Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumus Nr. 550 "Valsts valodas centra nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.202

Rīgā 2005.gada 22.martā (prot. Nr.15 13.§)
Valsts valodas centra nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts valodas centrs (turpmāk — centrs) ir tieslietu ministra pārrau­dzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2. Centra darbības mērķis ir īstenot valsts politiku attiecībā uz normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli valsts valodas lietošanas jomā un nodrošināt valsts pārvaldes iestādes un sabiedrību ar valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu un citu dokumentu oficiāliem tulkojumiem, kā arī panākt saskaņotas terminoloģijas lietojumu Latvijas Republikas tiesību aktos un to tulkojumos.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.717 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

II. Centra funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Centram ir šādas funkcijas:

3.1. veikt normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību valsts valodas lietošanas jomā;

3.2. aizsargāt valsts valodas lietotāju tiesības un intereses;

3.3. noteikt valsts valodas lietojumu valsts un sabiedriskās dzīves jomās normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

3.4. sekmēt valodas kultūrvides sakārtošanu, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību;

3.5. veicināt latviešu valodas pilnvērtīgu funkcionēšanu Eiropas Savienības institūcijās;

3.6. veikt Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu un konvenciju, kā arī ar Eiropas Savienības normatīvo aktu piemērošanu saistīto dokumentu oficiālos tulkojumus latviešu valodā;

3.7. tulkot Latvijas Republikas tiesību aktus Eiropas Savienības dalībvalstu valodās;

3.8. tulkot ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) darbību saistītos dokumentus latviešu valodā;

3.9. sagatavot priekšlikumus vienotas, latviešu valodas normām atbilstošas terminoloģijas lietošanai normatīvajos aktos;

3.10. izstrādāt un attīstīt tiesību aktu tulkošanas metodiku.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.717, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

4. Lai izpildītu šo noteikumu 3.punktā minētās funkcijas, centrs veic šādus uzdevumus:

4.1. izstrādā un iesniedz Tieslietu minis­trijā priekšlikumus par valsts valodas normatīvo aktu pilnveidošanu;

4.2. sagatavo un izplata ar Valsts valodas likuma ievērošanu, kā arī tiesību aktu tulkošanu un terminoloģiju saistītos metodiskos un informatīvos materiālus;

4.3. pārrauga Valsts valodas likuma un citu ar valsts valodas lietošanu saistīto normatīvo aktu izpildi;

4.4. veic pasākumus, lai aizsargātu valsts valodas lietotāja tiesības un intereses, ja tiek pārkāpts Valsts valodas likums un citi valsts valodas lietošanu regulējošie normatīvie akti;

4.5. sniedz ekspertu atzinumus par vietvārdu pareizrakstību;

4.6. izstrādā ar Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) darbību saistīto nozaru terminoloģiju un saskaņo to ar attiecīgās nozares speciālistiem;

4.7. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar Eiropas Savienības iestāžu tulkošanas dienestiem un citām institūcijām, ārvalstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām, lai sekmētu vienotas terminoloģijas lietošanu normatīvajos aktos un citu dokumentu tulkojumos;

4.8. koordinē konsultāciju sniegšanu terminoloģijas jomā Eiropas Savienības tulkošanas dienestiem pēc to pieprasījuma, apkopo priekšlikumus un izveido ekspertu darba grupas strīdīgu jautājumu izšķiršanai;

4.9. nodrošina izstrādātās un saskaņotās terminoloģijas vispārēju pieejamību terminu datubāzēs;

4.10. organizē valsts iestāžu sadarbību un sniedz tām konsultācijas terminoloģijas saskaņošanas un izstrādes jomā;

4.11. pastāvīgi nodrošina augsta līmeņa tulkošanas pakalpojumus ministrijām un citām valsts pārvaldes iestādēm, veicot oficiālos tiesību aktu tulkojumus;

4.12. sistēmiski uzkrāj datubāzēs valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām tulkotos dokumentus un nodrošina starptautisko tiesību aktu un Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumu vispārēju pieejamību;

4.13. pēc ministriju pieprasījuma veic latviešu valodā tulkoto Eiropas Savienības dokumentu projektu valodas un terminoloģijas ekspertīzi.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.717, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

5. Centrs atbilstoši kompetencei:

5.1. sadarbojas ar valsts, pašvaldību un citām institūcijām, kas nodrošina valsts valodas funkcionēšanu;

5.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar ārvalstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām informācijas un pieredzes apmaiņas jomā, kā arī kopīgu projektu īstenošanā;

5.3. informē sabiedrību par centra darbību;

5.4. pārstāv valsti Eiropas Savienības institūcijās un citās starptautiskās organizācijās.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.717, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

6. Centram ir šādas tiesības:

6.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no privātpersonām centra funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

6.2. slēgt līgumus ar privātpersonām par konkrētu darbu izpildi centra darbības nodrošināšanai;

6.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt iepirkumus centra darbības nodrošināšanai;

6.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā sniegt mācību un metodisko materiālu realizācijas un izziņu sagatavošanas maksas pakalpojumus;

6.5. atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latvijas Republiku starptautiskajās organizācijās un pasākumos, kā arī darboties nacionālajos un starptautiskajos fondos un projektos, kas saistīti ar valsts valodu;

6.6. kontrolējot normatīvo aktu izpildi valsts valodas jomā, apmeklēt valsts pārvaldes iestādes, komercsabiedrības un organizācijas, tikties ar to amatpersonām, darbiniekiem un pašnodarbinātajām personām;

6.7. pieprasīt, lai tiktu novērsti ar valsts valodas lietošanu saistītie pārkāpumi;

6.8. pieprasīt, lai tiktu uzrādīts valsts valodas prasmes apliecības vai pamatizglītības sertifikāta, vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāta oriģināls;

6.9. pārbaudīt valsts valodas prasmes apliecības īstumu;

6.10. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā iesniegt pārbaudes materiālus kompetentai tiesībaizsardzības iestādei;

6.11. piedalīties valsts valodas prasmes pārbaudes komisiju sēdēs (novērotāja statusā);

6.12. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzaicināt personas ierasties Valsts valodas centrā, ja ir konstatēti Valsts valodas likuma un citu valsts valodas lietošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi;

6.13. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus un uzlikt administratīvos sodus;

6.14. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus.

III. Centra struktūra un amatpersonu kompetence

7. Centra darbu vada centra direktors. Centra direktoru pēc attiecīgās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā tieslietu ministrs. Centra direktoru atbrīvo no amata tieslietu ministrs, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu.

8. Centra direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, kā arī:

8.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv centru;

8.2. pilnvaro centra amatpersonas vai darbiniekus pārstāvēt centru valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī attiecībās ar nevalstiskajām un starptautiskajām organizācijām;

8.3. iestādes funkciju veikšanai izveido centra pastāvīgās komisijas un citas komisijas un apstiprina to nolikumus;

8.4. paraksta komisiju lēmumus un atzinumus;

8.5. ar padomdevēja tiesībām piedalās Vecāko amatpersonu sanāksmē Eiropas Savienības jautājumos.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.717, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

9. Centra direktors veido centra iekšējo organizatorisko struktūru.

10. (Svītrots ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.717, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

11. Centra amatpersonas atbilstoši kompetencei ir tiesīgas:

11.1. bez īpašas atļaujas, maksas un citiem ierobežojumiem netraucēti apmeklēt ēkas, telpas, teritorijas un citas vietas, kur notiek publiski pasākumi, tirdzniecība un/vai tiek sniegti pakalpojumi, un pildīt šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus valsts valodas lietotāja tiesību un interešu aizsardzības jomā;

11.2. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām centra funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

11.3. pieprasīt un saņemt no personām, kuru profesionālo un amata pienākumu veikšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām jāprot un jālieto valsts valoda, valsts valodas prasmes apliecību apliecinātas kopijas šo dokumentu īstuma pārbaudei;

11.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīt amatpersonu, darbinieku un pašnodarbināto personu valsts valodas lietojuma atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

11.5. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no ražotājiem, izplatītājiem, pārdevējiem, pakalpojumu sniedzējiem, pasākumu rīkotājiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu preču vai pakalpojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām valsts valodas lietošanas jomā, vai centra funkciju vai amatpersonas amata pienākumu pildīšanai;

11.6. noteikt ražotājiem, izplatītājiem, pārdevējiem, pakalpojumu sniedzējiem, pasākumu rīkotājiem vai to pilnvarotajām personām termiņu, kurā jāsniedz rakstiska atbilde par patērētāja iesniegumā vai sūdzībā minētajiem apstākļiem vai jānovērš konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi;

11.7. sastādīt pārbaudes aktus un administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus;

11.8. ja nepieciešams, pieaicināt tiesīb­aizsardzības iestāžu darbiniekus konkrēto jautājumu risināšanā.

12. Centra amatpersonas, pildot amata pienākumus ārpus darba (dienesta) telpām, uzrāda centra direktora apstiprinātu dienesta apliecību.

IV. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un darbības pārskats

13. Centra darbības tiesiskumu nodrošina centra direktors. Centra direktors ir atbildīgs par iestādes iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

14. Centra direktoram ir tiesības atcelt centra amatpersonu pieņemtos lēmumus un izdotos iekšējos normatīvos aktus.

15. Centra direktors pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto centra amatpersonu izdoto administratīvo aktu vai amatpersonas un darbinieka faktisko rīcību. Centra direktora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā.

16. Centra direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību persona var apstrīdēt Tieslietu ministrijā. Tieslietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

17. Centrs ne retāk kā reizi gadā vai pēc pieprasījuma iesniedz Tieslietu ministrijā pārskatu par centra darbību un tās rezultātiem.

V. Noslēguma jautājums

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Minis­tru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumus Nr.293 “Valsts valodas centra nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2000, 302.nr.; 2001, 17., 162.nr.; 2002, 49.nr.; 2003, 168.nr.).

Ministru prezidenta vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts valodas centra nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 202Pieņemts: 22.03.2005.Stājas spēkā: 31.03.2005.Zaudē spēku: 09.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 30.03.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
104521
{"selected":{"value":"04.07.2009","content":"<font class='s-1'>04.07.2009.-08.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.07.2009","iso_value":"2009\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2009.-08.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2005","iso_value":"2005\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2005.-03.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.07.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)