Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Dizainparaugu likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) dizainparaugs — izstrādājuma vai tā daļas ārējais veidols, kas izriet no izstrādājuma vai tā rotājuma (ornamenta) īpatnībām, it sevišķi no līniju, apveida, krāsu, formas, virsmas struktūras vai izmantoto materiālu īpatnībām;

2) izstrādājums — jebkurš rūpniecisks vai amatniecisks darinājums, arī daļas, kas paredzētas savienošanai kompleksā izstrādājumā, iepakojums, apdare, grafiski simboli un tipogrāfijas šrifti. Datorprogrammas, kā arī pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas šā likuma izpratnē nav izstrādājumi;

3) komplekss izstrādājums — izstrādājums, kam ir vairākas sastāvdaļas (komponenti), kuras var mainīt, tādējādi izstrādājumu izjaucot un savienojot no jauna;

4) dizainers — dizainparauga autors, fiziskā persona, kuras radošā darba rezultātā izveidots dizainparaugs. Par dizaineru neuzskata personu, kas sniegusi tehnisku vai citādu palīdzību dizainparauga izveidošanā, bet nav devusi radoša rakstura ieguldījumu;

5) Parīzes konvencija — 1883.gada 20.marta Parīzes konvencija par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību (1967.gada 14.jūlijā Stokholmā pieņemtajā redakcijā, ar 1979.gada 28.septembrī izdarītajiem grozījumiem);

6) Parīzes savienība — Parīzes konvencijas dalībvalstu savienība;

7) dizainparaugu starptautiskā reģistrācija (starptautiskā reģistrācija) — dizainparaugu reģistrācija, kas veikta saskaņā ar 1925.gada 6.novembra Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju 1999.gada 2.jūlija Ženēvas aktu vai citu Latvijai saistošu starptautisko līgumu par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju;

8) Starptautiskais birojs — Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskais birojs, kas veic dizainparaugu starptautisko reģistrāciju un kārto dizainparaugu starptautisko reģistru;

9) Dizainparaugu starptautiskā klasifikācija (Lokarno klasifikācija) — klasifikācija, kas iedibināta ar 1968.gada 8.oktobra Lokarno nolīgumu par dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu.

2.pants. Likuma mērķis

Likums regulē tiesiskās attiecības dizainparaugu reģistrācijas, izmantošanas un aizsardzības jomā.

3.pants. Tiesisko attiecību regulējums dizainparaugu jomā

(1) Līdztekus tiesiskajai aizsardzībai pēc šā likuma noteikumiem vai neatkarīgi no tiem dizainparaugu var aizsargāt kā dizaina darbu atbilstoši Autortiesību likuma noteikumiem. Tiesiskās attiecības dizainparaugu jomā regulē arī citi normatīvie akti.

(2) Likumā ietvertais regulējums attiecībā uz dizainparaugiem ietver arī dizainparaugu starptautisko reģistrāciju, tiesības, kas saistītas ar starptautiski reģistrētiem dizainparaugiem, to spēkā esamību, izmantošanu un aizsardzību, ciktāl dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas noteikumi neparedz citādi.

(3) Persona ir tiesīga reģistrēt, izmantot un aizsargāt dizainparaugu citā valstī, arī Eiropas Kopienas teritorijā, saskaņā ar šīs valsts likumiem un tās apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem.

(4) (Izslēgta ar 19.11.2015. likumu)

(5) Papildu tiesisko attiecību regulējumu Patentu valdes procedūrām, kas attiecas uz dizainparaugu reģistrāciju, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes darbību, personu pārstāvību Patentu valdē un profesionālo patentpilnvarnieku darbību, nosaka Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

II nodaļa
Dizainparaugu tiesiskās aizsardzības priekšnoteikumi

4.pants. Aizsargājams dizainparaugs

(1) Dizainparaugam (arī tādam, kas īstenots vai iekļauts kompleksā izstrādājumā) piešķir tiesisko aizsardzību, ja tas ir jauns un tam ir individuāls raksturs.

(2) Dizainparaugu, kas īstenots vai iekļauts izstrādājumā, kurš ir kompleksa izstrādājuma sastāvdaļa (komponents), uzskata par jaunu un tādu, kam piemīt individuāls raksturs, vienīgi tad, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

1) kompleksajā izstrādājumā iekļautā sastāvdaļa (komponents) ir redzama, komplekso izstrādājumu normāli lietojot, t.i., kad to lieto īstais lietotājs (patērētājs). Izstrādājuma tehniskā apkope un remonts nav uzskatāma par izstrādājuma normālu lietošanu;

2) sastāvdaļas (komponenta) redzamās īpatnības atbilst novitātes un individuāla rakstura prasībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.02.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.03.2007.)

5.pants. Jauns dizainparaugs

(1) Dizainparaugs ir jauns (novitāte), ja pirms tā reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas dienas (pieteikuma datuma) vai prioritātes datuma (ja pieprasīta prioritāte) (turpmāk — prioritātes datums) sabiedrībai nav ticis izpausts identisks dizainparaugs.

(2) Dizainparaugus uzskata par identiskiem arī tādā gadījumā, ja nebūtiskās detaļās to īpatnības atšķiras.

6.pants. Dizainparauga individuālais raksturs

(1) Dizainparaugam ir individuāls raksturs, ja kopiespaids, ko tas atstāj uz informētu lietotāju, atšķiras no kopiespaida, kādu uz šādu lietotāju atstāj jebkurš cits dizainparaugs, kas ticis izpausts sabiedrībai pirms tā dizainparauga reģistrācijas pieteikuma datuma vai prioritātes datuma, kuram pieprasīta aizsardzība.

(2) Novērtējot dizainparauga individuālo raksturu, ņem vērā to, cik lielā mērā dizainers dizainparauga izstrādāšanā bijis atkarīgs no izstrādājuma iedabas un rūpniecības vai amatniecības nozares īpatnībām.

7.pants. Izpaušana

(1) Dizainparaugs uzskatāms par izpaustu sabiedrībai, ja tas publicēts sakarā ar reģistrāciju, demonstrēts izstādē, lietots komercdarbībā vai citādi kļuvis pieejams sabiedrībai.

(2) Dizainparaugs nav uzskatāms par izpaustu sabiedrībai, ja šā panta pirmajā daļā minētās darbības, izņemot publicēšanu sakarā ar reģistrāciju, parastā notikumu gaitā nevarēja kļūt zināmas attiecīgās nozares speciālistiem, kas darbojas Eiropas Kopienā.

(3) Dizainparaugs nav uzskatāms par izpaustu sabiedrībai, ja tas trešajai personai izpausts ar tieši izteiktiem vai netiešiem konfidencialitātes nosacījumiem.

(4) Dizainparauga izpaušana sabiedrībai nekaitē dizainparauga novitātei un individuālajam raksturam, ja dizainparaugu izpaudis pats dizainers vai viņa tiesību pārņēmējs, vai trešā persona, izmantojot informāciju, kas tieši vai netieši iegūta no dizainera vai viņa tiesību pārņēmēja, un ja izpaušana notikusi 12 mēnešu laikposmā pirms reģistrācijas pieteikuma datuma vai prioritātes datuma. Šis noteikums attiecināms arī uz tiem gadījumiem, kad dizainparaugs darīts zināms sabiedrībai, apzināti neievērojot dizainera vai viņa tiesību pārņēmēja tiesības.

8.pants. Dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjoms

(1) Reģistrēta dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjoms aptver jebkuru dizainparaugu (izstrādājuma vai tā daļas ārējo veidolu), kurš uz informētu lietotāju neatstāj citādu kopiespaidu.

(2) Dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjomu vērtē, pamatojoties uz reģistrācijā un oficiālajā publikācijā ietvertajos attēlos redzamajām dizainparauga īpatnībām, uz kurām saskaņā ar šo likumu attiecas tiesiskā aizsardzība. Ja dizainparauga reģistrācijas pieteikumam pievienots izstrādājuma paraugs, vienlaikus ar attēliem ņem vērā arī izstrādājuma parauga īpatnības, ciktāl tās nav pretrunā ar attēliem.

(3) Novērtējot dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjomu, ņem vērā to, cik lielā mērā dizainers dizainparauga izstrādāšanā bijis atkarīgs no izstrādājuma iedabas un rūpniecības vai amatniecības nozares īpatnībām.

(4) Dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjomu neietekmē tā izstrādājuma nosaukums, kurā dizainparaugu paredzēts īstenot vai iekļaut, Dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas (Lokarno klasifikācijas) indekss, kā arī dizainparauga apraksts (ja tas pievienots dizainparauga reģistrācijas pieteikumam).

9.pants. Neaizsargājami objekti

(1) Tiesisko aizsardzību nepiešķir izstrādājuma ārējam veidolam, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai sabiedrībā pieņemtajiem morāles principiem.

(2) Tiesisko aizsardzību nepiešķir izstrādājuma ārējā veidola īpatnībām, kas ir atkarīgas vienīgi no izstrādājuma tehniskajām funkcijām.

(3) Tiesisko aizsardzību nepiešķir tādām izstrādājuma ārējā veidola īpatnībām, kurām jābūt atveidotām noteiktā formā un izmēros, lai izstrādājumu, kurā šis dizainparaugs iekļauts vai īstenots, varētu mehāniski savienot ar citu izstrādājumu, ievietot citā izstrādājumā, novietot tam apkārt vai pie tā, un turklāt abi izstrādājumi spētu pildīt savas funkcijas.

(4) Dizainparaugam, kas nodrošina savstarpēji aizvietojamu izstrādājumu vairākkārtēju salikšanu vai savienošanu modulārā sistēmā, piešķir aizsardzību, neņemot vērā šā panta trešās daļas noteikumus, ja šāds dizainparaugs atbilst šā likuma 5. un 6.panta prasībām.

III nodaļa
Tiesības uz dizainparaugu

10.pants. Tiesību uz dizainparaugu subjekti

(1) Tiesības uz dizainparaugu ir dizaineram vai viņa tiesību pārņēmējam.

(2) Ja divas vai vairākas personas dizainparaugu radījušas kopīgi, tiesības uz dizainparaugu pieder visiem kopīgi. Uz divu vai vairāku personu kopīgi radītu dizainparaugu attiecināmi Civillikuma noteikumi par kustamas mantas kopīpašumu. Ja kāds no kopīpašniekiem atsavina savu dizainparauga domājamo daļu, pārējiem kopīpašniekiem ir pirmpirkuma tiesība (vai izpirkuma tiesība) saskaņā ar Civillikuma 1073.pantu.

(3) Tiesības uz dizainparaugu, kas radīts, veicot darba uzdevumu, ir dizaineram, ja vien līgumā ar darba devēju nav paredzēts citādi.

11.pants. Dizainera personiskās tiesības

Dizaineram neatkarīgi no tā, kas ir dizainparauga pieteicējs vai īpašnieks, ir neatsavināmas personiskās tiesības uz:

1) autorību — tiesības tikt atzītam par attiecīgā dizainparauga autoru;

2) vārdu — tiesības tikt minētam dizainparauga reģistrācijas pieteikumā un visos ar dizainparauga reģistrāciju saistītajos dokumentos, reģistrā un publikācijās vai atteikties no šīm tiesībām un pieprasīt, lai viņa vārds netiktu minēts.

12.pants. Reģistrēta dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesības

(1) Izņēmuma tiesības uz dizainparaugu var nodrošināt ar Latvijas Republikas Patentu valdē (turpmāk — Patentu valde) veiktu dizainparauga reģistrāciju vai reģistrāciju, kas veikta saskaņā ar dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas noteikumiem un attiecas uz Latviju. Persona, uz kuras vārda Valsts dizainparaugu reģistrā reģistrēts dizainparaugs, uzskatāma par dizainparauga īpašnieku (tiesīgu īpašnieku).

(2) Dizainparauga īpašniekam ir izņēmuma tiesības izmantot dizainparaugu un aizliegt to izmantot jebkurai citai personai. Par dizainparauga izmantošanu it īpaši uzskata tāda izstrādājuma izgatavošanu, kurā dizainparaugs īstenots vai iekļauts, kā arī šāda izstrādājuma piedāvāšanu pārdošanai, importu, eksportu, lietošanu, citāda veida izplatīšanu tirgū un uzglabāšanu minētajiem nolūkiem.

(3) Dizainparauga īpašnieka tiesības pilnā apjomā stājas spēkā ar dienu, kad reģistrētais dizainparaugs publicēts Patentu valdes vai starptautiskās reģistrācijas oficiālajā izdevumā.

13.pants. Izņēmuma tiesību ierobežojumi

(1) Izņēmuma tiesības nevar attiecināt uz:

1) darbībām, ko veic privātām vajadzībām un nekomerciālos nolūkos;

2) darbībām, ko veic eksperimentālos nolūkos;

3) dizainparauga atveidošanu (reproducēšanu), ko veic citēšanas nolūkā vai mācību vajadzībām, ievērojot nosacījumu, ka tā atbilst godprātīgas komercdarbības praksei, nekaitē dizainparauga normālai izmantošanai un ietver atsauci uz avotu;

4) šā likuma 14.panta otrajā daļā minēto gadījumu.

(2) Izņēmuma tiesības nevar attiecināt uz:

1) to citās valstīs reģistrēto kuģu un gaisakuģu iekārtām un piederumiem, kuri uz laiku atrodas Latvijas teritorijā;

2) rezerves daļu un piederumu ievešanu Latvijā šīs daļas 1.punktā minēto transportlīdzekļu remontam;

3) šīs daļas 1.punktā minēto transportlīdzekļu remontu.

(3) Izņēmuma tiesības nevar attiecināt uz personu, kas izmanto dizainparaugu, ja ir šādi nosacījumi:

1) izstrādājums, kurā šis dizainparaugs īstenots vai iekļauts, ir kompleksa izstrādājuma sastāvdaļa (komponents);

2) dizainparaugs ir atkarīgs no kompleksā izstrādājuma ārējā veidola (pakārtots tam);

3) dizainparauga izmantošanas mērķis ir nodrošināt kompleksā izstrādājuma remontu, lai atjaunotu tā sākotnējo ārējo veidolu.

(4) Izņēmuma tiesības neskar darbības ar izstrādājumu, kurā īstenots vai iekļauts dizainparaugs, kas ietilpst aizsargājamā dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjomā, ja šo izstrādājumu saimnieciskajā apritē Eiropas Ekonomikas zonā iekļāvis pats aizsargājamā dizainparauga īpašnieks vai cita persona ar viņa piekrišanu.

14.pants. Iepriekšlietojuma tiesības

(1) Iepriekšlietojuma tiesības saglabā persona, kas pirms dizainparauga reģistrācijas pieteikuma datuma vai prioritātes datuma labā ticībā uzsākusi Latvijā izmantot dizainparaugu (izstrādājuma vai tā daļas ārējo veidolu), kurš ietilpst minētā aizsargājamā dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjomā, bet nav kopēts no tā (atdarināts), vai veikusi šādai izmantošanai nepieciešamus nopietnus un efektīvus priekšdarbus.

(2) Iepriekšlietojuma tiesības ļauj šā panta pirmajā daļā minētajai personai izmantot dizainparaugu tiem nolūkiem, kuriem pirms dizainparauga reģistrācijas pieteikuma datuma vai attiecīgi prioritātes datuma tika uzsākta tā izmantošana vai veikti nopietni un efektīvi priekšdarbi.

(3) Iepriekšlietojuma tiesības neietver tiesības piešķirt citai personai dizainparauga izmantošanas licenci.

(4) Iepriekšlietojuma tiesības citai personai var nodot tikai kopā ar to uzņēmumu vai uzņēmuma daļu, kura darbībā dizainparauga izmantošana tika uzsākta vai veikti minētie priekšdarbi.

IV nodaļa
Dizainparauga reģistrācijas procedūra

15.pants. Dizainparauga reģistrācijas pieteikums

(1) Persona, kas vēlas reģistrēt dizainparaugu Latvijā, Patentu valdē rakstveidā iesniedz dizainparauga reģistrācijas pieteikumu (turpmāk — pieteikums).

(2) Pieteikumā jāietver:

1) lūgums reģistrēt dizainparaugu;

2) ziņas, kas ļauj identificēt pieteicēju;

3) attēls vai attēli, kas sniedz skaidru un pilnīgu priekšstatu par dizainparauga īpatnībām;

4) tā izstrādājuma nosaukums, kurā dizainparaugu paredzēts īstenot vai iekļaut;

5) ziņas, kas ļauj identificēt dizaineru;

6) ziņas par pieteicēja pārstāvi un pārstāvja pilnvara, ja pieteikumu iesniedz ar pārstāvja starpniecību;

7) (izslēgts ar 19.11.2015. likumu).

(3) Pieteikumā var ietvert:

1) Dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas (Lokarno klasifikācijas) indeksu, ja tas pieteicējam zināms;

2) īsu dizainparauga aprakstu;

3) izstrādājuma paraugu;

4) lūgumu atzīt dizainparauga prioritāti un dokumentu, kas to apliecina;

5) lūgumu atlikt dizainparauga publikāciju;

6) dokumentu par pieteikuma maksas un, ja nepieciešams, par papildmaksas samaksu.

(4) Pieteikums, ietverot tajā izstrādājuma nosaukumu, iesniedzams un visa dizainparauga reģistrācijas procedūras lietvedība un sarakste veicama latviešu valodā. Dokumentus svešvalodā drīkst iesniegt, ja tiem pievienots noteiktā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

(5) Ierakstot dizainparaugu reģistrā ziņas, kas ļauj identificēt dizaineru, dizainera vārdu var aizstāt ar dizaineru grupas nosaukumu. Ja dizainers atteicies no tiesībām tikt minētam vai lūdzis, lai viņš netiek minēts, pieteicējs iesniedz attiecīgu paziņojumu. Par šāda paziņojuma patiesumu atbild dizainparauga pieteicējs.

(6) Dizainparauga aprakstā var paskaidrot attēlā (attēlos) redzamās dizainparauga īpatnības, ņemot vērā, ka apraksts neietekmē dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjomu (8.panta ceturtā daļa).

(7) Izstrādājuma paraugu var iesniegt tikai plakanam dizainparaugam.

(8) Dizainparauga pieteicēju uzskata par tiesīgu pieteicēju, iekams ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts pretējais.

(81) (Izslēgta ar 19.11.2015. likumu)

(9) (Izslēgta ar 19.11.2015. likumu)

(10) Dizainparaugu reģistrācijas procedūras veidlapu paraugus nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2014. un 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

16.pants. Komplekss pieteikums

(1) Vienā pieteikumā var ietvert lūgumu reģistrēt vairākus dizainparaugus (komplekss pieteikums). Visiem izstrādājumiem, kuros paredzēts īstenot vai iekļaut vienā pieteikumā ietvertos dizainparaugus [izņemot gadījumus, kad pieteikumā ietverti dizainparaugi, kam ir rotājuma (ornamenta) raksturs], jāattiecas uz vienu un to pašu Dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas (Lokarno klasifikācijas) klasi.

(2) Iesniedzot kompleksu pieteikumu, pieteicējs norāda dizainparaugu skaitu. Par katru pieteikumā ietverto papildu dizainparaugu maksājama papildmaksa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

17.pants. Pieteikuma datums

Par pieteikuma iesniegšanas datumu (turpmāk — pieteikuma datums) atzīstams datums, kad Patentu valdē saņemts pieteikums, kurā ietvertas šā likuma 15.panta otrās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās ziņas. Pieteikuma maksu un, ja nepieciešams, papildmaksu par papildu dizainparaugu vai dizainparaugiem samaksā mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, norādot maksājuma mērķi. Ja minētais termiņš nokavēts, bet iesniegti visi pieteikuma datuma noteikšanai nepieciešamie dokumenti, par pieteikuma datumu uzskata datumu, kad samaksāta pieteikuma maksa un, ja nepieciešams, papildmaksa.

(19.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

18.pants. Dizainparauga prioritāte

(1) Personai, kas noteiktā kārtībā iesniegusi dizainparauga pieteikumu jebkurā Parīzes savienības dalībvalstī vai jebkurā citā valstī vai valstu savienībā, ar kuru Latvija ir noslēgusi vienošanos par prioritātes tiesību atzīšanu, vai šīs personas tiesību pārņēmējam sešu mēnešu laikā no pirmā pieteikuma datuma ir prioritātes tiesības (konvencijprioritāte), iesniedzot šā paša dizainparauga pieteikumu Latvijā.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto sešu mēnešu prioritātes termiņu piemēro arī tādā gadījumā, ja dizainparauga pieteikumu iesniedz, pamatojoties uz tā paša objekta pieteikumu, kas iesniegts saskaņā ar lietderīgo modeļu aizsardzības noteikumiem (Parīzes konvencijas 4.panta "A" daļa un "E" daļas 1.punkts).

(3) Pieteikums, kas iesniegts tajā pašā valstī par objektu, kura iepriekšējais pieteikums ir atsaukts, atstāts bez virzības vai noraidīts, turklāt nav publiskots, no tā neizriet nekādas tiesības un tas nav vēl bijis par pamatu prioritātes prasībai, uzskatāms par pirmo pieteikumu prioritātes noteikšanā. Šajā gadījumā ar iepriekšējo pieteikumu arī vēlāk nevar pamatot prioritātes prasību.

(4) Pieteicējam, kas vēlas izmantot pirmā pieteikuma prioritātes priekšrocības, šī prasība jāiesniedz vienlaikus ar vēlāko pieteikumu, norādot pirmā pieteikuma datumu, valsti (reģionālo dizainparaugu reģistrācijas iestādi), kurā tas iesniegts, kā arī pieteikuma numuru, ja tas zināms vēlākā pieteikuma iesniegšanas brīdī. Pirmā pieteikuma kopija, kuras atbilstību oriģinālam apliecinājusi institūcija, kas šo pieteikumu pieņēmusi, iesniedzama triju mēnešu laikā no vēlākā pieteikuma iesniegšanas dienas.

(5) Pieteicējs, kas Parīzes konvencijas 11.pantā paredzētā starptautiskā izstādē demonstrējis izstrādājumu, kurā īstenots vai iekļauts dizainparaugs, ir tiesīgs pieprasīt prioritātes tiesības (izstādes prioritāti) no pirmās dienas, kad šis izstrādājums demonstrēts izstādē, ja dizainparauga pieteikums iesniegts sešu mēnešu laikā no minētās dienas.

(6) Pieteicējam, kas vēlas izmantot šā panta piektajā daļā noteiktās priekšrocības (izstādes prioritāti), šī prasība jāiesniedz vienlaikus ar pieteikumu, norādot izstrādājuma pirmās demonstrēšanas datumu un izstādi. Dokuments, kurš apliecina tiesības uz prioritāti, tas ir, pierāda izstādē demonstrēto materiālu identitāti un to pirmās demonstrēšanas datumu, un kuru izdevusi kompetenta izstādes institūcija, iesniedzams triju mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas.

(7) Izstādes prioritāte nepagarina šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu.

(8) Dizainparauga prioritāte (prioritātes tiesības) izpaužas tādējādi, ka šā likuma 5., 6., 7., 14.panta, 19.panta pirmajā daļā un 37.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktajos gadījumos pieteikuma datuma vietā ņem vērā prioritātes datumu.

19.pants. Publikācijas atlikšana

(1) Pieteicējs var lūgt, lai dizainparauga publikācija tiek atlikta uz laiku, kas nepārsniedz 30 mēnešus, skaitot no pieteikuma datuma vai prioritātes datuma. Šādu lūgumu var ietvert pieteikumā vai pievienot tam līdz brīdim, kad Patentu valde pieņēmusi lēmumu par dizainparauga reģistrāciju un uzaicina pieteicēju samaksāt maksu par reģistrāciju un publikāciju. Patentu valde ņem vērā lūgumu atlikt dizainparauga publikāciju, ja samaksāta noteiktā maksa.

(2) Pieteicējs ir tiesīgs atsaukt lūgumu par publikācijas atlikšanu vai lūgt saīsināt publikācijas atlikšanas termiņu. Ja pieņemts lēmums par dizainparauga reģistrāciju un laikposmā, kad publikācija ir atlikta, pieteicējs pilnībā samaksā maksu par dizainparauga reģistrāciju un publikāciju, uzskatāms, ka lūgums atlikt publikāciju ir atsaukts un Patentu valde nekavējoties sagatavo dizainparauga attēlu (attēlus) un ziņas par dizainparaugu reģistrācijai un publikācijai.

(3) Ja ir komplekss pieteikums, lūgums atlikt dizainparauga publikāciju vai šāda lūguma atsaukums var attiekties tikai uz visiem pieteikumā iekļautajiem dizainparaugiem. Visiem kompleksā pieteikumā iekļautajiem dizainparaugiem nosakāms viens publikācijas termiņš.

(4) Ja pieteicējs vēlas, lai publikācijas laiks atsevišķiem kompleksā pieteikumā iekļautajiem dizainparaugiem būtu atšķirīgs, viņš šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniedz lūgumu par pieteikuma sadalīšanu un katram nodalītajam pieteikumam pievieno attiecīgu lūgumu par publikācijas atlikšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

20.pants. Pieteikuma formālo prasību pārbaude

(1) Patentu valde pieteikumu izskata triju mēnešu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja pieteikums neatbilst vai tikai daļēji atbilst šā likuma 15., 16. un 18.panta (formālajām) prasībām, Patentu valde par to rakstveidā paziņo pieteicējam, pamatojot neatbilstību un nosakot triju mēnešu termiņu atbildes sniegšanai (trūkumu novēršanai), un vienlaikus aptur pieteikuma izskatīšanas termiņa tecējumu. Pieteikuma izskatīšanas termiņš turpinās ar dienu, kad ir saņemta pieteicēja atbilde vai izbeidzies tās sniegšanai noteiktais termiņš.

(2) Patentu valde pārbauda, vai ir iesniegti šā likuma 15.panta otrās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie dokumenti un materiāli un samaksāta pieteikuma maksa, un saskaņā ar šā likuma 17.pantu nosaka pieteikuma datumu. Ja pieteikums sākotnēji neatbilst šīm prasībām, bet pieteicējs Patentu valdes norādītajā termiņā trūkumus novērš, pieteikuma datumu nosaka ar dienu, kad Patentu valdē saņemti visi minētie dokumenti un materiāli. Ja pēc Patentu valdes pieprasījuma pieteicējs šos trūkumus nenovērš, pieteikumu uzskata par neiesniegtu un pieteicējam par to paziņo rakstveidā.

(3) Patentu valde, pārbaudot pieteikuma atbilstību formālajām prasībām, nosaka izstrādājumam, kurā dizainparaugu paredzēts īstenot vai iekļaut, klasifikācijas indeksu saskaņā ar Dizainparaugu starptautisko klasifikāciju (Lokarno klasifikāciju).

(4) Ja no iesniegtā dizainparauga attēla nevar izgatavot kvalitatīvu reprodukciju, Patentu valde uzaicina pieteicēju iesniegt citu, reproducēšanai piemērotu attēlu. No jauna iesniedzamajā attēlā nedrīkst būt ietvertas jaunas, sākotnējā attēlā nesaskatāmas dizainparauga īpatnības. Ja Patentu valde tādas konstatē, ar pieteicēja piekrišanu par pieteikuma datumu var atzīt vēlāk iesniegtā attēla iesniegšanas dienu. Ja pieteicējs pieteikuma datuma pārcelšanai nepiekrīt, viņam jāiesniedz reproducēšanai piemērots attēls, kas nesatur jaunas dizainparauga īpatnības.

(5) Ja komplekss pieteikums neatbilst šā likuma 16.panta pirmās daļas prasībām, Patentu valde uzaicina pieteicēju to sadalīt divos vai vairākos pieteikumos atbilstoši likuma prasībām. Ja pieteicējs šo iespēju neizmanto, Patentu valde pieteikuma izskatīšanu turpina tikai attiecībā uz tiem dizainparaugiem, kuri nepārsniedz kompleksam pieteikumam noteiktos ietvarus.

(6) Ja pieteikumā lūgts noteikt dizainparauga prioritāti, Patentu valde pārbauda pieteikumā norādīto ziņu atbilstību šā likuma 18.panta prasībām un nosaka prioritātes datumu. Ja pieteicējs noteiktajā termiņā neizpilda prioritātes tiesību atzīšanai noteiktās prasības, prioritāte netiek piešķirta.

(7) Ja pieteikumā ir citi būtiski trūkumi un pēc attiecīgā pieprasījuma pieteicējs tos nenovērš, pieteikumu noraida un pieteicējam par to paziņo rakstveidā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

21.pants. Lēmums par dizainparauga reģistrācijas atteikumu

(1) Patentu valde pieņem lēmumu par dizainparauga reģistrācijas atteikumu, ja pieteikuma formālo prasību pārbaudes gaitā kļūst acīmredzams, ka pieteiktais dizainparaugs neatbilst dizainparauga definīcijai (1.panta 1.punkts) vai saskaņā ar šā likuma 9.panta pirmo daļu nav aizsargājams.

(2) Pirms lēmuma pieņemšanas Patentu valde rakstveidā iepazīstina pieteicēju ar paredzamā reģistrācijas atteikuma pamatojumiem, sniedzot pieteicējam iespēju triju mēnešu laikā izteikt savus apsvērumus, atsaukt pieteikumu vai to grozīt (uzturēt spēkā mainītā formā), ievērojot šā likuma 39.panta otrās daļas noteikumus.

22.pants. Pieteikuma atsaukšana, ierobežošana un grozīšana

(1) Jebkurā pieteikuma lietvedības stadijā pieteicējs ir tiesīgs atsaukt visu pieteikumu vai atsevišķu tajā ietverto dizainparaugu reģistrāciju, izdarot attiecīgus grozījumus pieteikumā. Šādā gadījumā samaksātā maksa netiek atmaksāta.

(2) Pieteikumā var izdarīt tikai tādus grozījumus, precizējumus un labojumus, kuri nemaina dizainparauga būtību un nepaplašina to izstrādājumu sarakstu, kuros dizainparaugu paredzēts īstenot vai iekļaut. Par pieteikuma grozīšanu uzskata arī pieteikuma turpmāku uzturēšanu spēkā mainītā formā atbilstoši 39.panta otrās daļas noteikumiem. Grozījumus, precizējumus un labojumus visā pieteikuma izskatīšanas gaitā ir tiesīga pieprasīt Patentu valde.

(3) Dizainparauga pieteicējs nekavējoties paziņo Patentu valdei par grozījumiem pieteikumā vai tajā konstatētajām kļūdām. Grozījumi pieteikumā tiek veikti pēc attiecīgas maksas samaksas. Ziņu ierakstīšana par pārstāvja iecelšanu un atcelšanu, grozījumi ziņās par pārstāvi, kā arī Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumi tiek izdarīti bez maksas.

(4) Patentu valde pieteikumam pievieno arī paziņojumu par tiesvedības uzsākšanu lietās par tiesību atzīšanu uz dizainparaugu, spēkā stājušos tiesas spriedumu attiecīgajā lietā vai paziņojumu par tiesvedības izbeigšanu, kā arī ņem vērā jebkuras izmaiņas īpašumtiesībās, kas pamatotas ar spēkā stājušos tiesas spriedumu.

(5) Grozījumus, kas Patentu valdē saņemti pēc reģistrācijas ziņu sagatavošanas publikācijai, uzskata par grozījumiem reģistrācijas ziņās, un tiem piemēro šā likuma 33.panta otrās daļas noteikumus.

(6) Ja pieteikuma izskatīšanas un reģistrācijas procedūras gaitā, izņemot šā likuma 20.panta otrajā, piektajā un sestajā daļā un 21.panta otrajā daļā minētos gadījumus, pieteicējs noteiktā termiņā neatbild uz Patentu valdes pieprasījumu vai nesamaksā attiecīgo maksu un nav lūdzis termiņa pagarinājumu, pieteikumu uzskata par atsauktu un pieteicējam par to paziņo rakstveidā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

23.pants. Kompleksa pieteikuma sadalīšana

(1) Kompleksu pieteikumu var sadalīt divos vai vairākos atsevišķos pieteikumos, ietverot katrā no tiem vienu vai vairākus dizainparaugus. Nodalītais pieteikums saglabā sākotnējā pieteikuma datumu un prioritāti.

(2) Lūgumu par pieteikuma sadalīšanu pieteicējs pēc savas iniciatīvas ir tiesīgs iesniegt, iekams Patentu valde nav pieņēmusi lēmumu par dizainparauga reģistrāciju.

(3) Lūgumā pieteicējs norāda, kuri dizainparaugi atstājami sākotnējā pieteikumā, un katru nodalīto pieteikumu noformē atbilstoši šā likuma 15.panta prasībām par pieteikuma saturu, kā arī samaksā jauna pieteikuma iesniegšanai noteiktās maksas. Papildmaksu, kas samaksāta par dizainparaugiem, kuri no sākotnējā pieteikuma pāriet uz nodalīto pieteikumu, pēc pieteicēja lūguma var attiecināt uz nodalīto pieteikumu tam noteiktā kopējā maksas apmēra daļējai segšanai. Ja mēneša laikā no dienas, kad Patentu valde saņēmusi lūgumu par pieteikuma sadalīšanu, pieteicējs nav iesniedzis noteiktos dokumentus un materiālus attiecībā uz nodalīto pieteikumu vai nav samaksājis noteikto maksu, lūgumu par pieteikuma sadalīšanu uzskata par atsauktu un pieteicējam par to paziņo rakstveidā.

(4) Nodalītā pieteikuma izskatīšana notiek šā likuma 20. un 21.pantā noteiktajā kārtībā. Kad lēmums par dizainparauga reģistrāciju pieņemts, lūgumu par dizainparauga sadalīšanu nevar atsaukt.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

24.pants. Lēmums par dizainparauga reģistrāciju

Pēc pieteikuma izskatīšanas Patentu valde pieņem lēmumu par dizainparauga reģistrāciju. Izskatījusi kompleksu pieteikumu, Patentu valde var pieņemt lēmumu par atsevišķa kompleksā pieteikumā iekļauta dizainparauga reģistrāciju. Lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam, uzaicinot viņu triju mēnešu laikā samaksāt maksu par dizainparauga reģistrāciju un publikāciju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

25.pants. Dizainparauga reģistrācija, publikācija un apliecības izsniegšana

(1) Ja maksa (papildmaksa) ir samaksāta, Patentu valde iespējami īsā laikposmā dizainparauga attēlu (attēlus) un ziņas par dizainparaugu sagatavo reģistrācijai un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

(2) Ja saņemts pieteicēja lūgums atlikt dizainparauga publikāciju un samaksāta attiecīgā maksa, dizainparauga reģistrāciju un publikāciju atliek un Patentu valde informē pieteicēju par paredzēto reģistrācijas un publikācijas laiku.

(3) Dizainparauga reģistrācija Valsts dizainparaugu reģistrā notiek vienlaikus ar tā publikāciju Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

(4) Pēc dizainparauga reģistrācijas un publikācijas Patentu valde dizainparauga īpašniekam izsniedz dizainparauga reģistrācijas apliecību, kuras paraugu nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

26.pants. Apelācijas iesniegums par Patentu valdes lēmumu

Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts (dizainparauga īpašnieks, bijušais īpašnieks, īpašumtiesību pārņēmējs, licenciāts) pilnībā vai daļēji nepiekrīt pieņemtajam Patentu valdes lēmumam, viņš ir tiesīgs iesniegt apelācijas iesniegumu saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu.

(19.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

27.pants. Apelācijas virzība

(Izslēgts ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

28.pants. Iebilduma iesniegums pret dizainparauga reģistrāciju

(1) Triju mēnešu laikā pēc dizainparauga publikācijas ieinteresētās personas var iesniegt Patentu valdei iebilduma iesniegumu pret dizainparauga reģistrāciju. Iebilduma iesnieguma iesniegšana, virzība un izskatīšana notiek saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu.

(2) Iebilduma iesniegumu pret dizainparauga reģistrāciju var iesniegt, pamatojoties uz šā likuma 37.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 6., 7. vai 8.punkta noteikumiem. Kompleksi reģistrētu atsevišķu dizainparaugu var apstrīdēt arī neatkarīgi no pārējiem kompleksā reģistrācijā ietvertajiem dizainparaugiem.

(3) Iebilduma iesniegumu pret dizainparauga reģistrāciju var iesniegt ikviena ieinteresēta persona, arī profesionālās apvienības, ražotāju, tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju apvienības, kā arī organizācijas un institūcijas, kuru uzdevums ir aizsargāt patērētāju tiesības vai veikt konkurences uzraudzību, ievērojot šā likuma 37.panta trešās un ceturtās daļas noteikumus.

(4) (Izslēgta ar 19.11.2015. likumu)

(5) (Izslēgta ar 19.11.2015. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

29.pants. Apelāciju un iebildumu izskatīšana

(Izslēgts ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

30.pants. Dizainparaugu reģistrācijas sadalīšana

(1) Kompleksu reģistrāciju var sadalīt divās vai vairākās atsevišķās reģistrācijās, sadalot starp tām sākotnējā reģistrācijā ietvertos dizainparaugus. Nodalītā reģistrācija saglabā sākotnējās reģistrācijas pieteikuma datumu un prioritāti.

(2) Lūgumu par reģistrācijas sadalīšanu var iesniegt tikai pēc šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā iebilduma iesnieguma iesniegšanas termiņa (iebildumu perioda) beigām.

(3) Iesniedzot lūgumu par reģistrācijas sadalīšanu, dizainparauga īpašnieks norāda, kuri dizainparaugi atstājami sākotnējā reģistrācijā un kuri ietverami nodalītajā reģistrācijā (reģistrācijās), kā arī attiecībā uz katru nodalīto reģistrāciju samaksā maksu par dizainparauga reģistrāciju un publikāciju.

(4) Ja mēneša laikā no dienas, kad Patentu valde saņēmusi lūgumu par reģistrācijas sadalīšanu, noteiktā maksa nav samaksāta, lūgumu uzskata par atsauktu un par to rakstveidā paziņo dizainparauga īpašniekam.

(5) Patentu valde iespējami īsā laikposmā reģistrā iekļauj nodalīto reģistrāciju un grozījumus attiecībā uz sākotnējo reģistrāciju, publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā attiecīgus paziņojumus, kā arī izsniedz reģistrācijas apliecību par nodalīto reģistrāciju un papildina sākotnējās reģistrācijas apliecību saskaņā ar šā likuma 25.panta ceturto daļu un 33.panta otro daļu.

(6) Pēc tam, kad nodalītās reģistrācijas ziņas sagatavotas reģistrācijai un publikācijai, lūgumu par reģistrācijas sadalīšanu nevar atsaukt.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

31.pants. Dizainparauga reģistrācijas termiņš un reģistrācijas atjaunošana

(1) Dizainparauga reģistrācija ir spēkā piecus gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot ikreiz uz jaunu piecu gadu periodu līdz dizainparaugu aizsardzības maksimālajam termiņam — 25 gadiem no pieteikuma datuma.

(2) Iesniegumu par reģistrācijas atjaunošanu dizainparauga īpašnieks iesniedz gada laikā pirms reģistrācijas termiņa beigām, samaksājot attiecīgu maksu. Patentu valde atjauno reģistrāciju arī sešu mēnešu laikā pēc reģistrācijas termiņa beigām atbilstoši Parīzes konvencijas 5.-bis pantam. Šādā gadījumā maksājama papildmaksa.

(3) Reģistrācijas atjaunošana var neattiekties uz visiem kompleksā reģistrācijā iekļautajiem dizainparaugiem. Iesniegumā jānorāda dizainparaugi, uz kuriem attiecināma reģistrācijas atjaunošana.

(4) Patentu valde ziņas par dizainparauga reģistrācijas atjaunošanu iekļauj reģistrā, paziņojumu par reģistrācijas atjaunošanu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā un nosūta dizainparauga īpašniekam pievienošanai dizainparauga reģistrācijas apliecībai. Dizainparauga atjaunotā reģistrācija stājas spēkā nākamajā dienā pēc iepriekšējā spēkā esamības perioda beigām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

32.pants. Noteikto termiņu pagarināšana un atjaunošana

(1) Termiņus, kas paredzēti dizainparauga reģistrācijas procedūras noteikumos, izņemot tos termiņus, kuri noteikti šā likuma 18.panta pirmajā, otrajā un piektajā daļā, 19.panta pirmajā daļā, 28.panta pirmajā daļā un 31.pantā, Patentu valde var pagarināt uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk par trim mēnešiem, ja šāds lūgums Patentu valdē saņemts pirms attiecīgā termiņa beigām un samaksāta termiņa pagarināšanas maksa.

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzētos termiņus, ja tie nokavēti, var atjaunot, ja attiecīgs lūgums Patentu valdē saņemts ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc termiņa beigām, apstiprinājušies attaisnojoši iemesli termiņa neievērošanai un samaksāta maksa par termiņa atjaunošanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

33.pants. Dizainparaugu reģistrā iekļaujamās ziņas

(1) Patentu valde kārto Dizainparaugu reģistru (turpmāk — reģistrs). Reģistrā iekļauj ziņas par dizainparaugu (tā attēlu vai attēlus), ziņas par dizaineru (izņemot gadījumus, kad pieteikumā ietverts paziņojums par dizainera atteikšanos no tiesībām tikt minētam), dizainparauga īpašnieku un viņa pārstāvi, ja tāds iecelts, pieteikuma datumu, ziņas par prioritāti, ja tā piešķirta, reģistrācijas un publikācijas datumu, tā izstrādājuma nosaukumu, kurā dizainparaugu paredzēts īstenot vai iekļaut, kā arī citas šajā likumā vai citos normatīvajos aktos paredzētās ziņas.

(2) Dizainparauga īpašnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei par grozījumiem vai konstatētajām kļūdām ziņās, kas attiecas uz dizainparauga reģistrāciju, par īpašnieka vārda (nosaukuma) maiņu, par pārstāvja maiņu, precizējumiem ziņās par dizaineru, grozījumiem šo personu adresēs vai par vēlēšanos dizainparaugu uzturēt spēkā mainītā formā, daļēji atsakoties no izņēmuma tiesībām saskaņā ar šā likuma 39.panta otro daļu. Ja samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde pieļaujamos grozījumus iekļauj reģistrā, paziņojumu par izdarītajiem grozījumiem publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā un nosūta dizainparauga īpašniekam pievienošanai dizainparauga reģistrācijas apliecībai. Ziņu iekļaušana reģistrā par pārstāvja iecelšanu un atcelšanu, grozījumi ziņās par pārstāvi, kā arī Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumi tiek izdarīti bez maksas.

(3) Patentu valde reģistrā iekļauj arī ziņas par tiesvedības uzsākšanu lietās, kas saistītas ar reģistrētajiem dizainparaugiem, ja tā saņēmusi attiecīgu paziņojumu par to, spēkā stājušos tiesas spriedumu attiecīgajā lietā vai paziņojumu par tiesvedības izbeigšanu. Ja dizainparauga reģistrācija atzīta par spēkā neesošu vai daļēji spēkā neesošu, reģistrācijas dokumentiem pievienojams arī spēkā esošais Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes lēmums vai tiesas spriedums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

34.pants. Pieteikuma un reģistra ziņu publiskums

(1) Pirms dizainparauga reģistrācijas un publikācijas pieteikuma lietas dokumenti un materiāli ir pieejami trešajām personām vienīgi ar pieteicēja rakstveida piekrišanu.

(11) Ziņas par dizainparauga pieteicēju (īpašnieku), dizaineru, ja pieteicējs nav paziņojis, ka dizainers ir atteicies no tiesībām tikt minētam vai lūdzis, lai netiek minēts, un pārstāvi, ja tāds iecelts, pieteikuma datumu, prioritātes datumu, ja pieprasīta prioritāte, un tā izstrādājuma nosaukumu, kurā dizainparaugu paredzēts īstenot vai iekļaut, ir publiskas. Dizainparauga attēls un apraksts kļūst publiski pieejams pēc dizainparauga reģistrācijas un publikācijas.

(2) Patentu valde bez dizainparauga pieteicēja vai īpašnieka piekrišanas var atļaut iepazīties ar pieteikuma un reģistrācijas lietas dokumentiem un materiāliem, ja ieinteresētā persona sniedz ziņas, kas liecina, ka tiesības, kas izriet no dizainparauga reģistrācijas, var skart šīs personas tiesības vai pienākumus. Šādas ziņas ir arī pierādījumi, ka dizainparauga pieteicējs vai īpašnieks veic pasākumus, lai izmantotu savas tiesības pret minēto personu, vai ka tai ir tiesības uz dizainparaugu saskaņā ar šā likuma 10.panta pirmo, otro vai trešo daļu.

(3) Pēc dizainparauga reģistrācijas un publikācijas lietas dokumenti un materiāli ir pieejami jebkurai personai, kas iesniegusi attiecīgu lūgumu.

(4) Atļaujot iepazīties ar pieteikuma un reģistrācijas lietu saskaņā ar šā panta pirmo, otro vai trešo daļu, Patentu valde ir tiesīga liegt pieeju atsevišķiem dokumentiem un materiāliem, kuru izpaušana var nodarīt kaitējumu dizainparauga pieteicēja vai īpašnieka tiesiskām interesēm, ja vien viņš pats nav tieši atļāvis iepazīties ar tiem. Lietā esošie Patentu valdes iekšējie dokumenti, lēmumu projekti un to sagatavošanas materiāli uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

(5) Reģistra ieraksti tādā apjomā, kādu paredz šā likuma 33.panta pirmā daļa, pēc to publikācijas ir pieejami jebkurai personai.

(6) Patentu valde izsniedz reģistrā iekļauto ziņu izrakstus, kā arī dokumentu un materiālu kopijas, ja samaksāta maksa par ziņu saņemšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

35.pants. Valsts nodeva

(Izslēgts ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

V nodaļa
Dizainparauga reģistrācijas atzīšana par spēkā neesošu un izslēgšana no reģistra

36.pants. Dizainparauga izslēgšana no reģistra pēc dizainparauga īpašnieka iniciatīvas

(1) Dizainparauga īpašnieks var lūgt izslēgt dizainparaugu no reģistra pirms dizainparauga reģistrācijas termiņa beigām. Ja Patentu valdē saņemts attiecīgs iesniegums un samaksāta maksa, dizainparaugu izslēdz no reģistra ar īpašnieka norādīto dienu, bet ne agrāk par iesnieguma saņemšanas dienu. Patentu valde izdara attiecīgu ierakstu reģistrā, bet paziņojumu par to publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā un nosūta dizainparauga īpašniekam.

(2) Kompleksas reģistrācijas gadījumā iesniegumu par atsevišķa dizainparauga izslēgšanu no reģistra pirms reģistrācijas termiņa beigām izskata šā likuma 33.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā kā grozījumu reģistrācijas ziņās.

(3) Ja reģistrā iekļautas ziņas par spēkā esošu licences līgumu vai citām tiesībām, kas pamatotas uz dizainparauga reģistrāciju, dizainparaugu var izslēgt no reģistra pirms reģistrācijas termiņa beigām tikai ar licenciāta vai minēto tiesību ieguvēja rakstveida piekrišanu.

(4) Ja persona iesniegusi prasību tiesā par tiesību atzīšanu uz dizainparaugu un paziņojusi par to Patentu valdei, dizainparauga izslēgšanu no reģistra pirms reģistrācijas termiņa beigām atliek līdz lietas izskatīšanai tiesā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

37.pants. Pamatojumi dizainparauga reģistrācijas atzīšanai par spēkā neesošu

(1) Dizainparauga reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu, ja:

1) reģistrācijai pieteiktais objekts neatbilst šā likuma 1.panta 1.punktā noteiktajai dizainparauga definīcijai;

2) dizainparaugs neatbilst šā likuma 4., 5., 6., 7. vai 9.panta prasībām;

3) personai, kas iesniegusi dizainparauga reģistrācijas pieteikumu (dizainparauga pieteicējam), vai reģistrētā dizainparauga īpašniekam atbilstoši šā likuma 10.panta pirmajai, otrajai vai trešajai daļai nav tiesību uz to;

4) dizainparaugs ir pretrunā ar dizainparaugu, kurš reģistrēts Latvijā, starptautiski reģistrēts attiecībā uz Latviju vai reģistrēts kā Eiropas Kopienas dizainparaugs un kuram ir noteikts agrāks pieteikuma datums vai agrāka prioritāte, bet kurš izpausts sabiedrībai tikai pēc apstrīdētā dizainparauga reģistrācijas pieteikuma datuma vai prioritātes datuma;

5) dizainparaugā izmantots apzīmējums, kas nodrošina atšķirību, — preču zīme, firma, komercapzīmējums, arī personas vārds, portrets vai cits līdzīgs apzīmējums, kura īpašnieks vai attiecīgo personisko tiesību subjekts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir tiesīgs aizliegt šādu izmantošanu;

6) dizainparaugā prettiesiski izmantots darbs, kuru aizsargā autortiesības;

7) dizainparaugā ietverts vai atdarināts jebkurš no Parīzes konvencijas 6.-ter pantā paredzētajiem apzīmējumiem, arī Parīzes savienības dalībvalsts ģerbonis vai karogs, tās oficiāla proves (raudzes), kontroles vai garantijas zīme, starptautiskas organizācijas emblēma vai karogs, tās nosaukums vai nosaukuma saīsinājums, un šā apzīmējuma izmantošanu dizainparaugā var atzīt par nepiedienīgu, nepiemērotu vai Parīzes konvencijas 6.-ter panta noteikumiem neatbilstošu;

8) dizainparaugā ietverts vai atdarināts apzīmējums, uz kuru neattiecas Parīzes konvencijas 6.-ter pants, bet kurš ir sabiedriski īpaši nozīmīgs Latvijā vai citā valstī (heraldika, valsts apbalvojums, valsts dienesta atšķirības zīme, cits apzīmējums vai citāda zīme ar augstu simbolisku vērtību, arī reliģisks simbols).

(2) Uz šā panta pirmās daļas 3.punktā paredzēto pamatojumu var atsaukties vienīgi persona, kurai ir tiesības uz dizainparaugu atbilstoši šo noteikumu 10.panta pirmajai, otrajai vai trešajai daļai.

(3) Uz šā panta pirmās daļas 4., 5. vai 6.punktā paredzēto pamatojumu var atsaukties vienīgi attiecīgo agrāko tiesību pieteicējs vai īpašnieks.

(4) Uz šā panta pirmās daļas 7. vai 8.punktā paredzēto pamatojumu var atsaukties persona vai institūcija, kurai ir tiesības lietot minētos apzīmējumus vai pārraudzīt to lietošanu vai kuras tiesības vai tiesiskās intereses skar šo apzīmējumu lietošana dizainparaugā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

38.pants. Dizainparauga reģistrācijas atzīšana par spēkā neesošu vai par daļēji spēkā neesošu

(1) Dizainparauga reģistrāciju par spēkā neesošu atzīst tiesa, pamatojoties uz šā likuma 37.panta pirmās daļas noteikumiem.

(2) Prasību par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu var iesniegt jebkura persona, arī profesionālās apvienības, ražotāju, tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju apvienības, kā arī organizācijas un institūcijas, kuru uzdevums ir aizsargāt patērētāju tiesības vai veikt konkurences uzraudzību, ievērojot šā likuma 37.panta otrās, trešās un ceturtās daļas noteikumus.

(3) Prasību par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu var iesniegt visa dizainparauga reģistrācijas termiņa laikā. Dizainparauga reģistrāciju var atzīt par spēkā nebijušu arī tādā gadījumā, ja prasības iesniegšanas vai izskatīšanas brīdī reģistrācijas termiņš ir jau beidzies vai dizainparaugs izslēgts no reģistra pēc tā īpašnieka iniciatīvas.

(4) Prasība par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu var attiekties arī uz kompleksā reģistrācijā iekļautu atsevišķu dizainparaugu neatkarīgi no pārējiem dizainparaugiem.

(5) Ja atbilstoši šā likuma 39.panta otrajai daļai pamatojumu reģistrācijas atzīšanai par spēkā neesošu konstatē vienīgi attiecībā uz atsevišķām dizainparauga īpatnībām un ja turklāt var atzīt, ka dizainparaugs bez šīm īpatnībām atbilst dizainparaugu aizsardzības priekšnoteikumiem un tā būtība saglabājas negrozīta, dizainparaugu atzīst par daļēji spēkā neesošu un reģistrāciju atļauj uzturēt spēkā mainītā formā.

(6) Persona, kuras celtā prasība tiesā apmierināta, tiesas sprieduma norakstu iesniedz Patentu valdei. Patentu valde izdara attiecīgu ierakstu reģistrā un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā paziņojumu par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu vai par daļēji spēkā neesošu.

39.pants. Sekas dizainparauga reģistrācijas atzīšanai par spēkā neesošu

(1) Dizainparauga reģistrācija atzīstama par spēkā neesošu no tā reģistrācijas dienas. Šis noteikums neattiecas uz spēkā stājušos tiesas spriedumu attiecīgā dizainparauga pārkāpuma lietā, kā arī pirms dizainparauga reģistrācijas atzīšanas par spēkā neesošu noslēgtu civiltiesisku līgumu, ciktāl tas izpildīts.

(2) Ja dizainparauga reģistrācija tiek atzīta par spēkā neesošu saskaņā ar šā likuma 37.panta pirmās daļas 2., 5., 6., 7. vai 8.punktu, dizainparaugu var reģistrēt vai uzturēt spēkā mainītā formā, ja šajā formā tas atbilst dizainparaugu tiesiskās aizsardzības priekšnoteikumiem un dizainparauga būtība saglabājas negrozīta. Reģistrāciju var uzturēt spēkā mainītā formā tādējādi, ka tai pievieno norādi par daļēju tiesību izslēgumu, pamatojoties uz dizainparauga īpašnieka daļēju atteikšanos no izņēmuma tiesībām (disklamācija), vai Patentu valdes vai Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes lēmumu, vai tiesas spriedumu, ar kuru dizainparaugs atzīts par daļēji spēkā neesošu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

40.pants. Dizainparauga izslēgšana no reģistra pēc reģistrācijas termiņa beigām

(1) Patentu valde izslēdz dizainparaugu no reģistra, ja beidzies kārtējais dizainparauga reģistrācijas piecu gadu termiņš, bet reģistrācija nav atjaunota šā likuma 31.pantā noteiktajā kārtībā vai ja ir beidzies dizainparauga reģistrācijas galīgais 25 gadu termiņš.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dizainparaugu izslēdz no reģistra nākamajā dienā pēc tam, kad beidzies dizainparauga reģistrācijas termiņš. Patentu valde publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā attiecīgu paziņojumu un nosūta to dizainparauga īpašniekam.

VI nodaļa
Dizainparauga izmantošana

41.pants. Ar dizainparaugiem saistīto īpašuma tiesību būtība

(1) Tiesības uz dizainparaugu, kas pamatojas uz reģistrāciju vai tās pieteikumu, tiesiskā režīma ziņā pielīdzināmas tiesībām uz kustamu mantu Civillikuma izpratnē, bet nevar būt par īpašuma prasības objektu.

(2) Dizainparaugus, kas ietverti kompleksā pieteikumā vai kompleksā reģistrācijā, neatkarīgi citu no cita var nodot citām personām, licencēt vai citādi iekļaut civiltiesiskajā apritē.

(3) Dizainparauga nodošana citai personai (42.pants) un licences izdošana (43.pants) neskar licences, kas pirms tam izdotas trešajām personām. Taču, ja persona tiesā ceļ prasību par tiesību atzīšanu uz dizainparaugu, tā var arī prasīt, lai iepriekš piešķirtās licences un dizainparauga apgrūtinājumi tiktu atzīti par spēku zaudējušiem, ciktāl tie neattiecas uz tiesību pārņēmēju vai uzliek tam nepamatotus pienākumus.

(4) Patentu valdē nacionālās procedūras kārtībā reģistrētu dizainparaugu ieķīlā saskaņā ar Komercķīlas likuma noteikumiem. Ieinteresētā persona samaksā maksu par komercķīlas atzīmes izdarīšanu reģistrā. Patentu valde ieraksta reģistrā komercķīlas atzīmi, pamatojoties uz komercķīlu reģistra turētāja paziņojumu. Ziņas par izdarīto atzīmi paziņo dizainparauga īpašniekam un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2014. un 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

42.pants. Dizainparauga nodošana citām personām

(1) Dizainparauga īpašnieks var nodot īpašuma tiesības uz dizainparaugu citai personai kopā ar uzņēmumu vai tā daļu, kas izmanto šo dizainparaugu, vai neatkarīgi no tā.

(2) Ziņas par reģistrēta dizainparauga īpašnieka maiņu pēc tam, kad saņemts attiecīgs iesniegums, tiesību pāreju apliecinošs dokuments un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde iekļauj reģistrā un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī nosūta īpašniekam (īpašniekiem) paziņojumu par reģistrā izdarīto ierakstu.

(3) Par dizainparauga īpašnieku uzskatāms tas, kurš par tādu ierakstīts reģistrā. Līdz dizainparauga īpašnieka maiņas ierakstīšanai reģistrā tiesību pārņēmējs nevar izmantot no dizainparauga reģistrācijas izrietošās tiesības.

(4) Ja dizainparauga īpašuma tiesību nodošana citai personai neattiecas uz visiem kompleksā reģistrācijā ietvertajiem dizainparaugiem, Patentu valde šo reģistrāciju sadala, ar nepieciešamajām izmaiņām piemērojot šā likuma 30.pantu un izveidojot jaunu reģistrāciju attiecībā uz dizainparaugu vai dizainparaugiem, kuriem mainījies īpašnieks.

(5) Ja pieteikums citai personai tiek nodots, pirms Patentu valde pieņēmusi lēmumu par dizainparauga reģistrāciju, tad pēc tam, kad saņemts attiecīgs iesniegums, tiesību pāreju apliecinošs dokuments un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde pieteicēja maiņu ņem vērā kā grozījumu pieteikumā šā likuma 22.panta izpratnē un pieteikuma izskatīšanu turpina attiecībā uz jauno pieteicēju.

(6) Šā panta ceturtajā daļā paredzētā kārtība ar nepieciešamajām izmaiņām attiecas arī uz kompleksu pieteikumu, kura sadalei, ja tā nodošana (pieteicēja maiņa) neattiecas uz visiem tajā ietvertajiem dizainparaugiem, attiecīgi piemēro šā likuma 23.pantu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

43.pants. Dizainparauga licences līgums

(1) Dizainparauga īpašniekam ir tiesības ar licences līgumu piešķirt citai personai dizainparauga izmantošanas tiesības pilnā apjomā vai daļēji. Atbilstoši licences raksturam (izņēmuma licence vai vienkārša licence) dizainparauga izmantošanas tiesību izdevējpuse (licenciārs), kā arī saņēmējpuse (licenciāts) uzņemas noteiktas tiesības un pienākumus.

(2) Licenci atzīst par izņēmuma licenci, ja licenciāts iegūst izņēmuma tiesības uz dizainparauga izmantošanu saskaņā ar licences līgumā paredzētajiem noteikumiem, bet licenciārs saglabā tiesības izmantot dizainparaugu, ciktāl šīs tiesības nav pārgājušas licenciātam.

(3) Licenci atzīst par vienkāršu licenci, ja licenciārs, piešķirot citai personai dizainparauga izmantošanas tiesības, saglabā sev tiesības izmantot šo dizainparaugu, kā arī tiesības izdot licenci tā paša dizainparauga izmantošanai trešajām personām. Ja licences līgumā nav norādīts, vai tā ir izņēmuma licence vai vienkārša licence, licence uzskatāma par vienkāršu licenci.

(4) Dizainparauga īpašnieks ir tiesīgs izmantot izņēmuma tiesības pret licenciātu, kas pārkāpj licences līguma noteikumus attiecībā uz:

1) licences termiņu;

2) formu, kādā dizainparaugu atļauts izmantot;

3) izstrādājumiem, attiecībā uz kuriem licence piešķirta;

4) teritoriju, kurā dizainparaugu atļauts izmantot;

5) licenciāta izstrādājumu kvalitāti.

(5) Ja licences līgumā nav noteikts citādi, izdoto licenci nedrīkst nodot trešajām personām un licenciāts nav tiesīgs izdot sublicenci.

(6) Ziņas par reģistrēta dizainparauga licences līgumu pēc tam, kad saņemts attiecīgs iesniegums, līgumslēdzējas puses un licencētās tiesības apliecinošs dokuments un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde iekļauj reģistrā un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī nosūta pusēm paziņojumu par reģistrā izdarīto ierakstu.

(7) Ziņas par licences līguma darbības izbeigšanos un grozījumiem līguma noteikumos pēc tam, kad saņemts attiecīgs iesniegums, iesniegumā minētās ziņas apliecinoši dokumenti un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde iekļauj reģistrā un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī nosūta pusēm paziņojumu par reģistrā izdarīto ierakstu.

(8) Fakts, ka ziņas par licences līgumu nav iekļautas reģistrā vai nav publicētas vai ka licenciāts uz izstrādājumiem, to iepakojuma vai reklāmā nav sniedzis norādi par dizainparauga izmantošanu atbilstoši licencei, vai ka šāda norāde sniegta neprecīzi, neliedz licenciātam iestāties lietā par dizainparauga pārkāpumu un saņemt atlīdzību par zaudējumiem, kas licenciātam radušies sakarā ar licencētā dizainparauga nelikumīgu izmantošanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

44.pants. Atklātā licence

Dizainparauga īpašnieks ir tiesīgs Patentu valdei oficiālai publicēšanai paziņot par gatavību piešķirt dizainparauga izmantošanas tiesības jebkurai ieinteresētai personai (atklātā licence). Šādu paziņojumu var iesniegt arī dizainparauga pieteicējs vienlaikus ar pieteikumu vai tā izskatīšanas laikā. Ar paziņojuma iesniegšanas dienu par 50 procentiem tiek samazinātas turpmākajām darbībām noteiktās maksas. Ja atklātā licence tiek atsaukta, maksas samaksājamas pilnā apmērā. Strīdu par atklātas licences izmantošanas noteikumiem izšķir tiesa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

VII nodaļa
Ar dizainparaugiem saistīto tiesību aizsardzība

45.pants. Dizainera personisko tiesību aizsardzība

(1) Ja kāds nepamatoti aizskar dizainera autorību vai citādi pārkāpj dizainera personiskās tiesības (11.pants), dizainers ir tiesīgs vērsties tiesā, pamatojoties uz Civillikuma un citu normatīvo aktu noteikumiem.

(2) Likumā noteiktajos gadījumos vainīgās personas saucamas pie kriminālatbildības.

46.pants. Tiesību atzīšana uz dizainparaugu

(1) Persona, kurai saskaņā ar šā likuma 10.panta pirmo, otro vai trešo daļu ir tiesības uz dizainparaugu un attiecīgi pierādījumi, var iesniegt tiesā prasību atzīt tai tiesības uz dizainparauga reģistrācijas pieteikumu vai dizainparaugu, ja dizainparaugu reģistrācijai pieteikusi persona, kurai nebija tādu tiesību, vai ja reģistrācija jau veikta šādas personas labā.

(2) Ja personai saskaņā ar šā likuma 10.panta otro daļu ir tiesības uz dizainparaugu kopīgi ar citu personu vai personām un šīs tiesības nav ievērotas, minētā persona var šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā prasīt, lai tā tiktu atzīta par dizainparauga īpašnieku kopīgi ar citu personu vai personām.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētās tiesības izmantojamas ne vēlāk kā triju gadu laikā no dienas, kad dizainparaugs sakarā ar tā reģistrāciju publicēts oficiālajā izdevumā. Termiņa ierobežojumu nepiemēro, ja persona, kura pieteica dizainparaugu reģistrācijai vai ierakstīta reģistrā kā īpašnieks, rīkojās negodprātīgi laikā, kad dizainparauga reģistrācija tika pieteikta vai īpašuma tiesības uz dizainparaugu tika nodotas šai personai.

(4) Kompleksa pieteikuma vai kompleksas reģistrācijas gadījumā prasība par tiesību atzīšanu var attiekties arī uz atsevišķu dizainparaugu vai vairākiem dizainparaugiem neatkarīgi no pārējiem dizainparaugiem.

(5) Persona, kura iesniegusi tiesā prasību par tiesību atzīšanu uz dizainparaugu, nekavējoties par to paziņo Patentu valdei. Ja prasība iesniegta, pirms dizainparauga reģistrācija publicēta oficiālajā vēstnesī vai dizainparaugs citādi izpausts sabiedrībai, Patentu valde, tiesa un lietas dalībnieki ievēro nepieciešamo konfidencialitāti attiecībā uz dizainparauga būtību.

(6) Persona, kuras celtā prasība tiesā apmierināta, tiesas sprieduma norakstu iesniedz Patentu valdei, kas izmaiņas īpašuma tiesībās un citus no sprieduma, kas stājies spēkā, izrietošus faktus, ņem vērā pieteikuma izskatīšanā vai, ja dizainparauga reģistrācija jau veikta, iekļauj reģistrā un Patentu valdes oficiālajā izdevumā publicē attiecīgu paziņojumu.

(7) Šā panta noteikumi neliedz personai, kuras tiesības uz dizainparaugu nav ievērotas, savu tiesību aizsardzībai izmantot arī citus normatīvajos aktos paredzētus tiesiskos līdzekļus.

47.pants. Brīdinājuma marķējums

(1) Reģistrēta dizainparauga īpašniekam un licenciātam ir tiesības marķēt izstrādājumus, kuros šis dizainparaugs īstenots vai iekļauts, ar brīdinājuma marķējumu (apzīmējumu) — aplī ietvertu burtu D — vai tekstu, kas brīdina par dizainparauga reģistrāciju. Brīdinājuma marķējumā var ietvert dizainparauga īpašnieka vārdu (nosaukumu) vai zīmi un norādīt reģistrācijas vai pieteikuma datumu.

(2) Brīdinājuma marķējumu nedrīkst izvietot uz izstrādājumiem, uz kuriem neattiecas vai vairs neattiecas dizainparauga aizsardzība. Ja šis nosacījums netiek ievērots, piemērojami normatīvo aktu noteikumi par negodīgu konkurenci.

48.pants. Dizainparauga nelikumīga izmantošana

(1) Par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu uzskatāma dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpšana, tas ir, dizainparauga izmantošana bez īpašnieka atļaujas (12.panta otrā daļa), ja tā notiek laikā, kad ir spēkā dizainparauga reģistrācija.

(2) Kvalificējot dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpumu, ņem vērā darbības ar izstrādājumiem, kuru ārējais veidols attiecināms uz reģistrēta dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjomu (8.pants), šā likuma noteikumus par izņēmuma tiesību ierobežojumiem (13.pants), kā arī šajā likumā minētās iepriekšlietojuma tiesības (14.pants).

(3) Prasību tiesā par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu var iesniegt arī tad, ja dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesības var tikt pārkāptas vai tiks pārkāptas drīzumā (iespējams pārkāpums), jo atbildētājs pats vai ar citas personas (starpnieka) palīdzību ir veicis pasākumus, kas atzīstami par sagatavošanos dizainparauga nelikumīgai izmantošanai.

(4) Prasību tiesā par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu var iesniegt dizainparauga īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs. Licenciāts ir tiesīgs iesniegt prasību par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu ar dizainparauga īpašnieka piekrišanu. Dizainparauga īpašnieka piekrišana nav nepieciešama, ja licenciātam tiesības iesniegt tiesā prasību piešķirtas licences līgumā vai ja dizainparauga īpašnieks prasību neiesniedz, kaut arī licenciāts rakstveidā uzaicinājis viņu to darīt. Jebkurš attiecīgā dizainparauga licenciāts ir tiesīgs iestāties lietā un prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas tam radušies sakarā ar licencētā dizainparauga nelikumīgu izmantošanu.

(5) Persona, pret kuru celta prasība par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, var celt pretprasību par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu atbilstoši šā likuma 38.panta noteikumiem. Šajā gadījumā dizainparauga pārkāpumu var konstatēt tiktāl, ciktāl dizainparauga reģistrācija netiek atzīta par spēkā neesošu.

(6) Prasību par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu var pamatot arī ar Autortiesību likuma noteikumiem, normatīvajiem aktiem par negodīgu konkurenci vai citiem normatīvajiem aktiem.

(08.02.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2007.)

48.1 pants. Mantiskā kaitējuma atlīdzības un nemantiskā kaitējuma atlīdzības noteikšanas kārtība

(1) Ja personas vainas dēļ notikusi dizainparauga nelikumīga izmantošana, dizainparauga īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs, vai licenciāts ir tiesīgs prasīt pārkāpuma rezultātā nodarītā mantiskā kaitējuma un nemantiskā kaitējuma atlīdzību.

(2) Prasot atlīdzināt mantisko kaitējumu, dizainparauga īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs, vai licenciāts par katru pārkāpumu var lūgt vienu no šādiem mantiskās atlīdzības veidiem:

1) zaudējumu atlīdzību;

2) licences maksu — summu, kuru varētu saņemt dizainparauga īpašnieks par dizainparauga izmantošanas tiesību piešķiršanu licenciātam;

3) peļņu, ko pārkāpuma rezultātā negodīgi guvusi persona, kura prettiesiski izmantojusi dizainparaugu.

(3) Nemantiskā kaitējuma atlīdzības apmēru tiesa nosaka pēc sava ieskata.

(19.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

49.pants. Strīdu piekritība

(1) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa kā pirmās instances tiesa izskata šādus strīdus, kas saistīti ar dizainparaugu tiesisko aizsardzību:

1) par tiesību atzīšanu uz dizainparaugu;

2) par dizainparauga reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu;

3) par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu (dizainparauga pārkāpumu);

4) par licences piešķiršanu, licences līguma noteikumiem vai to izpildi.

(2) Citu strīdu piekritību nosaka Civilprocesa likuma noteikumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.12.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

50.pants. Prasības iesniegšanas termiņš

Strīdos par dizainparaugiem termiņš prasības iesniegšanai tiesā ir trīs gadi no brīža, kad persona uzzināja vai tai vajadzēja uzzināt par savu tiesību aizskāruma faktu.

VIII nodaļa
Dizainparauga starptautiskā reģistrācija

51.pants. Darbības, kas saistītas ar starptautiskās reģistrācijas pieteikumu un reģistrāciju

(1) Personas, kas saskaņā ar starptautiskās reģistrācijas noteikumiem ir tiesīgas pieteikt dizainparaugus starptautiskajai reģistrācijai, bez Patentu valdes starpniecības iesniedz starptautiskās reģistrācijas pieteikumus tieši Starptautiskajam birojam. Starptautiskās reģistrācijas pieteikums, ievērojot šajā likumā paredzētos dizainparaugu aizsardzības priekšnoteikumus (1.panta 1.punkts, 4., 5., 6., 7. un 9.pants), var attiekties arī uz Latviju.

(2) Dizainparauga starptautisko reģistrāciju, kas attiecas uz Latviju, Patentu valde izskata atbilstoši starptautiskās reģistrācijas noteikumiem un starptautiski reģistrētā dizainparauga būtību novērtē šā likuma 21.panta pirmajā daļā noteiktajā apjomā.

(3) Starptautiskās reģistrācijas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņā Patentu valde paziņo Starptautiskajam birojam par Patentu valdes lēmumu pilnīgi vai daļēji atteikt dizainparauga aizsardzību (52.panta piektā daļa), vai par spēkā stājušos Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes lēmumu, vai tiesas spriedumu, ar kuru starptautiskā reģistrācija pilnīgi vai daļēji atzīta par spēkā neesošu Latvijā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

52.pants. Starptautiskās reģistrācijas spēkā esamība Latvijā

(1) Dizainparauga starptautiskajai reģistrācijai, kas noteiktā kārtībā stājusies spēkā Latvijā, ir tāds pats tiesisks spēks kā tāda dizainparauga reģistrācijai, kurš iekļauts reģistrā šajā likumā paredzētajā kārtībā (reģistrēts saskaņā ar nacionālo reģistrācijas procedūru).

(2) Dizainparauga starptautisko reģistrāciju uzskata par nestājušos spēkā vispār vai tiktāl, ciktāl attiecīgā dizainparauga aizsardzība noteiktā kārtībā Latvijā ir atteikta.

(3) Starptautiski reģistrēta dizainparauga prioritāti Latvijā nosaka ar dienu, kad dizainparaugs starptautiski reģistrēts attiecībā uz Latviju, bet, ja starptautiskajai reģistrācijai atzīta prioritāte no dizainparauga agrākā pieteikuma datuma, — ar šā agrākā pieteikuma datumu.

(4) Šā likuma 28.pantā paredzēto iebilduma iesniegumu pret dizainparauga starptautiskās reģistrācijas spēkā stāšanos Latvijā iesniedz triju mēnešu laikā no dienas, kad dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas oficiālajā izdevumā publicēts dizainparaugs, kura starptautiskā reģistrācija attiecas uz Latviju.

(5) Ja starptautiskā reģistrācija atsakāma saskaņā ar šā likuma 21.panta pirmo daļu vai pret šo reģistrāciju iesniegts iebilduma iesniegums, Patentu valde pieņem lēmumu par starptautiskās reģistrācijas aizsardzības pilnīgu vai daļēju atteikumu (sākotnējo atteikumu). Triju mēnešu laikā no dienas, kad Starptautiskais birojs paziņojis par atteikumu, starptautiskās reģistrācijas īpašnieks ir tiesīgs iesniegt šā likuma 26.pantā paredzēto apelācijas iesniegumu (atbildi uz iebilduma iesniegumu).

(6) Apelācijas iesnieguma un iebilduma iesnieguma izskatīšana notiek saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu, ciktāl dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas noteikumi neparedz citādi.

(7) Dizainparauga starptautiskās reģistrācijas spēkā esamībai Latvijā piemēro šā likuma 31.panta pirmajā daļā noteikto maksimālo termiņu, ja reģistrācija tiek attiecīgi atjaunota starptautiskās reģistrācijas noteikumos paredzētajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

IX nodaļa
Administratīvā atbildība dizainparaugu aizsardzības jomā un kompetence administratīvā pārkāpuma procesā

(Nodaļa 20.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.07.2019. Nodaļa stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

53. pants. Administratīvā atbildība dizainparaugu aizsardzības jomā

Par reģistrētam un spēkā esošam dizainparaugam atbilstošu izstrādājumu vai tādu izstrādājumu, kuru ārējā veidolā izmantots dizainparaugs, izgatavošanu, piedāvāšanu pārdošanai, pārdošanu vai citāda veida izplatīšanu tirgū un uzglabāšanu minētajiem nolūkiem bez dizainparauga īpašnieka atļaujas piemēro naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.

(20.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.07.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

54. pants. Kompetence administratīvā pārkāpuma procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 53. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija.

(20.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.07.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.252 "Dizainparaugu noteikumi" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 13.nr.).

2. Nosakot novitāti un individuālo raksturu dizainparaugam, kas pieteikts Patentu valdē laikā no 2004.gada 15.aprīļa līdz 30.aprīlim, uzskata, ka dizainparaugs nav izpausts sabiedrībai, ja tas nav bijis zināms no atklātām publikācijām Latvijā vai ārvalstīs vai no atklātas izmantošanas faktiem Latvijā.

3. Šā likuma VIII nodaļu piemēro ar dienu, kad Latvijā stājas spēkā 1925.gada 6.novembra Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju 1999.gada 2.jūlija Ženēvas akts.

4. Šā likuma 16.panta pirmo daļu, kas vienā kompleksā pieteikumā ļauj ietvert tikai tādus dizainparaugus, kuri attiecas uz vienu un to pašu Dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas (Lokarno klasifikācijas) klasi, piemēro ar dienu, kad Latvijā stājas spēkā 1968.gada 8.oktobra Lokarno nolīgums par dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu.

5. Dizainparaugiem, kuri Patentu valdē pieteikti pirms šā likuma spēkā stāšanās, piemēro dizainparaugu patentu izdošanas vai dizainparaugu reģistrācijas kārtību, patentspējas noteikumus vai tiesiskās aizsardzības priekšnoteikumus un apstrīdēšanas noteikumus, kas bija spēkā dienā, kurā tika iesniegts dizainparauga pieteikums.

6. Dizainparaugi, kuriem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir izdots patents vai kuri ir reģistrēti Patentu valdē un kuri ir spēkā šā likuma spēkā stāšanās dienā, ir izmantojami un aizsargājami atbilstoši šā likuma noteikumiem. Šo dizainparaugu tiesiskās aizsardzības apjomu un no patenta izrietošās tiesības, arī izņēmuma tiesības, pielīdzina šajā likumā noteiktajam dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjomam un tiesībām, ņemot vērā tos attēlus un izstrādājumu paraugus, kuri saskaņā ar attiecīgā pieteikuma iesniegšanas laikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem uzskatāmi par pieteikuma sastāvdaļu.

7. Dizainparaugu patentiem, kuri šā likuma spēkā stāšanās dienā ir spēkā vai kuru darbības termiņš beidzies ne agrāk kā sešus mēnešus pirms šā likuma stāšanās spēkā, darbības termiņu var pagarināt līdz šajā likumā noteiktajam 25 gadu periodam, ar nepieciešamajām izmaiņām piemērojot šā likuma 31.pantā noteikto kārtību.

8. Šā likuma IX nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(13.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.07.2019.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(08.02.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2007.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 13.oktobra direktīvas 98/71/EEK par dizainparaugu tiesisko aizsardzību;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 28.oktobrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2004.gada 17.novembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dizainparaugu likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 28.10.2004.Stājas spēkā: 18.11.2004.Tēma: Intelektuālais īpašums; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 17.11.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 23, 09.12.2004.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Eiropas Savienības Tiesas spriedumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
96620
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.07.2019","iso_value":"2019\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-15.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2007","iso_value":"2007\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2007.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2004","iso_value":"2004\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2004.-28.02.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"