Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas speciālā administratīvā reģiona valdības līgums par savstarpēju vīzu režīma atcelšanu

 

Latvijas Republikas valdība un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas speciālā administratīvā reģiona valdība, saņēmusi attiecīgu Ķīnas Tautas Republikas valdības pilnvarojumu noslēgt šo Līgumu (turpmāk sauktas "Līgumslēdzējas puses"),

vēloties veicināt ceļošanu un sekmēt kultūras un tirdzniecības attiecības starp Latvijas Republiku un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas speciālo administratīvo reģionu,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

1. Latvijas Republikas pilsoņi, kuriem ir derīga pilsoņa, diplomātiskā vai dienesta pase (turpmāk saukti "pilsoņi"), var ieceļot Ķīnas Tautas Republikas Honkongas speciālajā administratīvajā reģiona teritorijā un uzturēties tur ne ilgāk par deviņdesmit (90) dienām sešu mēnešu laikā bez prasības iegūt vīzu.

2. Ķīnas Tautas Republikas Honkongas speciālā administratīvā reģiona rezidenti, kuriem ir derīga Ķīnas Tautas Republikas Honkongas speciālā administratīvā reģiona pase (turpmāk saukti "rezidenti"), var ieceļot Latvijas Republikas teritorijā un uzturēties tur ne ilgāk par deviņdesmit (90) dienām sešu mēnešu laikā bez prasības iegūt vīzu.

2. pants

Atbrīvojums no vīzas nedod tiesības strādāt. Personām, kas iebrauc otras Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā ar mērķi uzturēties ilgāk par deviņdesmit (90) dienām sešu mēnešu laikā vai strādāt, veikt kvalificētu darbu vai mācīties, ir iepriekš jāsaņem vīza.

3. pants

Pilsoņi vai rezidenti, kas minēti 1.pantā, var ieceļot un izceļot no otras Līgumslēdzējas puses valsts teritorijas visās robežšķērsošanas vietās, kas atvērtas starptautiskajai pasažieru satiksmei, ar noteikumu, ka tie atbilst otrā Līgumslēdzējā pusē spēkā esošajos likumos un noteikumos noteiktajiem ārvalstnieku iebraukšanas, pārvietošanās vai pagaidu uzturēšanās nosacījumiem.

4. pants

Pilsoņiem vai rezidentiem, kas minēti 1.pantā, ir pienākums pagaidu uzturēšanās laikā otras Līgumslēdzējas puses teritorijā ievērot tajā spēkā esošos likumus un noteikumus.

5. pants

1. Katra Līgumslēdzēja puse patur tiesības otras Līgumslēdzējas puses pilsoņiem vai rezidentiem, kas minēti 1.pantā, atteikt iebraukšanu vai izbeigt uzturēšanās laika posmu tās teritorijā atkarībā no apstākļiem drošības, veselības aizsardzības vai sabiedriskās kārtības iemeslu dēļ.

2. Latvijas Republikas valdība bez īpašām formalitātēm uzņem atpakaļ savā teritorijā tās pilsoņus, kas minēti 1.pantā. Ķīnas Tautas Republikas Honkongas speciālā administratīvā reģiona valdība bez īpašām formalitātēm uzņem atpakaļ savā teritorijā tās rezidentus, kas minēti 1.pantā.

6. pants

1. Līgumslēdzējas puses apmainās ar šī Līguma 1. pantā norādīto derīgu ceļošanas dokumentu paraugiem ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pirms šī Līguma stāšanās spēkā.

2. Ja kāda Līgumslēdzēja puse izdara izmaiņas savos ceļošanas dokumentos, kas norādīti šī Līguma 1. pantā, vai ievieš jebkādus jaunus ceļošanas dokumentus pēc šī Līguma stāšanās spēkā, tā nodrošina otru Līgumslēdzēju pusi ar šādu dokumentu paraugiem vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms to ieviešanas.

7. pants

1. Katra Līgumslēdzēja puse ir tiesīga uz laiku pilnīgi vai daļēji pārtraukt šī Līguma piemērošanu drošības vai sabiedriskās kārtības iemeslu dēļ, izņemot 5. panta 2. daļu.

2. Katra Līgumslēdzēja puse nekavējoties rakstiski paziņo otrai Līgumslēdzējai pusei par šādu pārtraukšanu. Rakstisku paziņojumu iesniedz arī par sekojošu šī Līguma piemērošanas atsākšanu. Atlikšana un atsākšana stājas spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc tam, kad otra Līgumslēdzēja puse ir saņēmusi paziņojumu.

8. pants

Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra Līgumslēdzēja puse var to izbeigt jebkurā laikā, par to rakstiski paziņojot trīsdesmit (30) dienas iepriekš.

9. pants

Šis Līgums stājas spēkā trīsdesmitajā (30.) dienā pēc tā parakstīšanas.

Sastādīts Honkongā 2002.gada 24. septembrī divos oriģinālos eksemplāros, no kuriem katrs ir latviešu un angļu valodā, abiem tekstiem esot autentiskiem.

Latvijas Republikas

Ķīnas Tautas Republikas Honkongas

valdības vārdā

speciālā administratīvā reģiona valdības vārdā

Einars Semanis,

Lai Tung-Kwok,

Latvijas Republikas vēstnieks

Honkongas speciālā administratīvā reģiona

Ķīnas Tautas Republikā

Imigrācijas dienesta direktors

 

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Hong Kong
 China
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 24.10.2002.
Signature:
 24.09.2002.
Place of signature: 
Hongkonga
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 146, 10.10.2002.
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
412
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)