Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības
līgums
par abpusējiem bezvīzu braucieniem diplomātisko pasu turētajiem

Latvijas Republikas valdība un Uzbekistānas Republikas valdība, turpmāk "Puses",

vēloties stiprināt draudzīgas attiecības abu valstu starpā,

cenšoties savstarpēji atvieglot ieceļošanu, izceļošanu, kā arī Latvijas Republikas pilsoņu un Uzbekistānas Republikas pilsoņu, kuri ir diplomātisko pasu turētāji, abpusējos braucienus,

ir vienojušās par turpmāko:

1. pants

1. Latvijas Republikas pilsoņi un Uzbekistānas Republikas pilsoņi, kuri ir derīgu diplomātisko pasu turētāji, var ieceļot, izceļot un doties tranzītā caur Latvijas Republikas teritoriju vai Uzbekistānas Republikas teritoriju bez vīzām.

2. Personas, kas minētas šī panta pirmajā daļā, var uzturēties Latvijas Republikas teritorijā vai Uzbekistānas Republikas teritorijā bez vīzām uz laiku, kas nepārsniedz deviņdesmit (90) dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.

2. pants

1. Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas derīgu diplomātisko pasu turētāji, kuri ir iecelti amatā diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, var ieceļot, izceļot un uzturēties Latvijas Republikas teritorijā vai Uzbekistānas Republikas teritorijā bez vīzas savu dienesta pienākumu pildīšanas laikā.

2. Tādi paši noteikumi ir piemērojami šī panta pirmajā daļā minēto amatpersonu ģimenes locekļiem, kuri ir diplomātisko pasu turētāji.

3. pants

Uz šī līguma pamata piemērotais atbrīvojums no vīzas prasības neatbrīvo derīgu diplomātisko pasu turētājus no pienākuma ievērot Latvijas Republikas teritorijā un Uzbekistānas Republikas teritorijā spēkā esošos likumus un noteikumus, ieskaitot tos, kas skar reģistrāciju (akreditāciju), ārvalstu pilsoņu uzturēšanos un pārvietošanos.

4. pants

Katra Puse patur tiesības liegt derīgas diplomātiskās pases turētājam ieceļot vai uzturēties Latvijas Republikas teritorijā vai Uzbekistānas Republikas teritorijā, ja persona uzskatāma par nevēlamu.

5. pants

1. Puses trīsdesmit (30) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas pa diplomātiskajiem kanāliem apmainās ar apritē esošu diplomātisko pasu paraugiem.

2. Puses pa diplomātiskajiem kanāliem apmainās ar jaunu diplomātisko pasu modifikāciju paraugiem, tai skaitā šo dokumentu detalizētu aprakstu, ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pirms to ieviešanas.

6. pants

1. Katra Puse var pilnīgi vai daļā apturēt šī līguma darbību sabiedriskās kārtības, nacionālās drošības vai sabiedrības veselības aizsardzības apsvērumu dēļ.

2. Šī līguma darbības apturēšana stājas spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc paziņojuma nosūtīšanas otrai Pusei pa diplomātiskajiem kanāliem.

7. pants

Domstarpības, kas saistītas ar šī līguma interpretāciju vai piemērošanu, tiek risinātas sarunu un konsultāciju ceļā pa diplomātiskajiem kanāliem.

8. pants

Šis līgums var tikt grozīts ar Pušu rakstisku vienošanos atsevišķu protokolu formā, kuri ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

9. pants

1. Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laika periodu un stājas spēkā dienā, kad saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums pa diplomātiskajiem kanāliem par iekšējo juridisko procedūru izpildi, kas nepieciešamas, lai tas stātos spēkā.

2. Katra Puse var izbeigt šī līguma darbību, nosūtot rakstisku paziņojumu otrai Pusei pa diplomātiskajiem kanāliem. Šajā gadījumā Līguma darbība uzskatāma par izbeigtu deviņdesmit (90) dienas pēc šāda paziņojuma saņemšanas.

Parakstīts Taškentā 2014.gada 28.maijā divos oriģinālos eksemplāros latviešu, uzbeku un angļu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā
Edgars Rinkēvičs
ārlietu ministrs

Uzbekistānas Republikas valdības vārdā
Abdulaziz Kamilovs
 ārlietu ministrs 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Uzbekistan
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 19.09.2014.
Signature:
 28.05.2014.
Place of signature: 
Taškenta
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 194, 01.10.2014.
Language:
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
130
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)