Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumus Nr. 1194 "Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās".
Ministru kabineta noteikumi Nr.409

Rīgā 2007.gada 19.jūnijā (prot. Nr.36 41.§)
Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās
Izdoti saskaņā ar Medību likuma 19.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu (turpmāk - maksa) valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās (turpmāk - medību platība).

2. Zemes tiesiskais valdītājs, kura valdījumā atrodas valstij piekrītošās vai piederošās medību platības (turpmāk - valdītājs), nosaka gada maksu medību platībām, uz kurām medību tiesības iznomā citām juridiskajām vai fiziskajām personām (turpmāk - nomnieks).

3. Lai noteiktu maksas apmēru, valdītājs novērtē medību platības atbilstī­bu 1., 2., 3., 4. un 5.bonitātei atkarībā no pārnadžiem pieejamās ziemas barības bāzes un tās izmantošanas iespējām.

4. Izmantojot Meža valsts reģistrā reģistrētos meža inventarizācijas datus un informāciju par ārpus meža zemes esošu zemi, medību platību novērtējumu bonitātēs (1.pielikums) nosaka, ņemot vērā:

4.1. meža zemes un ārpus meža zemes esošas zemes iedalījumu novērtē­šanas grupās (2.pielikums);

4.2. mežaudžu sadalījumu meža tipa grupās (3.pielikums);

4.3. mežaudžu sadalījumu vecuma grupās (4.pielikums).

5. Valdītājs maksu nosaka šādi:

5.1. saskaņā ar izcenojumiem maksas noteikšanai (5.pielikums) aprēķina novērtētās medību platības cenu atbilstoši pieejamai ziemas barības bāzei, dzīvnieku sugai un bonitātei, izmantojot šādu formulu:

C = P x c, kur

C - novērtētās medību platības cena (Ls) atbilstoši dzīvnieku sugai un bonitātei;

P - novērtētā medību platība attiecīgajā bonitātē (ha);

c - cena par vienu hektāru attiecīgajā bonitātē (Ls/ha);

5.2. aprēķina kopējo novērtētās medību platības cenu konkrētajai dzīv­nieku sugai, izmantojot šādu formulu:

X = C1 + C2 + C3 + C4 + C5, kur

X - kopējā novērtētās medību platības cena (Ls) konkrētai dzīvnieku sugai;

C1 - novērtētā medību platības cena (Ls) konkrētai dzīvnieku sugai 1.bonitātes medību platībās;

C2 - novērtētā medību platības cena (Ls) konkrētai dzīvnieku sugai 2.bonitātes medību platībās;

C3 - novērtētā medību platības cena (Ls) konkrētai dzīvnieku sugai 3.bonitātes medību platībās;

C4 - novērtētā medību platības cena (Ls) konkrētai dzīvnieku sugai 4.bonitātes medību platībās;

C5 - novērtētā medību platības cena (Ls) konkrētai dzīvnieku sugai 5.bonitātes medību platībās;

5.3. aprēķina maksas apmēru, izmantojot šādu formulu:

M = X1 + X2 + X3 + X4, kur

M - maksa gadā (Ls);

X1 - kopējā novērtētās medību platības cena (Ls) par pieejamo ziemas barības bāzi alnim;

X2 - kopējā novērtētās medību platības cena (Ls) par pieejamo ziemas barības bāzi staltbriedim;

X3 - kopējā novērtētās medību platības cena (Ls) par pieejamo ziemas barības bāzi stirnai;

X4 - kopējā novērtētās medību platības cena (Ls) par pieejamo ziemas barības bāzi mežacūkai.

6. Ja attiecīgā medību platība atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kur saskaņā ar vides aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir noteikti medību ierobežojumi, valdītājs nosaka maksas atvieglojumu:

6.1. maksu samazinot 25 % apmērā par katru pārnadžu sugu, ja attiecīgajā medību platībā šīs sugas dzīvnieka medīšana ir aizliegta;

6.2. maksu samazinot 10 % apmērā par katru pārnadžu sugu, ja attiecīgajā medību platībā noteikti šīs sugas dzīvnieku (aļņu, staltbriežu, mežacūku, stirnu) medību sezonas ierobežojumi.

7. Nomnieks ir tiesīgs saņemt maksas atvieglojumus:

7.1. ja izglītības iestāde organizē medības mācību procesa īstenošanai saskaņā ar akreditētu izglītības programmu par medību saimniecību un medību tiesību iznomāšanas mērķis ir saskaņots ar Zemkopības ministriju. Šādos gadījumos aprēķināto maksu samazina 90 % apmērā;

7.2. ja medību tiesības tiek iznomātas, lai veiktu medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātnisko izpēti saskaņā ar Medību saimniecības attīstības fonda padomes akceptētiem projektiem vai citiem no valsts budžeta finansētiem pētījumu projektiem, un medību tiesību iznomāšanas mērķis ir saskaņots ar Zemkopības ministriju. Šādos gadījumos aprēķināto maksu samazina 90 % apmērā.

8. Lai saņemtu maksas atvieglojumu šo noteikumu 7.punktā minētajos gadījumos, nomnieks iesniedz valdītājam iesniegumu. Iesniegumā norāda nom­nieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (fiziskā persona) vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru (juridiskā persona), adresi, tālruņa numuru, nomas līguma numuru, nomas līguma noslēgšanas datumu un maksas atvieglojuma saņemšanas pamatojumu, kā arī:

8.1. ja maksas atvieglojums piešķirams saskaņā ar šo noteikumu 7.1.apakšpunktu, iesniegumam pievieno akreditētas izglītības programmas par medību saimniecību kopiju;

8.2. ja maksas atvieglojums piešķirams saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu, iesniegumam pievieno izziņu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu, kuru izsniegusi tā valsts institūcija, kas piešķīrusi finansējumu medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskajai izpētei, izņemot, ja medību platībās tiek īstenoti Medību saimniecības attīstības fonda padomes akceptētie projekti. Izziņā norāda projekta nosaukumu un projekta īstenošanas laiku.

9. Ja valdītājs, izskatot iesniegumu, konstatē, ka tas atbilst šajos noteiku­mos noteiktajām prasībām, valdītājs aprēķina maksas atvieglojumu un sagatavo attiecīgajam nomas līgumam pievienojamu papildu vienošanos, kurā norāda maksas atvieglojuma apmēru.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.409
Medību platību novērtējums bonitātēs

Nr.

p.k.

Zemes novērtēšanas grupa

Meža tipu grupa

Mežaudzes vecuma grupa

Bonitātes

alnis

staltbriedis

stirna

meža­cūka

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

1.

      

1.1.

I

1

1.

1.

2.

3.

1.2.

 

2

5.

3.

3.

5.

1.3.

 

3

5.

2.

2.

5.

1.4.

 

4

5.

2.

2.

5.

1.5.

II

1

1.

1.

2.

3.

1.6.

 

2

5.

4.

4.

4.

1.7.

 

3

4.

1.

1.

3.

1.8.

 

4

4.

1.

1.

3.

1.9.

III

1

1.

1.

1.

3.

1.10.

 

2

2.

3.

3.

3.

1.11.

 

3

2.

1.

1.

3.

1.12.

 

4

2.

1.

1.

3.

1.13.

IV

1

4.

3.

4.

1.

1.14.

 

2

4.

5.

4.

3.

1.15.

 

3

4.

3.

3.

2.

1.16.

 

4

4.

2.

2.

1.

1.17.

V

1

4.

2.

1.

2.

1.18.

 

2

4.

4.

5.

3.

1.19.

 

3

3.

2.

3.

2.

1.20.

 

4

3.

2.

3.

2.

1.21.

VI

1

4.

2.

5.

2.

1.22.

 

2

2.

3.

4.

2.

1.23.

 

3

2.

2.

4.

2.

1.24.

 

4

2.

2.

4.

2.

1.25.

VII

1

1.

2.

1.

1.

1.26.

 

2

3.

3.

4.

2.

1.27.

 

3

2.

2.

3.

2.

1.28.

 

4

2.

2.

3.

2.

1.29.

Sūnu purvi

5.

5.

5.

5.

2.

2.

     

2.1.

 

Priežu audzes līdz 10 gadu vecumam

-

-

2.

4.

2.2.

Zāļu un pārejas purvi

2.

2.

2.

3.

3.

3.

     

3.1.

 

Egļu audzes līdz 10 gadu vecumam

4.

3.

4.

4.

3.2.

Pļavas, ganības

-

-

3.

4.

4.

4.

     

4.1.

 

Izcirtumi, lauces

5.

4.

4.

5.

4.2.

Dzīvnieku barošanas lauces

3.

3.

3.

3.

4.3.

Iznīkušas audzes, degumi, vējgāzes, pārplūstoši klajumi

5.

5.

5.

5.

4.4.

Kvartālstigas, trases (grāvju, dzelzceļa, gāzesvada, naftasvada, ūdensvada, telekomunikāciju trases, elektrotrases)

2.

2.

2.

2.

5.

5.

Virsāji

5.

5.

4.

5.

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.409
Meža zemes un ārpus meža zemes esošas zemes iedalījums novērtēšanas grupās

Nr.

p.k.

Zemes novērtēšanas grupa

Meža/ārpus meža zemes esoša zeme

Meža un ārpus meža zemes esošas zemes iedalījums

1.

1.

Meža zeme

Mežaudzes (izņemot 2. un 3.novērtēšanas grupā minētās). Sūnu purvi

2.

2.

Meža zeme

Priežu audzes līdz 10 gadu vecumam. Zāļu purvi, pārejas purvi

3.

3.

 

3.1.

 

Meža zeme

Egļu audzes līdz 10 gadu vecumam

3.2.

 

Ārpus meža zemes esoša zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (pļavas, ganības)

4.

4.

Meža zeme

Izcirtumi, iznīkušas mežaudzes, degumi, vējgāzes, lauces, meža dzīvnieku barošanas lauces, kvartālstigas, grāvju trases, gāzesvada trases, naftasvada trases, ūdensvada trases, telekomunikāciju trases

5.

5.

Meža zeme

Virsāji

6.

Zeme, kurai nenosaka bonitāti

  

6.1.

 

Meža zeme

Smiltāji, ceļi, mineralizētās joslas, kanāli, sēklu plantācijas, rekultivētā zeme, ūdenskrātuves, atpūtas vietas, cita speciālas nozīmes meža zeme.

Alnim, staltbriedim - priežu audzes līdz 10 gadu vecumam

6.2.

Ārpus meža zemes esoša zeme

Kokaudzētavas, tīrumi, augļu dārzi, ogulāji, ezeri, upes, pagalmi, karjeri, elektrotrases, dzelzceļa trases un cita ārpus meža zemes esoša zeme.

Alnim, staltbriedim - lauksaimniecībā izmantojama zeme (pļavas, ganības)

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.409
Mežaudžu sadalījums meža tipu grupās

Nr. p.k.

Meža tipu grupa

Meža tipi

1.

I

Priežu sils, priežu mētrājs, priežu grīnis, priežu slapjais mētrājs, priežu purvājs, priežu viršu ārenis, priežu viršu kūdrenis

2.

II

Priežu lāns, priežu damaksnis, priežu slapjais damaksnis, priežu mētru ārenis, priežu šaurlapju ārenis, priežu vēris, priežu gārša, priežu slapjais vēris, priežu slapjā gārša, priežu platlapju ārenis, platlapju gārša

3.

III

Priežu niedrājs, priežu mētru kūdrenis, priežu šaurlapju kūdrenis, priežu dumbrājs, priežu liekņa

4.

IV

Egļu damaksnis, egļu vēris, egļu gārša, egļu slapjais damaksnis, egļu slapjais vēris, egļu šaurlapju ārenis, egļu platlapju ārenis, egļu audzes pārējos meža tipos

5.

V

Bērzu damaksnis, bērzu vēris, bērzu gārša, bērzu slapjais damaksnis, bērzu slapjais vēris, bērzu šaurlapju ārenis

6.

VI

Bērzu audzes pārējos meža tipos

7.

VII

Apšu damaksnis, apšu vēris, apšu gārša, apšu audzes pārējos meža tipos

Piezīme. Pārējo koku sugu mežaudzes atbilstoši augšņu auglības grupai un augšņu rindai iedala minētajās meža tipu grupās, ievērojot šādu principu:

lapegle, citas priedes - atbilstoši priedei;

baltegle, citas egles - atbilstoši eglei;

papele, cietie lapu koki - atbilstoši apsei;

pārējie mīkstie lapu koki - atbilstoši bērzam.

Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.409
Mežaudžu sadalījums vecuma grupās

Nr.

p.k.

Vecuma grupa

Mežaudzes

1.

1.

Priežu, egļu, bērzu, apšu, baltalkšņu, melnalkšņu, ozolu, ošu audzes līdz 20 gadu vecumam

2.

2.

Priežu, egļu, bērzu, apšu, melnalkšņu, ozolu un ošu audzes 21-40 gadu vecumā. Baltalkšņu audzes, sākot ar 21 gada vecumu

3.

3.

Priežu audzes 41-80 gadu vecumā, egļu, bērzu, apšu, melnalkšņu, ozolu un ošu audzes 41-60 gadu vecumā

4.

4.

Priežu audzes, sākot ar 81 gada vecumu, egļu, bērzu, melnalkšņu, ozolu un ošu audzes, sākot ar 61 gada vecumu

Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.409
Izcenojumi maksas noteikšanai

Nr.p.k.

Bonitāte

Cena par 1 ha (Ls)

1.

Ziemas barības bāzes novērtējums alnim

1.1.

1.

0,11

1.2.

2.

0,09

1.3.

3.

0,07

1.4.

4.

0,05

1.5.

5.

0,04

2.

Ziemas barības bāzes novērtējums staltbriedim

2.1.

1.

0,14

2.2.

2.

0,12

2.3.

3.

0,10

2.4.

4.

0,08

2.5.

5.

0,06

3.

Ziemas barības bāzes novērtējums stirnai

3.1.

1.

0,09

3.2.

2.

0,07

3.3.

3.

0,05

3.4.

4.

0,04

3.5.

5.

0,02

4.

Ziemas barības bāzes novērtējums mežacūkai

4.1.

1.

0,10

4.2.

2.

0,08

4.3.

3.

0,06

4.4.

4.

0,05

4.5.

5.

0,03

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 409Pieņemts: 19.06.2007.Stājas spēkā: 23.06.2007.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 22.06.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
159264
{"selected":{"value":"23.06.2007","content":"<font class='s-1'>23.06.2007.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"23.06.2007","iso_value":"2007\/06\/23","content":"<font class='s-1'>23.06.2007.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
23.06.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)