Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 550

Rīgā 2020. gada 2. septembrī (prot. Nr. 51 12. §)
Valsts valodas centra nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma
26. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts valodas centrs (turpmāk – centrs) ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2. Centra darbības mērķis ir īstenot valsts politiku attiecībā uz normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli valsts valodas lietošanas jomā un nodrošināt valsts pārvaldes iestādes un sabiedrību ar valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu un citu dokumentu oficiāliem tulkojumiem, kā arī veicināt saskaņotas terminoloģijas lietojumu Latvijas Republikas tiesību aktos un to tulkojumos.

II. Centra funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Centram ir šādas funkcijas:

3.1. aizsargāt valsts valodas lietotāju tiesības un intereses;

3.2. uzraudzīt normatīvo aktu ievērošanu valsts valodas lietošanas jomā;

3.3. sekmēt latviešu valodas kultūrvides sakārtošanu, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību;

3.4. veicināt latviešu valodas pilnvērtīgu funkcionēšanu Eiropas Savienības institūcijās;

3.5. nodrošināt Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu, kā arī Eiropas Savienības institūciju un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu vai citu dokumentu oficiālos tulkojumus latviešu valodā, Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumus Eiropas Savienības dalībvalstu valodās un minēto tulkojumu vispārēju pieejamību;

3.6. veicināt vienotas, latviešu valodas normām atbilstošas terminoloģijas lietošanu tiesību aktos un citos dokumentos.

4. Lai izpildītu šo noteikumu 3. punktā minētās funkcijas, centrs veic šādus uzdevumus:

4.1. pārrauga Valsts valodas likuma un citu ar valsts valodas lietošanu saistīto normatīvo aktu izpildi;

4.2. veic kontroles pasākumus, lai aizsargātu valsts valodas lietotāja tiesības un intereses, ja tiek pārkāpts Valsts valodas likums un citi valsts valodas lietošanu regulējošie normatīvie akti;

4.3. sniedz skaidrojumu par Valsts valodas likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu prasību piemērošanu;

4.4. atbilstoši kompetencei izstrādā un sniedz priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei un pilnveidošanai;

4.5. sniedz ekspertu atzinumus par vietvārdu atbilstību vietvārdu informācijas noteikumu prasībām;

4.6. pastāvīgi sniedz augsta līmeņa tulkošanas pakalpojumus ministrijām un citām valsts pārvaldes iestādēm, veicot oficiālos tiesību aktu tulkojumus;

4.7. izstrādā terminoloģiju, saskaņo to ar attiecīgās nozares ekspertiem un nodrošina tās vispārēju pieejamību Latvijas Nacionālajā terminoloģijas portālā https://termini.gov.lv/;

4.8. terminoloģijas izstrādes jomā sadarbojas ar Eiropas Savienības iestāžu tulkošanas dienestiem un citām institūcijām, ārvalstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām, sniedz konsultācijas pēc Eiropas Savienības tulkošanas dienestu pieprasījuma, apkopo priekšlikumus, veido ekspertu darba grupas, kā arī organizē valsts iestāžu sadarbību un konsultē tās, lai veicinātu vienotas terminoloģijas lietojumu tiesību aktos un citos dokumentos un to tulkojumos;

4.9. pēc ministriju pieprasījuma sniedz atzinumus par ierosinājumiem Eiropas Savienības dokumentu un to projektu tulkojumos konstatēto būtisko kļūdu labojumiem;

4.10. izstrādā un attīsta tiesību aktu tulkošanas metodiku;

4.11. organizē Latviešu valodas ekspertu komisijas darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4.12. aicina sabiedrību iesaistīties valsts valodas pozīcijas stiprināšanā;

4.13. rīko ar valsts valodas jautājumiem saistītus pasākumus, lai stiprinātu valsts valodas pozīcijas un veicinātu centra atpazīstamību sabiedrībā, un nodrošina nozaru profesionāļu, citu valsts pārvaldes iestāžu un sabiedrības iesaisti akciju norisē.

5. Centram atbilstoši kompetencei ir šādas tiesības:

5.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no privātpersonām centra funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

5.2. kontrolējot normatīvo aktu izpildi valsts valodas jomā, apmeklēt valsts pārvaldes iestādes, komercsabiedrības un organizācijas, tikties ar to amatpersonām, darbiniekiem un pašnodarbinātajām personām;

5.3. pieprasīt, lai tiktu novērsti ar valsts valodas lietošanu saistītie pārkāpumi;

5.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzaicināt personas ierasties centrā;

5.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt administratīvā pārkāpuma procesu;

5.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izdot administratīvos aktus;

5.7. sniegt atzinumus par konkrētu profesiju un amatu pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi;

5.8. pieprasīt, lai tiktu uzrādīts valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments, pārbaudīt valsts valodas prasmes apliecības īstumu;

5.9. piedalīties valsts valodas prasmes pārbaudes komisiju sēdēs (novērotāja statusā);

5.10. atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latvijas Republiku starptautiskajās organizācijās un pasākumos, kā arī darboties nacionālajos un starptautiskajos fondos un projektos;

5.11. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarboties ar ārvalstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām informācijas un pieredzes apmaiņas jomā, kā arī kopīgu projektu īstenošanā;

5.12. slēgt līgumus ar privātpersonām par konkrētu darbu izpildi centra darbības nodrošināšanai;

5.13. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt iepirkumus centra darbības nodrošināšanai.

III. Centra struktūra un amatpersonu kompetence

6. Centra darbu vada centra direktors. Centra direktoru pēc attiecīgās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā tieslietu ministrs. Centra direktoru atbrīvo no amata tieslietu ministrs, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu.

7. Centra direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, kā arī:

7.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv centru;

7.2. pilnvaro centra amatpersonas vai darbiniekus pārstāvēt centru valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī attiecībās ar nevalstiskajām un starptautiskajām organizācijām;

7.3. iestādes funkciju veikšanai izveido centra pastāvīgās komisijas un citas komisijas un apstiprina to nolikumus;

7.4. paraksta komisiju lēmumus un atzinumus;

7.5. ar padomdevēja tiesībām piedalās Vecāko amatpersonu sanāksmē Eiropas Savienības jautājumos.

8. Centra direktors veido centra iekšējo organizatorisko struktūru.

9. Centra amatpersonas atbilstoši kompetencei ir tiesīgas:

9.1. bez īpašas atļaujas, maksas un citiem ierobežojumiem netraucēti apmeklēt ēkas, telpas, teritorijas un citas vietas, kur notiek publiski pasākumi, tirdzniecība vai tiek sniegti pakalpojumi, un pildīt šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus valsts valodas lietotāja tiesību un interešu aizsardzības jomā;

9.2. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām centra funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

9.3. pieprasīt personām, kuru profesionālo un amata pienākumu veikšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām jāprot un jālieto valsts valoda, uzrādīt valsts valodas prasmi apliecinošus dokumentus un iesniegt šo dokumentu kopijas;

9.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīt amatpersonu, darbinieku un pašnodarbināto personu valsts valodas lietojuma atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

9.5. pieprasīt un bez maksas saņemt no ražotājiem, izplatītājiem, pārdevējiem, pakalpojumu sniedzējiem, pasākumu rīkotājiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu preču vai pakalpojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām valsts valodas lietošanas jomā, vai centra funkciju vai amatpersonas amata pienākumu pildīšanai;

9.6. noteikt ražotājiem, izplatītājiem, pārdevējiem, pakalpojumu sniedzējiem, pasākumu rīkotājiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem termiņu, kurā jāsniedz rakstiska atbilde par patērētāja iesniegumā vai sūdzībā minētajiem apstākļiem vai jānovērš konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi;

9.7. sastādīt pārbaudes aktus un veikt administratīvā pārkāpuma procesu (administratīvā pārkāpuma procesu centra vārdā ir tiesīgs veikt centra direktors, centra direktora vietnieks un Valodas kontroles departamenta amatpersonas);

9.8. ja nepieciešams, pieaicināt tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus konkrēto jautājumu risināšanā;

9.9. konstatēt konkrētu profesiju un amatu pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi;

9.10. pārbaudes veikšanas nolūkā fotografēt, izdarīt audioierakstus un videoierakstus.

10. Centra amatpersonas, pildot amata pienākumus ārpus darba (dienesta) telpām, uzrāda centra direktora apstiprinātu dienesta apliecību.

IV. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un darbības pārskats

11. Centra direktora vietnieka un Valodas kontroles departamenta amatpersonu pieņemtos lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās pārsūdz, iesniedzot attiecīgu sūdzību centra direktoram kā augstākai amatpersonai.

12. Centra direktora pieņemtos lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās pārsūdz rajona (pilsētas) tiesā.

13. Centra direktors pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto centra amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai amatpersonas un darbinieka faktisko rīcību. Centra direktora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā.

14. Centra direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību persona var apstrīdēt Tieslietu ministrijā. Tieslietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

15. Centrs ne retāk kā reizi gadā vai pēc pieprasījuma iesniedz Tieslietu ministrijā pārskatu par centra darbību un tās rezultātiem.

V. Noslēguma jautājums

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005. gada 22. marta noteikumus Nr. 202 "Valsts valodas centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 50. nr.; 2009, 103. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts valodas centra nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 550Pieņemts: 02.09.2020.Stājas spēkā: 09.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 08.09.2020. OP numurs: 2020/173.6
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
317148
09.09.2020
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"