Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Nāciju Attīstības programmas līgums par ANO nama izveidošanu

Latvijas Republikas valdība (turpmāk saukta "Valdība") un Apvienoto Nāciju Attīstības Programma (turpmāk saukta "ANAP"),

ņemot vērā savstarpējās saistības, kas ir noteiktas 1992.gada 23.decembra Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Nāciju Attīstības Programmas līgumā (turpmāk - "Līgums"), vienojas par sekojošo:

1. pants

Saskaņā ar Līguma 6.panta 3.daļas (a) apakšpunktu un ANO Ģenerālsekretāra Kofi Anana paziņojumu par ANO Nama izveidošanu, Valdība nodod nomā ēku Rīgā, Pils ielā 21 ANAP ANO Nama izveidošanai, paredzot, ka tur izvietosies ANO specializētās aģentūras, kuras darbojas Latvijā.

2. pants

Valdība saskaņā ar Līguma 6.panta 4.daļas (a) apakšpunktu ikgadēji nodrošina ANAP ar finansu līdzekļiem telpu nomas maksas segšanai.

3. pants

Telpu nomas noteikumi tiek noteikti nomas līgumā par telpu nomu starp Valsts akciju sabiedrību "Diplomātiskā servisa aģentūra", kas ir pilnvarota noslēgt šādu līgumu un pārvaldīt ēku Rīgā, Pils ielā 21, un ANAP.

4. pants

Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

Ik viena Puse ir tiesīga lauzt šo līgumu jebkurā laikā, paziņojot par to otrai Pusei ne mazāk kā 90 dienas pirms līguma laušanas.

NOSLĒGTS Rīgā 2000.gada 20.decembrī divos eksemplāros latviešu un angļu valodās, abi teksti ir vienlīdz autentiski.

........................ .................

Valdības vārdā         ANAP vārdā

 
Document information
Status:
In force
In force
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 20.12.2000.
Signature:
 20.12.2000.
Place of signature: 
Rīga
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 2, 04.01.2001.
Language:
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
1033
0
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"