Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.451

Rīgā 2005.gada 21.jūnijā (prot. Nr.36 48.§)
Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 1.punktu,
Profesionālās izglītības likuma 6.panta ceturto daļu un 7.panta 5.punktu

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā izsniedz valsts atzītus profesionālo izglītību (profesionālo pamatizglītību, arodizglītību un profesionālo vidējo izglītību) un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošus dokumentus (turpmāk — profesionālās izglītības dokumenti), kā arī minēto dokumentu paraugus.

2. Profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecina šādi profesionālās izglītības dokumenti:

2.1. apliecība par profesionālo pamatizglītību (1.pielikums);

2.2. atestāts par arodizglītību (2.pielikums);

2.3. diploms par profesionālo vidējo izglītību (3.pielikums).

3. Profesionālo kvalifikāciju apliecina profesionālās kvalifikācijas apliecība (4.pielikums).

4. Akreditētas profesionālās izglītības programmas daļēju apguvi apliecina dokuments par akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi — sekmju izziņa (5.pielikums).

5. Šo noteikumu 2.punktā minētos dokumentus izsniedz personai, kura apguvusi akreditētu profesionālās izglītības programmu un izpildījusi visas attiecīgajā valsts izglītības standartā noteiktās prasības.

6. Profesionālās kvalifikācijas apliecību izsniedz personai, kura izpildījusi Profesionālās izglītības likumā noteiktās prasības. Akreditētas profesionālās izglītības programmas daļējas apguves nosacījumus nosaka valsts profesionālās izglītības standarts.

7. Sekmju izziņu izsniedz personai, kura izpildījusi akreditētas profesionālās izglītības programmā noteiktās prasības, lai varētu kārtot kvalifikācijas eksāmenus, bet nav tos nokārtojusi.

8. Šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā un 3.punktā minētajiem profesionālās izglītības dokumentiem pievieno pielikumu — sekmju izrakstu (6.pielikums).

9. Diplomam par profesionālo vidējo izglītību pievieno pielikumu — sekmju izrakstu (7.pielikums).

10. Šo noteikumu 2. un 3.punktā minēto profesionālās izglītības dokumentu, kā arī sekmju izrakstu lielums ir A5 formāta lapa (148 x 210 mm), un tiem ir četras lappuses. Sekmju izziņas lielums ir A4 formāta lapa (210 x 297 mm), un tai ir divas lappuses.

11. Profesionālās izglītības dokumentus, sekmju izrakstus un to veidlapas izgatavo un noformē atbilstoši šiem noteikumiem un šādām prasībām:

11.1. dokumentu un sekmju izrakstu veidlapām izmanto baltu papīru (vismaz 80g/m2);

11.2. dokumentu veidlapu 2. un 3.lappusi pārklāj ar tipogrāfiski ofseta tehnikā iespiestu aizsardzības tīkliņu pelēkā krāsā. Visās veidlapās to aizsardzībai ir iestrādāta profesionālās izglītības dokumentu hologramma;

11.3. tekstu un ģerboni uz atestātu par arodizglītību, diplomu par profesionālo vidējo izglītību un profesionālās kvalifikācijas apliecību vākiem iestrādā karstās folijspiedes tehnikā;

11.4. sērijas un dokumentu kārtas numuri profesionālās izglītības dokumentos ir iespiesti tipogrāfiski augstspiedes tehnikā;

11.5. apliecības par profesionālo pamatizglītību vāki (1. un 4.lappuse) ir smilšu marmora krāsā, ģerboņa kontūrzīmējums — tumši brūns;

11.6. atestāta par arodizglītību vāki (1. un 4.lappuse) ir tumši zilā krāsā, ģerboņa kontūrzīmējums — sudraba krāsā;

11.7. diploma par profesionālo vidējo izglītību vāki (1. un 4.lappuse) ir sārti, ģerboņa kontūrzīmējums — sudraba krāsā;

11.8. profesionālās kvalifikācijas apliecības vāki (1. un 4.lappuse) ir pelēka sudraba krāsā, ģerboņa kontūrzīmējums — sudraba krāsā;

11.9. sekmju izziņai ir profesionālās izglītības dokumentu hologramma. Tai nav aizsargtīkliņa un tipogrāfiski iespiestu numuru.

(Grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 194)

12. Profesionālās izglītības dokumenti ir stingrās uzskaites dokumenti.

13. Profesionālās izglītības dokumentu un sekmju izrakstu veidlapas izgatavo komersants (turpmāk — izgatavotājs), ar kuru Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi līgumu. Izgatavotāju Izglītības un zinātnes ministrija izvēlas atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.996)

14. Izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs (turpmāk - iestāde) iesniedz izgatavotājam ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotu iesniegumu par profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izgatavošanu. Iesniegumā norāda iestādes pilnu nosaukumu, profesionālās izglītības dokumenta pilnu nosaukumu, nepieciešamo veidlapu skaitu, izglītības programmas nosaukumu un kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju, programmai atbilstošu iestādes akreditācijas lapas sēriju, numuru un derīguma termiņu.

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.996 redakcijā)

15. Iesniegumu par veidlapu izgatavošanu nākamajam gadam iestāde iesniedz izgatavotājam līdz kārtējā gada 1.decembrim.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.996)

16. Iestādes pilnvarota persona no izgatavotāja saņem profesionālās izglītības dokumentu veidlapas kopā ar pavadzīmi. Pavadzīmē norāda profesionālās izglītības dokumenta nosaukumu, sēriju, skaitu un numurus. Viens iesnieguma un pavadzīmes eksemplārs glabājas iestādē, otrs eksemplārs — pie izgatavotāja.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.996)

17. Saņemot profesionālās izglītības dokumentu veidlapas, iestādes pilnvarotā persona pārbauda to nosaukumus, sēriju, skaitu, numurus un parakstās stingrās uzskaites dokumentu izsniegšanas žurnālā. Žurnālā norāda profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izsniegšanas datumu, pavadzīmes numuru, dokumenta nosaukumu, sēriju, skaitu un numurus, iestādes nosaukumu un adresi, pilnvaras numuru, pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un parakstu. Žurnāla lapas ir numurētas, caurauklotas un apstiprinātas ar izgatavotāja parakstu un zīmoga nospiedumu.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.996)

18. Iestāde saņemtās profesionālās izglītības dokumentu veidlapas reģistrē profesionālās izglītības dokumentu veidlapu reģistrācijas žurnālā. Tajā norāda dokumentu veidlapu saņemšanas datumu, pavadzīmes numuru, dokumenta nosaukumu, sēriju, skaitu, numurus, pilnvarotās personas parakstu un tā atšifrējumu. Žurnāla lapas ir numurētas, caurauklotas un apstiprinātas ar iestādes vadītāja parakstu un zīmoga nospiedumu.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.996)

19. Profesionālās izglītības dokumentu veidlapas, neizsniegtos profesionālās izglītības dokumentus, profesionālās izglītības dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālu, profesionālās izglītības dokumentu veidlapu reģistrācijas žurnālu un visus ar veidlapu saņemšanu saistītos dokumentus glabā ugunsdrošā, slēgtā seifā.

20. Ja iestāde tiek reorganizēta vai likvidēta, neizmantotās profesionālās izglītības dokumentu veidlapas iznīcina saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu līdz iestādes likvidācijas dienai vai, ja veidlapas ir izmantojamas, tad, sastādot pieņemšanas un nodošanas aktu, nodod tās izgatavotājam vai iestādei, kas ir reorganizējamās vai likvidējamās iestādes tiesību un saistību pārņēmēja.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.996)

21. Sabojātās un neizmantojamās profesionālās izglītības dokumentu veidlapas iznīcina iestādes izveidotas komisijas klātbūtnē un sastāda par to norakstīšanas aktu. Aktā norāda iznīcināto veidlapu nosaukumu, sēriju, skaitu un numurus. Komisijas sastāvā ir trīs personas, tai skaitā iestādes vadītājs.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.996)

22. Iestāde katru gadu līdz 15.septembrim sagatavo pārskatu par profesionālās izglītības dokumentu veidlapu apriti iepriekšējā laikposmā (8.pielikums). Pārskatu kopā ar šo noteikumu 21.punktā minētajiem aktiem glabā iestādē.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.996)

23. Profesionālās izglītības dokumentus, pamatojoties uz iestādes vadītāja rīkojumu, izsniedz iestāde. Tos izsniedz personai pret parakstu profesionālās izglītības dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu). Reģistrācijas žurnālā norāda absolventa numuru audzēkņu reģistrācijas un uzskaites grāmatā, vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītības programmas nosaukumu, izglītības dokumenta nosaukumu un numuru, izsniegšanas datumu un parakstu. Žurnāla lapas ir numurētas, caurauklotas un apstiprinātas ar iestādes vadītāja parakstu un zīmogu.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.996)

24. Dokumentus, kurus saņem persona, kas pašmācības veidā ir apguvusi akreditētu profesionālās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas programmu vai profesionālās izglītības programmas daļu un akreditētā iestādē nokārtojusi valsts noslēguma pārbaudījumus (eksternis), atzīmē un reģistrē ar norādi "EKSTERNĀTS".

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.996)

25. Ierakstus profesionālās izglītības dokumentos izdara latviešu valodā, salasāmi, ar melnu tušu vai tinti, rokrakstā vai datordrukā. Absolventa vārdu, uzvārdu (bez saīsinājumiem) un personas kodu ieraksta atbilstoši ierakstiem absolventa pasē vai dzimšanas apliecībā. Dokumentos jābūt visiem paredzētajiem parakstiem un to atšifrējumiem. Visām paredzētajām ailēm jābūt aizpildītām. Ja nepieciešams, ailē ieraksta "-" vai "z". Labojumi profesionālās izglītības dokumentos un to pielikumos nav pieļaujami. Sekmju izraksta 1.lappusē var ierakstīt ziņas par iepriekšējo izglītības iestādi.

26. Vērtējuma ailēs lietojami šādi ieraksti: 10 (izcili), 9 (teicami), 8 (ļoti labi/ļ.labi), 7 (labi), 6 (gandrīz labi/g.labi), 5 (viduvēji/viduv.), 4 (gandrīz viduvēji/g.viduv.), 3 (vāji), 2 (ļoti vāji/ļ.vāji), 1 (ļoti, ļoti vāji/ļ., ļ.vāji), ieskaitīts/iesk., atbrīvots, nav mācīts.

27. Personai, kura nozaudējusi profesionālās izglītības dokumentu, izsniedz attiecīgā izglītības dokumenta dublikātu, ja dati ir pietiekami izglītības dokumenta dublikāta saņemšanai un ir iespējams izmantot līdzvērtīga dokumenta veidlapu. Citos gadījumos persona saņem iestādes izziņu.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.996)

28. Lai saņemtu dublikātu, profesionālās izglītības dokumenta nozaudētājs iesniedz:

28.1. iestādei, kas izsniegusi profesionālās izglītības dokumentu, — iesniegumu par izglītības dokumenta nozaudēšanu un dublikāta izsniegšanu;

28.2. oficiālajam izdevumam "Latvijas Vēstnesis" publicēšanai (samaksājot par sludinājumu) — ar iestādes vadītāju saskaņotu iesniegumu par nozaudētā profesionālās izglītības dokumenta izsludināšanu par nederīgu.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr. 996; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 194)

29. Ja iestādē nav datu, kas nepieciešami izglītības dokumenta dublikāta saņemšanai, izglītības dokumenta nozaudētājs tos pieprasa arhīvam.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.996)

30. 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un datu saņemšanas no arhīva iestāde, pamatojoties uz tās vadītāja izdotu rīkojumu par attiecīgā profesionālās izglītības dokumenta dublikāta izsniegšanu, noformē, reģistrē un izsniedz nozaudētā izglītības dokumenta dublikātu. Dublikāta augšējā labajā stūrī ieraksta "DUBLIKĀTS". Profesionālās izglītības dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā ailē "Izglītības dokumenta nosaukums un Nr." papildus ieraksta "Dublikāts", bet ailē "Izsniegšanas datums" papildus ieraksta rīkojuma par profesionālās izglītības dokumenta dublikāta izsniegšanu datumu un numuru. Profesionālās izglītības dokumenta dublikāta saņēmējs parakstās par dublikāta saņemšanu.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr. 996; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 194)

31. Ja iestāde ir reorganizēta vai likvidēta un tās tiesības un saistības nav pārņēmusi cita iestāde, reorganizētās vai likvidētās iestādes dibinātājs (pašvaldība vai ministrija, kuras padotībā atradās iestāde) izdod citai iestādei rīkojumu izsniegt dublikātu. Akreditētām privātajām profesionālās izglītības iestādēm rīkojumu par dublikāta izsniegšanu vai izziņu šādā gadījumā izdod Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz pieprasītāja iesniegtu arhīva izziņu.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.996)

32. Profesionālās izglītības dokumentus, kuri ir izgatavoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izglītības iestādes ir tiesīgas izsniegt līdz 2005.gada 31.decembrim.

32.1 Kultūras ministrijas padotībā esošā profesionālās vidējās izglītības iestāde līdz 2020. gadam var izmantot profesionālās izglītības dokumentu veidlapas ar tiesībām tajās papildus norādīt izglītības iestādes struktūrvienības nosaukumu, ja šī struktūrvienība ir saglabājusi reorganizētās izglītības iestādes vēsturisko nosaukumu.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 778 redakcijā)

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumus Nr.339 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un dokumenti par akreditētas profesionālās izglītības daļas apguvi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 115.nr.).

Ministru prezidenta vietā — veselības ministrs G.Bērziņš

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.451

(Pielikums grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 194; grozījums pielikuma 3. punktā par tā papildināšanu aiz vārdiem "trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim" ar vārdiem "un ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim" stājas spēkā 01.01.2017., sk. grozījumu 2.punktu)

01.PNG (67405 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.451

(Pielikums grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 194; grozījums pielikuma 3. punktā par tā papildināšanu aiz vārdiem "otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim" ar vārdiem "un trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim" stājas spēkā 01.01.2017., sk. grozījumu 2.punktu)

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.451

(Pielikums grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 194; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 778; grozījums pielikuma 3. punktā par tā papildināšanu aiz vārdiem "trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim" ar vārdiem "un ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim" stājas spēkā 01.01.2017., sk. grozījumu 2.punktu)

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.451
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
(paraugs)

(Pielikums grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr. 996; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 194; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 778; grozījums pielikuma 3. punktā stājas spēkā 01.01.2017, sk. grozījumu 2.punktu)

1. Kvalifikācijas apliecības 1.lappuse.

LATVIJAS REPUBLIKA

Lielā valsts ģerboņa attēls

PROFESIONĀLĀS
KVALIFIKĀCIJAS
APLIECĪBA

2. Kvalifikācijas apliecības 2. un 4.lappusi neaizpilda.

3. Kvalifikācijas apliecības 3.lappuse.

O

(izglītības iestādes nosaukums)
PROFESIONĀLĀS
KVALIFIKĀCIJAS APLIECĪBA
Sērija KA[X] Nr.[000000]

[apliecības ieguvēja vārds un uzvārds]
personas kods []
ir nokārtoj[is/usi] kvalifikācijas eksāmenu
un viņ[am/ai] ar valsts kvalifikācijas
eksāmenu komisijas
20[00].gada [00].[mēneša nosaukums (ģenitīvā)] lēmumu
piešķirta kvalifikācija

[kvalifikācijas nosaukums (nominatīvā)].
Piešķirtā kvalifikācija atbilst <pirmajam/otrajam/trešajam>
profesionālās kvalifikācijas
līmenim un <otrajam/trešajam/ceturtajam> Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim

Z.v. Izglītības iestādes/eksaminācijas centra
vadītājs (paraksts) [vārds, uzvārds]
Kvalifikācijas eksāmenu komisijas
priekšsēdētājs (paraksts) [vārds, uzvārds]
Sekretārs (paraksts) [vārds, uzvārds]

Apliecība izsniegta [vietas nosaukums (lokatīvā)]
20[00].gada [00]. [mēneša nosaukums (lokatīvā)]
Reģistrācijas Nr.[0000]

Piezīmes.

1. O - aizsardzības elements - hologramma, kurā attēlots lielais valsts ģerbonis, zem kura puslokā novietots uzraksts "profesionālā izglītība", bet fonā horizontālās līnijās - uzraksts "Izglītības un zinātnes ministrija".

2. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam. Pārējais teksts ir iespiests un identisks visās apliecībās par profesionālo pamatizglītību.

3. Piešķirtajai kvalifikācijai var pierakstīt attiecīgus profesijas ierobežojumus, ja tie ir paredzēti profesionālo izglītību reglamentējošajā standartā.

4. Ja profesionālā kvalifikācija piešķirta Kultūras ministrijas padotībā esošajā profesionālās vidējās izglītības iestādē, kas izveidota, reorganizējot Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās vidējās izglītības iestādes, profesionālās kvalifikācijas apliecības 3. lappusē papildus norāda struktūrvienības nosaukumu, kurā piešķirta profesionālā kvalifikācija, ja šī struktūrvienība ir saglabājusi reorganizētās izglītības iestādes vēsturisko nosaukumu.

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.451

(Pielikums grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 194; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 778)

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.451
Sekmju izraksts

(Pielikums grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr. 996; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 194)

(apliecības un atestāta pielikuma paraugs)

I. Sekmju izraksta 1.lappuse

1. Pielikuma nosaukums.

2. Izglītības dokumenta sērija un numurs.

3. Vārds, uzvārds.

4. Personas kods.

5. Izglītības programmas kods un nosaukums.

6. Mācību ilgums.

7. Iepriekšējā izglītība.

8. Mācību apguves veids (klātiene, neklātiene, pašmācība).

9. Izglītības iestādes nosaukums un adrese (var ierakstīt arī ziņas par iepriekšējo profesionālās izglītības iestādi)/eksaminācijas centra nosaukums un adrese (ieraksta arī ziņas par profesionālās izglītības iestādi, kurā mācījies).

10. Uzņemšanas datums.

11. Kvalifikācijas piešķiršanas datums.

II. Sekmju izraksta 2. un 3.lappuse

12. Apgūtie mācību priekšmeti un to raksturojums:

12.1. mācību priekšmeti (arī kursa darbi, projekti, prakse);

12.2. stundu skaits;

12.3. vērtējums.

III. Sekmju izraksta 3.lappuse

13. Zīmogs.

14. Izglītības iestādes/eksaminācijas centra vadītāja paraksts.

15. Sekretāra paraksts.

16. Izsniegšanas datums.

17. Reģistrācijas numurs.

Piezīme.

Sekmju izraksta 3.lappuses augšējā labajā stūrī novietots aizsardzības elements - hologramma, kurā attēlots lielais valsts ģerbonis, zem kura puslokā novietots uzraksts "profesionālā izglītība", bet fonā horizontālās līnijās - uzraksts "Izglītības un zinātnes ministrija".

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.451
Sekmju izraksts

(Pielikums grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 194; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 778)

(diploma pielikuma paraugs)

I. Sekmju izraksta 1.lappuse

1. Pielikuma nosaukums.

2. Izglītības dokumenta sērija un numurs.

3. Vārds, uzvārds.

4. Personas kods.

5. Izglītības programmas kods un nosaukums.

6. Mācību ilgums.

7. Iepriekšējā izglītība.

8. Mācību apguves veids (klātiene, neklātiene, pašmācība).

9. Izglītības iestādes nosaukums un adrese (var ierakstīt arī ziņas par iepriekšējo profesionālās izglītības iestādi).

10. Uzņemšanas datums.

11. Kvalifikācijas piešķiršanas datums.

II. Sekmju izraksta 2. un 3.lappuse

12. Apgūtie mācību priekšmeti un to raksturojums:

12.1. mācību priekšmeti (arī kursa darbi, projekti, prakse);

12.2. stundu skaits;

12.3. vērtējums;

III. Sekmju izraksta 4.lappuse

12.4. mācību priekšmeti, kuros kārtoti valsts noslēguma pārbaudījumi, un to vērtējums (balles vai līmenis);

12.5. diplomprojekta tēma un vērtējums (ja bijis paredzēts).

13. Zīmogs.

14. Izglītības iestādes vadītāja paraksts.

15. Sekretāra paraksts.

16. Izsniegšanas datums.

17. Reģistrācijas numurs.

Piezīmes.

1. Sekmju izraksta 3. lappuses augšējā labajā stūrī novietots aizsardzības elements – hologramma, kurā attēlots lielais valsts ģerbonis, zem kura puslokā novietots uzraksts "profesionālā izglītība", bet fonā horizontālās līnijās – uzraksts "Izglītības un zinātnes ministrija".

2. Ja profesionālā vidējā izglītība iegūta Kultūras ministrijas padotībā esošajā profesionālās vidējās izglītības iestādē, kas izveidota, reorganizējot Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās vidējās izglītības iestādes, sekmju izraksta 1. lappuses 9. ailē papildus norāda izglītības iestādes struktūrvienības nosaukumu, ja šī struktūrvienība ir saglabājusi reorganizētās izglītības iestādes vēsturisko nosaukumu.

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
8.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.451
PĀRSKATS
par profesionālās izglītības dokumentu apriti

(Pielikums grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.996)

_____________________________________________________
(izglītības iestādes/eksaminācijas centra nosaukums lokatīvā)

200___.gadā

Nr.
p.k.

Dokumentu uzskaite

Dokumenta nosaukums

Sērija

Skaits

Numuri

Piezīmes*

1

2

3

4

5

6

7

I.

Neizmantotie no 200__.gada:
2.

No _____________________________ 200__.gadā saņemti:
............(veidlapu izgatavotāja nosaukums)

3.Izsniegti audzēkņiem:
4.Sabojātie vai nederīgie:
5.Neizmantotie, kas paliek glabāšanā:

-2-

Izglītības iestādes/eksaminācijas centra vadītājs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

200____.gada_____._________________


Piezīmes.

1. * Šajā ailē norāda norakstīšanas akta numuru, datumu un citas ziņas.

2. Saskaņojot iesniegumu veidlapu saņemšanai, uzrāda vai pievieno iesniegumam pārskatu (kopiju) par iepriekšējo periodu.

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 451Pieņemts: 21.06.2005.Stājas spēkā: 02.07.2005.Zaudē spēku: 10.02.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 01.07.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
111580
{"selected":{"value":"01.01.2017","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-09.02.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-09.02.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2016","iso_value":"2016\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2016","iso_value":"2016\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2016.-15.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-07.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2005","iso_value":"2005\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2005.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2017
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"