Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

 

Latvijas Republikas Valdības un Dānijas Karalistes Valdības

līgums par gaisa satiksmi

 

Latvijas Republikas Valdība un Dānijas Karalistes Valdība, būdamas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju un Līguma par starptautiskas satiksmes tranzītu dalībnieces, kas atklāti parakstīšanai 1944. gada 7. decembrī Čikāgā, un vēloties noslēgt Līgumu par regulāras gaisa satiksmes izveidošanu starp savu valstu teritorijām saskaņā ar minēto Konvenciju,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants. Jēdzieni

šaja Līguma:

a) termins «Konvencija» nozīmē Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai 1944. gada 7. decembrī Čikāgā un ietver pielikumus, kas pieņemti saskaņa ar šīs Konvencijas 90. pantu, vai tās pielikumu labojumus saskaņā ar šīs Konvencijas 90. vai 94. pantu un ko atzinušas Līgumslēdzējas Puses;

b) termins «aviācijas institūcijas» Latvijas Republikas gadījumā nozīmē Satiksmes ministriju vai Dānijas Karalistes gadījumā - Transporta un komunikāciju ministriju, vai abos gadījumos - jebkuru personu vai institūciju, kas ir pienācīgi pilnvarota veikt minēto institūciju funkcijas;

c) termins «nozīmēta aviokompānija» nozīmē aviokompāniju, kas nozīmēta un pilnvarota saskaņā ar šī Līguma 3. pantu;

d) terminiem «teritorija», «gaisa satiksme», «starptautiskā gaisa satiksme», «aviokompānija» un «apstāšanās nekomerciālos nolūkos» ir šis Konvencijas 2. un 96. pantā paredzētā nozīme;

e) termins «Līgums» nozīmē šo Līgumu, tā pielikumus un labojumus;

f) «pielikums» nozīmē šī Līguma pielikumu vai tā labojumus, kas izdarīti saskaņa ar šī Līguma 17. panta 2. punktu. Pielikums ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, un visām atsaucēm uz Līgumu jāattiecas arī uz pielikumu, ja vien nav paredzēts citādi;

g) termins «tarifs» nozīmē cenas, kas maksājamas par pasažieru, bagāžas un kravas pārvadāšanu, un nosacījumus, kādos šīs cenas piemērojamas, ieskaitot cenas un nosacījumus par citiem pārvadātāja veiktajiem gaisa transporta pakalpojumiem, ieskaitot aģentūrām piedāvāto atlīdzību un nosacījumus, bet neieskaitot atlīdzību vai nosacījumus pasta pārvadājumiem;

h) termins «lietotāju maksājumi» nozīmē maksājumus, kurus kompetentas aviācijas institūcijas uzliek aviokompānijām par lidostu vai aeronavigācijas iekārtu izmantošanu to gaisa kuģu, apkalpju, pasažieru un kravu vajadzībām.

2. pants. Tiesības veikt satiksmi

1. Lai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas varētu veikt starptautisko gaisa satiksmi, katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei sekojošas tiesības:

a) bez nosēšanas lidot pāri otras Līgumslēdzējas Puses teritorijai;

b) apstāties minētajā teritorijā nekomerciālos nolūkos;

c) apstāties minētajā teritorijā šī Līguma pielikumā paredzētajos punktos, lai atsevišķi vai kombinētā veidā uzņemtu un izsēdinātu pasažierus, uzņemtu un izkrautu kravu un pastu.

2. Nekas šī panta l. punktā nepiešķir vienas Līgumslēdzējas Puses aviokompānijai tiesības uzņemt otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā pasažierus, kravu un pastu, kuru galamērķis ir vēl kāds punkts otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, lai pārvadātu tos par atlīdzību vai uz nomas līguma pamata.

3. Līgumslēdzēju Pušu aviokompānijas, kas nav nozīmētas saskaņā ar šī Līguma 3. pantu, arī izmanto šī panta 1. punkta «a» un «b» apakšpunktos noteiktās tiesības.

3. pants. Aviokompāniju nozīmēšana

1. Lai veiktu Līgumā paredzēto satiksmi noteiktajos maršrutos, katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības rakstiski nozīmēt otrai Līgumslēdzējai Pusei vienu vai vairākas aviokompānijas.

2. Saņemot šādu nozīmējamu, kas tiek iesniegts un apstiprināts diplomātiskā ceļā, otra Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar šī panta 3. un 4. punktu nekavējoties izsniedz nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām attiecīgu ekspluatācijas atļauju.

3. Vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var pieprasīt, lai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija izpilda likumus un noteikumus, kurus šīs institūcijas paredzējušas piemērot starptautiskajiem gaisa pārvadājumiem saskaņā ar Konvencijas prasībām.

4. a) Dānijas Karalistes Valdībai ir tiesības atteikties piešķirt šī panta 2. punktā noteikto ekspluatācijas atļauju vai pieprasīt, lai nozīmētā aviokompānija, izmantojot šī Līguma 2. pantā paredzētās tiesības, izpilda saistības, kuras tā uzskata par nepieciešamām gadījumos, kad tām nav pierādījumu, ka reālo šīs aviokompānijas kontroli veic Latvija un ka tā ir inkorporēta un tās pamatdarbības vieta ir Latvija;

b) Latvijas Republikas Valdībai ir tiesības atteikties piešķirt šī panta 2. punktā noteikto ekspluatācijas atjauju vai pjeprasīt, lai nozīmētā aviokompānija, izmantojot šī Līguma 2. pantā paredzētās tiesības, izpilda saistības, ko tā uzskata par nepieciešamām gadījumos, kad tai nav pierādījumu, ka reālo šīs aviokompānijas kontroli veic Dānija un ka tā ir inkorporēta un tās pamatdarbības vieta ir Dānija.

5. Pēc nozīmēšanas un pilnvarošanas aviokompānija drīkst sākt Līgumā paredzēto satiksmi, ja šī aviokompānija ir izpildījusi visus šī Līguma nosacījumus, to skaitā attiecīgos tarifus.

4. pants. Atļaujas atsaukšana, apturēšana un saistību izpildes uzlikšana

1. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības apturēt vai atsauki ekspluatācijas atļauju vai apturēt otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas šī Līguma 2. pantā minēto tiesību izmantošanu vai uzlikt saistību izpildi, ko tās uzskata par nepieciešamām, izmantojot šīs tiesības:

a) (I) Latvijas Republikas Valdības gadījumā, kad tai nav pierādījumu, ka reālo šīs aviokompānijas kontroli veic Dānija un ka tā ir inkorporēta un tās pamatdarbības vieta ir Dānija,

(II) Dānijas Karalistes Valdības gadījumā, kad tai nav pierādījumu, ka šīs aviokompānijas rcāio kontroli veic Latvija un ka tā ir inkorporēta un tās pamatdarbības vieta ir Latvija;

b) ja šī aviokompānija nespēj pildīt tās Līgumslēdzējas Puses likumus un noteikumus, kas piešķir šīs tiesības; vai

c) ja aviokompānija citā veidā nespēj darboties saskaņā ar šo Līgumu.

2) Ja vien šī panta 1. punktā minētā tūlītējā ekspluatācijas atļaujas atsaukšana, apturēšana vai saistību izpildes uzlikšana nav absolūti nepieciešama, lai novērstu tālāku likumu un noteikumu pārkāpšanu, šādas tiesības var tikt izmantotas tikai pēc konsultācijām ar otru Līgumslēdzēju Pusi.

5. pants.Lietotāju maksājumi

L Viena Līgumslēdzēja Puse neuzlīks otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai augstākus maksājumus par tiem, kurus tā piemēro savām aviokompānijām, kas veic satiksmi starp Līgumslēdzēju Pušu teritorijām.

Jebkuriem maksājumiem, kurus uzliek Līgumslēdzēju Pušu licencētām aviokompānijām par aeronavigācijas līdzekļu izmantošanu starptautiskajā satiksmē, jāatbilst aviokompānijai sniegto pakalpojumu izmaksai un, to iekasējot, jāievēro attiecīgie Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) principi.

2. Izmantojot lidostas, kā arī citus Līgumslēdzējas Puses kontrolē esošus līdzekļus Līgumā paredzētās satiksmes veikšanai, uz abu Līgumslēdzēju Pušu aviokompānijām attiecas vienādi noteikumi.

3. Katra Līgumslēdzēja Puse veicina konsultācijas par lietotāju maksājumu jautājumiem starp kompetentām organizācijām, kas veic maksājumu iekasēšanu, un aviokompānijām, kas izmanto šo organizāciju sniegtos pakalpojumus un iekārtas, ja iespējams, ar aviokompāniju pārstāvniecību starpniecību. Lietotājiem laikus jāpaziņo par izmainām šajos maksājumos, lai tie varētu izteikt savu viedoklī pirms to izdarīšanas. Līgumslēdzējas Puses arī veicinās informācijas apmaiņu maksājumu jautājumos starp kompetentām iekasēšanas organizācijām un lietotājiem.

6. pants. Muitas nodokļi

Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskajā satiksmē izmantotais gaisa kuģis, kas ierodas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, kā arī tā aprīkojums, degviela un smērvielas, gaisa kuģa pārtikas krājumi (ieskaitot ēdienus, dzērienus un tabakas izstrādājumus), kuri atrodas gaisa kuģī, tiek atbrīvoti no visiem muitas nodokļiem, inspekcijas maksājumiem un jebkurām nodevām vai maksājumiem, paredzot Šī aprīkojuma un krājumu atrašanos gaisa kuģī līdz brīdim, kad tie tiks izvesti.

No šī panta I. punktā minētajiem nodokļiem, nodevām un maksājumiem, izņemot maksājumus par servisa pakalpojumiem, tiek atbrīvoti:

a) saprātīga daudzuma gaisa kuģa krājumi, kas pirms izlidošanas no Līgumslēdzējas Puses teritorijas piegādāti vai uzņemti patērēšanai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskajā satiksmē izmantotajā gaisa kuģī;

b) rezerves daļas, ieskaitot ierīces, kas ievestas vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, lai veiktu otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskajā satiksmē izmantotā gaisa kuģa tehnisko apkopi vai remontu;

c) degviela, smērvielas un nepieciešamie tehniskie līdzekļi, kas ievesti vai uzņemti vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā lietošanai otras Līgumslēdzējas Puses starptautiskajā satiksmē izmantotajā gaisa kuģī, pat ja daļu no tiem izmanto, lidojot virs tās Līgumslēdzējas Puses teritorijas, kurā tie uzņemti.

Šī panta 1. un 2, punktā minētie krājumi un ierīces pēc attiecīgu institūciju pieprasījuma var tikt nodotas to uzraudzībā vai kontrolē.

Sājā pantā paredzētie atvieglojumi ir piemērojami arī gadījumos, kad vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas ir vienojušās ar kādu citu aviokompāniju vai aviokompānijām par Šī panta 1. un 2. punktā minēto vielu, priekšmetu un krājumu nodošanu tām otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā ar nosacījumu, ka šāda aviokompānija vai aviokompānijas bauda līdzīgus atvieglojumus, kurus tām piešķīrusi otra Līgumslēdzēja Puse.

7. pants. Lidojumam nepieciešamās iekārtas un krājumi

Gaisa kuģu iekārtas un inventāru, kā arī materiālus, degvielu, smērvielas, ko uzglabā Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģos, drīkst izkraut otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā tikai ar Šīs teritorijas muitas piekrišanu. Tādā gadījumā tos drīkst atstāt muitas pārraudzībā līdz izvešanai vai citādai izlietošanai saskaņā ar tās piekrišanu.

8. pants. Ierašanas noteikumi

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses noteikumi, kas regulē ierašanos tās teritorijā, šīs teritorijas atstāšanu, tranzītu, imigrāciju, pasu, muitas, karantīnas režīmu, jāievēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām un to apkalpēm, pasažieriem, kravai un pastam, ierodoties šīs Līgumslēdzējas Puses teritorijā, to atstājot, ceļojot tranzītā vai uzturoties šīs Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

2. Tiešā tranzīta pasažieri, kas Šķērso Līgumslēdzējas Puses teritoriju, ir pak|auti tikai vienkāršotai muitas un imigrācijas kontrolei. Tiešā tranzīta bagāža un krava ir atbrīvota no muitas un citiem maksājumiem,

9. pants. Kapacitāte

1. Katrai Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai ir vienādas un taisnīgas iespējas veikt gaisa satiksmi maršrutos, ko paredz šī Līguma pielikums.

2. Veicot Līgumā paredzēto satiksmi maršrutos, kas noteikti šī Līguma pielikumā, katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija ņem vērā otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas vai aviokompāniju intereses, lai nekaitētu šīs aviokompānijas vai aviokompāniju veiktajai gaisa satiksmei.

3. Līgumā paredzētās gaisa satiksmes galvenais mērķis ir nodrošināt esošajam tin reāli gaidāmajam pieprasījumam atbilstošu pasažieru, pasta, kravas, kas ierodas vai atstāj aviokompāniju nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses teritoriju, kapacitāti.

10. pants. Tarifi

1. Tarifus, ko pieprasa vienas Līgumslēdzējas Puses aviokompānija par pārvadājumiem uz otras Līgumslēdzējas Puses teritoriju vai no tās, nosaka pieņemamā līmenī, veltot pienācīgu uzmanību visiem būtiskajiem faktoriem, to skaita" citu aviokompānju ekspluatācijas izmaksām, samērīgai pe|ņai un tarifiem.

2. Par šī panta 1. punktā minētajiem tarifiem vienojas abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas. Pirms šo tarifu iesniegšanas nozīmētās aviokompānijas var konsultēties ar citām aviokompānijām, kas darbojas visā maršrutā vai tā dajā. Tomēr nozīmētajai aviokompānijai nevar liegt iesniegt tarifus vai aviācijas institūcijai tos apstiprināt, ja šī aviokompānija nav vienojusies ar citām nozīmētajām aviokompānijām vai tāpēc, ka maršrutā nedarbojas neviena cita aviokompānija.

3. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas piedāvātos tarifus pārvadājumiem uz otras Līgumslēdzējas Puses teritoriju vai no tās šī aviokompānija iesniedz apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijai tādā veidā un formā, ka tā var atsevišķi pieprasīt, lai tiktu izklāstītas I. panta «g» apakšpunktā minētās dētaļās. Tarifs jāiesniedz ne mazāk kā 30 dienas (vai īsākā laika periodā, par ko Līgumslēdzējas Puses vienojas) pirms piedāvātā ieviešanas datuma. Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas uzskata tarifu par iesniegtu datumā, kad tās šo tarifu ir saņēmušas.

4. Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas apstiprina piedāvāto tarifu un, ja tas iesniegts saskaņā ar šī panta 3. punktu, to uzskata par apstiprinātu, ja vien 30 dienu laikā pēc tā iesniegšanas datuma (vai īsākā laika periodā, ja par to vienojas Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas) vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas paziņojušas otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām par piedāvātā tarifa noraidīšanu.

Par šāda paziņojuma iesniegšanas datumu uzskata datumu, kurā otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas to saņēmušas.

5. Ja paziņojums par noraidījumu ir sniegts saskaņā ar šī panta 4. punkta nosacījumiem, Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var kopīgi noteikt šo tarifu. Sājā nolūkā viena Līgumslēdzēja Puse 30 dienu laika pēc paziņojuma saņemšanas var prasīt, lai Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas sāk konsultācijas, kurām jānotiek 30 dienu laikā pēc tam, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi šādu rakstisku prasību.

6. Apstiprinot tarifus, Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas pēc saviem ieskatiem var noteikt termiņu, līdz kuram tie ir spēkā. Ja tarifam ir noteikts termiņš, tas ir spēkā līdz termiņa notecēšanas brīdim, ja vien aviokompānija vai aviokompānijas, kas ieinteresētas, lai abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas to apstiprinātu, nav to atsaukušas vai ja nav iesniegts un apstiprināts cits tarifs pirms iepriekšējā tarifa termiņa notecēšanas.

Ja tiek apstiprināts tarifs, nenorādot termiņu, līdz kuram tas ir spēkā, un jauns tarifs nav ticis iesniegts un apstiprināts, tad šāds tarifs ir spēkā, kamēr katra Līgumslēdzēja Puse paziņo par tā atcelšanu. Šādu paziņojumu sniedz vismaz 90 dienas pirms paredzētā tarifa termiņa notecēšanas. Otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas 30 dienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas var pieprasīt konsultācijas starp Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām, lai kopīgi noteiktu jaunu tarifu. Šādas konsultācijas notiek 30 dienu laikā pēc datuma, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi rakstisku pieprasījumu.

7. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas noraida tarifu vai ja Līgumslēdzējas Puses nevar vienoties par tarifu saskaņā ar šī panta 5. un 6. punktu, strīdu noregulē saskaņā ar šī Līguma 19. pantu.

8. Nekaitējot ši Līguma nosacījumu piemērošanai, nozīmētās aviokompānijas var pieskanot (t. i., cenu līmeņa, nosacījumu, derīguma termiņa jomā) vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas tarifu, kas ir apstiprināts un ko piemēro noteiktā maršrutā starp Latvijas Republiku un Dānijas Karalisti, ja pieskaņotais tarifs tiks piemērots tajā pašā noteiktajā maršrutā vai alternatīvos maršrutos, kas nepārsniedz minētā noteiktā maršruta garumu vairāk par 20 procentiem.

9. Abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas centīsies nodrošināt, lai: (A) pieprasītie un iekasētie tarifi atbilstu tarifiem, ko pieņēmušas abas aviācijas institūcijas, un (B) neviena aviokompānija nekādā veidā, ne tieši, ne netieši, nesamazinātu šos tarifus.

11. pants. Finansiālie noteikumi

1. Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām ir tiesības pēc pieprasījuma konvcrtēt un pārsutīt no otras Līgumslēdzējas Puses teritorijas pēc vietējās norēķināšanās atlikušos ienākumus, ievērojot otras Līgumslēdzējas Puses tiesības godīgi un taisnīgi un bez diskriminācijas izmantot tās likumu sniegtās pilnvaras.

2. Ienākumus konvertē un pārsūta saskaņā ar oficiālo valūtas maiņas kursu vai, ja nav noteikts oficiāls mainas kurss, pēc dominējošā valūtas tirgus maiņas kursa, neiekasējot nekādus maksājumus, izņemot maksājumus bankām par konvertēšanu un pārsūtīšanu.

3. Ja maksājumu sistēmu starp Līgumslēdzējām Pusēm regulē īpašs līgums, piemēro šādu līgumu.

12. pants. Apmaiņa ar statistikas datiem

Vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas pēc otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju pieprasījuma piegādā tām periodiskus vai citādus statistikas ziņojumus, kuri nepieciešami, lai izvērtētu satiksmes kapacitāti, ko nodrošina pirmās Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas, veicot Līgumā paredzēto satiksmi.

Sājos ziņojumos jābūt ietvertai visai informācijai, kas nepieciešama, lai noteiktu pārvadājumu apjomu, ko nodrošina aviokompānija vai aviokompānijas, veicot Līgumā paredzēto satiksmi.

13. pants. Aviokompāniju pārstāvniecība

1. Katra Līgumslēdzēja Puse uz savstarpējiem pamatiem piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei tiesības uzturēt pārstāvniecības tās teritorijā, ieskaitot administratīvo, komerciālo un tehnisko personālu, kas nepieciešams ieinteresētās aviokompānijas vai aviokompāniju vajadzībām.

2. Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām ir tiesības iesaistīties gaisa transporta pakalpojumu pārdošanā otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā tieši vai ar aģentu starpniecību. Viena Līgumslēdzēja Puse neierobežo otras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju tiesības pārdot un jebkuras personas tiesības pirkt transporta pakalpojumus par vietējo vai jebkuru brīvi konvertējamu valūtu.

14. pants. Lidojumu sarakstu apstiprināšana

Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas iesniedz savu satiksmes programmu apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām vismaz 30 dienas pirms lidojumu uzsākšanas. Programmā jāiekļauj lidojumu saraksti, to biežums un izmantojamo gaisa kuģu tipi.

Visi grozījumi, kas tiek izdarīti vēlāk, jāiesniedz attiecīgajām aviācijas institūcijām.

15. pants. Aviācijas drošība

1. Katra Līgumslēdzēja Puse apliecina, ka tās saistības pret otru Līgumslēdzēju Pusi nodrošināt civilās aviācijas aizsardzību pret nelikumīgu iejaukšanos ir Šī Līguma būtiska sastāvdaļa. Katra Līgumslēdzēja Puse rīkojas saskaņā ar aviācijas drošības noteikumiem, ko paredz Konvencija par noziegumiem un dažiem citiem aktiem, kas izdarīti gaisa kuģos, kura parakstīta 1963. gada 14. septembrī Tokijā, Konvencija par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu, kura parakstīta 1970. gada 16. decembrī Hāgā, Konvencija par cīņu pret nelikumīgiem aktiem, kas apdraud civilās aviācijas drošību, kura parakstīta 1971. gada 23. septembrī Monreālā, un šis konvencijas papildu Protokols par cīņu pret nelikumīgiem aktiem starptautiskajās civilās aviācijas lidostās, kurš parakstīts 1988. gada 24. februārī Monreālā.

2. Viena Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses lūguma nodrošina to ar visu nepieciešamo palīdzību, lai novērstu nelikumīgu civilās aviācijas gaisa kuģu sagrābšanu un citus nelikumīgus aktus, kas vērsti pret gaisa kuģu, to pasažieru un apkalpju, lidostu un aeronavigācijas iekārtu drošību, kā arī citus draudus civilās aviācijas drošībai.

3. Līgumslēdzējas Puses savstarpējās attiecībās rīkojas saskaņā ar aviācijas drošības normatīviem, ko noteikusi ICAO un kas ietverti Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kura atklāta parakstīšanai 1944. gada 7. decembrī Čikāgā, pielikumos, ciktāl šie drošības normatīvi ir piemērojami Pusēm. Katra Līgumslēdzēja Puse pieprasa, lai viņu valstīs reģistrēto gaisa kuģu ekspluatanti vai gaisa kuģu ekspluatanti, kuru galvenā darījumu vieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta ir viņu teritorija, un lidostu ekspluatanti viņu teritorijā darbojas saskaņā ar šiem aviācijas drošības normatīviem.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt, ka otra Līgumslēdzēja Puse var pieprasīt tās aviokompānijai (aviokompānijām) ievērot šī panta 3. punktā minētos aviācijas drošības noteikumus, ierodoties, atstājot vai atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā. Katra Līgumslēdzēja Puse savā teritorijā nodrošina efektīvu pasākumu veikšanu, lai aizsargātu gaisa kuģus un pārbaudītu pasažierus, apkalpi, pasažieriem klātesošo bagāžu, bagāžu, kravu un pārtikas krājumus gaisa ļ kuģī pirms iekāpšanas un iekraušanas vai tās laikā. Katra Līgumslēdzēja Puse ar sapratni izvērtē jebkuru otras Līgumslēdzējas Puses lūgumu pēc saprātīgiem drošības pasākumiem, kas vērsti pret sevišķiem draudiem.

5. Kad notiek nelikumīgs civilās aviācijas gaisa kuģa sagrābšanas incidents vai rodas tā draudi, vai tiek veiktas citas neliku- . migas darbības pret gaisa kuģa drošību, Līgumslēdzējas Puses palīdz viena otrai, veicinot sakarus un veicot citus atbilstošus pasākumus, lai ātri un droši izbeigtu šo incidentu vai novērstu tā draudus.

16. pants. Konsultācijas

1. Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas ciešas sadarbības garā periodiski konsultē viena otru, lai nodrošinātu šī Līguma un tā pielikuma nosacījumu ieviešanu un apmierinošu ievērošanu.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse var pieprasīt konsultācijas, kas notiek diskusiju vai korespondences veidā un sākas deviņdesmit (90) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja vien Līgumslēdzējas Puses nevienojas citādi.

17. pants. Grozījumi

1. Ja viena no Līgumslēdzējām Pusēm vēlas mainīt kādu no Līguma nosacījumiem, tā var pieprasīt konsultācijas ar otru Līgumslēdzēju Pusi; konsultācijas notiek diskusiju vai korespondences veidā un sākas deviņdesmit (90) dienu Laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas, ja vien Līgumslēdzējas Puses nevienojas citādi. Grozījumi, par kuriem panākta vienošanās, stājas spēkā pēc apstiprināšanas saskaņā ar abu Līgumslēdzēju Pušu konstitucionālajām prasībām, un to apliecina apmaina ar diplomātiskajām notām.

2. Grozījumus Līguma pielikumus var izdarīt, Līgumslēdzēju Pušu kompetentām aviācijas institūcijām tieši vienojoties.

18. pants. Daudzpusēju konvenciju ievērošana

Ja abām Līgumslēdzējām Pusēm kļūst saistoša daudzpusēja aviācijas konvencija, piemēro šādas konvencijas nosacījumus. Lai konstatētu, kādā mērā daudzpusējā konvencija ietekmē šo Līgumu, konsultācijas notiek saskaņā ar šī Līguma 16. pantu.

19. pants. Strīdu izšķiršana

1. Ja attiecībā uz šī Līguma tulkošanu vai piemērošanu starp Līgumslēdzējām Pusēm izceļas strīds, tās vispirms centīsies strīdu nokārtot sarunu ceļā.

2. Ja Līgumslēdzējām Pusēm neizdodas strīdu nokārtot sarunu ce|ā, tās ar lūgumu izšķirt strīdu var griezties pie personas vaī iestādes, vai ari pēc katras Līgumslēdzējas Puses lūguma pie trīs tiesnešu šķīrējtiesas, kurai katra Līgumslēdzēja Puse nozīmē pa vienam tiesnesim un trešo nozīmē šie divi tiesneši. Katra Līgumslēdzēja Puse ieceļ tiesnesi 60 dienu laikā no datuma, kad diplomātiskā ceļā katra no Līgumslēdzējām Pusēm ir saņēmusi otras Līgumslēdzējas Puses paziņojumu ar lūgumu par strīda izšķiršanu Šķīrējtiesā, un trešo tiesnesi nozīmē sekojošo 60 dienu laikā. Ja Līgumslēdzēja Puse nenozīmē tiesnesi paredzētajā iaikā vai ja trešais tiesnesis nav nozīmēts paredzētajā laikā, tad Līgumslēdzējas Puses var lūgt ĪCAO Padomes prezidentu nozīmēt tiesnesi vai tiesnešus atkarībā no vajadzības. Visos gadījumos trešais tiesnesis ir trešās valsts pilsonis, viņš ir Šķīrējtiesas priekšsēdētājs un nosaka vietu, kur notiks šķīrējtiesa. Ja priekšsēdētājs uzskata, ka viņš ir tādas valsts pilsonis, kas nevar tikt uzskatīta par neitrālu attiecībā pret strīdu, vecākais priekšsēdētāja vietnieks, kuru šī iemesla dēļ nevar diskvalificēt, nozīmē nepieciešamo arbitru. Šķīrējtiesa pieņem lēmumu ar balsu vairākumu.

3. Šķīrējtiesas izmaksas vienādā apmērā sedz abas Līgumslēdzējas Puses.

4. Šķīrējtiesas lēmumi, kas pieņemti saskaņā ar 2, punktu, ir saistoši abām Līgumslēdzējām Pusēm.

5. Ja nu kamēr viena Līgumslēdzēja Puse nespēj pildīt no šī panta 2. punkta izrietošus lēmumus, otra Līgumslēdzēja Puse var ierobežot, apturēt vai atsaukt tiesības vai privilēģijas, kuras saskaņā ar šo Līgumu tā piešķīrusi pārkāpējai Līgumslēdzējai Pusei vai tās nozīmētajai aviokompānijai vai aviokompānijām.

20. pants. Līguma pārtraukšana

Kaira Līgumslēdzēja Puse var jebkurā laikā rakstiski paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei par tās lēmumu pārtraukt Līgumu; vienlaikus šāds paziņojums jāpaziņo Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai. Tādā gadījumā Līgums tiek pārtraukts divpadsmit (12) mēnešus pēc tam. kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi Šo paziņojumu, ja vien pēc savstarpējas vienošanās paziņojums nav atsaukts pirms Šī termiņa notecēšanas. Ja otra Līgumslēdzēja Puse neatzīst paziņojuma saņemšanu, paziņojumu uzskata par saņemtu četrpadsmit (14) dienas pēc tam, kad to saņēmusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

21. pants. Reģistrācija

Šo Līgumu, tā pielikumus un tiem sekojošos grozījumus reģistrē Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

22. pants. Stāšanās spēkā

Šis līgums pagaidām stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas, un galīgi tas ir spēkā no dienas, kad, apmainoties ar diplomātiskajām notām, Līgumslēdzējas Puses apliecina, ka to konstitucionālie noteikumi attiecībā uz šī līguma stāšanos spēkā ir izpildīti.

Mēs, apakšā parakstījušies, savu Valdību pienācīgi pilnvaroti, parakstām šo Līgumu.

Parakstīts divos eksemplāros Rīga, 1993. gada 3. jūnijā angļu valoda.

Latvijas Republikas Valdības vārdā

Dānijas Karalistes Valdības vārdā

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Denmark
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 29.11.1994.
Signature:
 03.06.1993.
Place of signature: 
Rīga
Ratification:
 Parliament
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 133, 12.11.1994.
Language:
Related documents
  • Other related documents
315
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)