Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.561

Rīgā 2005.gada 26.jūlijā (prot. Nr.43 77.§)
Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību
Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 15.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību, kā arī pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību.

II. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmērs un tā pārskatīšana

2. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir:

2.1. Valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta pirmajā daļā minētajām personām, izņemot invalīdus kopš bērnības, - 45 lati mēnesī;

2.2. invalīdiem kopš bērnības - 75 lati mēnesī.

(Grozīts ar MK 22.11.2005. noteikumiem Nr.883; MK 16.09.2008. noteikumiem Nr.756)

3. Pabalsta apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo faktisko patēriņa cenu indeksu.

4. Apbedīšanas pabalstu nosaka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā.

III. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta pieprasīšana, piešķiršana un izmaksa

5. Lai saņemtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, tā pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona iesniedz jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā (pēc izvēles) rakstisku pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu un uzrāda šādus dokumentus:

5.1. personu apliecinošu dokumentu;

5.2.Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai tās struktūrvienības izsniegtu izziņu par invaliditātes noteikšanu, ja persona pieprasa pabalstu sakarā ar invaliditāti;

5.3.apgādībā bijuša bērna dzimšanas apliecību un mirušā apgādnieka miršanas apliecību, ja pabalstu pieprasa nepilngadīgai personai, kura ir zaudējusi vienu vai abus apgādniekus;

5.4. izziņu par citas valsts piešķirtās pensijas apmēru, ja pabalstu pieprasa persona, kura saņem citas valsts pensiju;

5.5. izziņu no vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes, ja pabalstu pieprasa apgādībā bijušai personai, kura nav vecāka par 20 gadiem un kura mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, un ja informācija par personu nav iesniegta elektroniski;

5.6. izziņu no augstskolas, ja pabalstu pieprasa apgādībā bijušai personai, kura nav vecāka par 24 gadiem un kura studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē), un ja informācija par personu nav iesniegta elektroniski;

5.7. pilnvaru, ja pabalstu pieprasa pilnvarota persona.

(Grozīts ar MK 18.09.2007. noteikumiem Nr.628)

5.1 Valsts sociālo pabalstu likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktā minētajai personai sasniedzot 18 gadu vecumu un turpmāk reizi divās nedēļās izglītības iestāde, kurā persona mācās, elektroniski iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par personu. Izglītības un zinātnes ministrija saņemto informāciju elektroniski iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Ja informācija par personu nav iesniegta elektroniski, pabalsta pieprasītājs iesniedz attiecīgi šo noteikumu 5.5.apakšpunktā vai 5.6.apakšpunktā minēto izziņu.

(MK 18.09.2007. noteikumu Nr.628 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2008.; sk. 27. punktu)

5.2 Ja šo noteikumu 5.5. vai 5.6.apakš­punktā minētā izziņa vai 5.1 punktā minētā informācija par kārtējo mācību gadu nav iesniegta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā līdz 15.septembrim, pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1.oktobri. Pēc elektroniski vai papīra formā sniegtās informācijas saņemšanas par personas mācību pārtraukšanu pabalsta izmaksu pārtrauc ar nākamo kalendāra mēnesi pēc mācību pārtraukšanas. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa pabalsta saņēmējam rakstiski paziņo par pabalsta izmaksas pārtraukšanu. Pabalsta izmaksu atjauno ar nākamo kalendāra mēnesi pēc elektroniski sniegtās informācijas vai izziņas iesniegšanas dienas. Neizmaksāto pabalsta summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem, pieskaita pabalstam par kārtējo mēnesi.

(MK 18.09.2007. noteikumu Nr.628 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2008.; sk. 27. punktu)

6. (Svītrots ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.820.)

7. Dokumentus par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata 10 dienu laikā pēc to saņemšanas un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai pamatotu atteikumu piešķirt pabalstu.

8. (Svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.551.)

9. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc pabalsta piešķiršanas dienas.

10. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu bez maksas ieskaita pabalsta saņēmēja kontā vai pēc saņēmēja pieprasījuma bez maksas piegādā viņa dzīvesvietā.

11. Ja Valsts sociālo pabalstu likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā minētā persona stājas darba attiecībās, tai ir pienākums triju darbdienu laikā par to paziņot jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.820)

12. Pēc Valsts sociālo pabalstu likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā minētās personas stāšanās darba attiecībās valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu pārtrauc ar nākamā kalendāra mēneša pirmo datumu.

13. Ja Valsts sociālo pabalstu likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktā minētā persona noslēdz laulību, tai ir pienākums triju darbdienu laikā par to paziņot jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.820)

14. Pēc Valsts sociālo pabalstu likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktā minētās personas stāšanās laulībā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu pārtrauc ar nākamā kalendāra mēneša pirmo datumu.

15. Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vainas dēļ personai piešķirtais valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts nav izmaksāts noteiktajā termiņā, attiecīgo pabalsta summu izmaksā bez termiņa ierobežojuma.

16. Ja pabalsta saņēmēja vainas dēļ valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts ir saņemts nepamatoti, pabalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt attiecīgo summu labprātīgi vai tā tiek ieturēta no tiem valsts sociālajiem pabalstiem, kas pabalsta saņēmējam izmaksājami nākamajos mēnešos un no kuriem atļauts izdarīt ieturējumus.

17. Ja persona nepamatoti saņemto valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta summu neatmaksā labprātīgi vai pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu piedzen, ceļot prasību tiesā.

18. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, tā pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā (pēc izvēles):

18.1. iesniedz šādus dokumentus:

18.1.1. rakstisku pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu;

18.1.2. (svītrots ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.820);

18.2. uzrāda šādus dokumentus:

18.2.1. personu apliecinošu dokumentu;

18.2.2. mirušā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja miršanas apliecību;

18.2.3. pilnvaru, ja pabalstu pieprasa pilnvarota persona.

19. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 18.punktā minēto dokumentu saņemšanas un uzrādīšanas pieņem lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

(MK 06.10.2008. noteikumu Nr.820 redakcijā)

20. (Svītrots ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.820.)

21. (Svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.551.)

22. Apbedīšanas pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskaita pabalsta saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.551 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2009., sk. grozījumu 2.punktu)

23. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atsaka piešķirt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai apbedīšanas pabalstu:

23.1. ja pabalsta pieprasītājs neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktajām prasībām pabalsta saņemšanai;

23.2. ja apgādājamais vai mirušais apgādnieks neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktajām prasībām pabalsta piešķiršanai (valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā);

23.3. ja pabalsta pieprasītājs nav iesniedzis vai uzrādījis visus šajos noteikumos paredzētos dokumentus. Par dokumentu iesniegšanu un uzrādīšanu izdara atzīmi personas iesniegumā par pabalsta piešķiršanu.

24. Lai saņemtu aprēķināto, bet pabalsta saņēmēja nāves dēļ nesaņemto pabalsta summu, pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā (pēc izvēles) iesniedz rakstisku pieprasījumu par nesaņemto pabalsta summu un uzrāda šādus dokumentus:

24.1. personu apliecinošu dokumentu;

24.2. mirušā pabalsta saņēmēja miršanas apliecību;

24.3. laulības apliecību, ja nesaņemto pabalsta summu pieprasa mirušā pabalsta saņēmēja laulātais;

23.4. radniecību apliecinošus dokumentus, ja nesaņemto pabalsta summu pieprasa mirušā pabalsta saņēmēja radinieks;

24.5. pilnvaru, ja nesaņemto pabalsta summu pieprasa ar pilnvarotas personas starpniecību.

IV. Noslēguma jautājums

25. Noteikumi piemērojami ar 2005.gada 1.jūliju.

26. Līdz 2008.gada 31.augustam Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts nodrošina izglītības iestādēm iespēju elektroniski iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā informāciju par Valsts sociālo pabalstu likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktā minētajām personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu un kuras mācās vispārējās izglītības iestādēs Rīgas pašvaldībā un Ventspils pašvaldībā.

(MK 18.09.2007. noteikumu Nr.628 redakcijā)

27. Noteikumu 5.1 un 5.2 punkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.septembri.

(MK 18.09.2007. noteikumu Nr.628 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 561Pieņemts: 26.07.2005.Stājas spēkā: 30.07.2005.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 29.07.2005.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
113510
{"selected":{"value":"01.07.2009","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2009","iso_value":"2009\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-26.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2008","iso_value":"2008\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.09.2007","iso_value":"2007\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.2007.-31.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-21.09.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.07.2005","iso_value":"2005\/07\/30","content":"<font class='s-1'>30.07.2005.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)