū­ru kon­tro­lē­tajos un fi­nan­sē­tajos ko­mer­san­tos.

89. Rin­dās "Paš­val­dī­bas struk­tū­ras" no­rā­da ie­gul­dī­ju­ma da­ļu paš­val­dī­bu struk­tū­ru kon­tro­lē­tajos un fi­nan­sē­tajos ko­mer­san­tos.

90. Rin­dās "Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras" no­rā­da ie­gul­dī­ju­ma da­ļu Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ru kon­tro­lē­tajos un fi­nan­sē­tajos komer­san­tos.

91. Rin­dās "Māj­saim­nie­cī­bas ap­kal­po­jo­šās or­ga­ni­zā­ci­jas" no­rā­da ie­gul­dī­ju­ma da­ļu or­ga­ni­zā­ci­jās, ku­ras no­dro­ši­na pre­ces un pa­kal­po­ju­mus fi­zis­ka­jām per­so­nām vai fi­zis­ko per­so­nu gru­pām un ku­ras gūst re­sur­sus gal­ve­no­kārt no brīv­prā­tī­gām ie­mak­sām nau­das vai na­tu­rā­lā iz­teik­smē.

92. Rin­dās "EMS da­līb­val­stis" no­rā­da ie­gul­dī­ju­ma da­ļu Eko­no­mi­kas un mo­ne­tā­rās sa­vie­nī­bas da­līb­val­stu institūcijās.

93. Rin­dās "Pā­rē­jās ES da­līb­val­stis" no­rā­da ie­gul­dī­ju­ma da­ļu Ei­ro­pas Savie­nī­bas da­līb­val­stu institūcijās, ku­ras ne­ietilpst Eko­no­mi­kas un mo­ne­tā­rās savie­nī­bas sa­stā­vā.

94. Rin­dās "ES in­sti­tū­ci­jas" no­rā­da ie­gul­dī­ju­ma da­ļu Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas institūcijās.

95. Rin­dās "Val­stis, kas nav ES da­līb­val­stis" no­rā­da ie­gul­dī­ju­ma da­ļu to valstu institūcijās, ku­ras nav Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas da­līb­val­stis.

96. Rin­dās "Starp­tau­tis­kas or­ga­ni­zā­ci­jas, kas nav ES in­sti­tū­ci­jas" no­rā­da ie­gul­dī­ju­ma da­ļu starptautisko organizāciju institūcijās, ku­ras nav Ei­ro­pas Savienības in­sti­tū­ci­jas.

2.7. Veid­la­pas Nr.C-5 "Pār­skats par pra­sī­bām" aiz­pil­dī­ša­nas kār­tī­ba

97. Pra­sī­bas norāda bru­to sum­mās, ne­ie­kļau­jot iz­vei­do­tos uz­krā­ju­mus šau­bī­ga­jiem de­bi­to­ru pa­rā­diem.

98. Pra­sī­bas norāda, no­da­lot il­gter­mi­ņa pra­sī­bas un īs­ter­mi­ņa pra­sī­bas pēc at­li­ku­šā ter­mi­ņa.

99. Pra­sī­bas kla­si­fi­cē pēc da­rī­ju­ma par­tne­ra pie­de­rī­bas atbilstoši in­sti­tu­cionā­lo sek­to­ru kla­si­fi­kā­ci­jai.

100. 3.ailē "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu":

100.1. no­rā­da kat­ras po­zī­ci­jas at­li­ku­mu pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mā;

100.2. no­rā­dī­tie da­ti rin­dās ir vie­nā­di ar ie­priek­šē­jā pār­ska­ta pe­ri­oda 7.ailes "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (3.+4.+5.+6.)" rin­du da­tiem.

101. 4.ailē "Da­rī­ju­mi pār­ska­ta pe­ri­oda lai­kā (+/–)" no­rā­da at­bil­sto­šās pozī­ci­jas ap­gro­zī­ju­mu pār­ska­ta pe­ri­odā, ie­kļau­jot arī sav­star­pē­jo de­bi­to­ru–kredito­ru pa­rā­du no­rak­stī­ša­nu.

102. 5.ailē "Ci­tas iz­mai­ņas (+/–)" no­rā­da il­gter­mi­ņa da­ļas rek­la­si­fi­kā­ci­ju un bez­ce­rī­go de­bi­to­ra pa­rā­du no­rak­stī­ša­nu.

103. 6.ailē "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" no­rā­da va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas, kas ra­du­šās, pār­vēr­tē­jot va­lū­tas pra­sī­bas.

104. 7.ailē "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (3.+4.+5.+6.)":

104.1. no­rā­da kat­ras po­zī­ci­jas at­li­ku­mu pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gās;

104.2. da­tus aprēķina, summējot 3.ailes "At­li­kums pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mā", 4.ailes "Da­rī­ju­mi pār­ska­ta pe­ri­odā (+/–)", 5.ailes "Ci­tas iz­mai­ņas (+/–)" un 6.ailes "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" at­tie­cī­go rin­du da­tus.

105. Rin­du "1. Avan­sa mak­sā­ju­mi", "2. Pā­rē­jās pra­sī­bas", "3. Avan­sa mak­sā­ju­mi", "4. Pir­cē­ju un pa­sū­tī­tā­ju pa­rā­di", "5. Pra­sī­bas attiecībā uz ār­val­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bu un Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas po­li­ti­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pa­sā­ku­miem", "6. Uz­krā­tie pro­cen­tu ie­ņē­mu­mi", "7. Pā­rē­jie uz­krā­tie ie­ņē­mu­mi", "8. Pār­mak­sā­tie no­dok­ļi", "9. Pra­sī­bas pret per­so­nā­lu", "10. Pā­rē­jās pra­sī­bas", "11. Nā­ka­mo pe­ri­odu iz­de­vu­mi ār­val­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bas un Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas po­li­ti­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pa­sā­ku­miem" un "12. Nā­ka­mo pe­ri­odu iz­de­vu­mi" da­tus aprēķina, summējot rin­du "Vis­pā­rē­jā val­dī­ba", "Pā­rē­jie re­zi­dentu sek­to­ri" un "Ne­re­zi­den­ti" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

106. Rin­du "Vis­pā­rē­jā val­dī­ba" da­tus aprēķina, summējot rin­du "Valsts struk­tū­ras", "Paš­val­dī­bu struk­tū­ras" un "Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

107. 002.rin­dā "1. Avan­sa mak­sā­ju­mi (1.1.+1.2.+1.3.)" no­rā­da avan­sa mak­sā­ju­mus par ne­ma­te­ri­āla­jiem ie­gul­dī­ju­miem, pa­mat­lī­dzek­ļu ie­gā­di un il­gter­mi­ņa fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­miem.

108. 022.rin­dā "2. Pā­rē­jās pra­sī­bas (2.1.+2.2.+2.3.)" no­rā­da pā­rē­jās prasības, ku­ru sa­ņem­ša­nas ter­miņš pār­sniedz vie­nu ga­du no bi­lan­ces da­tu­ma.

109. 042.rin­dā "3. Avan­sa mak­sā­ju­mi (3.1.+3.2.+3.3.)" no­rā­da avan­sa mak­sā­ju­mus par krā­ju­mu ie­gā­di un īs­ter­mi­ņa fi­nan­šu iegul­dī­ju­miem.

110. 062.rin­dā "4. Pir­cē­ju un pa­sū­tī­tā­ju pa­rā­di (4.1.+4.2.+4.3.)" no­rā­da pra­sī­bas attiecībā uz ie­stā­žu ad­mi­nis­trē­ta­jiem no­dok­ļiem un da­žā­du bu­dže­tu no­rē­ķi­niem, avan­sā iz­mak­sā­tos pa­bal­stus un pen­si­jas, pra­sī­bas pret ie­stā­des mei­tas uz­ņē­mu­miem un mā­tes uz­ņē­mu­miem, pra­sī­bas pret ie­stā­des pa­do­tī­bā eso­šajām ie­stā­dēm vai augst­ākām ie­stā­dēm, kā arī pā­rē­jos pir­cē­ju un pa­sū­tī­tā­ju pa­rā­dus, kas iz­vei­do­ju­šies, pār­do­dot pro­duk­ci­ju, pre­ces vai pa­mat­lī­dzek­ļus, iz­pil­dot darbus un snie­dzot pa­kal­po­ju­mus.

111. 082.rin­dā "5. Pra­sī­bas attiecībā uz ār­val­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bu un Ei­ro­pas Savie­nī­bas po­li­ti­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pa­sā­ku­miem (5.1.+5.2.+5.3.)" no­rā­da pro­jek­tu īs­te­no­ša­nas re­zul­tā­tā ra­du­šās pra­sī­bas.

112. 102.rin­dā "6. Uz­krā­tie pro­cen­tu ie­ņē­mu­mi (6.1.+6.2.+6.3.)" no­rā­da pro­cen­tu ie­ņē­mu­mus, ku­ru sa­ņem­ša­nas ter­miņš vēl nav pie­nā­cis.

113. 122.rin­dā "7. Pā­rē­jie uz­krā­tie ie­ņē­mu­mi (7.1.+7.2.+7.3.)" no­rā­da ieņē­mu­mus, kas at­tie­cas uz ie­priek­šē­jiem pe­ri­odiem, bet ku­ru sa­ņem­ša­nas ter­miņš vēl nav pie­nā­cis vai par kuriem nav ie­grā­ma­tots de­bi­to­ru rē­ķins.

114. 142.rin­dā "8. Pār­mak­sā­tie no­dok­ļi (8.1.+8.2.+8.3.)" no­rā­da pār­mak­sā­tos no­dok­ļus.

115. 162.rin­dā "9. Pra­sī­bas pret per­so­nā­lu (9.2.)" no­rā­da pra­sī­bas pret iestā­des per­so­nā­lu par iz­snieg­ta­jiem avan­siem un pā­rē­jās pra­sī­bas pret per­so­nā­lu.

116. 182.rin­dā "10. Pā­rē­jās pra­sī­bas (10.1.+10.2.+10.3.)" no­rā­da pā­rē­jās ie­priekš ne­kla­si­fi­cē­tās pra­sī­bas.

117. 202.rin­dā "11. Nā­ka­mo pe­ri­odu iz­de­vu­mi ār­val­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bas un Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas po­li­ti­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pa­sā­ku­miem (11.1.+11.2.+11.3.)" no­rā­da nā­ka­mo pe­ri­odu iz­de­vu­mus un avan­sa mak­sā­ju­mus ār­val­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bas un Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas po­li­ti­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pro­jek­tiem.

118. 222.rin­dā "12. Nā­ka­mo pe­ri­odu iz­de­vu­mi (12.1.+12.2.+12.3.)" norāda ie­stā­des mak­sā­ju­mus, ku­ri at­zīs­ta­mi par iz­de­vu­miem nā­ka­ma­jos pār­ska­ta periodos.

119. Rin­dās "Valsts struk­tū­ras" no­rā­da pra­sī­bas, ja da­rī­ju­ma par­tne­ris ir no valsts struk­tū­ras.

120. Rin­dās "Paš­val­dī­bu struk­tū­ras" no­rā­da pra­sī­bas, ja da­rī­ju­ma par­tne­ris ir no paš­val­dī­bu struk­tū­ras.

121. Rin­dās "Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras" no­rā­da pra­sī­bas, ja da­rī­ju­ma par­tne­ris ir no valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras.

122. Rin­dās "Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri" no­rā­da pra­sī­bas, ja da­rī­ju­ma partne­ris ir re­zi­dents (iz­ņe­mot sek­to­ra "Vis­pā­rē­jā val­dī­ba" sais­tī­bu sum­mu).

123. Rin­dās "Ne­re­zi­den­ti" no­rā­da pra­sī­bas, ja da­rī­ju­ma par­tne­ris ir ne­re­zi­dents.

124. 242.rin­dā "13. Pra­sī­bas ko­pā (13.1.+13.2.+13.3.)" datus aprēķina, sum­mējot 244.rin­das "13.1. Vis­pā­rē­jā val­dī­ba (13.1.1.+13.1.2.+13.1.3.)", 250.rin­das "13.2. Pā­rē­jie rezi­den­tu sek­to­ri (010.+030.+050.+070.+090.+110.+130.+150.+170.+190.+210.+230.)" un 252.rin­das "13.3. Ne­re­zi­den­ti (012.+032.+052.+092.+112.+132.+152.+172.+192.+212.+232.)" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

125. 244.rin­dā "13.1. Vis­pā­rē­jā val­dī­ba (13.1.1.+13.1.2.+13.1.3.)" datus aprēķina, sum­mējot 245.rin­das "13.1.1. Valsts struktūras (005.+025.+045.+065.+085.+105.+125.+145.+185.+205.+225.)", 246.rindas "13.1.2. Pašvaldību struktūras (006.+026.+046.+066.+086.+106.+126.+146.+186.+206.+226.)" un 247.rindas "13.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras (007.+027.+047.+067.+087.+107.+127.+147.+187.+207.+227.)" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

126. 245.rin­dā "13.1.1. Valsts struk­tū­ras (005.+025.+045.+065.+085.+105.+125.+145.+185.+205.+225.)" datus aprēķina, summējot 005.rin­das "1.1.1. Valsts struk­tū­ras", 025.rin­das "2.1.1. Valsts struk­tū­ras", 045.rin­das "3.1.1. Valsts struk­tū­ras", 065.rin­das "4.1.1. Valsts struk­tū­ras", 085.rin­das "5.1.1. Valsts struk­tū­ras", 105.rin­das "6.1.1. Valsts struk­tū­ras", 125.rin­das "7.1.1. Valsts struk­tū­ras", 145.rin­das "8.1.1. Valsts struk­tū­ras", 185.rin­das "10.1.1. Valsts struk­tū­ras", 205.rin­das "11.1.1. Valsts struk­tū­ras" un 225.rin­das "12.1.1. Valsts struk­tū­ras" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

127. 246.rin­dā "13.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras (006.+026.+046.+066.+086.+106.+126.+146.+186.+206.+226.)" datus aprēķina, summējot 006.rin­das "1.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 026.rin­das "2.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 046.rin­das "3.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 066.rin­das "4.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 086.rin­das "5.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 106.rin­das "6.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 126.rin­das "7.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 146.rin­das "8.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 186.rin­das "10.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 206.rin­das "11.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras" un 226.rin­das "12.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras" attie­cī­go aiļu da­tus.

128. 247.rin­dā "13.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras (007.+027.+047.+067.+087.+107.+127.+147.+187.+207.+227.)" datus aprēķina, sum­mējot 007.rin­das "1.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 027.rin­das "2.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 047.rin­das "3.1.3. Valsts sociālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 067.rin­das "4.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­šanas struk­tū­ras", 087.rin­das "5.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 107.rin­das "6.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 127.rin­das "7.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 147.rin­das "8.1.3. Valsts sociālās apdro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 187.rin­das "10.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 207.rin­das "11.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras" un 227.rin­das "12.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras" at­tie­cī­go aiļu datus.

129. 250.rin­dā "13.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri (010.+030.+070.+090.+110.+130.+150.+170.+190.+210.+230.)" datus aprēķina, summējot 010.rin­das "1.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 030.rin­das "2.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 050.rin­das "3.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 070.rin­das "4.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 090.rin­das "5.2. Pārē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 110.rin­das "6.2. Pā­rē­jie reziden­tu sek­to­ri", 130.rin­das "7.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 150.rin­das "8.2. Pārējie re­zi­den­tu sek­to­ri", 170.rin­das "9.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 190.rin­das "10.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 210.rin­das "11.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri" un 230.rin­das "12.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

130. 252.rin­dā "13.3. Ne­re­zi­den­ti (012.+032.+052.+072.+092.+112.+132.+152.+192.+212.+232.)" datus aprēķina, summējot 012.rin­das "1.3. Ne­re­zi­den­ti", 032.rin­das "2.3. Ne­re­zi­den­ti", 052.rin­das "3.3. Ne­re­zi­den­ti", 072.rin­das "4.3. Ne­re­zi­den­ti", 092.rin­das "5.3. Ne­re­zi­den­ti", 112.rin­das "6.3. Ne­re­zi­den­ti", 132.rin­das "7.3. Ne­re­zi­den­ti", 152.rin­das "8.3. Ne­re­zi­den­ti", 192.rin­das "10.3. Ne­re­zi­­den­ti", 212.rin­das "11.3. Ne­re­zi­den­ti" un 232.rin­das "12.3. Ne­re­zi­den­ti" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

2.8. Veid­la­pas Nr.C-6 "Emi­tē­to pa­rā­da vērts­pa­pī­ru iz­mai­ņu pār­skats" aizpil­dī­ša­nas kār­tī­ba

131. 2.ailē "Vērts­pa­pī­ra veids" no­rā­da vērts­pa­pī­ra vei­du (pa­rād­zī­mes, obli­gā­ci­jas, vek­se­ļi).

132. 3.ailē "Va­lū­tas ap­zī­mē­jums" no­rā­da emi­tē­to vērts­pa­pī­ru ori­ģi­nā­lo va­lū­tas ap­zī­mē­ju­mu.

133. 4.ailē "Emi­si­jas da­tums (dd.mm.gggg)" no­rā­da da­tu­mu, kurā vērts­papī­rs iz­lai­sts ap­gro­zī­bā. Da­tu­mu no­rā­da for­mā­tā "da­tums.mē­ne­sis.gads".

134. 5.ailē "Dzē­ša­nas ter­miņš (dd.mm.gggg)" no­rā­da da­tu­mu, ku­rā paredzēts iz­mak­sāt vērts­pa­pī­ra no­mi­nāl­vēr­tī­bu. Da­tu­mu no­rā­da for­mā­tā "datums.mēne­sis.gads".

135. 6.ailē "Ter­miņš pēc emi­si­jas da­tu­ma" no­rā­da vērts­pa­pī­ra ter­mi­ņu pēc emi­si­jas da­tu­ma, lie­to­jot šā­dus ap­zī­mē­ju­mus: "1" – īs­ter­mi­ņa – līdz vienam gadam (ieskai­tot), "2" – vi­dē­ja ter­mi­ņa – no viena gada līdz pieciem gadiem (ieskai­tot) un "3" – ilgter­mi­ņa – virs pieciem ga­diem.

136. 7.ailē "Ko­pē­jā no­mi­nāl­vēr­tī­ba" no­rā­da vērts­pa­pī­ru ko­pē­jo no­mi­nāl­vēr­tī­bu.

137. 8.ailē "Uz­skai­tes vēr­tī­ba uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu":

137.1. no­rā­da vērts­pa­pī­ru uz­skai­tes vēr­tī­bu pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mā;

137.2. no­rā­dī­tie da­ti rin­dās ir vienādi ar ie­priek­šē­jā pār­ska­ta pe­ri­oda 13.ailes "Uz­skai­tes vēr­tī­ba uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (10.+11.+12.+13.+14.)" rin­du da­tiem.

138. 9.ailē "Emi­si­ja (+)" ar po­zi­tī­vu zī­mi no­rā­da pār­ska­ta pe­ri­odā emi­tē­tos vērts­pa­pī­rus emi­si­jas vēr­tī­bā.

139. 10.ailē "Dzē­ša­na, at­pir­kša­na (–)" ar ne­ga­tī­vu zī­mi no­rā­da vērts­papīru vēr­tī­bas sa­ma­zi­nā­ju­mu vērts­pa­pī­ru dzē­ša­nas un at­pir­kša­nas re­zul­tā­tā.

140. 11.ailē "Pār­vēr­tē­ša­na (+/–)"ar po­zi­tī­vu zī­mi no­rā­da vērts­pa­pī­ru vēr­tī­bas pa­lie­li­nā­jumu vai ar ne­ga­tī­vu zī­mi – vērts­pa­pī­ru vēr­tī­bas sa­ma­zi­nā­ju­mu.

141. 12.ailē "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" ar po­zi­tī­vu zī­mi no­rā­da vērts­pa­pī­ru vēr­tī­bas pa­lie­li­nā­ju­mu un ar ne­ga­tī­vu zī­mi – vērts­pa­pī­ru vēr­tī­bas sama­zi­nā­ju­mu va­lū­tas kur­sa svār­stī­bu re­zul­tā­tā.

142. 13.ailē "Uz­skai­tes vēr­tī­ba uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (10.+11.+12.+13.+14.)":

142.1. no­rā­da vērts­pa­pī­ru uz­skai­tes vēr­tī­bu pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gās;

142.2. rin­du da­tus aprēķina, summējot 8.ailes "Uz­skai­tes vēr­tī­ba uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu", 9.ailes "Emi­si­ja (+)", 10.ailes "Dzē­ša­na, at­pir­kša­na (–)", 11.ailes "Pār­vēr­tē­ša­na (+/–)" un 12.ailes "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" at­tie­cī­go rin­du da­tus.

143. 001.–099.rin­dā ie­rak­sta da­tus atsevišķi par kat­ru emi­tē­to pa­rā­da vērts­pa­pī­ru.

144. 100.rin­das da­tus aprēķina, summējot 001.–099.rin­das da­tus kat­rā attie­cī­ga­jā ailē no 7.ailes līdz 13.ailei (ie­skai­tot).

2.9. Veid­la­pas Nr.C-7 "Pār­skats par sais­tī­bām" aiz­pil­dī­ša­nas kār­tī­ba

145. Sais­tī­bas norāda bru­to sum­mās, ne­ie­kļau­jot uz­krā­ju­mus pa­re­dza­ma­jām sais­tī­bām.

146. Sais­tī­bas norāda, no­da­lot il­gter­mi­ņa sais­tī­bas un īs­ter­mi­ņa sais­tī­bas pēc at­li­ku­šā ter­mi­ņa.

147. Sais­tī­bas kla­si­fi­cē pēc da­rī­ju­ma partne­ra pie­de­rī­bas in­sti­tu­cionā­lo sek­to­ru kla­si­fi­kā­ci­jai un veid­la­pā norāda, sa­da­lot pa sek­to­riem un apakš­sek­to­riem.

148. 3.ailē "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu":

148.1. no­rā­da kat­ras po­zī­ci­jas at­li­ku­mu pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mā;

148.2. no­rā­dī­tie da­ti rin­dās ir vie­nā­di ar ie­priek­šē­jā pār­ska­ta pe­ri­oda 7.ailes "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (3.+4.+5.+6.)" rin­du datiem.

149. 4.ailē "Da­rī­ju­mi pār­ska­ta pe­ri­oda lai­kā (+/–)" no­rā­da attiecīgās pozīci­jas sais­tī­bu pa­lie­li­nā­ju­mu vai sa­ma­zi­nā­ju­mu pār­ska­ta perioda lai­kā.

150. 5.ailē "Ci­tas iz­mai­ņas (+/–)" no­rā­da il­gter­mi­ņa sais­tī­bu īs­ter­mi­ņa daļas rek­la­si­fi­kā­ci­ju un vien­pu­sē­ju sais­tī­bu dzē­ša­nu.

151. 6.ailē "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" no­rā­da va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas, kas ra­du­šās, pār­vēr­tē­jot va­lū­tā uz­skai­tī­tās pra­sī­bas.

152. 7.ailē "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (3.+4.+5.+6.)":

152.1. no­rā­da kat­ras po­zī­ci­jas at­li­ku­mu pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gās;

152.2. da­tus aprēķina, summējot 3.ailes "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda sāku­mu", 4.ailes "Da­rī­ju­mi pār­ska­ta pe­ri­oda lai­kā (+/–)", 5.ailes "Ci­tas iz­mai­ņas (+/–)" un 6.ailes "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" at­tie­cī­go rin­du da­tus.

153. Rin­du "1. Il­gter­mi­ņa sais­tī­bas attiecībā uz sa­ņem­ta­jiem avan­siem (1.1.+1.2.+1.3.)", "2. Il­gter­mi­ņa pa­rā­di pie­gā­dā­tā­jiem un darb­uz­ņē­mē­jiem (2.1.+2.2.+2.3.)", "3. Il­gter­mi­ņa sais­tī­bas attiecībā uz ār­val­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bu un Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas politi­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pa­sā­ku­miem (3.1.+3.2.+3.3.)", "4. Il­gter­miņa finan­šu lī­zin­ga pra­sī­bas (4.1.+4.2.+4.3.)", "5. Pā­rē­jās ie­priekš ne­kla­si­fi­cē­tās ilgter­mi­ņa kre­dīt­sais­tī­bas (5.1.+5.2.+5.3.)", "6. Īs­ter­mi­ņa pa­rā­di pie­gā­dā­tā­jiem un darb­uz­ņē­mē­jiem (6.1.+6.2.+6.3.)", "7. Īster­mi­ņa sais­tī­bas attiecībā uz sa­ņem­ta­jiem avansiem (7.1.+7.2.+7.3.)", "8. Uz­krā­tās sais­tī­bas attiecībā uz pro­cen­tu izdevumiem (8.1.+8.2.+8.3.)", "9. Pārē­jās uz­krā­tās sais­tī­bas (9.1.+9.2.+9.3.)", "10. Īs­ter­mi­ņa sais­tī­bas attiecībā uz ārval­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bu un Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas po­li­ti­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pa­sā­ku­miem (10.1.+10.2.+10.3.)", "11. No­rē­ķi­ni par dar­ba sa­mak­su un ie­tu­rē­ju­miem (iz­ņe­mot no­dok­ļus) (11.1.+11.2.+11.3.)", "12. No­dok­ļi un so­ci­ālās apdro­ši­nā­ša­nas mak­sā­ju­mi (12.1.+12.2.+12.3.)", "13. Pā­rē­jās īs­ter­miņa kre­dīt­sais­tī­bas (13.1.+13.2.+13.3.)", "14. Īs­ter­mi­ņa fi­nan­šu lī­zin­ga sais­tī­bas (14.1.+14.2.+14.3.)" un "15. Nā­ka­mo pe­ri­odu ie­ņē­mu­mi (15.1.+15.2.+15.3.)" datus aprēķina, summējot rin­du "Vis­pā­rē­jā val­dī­ba", "Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri" un "Ne­re­zi­den­ti" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

154. Rin­du "Vis­pā­rē­jā val­dī­ba" da­tus aprēķina, summējot rin­du "Valsts struk­tū­ras", "Paš­val­dī­bu struk­tū­ras" un "Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tūras" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

155. Rin­dās "Valsts struk­tū­ras" no­rā­da sais­tī­bas, ja da­rī­ju­ma par­tne­ris ir no valsts struk­tū­ras.

156. Rin­dās "Paš­val­dī­bu struk­tū­ras" no­rā­da sais­tī­bas, ja da­rī­ju­ma par­tne­ris ir no paš­val­dī­bu struk­tū­ras.

157. Rin­dās "Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras" no­rā­da sais­tī­bas, ja da­rī­ju­ma par­tne­ris ir no valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras.

158. Rin­dās "Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri" no­rā­da sais­tī­bas, ja da­rī­ju­ma partne­ris ir re­zi­dents (iz­ņe­mot sek­to­ra "Vis­pā­rē­jā val­dī­ba" sais­tī­bu sum­mu).

159. Rin­dās "Ne­re­zi­den­ti" no­rā­da sais­tī­bas, ja da­rī­ju­ma par­tne­ris ir ne­re­zi­dents.

160. 002.rin­dā "1. Il­gter­mi­ņa sais­tī­bas attiecībā uz sa­ņem­ta­jiem avan­siem (1.1.+1.2.+1.3.)" no­rā­da il­gter­mi­ņa sais­tī­bas attiecībā uz sa­ņem­ta­jiem avan­siem, ja pakal­po­ju­mus sniegs vai ak­tī­vus pie­gā­dās nā­ka­ma­jos pe­ri­odos.

161. 022.rin­dā "2. Il­gter­mi­ņa pa­rā­di pie­gā­dā­tā­jiem un darb­uz­ņē­mē­jiem (2.1.+2.2.+2.3.)" no­rā­da sais­tī­bas attiecībā uz sa­ņem­ta­jām pre­cēm un pa­kal­po­ju­miem, ku­ru atmak­sas ter­miņš būs nā­ka­ma­jos pār­ska­ta pe­ri­odos.

162. 042.rin­dā "3. Il­gter­mi­ņa sais­tī­bas attiecībā uz ār­val­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bu un Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas po­li­ti­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pa­sā­ku­miem (3.1.+3.2.+3.3.)" no­rā­da pro­jek­tu īs­te­no­ša­nas re­zul­tā­tā ra­du­šās il­gter­mi­ņa saistības.

163. 062.rin­dā "4. Il­gter­mi­ņa fi­nan­šu lī­zin­ga sais­tī­bas (4.1.+4.2.+4.3.)" no­rā­da fi­nan­šu lī­zin­ga sais­tī­bas, ku­ru at­mak­sas ter­miņš pār­sniedz vie­nu ga­du no bi­lan­ces da­tu­ma.

164. 082.rin­dā "5. Pā­rē­jās ie­priekš ne­kla­si­fi­cē­tās il­gter­mi­ņa kre­dīt­sais­tī­bas (5.1.+5.2.+5.3.)" no­rā­da pā­rē­jās il­gter­mi­ņa sais­tī­bas.

165. 102.rin­dā "6. Īs­ter­mi­ņa pa­rā­di pie­gā­dā­tā­jiem un darb­uz­ņē­mē­jiem (6.1.+6.2.+6.3.)" no­rā­da sais­tī­bas attiecībā uz sa­ņem­ta­jām pre­cēm un pa­kal­po­ju­miem, ku­ru at­mak­sas ter­miņš ne­pār­sniedz vie­nu ga­du no bi­lan­ces da­tu­ma.

166. 122.rin­dā "7. Īs­ter­mi­ņa sais­tī­bas attiecībā uz sa­ņem­ta­jiem avan­siem (7.1.+7.2.+7.3.)" no­rā­da īs­ter­mi­ņa sais­tī­bas attiecībā uz sa­ņem­ta­jiem avan­siem, ja pa­kal­po­ju­mus sniegs vai ak­tī­vus pie­gā­dās nā­ka­ma­jos pe­ri­odos un sais­tī­bu at­mak­sas ter­miņš ne­pār­sniedz vie­nu ga­du no bi­lan­ces da­tu­ma.

167. 142.rin­dā "8. Uz­krā­tās sais­tī­bas attiecībā uz pro­cen­tu iz­de­vu­miem (8.1.+8.2.+8.3.)" no­rā­da uz­krā­to sais­tī­bu ap­jo­mus par pro­cen­tu iz­de­vu­miem, kas at­tie­cas uz pār­ska­ta pe­ri­odu, bet attiecībā uz kuriem mak­sā­ju­ma ter­miņš vēl nav ie­stā­jies.

168. 162.rin­dā "9. Pā­rē­jās uz­krā­tās sais­tī­bas (9.1.+9.2.+9.3.)" no­rā­da uzkrā­to sais­tī­bu ap­jo­mus par iz­de­vu­miem, kas at­tie­cas uz pār­ska­ta pe­ri­odu, bet par kuriem at­tais­no­ju­ma do­ku­ments (piemēram, rē­ķins) pār­ska­ta pe­ri­odā nav saņemts, vai lī­dzī­gas sais­tī­bas (pie­mē­ram, de­ta­li­zē­tas uz­krā­tās sais­tī­bas iestādes dar­bi­nie­ku at­va­ļi­nā­ju­ma iz­mak­sām).

169. 182.rin­dā "10. Īs­ter­mi­ņa sais­tī­bas attiecībā uz ār­val­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bu un Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas po­li­ti­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pa­sā­ku­miem (10.1.+10.2.+10.3.)" no­rā­da pro­jek­tu īs­te­no­ša­nas re­zul­tā­tā ra­du­šās īs­ter­mi­ņa sais­tī­bas, kuru atmaksas termiņš ne­pār­sniedz vie­nu ga­du no bi­lan­ces da­tu­ma.

170. 202.rin­dā "11. No­rē­ķi­ni par dar­ba sa­mak­su un ie­tu­rē­ju­miem (izņemot no­dok­ļus) (11.1.+11.2.+11.3.)" no­rā­da ie­stā­des sais­tī­bas pret per­so­nā­lu par kār­tē­jā mē­ne­ša dar­ba sa­mak­su, kā arī no­rā­da de­po­nē­to (ne­iz­ņem­to) dar­ba samak­su, ap­rē­ķi­nā­tos un vēl ne­pār­skai­tī­tos ie­tu­rē­ju­mus no dar­bi­nie­ku dar­ba samak­sas, dar­bi­nie­ka ap­dro­ši­nā­ša­nas mak­sā­ju­mus un ci­tus ie­priekš ne­no­sauk­tos ie­tu­rē­ju­mus no dar­bi­nie­ka al­gas.

171. 222.rin­dā "12. No­dok­ļi un so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas mak­sā­ju­mi (12.1.+12.2.+12.3.)" no­rā­da ie­stā­des sais­tī­bas attiecībā uz no­dok­ļiem.

172. 242.rin­dā "13. Pā­rē­jās īs­ter­mi­ņa kre­dīt­sais­tī­bas (13.1.+13.2.+13.3.)" no­rā­da pā­rē­jās ie­priekš ne­kla­si­fi­cē­tās sais­tī­bas pret per­so­nā­lu, sais­tī­bas attiecībā uz saņem­to dro­šī­bas nau­du un ci­tiem nau­das lī­dzek­ļiem, ku­rus bu­dže­ta ie­stā­de saņē­mu­si, rī­ko­jot kon­kur­sus, iz­so­les vai ci­tos ga­dī­ju­mos, un sais­tī­bas pret budže­tu, kas ra­du­šās kon­sta­tē­to iz­trū­ku­mu dēļ (iz­ņe­mot sais­tī­bas attiecībā uz finanšu līzingu).

173. 262.rin­dā "14. Īs­ter­mi­ņa fi­nan­šu lī­zin­ga sais­tī­bas (14.1.+14.2.+14.3.)" no­rā­da fi­nan­šu lī­zin­ga sais­tī­bas, ku­ru at­mak­sas ter­miņš ne­pār­sniedz vienu ga­du no bi­lan­ces da­tu­ma.

174. 282.rin­dā "15. Nā­ka­mo pe­ri­odu ie­ņē­mu­mi (15.1.+15.2.+15.3.)" norā­da sa­ņem­to samak­su par pa­kal­po­ju­miem, ku­rus sniegs nā­ka­ma­jos pār­ska­ta pe­ri­odos, ne­iz­mak­sā­tās pen­si­jas un pa­bal­stus, nā­ka­mo pe­ri­odu ieņē­mu­mus, kas ra­du­šies sais­tī­bā ar ES fi­nan­sē­ta­jiem pro­jek­tiem, kā arī citus ie­priekš nekla­si­fi­cē­tos nā­ka­mo pe­ri­odu ie­ņē­mu­mus.

175. 302.rin­dā "16. Sais­tī­bas ko­pā (16.1.+16.2.+16.3.)" datus aprēķina, summējot 304.rin­das "16.1. Vis­pā­rē­jā val­dī­ba (16.1.1.+16.1.2.+16.1.3.)", 310.rin­das "16.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri (010.+030.+050.+070.+090.+
110.+130.+150.+170.+190.+210.+230.+250.+270.+290.)" un 312.rin­das "16.3. Ne­re­zi­den­ti (012.+032.+052.+072.+092.+112.+132.+152.+172.+192.+212.+232.+252.+272.+292.)" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

176. 304.rin­dā "16.1. Vis­pā­rē­jā val­dī­ba (16.1.1.+16.1.2.+16.1.3.)" datus aprēķina, summējot 305.rin­das "16.1.1. Valsts struktūras (005.+025. +045.+065.+085. +105.+125.+145. +165.+185. +205.+225.+245. +265.+285.)", 306.rindas "16.1.2. Pašvaldību struktūras (006.+026.+046.+066. +086.+106.+126. +146.+166. +186.+206.+226. +246.+266.+286.)" un 307.rin­das "16.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras(007.+027. +047.+067.+087. +107.+127.+147.+167. +187.+207. +227.+247. +267.+287.)" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

177. 305.rin­dā "16.1.1. Valsts struk­tū­ras (005.+025.+045.+065.+085.+105.+125.+145.+165.+185.+205.+225.+245.+265.+285.)" datus aprēķina, sum­mējot 005.rin­das "1.1.1. Valsts struk­tū­ras", 025.rin­das "2.1.1. Valsts struk­tū­ras", 045.rin­das "3.1.1. Valsts struk­tū­ras", 065.rin­das "4.1.1. Valsts struk­tū­ras", 085.rin­das "5.1.1. Valsts struk­tū­ras", 105.rin­das "6.1.1. Valsts struk­tū­ras", 125.rin­das "7.1.1. Valsts struk­tū­ras", 145.rin­das "8.1.1. Valsts struk­tū­ras", 165.rin­das "9.1.1. Valsts struk­tū­ras", 185.rin­das "10.1.1. Valsts struk­tū­ras", 205.rin­das "11.1.1. Valsts struk­tū­ras", 225.rin­das "12.1.1. Valsts struk­tū­ras", 245.rin­das "13.1.1. Valsts struk­tū­ras", 265.rin­das "14.1.1. Valsts struk­tū­ras" un 285.rin­das "15.1.1. Valsts struk­tū­ras" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

178. 306.rin­dā "16.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras (006.+026.+046.+066.+086.+106.+126.+146.+166.+186.+206.+226.+246.+266.+286.)" datus aprēķina, summējot 006.rin­das "1.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 026.rin­das "2.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 046.rin­das "3.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 066.rin­das "4.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 086.rin­das "5.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 106.rin­das "6.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 126.rin­das "7.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 146.rin­das "8.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 166.rin­das "9.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras" un 186.rin­das "10.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 206.rin­das "11.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 226.rin­das "12.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 246.rin­das "13.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 266.rin­das "14.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras" un 286.rin­das "15.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

179. 307.rin­dā "16.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras (007.+027.+047.+067.+087.+107.+127.+147.+167.+187.+207.+227.+247.+267.+287.)" datus aprēķina, summējot 007.rin­das "1.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 027.rin­das "2.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 047.rin­das "3.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 067.rin­das "4.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 087.rin­das "5.1.3. Valsts sociālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 107.rin­das "6.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 127.rin­das "7.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 147.rin­das "8.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 167.rin­das "9.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 187.rin­das "10.1.3. Valsts soci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 207.rin­das "11.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 227.rin­das "12.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 247.rin­das "13.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 267.rin­das "14.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras" un 287.rin­das "15.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

180. 310.rin­dā "16.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri (010.+030.+050.+070.+090.+110.+130.+150.+170.+190.+210.+230.+250.+270.+290.)" datus aprēķina, summējot 010.rin­das "1.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 030.rin­das "2.2. Pā­rē­jie rezi­den­tu sek­to­ri", 050.rin­das "3.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 070.rin­das "4.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 090.rin­das "5.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 110.rin­das "6.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 130.rin­das "7.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 150.rin­das "8.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 170.rin­das "9.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri" un 190.rin­das "10.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 210.rin­das "11.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 230.rin­das "12.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 250.rin­das "13.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 270.rin­das "14.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri" un 290.rin­das "15.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

181. 312.rin­dā "16.3. Ne­re­zi­den­ti (012.+032.+052.+072.+092.+112.+132.+152.+172.+192.+212.+232.+252.+272.+292.)" datus aprēķina, summējot 012.rin­das "1.3. Ne­re­zi­den­ti", 032.rin­das "2.3. Ne­re­zi­den­ti", 052.rin­das "3.3. Ne­re­zi­den­ti", 072.rin­das "4.3. Ne­re­zi­den­ti", 092.rin­das "5.3. Ne­re­zi­den­ti", 112.rin­das "6.3. Ne­re­zi­den­ti", 132.rin­das "7.3. Ne­re­zi­den­ti", 152.rin­das "8.3. Ne­re­zi­den­ti", 172.rin­das "9.3. Ne­re­zi­den­ti", 192.rin­das "10.3. Ne­re­zi­den­ti", 212.rin­das "11.3. Ne­re­zi­den­ti", 232.rin­das "12.3. Ne­re­zi­den­ti", 252.rin­das "13.3. Ne­re­zi­den­ti", 272.rin­das "14.3. Ne­re­zi­den­ti" un 292.rin­das "15.3. Ne­re­zi­den­ti" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

2.10. Veid­la­pas Nr.C-8 "Uz­krā­ju­mu iz­mai­ņu pār­skats" aiz­pil­dī­ša­nas kār­tī­ba

182. Uz­krā­ju­mus kla­si­fi­cē pēc da­rī­ju­mā ie­sais­tī­tās pus­es pie­de­rī­bas in­sti­tu­ci­onā­lo sek­to­ru kla­si­fi­kā­ci­jai un veid­la­pā norāda, sa­da­lot pa sekto­riem un apakš­sek­to­riem.

183. 3.ailē "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu":

183.1. no­rā­da kat­ras po­zī­ci­jas at­li­ku­mu uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu;

183.2. no­rā­dī­tie da­ti rin­dās ir vienādi ar ie­priek­šē­jā pār­ska­ta pe­ri­oda 7.ailes "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (3.+4.+5.+6.)" rin­du da­tiem.

184. 4.ailē "Da­rī­ju­mi pār­ska­ta pe­ri­odā (+/–)" no­rā­da attiecīgās po­zī­ci­jas uz­krā­ju­mu pa­lie­li­nā­ju­mu vai sa­ma­zi­nā­ju­mu (ne­ie­tve­rot va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas un ci­tas iz­mai­ņas) la­tos pār­ska­ta pe­ri­oda lai­kā.

185. 5.ailē "Ci­tas iz­mai­ņas (+/–)" no­rā­da uz­krā­ju­mu iz­mai­ņas, ja kon­sta­tēts, ka sā­kot­nē­ji iz­vei­do­tie uz­krā­ju­mi vairs nav ne­pie­cie­ša­mi.

186. 6.ailē "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" no­rā­da va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas, kas ra­du­šās, pār­vēr­tē­jot valūtas uz­krā­ju­mus.

187. 7.ailē "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (3.+4.+5.+6.)":

187.1. no­rā­da kat­ras po­zī­ci­jas at­li­ku­mu pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gās;

187.2. da­tus aprēķina, summējot 3.ailes "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda sāku­mu", 4.ailes "Da­rī­ju­mi pār­ska­ta pe­ri­odā (+/–)", 5.ailes "Ci­tas iz­mai­ņas(+/–)" un 6.ailes "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" at­tie­cī­go rin­du da­tus.

188. Rin­du "1. Uz­krā­ju­mi pir­cē­ju un pa­sū­tī­tā­ju pa­rā­diem (1.1.+1.2.+1.3.)", "2. Uz­krā­ju­mi pra­sī­bām ār­val­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bas un Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas po­li­ti­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pa­sā­ku­miem (2.1.+2.2.+2.3.)", "3. Uz­krā­ju­mi prasī­bām pret per­so­nā­lu (3.1.+3.2.+3.3.)", "4. Uz­krā­ju­mi uz­krā­tajiem ie­ņē­mu­miem (4.1.+4.2.+4.3.)", "5. Uz­krā­ju­mi iz­snieg­ta­jiem aiz­de­vu­miem (5.1.+5.2.+5.3.)", "6. Uz­krā­ju­mi pā­rē­jām de­bi­to­ru pra­sī­bām (6.1.+6.2.+6.3.)", "7. Uz­krā­ju­mi pa­re­dzē­ta­jām sais­tī­bām (7.1.+7.2.+7.3.)" da­tus aprēķina, summējot rin­du "Vis­pā­rē­jā val­dī­ba", "Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri" un "Nerezidenti" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

189. Rin­du "Vis­pā­rē­jā val­dī­ba" da­tus aprēķina, summējot rin­du "Valsts struk­tū­ras", "Paš­val­dī­bu struk­tū­ras" un "Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

190. Rin­dās "Valsts struk­tū­ras" no­rā­da uz­krā­ju­mu sum­mu, kas ap­rē­ķi­nā­ta sais­tī­bām vai pra­sī­bām, ja pre­tsek­to­ra da­rī­ju­ma par­tne­ris ir no valsts struk­tū­ras.

191. Rin­dās "Paš­val­dī­bu struk­tū­ras" no­rā­da uz­krā­ju­mu sum­mu, kas ap­rē­ķi­nā­ta sais­tī­bām vai pra­sī­bām, ja pre­tsek­to­ra da­rī­ju­ma par­tne­ris ir no paš­val­dī­bu struk­tū­ras.

192. Rin­dās "Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras" no­rā­da uz­krā­ju­mu sum­mu, kas ap­rē­ķi­nā­ta sais­tī­bām vai pra­sī­bām, ja pre­tsek­to­ra da­rī­ju­ma par­tne­ris ir no valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras.

193. Rin­dās "Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri" no­rā­da uz­krā­ju­mu sum­mu, kas aprē­ķi­nā­ta sais­tī­bām vai pra­sī­bām, ja pre­tsek­to­ra da­rī­ju­ma par­tne­ris ir re­zi­dents (iz­ņe­mot sek­to­ra "Vis­pā­rē­jā val­dī­ba" sais­tī­bu sum­mu).

194. Rin­dās "Ne­re­zi­den­ti" norāda uz­krā­ju­mu sum­mu, kas ap­rē­ķi­nā­ta saistī­bām vai pra­sī­bām, ja pre­tsek­to­ra da­rī­ju­ma par­tne­ris ir ne­re­zi­dents.

195. 002.rin­dā "1. Uz­krā­ju­mi pir­cē­ju un pa­sū­tī­tā­ju pa­rā­diem (1.1.+1.2.+1.3.)" no­rā­da iz­vei­do­tos uz­krā­ju­mus pir­cē­ju un pa­sū­tī­tā­ju pa­rā­diem.

196. 022.rin­dā "2. Uz­krā­ju­mi pra­sī­bām attiecībā uz ār­val­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bu un Eiro­pas Sa­vie­nī­bas po­li­ti­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pa­sā­ku­miem (2.1.+2.2.+2.3.)" no­rā­da iz­vei­do­tos uz­krā­ju­mus ne­dro­ša­jām pra­sī­bām attiecībā uz ārval­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bas un Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas po­li­ti­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pa­sā­ku­miem.

197. 042.rin­dā "3. Uz­krā­ju­mi pra­sī­bām pret per­so­nā­lu (3.2.)" no­rā­da izvei­do­tos uz­krā­ju­mus ne­dro­ša­jām pra­sī­bām pret per­so­nā­lu.

198. 062.rin­dā "4. Uz­krā­ju­mi uz­krā­tajiem ie­ņē­mu­miem (4.1.+4.2.+4.3.)" no­rā­da iz­vei­do­tos uz­krā­ju­mus uz­krā­ta­jiem ie­ņē­mu­miem.

199. 082.rin­dā "5. Uz­krā­ju­mi iz­snieg­ta­jiem aiz­de­vu­miem (5.1.+5.2.+5.3.)" no­rā­da uz­krā­ju­mus aiz­de­vu­miem ne­dro­šās (ap­šau­bā­mās) sum­mas ap­mē­rā.

200. 102.rin­dā "6. Uz­krā­ju­mi pā­rē­jām de­bi­to­ru pra­sī­bām (6.1.+6.2.+6.3.)" no­rā­da uz­krā­ju­mus pā­rē­jām ie­priekš ne­kla­si­fi­cē­ta­jām de­bi­to­ru pra­sī­bām.

201. 122.rin­dā "7. Uz­krā­ju­mi pa­re­dzē­ta­jām sais­tī­bām (7.1.+7.2.+7.3.)" no­rā­da uz­krā­ju­mus tā­dām sais­tī­bām, ku­rām nav pre­cī­zi zi­nāms ap­joms vai diena, kad mak­sā­jums būs jā­veic.

202. 142.rin­dā "8. Uz­krā­ju­mi ko­pā (8.1.+8.2.+8.3.)" datus aprēķina, summējot 144.rin­das "8.1. Vis­pā­rē­jā val­dī­ba (8.1.1.+8.1.2.+8.1.3.)", 150.rindas "8.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri (010.+030.+050.+070.+090.+110.+130.)" un 152.rindas "8.3. Ne­re­zi­den­ti (012.+032.+072.+092.+112.+132.)" at­tie­cī­go aiļu datus.

203. 144.rin­dā "8.1. Vis­pā­rē­jā val­dī­ba (8.1.1.+8.1.2.+8.1.3.)" datus aprē­ķina, summējot 145.rin­das "8.1.1. Valsts struk­tū­ras (005.+025.+065.+085.+105.+125.)", 146.rin­das "8.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras (006.+026.+066.+086.+106.+126.)" un 147.rin­das "8.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras (007.+027.+067.+087.+107.+127.)" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

204. 145.rin­dā "8.1.1. Valsts struk­tū­ras (005.+025.+065.+085.+105.+125.)" datus aprēķina, summējot 005.rin­das "1.1.1. Valsts struk­tū­ras", 025.rin­das "2.1.1. Valsts struk­tū­ras", 065.rin­das "4.1.1. Valsts struk­tū­ras", 085.rin­das "5.1.1. Valsts struk­tū­ras", 105.rin­das "6.1.1. Valsts struk­tū­ras" un 125.rin­das "7.1.1. Valsts struk­tū­ras" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

205. 146.rin­dā "8.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras (006.+026.+066.+086.+106.+126.)" datus aprēķina, summējot 006.rin­das "1.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 026.rin­das "2.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 066.rin­das "4.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 086.rin­das "5.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras", 106.rin­das "6.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras" un 126.rin­das "7.1.2. Paš­val­dī­bu struk­tū­ras" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

206. 147.rin­dā "8.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras (007.+027.+067.+087.+107.+127.)" datus aprēķina, summējot 007.rin­das "1.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 027.rin­das "2.1.3. Valsts sociālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 067.rin­das "4.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 087.rin­das "5.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras", 107.rin­das "6.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras" un 127.rin­das "7.1.3. Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas struk­tū­ras" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

207. 150.rin­dā "8.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri (010.+030.+050.+070.+090.+110.+130.)" datus aprēķina, summējot 010.rin­das "1.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 030.rin­das "2.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 050.rin­das "3.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 070.rin­das "4.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 090.rin­das "5.2. Pārējie re­zi­den­tu sek­to­ri", 110.rin­das "6.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri" un 130.rin­das "7.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

208. 152.rin­dā "8.3. Ne­re­zi­den­ti (012+032+072+092+112+132)" datus aprēķina, summējot 012.rin­das "1.3. Ne­re­zi­den­ti", 032.rin­das "2.3. Ne­re­zi­den­ti", 072.rin­das "4.3. Ne­re­zi­den­ti", 092.rin­das "5.3. Ne­re­zi­den­ti", 112.rin­das "6.3. Ne­re­zi­den­ti" un 132.rin­das "7.3. Ne­re­zi­den­ti" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

3. Vienkāršotā veidlapu aizpildīšanas kārtība

209. Veidlapu Nr.C-1 "Naudas līdzekļu izmaiņu pārskats" aizpilda atbilstoši šo noteikumu 2.3.apakšpunktam.

210. Veidlapu Nr.C-2 "Iegādāto parāda vērtspapīru izmaiņu pārskats" aizpilda atbilstoši šo noteikumu 2.4.apakšpunktam (neaizpildot 4.aili).

211. Veidlapu Nr.C-3 "Aizdevumu izmaiņu pārskats" aizpilda atbilstoši šo noteikumu 2.5.apakšpunktam (neaizpildot 3.aili).

3.1. Vienkāršotā veidlapas Nr.C-4 "Ieguldījumu akcijās un citā pašu kapitālā izmaiņu pārskats" aizpildīšanas kārtība

212. 3.ailē "Ie­gul­dī­ju­ma uz­skai­tes vēr­tī­ba uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu":

212.1. no­rā­da ie­gul­dī­ju­ma uz­skai­tes vēr­tī­bu pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mā;

212.2. no­rā­dī­tie da­ti rin­dās ir vie­nā­di ar ie­priek­šē­jā pār­ska­ta pe­ri­oda 11.ailes "Ie­gul­dī­ju­ma uz­skai­tes vēr­tī­ba uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)" rin­du da­tiem.

213. 4.ailē "Ie­gā­de (+)" ar po­zi­tī­vu zī­mi no­rā­da pa­lie­li­nā­ju­mu līdz­da­lī­bas da­ļās at­tie­cī­ga­jā līdz­da­lī­bas vei­dā, iz­man­to­jot nau­das no­rē­ķi­nus.

214. 5.ailē "Sa­ņem­ša­na (+)" ar po­zi­tī­vu zī­mi no­rā­da pa­lie­li­nā­ju­mu līdz­da­lī­bas da­ļās at­tie­cī­ga­jā līdz­da­lī­bas vei­dā, ku­rš no­ti­cis bez nau­das no­rē­ķi­niem.

215. 6.ailē "Pār­do­ša­na (–)" ar ne­ga­tī­vu zī­mi no­rā­da sa­ma­zi­nā­ju­mu līdz­da­lī­bas da­ļās at­tie­cī­ga­jā līdz­da­lī­bas vei­dā, iz­man­to­jot nau­das no­rē­ķi­nus.

216. 7.ailē "Iz­slēg­ša­na (–)" ar ne­ga­tī­vu zī­mi no­rā­da sa­ma­zi­nā­ju­mu līdz­da­lī­bas da­ļās at­tie­cī­ga­jā līdz­da­lī­bas vei­dā, kas ra­dies, iz­slē­dzot da­ļas no uz­skai­tes, nesaņemot atlīdzību.

217. 8.ailē "No­do­ša­na (–)" ar ne­ga­tī­vu zī­mi no­rā­da sa­ma­zi­nā­ju­mu līdz­da­lī­bas da­ļās at­tie­cī­ga­jā līdz­da­lī­bas vei­dā, kas ra­dies, no­do­dot ie­gul­dī­ju­ma da­ļas.

218. 9.ailē "Citas izmaiņas (+/–)" no­rā­da iz­mai­ņas uz­ņē­mu­ma vēr­tī­bā, kas ra­du­šās, pār­vēr­tē­jot at­tie­cī­go ie­gul­dī­ju­mu. Vēr­tī­bas pa­lie­li­nā­ju­mu no­rā­da ar po­zi­tī­vu zī­mi, bet sa­ma­zi­nā­ju­mu – ar ne­ga­tī­vu zī­mi. Šo aili aiz­pil­da ti­kai ta­jā pār­ska­ta pe­ri­odā, kad no­ti­ku­si pār­vēr­tē­ša­na.

219. 10.ailē "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" no­rā­da va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas, ku­ras ra­du­šās pār­ska­ta pe­ri­oda lai­kā, ja da­rī­ju­mi ar ie­gul­dī­ju­miem no­ti­ku­ši ār­val­stu va­lū­tā, vai pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gās, pār­vēr­tē­jot ie­gul­dī­ju­mu ak­ci­jās un ci­tā pa­šu ka­pi­tā­lā la­tos, kas sā­kot­nē­ji ie­gul­dīts ār­val­stu va­lū­tā.

220. 11.ailē "Ie­gul­dī­ju­ma uz­skai­tes vēr­tī­ba uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)":

220.1. no­rā­da ie­gul­dī­ju­ma uz­skai­tes vēr­tī­bu pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gās;

220.2. rindu datus aprēķina, summējot 3.ailes "Ie­gul­dī­ju­ma uz­skai­tes vērtī­ba uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu", 4.ailes "Ie­gā­de (+)", 5.ailes "Sa­ņem­ša­na (+)", 6.ailes "Pār­do­ša­na (–)", 7.ailes "Iz­slēg­ša­na (–)", 8.ailes "No­do­ša­na (–)", 9.ailes "Citas izmaiņas (+/–)" un 10.ailes "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" attiecīgo rin­du da­tus.

221. Veidlapā Nr.C-4 "Ieguldījumu akcijās un citā pašu kapitālā izmaiņu pārskats" aizpilda (nesadalot pa sektoriem un apakšsektoriem) 002.rindu "I. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā (004.+024.)", 004.rindu "1. Kotētās akcijas (1.1.+1.2.)", 024.rindu "Pārējās akcijas un cits pašu kapitāls (2.1.+2.2.)", 054.rindu "II. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā (056.+076.)", 056.rindu "1. Kotētās akcijas (1.1.+1.2.)", 076.rindu "Pārējās akcijas un cits pašu kapitāls (2.1.+2.2.)", 112.rindu "IV. Finanšu ieguldījumi biržās kotētu kapitālsabiedrību kapitālā (114.+120.)", 132.rindu "V. Finanšu ieguldījumi biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā (114.+120.)" un 162.rindu "VI. Pārējie finanšu ieguldījumi – ieguldījumu fondu apliecības (164.+168.)".

222. 002.rin­dā "I. Līdz­da­lī­ba rad­nie­cī­go ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bu ka­pi­tā­lā (004.+024.)":

222.1. no­rā­da ie­gul­dī­ju­mus ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bās, kur ie­stā­dei pie­der 50 % ka­pi­tā­la vai vai­rāk (mei­tas uz­ņē­mu­mi);

222.2. da­tus aprēķina, summējot 004.rin­das "1. Ko­tē­tās ak­ci­jas (1.1.+1.2.)" un 024.rin­das "2. Pā­rē­jās ak­ci­jas un cits pa­šu ka­pi­tāls (2.1.+2.2.)" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

223. 004.rin­dā "1. Ko­tē­tās ak­ci­jas (1.1.+1.2.)" no­rā­da ie­stā­des ie­gul­dī­juma da­ļu rad­nie­cī­ga­jā ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bā, ku­ras ak­ci­jas ko­tē­jas bir­žā.

224. 024.rin­dā "2. Pā­rē­jās ak­ci­jas un cits pa­šu ka­pi­tāls (2.1.+2.2.)" no­rā­da ie­stā­des ie­gul­dī­ju­ma da­ļu pā­rē­jās rad­nie­cī­ga­jās ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bās.

225. 054.rin­dā "II. Līdz­da­lī­ba aso­ci­ēto ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bu ka­pi­tā­lā (056.+076.)":

225.1. no­rā­da ie­gul­dī­ju­mus ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bās, kur ie­stā­dei pie­der 20–50 % ka­pi­tā­la (aso­ci­ētie uz­ņē­mu­mi);

225.2. da­tus aprēķina, summējot 056.rin­das "1. Ko­tē­tās ak­ci­jas (1.1.+1.2.)" un 076.rin­das "2. Pā­rē­jās ak­ci­jas un cits pa­šu ka­pi­tāls (2.1.+2.2.)" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

226. 056.rin­dā "1. Ko­tē­tās ak­ci­jas (1.1.+1.2.)" no­rā­da ie­stā­des ie­gul­dī­juma da­ļu aso­ci­ēta­jā ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bā, ku­ras ak­ci­jas ko­tē­jas bir­žā.

227. 076.rin­dā "2. Pā­rē­jās ak­ci­jas un cits pa­šu ka­pi­tāls (2.1.+2.2.)" no­rā­da ie­stā­des ie­gul­dī­ju­ma da­ļu pā­rē­jās aso­ci­ēta­jās ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bās.

228. 112.rin­dā "IV. Fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­mi bir­žās ko­tē­tu ka­pi­tāl­sa­bied­rību ka­pi­tā­lā (114.+120.)" no­rā­da ie­gul­dī­ju­mus tādu ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bu ka­pi­tā­lā, kur iestādei pie­der ma­zāk par 20 % ka­pi­tā­la un ku­ru ak­ci­jas ko­tējas fon­du bir­žā.

229. 132.rin­dā "V. Fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­mi bir­žās ne­ko­tē­tu ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bu ka­pi­tā­lā (134.+150.)" no­rā­da ie­gul­dī­ju­mus tādu ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bu ka­pi­tā­lā, kur bu­dže­ta ie­stā­dei pie­der ma­zāk par 20 % ka­pi­tā­la un ku­ru ak­ci­jas ne­ko­tē­jas biržās.

230. 162.rin­dā "VI. Pā­rē­jie fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­mi – ieguldījuma fondu apliecības (164.+168.)" no­rā­da fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­mus ie­gul­dī­ju­mu fon­du ap­lie­cī­bās.

231. 176.rin­dā "Ko­pā" da­tus aprēķina, summējot 002.rin­das "I. Līdz­da­lība rad­nie­cī­go ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bu ka­pi­tā­lā (004.+024.)", 054.rin­das "II. Līdz­da­lī­ba aso­ci­ēto ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bu ka­pi­tā­lā (056.+076.)", 112.rin­das "IV. Fi­nan­šu iegul­dī­ju­mi bir­žās ko­tē­tu ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bu ka­pi­tā­lā (114.+120.)", 132.rin­das "V. Fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­mi bir­žās ne­ko­tē­tu ka­pi­tāl­sa­bied­rī­bu ka­pi­tā­lā (134.+150.)" un 162.rin­das "VI. Pā­rē­jie fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­mi – ieguldījuma fondu apliecības (164.+168.)" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

3.2. Vienkāršotā veidlapas Nr.C-5 "Pārskats par prasībām"
aizpildīšanas kārtība

232. 3.ailē "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu":

232.1. no­rā­da kat­ras po­zī­ci­jas at­li­ku­mu pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mā;

232.2. no­rā­dī­tie da­ti rin­dās ir vie­nā­di ar ie­priek­šē­jā pār­ska­ta pe­ri­oda 7.ailes "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (3.+4.+5.+6.)" rin­du da­tiem.

233. 4.ailē "Da­rī­ju­mi pār­ska­ta pe­ri­oda lai­kā (+/–)" no­rā­da at­bil­sto­šās pozī­ci­jas ap­gro­zī­ju­mu pār­ska­ta pe­ri­odā, ie­kļau­jot arī sav­star­pē­jo de­bi­to­ru–kredi­to­ru pa­rā­du no­rak­stī­ša­nu.

234. 5.ailē "Ci­tas iz­mai­ņas (+/–)" no­rā­da il­gter­mi­ņa da­ļas rek­la­si­fi­kā­ci­ju un bez­ce­rī­go de­bi­to­ra pa­rā­du no­rak­stī­ša­nu.

235. 6.ailē "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" no­rā­da va­lū­tas kur­sa svār­stības, kas ra­du­šās, pār­vēr­tē­jot va­lū­tas pra­sī­bas.

236. 7.ailes "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (3.+4.+5.+6.)" rin­dās:

236.1. no­rā­da kat­ras po­zī­ci­jas at­li­ku­mu pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gās;

236.2. da­tus ap­rē­ķi­na, sum­mē­jot 3.ailes "At­li­kums pār­ska­ta pe­ri­oda sākumā", 4.ailes "Da­rī­ju­mi pār­ska­ta pe­ri­odā (+/–)", 5.ailes "Ci­tas iz­mai­ņas (+/–)" un 6.ailes "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" at­tie­cī­go rin­du da­tus.

237. Rindās "Pārējie rezidentu sektori" norāda prasību pozīciju kopsum­mas, nesadalot tās pa sektoriem un apakšsektoriem.

238. Veidlapā Nr.C-5 "Pār­skats par pra­sī­bām" aizpilda 002.rin­du "1. Avan­sa mak­sā­ju­mi (1.1.+1.2.+1.3.)", 010.rindu "1.2. Pārējie rezidentu sektori", 042.rindu "3. Avan­sa mak­sā­ju­mi (3.1.+3.2.+3.3.)", 050.rindu "3.2. Pārējie rezidentu sektori", 062.rindu "4. Pir­cē­ju un pa­sū­tī­tā­ju pa­rā­di (4.1.+4.2.+4.3.)", 070.rindu "4.2. Pārējie rezidentu sektori", 082.rindu "5. Pra­sī­bas attiecībā uz ār­val­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bu un Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas po­li­ti­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pa­sā­ku­miem (5.1.+5.2.+5.3.)", 090.rindu "5.2. Pārējie rezidentu sektori", 142.rindu "8. Pār­mak­sā­tie no­dok­ļi (8.1.+8.2.+8.3.)", 150.rindu "8.2. Pārējie rezidentu sektori", 162.rindu "9. Pra­sī­bas pret per­so­nā­lu (9.2.)", 170.rindu "9.2. Pārējie rezidentu sektori", 182.rindu "10. Pā­rē­jās pra­sī­bas (10.1.+10.2.+10.3.)", 190.rindu "10.2. Pārējie rezidentu sektori", 202.rindu "11. Nā­ka­mo pe­ri­odu iz­de­vu­mi ār­val­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bas un Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas po­li­ti­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pa­sā­ku­miem (11.1.+11.2.+11.3.)", 210.rindu "11.2. Pārējie rezidentu sektori", 222.rindu "12. Nā­ka­mo pe­ri­odu iz­de­vu­mi (12.1.+12.2.+12.3.)", 230.rindu "12.2. Pārējie rezidentu sektori", 242.rindu "13. Prasības kopā (13.1.+13.2.+13.3.)" un 250.rindu "13.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri (010.+030.+070.+090.+110.+130.+150.+170.+190.+210.+230.)".

239. 002.rindā "1. Avan­sa mak­sā­ju­mi (1.1.+1.2.+1.3.)":

239.1. norāda avansa maksājumus par nemateriālajiem ieguldījumiem un avansa maksājumus par pamatlīdzekļiem;

239.2. dati ir vienādi ar 010.rindas "1.2. Pārējie rezidentu sektori" attiecīgo aiļu datiem.

240. 042.rindā "3. Avan­sa mak­sā­ju­mi (3.1.+3.2.+3.3.)":

240.1. norāda avansa maksājumus par precēm un pakalpojumiem;

240.2. dati ir vienādi ar 050.rindas "3.2. Pārējie rezidentu sektori" attiecīgo aiļu datiem.

241. 062.rindā "4. Pir­cē­ju un pa­sū­tī­tā­ju pa­rā­di (4.1.+4.2.+4.3.)":

241.1. norāda norēķinus ar pircējiem un pasūtītājiem;

241.2. dati ir vienādi ar 070.rindas "4.2. Pārējie rezidentu sektori" attiecīgo aiļu datiem.

242. 082.rindā "5. Pra­sī­bas attiecībā uz ār­val­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bu un Eiro­pas Savie­nī­bas po­li­ti­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pa­sā­ku­miem (5.1.+5.2.+5.3.)":

242.1. norāda norēķinus par SAPARD projektiem, norēķinus ar Eiropas Komisiju par ISPA projektiem, norēķinus ar darbuzņēmējiem (kontraktoriem) par ISPA projektiem, norēķinus ar citiem budžetiem par ISPA projektiem;

242.2. dati ir vienādi ar 090.rindas "5.2. Pārējie rezidentu sektori" attiecīgo aiļu datiem.

243. 142.rindā "8. Pār­mak­sā­tie no­dok­ļi (8.1.+8.2.+8.3.)":

243.1. norāda iepriekš samaksātos nodokļus;

243.2. dati ir vienādi ar 150.rindas "8.2. Pārējie rezidentu sektori" attiecīgo aiļu datiem.

244. 162.rindā "9. Pra­sī­bas pret per­so­nā­lu (9.2.)":

244.1. norāda norēķinus ar avansieriem, norēķinus par iztrūkumiem, pārējās prasības pret personālu un norēķinus par studentu kreditēšanu;

244.2. dati ir vienādi ar 170.rindas "9.2. Pārējie rezidentu sektori" attiecīgo aiļu datiem.

245. 182.rindā "10. Pā­rē­jās pra­sī­bas (10.1.+10.2.+10.3.)":

245.1. norāda norēķinus par radniecīgo un asociēto uzņēmumu parādiem un norēķinus ar citiem debitoriem;

245.2. dati ir vienādi ar 190.rindas "10.2. Pārējie rezidentu sektori" attiecīgo aiļu datiem.

246. 202.rindā "11. Nā­ka­mo pe­ri­odu iz­de­vu­mi ār­val­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bas un Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas po­li­ti­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pa­sā­ku­miem (11.1.+11.2.+11.3.)":

246.1. norāda nākamo periodu izdevumus par ISPA projektiem;

246.2. dati ir vienādi ar 210.rindas "11.2. Pārējie rezidentu sektori" attiecīgo aiļu datiem.

247. 222.rindā "Nākamo periodu izdevumi":

247.1. norāda izdevumus naudā, kas attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem, materiālu izlietojumu pasākumos, kas atbilst nākamo periodu izdevumiem, darba samaksu pasākumos, kas atbilst nākamo periodu izdevumiem, un aprēķinātās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darba samaksu pasākumos, kas atbilst nākamo periodu izmaksām;

247.2. dati ir vienādi ar 230.rindas "12.2. Pārējie rezidentu sektori" attiecīgo aiļu datiem.

248. 242.rindas "13. Prasības kopā (13.1.+13.2.+13.3.)" dati ir vienādi ar 250.rindas "13.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri (010.+030.+070.+090.+110.+130.+150.+170.+190.+210.+230.)" attiecīgo aiļu datiem.

249. 250.rin­dā "13.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri (010.+030.+070.+090.+110.+130.+150.+170.+190.+210.+230.)" datus aprēķina, summējot 010.rin­das "1.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 050.rin­das "3.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 070.rin­das "4.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 090.rin­das "5.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 150.rin­das "8.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 170.rin­das "9.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 190.rin­das "10.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 210.rin­das "11.2. Pārē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri" un 230.rin­das "12.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

3.3. Vienkāršotā veidlapas Nr.C-6 "Emitēto parāda vērtspapīru izmaiņu pārskats" aizpildīšanas kārtība

250. Veidlapu Nr.C-6 "Emitēto parāda vērtspapīru izmaiņu pārskats" aizpilda atbilstoši šo noteikumu 2.8.apakšpunktam.

3.4. Vienkāršotā veidlapas Nr.C-7 "Pārskats par saistībām"
aizpildīšanas kārtība

251. 3.ailē "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu":

251.1. no­rā­da kat­ras po­zī­ci­jas at­li­ku­mu pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mā;

251.2. no­rā­dī­tie da­ti rin­dās ir vie­nā­di ar ie­priek­šē­jā pār­ska­ta pe­ri­oda 7.ailes "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (3.+4.+5.+6.)" rin­du datiem.

252. 4.ailē "Da­rī­ju­mi pār­ska­ta pe­ri­oda lai­kā (+/–)" no­rā­da pār­ska­ta pe­ri­oda lai­kā at­bil­sto­šās po­zī­ci­jas sais­tī­bu pa­lie­li­nā­ju­mu vai sa­ma­zi­nā­ju­mu.

253. 5.ailē "Ci­tas iz­mai­ņas (+/–)" no­rā­da il­gter­mi­ņa sais­tī­bu īs­ter­mi­ņa daļas rek­la­si­fi­kā­ci­ju un vien­pu­sē­ju sais­tī­bu dzē­ša­nu.

254. 6.ailē "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" no­rā­da va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas, kas ra­du­šās, pār­vēr­tē­jot va­lū­tā uz­skai­tī­tās pra­sī­bas.

255. 7.ailē "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gām (3.+4.+5.+6.)":

255.1. no­rā­da kat­ras po­zī­ci­jas at­li­ku­mu pār­ska­ta pe­ri­oda bei­gās;

255.2. da­tus aprēķina, summējot 3.ailes "At­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda sāku­mu", 4.ailes "Da­rī­ju­mi pār­ska­ta pe­ri­oda lai­kā (+/–)", 5.ailes "Ci­tas iz­mai­ņas (+/–)" un 6.ailes "Va­lū­tas kur­sa svār­stī­bas (+/–)" at­tie­cī­go rin­du da­tus.

256. Veidlapā Nr.C-7 "Pārskats par saistībām" aizpilda 102.rindu "6. Īstermiņa pa­rā­di pie­gā­dā­tā­jiem un darb­uz­ņē­mē­jiem (6.1.+6.2.+6.3.)", 110.rindu "6.2. Pārējie rezidentu sektori", 122.rindu "7. Īs­ter­mi­ņa sais­tī­bas attiecībā uz sa­ņem­ta­jiem avan­siem (7.1.+7.2.+7.3.)", 130.rindu "7.2. Pārējie rezidentu sektori", 182.rindu "10. Īs­ter­mi­ņa sais­tī­bas attiecībā uz ār­val­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bu un Eiro­pas Sa­vie­nī­bas po­li­ti­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pa­sā­ku­miem (10.1.+10.2.+10.3.)", 190.rindu "10.2. Pārējie rezidentu sektori", 202.rindu "11. No­rē­ķi­ni par dar­ba sa­mak­su un ie­tu­rē­ju­miem (iz­ņe­mot no­dok­ļus) (11.1.+11.2.+11.3.)", 210.rindu "11.2. Pārējie rezidentu sektori", 222.rindu "12. No­dok­ļi un so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas mak­sā­ju­mi (12.1.+12.2.+12.3.)", 230.rindu "12.2. Pārējie rezidentu sektori", 242.rindu "13. Pā­rē­jās īs­ter­mi­ņa kredīt­sais­tī­bas (13.1.+13.2.+13.3.)", 250.rindu "13.2. Pārējie rezidentu sektori", 262.rindu "14. Īs­ter­mi­ņa fi­nan­šu lī­zin­ga sais­tī­bas (14.1.+14.2.+14.3.)", 270.rindu "14.2. Pārējie rezidentu sektori", 282.rindu "15. Nā­ka­mo pe­ri­odu ie­ņē­mu­mi (15.1.+15.2.+15.3.)", 290.rindu "15.2. Pārējie rezidentu sektori", 302.rindu "16. Saistības kopā (16.1.+16.2.+16.3.)" un 310.rindu "16.2. Pā­rē­jie rezi­den­tu sek­to­ri (010.+030.+050.+070.+090.+110.+130.+150.+170.+190.+210.+230.+250.+270.+290.)".

257. Rindās "Pārējie rezidentu sektori" norāda prasību pozīciju kopsum­mas, nesadalot tās pa sektoriem un apakšsektoriem.

258. 102.rindā "6. Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (6.1.+6.2.+6.3.)":

258.1. norāda kreditoru parādus radniecīgajiem, asociētajiem un citiem uzņēmumiem;

258.2. dati ir vienādi ar 110.rindas "6.2. Pārējie rezidentu sektori" attiecīgo aiļu datiem.

259. 122.rindā "7. Īs­ter­mi­ņa sais­tī­bas attiecībā uz sa­ņem­ta­jiem avan­siem (7.1.+7.2.+7.3.)":

259.1. norāda no pircējiem un pasūtītājiem saņemtos avansus;

259.2. dati ir vienādi ar 130.rindas "7.2. Pārējie rezidentu sektori" attiecīgo aiļu datiem.

260. 182.rindā "10. Īs­ter­mi­ņa sais­tī­bas attiecībā uz ār­val­stu fi­nan­šu pa­lī­dzī­bu un Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas po­li­ti­kas in­stru­men­tu fi­nan­sē­ta­jiem pa­sā­ku­miem (10.1.+10.2.+10.3.)":

260.1. norāda saistības ar Eiropas Komisiju attiecībā uz depozīta procen­tiem, īstermiņa saistības ar citiem budžetiem attiecībā uz ISPA projektiem, norēķinus ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem (kontraktoriem) par ISPA projektiem, norēķinus par parādiem uzņēmumiem, ar kuriem ir līgums par līdzdalību un SAPARD projektiem, un norēķinus par parādiem un SAPARD projektiem;

260.2. dati ir vienādi ar 190.rindas "10.2. Pārējie rezidentu sektori" attiecīgo aiļu datiem.

261. 202.rindā "11. No­rē­ķi­ni par dar­ba sa­mak­su un ie­tu­rē­ju­miem (izņemot no­dok­ļus) (11.1.+11.2.+11.3.)":

261.1. norāda norēķinus par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas, izņemot nodokļus;

261.2. dati ir vienādi ar 210.rindas "11.2. Pārējie rezidentu sektori" attiecīgo aiļu datiem.

262. 222.rindā "12. No­dok­ļi un so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas mak­sā­ju­mi (12.1.+12.2.+12.3.)":

262.1. norāda norēķinus par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem;

262.2. dati ir vienādi ar 230.rindas "12.2. Pārējie rezidentu sektori" attiecīgo aiļu datiem.

263. 242.rindā "13. Pā­rē­jās īs­ter­mi­ņa kre­dīt­sais­tī­bas (13.1.+13.2.+13.3.)":

263.1. norāda norēķinus par parādiem personālam, norēķinus par depozītu summām, norēķinus par iztrūkumiem un norēķinus par pārējiem naudas līdzekļiem;

263.2. dati ir vienādi ar 250.rindas "13.2. Pārējie rezidentu sektori" attiecīgo aiļu datiem.

264. 262.rindā "14. Īs­ter­mi­ņa fi­nan­šu lī­zin­ga sais­tī­bas (14.1.+14.2.+14.3.)":

264.1. norāda norēķinus par ņemto līzingu;

264.2. dati ir vienādi ar 270.rindas "14.2. Pārējie rezidentu sektori" attiecīgo aiļu datiem.

265. 302.rindas "16. Saistības kopā (16.1.+16.2.+16.3.)" dati ir vienādi ar 310.rindas "16.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri (010.+030.+050. +070.+090. +110.+130. +150.+170. +190.+210. +230.+250. +270.+290.)" attiecīgo aiļu datiem.

266. 310.rindā "16.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri (010.+030.+050.+070.+090.+110.+130.+150.+170.+190.+210.+230.+250.+270.+290.)" datus aprēķina, summējot 110.rin­das "6.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 130.rin­das "7.2. Pā­rē­jie rezi­den­tu sek­to­ri", 190.rin­das "10.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 210.rin­das "11.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 230.rin­das "12.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 250.rin­das "13.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri", 270.rin­das "14.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri" un 290.rin­das "15.2. Pā­rē­jie re­zi­den­tu sek­to­ri" at­tie­cī­go aiļu da­tus.

267. Veidlapu Nr.C-8 "Pārskats par saistībām" neaizpilda.

4. No­slē­gu­ma jau­tā­ju­mi

268. Līdz 2006.gada 31.decembrim pārskata veidlapas par 2006.gada ceturkšņiem iestādes aizpilda, ievērojot šo noteikumu 3.nodaļā minētās prasības.

269. Mi­nis­tri­jas, cen­trā­lās valsts ie­stā­des un paš­val­dī­bas pir­mo pār­ska­tu (par 2006.gada I ce­turk­sni) iesniedz līdz 2006.gada 1.jūnijam.

270. Aiz­pil­dot pār­ska­tu par sai­mnie­cis­kā ga­da I ce­turk­sni, ailēs "Atli­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu", "Vērts­pa­pī­ru uz­skai­tes vēr­tī­ba uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu", "Aiz­de­vu­ma at­li­kums uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu" un "Ie­gul­dī­ju­ma uz­skai­tes vēr­tī­ba uz pār­ska­ta pe­ri­oda sā­ku­mu" no­rā­dīto da­tu summa ir vienāda ar iepriekšējā saimnieciskā gada pārskata bi­lan­ces ailes "Uz pār­ska­ta peri­oda bei­gām" at­tie­cī­go rin­du da­tiem.

271. No­tei­ku­mi stā­jas spē­kā ar 2006.gada 1.janvāri.

Mi­nis­tru pre­zi­denta vietā – finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.811

Reģistrēts Centrālajā statistikas pārvaldē

2005.gada ___.____________ vēstule Nr.________

UPDK kods ___________

Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta septītā daļa

Veidlapa Nr.C-1

Naudas līdzekļu izmaiņu pārskats


Budžeta iestādes nosaukums

_________________________________________

Pārskata periods (ceturksnis)

_________________________________________

(latos)

Pozīcijas

Rindas kods

Atli­kums uz pārskata perioda sākumu

Darījumi pārskata periodā (+/–)

Valūtas kursa svārstības
(+/–)

Atlikums
uz pārskata perioda
beigām (3.+4.+5.)

1

2

3

4

5

6

1. Nauda kasē

10

2. Norēķinu konti un termiņnoguldījumi

11

2.1. Rezidenti (2.1.1.+2.1.2.)

12

2.1.1. Finanšu iestādes (2.1.1.1.+2.1.1.2.)

13

2.1.1.1. Centrālā banka

14

2.1.1.2. Pārējās monetārās finanšu iestādes

15

2.1.2. Vispārējā valdība (2.1.2.1.+2.1.2.2.)

16

2.1.2.1. Valsts struktūras, izņemot valsts
sociālās apdrošināšanas iestādes

17

2.1.2.2. Pašvaldību struktūras

18

x

x

x

x

2.2. Nerezidenti

19

Naudas līdzekļi kopā (10.+11.)

20

Iestādes vadītājs ________________________________________________ (paraksts)

Galvenais grāmatvedis ___________________________________________ (paraksts)

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.811

Reģistrēts Centrālajā statistikas pārvaldē

2005.gada ___.____________ vēstule Nr.________

UPDK kods ___________

 

 Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta septītā daļa

 Veidlapa Nr.C-2

Iegādāto parāda vērtspapīru izmaiņu pārskats

 

 Budžeta iestādes nosaukums

  ______________________________________________

 Pārskata periods (ceturksnis)

  ______________________________________________

 

 Ierak­sta numurs

 Vērts­papī­ra veids

 Emi­tents

 Institu­cionā­lais sektors, apakš­sektors

 Valūtas apzīmē­jums

 Emisijas datums (dd.mm.
gggg)

 Dzēša­nas termiņš (dd.mm.
gggg)

 Ter­miņš pēc emisi­jas datuma

 Kopē­jā nomi­nāl­vērtība

 Vērtspapīru uzskaites vērtība uz pārskata perioda sākumu

 Pirkša­na/
saņem­šana
(+)

 Pārdošana/
nodoša­na (–)

 Citas izmaiņas (+/–)

 Uzkrātie ienākumi
(+/–)

 Valūtas kursa svārstī­bas
(+/–)

 Vērtspapīru uzskaites vērtība uz pārskata perioda beigām
(10.+11.+
12.+13.+14.+15.)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 100

 Kopā

 X

 X

 X

 X

 X

 X

  

  

  

  

  

  

  

  

Iestādes vadītājs ________________________________________________ (paraksts)

Galvenais grāmatvedis ___________________________________________ (paraksts)

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.811

Reģistrēts Centrālajā statistikas pārvaldē

2005.gada ___.____________ vēstule Nr.________

UPDK kods ___________

 

 Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta septītā daļa

 Veidlapa Nr.C-3

 Aizdevumu izmaiņu pārskats

 

 Budžeta iestādes nosaukums

  _________________________________________________

 Pārskata periods (ceturksnis)

  _________________________________________________

 

 Ie­rak­sta numurs

 Aiz­de­vuma saņē­mēja no­sau­kums

 Insti­tucionā­lais
sektors, apakš­sektors

 Aiz­de­vuma
pro­centu likme

 Līgu­ma parak­stīšanas
datums (dd.mm.
gggg)

 Atmak­sas
termiņš (datums)
(dd.mm.
gggg)

 Termiņš pēc līguma parak­stīšanas datuma

 Aizde­vuma valūtas apzī­mējums

 Aizde­vuma līguma summa (LVL)

 Aizde­vuma atlikums uz pārskata perioda sākumu

 Izsniegts (+)

 Atmak­sāts
(–)

 Citas izmaiņas (+/–)

 Valūtas kursa svārstības
(+/–)

 Aizdevuma atlikums uz pārskata perioda beigām (11.+12.+
13.+14.)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 100

 Kopā

 X

 X

 X

 X

 X

 X

  

  

  

  

  

  

  

* Izziņa: citu izmaiņu detalizēts skaidrojums

 Darījuma apraksts

 Summa

  

  

  

  

 Kopā

  

Iestādes vadītājs ________________________________________________ (paraksts)

Galvenais grāmatvedis ___________________________________________ (paraksts)

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.811

Reģistrēts Centrālajā statistikas pārvaldē

2005.gada ___.____________ vēstule Nr.________

UPDK kods ___________


Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta septītā daļa

Veidlapa Nr.C-4

Ieguldījumu akcijās un citā pašu kapitālā izmaiņu pārskats


Budžeta iestādes nosaukums

______________________________________________

Pārskata periods (ceturksnis)

______________________________________________

(latos)

Līdzdalības veids

Rindas kods

Ieguldījuma uzskaites vērtība
uz pārskata perioda sākumu

Iegāde (+)

Saņemšana (+)

Pārdošana
(–)

Izslēgšana
(–)

Nodošana (–)

Citas izmaiņas (+/–)

Valūtas kursa svārstības (+/–)

Ieguldījuma uzskaites vērtība uz pārskata perioda beigām (3.+4.+5.+6.+
7.+8.+9.+10.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā (004.+024.)

002


1. Kotētās akcijas (1.1.+1.2.)

004


1.1. Rezidenti (1.1.1.+1.1.2.)

006


1.1.1. Nefinanšu komersanti

008


1.1.2. Finanšu iestādes

010


1.2. Nerezidenti
(1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.)

012


1.2.1. EMS dalībvalstis

014


1.2.2. Pārējās ES dalībvalstis

016


1.2.3. ES institūcijas

018


1.2.4. Valstis, kas nav ES dalībvalstis

020


1.2.5. Starptautiskas organizācijas,
kas nav ES institūcijas

022


2. Pārējās akcijas un cits pašu kapitāls (2.1.+2.2.)

024


2.1. Rezidenti
(2.1.1.+2.1.2.+2.1.3.+2.1.4.)

026


2.1.1. Nefinanšu komersanti

028


2.1.2. Finanšu iestādes

030


2.1.3. Vispārējā valdība
(2.1.3.1.+2.1.3.2.+2.1.3.3.)

032


2.1.3.1. Valsts struktūras

034


2.1.3.2. Pašvaldības struktūras

036


2.1.3.3. Valsts sociālās
apdrošināšanas struktūras

038


2.1.4. Mājsaimniecības apkalpojošas
organizācijas

040


2.2. Nerezidenti
(2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.+2.2.4.+2.2.5.)

042


2.2.1. EMS dalībvalstis

044


2.2.2. Pārējās ES dalībvalstis

046


2.2.3. ES institūcijas

048


2.2.4. Valstis, kas nav ES dalībvalstis

050


2.2.5. Starptautiskas organizācijas,
kas nav ES institūcijas

052


II. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā (056.+076.)

054


1. Kotētās akcijas (1.1.+1.2.)

056


1.1. Rezidenti (1.1.1.+1.1.2.)

058


1.1.1. Nefinanšu komersanti

060


1.1.2. Finanšu iestādes

062


1.2. Nerezidenti
(1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.)

064


1.2.1. EMS dalībvalstis

066


1.2.2. Pārējās ES dalībvalstis

068


1.2.3. ES institūcijas

070


1.2.4. Valstis, kas nav ES dalībvalstis

072


1.2.5. Starptautiskas organizācijas,
kas nav ES institūcijas

074


2. Pārējās akcijas un cits pašu kapitāls (2.1.+2.2.)

076


2.1. Rezidenti
(2.1.1.+2.1.2.+2.1.3.+2.1.4.)

078


2.1.1. Nefinanšu komersanti

080


2.1.2. Finanšu iestādes

082


2.1.3. Vispārējā valdība
(2.1.3.1.+2.1.3.2.+2.1.3.3.)

084


2.1.3.1. Valsts struktūras

086


2.1.3.2. Pašvaldības struktūras

088


2.1.3.3. Valsts sociālās
apdrošināšanas struktūras

090


2.1.4. Mājsaimniecības apkalpojošas
organizācijas

092


2.2. Nerezidenti
(2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.+2.2.4.+2.2.5.)

094


2.2.1. EMS dalībvalstis

096


2.2.2. Pārējās ES dalībvalstis

098


2.2.3. ES institūcijas

100


2.2.4. Valstis, kas nav ES dalībvalstis

102


2.2.5. Starptautiskas organizācijas,
kas nav ES institūcijas

104


III. Finanšu ieguldījumi starptautiskajās finanšu institūcijās (108.+110.)

106


2.2.3. ES institūcijas

108


2.2.5. Starptautiskas organizācijas,
kas nav ES institūcijas

110


IV. Finanšu ieguldījumi biržās kotētu kapitālsabiedrību kapitālā (114.+120.)

112


1.1. Rezidenti (1.1.1.+1.1.2.)

114


1.1.1. Nefinanšu komersanti

116


1.1.2. Finanšu iestādes

118


1.2. Nerezidenti
(1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.)

120


1.2.1. EMS dalībvalstis

122


1.2.2. Pārējās ES dalībvalstis

124


1.2.3. ES institūcijas

126


1.2.4. Valstis, kas nav ES dalībvalstis

128


1.2.5. Starptautiskas organizācijas,
kas nav ES institūcijas

130


V. Finanšu ieguldījumi biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā (134.+150.)

132


2.1. Rezidenti
(2.1.1.+2.1.2.+2.1.3.+2.1.4.)

134


2.1.1. Nefinanšu komersanti

136


2.1.2. Finanšu iestādes

138


2.1.3. Vispārējā valdība
(2.1.3.1.+2.1.3.2.+2.1.3.3.)

140


2.1.3.1. Valsts struktūras

142


2.1.3.2. Pašvaldības struktūras

144


2.1.3.3. Valsts sociālās
apdrošināšanas struktūras

146


2.1.4. Mājsaimniecības apkalpojošas
organizācijas

148


2.2. Nerezidenti
(2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.+2.2.4.+2.2.5.)

150


2.2.1. EMS dalībvalstis

152


2.2.2. Pārējās ES dalībvalstis

154


2.2.3. ES institūcijas

156


2.2.4. Valstis, kas nav ES dalībvalstis

158


2.2.5. Starptautiskas organizācijas,
kas nav ES institūcijas

160


VI. Pārējie finanšu ieguldījumi – ieguldījumu fondu apliecības (164.+168.)

162


2.1. Rezidenti

164


2.1.2. Finanšu iestādes

166


2.2. Nerezidenti (2.2.1.+2.2.2.+2.2.4.)

168


2.2.1. EMS dalībvalstis

170


2.2.2. Pārējās ES dalībvalstis

172


2.2.4. Valstis, kas nav ES dalībvalstis

174


Kopā (002.+054.+106.+112.+132.+162.)

176

 

Iestādes vadītājs ________________________________________________ (paraksts)

Galvenais grāmatvedis ___________________________________________ (paraksts)

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.811

Reģistrēts Centrālajā statistikas pārvaldē

2005.gada ___.____________ vēstule Nr.________

UPDK kods ___________

Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta septītā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.C-5

Pārskats par prasībām


Budžeta iestādes nosaukums

______________________________________________

Pārskata periods (ceturksnis)

______________________________________________

(latos)

Pozīcijas nosaukums

Rindas
kods

Atlikums uz pārskata perioda sākumu

Darījumi pārskata periodā
(+/–)

Citas izmaiņas
(+/–)

Valūtas kursa svārstības
(+/–)

Atlikums uz pārskata perioda beigām (3.+4.+5.+6.)

1

2

3

4

5

6

7

Ilgtermiņa prasības

001


1. Avansa maksājumi (1.1.+1.2.+1.3.)

002


1.1. Vispārējā valdība (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.)

004


1.1.1. Valsts struktūras

005


1.1.2. Pašvaldību struktūras

006


1.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

007


1.2. Pārējie rezidentu sektori

010


1.3. Nerezidenti

012


2. Pārējās prasības (2.1.+2.2.+2.3.)

022


2.1. Vispārējā valdība (2.1.1.+ 2.1.2.+ 2.1.3.)

024


2.1.1. Valsts struktūras

025


2.1.2. Pašvaldību struktūras

026


2.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

027


2.2. Pārējie rezidentu sektori

030


2.3. Nerezidenti

032


Īstermiņa prasības

041


3. Avansa maksājumi (3.1.+3.2.+3.3.)

042


3.1. Vispārējā valdība (3.1.1+3.1.2.+3.1.3.)

044


3.1.1. Valsts struktūras

045


3.1.2. Pašvaldību struktūras

046


3.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

047


3.2. Pārējie rezidentu sektori

050


3.3. Nerezidenti

052


4. Pircēju un pasūtītāju parādi (4.1.+4.2.+4.3.)

062


4.1. Vispārējā valdība (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)

064


4.1.1. Valsts struktūras

065


4.1.2. Pašvaldību struktūras

066


4.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

067


4.2. Pārējie rezidentu sektori

070


4.3. Nerezidenti

072


5. Prasības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem (5.1.+5.2.+5.3)

082


5.1. Vispārējā valdība (5.1.1.+5.1.2.+5.1.3.)

084


5.1.1. Valsts struktūras

085


5.1.2. Pašvaldību struktūras

086


5.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

087


5.2. Pārējie rezidentu sektori

090


5.3. Nerezidenti

092


6. Uzkrātie procentu ieņēmumi (6.1.+6.2.+6.3.)

102


6.1. Vispārējā valdība (6.1.1.+6.1.2.+6.1.3.)

104


6.1.1. Valsts struktūras

105


6.1.2. Pašvaldību struktūras

106


6.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

107


6.2. Pārējie rezidentu sektori

110


6.3. Nerezidenti

112


7. Pārējie uzkrātie ieņēmumi (7.1.+7.2.+7.3.)

122


7.1. Vispārējā valdība (7.1.1.+7.1.2.+7.1.3.)

124


7.1.1. Valsts struktūras

125


7.1.2. Pašvaldību struktūras

126


7.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

127


7.2. Pārējie rezidentu sektori

130


7.3. Nerezidenti

132


8. Pārmaksātie nodokļi (8.1.+8.2.+8.3.)

142


8.1. Vispārējā valdība (8.1.1.+8.1.2.+8.1.3.)

144


8.1.1. Valsts struktūras

145


8.1.2. Pašvaldību struktūras

146


8.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

147


8.2. Pārējie rezidentu sektori

150


8.3. Nerezidenti

152


9. Prasības pret personālu (9.2.)

162


9.2. Pārējie rezidentu sektori

170


10. Pārējās prasības (10.1.+10.2.+10.3.)

182


10.1. Vispārējā valdība (10.1.1.+ 10.1.2.+ 10.1.3.)

184


10.1.1. Valsts struktūras

185


10.1.2. Pašvaldību struktūras

186


10.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

187


10.2. Pārējie rezidentu sektori

190


10.3. Nerezidenti

192


11. Nākamo periodu izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem (11.1.+11.2.+11.3.)

202


11.1. Vispārējā valdība (11.1.1.+ 11.1.2.+ 11.1.3.)

204


11.1.1. Valsts struktūras

205


11.1.2. Pašvaldību struktūras

206


11.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

207


11.2. Pārējie rezidentu sektori

210


11.3. Nerezidenti

212


12. Nākamo periodu izdevumi (12.1.+12.2.+12.3.)

222


12.1. Vispārējā valdība (12.1.1.+ 12.1.2.+ 12.1.3.)

224


12.1.1. Valsts struktūras

225


12.1.2. Pašvaldību struktūras

226


12.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

227


12.2. Pārējie rezidentu sektori

230


12.3. Nerezidenti

232


13. Prasības kopā (13.1.+13.2.+13.3.)

242


13.1. Vispārējā valdība (13.1.1.+13.1.2.+13.1.3.)

244


13.1.1. Valsts struktūras (005.+025.+045.+065.+ 085.+105.+125.+145.+185.+205.+225.)

245


13.1.2. Pašvaldību struktūras (006.+026.+046.+066.+ 086.+106.+126.+146.+ 186.+206.+226.)

246


13.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras (007.+027.+047.+067.+ 087.+107.+127.+147.+187.+207.+227.)

247


13.2. Pārējie rezidentu sektori (010.+030.+050.+070.+090.+ 110.+130.+150.+170.+190.+ 210.+230.)

250


13.3. Nerezidenti (012.+032.+052.+072.+ 092.+112.+132.+152.+ 192.+212.+232.)

252


Iestādes vadītājs ________________________________________________ (paraksts)

Galvenais grāmatvedis ___________________________________________ (paraksts)

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.811

Reģistrēts Centrālajā statistikas pārvaldē

2005.gada ___.____________ vēstule Nr.________

UPDK kods ___________

 Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta septītā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

 Veidlapa Nr.C-6

Emitēto parāda vērtspapīru izmaiņu pārskats


 Budžeta iestādes nosaukums

  

 Pārskata periods (ceturksnis)

  

 (latos)

 Ieraksta numurs

 Vērtspapīra
veids

 Valūtas apzīmē­jums

 Emisijas datums (dd.mm. gggg)

 Dzēšanas termiņš (dd.mm. gggg)

 Termiņš pēc emisijas datuma

 Kopējā nomināl­vērtība

 Uzskaites vērtība uz pārskata perioda sākumu

 Emisija (+)

 Dzēšana,
atpirkšana (–)

 Pārvērtēšana
(+/–)

 Valūtas kursa svārstības
(+/–)

 Uzskaites vērtība
uz pārskata
perioda beigām
(10.+11.+12.+
13.+14.)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 100

 Kopā

 x

 x

 x

 x

  

  

  

  

  

  

  

Iestādes vadītājs ________________________________________________ (paraksts)

Galvenais grāmatvedis ___________________________________________ (paraksts)

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.811

Reģistrēts Centrālajā statistikas pārvaldē

2005.gada ___.____________ vēstule Nr.________

UPDK kods ___________

Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta septītā daļa

Veidlapa Nr.C-7

Pārskats par saistībām


Budžeta iestādes nosaukums

_________________________________________________

Pārskata periods (ceturksnis)

_________________________________________________
(latos)

Pozīcijas nosaukums

Rindas
kods

Atlikums uz pārskata perioda sākumu

Darījumi pārskata periodā
(+/–)

Citas izmaiņas
(+/–)

Valūtas kursa svārstības
(+/–)

Atlikums uz pārskata perioda beigām (3.+4.+5.+6.)

1

2

3

4

5

6

7

Ilgtermiņa saistības

001


1. Ilgtermiņa saistības attiecībā uz saņemtajiem avansiem (1.1.+1.2.+1.3.)

002


1.1. Vispārējā valdība (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.)

004


1.1.1. Valsts struktūras

005


1.1.2. Pašvaldību struktūras

006


1.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

007


1.2. Pārējie rezidentu sektori

010


1.3. Nerezidenti

012


2. Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (2.1.+2.2.+2.3.)

022


2.1. Vispārējā valdība (2.1.1.+2.1.2.+2.1.3.)

024


2.1.1. Valsts struktūras

025


2.1.2. Pašvaldību struktūras

026


2.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

027


2.2. Pārējie rezidentu sektori

030


2.3. Nerezidenti

032


3. Ilgtermiņa saistības attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem (3.1.+3.2.+3.3)

042


3.1. Vispārējā valdība (3.1.1+3.1.2.+3.1.3.)

044


3.1.1. Valsts struktūras

045


3.1.2. Pašvaldību struktūras

046


3.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

047


3.2. Pārējie rezidentu sektori

050


3.3. Nerezidenti

052


4. Ilgtermiņa finanšu līzinga prasības (4.1.+4.2.+4.3.)

062


4.1. Vispārējā valdība (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)

064


4.1.1. Valsts struktūras

065


4.1.2. Pašvaldību struktūras

066


4.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

067


4.2. Pārējie rezidentu sektori

070


4.3. Nerezidenti

072


5. Pārējās iepriekš neklasificētās ilgtermiņa kredītsaistības (5.1.+5.2.+5.3.)

082


5.1. Vispārējā valdība (5.1.1.+5.1.2.+5.1.3.)

084


5.1.1. Valsts struktūras

085


5.1.2. Pašvaldību struktūras

086


5.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

087


5.2. Pārējie rezidentu sektori

090


5.3. Nerezidenti

092


Īstermiņa saistības

101


6. Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (6.1.+6.2.+6.3.)

102


6.1. Vispārējā valdība (6.1.1.+6.1.2.+6.1.3.)

104


6.1.1. Valsts struktūras

105


6.1.2. Pašvaldību struktūras

106


6.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

107


6.2. Pārējie rezidentu sektori

110


6.3. Nerezidenti

112


7. Īstermiņa saistības attiecībā uz saņemtajiem avansiem (7.1.+7.2.+7.3.)

122


7.1. Vispārējā valdība (7.1.1.+7.1.2.+7.1.3.)

124


7.1.1. Valsts struktūras

125


7.1.2. Pašvaldību struktūras

126


7.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

127


7.2. Pārējie rezidentu sektori

130


7.3. Nerezidenti

132


8. Uzkrātās saistības attiecībā uz procentu izdevumiem (8.1.+8.2.+8.3.)

142


8.1. Vispārējā valdība (8.1.1.+8.1.2.+8.1.3.)

144


8.1.1. Valsts struktūras

145


8.1.2. Pašvaldību struktūras

146


8.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

147


8.2. Pārējie rezidentu sektori

150


8.3. Nerezidenti

152


9. Pārējās uzkrātās saistības (9.1.+9.2.+9.3.)

162


9.1. Vispārējā valdība (9.1.1.+9.1.2.+9.1.3.)

164


9.1.1. Valsts struktūras

165


9.1.2. Pašvaldību struktūras

166


9.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

167


9.2. Pārējie rezidentu sektori

170


9.3. Nerezidenti

172


10. Īstermiņa saistības attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem (10.1.+10.2.+10.3.)

182


10.1. Vispārējā valdība (10.1.1.+10.1.2.+10.1.3.)

184


10.1.1. Valsts struktūras

185


10.1.2. Pašvaldību struktūras

186


10.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

187


10.2. Pārējie rezidentu sektori

190


10.3. Nerezidenti

192


11. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) (11.1.+11.2.+11.3.)

202


11.1. Vispārējā valdība (11.1.1.+11.1.2.+11.1.3.)

204


11.1.1. Valsts struktūras

205


11.1.2. Pašvaldību struktūras

206


11.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

207


11.2. Pārējie rezidentu sektori

210


11.3. Nerezidenti

212


12. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi (12.1.+12.2.+12.3.)

222


12.1. Vispārējā valdība (12.1.1.+12.1.2.+12.1.3.)

224


12.1.1. Valsts struktūras

225


12.1.2. Pašvaldību struktūras

226


12.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

227


12.2. Pārējie rezidentu sektori

230


12.3. Nerezidenti

232


13. Pārējās īstermiņa kredītsaistības (13.1.+13.2.+13.3.)

242


13.1. Vispārējā valdība (13.1.1.+13.1.2.+13.1.3.)

244


13.1.1. Valsts struktūras

245


13.1.2. Pašvaldību struktūras

246


13.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

247


13.2. Pārējie rezidentu sektori

250


13.3. Nerezidenti

252


14. Īstermiņa finanšu līzinga saistības (14.1.+14.2.+14.3.)

262


14.1. Vispārējā valdība (14.1.1.+14.1.2.+14.1.3.)

264


14.1.1. Valsts struktūras

265


14.1.2. Pašvaldību struktūras

266


14.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

267


14.2. Pārējie rezidentu sektori

270


14.3. Nerezidenti

272


15. Nākamo periodu ieņēmumi (15.1.+15.2.+15.3.)

282


15.1. Vispārējā valdība (15.1.1.+15.1.2.+15.1.3.)

284


15.1.1. Valsts struktūras

285


15.1.2. Pašvaldību struktūras

286


15.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

287


15.2. Pārējie rezidentu sektori

290


15.3. Nerezidenti

292


16. Saistības kopā (16.1.+16.2.+16.3.)

302 


 

16.1. Vispārējā valdība (16.1.1.+16.1.2.+16.1.3.)

304


16.1.1. Valsts struktūras (005.+025.+045.+065.+ 085.+105.+125.+145.+ 165.+185.+205.+225.+ 245.+265.+285.)

305


16.1.2. Pašvaldību struktūras (006.+026.+046.+066.+ 086.+106.+126.+146.+ 166.+186.+206.+226.+ 246.+266.+286.)

306


16.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras(007.+027.+047.+067.+ 087.+107.+127.+147.+ 167.+187.+207.+227.+ 247.+267.+287.)

307


16.2. Pārējie rezidentu sektori (010.+030.+050.+070.+090.+ 110.+130.+150.+170.+190.+ 210.+230.+250.+270.+290.)

310


16.3. Nerezidenti (012.+032.+052.+072.+092.+ 112.+132.+152.+172.+192.+ 212.+232.+252.+272.+292.)

312


Iestādes vadītājs ________________________________________________ (paraksts)

Galvenais grāmatvedis ___________________________________________ (paraksts)

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
8.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.811

Reģistrēts Centrālajā statistikas pārvaldē

2005.gada ___.____________ vēstule Nr.________

UPDK kods ___________

Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta septītā daļa

Veidlapa Nr.C-8

Uzkrājumu izmaiņu pārskats


Budžeta iestādes nosaukums


Pārskata periods (ceturksnis)


(latos)

Pozīcijas nosaukums

Rindas
kods

Atlikums uz pārskata perioda sākumu

Darījumi pārskata periodā
(+/–)

Citas izmaiņas
(+/–)

Valūtas kursa svārstības
(+/–)

Atlikums uz pārskata perioda beigām (3.+4.+5.+6.)

1

2

3

4

5

6

7

I. Uzkrājumi nedrošajiem debitoriem

001


1. Uzkrājumi pircēju un pasūtītāju parādiem (1.1+1.2.+1.3.)

002


1.1. Vispārējā valdība (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.)

004


1.1.1. Valsts struktūras

005


1.1.2. Pašvaldību struktūras

006


1.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

007


1.2. Pārējie rezidentu sektori

010


1.3. Nerezidenti

012


2. Uzkrājumi prasībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem (2.1.+2.2.+2.3.)

022


2.1. Vispārējā valdība (2.1.1.+2.1.2.+2.1.3.)

024


2.1.1.Valsts struktūras

025


2.1.2. Pašvaldību struktūras

026


2.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

027


2.2. Pārējie rezidentu sektori

030


2.3. Nerezidenti

032


3. Uzkrājumi prasībām pret personālu (3.2.)

042


3.2. Pārējie rezidentu sektori

050


4. Uzkrājumi uzkrātajiem ieņēmumiem (4.1.+4.2.+4.3.)

062


4.1. Vispārējā valdība (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)

064


4.1.1. Valsts struktūras

065


4.1.2. Pašvaldību struktūras

066


4.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

067


4.2. Pārējie rezidentu sektori

070


4.3. Nerezidenti

072


5. Uzkrājumi izsniegtajiem aizdevumiem (5.1.+5.2.+5.3.)

082


5.1. Vispārējā valdība (5.1.1.+5.1.2.+5.1.3.)

084


5.1.1. Valsts struktūras

085


5.1.2. Pašvaldību struktūras

086


5.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

087


5.2. Pārējie rezidentu sektori

090


5.3. Nerezidenti

092


6. Uzkrājumi pārējām debitoru prasībām (6.1.+6.2.+6.3.)

102


6.1. Vispārējā valdība (6.1.1.+6.1.2.+6.1.3.)

104


6.1.1. Valsts struktūras

105


6.1.2. Pašvaldību struktūras

106


6.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

107


6.2. Pārējie rezidentu sektori

110


6.3. Nerezidenti

112


II. Uzkrājumi saistībām

121


7. Uzkrājumi paredzētajām saistībām (7.1.+7.2.+7.3.)

122


7.1. Vispārējā valdība (7.1.1.+7.1.2.+7.1.3.)

124


7.1.1. Valsts struktūras

125


7.1.2. Pašvaldību struktūras

126


7.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

127


7.2. Pārējie rezidentu sektori

130


7.3. Nerezidenti

132


8. Uzkrājumi kopā (8.1.+8.2.+8.3.)

142 


 

8.1. Vispārējā valdība (8.1.1.+8.1.2.+8.1.3.)

144


8.1.1. Valsts struktūras (005.+025.+065.+085.+ 105.+125.)

145


8.1.2. Pašvaldību struktūras (006.+026.+066.+086.+ 106.+126.)

146


8.1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras (007.+027.+067.+087.+ 107.+127.)

147


8.2. Pārējie rezidentu sektori (010.+ 030.+050.+070.+090.+ 110.+130.)

150


8.3. Nerezidenti (012.+032.+072.+092.+112.+ 132.)

152


Iestādes vadītājs ________________________________________________ (paraksts)

Galvenais grāmatvedis ___________________________________________ (paraksts)

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 811Pieņemts: 25.10.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 14.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 01.11.2005.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
120274
01.01.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)