Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Aizturēto personu turēšanas kārtības likums

1.pants. Likuma darbības joma

(1) Likums nosaka saskaņā ar Kriminālprocesa likumu aizturēto personu (turpmāk — aizturētais) turēšanas kārtību speciāli aprīkotās policijas telpās — īslaicīgās aizturēšanas vietā.

(2) Ievērojot šajā likumā noteikto kārtību un citos likumos noteiktos ierobežojumus, īslaicīgās aizturēšanas vietā, ja nepieciešams, var ievietot administratīvi aizturētās personas, kā arī apcietinātās un notiesātās personas — procesuālo darbību veikšanai. Meklēšanā esošās apcietinātās personas un ar brīvības atņemšanu notiesātās personas pēc aizturēšanas var ievietot īslaicīgās aizturēšanas vietā līdz to pārvietošanai uz izmeklēšanas cietumu vai brīvības atņemšanas iestādi, bet ne ilgāk par septiņām darba dienām. Likumā noteiktajos gadījumos īslaicīgās aizturēšanas vietā var ievietot personas, kuras aizturētas Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā, izņemot mazāk aizsargātās personas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.04.2016. un 17.02.2022. likumu, kas stājas spēkā 16.03.2022.)

2.pants. Īslaicīgās aizturēšanas vieta

(1) Īslaicīgās aizturēšanas vieta ir Valsts policijā izveidotas speciāli aprīkotas telpas, kurās šajā likumā noteiktajā kārtībā tiek ievietotas un turētas aizturētās personas.

(2) Īslaicīgās aizturēšanas vietā iekārto:

1) slēgtas telpas aizturēto turēšanai (turpmāk — kamera);

2) procesuālo darbību veikšanas telpu (telpas);

3) mazgāšanās telpu;

4) tualetes telpu;

5) iežogotu laukumu ne mazāk kā 15 kvadrātmetru platībā aizturēto pastaigām svaigā gaisā;

6) gultas piederumu noliktavu;

7) aizturēto apskates telpu;

8) saimniecības telpu (telpas);

9) telpu (telpas) personām, kuras veic īslaicīgās aizturēšanas vietas diennakts apsardzību;

10) telpu biometrijas datu iegūšanai un iekļaušanai biometrijas datu apstrādes sistēmā, kā arī aizturētā un tā sevišķo pazīmju fotografēšanai un kriminālistiskā raksturojuma sagatavošanai.

(3) Īslaicīgās aizturēšanas vietā veic videonovērošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(4) Higiēnas prasības īslaicīgās aizturēšanas vietā nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.04.2016. un 07.02.2019. likumu, kas stājas spēkā 06.03.2019.)  

3.pants. Aizturētā ievietošana īslaicīgās aizturēšanas vietā

(1) Policijas amatpersona, pamatojoties uz Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā sastādītu aizturēšanas protokolu, ievieto aizturēto īslaicīgās aizturēšanas vietā.

(2) Aizturētā ievietošanu īslaicīgās aizturēšanas vietā reģistrē, norādot:

1) aizturētā vārdu (vārdus) un uzvārdu;

2) aizturētā personas kodu vai dzimšanas gadu un datumu (ja aizturētajam nav piešķirts personas kods Latvijas Republikā);

3) datumu un laiku, kad aizturētais ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā.

(3) Aizturēto viņam saprotamā valodā (ja nepieciešams, pieaicinot tulku) pret parakstu iepazīstina ar šajā likumā paredzēto īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējo kārtību un glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstu, kā arī uzaicina nodot priekšmetus, kas nav iekļauti minētajā sarakstā. Kamerā ievietotajam aizturētajam nodrošina iespēju jebkurā laikā iepazīties ar īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējo kārtību.

(4) Aizturēto brīdina, ka pret viņu var pielietot speciālos līdzekļus, ja viņš nepakļaujas vai pretojas policijas amatpersonas likumīgajām prasībām vai ir pamats uzskatīt, ka aizturētais var bēgt vai nodarīt kaitējumu citiem cilvēkiem vai sev.

(5) Pirms ievietošanas kamerā aizturēto pārmeklē tā paša dzimuma policijas amatpersona, pārbaudot pie aizturētā esošos priekšmetus un vizuāli apskatot aizturēto, lai:

1) izņemtu priekšmetus, kurus var izmantot uzbrukumam policijas amatpersonām vai ar kuriem iespējams nodarīt miesas bojājumus citiem cilvēkiem vai sev, vai kurus iespējams izmantot pašnāvības izdarīšanai;

2) izņemtu priekšmetus, kas nav iekļauti glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstā;

3) konstatētu redzamus miesas bojājumus.

(6) Pārmeklēšanas rezultātus policijas amatpersona fiksē pārmeklēšanas aktā. Aizturētais paraksta minēto aktu un saņem tā kopiju. Nodotās un izņemtās mantas uzglabā īslaicīgās aizturēšanas vietā.

(7) Pirms ievietošanas kamerā aizturēto iztaujā par veselības stāvokli un lūdz informēt par tādu slimību esamību, kuru dēļ var tikt apdraudēta paša aizturētā dzīvība vai kuras var būt bīstamas citām personām, vai kuru dēļ jānodrošina īpaši pasākumi aizturētajam. Aizturētā sūdzības par veselības stāvokli fiksē atsevišķā žurnālā.

(8) Pirms ievietošanas kamerā policijas amatpersona veic aizturētā un tā sevišķo pazīmju fotografēšanu un sagatavo kriminālistisko raksturojumu.

(9) Ziņas par aizturētajiem, aizturēto un to sevišķo pazīmju fotoattēlus, kā arī aizturēto kriminālistiskos raksturojumus policijas amatpersona reģistrē Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā. Iegūstamos fotoattēlus un tiem izvirzītās obligātās tehniskās prasības, kā arī Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamo ziņu apjomu, iekļaušanas un dzēšanas kārtību, glabāšanas termiņus un institūcijas, kurām piešķirama piekļuve minētajā informācijas sistēmā iekļautajām ziņām, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2011. likumu, kas stājas spēkā 30.12.2011.)

4.pants. Aizturētā izvietošana īslaicīgās aizturēšanas vietā

(1) Aizturēto īslaicīgās aizturēšanas vietā ievieto kamerā.

(2) Aizturētos vīriešus un sievietes izvieto atsevišķi.

(3) Nepilngadīgos aizturētos un pilngadīgos aizturētos izvieto atsevišķi.

(4) Aizturētos izvieto atsevišķi no apcietinātajiem un notiesātajiem.

(5) Administratīvi aizturētos izvieto atsevišķi no aizturētajiem, apcietinātajiem un notiesātajiem.

(51) Personas, kuras aizturētas Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā, izmitina atsevišķi no kriminālprocesuālā kārtībā aizturētām, apcietinātām un notiesātām personām.

(6) Par vienu un to pašu noziedzīgu nodarījumu aizturētos un apcietinātos pēc procesa virzītāja norādījuma izvieto atsevišķi.

(7) Aizturētās valsts amatpersonas un tiesībaizsardzības institūciju darbiniekus izvieto atsevišķi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.04.2016. un 17.02.2022. likumu, kas stājas spēkā 16.03.2022.)

5.pants. Īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējā kārtība

(1) Īslaicīgās aizturēšanas vietā tiek nodrošināta:

1) īslaicīgās aizturēšanas vietā esošo personu pastāvīga uzraudzība, novērošana un apsardzība;

2) īslaicīgās aizturēšanas vietu apmeklējošo personu reģistrācija un pārbaude;

3) aizturētajam atnesto priekšmetu pārbaude.

(2) Īslaicīgās aizturēšanas vietā ir aizliegts:

1) ienest un izmantot sakaru līdzekļus, jebkura veida audiotehniku, fototehniku, videotehniku un datortehniku, ieročus un citus priekšmetus, ar kuriem iespējams nodarīt miesas bojājumus. Izņēmums ir neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas dienestu darbiniekiem profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamais aprīkojums;

2) ienest un lietot zāles (izņemot medikamentus, ko noteikusi ārstniecības persona);

3) ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, toksiskās, narkotiskās, psihotropās vielas vai citas apreibinošas vielas.

(3) Aizturētajam ir aizliegts:

1) sazināties ar citās kamerās ievietotajām personām;

2) trokšņot, izvairīties no policijas amatpersonu likumīgo prasību izpildes vai atteikties tās izpildīt;

3) veikt darbības, kas apgrūtina kamerās turēto personu novērošanu;

4) bojāt īslaicīgās aizturēšanas vietas telpas un aprīkojumu;

5) glabāt priekšmetus, kas nav iekļauti glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstā;

6) lietot alkoholiskos dzērienus, toksiskās, narkotiskās, psihotropās vielas vai citas apreibinošas vielas;

7) bez īslaicīgās aizturēšanas vietas darbinieka atļaujas mainīt guļamvietu;

8) smēķēt;

9) atteikties no 3.panta astotajā daļā noteiktās fotografēšanas.

(4) Īslaicīgās aizturēšanas vietu drīkst apmeklēt:

1) Kriminālprocesa likumā paredzētās personas procesuālo darbību veikšanai;

11) Kriminālprocesa likumā noteiktie nepilngadīgā aizturētā tuvinieki;

2) valsts un starptautisko cilvēktiesību aizsardzības institūciju pārstāvji;

3) neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas dienestu darbinieki;

4) diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pārstāvji.

(5) Neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas dienestu darbinieki īslaicīgās aizturēšanas vietu apmeklē policijas amatpersonu pavadībā.

(6) Valsts un starptautisko cilvēktiesību aizsardzības institūciju pārstāvji, izņemot tiesībsargu un personu, kas pārstāv Eiropas Komiteju spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai, par īslaicīgās aizturēšanas vietu apmeklējumu iepriekš informē attiecīgās policijas struktūrvienības vadību.

(61) Tiem īslaicīgās aizturēšanas vietā ievietotajiem ārvalstniekiem, kuri aizturēti, apcietināti vai notiesāti kriminālprocesuālā kārtībā, ir tiesības vienatnē bez ierobežojumiem tikties ar savas valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pārstāvi. Diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pārstāvis par īslaicīgās aizturēšanas vietas apmeklējumu iepriekš informē attiecīgās policijas struktūrvienības vadību.

(62) Nepilngadīgajam aizturētajam īslaicīgās aizturēšanas vietā ir tiesības uz vienu stundu ilgu satikšanos vienatnē ar ne vairāk kā diviem tuviniekiem, ja tas netraucē kriminālprocesa mērķa sasniegšanu. Tuvinieki satikšanos iepriekš saskaņo ar procesa virzītāju.

(7) Personām, kuras īslaicīgās aizturēšanas vietā nonāk saskarsmē ar aizturētajiem, ir pienākums nodot glabāšanā šā panta otrajā daļā minētos priekšmetus (izņemot profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamos priekšmetus).

(8) Lai nodrošinātu šajā likumā paredzēto prasību izpildi, policijas darbiniekam īslaicīgās aizturēšanas vietā ir tiesības jebkurā laikā veikt kameru, aizturētā un viņa personīgo mantu pārmeklēšanu.

(9) Glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstu nosaka Ministru kabinets.

(10) Policijas darbinieks īslaicīgās aizturēšanas vietā kontrolē apcietināto un notiesāto personu saraksti, attiecīgi ievērojot Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā un Latvijas Sodu izpildes kodeksā noteiktos korespondences kontroles nosacījumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.04.2007., 13.10.2011., 15.12.2011., 28.04.2016. un 19.04.2018. likumu, kas stājas spēkā 23.05.2018.)

6.pants. Aizturētā izvešana no īslaicīgās aizturēšanas vietas

(1) Aizturēto apsardzes pavadībā var izvest no īslaicīgās aizturēšanas vietas, lai:

1) saskaņā ar procesa virzītāja pieprasījumu veiktu procesuālās darbības;

2) sniegtu medicīnisko palīdzību.

(2) Kamēr aizturētais atrodas ārpus īslaicīgās aizturēšanas vietas, viņam piemēro šā likuma 5.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā paredzētās īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējās kārtības prasības.

7.pants. Aizturētā sadzīves apstākļi

(1) Aizturētā uztura, mazgāšanas un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošinājuma normas nosaka Ministru kabinets.

(2) Aizturētais trīs reizes dienā saņem ēdienu (no tām vienu reizi — siltu), kā arī jebkurā laikā — dzeramo ūdeni.

(3) Kameras platība nedrīkst būt mazāka par:

1) 4 kvadrātmetriem — vienvietīgā kamerā;

2) 7 kvadrātmetriem — divvietīgā kamerā;

3) 10 kvadrātmetriem — trīsvietīgā kamerā;

4) 12 kvadrātmetriem — četrvietīgā kamerā;

5) 15 kvadrātmetriem — piecvietīgā kamerā.

(4) Katram aizturētajam nodrošina:

1) atsevišķu guļamvietu;

2) gultas matraci;

3) segu un spilvenu, ja aizturēšanas laiks ietver naktsmieru;

4) dvieli, ja aizturētajam nav sava dvieļa un tas nepieciešams lietošanai.

(5) Kamerā ierīko:

1) ūdensvadam pieslēgtu sanitāro mezglu, kas no pārējās telpas ir norobežots ar konstrukciju, kura nodrošina, ka aizturētais sanitārā mezgla apmeklēšanas laikā ir aizklāts citu personu skatam tādā mērā, lai garantētu viņa privātuma aizsardzību;

2) pie grīdas piestiprinātu solu;

3) pie sienas piestiprinātu plauktiņu;

4) ja tā atrodas ārpus policijas amatpersonas redzesloka, — signālpogu policijas amatpersonas izsaukšanai.

(6) Kamerā nodrošina dabisko apgaismojumu, bet tumšajā diennakts laikā — mākslīgo apgaismojumu, gaisa temperatūru, kas nav zemāka par 18°C, un ventilāciju.

(7) Ja aizturētais īslaicīgās aizturēšanas vietā atrodas ilgāk par 24 stundām, viņam ir tiesības uz vismaz vienu stundu ilgu pastaigu svaigā gaisā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.10.2011., 28.04.2016., 17.02.2022. likumu un Satversmes tiesas 08.06.2022. spriedumu, kas stājas spēkā 13.06.2022. Ceturtās daļas 2. punkta jaunā redakcija un 3. un 4. punkts stājas stājas spēkā 01.01.2023. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

8.pants. Sadzīves apstākļi nepilngadīgajiem

(1) Nepilngadīgajiem aizturētajiem ir visas šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi.

(2) (Izslēgta ar 28.04.2016. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.04.2016. likumu, kas stājas spēkā 26.05.2016.)

9.pants. Aizturētā veselības aprūpe

(1) Aizturētajam ir garantēta šāda veselības aprūpe par valsts budžeta līdzekļiem:

1) neatliekamā medicīniskā palīdzība, kā arī palīdzība traumu, akūtu saslimšanu vai hronisku slimību saasinājuma gadījumos un to ārstēšanai nepieciešamie līdzekļi;

2) pretepidēmijas pasākumi, lai nepieļautu infekciju izplatību īslaicīgās aizturēšanas vietā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto veselības aprūpi aizturētais saņem tajā laikā un vietā, kad un kur tā ir nepieciešama un kad un kur to ir iespējams sniegt:

1) īslaicīgās aizturēšanas vietā;

2) ārstniecības iestādē, uz kuru aizturēto nogādā policijas amatpersonas vai transportē neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde policijas amatpersonu pavadībā (ja attiecīgo veselības aprūpi nav iespējams sniegt īslaicīgās aizturēšanas vietā).

(21) Šā panta pirmajā daļā minēto veselības aprūpi nepilngadīgajam veic pēc procesa virzītāja vai policijas amatpersonas iniciatīvas, īpaši gadījumos, kad to nosaka konkrētas, ar veselību saistītas norādes, vai pēc nepilngadīgā aizturētā, viņa pārstāvja, aizstāvja vai jebkuras citas personas pieprasījuma.

(3) Policijas amatpersonas nodrošina aizturētā apsardzību un ārstniecības personu drošību. Policijas amatpersonai vai procesa virzītājam kriminālprocesa mērķa sasniegšanai ir tiesības pieprasīt izrakstu par šā panta pirmajā vai 2.1 daļā minētās veselības aprūpes veikšanu un aizturētā veselības stāvokli. Izrakstā norāda, vai aizturētais var atrasties īslaicīgās aizturēšanas vietā un piedalīties turpmākajās procesuālajās darbībās vai nepieciešams turpināt ārstēšanu ārstniecības iestādē. Izrakstu pievieno krimināllietas materiāliem. Izrakstu glabā un ar to var iepazīties saskaņā ar Kriminālprocesa likumā noteikto kārtību.

(4) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem aizturētajam ar procesa virzītāja atļauju ir tiesības pieaicināt sertificētu ārstu speciālistu konsultācijas sniegšanai. Izdevumus par minētā speciālista konsultāciju īslaicīgās aizturēšanas vietā sedz aizturētais vai viņa tuvinieki.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.04.2018. likumu, kas stājas spēkā 23.05.2018.)

10.pants. Aizturētā atbrīvošana no īslaicīgās aizturēšanas vietas

(1) Aizturēto nekavējoties atbrīvo, ja:

1) saņemts procesa virzītāja lēmums par aizturētā atbrīvošanu no īslaicīgās aizturēšanas vietas;

2) beidzies Kriminālprocesa likumā noteiktais aizturēšanas termiņš un aizturētajam nav piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.

(2) Atbrīvojamo personu pārmeklē, pret parakstu izsniedz mantas, kas personai tika izņemtas, to ievietojot īslaicīgās aizturēšanas vietā, kā arī aizturēšanas protokola kopiju, kurā amatpersona norāda atbrīvošanas pamatu, datumu un laiku.

Pārejas noteikumi

1. (Atzīts par spēku zaudējušu no 01.01.2012. ar Satversmes tiesas 20.12.2010. spriedumu)

2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 31.decembrim izdod šā likuma 5.panta devītajā daļā un 7.panta pirmajā daļā minētos noteikumus.

3. Līdz šā likuma 7.panta pirmajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 31.decembrim attiecībā uz aizturētajiem piemēro Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumus Nr.339 "Noteikumi par apcietināto, administratīvi arestēto un administratīvi aizturēto personu uztura, mazgāšanas līdzekļu un personīgās higiēnas līdzekļu normām".

4. Ministru kabinets līdz 2016.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

(28.04.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.05.2016.)

5. Grozījumi šā likuma 7. panta ceturtajā daļā stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

(17.02.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.03.2022.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(19.04.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.05.2018.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no: 

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra direktīvas 2013/48/ES par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija direktīvas (ES) 2016/800 par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2005.gada 20.oktobrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Aizturēto personu turēšanas kārtības likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 13.10.2005.Stājas spēkā: 21.10.2005.Tēma: KriminālprocessPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 167, 20.10.2005.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 21, 10.11.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Grāmatas
  • Citi saistītie dokumenti
119371
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2022","iso_value":"2022\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.2022","iso_value":"2022\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2022.-12.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2019","iso_value":"2019\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2019.-15.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.05.2018","iso_value":"2018\/05\/23","content":"<font class='s-1'>23.05.2018.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.05.2016","iso_value":"2016\/05\/26","content":"<font class='s-1'>26.05.2016.-22.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-25.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2011","iso_value":"2011\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2011","iso_value":"2011\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2011.-29.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2010","iso_value":"2010\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2010.-03.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2008","iso_value":"2008\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2008.-21.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2007","iso_value":"2007\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2007.-30.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2005","iso_value":"2005\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2005.-24.05.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"