Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un MONGOLIJAS valdības līgums
par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem

Latvijas Republikas valdība un Mongolijas valdība, turpmāk sauktas "Puses",

vadīdamās no vēlmes tālāk attīstīt abu valstu draudzīgās attiecības,

vēlēdamās veicināt, atvieglot un rosināt Pušu amatpersonu vizīšu apmaiņu, atceļot vīzu prasību derīgu diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants

Katras Puses valsts pilsoņi, kuriem ir derīga attiecīgās valsts diplomātiskā, dienesta un oficiālā pase var atkarībā no apstākļiem bez vīzas ieceļot un uzturēties otras Puses valsts teritorijā, izceļot no tās, un šķērsot to tranzītā, nepārsniedzot uzturēšanās laiku deviņdesmit (90) dienas jebkurā simts astoņdesmit (180) dienu periodā.

2. pants

Katras Puses valsts pilsoņi, kuriem ir derīga attiecīgās valsts diplomātiskā, dienesta un oficiālā pase un kuri otras Puses valsts teritorijā vēlas uzturēties ilgāk par deviņdesmit (90) dienām, saņem vīzu iepriekš.

3. pants

Šis līgums neatbrīvo katras Puses valsts diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājus, kuri ir iecelti amatā diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, vai starptautisku organizāciju pārstāvniecībās otras Puses valsts teritorijā, kā arī viņu ģimenes locekļus, kuriem ir derīgas diplomātiskās, dienesta un oficiālās pases, no prasības pirms ierašanās saņemt vīzu akreditācijai uzņemošajā valstī.

4. pants

Katras Puses valsts pilsoņi, kuri ir attiecīgās Puses valsts diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētāji, ieceļo otras Puses valstī, izceļo no tās vai šķērso to tranzītā robežšķērsošanas vietās, kas atvērtas otras Puses valsts starptautiskajiem ceļotājiem, un ievēro visas vajadzīgās formalitātes, kas paredzētas attiecīgās Puses valsts likumos un noteikumos, kuri regulē imigrāciju.

5. pants

Katras Puses valsts pilsoņi, kuri ir attiecīgās Puses valsts derīgu diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētāji, uzturoties otras Puses valsts teritorijā, ievēro otras Puses likumus un noteikumus.

6. pants

Līgums neierobežo katras Puses kompetento iestāžu tiesības aizliegt ieceļot otras Puses valsts diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem, kurus uzskata par nevēlamiem, vai saīsināt vai pārtraukt viņu uzturēšanos savas valsts teritorijā.

7. pants

Katra Puse var pilnīgi vai daļēji apturēt šī līguma darbību sabiedriskās kārtības vai nacionālās drošības apsvērumu dēļ. Par šādu līguma darbības apturēšanas sākumu vai izbeigšanu nekavējoties iepriekš paziņo otrai Pusei pa diplomātiskiem kanāliem.

8. pants

1. Puses ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas pa diplomātiskajiem kanāliem apmainās ar diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu paraugiem.

2. Puses informē viena otru par jaunu diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu ieviešanu vai izmaiņām esošajās diplomātiskajās, dienesta un oficiālajās pasēs un ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms to ieviešanas vai izmaiņu stāšanās spēkā pa diplomātiskiem kanāliem nodod jauno vai izmainīto diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu paraugus.

9. pants

Visas domstarpības attiecībā uz šī līguma interpretāciju vai izpildi risina Pušu sarunās un konsultācijās.

10. pants

1. Šis līgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc datuma, kad pa diplomātiskiem kanāliem saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums, ar kuru Puses paziņo viena otrai, ka ir izpildītas iekšējās juridiskās procedūras, kuras nepieciešamas, lai tas stātos spēkā.

2. Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra Puse var jebkurā laikā izbeigt līgumu, par to rakstveidā paziņojot pa diplomātiskiem kanāliem. Šādā gadījumā līgums zaudē spēku deviņdesmit (90) dienas pēc šāda rakstiska paziņojuma saņemšanas datuma.

3. Šis līgums var tikt grozīts ar Pušu rakstisku vienošanos. Šādi grozījumi stājas spēkā saskaņā ar šī panta pirmo daļu un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

Parakstīts Ulanbatorā 2014.gada 12.jūnijā divos oriģinālos eksemplāros latviešu, mongoļu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā
Edgars Rinkēvičs

Mongolijas
valdības vārdā
Luvsanvandans Bolds

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Mongolia
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 06.09.2014.
Signature:
 12.06.2014.
Place of signature: 
Ulanbatora
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 170, 29.08.2014.
Language:
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
631
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)