Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumus Nr. 409 "Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās".
Ministru kabineta noteikumi Nr.766

Rīgā 2005.gada 11.oktobrī (prot. Nr.58 29.§)
Kārtība, kādā nosakāma maksa par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās
Izdoti saskaņā ar Medību likuma 19.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nosakāma maksa par medību tiesību izmantošanu (turpmāk — maksa) valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās (turpmāk — medību platība).

2. Zemes tiesiskais valdītājs, kura valdījumā atrodas valstij piekrītošās vai piederošās medību platības (turpmāk — valdītājs), nosaka gada maksu medību platībām, uz kurām medību tiesības iznomā citām juridiskajām vai fiziskajām personām (turpmāk — nomnieks).

3. Lai noteiktu maksas apmēru, valdītājs novērtē medību platības atbilstību 1., 2., 3., 4. un 5.bonitātei atkarībā no pārnadžiem pieejamās ziemas barības bāzes, tās izmantošanas iespējām un pieļaujamajiem meža postījumu apmēriem.

4. Izmantojot Meža valsts reģistrā reģistrētos meža inventarizācijas datus un informāciju par ārpus meža zemes esošu zemi, medību platību novērtējumu bonitātēs (1.pielikums) nosaka, ņemot vērā:

4.1. meža zemes un ārpus meža zemes esošas zemes iedalījumu novērtēšanas grupās (2.pielikums);

4.2. mežaudžu sadalījumu meža tipa grupās (3.pielikums);

4.3. mežaudžu sadalījumu vecuma grupās (4.pielikums);

4.4. teritorijas iedalījumu klimata reģionos atkarībā no vidējās sniega segas biezuma, novērtējot apdzīvotās platības stirnai (5.pielikums).

5. Valdītājs maksu nosaka šādi:

5.1. saskaņā ar izcenojumiem maksas noteikšanai (6.pielikums) aprēķina novērtētās medību platības cenu atbilstoši dzīvnieku sugai un bonitātei, izmantojot šādu formulu:

C = P x c, kur

C — novērtētās medību platības cena (Ls) atbilstoši dzīvnieku sugai un bonitātei;

P — novērtētā medību platība attiecīgajā bonitātē (ha);

c — cena par vienu hektāru attiecīgajā bonitātē (Ls/ha);

5.2. aprēķina kopējo novērtētās medību platības cenu konkrētajai dzīvnieku sugai, izmantojot šādu formulu:

X = C1 + C2 + C3 + C4 + C5, kur

X — kopējā novērtētās medību platības cena (Ls) konkrētai dzīvnieku su­gai;

C1 — novērtētā medību platības cena (Ls) konkrētai dzīvnieku sugai 1.bonitātes medību platībās;

C2 — novērtētā medību platības cena (Ls) konkrētai dzīvnieku sugai 2.bonitātes medību platībās;

C3 — novērtētā medību platības cena (Ls) konkrētai dzīvnieku sugai 3.bonitātes medību platībās;

C4 — novērtētā medību platības cena (Ls) konkrētai dzīvnieku sugai 4.bonitātes medību platībās;

C5 — novērtētā medību platības cena (Ls) konkrētai dzīvnieku sugai 5.bonitātes medību platībās;

5.3. aprēķina maksas apmēru, izmantojot šādu formulu:

M = X1 + X2 + X3 + X4, kur

M — maksa gadā (Ls);

X1 — kopējā novērtētās medību platības cena (Ls) alnim;

X2 — kopējā novērtētās medību platības cena (Ls) staltbriedim;

X3 — kopējā novērtētās medību platības cena (Ls) stirnai;

X4 — kopējā novērtētās medību platības cena (Ls) mežacūkai.

6. Nomnieks ir tiesīgs saņemt maksas atvieglojumu šādos gadījumos:

6.1. ja attiecīgā medību platība atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kur saskaņā ar vides aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir noteikti medību ierobežojumi:

6.1.1. aprēķināto maksu samazina 25% apmērā par katru pārnadžu sugu, ja attiecīgajā medību platībā šīs sugas dzīvnieka medīšana ir aizliegta;

6.1.2. aprēķināto maksu samazina 10% apmērā par katru pārnadžu sugu, ja attiecīgajā medību platībā noteikti šīs sugas dzīvnieku (aļņu, staltbriežu, mežacūku, stirnu) medību sezonas ierobežojumi;

6.2. ja izglītības iestāde īsteno mācību procesu saskaņā ar akreditētu izglītības programmu par medību saimniecību un medību tiesību iznomāšanas mērķis ir saskaņots ar Zemkopības ministriju, aprēķināto maksu samazina 90% apmērā;

6.3. ja tiek veikta medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskā izpēte saskaņā ar Medību saimniecības attīstības fonda padomes akceptētiem projektiem vai citiem no valsts budžeta finansētiem pētījumu projektiem un medību tiesību iznomāšanas mērķis ir saskaņots ar Zemkopības ministriju, aprēķināto maksu samazina 90% apmērā.

7. Lai saņemtu maksas atvieglojumu, nomnieks iesniedz valdītājam iesniegumu. Iesniegumā norāda nomnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (fiziskā persona) vai nosaukumu un reģistrācijas numuru (juridiskā persona), adresi, tālruņa numuru, nomas līguma numuru, nomas līguma noslēgšanas datumu un maksas atvieglojuma saņemšanas pamatojumu, kā arī:

7.1. ja maksas atvieglojums piešķirams saskaņā ar šo noteikumu 6.1.1. un/vai 6.1.2.apakšpunktu, norāda platību (ha), kurā noteikts ierobežojums, un iesniegumam pievieno robežu plāna kopiju, kurā ir iezīmēta teritorija, uz ko attiecas normatīvajos aktos noteiktais ierobežojums;

7.2. ja maksas atvieglojums piešķirams saskaņā ar šo noteikumu 6.2.apakšpunktu, iesniegumam pievieno akreditētas izglītības programmas par medību saimniecību kopiju;

7.3. ja maksas atvieglojums piešķirams saskaņā ar šo noteikumu 6.3.apakšpunktu, iesniegumam pievieno izziņu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu, kuru izsniegusi tā valsts institūcija, kas piešķīrusi finansējumu medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskajai izpētei. Izziņā norāda projekta nosaukumu un projekta īstenošanas laiku.

8. Šo noteikumu 7.3.apakšpunkts neattiecas uz Medību saimniecības attīstības fonda padomes akceptētajiem projektiem.

9. Valdītājs šo noteikumu 6.1.1. un 6.1.2.apakšpunktā minētajos gadī­jumos aprēķina maksas atvieglojumu tikai par tām teritorijām, kurās vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos ir noteikti medību ierobežojumi.

10. Ja valdītājs, izskatot iesniegumu, konstatē, ka tas atbilst šo noteikumu 6. un 7.punktā noteiktajam, valdītājs aprēķina maksas atvieglojumu un sagatavo attiecīgajam nomas līgumam pievienojamu papildu vienošanos, kurā norāda maksas atvieglojuma apmēru.

11. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.766
Medību platību novērtējums bonitātēs

Nr.
p.k.

Zemes novēr­tējuma grupa

Meža tipu grupa

Mež­audzes vecuma grupa

Bonitāte

alnis

stalt­briedis

stirna

meža­­cūka

1. klimata reģions

2. klimata reģions

3. klimata reģions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

1.

1.1.

I

1

1.

1.

1.

2.

2.

3.

1.2.

2

5.

3.

2.

3.

4.

5.

1.3.

3

5.

2.

1.

2.

3.

5.

1.4.

4

5.

2.

1.

2.

3.

5.

1.5.

II

1

1.

1.

1.

2.

2.

3.

1.6.

2

5.

4.

3.

4.

4.

4.

1.7.

3

4.

1.

1.

1.

2.

3.

1.8.

4

4.

1.

1.

1.

2.

3.

1.9.

III

1

1.

1.

1.

1.

2.

3.

1.10.

2

2.

3.

2.

3.

3.

3

1.11.

3

2.

1.

1.

1.

1.

3.

1.12.

4

2.

1.

1.

1.

1.

3.

1.13.

IV

1

4.

3.

4.

4.

5.

1.

1.14.

2

4.

5.

3.

4.

5.

3.

1.15.

3

4.

3.

2.

3.

3.

2.

1.16.

4

4.

2.

2.

2.

3.

1.

1.17.

V

1

4.

2.

1.

1.

1.

2.

1.18.

2

4.

4.

4.

5.

5.

3.

1.19.

3

3.

2.

3.

3.

4.

2.

1.20.

4

3.

2.

3.

3.

4.

2.

1.21.

VI

1

4.

2.

5.

5.

5.

2.

1.22.

2

2.

3.

4.

4.

4.

2.

1.23.

3

2.

2.

4.

4.

4.

2.

1.24.

4

2.

2.

4.

4.

4.

2.

1.25.

VII

1

1.

2.

1.

1.

1.

1.

1.26.

2

3.

3.

4.

4.

4.

2.

1.27.

3

2.

2.

3.

3.

3.

2.

1.28.

4

2.

2.

3.

3.

3.

2.

1.29.

Sūnu purvi

5.

5.

5.

5.

5.

5.

2.

2.

2.1.

Priežu audzes līdz 10 gadu vecumam

1.

1.

2.

2.

4.

2.2.

Zāļu purvi un pārejas purvi

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.1.

Egļu audzes līdz 10 gadu vecumam

4

3

4

4

5

4

3.2.

Pļavas, ganības

3

3

3

4

4.

4.

4.1.

Izcirtumi, lauces

5

4

4

4

4

5

4.2.

Dzīvnieku barošanas lauces

3

3

3

3

3

3

4.3.

Iznīkušas audzes, degumi, vējgāzes

5

5

5

5

5

5

4.4.

Kvartālstigas, grāvju, dzelzceļa, gāzesvada, naftas­vada, ūdensvada, telekomunikāciju trases, elektrotrases

2

2

2

2

2

2

5.

5.

Virsāji

5

5

4

4

4

5

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.766
Meža zemes un ārpus meža zemes esošas zemes iedalījums novērtēšanas grupās

Nr.
p.k.

Novērtējuma grupa

Meža zeme vai ārpus meža zemes esoša zeme

Zemes veids

1.

1.

Meža zeme

Mežaudzes, izņemot šī pielikuma 2. un 3.punktā minētās. Sūnu purvi

2.

2.

Meža zeme

Priežu audzes līdz 10 gadu vecumam. Zāļu purvi, pār­ejas purvi

3.

3.

3.1.

Meža zeme

Egļu audzes līdz 10 gadu vecumam

3.2.

Ārpus meža zemes esoša zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme — pļavas, ganības

4.

4.

Meža zeme

Izcirtumi, iznīkušas mežaudzes, degumi, vējgāzes, lauces, meža dzīvnieku barošanas lauces, kvartālstigas, grāvju, dzelzceļa, gāzesvada, naftasvada, ūdensvada, telekomunikāciju trases, elektrotrases

5.

5.

Meža zeme

Virsāji

6.

Zeme, kurai nenosaka bonitāti

6.1.

Meža zeme

Smiltāji, ceļi, mineralizētās joslas, kanāli, sēklu plantā­cijas, rekultivētās zemes, ūdenskrātuves, atpūtas vietas, cita speciālas nozīmes meža zeme.

Aļņu un staltbriežu medību platībās — priežu audzes līdz 10 gadu vecumam

6.2.

Ārpus meža zemes esoša zeme

Kokaudzētavas, tīrumi, augļu dārzi, ogulāji, ezeri, upes, pagalmi, karjeri un cita ārpus meža esoša zeme.

Aļņu, staltbriežu un mežacūku medību platībās— lauksaimniecībā izmantojamā zeme— pļavas, ganības

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.766
Mežaudžu sadalījums meža tipu grupās

Nr.
p.k.

Meža tipu grupa

Meža tipi

1.

I

Priežu sils, priežu mētrājs, priežu grīnis, priežu slapjais mētrājs, priežu purvājs, priežu viršu ārenis, priežu viršu kūdrenis

2.

II

Priežu lāns, priežu damaksnis, priežu slapjais damaksnis, priežu mētru ārenis, priežu šaurlapju ārenis

3.

III

Priežu niedrājs, priežu mētru kūdrenis, priežu šaurlapju kūdrenis

4.

IV

Egļu damaksnis, egļu vēris, egļu gārša, egļu slapjais damaksnis, egļu slapjais vēris, egļu šaurlapju ārenis, egļu platlapju ārenis

5.

V

Bērzu damaksnis, bērzu vēris, bērzu gārša, bērzu slapjais damaksnis, bērzu slapjais vēris, bērzu šaurlapju ārenis

6.

VI

Bērzu niedrājs, bērzu dumbrājs, bērzu šaurlapju kūdrenis, bērzu platlapju kūdrenis

7.

VII

Apšu damaksnis, apšu vēris, apšu gārša

Piezīme.

Pārējo koku sugu mežaudzes atbilstoši augsnes auglības grupai un augšņu rindai iedala minētajās meža tipu grupās, ievērojot šādu principu:

lapegle, citas priedes — atbilstoši priedei;

baltegle, citas egles — atbilstoši eglei;

papele, cietie lapu koki — atbilstoši apsei;

pārējie mīkstie lapu koki — atbilstoši bērzam.

Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.766
Mežaudžu sadalījums vecuma grupās

Nr.
p.k.

Vecuma grupa

Mežaudzes

1.

1.

Priežu, egļu, bērzu, apšu, baltalkšņu, melnalkšņu, ozolu un ošu audzes līdz 20 gadu vecumam

2.

2.

Priežu, egļu, bērzu, apšu, melnalkšņu, ozolu un ošu audzes 21–40 gadu vecumā. Baltalkšņu audzes, sākot ar 21 gada vecumu

3.

3.

Priežu audzes 41–80 gadu vecumā, egļu, bērzu, apšu, melnalkšņu, ozolu un ošu audzes 41–60 gadu vecumā

4.

4.

Priežu audzes, sākot ar 81 gada vecumu, egļu, bērzu, melnalkšņu, ozolu un ošu audzes, sākot ar 61 gada vecumu

Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.766
Teritorijas iedalījums klimata reģionos atkarībā no vidējās sniega segas biezuma, novērtējot apdzīvotās platības stirnai

Nr.
p.k.

Klimata reģions

Virsmežniecības un mežniecības

1.

1.

1.1.

Bauskas virsmežniecība

1.2.

Dobeles virsmežniecība

1.3.

Jelgavas virsmežniecība

1.4.

Kuldīgas virsmežniecība

1.5.

Liepājas virsmežniecība

1.6.

Saldus virsmežniecība

1.7.

Rīgas virsmežniecība

1.8.

Talsu virsmežniecība

1.9.

Tukuma virsmežniecība

1.10.

Ventspils virsmežniecība

2.

2.

2.1.

Aizkraukles virsmežniecība

2.2.

Alūksnes virsmežniecības Gaujienas mežniecība

2.3.

Cēsu virsmežniecības Nītaures, Raunas, Ieriķu un Pārgaujas mežniecība

2.4.

Jēkabpils virsmežniecības Sēlpils, Ābeļu, Briežu, Viesītes, Biržu, Aknīstes, Slates un Krustpils mežniecība

2.5.

Limbažu virsmežniecība

2.6.

Ogres virsmežniecība

2.7.

Valkas virsmežniecības Ērģemes, Kārķu, Strenču, Saules, Valkas, Vijciema, Cirgaļu un Smiltenes mežniecība

2.8.

Valmieras virsmežniecība

3.

3.

3.1.

Alūksnes virsmežniecības Apes, Kolberģa, Bejas, Liepnas, Zeltiņu, Annas, Mālupes un Trapenes mežniecība

3.2.

Balvu virsmežniecība

3.3.

Cēsu virsmežniecības Skujenes, Dzērbenes, Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas mežniecība

3.4.

Daugavpils virsmežniecība

3.5.

Gulbenes virsmežniecība

3.6.

Jēkabpils virsmežniecības Atašienes mežniecība

3.7.

Krāslavas virsmežniecība

3.8.

Ludzas virsmežniecība

3.9.

Madonas virsmežniecība

3.10.

Preiļu virsmežniecība

3.11.

Rēzeknes virsmežniecība

3.12.

Valkas virsmežniecības Mežoles un Palsmanes mežniecība

Zemkopības ministrs M.Roze
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.766
Izcenojumi maksas noteikšanai

Nr.
p.k.

Bonitāte

Cena par 1 ha (Ls)

1.

Apdzīvoto platību novērtējums alnim

1.1.

1.

0,11

1.2.

2.

0,09

1.3.

3.

0,07

1.4.

4.

0,05

1.5.

5.

0,04

2.

Apdzīvoto platību novērtējums staltbriedim

2.1.

1.

0,14

2.2.

2.

0,12

2.3.

3.

0,10

2.4.

4.

0,08

2.5.

5.

0,06

3.

Apdzīvoto platību novērtējums stirnai

3.1.

1.

0,09

3.2.

2.

0,07

3.3.

3.

0,05

3.4.

4.

0,04

3.5.

5.

0,02

4.

Apdzīvoto platību novērtējums mežacūkai

4.1.

1.

0,10

4.2.

2.

0,08

4.3.

3.

0,06

4.4.

4.

0,05

4.5.

5.

0,03

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā nosakāma maksa par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 766Pieņemts: 11.10.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 14.10.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
118989
01.01.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)