Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Maltas Republikas valdības nolīgums par sadarbību tūrisma jomā

Šis Nolīgums ir noslēgts starp Latvijas Republikas valdību un Maltas Republikas valdību, turpmāk dēvētām par Pusēm.

Puses atzīst, ka to abpusējās interesēs ir veicināt attiecības un sadarbību starp valstīm tūrisma jomā un nodrošināt adekvātu juridisko pamatojumu šai sadarbībai.

Puses ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Puses centīsies stiprināt un attīstīt sadarbību starp abu valstu tūrisma nozarēm, lai veicinātu labāku sabiedrības, vēstures un kultūras izpratni.

Sadarbība tiks īstenota saskaņā ar šī Nolīguma noteikumiem un abās valstīs spēkā esošajiem tiesību aktiem.

2.pants

Puses atbalsta ciešāku sadarbību starp to administratīvajām institūcijām un tūrisma organizācijām, kā arī starp citām organizācijām, kuras piedalās starptautiskā un vietējā tūrisma attīstībā.

3.pants

Puses atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem vienkāršos ceļošanas formalitātes ar mērķi pastiprināt tūristu plūsmu starp abām valstīm.

4.pants

Puses tūristu plūsmas veicināšanas nolūkā sekmēs tūrisma informācijas apmaiņu, galvenokārt propagandas, konferenču un semināru, informācijas un reklāmas, iespiesto materiālu, filmu un ekspozīciju apmaiņas veidā, kā arī ar izstāžu un gadatirgu organizēšanu.

5.pants

Puses sadarbosies, palīdzot izglītībā, apmācībā, kā arī ekspertu, personāla un studentu apmaiņā tūrisma jomā. Puses palīdzēs sabiedriskajām un privātajām organizācijām realizēt dažādus tūrisma attīstības pētījumus un projektus.

6.pants

Puses ar atbilstošo administratīvo institūciju starpniecību apmainīsies ar informāciju par spēkā esošajiem tiesību aktiem, darba pieredzi un rādītājiem, kā arī par darbību starptautiskajās tūrisma organizācijās.

7.pants

Puses efektīvākas sadarbības nolūkos palīdzēs viena otrai nacionālo tūrisma pārstāvniecību izveidošanā abās valstīs.

8.pants

Puses izveidos Apvienoto tūrisma komiteju, turpmāk dēvētu par Komiteju, kurā iekļaus par tūrismu atbildīgās amatpersonas no abām valstīm, lai šī Nolīguma ietvaros realizētu kopīgus priekšlikumus, programmas un rezolūcijas attiecībā uz divpusējo sadarbību tūrisma jomā.

Komiteja tiksies reizi gadā pārmaiņus Latvijas Republikā un Maltas Republikā.

Puses var uzaicināt abu valstu ekspertus un privātā sektora pārstāvjus piedalīties Komitejas darbā.

9.pants

Puses ir vienojušās, ka atbildību par Nolīguma īstenošanu nesīs šādas valsts institūcijas:

Ministru kabinets Latvijas Republikas vārdā,

Par tūrismu atbildīgā ministrija Maltas Republikas vārdā.

10.pants

Neviena no Pusēm neatbild par to, kādā veidā otra Puse izmanto šī Nolīguma ietvaros esošās sadarbības rezultātus.

11.pants

Šo Nolīgumu Puses var papildināt tikai rakstiski un to parakstot abām Pusēm.

12.pants

Ja starp Pusēm rodas diskusijas par šī Nolīguma skaidrojumu vai pielietojumu, Puses meklēs risinājumu sarunu veidā vai ar citu Pusēm pieņemamu domstarpību risinājuma metodi.

13.pants

Šis Nolīgums stājas spēkā datumā, kad Puses ar notām paziņo viena otrai, ka tās ir pabeigušas juridiskās procedūras.

Šis Nolīgums ir spēkā piecus gadus un automātiski pagarinās uz nākošajiem pieciem gadiem, ja vien kāda no Pusēm sešus mēnešus pirms termiņa izbeigšanās rakstveidā nepaziņo otrai Pusei par savu nodomu izbeigt šī Nolīguma darbību.

Parakstīts Rīgā, 1999.gada 15.oktobrī divos eksemplāros latviešu un angļu valodā. Visiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks. Domstarpību gadījumā par šī Nolīguma teksta interpretāciju noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā Vents Balodis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

Maltas Republikas valdības vārdā Jozefs Borgs Ārlietu ministrs

 

 

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Malta
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 17.12.1999.
Signature:
 15.10.1999.
Place of signature: 
Rīga
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 26/28, 28.01.2000.
Language:
Related documents
  • Other related documents
254
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)