Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR SADARBĪBU KULTŪRAS JOMĀ

Latvijas Republikas valdība un Ķīnas Tautas Republikas valdība (turpmāk - "Puses"),

apzinoties, cik svarīgi ir paplašināt un padziļināt sadarbību kultūras jomā,

būdamas pārliecinātas, ka kultūras dialogs veicina nāciju progresu un labāku savstarpējo kultūru izpratni,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants

Atbilstoši vienlīdzības un savstarpēja izdevīguma principiem Puses rosina un sekmē apmaiņu un sadarbību kultūrā starp abām valstīm un nodrošina labas kontaktu un kopīgu pasākumu iespējas starp organizācijām, iestādēm un personām, kas aktīvi darbojas šajā jomā.

2. pants

Puses veicina kontaktus, apmaiņu un sadarbību materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma, muzeju, vizuālās un lietišķās mākslas, mūzikas un izpildītājmākslas, bibliotēku, literatūras un tulkojumu, kino un citās kultūras jomās.

3. pants

Puses apmainās ar informāciju par konferencēm, konkursiem, festivāliem un citiem starptautiskiem pasākumiem kultūras un mākslas nozarēs, kas tiek rīkoti attiecīgajā valstī, un rosina otras Puses pārstāvju dalību šajos pasākumos.

4. pants

Puses sadarbojas, lai apmācītu kultūras un mākslas profesionāļus un mantojuma profesionāļus un pilnveidotu to prasmes konkrētās nozarēs.

5. pants

Puses vienojas veikt apmaiņu kultūras un mākslas jomā šādos veidos:

1) rakstnieku un mākslinieku apmaiņas braucieni;

2) izpildītājmākslas trupu apmaiņas turnejas;

3) kultūras un mākslas izstādes otras Puses valstī.

6. pants

Puses rosina sadarbību, tostarp pētniecības pasākumus, starp valsts finansētajām bibliotēkām abās valstīs un publikāciju un speciālistu apmaiņu savstarpēji interesējošās jomās.

7. pants

1. Puses padziļina sadarbību starp muzejiem, arheoloģiskās izpētes iestādēm un iestādēm, kas nodarbojas ar kultūras mantojuma aizsardzību un restaurāciju. Puses rosina pieredzes apmaiņu un sadarbību kultūras mantojuma restaurācijā, aizsardzībā un saglabāšanā.

2. Puses sadarbojas, lai novērstu kultūras vērtību, kas ir daļa no attiecīgo valstu kultūras mantojuma, nelikumīgu importu, eksportu un nodošanu, un šajā nolūkā apmainās ar attiecīgo informāciju.

8. pants

Puses rosina sadarbību nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī uzaicina otras Puses tradicionālās mākslas grupas piedalīties starptautiskos festivālos, kas tiek organizēti attiecīgajā valstī atbilstoši šo festivālu konkrētajiem noteikumiem un procedūrām.

9. pants

Puses veicina literārās rakstniecības jomas attīstību, īstenojot tulkošanas un izdošanas sadarbības projektus, un sekmē rakstnieku apmaiņu, dalību grāmatu izstādēs un saistītos pasākumos, kas tiek organizēti attiecīgās Puses valsts teritorijā.

10. pants

Puses veicina sadarbību kino jomā un rosina attiecīgo valstu nacionālās filmu aģentūras un organizācijas:

1) organizēt filmu demonstrēšanu un kino nozares profesionāļu līdzdalību starptautiskajos kino pasākumos, kas tiek organizēti atbilstoši šo pasākumu konkrētajiem noteikumiem un procedūrām;

2) strādāt pie kopīgiem projektiem, lai sekmētu filmu kopražojumus un apmaiņu.

11. pants

Puses sekmē apmaiņu un sadarbību starp abu valstu radošajām apvienībām un citām nevalstiskām organizācijām šajā līguma paredzētajās jomās.

12. pants

Lai sekmētu šī līguma īstenošanu, Puses izstrādā un apstiprina periodiskas apmaiņas programmas, kurās izklāstīti sadarbības organizatoriskie un finanšu noteikumi tādā mērā, kādā katrai Pusei to atļauj pieejamais finansējums.

13. pants

1. Puses vienojas, ka šajā līgumā paredzētie pasākumi tiek veikti atbilstoši valstu normatīvajiem aktiem un starptautiskajām saistībām.

2. Šis līgums neietekmē Pušu tiesības un pienākumus, kas noteikti citos starptautiskos līgumos, kuriem tās pievienojušās.

14. pants

Šo līgumu var grozīt vai papildināt ar Pušu abpusēju rakstisku piekrišanu. Šādi grozījumi un papildinājumi kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu un stājas spēkā to parakstīšanas dienā.

15. pants

Visas domstarpības, kas rodas, interpretējot vai īstenojot šo līgumu, Puses risina savstarpēju konsultāciju un sarunu ceļā, izmantojot diplomātiskos kanālus.

16. pants

1. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un paliek spēkā nenoteiktu laiku.

2. Katra Puse var izbeigt šī līguma darbību, pa diplomātiskajiem kanāliem rakstveidā paziņojot par to otrai Pusei. Šāda līguma darbības izbeigšana stājas spēkā deviņdesmit (90) dienas pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Ja vien Puses nav vienojušās citādi, šī līguma izbeigšana neietekmē projektus vai programmas, kas jau tiek īstenotas šī līguma ietvaros un tā izbeigšanas brīdī vēl nav pabeigtas.

Parakstīts Handžou 2017. gada 22. septembrī divos eksemplāros, katrs latviešu, ķīniešu un angļu valodā, visiem tekstiem ir vienāds spēks. Atšķirīgas šī līguma interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas
valdības vārdā
Dace Melbārde
kultūras ministre

Ķīnas Tautas Republikas
valdības vārdā
Luo Šugans
kultūras ministrs

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 China
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 22.09.2017.
Signature:
 22.09.2017.
Place of signature: 
Handžou
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 199, 06.10.2017.
Language:
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
1741
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)