Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Baltijas kopējā tranzīta procedūras līguma Apvienotās komitejas 2000.gada 27.septembra ieteikums Nr. 1/2000 par labojumiem 1998.gada 10.jūlija Līgumā par Baltijas Kopējā tranzīta procedūru

APVIENOTĀ KOMITEJA,

Atsaucoties uz 1998.gada 10.jūlija Līgumu par Baltijas Kopējā tranzīta procedūru, un konkrēti - tā 15.panta 2.(a) punktu,

Ņemot vērā to, ka Līguma 10.(3) pants un 15.(3)(b) pants satur noteikumus attiecībā uz ECU;

Ņemot vērā to, ka pēc eiro ieviešanas summas, kas izteiktas ECU, tiek aizstātas ar summām, kas izteiktas Eiropas Monetārās Savienības kopīgajā valūtā (eiro),

AR ŠO IESAKA

Līguma slēdzējām pusēm veikt tajā labojumus, kas stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī, saskaņā ar priekšlikumu, kas pievienots šai rekomendācijai.

Sastādīts Rīgā, 2000.gada 27.septembrī

.....................

Aivars Krastiņš

Apvienotās komitejas priekšsēdētājs

Pielikums

Piedāvātie labojumi Līgumā par Baltijas Kopēja tranzīta procedūru,

kas noslēgts starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku

Līgumā par Baltijas Kopēja tranzīta procedūru, kas noslēgts starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku, tiek veikti šādi labojumi:

1.pants

10. panta 3.punkts tiek aizstāts ar šādu tekstu:

"3. Fiksētas likmes (flat-rate) garantijas nolūkam, saskaņā ar I un II pielikumu, EUR nozīmē Līgumslēdzējas puses valsts valūtas daudzumu, kas aprēķināts, izmantojot Līgumslēdzējas puses Valsts bankas noteikto EUR apmaiņas kursu oktobra pirmajā darbadienā, un tiks izmantots no nākošā gada 1.janvāra.

Ja noteiktai nacionālajai valūtai kurss nav pieejams, piemērojamais kurss ir kurss, kas izsludināts pirmajā dienā pēc oktobra pirmās darbadienas. Ja kurss nav bijis izsludināts pēc oktobra pirmās darbadienas, piemērojamais kurss būs kurss, kas izsludināts pēdējā dienā pirms oktobra pirmās darbadienas."

2.pants

15.panta 3.punkts tiek aizstāts ar šādu tekstu:

"(b) 10. (3) pantā minētās EUR definīcijas labojumus;"

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Baltic States
Type:
 international agreement
 multilateral
Adoption:
 27.09.2000.
Entry into force:
 01.01.2001.
Place of adoption: 
Rīga
Ratification:
 Parliament
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 3, 05.01.2001.
Language:
Related documents
  • Other related documents
1499
0
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"