Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dizainparaugu likumā

Izdarīt Dizainparaugu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.; 2007, 6.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2014, 140., 251.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "valsts nodeva" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maksa" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdu "nodeva" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maksa" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt visā likumā vārdu "papildnodeva" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "papildmaksa" (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt visā likumā vārdus "Apelācijas padome" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome" (attiecīgā locījumā).

5. 3.pantā:

izslēgt ceturto daļu;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Papildu tiesisko attiecību regulējumu Patentu valdes procedūrām, kas attiecas uz dizainparaugu reģistrāciju, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes darbību, personu pārstāvību Patentu valdē un profesionālo patentpilnvarnieku darbību, nosaka Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums."

6. 15.pantā:

izslēgt otrās daļas 7.punktu;

papildināt trešo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) dokumentu par pieteikuma maksas un, ja nepieciešams, par papildmaksas samaksu.";

izslēgt astotās daļas pirmo teikumu, 8.1 un devīto daļu;

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Dizainparaugu reģistrācijas procedūras veidlapu paraugus nosaka Ministru kabinets."

7. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Pieteikuma datums

Par pieteikuma iesniegšanas datumu (turpmāk - pieteikuma datums) atzīstams datums, kad Patentu valdē saņemts pieteikums, kurā ietvertas šā likuma 15.panta otrās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās ziņas. Pieteikuma maksu un, ja nepieciešams, papildmaksu par papildu dizainparaugu vai dizainparaugiem samaksā mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, norādot maksājuma mērķi. Ja minētais termiņš nokavēts, bet iesniegti visi pieteikuma datuma noteikšanai nepieciešamie dokumenti, par pieteikuma datumu uzskata datumu, kad samaksāta pieteikuma maksa un, ja nepieciešams, papildmaksa."

8. Izteikt 22.panta trešās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ziņu ierakstīšana par pārstāvja iecelšanu un atcelšanu, grozījumi ziņās par pārstāvi, kā arī Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumi tiek izdarīti bez maksas."

9. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Apelācijas iesniegums par Patentu valdes lēmumu

Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts (dizainparauga īpašnieks, bijušais īpašnieks, īpašumtiesību pārņēmējs, licenciāts) pilnībā vai daļēji nepiekrīt pieņemtajam Patentu valdes lēmumam, viņš ir tiesīgs iesniegt apelācijas iesniegumu saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu."

10. Izslēgt 27.pantu.

11. 28.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "Iebildums" ar vārdiem "Iebilduma iesniegums";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Triju mēnešu laikā pēc dizainparauga publikācijas ieinteresētās personas var iesniegt Patentu valdei iebilduma iesniegumu pret dizainparauga reģistrāciju. Iebilduma iesnieguma iesniegšana, virzība un izskatīšana notiek saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu.";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdu "Iebildumu" ar vārdiem "Iebilduma iesniegumu";

izslēgt ceturto un piekto daļu.

12. Izslēgt 29.pantu.

13. Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lūgumu par reģistrācijas sadalīšanu var iesniegt tikai pēc šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā iebilduma iesnieguma iesniegšanas termiņa (iebildumu perioda) beigām."

14. Izteikt 32.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Termiņus, kas paredzēti dizainparauga reģistrācijas procedūras noteikumos, izņemot tos termiņus, kuri noteikti šā likuma 18.panta pirmajā, otrajā un piektajā daļā, 19.panta pirmajā daļā, 28.panta pirmajā daļā un 31.pantā, Patentu valde var pagarināt uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk par trim mēnešiem, ja šāds lūgums Patentu valdē saņemts pirms attiecīgā termiņa beigām un samaksāta termiņa pagarināšanas maksa."

15. 33.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdu "Valsts";

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "Valsts dizainparaugu reģistru" ar vārdiem "Dizainparaugu reģistru";

izteikt otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ziņu iekļaušana reģistrā par pārstāvja iecelšanu un atcelšanu, grozījumi ziņās par pārstāvi, kā arī Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumi tiek izdarīti bez maksas.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Patentu valdes Apelācijas padomes" ar vārdiem "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes".

16. 34.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "pieteikuma" ar vārdu "lietas";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ziņas par dizainparauga pieteicēju (īpašnieku), dizaineru, ja pieteicējs nav paziņojis, ka dizainers ir atteicies no tiesībām tikt minētam vai lūdzis, lai netiek minēts, un pārstāvi, ja tāds iecelts, pieteikuma datumu, prioritātes datumu, ja pieprasīta prioritāte, un tā izstrādājuma nosaukumu, kurā dizainparaugu paredzēts īstenot vai iekļaut, ir publiskas. Dizainparauga attēls un apraksts kļūst publiski pieejams pēc dizainparauga reģistrācijas un publikācijas."

17. Izslēgt 35.pantu.

18. Izteikt 37.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) dizainparaugs ir pretrunā ar dizainparaugu, kurš reģistrēts Latvijā, starptautiski reģistrēts attiecībā uz Latviju vai reģistrēts kā Eiropas Kopienas dizainparaugs un kuram ir noteikts agrāks pieteikuma datums vai agrāka prioritāte, bet kurš izpausts sabiedrībai tikai pēc apstrīdētā dizainparauga reģistrācijas pieteikuma datuma vai prioritātes datuma;".

19. 41.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dizainparaugus, kas ietverti kompleksā pieteikumā vai kompleksā reģistrācijā, neatkarīgi citu no cita var nodot citām personām, licencēt vai citādi iekļaut civiltiesiskajā apritē.";

papildināt ceturto daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Ieinteresētā persona samaksā maksu par komercķīlas atzīmes izdarīšanu reģistrā."

20. 42.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments" ar vārdiem "samaksāta noteiktā maksa";

aizstāt piektajā daļā vārdus "noteiktās valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments" ar vārdiem "samaksāta noteiktā maksa".

21. 43.pantā:

aizstāt sestajā daļā vārdus "noteiktās valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments" ar vārdiem "samaksāta noteiktā maksa";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ziņas par licences līguma darbības izbeigšanos un grozījumiem līguma noteikumos pēc tam, kad saņemts attiecīgs iesniegums, iesniegumā minētās ziņas apliecinoši dokumenti un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde iekļauj reģistrā un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī nosūta pusēm paziņojumu par reģistrā izdarīto ierakstu."

22. Izteikt 48.1 pantu šādā redakcijā:

"48.1 pants. Mantiskā kaitējuma atlīdzības un nemantiskā kaitējuma atlīdzības noteikšanas kārtība

(1) Ja personas vainas dēļ notikusi dizainparauga nelikumīga izmantošana, dizainparauga īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs, vai licenciāts ir tiesīgs prasīt pārkāpuma rezultātā nodarītā mantiskā kaitējuma un nemantiskā kaitējuma atlīdzību.

(2) Prasot atlīdzināt mantisko kaitējumu, dizainparauga īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs, vai licenciāts par katru pārkāpumu var lūgt vienu no šādiem mantiskās atlīdzības veidiem:

1) zaudējumu atlīdzību;

2) licences maksu - summu, kuru varētu saņemt dizainparauga īpašnieks par dizainparauga izmantošanas tiesību piešķiršanu licenciātam;

3) peļņu, ko pārkāpuma rezultātā negodīgi guvusi persona, kura prettiesiski izmantojusi dizainparaugu.

(3) Nemantiskā kaitējuma atlīdzības apmēru tiesa nosaka pēc sava ieskata."

23. 52.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "paredzētos iebildumus" ar vārdiem "paredzēto iebilduma iesniegumu";

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja starptautiskā reģistrācija atsakāma saskaņā ar šā likuma 21.panta pirmo daļu vai pret šo reģistrāciju iesniegts iebilduma iesniegums, Patentu valde pieņem lēmumu par starptautiskās reģistrācijas aizsardzības pilnīgu vai daļēju atteikumu (sākotnējo atteikumu). Triju mēnešu laikā no dienas, kad Starptautiskais birojs paziņojis par atteikumu, starptautiskās reģistrācijas īpašnieks ir tiesīgs iesniegt šā likuma 26.pantā paredzēto apelācijas iesniegumu (atbildi uz iebilduma iesniegumu).

(6) Apelācijas iesnieguma un iebilduma iesnieguma izskatīšana notiek saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu, ciktāl dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas noteikumi neparedz citādi."

Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 19.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 8.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Dizainparaugu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.11.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Tēma: Intelektuālais īpašums; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 08.12.2015. OP numurs: 2015/240.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
278348
01.01.2016
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)