Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgums par sadarbību izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā

Latvijas Republika un Portugāles Republika (turpmāk sauktas - Līgumslēdzējas Puses),

vēlēdamās attīstīt sadarbību starp abām valstīm izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā, jaunatnes lietu un sporta jomā;

būdamas pārliecinātas, ka apmaiņa un sadarbība izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā, jaunatnes lietu un sporta jomā, kā arī citās jomās veicinās zināšanas un labāku savstarpējo sapratni starp Latvijas un Portugāles tautām;

apņēmībā ievērot principus, kas ietverti 1975. gada 1. augustā noslēgtajā Eiropas Drošības un sadarbības apspriedes Helsinku noslēguma aktā un 1990. gada 21. novembrī pieņemtajā Parīzes Hartā Jaunajai Eiropai,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Līgumslēdzējas Puses uz vienlīdzības un savstarpēja izdevīguma pamata veicina un atvieglo apmaiņu un sadarbību starp abām valstīm izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā, jaunatnes lietu un sporta jomā un nodrošina atbilstošas iespējas kontaktiem un kopīgiem pasākumiem starp organizācijām, institūcijām un personām, kas darbojas minētajās jomās.

2. pants

Līgumslēdzējas Puses veicina sakaru attīstību starp abām valstīm izglītībā:

a) sekmējot un atvieglojot tiešu sadarbību, kontaktus un apmaiņu starp abu valstu personām, institūcijām un organizācijām, kas darbojas izglītības jomā, kā arī zināšanas par abu valstu izglītības sistēmām,

b) sekmējot un atvieglojot sadarbību un apmaiņu mācību metodikas, mācību programmu izstrādes un eksaminācijas jomā;

c) apmainoties ar informāciju un dokumentiem, kā arī ar mācību līdzekļiem un izglītības metodoloģijas materiāliem;

d) izpētot iespējas abpusējai atestātu, kvalifikāciju, akadēmisko grādu un nosaukumu atzīšanai.

3. pants

Līgumslēdzējas Puses veicina sadarbību zinātnē un tehnoloģiju attīstības jomā un sekmē tiešu līgumu noslēgšanu par sadarbību zinātnē, tehnoloģijā un pētniecībā starp abu valstu attiecīgām organizācijām un institūcijām.

4. pants

Līgumslēdzējas Puses piešķir stipendijas un nodrošina citus līdzekļus, lai atvieglotu studijas un pētniecību.

5. pants

Līgumslēdzējas Puses veicina un atvieglo tiešus kontaktus literatūras, vizuālās mākslas, izpildītājmākslas, bibliotēku un arhīvu, muzeju un citās kultūras jomās.

6. pants

Līgumslēdzējas Puses veicina tiešu sadarbību kino, audiovizuālās mākslas un multimediju jomā starp abu valstu atbilstošām institūcijām.

Šī sadarbība iekļauj filmu nedēļu organizēšanu, ekspertu un pētnieku apmaiņu, apmācību un sadarbību starp multimediju veidotājiem

7. pants

Līgumslēdzējas Puses veicina informācijas un publikāciju apmaiņu starp abu valstu kultūras iestādēm.

8. pants

Līgumslēdzējas Puses nodrošina tādu pasākumu veikšanu, kas aizliedz un soda mākslas darbu, dokumentu un citu vēsturisku vai arheoloģisku vērtību nelikumīgu tirdzniecību.

9. pants

Līgumslēdzējas Puses veicina tiešu sadarbību starp abu valstu masu mediju organizācijām, it īpaši starp tām, kas īsteno valstij nozīmīgu darbību.

10. pants

Līgumslēdzējas Puses atbalsta un veicina sadarbību jaunatnes lietu jomā, apmainoties ar informāciju un dokumentiem, lai savstarpēji padziļinātu zināšanas par abu valstu jaunatnes lietām.

Līgumslēdzējas Puses veicina jauniešu kontaktus un tiešu sadarbību starp abu valstu jaunatnes organizācijām.

11. pants

Līgumslēdzējas Puses sekmē sadarbību sporta jomā starp valstiskajām organizācijām, kuras mērķis ir divpusēju sadarbības sporta programmu apstiprināšana.

12. pants

Katra Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar savā valstī spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem garantē otrai Pusei visus iespējamos personu ieceļošanas, uzturēšanās un izbraukšanas atvieglojumus, kā arī atvieglojumus šī Līguma ietvaros izveidotajām programmām un apmaiņai nepieciešamo materiālu un aparatūras ievešanai un izvešanai.

13. pants

Līgumslēdzēju Pušu pārstāvji, ja nepieciešams vai pēc vienas Līgumslēdzējas Puses lūguma, rīko Jauktās Komisijas tikšanos, lai izvērtētu šī Līguma darbību.

Līgumslēdzēju Pušu pārstāvji vienojas par Jauktās Komisijas darbības principiem.

14. pants

Šis Līgums nekādā veidā neskar esošajos un nākotnē noslēgtajos divpusējos vai daudzpusējos līgumos noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī neietekmē Pušu tiesības un pienākumus, kas izriet no šādiem vai citiem starptautiskajiem līgumiem, kuros tās ir vai būs puses.

15. pants

Šis Līgums stājas spēkā dienā, kad ir saņemts pēdējais paziņojums par visu konstitucionālo prasību izpildi, kas nepieciešamas, lai šis Līgums stātos spēkā.

16. pants

Šis Līgums ir spēkā piecus gadus un tiek automātiski pagarināts uz nākamajiem pieciem gadiem, ja neviena no Līgumslēdzējām Pusēm ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms tā darbības termiņa izbeigšanās nav rakstiski paziņojusi pa diplomātiskajiem kanāliem par savu nodomu to denonsēt.

Līguma denonsēšanas gadījumā visas apmaiņas programmas, vienošanās vai projekti, kas tiek īstenoti, pamatojoties uz šo Līgumu, ir spēkā līdz to darbības termiņa beigām.

Jebkuras izmaiņas līguma tekstā tiek izdarītas, Līgumslēdzējām Pusēm par to rakstveidā vienojoties, un stājas spēkā tādā pašā kārtībā, kā minēts saskaņā ar šī Līguma 15. pantu.

TO APLIECINOT, apakšā parakstījušās personas ir pilnvarotas parakstīt šo Līgumu.

Parakstīts Lisabonā, 2000.gada 17.oktobrī divos oriģināleksemplāros latviešu, portugāļu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Līguma atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas Portugāles Republikas

vārdā vārdā

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Portugal
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 19.09.2002.
Signature:
 17.10.2000.
Place of signature: 
Lisabona
Ratification:
 Parliament
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 460/464, 20.12.2000.
Language:
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
192
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)