Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Ieguldītāju aizsardzības likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1)(izslēgts ar 20.11.2003. likumu);

2) (izslēgts ar 20.11.2003. likumu);

3) ieguldītājs — persona, kas nodod sistēmas dalībniekam naudu vai finanšu instrumentus ieguldījumu pakalpojuma sniegšanai;

4) ieguldījums — nauda vai finanšu instrumenti, ko ieguldītāji nodod sistēmas dalībniekam ieguldījumu pakalpojuma sniegšanai;

5) ieguldītāju aizsardzības sistēma (turpmāk — sistēma) — pasākumu kopums ieguldītāju interešu aizsardzībai, šai aizsardzībai nepieciešamo finanšu līdzekļu nodrošināšanai un kompensāciju izmaksai saskaņā ar šo likumu;

6) sistēmas dalībnieks — juridiskā persona, kas noteiktā kārtībā saņēmusi Latvijas Bankas speciālo atļauju (licenci) ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai;

7) finanšu instrumentu neatgriezeniska pazušana — Latvijas Bankas konstatēts fakts, ka dati, kas apliecina ieguldītāja īpašuma tiesības uz finanšu instrumentiem un kas atrodas sistēmas dalībnieka datorsistēmā vai cita veida uzskaitē, ir neatgriezeniski iznīcināti vai sabojāti kādas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma dēļ un sistēmas dalībnieks atsakās atjaunot šos datus pēc ieguldītāja uzrādītajiem dokumentiem;

8) neizpildīts ieguldījumu pakalpojums — ieguldījumu pakalpojums, ko sistēmas dalībnieks pieņēmis izpildei, bet pilnīgi vai daļēji nav veicis, un tā rezultātā ieguldītājs cietis zaudējumus vai finanšu instrumenti ir neatgriezeniski pazuduši;

9) kompensācija — šajā likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieguldītājam izmaksājamā naudas summa, ja sistēmas dalībnieks nespēj pilnā apjomā un termiņos izpildīt savas saistības pret ieguldītāju;

10) sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfelis — finanšu instrumentu kopsumma, kas pieder sistēmas dalībnieka ieguldītājiem, kuriem ir tiesības uz kompensāciju šajā likumā noteiktajā kārtībā un apmērā, un kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu;

11) kopējais sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfelis — sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu kopsumma;

12) ārvalstu sabiedrība — ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, kas reģistrēts ārvalstī, kura nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, un kas likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.2003. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

2.pants. (1) Šā likuma mērķis ir izveidot sistēmu ieguldītāju interešu aizsardzībai.

(2) Šis likums nosaka sistēmas vispārīgos principus, tās darbībai nepieciešamo finanšu līdzekļu nodrošināšanas un kompensāciju izmaksas kārtību.

(3) Ieguldītājam ir tiesības saņemt kompensāciju, ja sistēmas dalībnieks nespēj pilnā apjomā un termiņos izpildīt savas saistības pret ieguldītāju.

(4) Šis likums neattiecas uz:

1) ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir atzīti par likvidējamiem, maksātnespējīgiem vai bankrotējušiem;

2) gadījumiem, kad finanšu instrumenti neatgriezeniski pazuduši pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas;

3) gadījumiem, kad ieguldītāji cietuši zaudējumus finanšu instrumentu cenu izmaiņu dēļ vai finanšu instrumenti kļuvuši nelikvīdi.

(5) Ja sistēmas dalībnieks izbeidz savu darbību, tā sniegtie ieguldījumu pakalpojumi tiek garantēti šajā likumā noteiktajā kārtībā un apmērā līdz pilnīgai saistību izpildei.

(6) Latvijā reģistrētu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju filiāles ārvalstīs pievienojas ārvalstu ieguldītāju aizsardzības sistēmai, ja to nosaka ārvalstu normatīvie akti. Ja filiāle pievienojas ārvalstu ieguldītāju aizsardzības sistēmai, tā nekļūst par sistēmas dalībnieku.

(7) Latvijā reģistrētu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju filiāles, kas likumā noteiktajā kārtībā uzsākušas ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm (ja attiecīgajā valstī darbojas tāda ieguldītāju aizsardzības sistēma, kuras ietvaros noteiktais kompensācijas apjoms ir lielāks par šajā likumā noteikto apjomu), ir tiesīgas brīvprātīgi pievienoties attiecīgās dalībvalsts ieguldītāju aizsardzības sistēmai. Latvijā reģistrēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, kas brīvprātīgi pievienojies Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts ieguldītāju aizsardzības sistēmai, saglabā arī šajā likumā noteiktās sistēmas dalībnieka statusu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2004. Septītā daļa stājas spēkā 01.05.2004. Sk. pārejas noteikumus.)

3.pants. (1) Kompensācija vienam ieguldītājam tiek aprēķināta par:

1) neatgriezeniski pazudušiem finanšu instrumentiem;

2) zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums.

(2) Neatkarīgi no dienas, kad sistēmas dalībnieks pieņēmis izpildei ieguldījuma pakalpojumu, kompensācija vienam ieguldītājam ir šāda:

1) no 2002.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 31.decembrim — 90 procentu apmērā no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 3000 latu;

2) no 2004.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim — 90 procentu apmērā no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 6000 latu;

3) no 2006.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim — 90 procentu apmērā no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 15 000 eiro, kas pārrēķināti latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu dienā, kad pieņemts lēmums par kompensācijas pieteikuma pamatotību;

4) no 2008.gada 1.janvāra — 90 procentu apmērā no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 20 000 euro.

(3) Kompensāciju izmaksā euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.2003., 24.05.2007. un 19.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

4.pants. Latvijas Banka nodrošina kompensāciju izmaksu un veic šādas funkcijas:

1) organizē un uzrauga sistēmas dalībnieku maksājumu veikšanu kompensāciju izmaksām;

2) pārbauda kompensācijas pieteikumu pamatotību;

3) organizē kompensāciju izmaksu;

4) lemj par aizņēmumiem, lai varētu veikt kompensāciju izmaksu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.2003. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

II nodaļa
Kompensācijas izmaksa

5.pants. (1) Kompensācija tiek izmaksāta tikai tiem ieguldītājiem, kuri Latvijas Bankai iesnieguši pieteikumu par:

1) finanšu instrumentu neatgriezenisku pazušanu;

2) zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums.

(2) Pieteikums kompensācijas saņemšanai jāiesniedz gada laikā, kopš ieguldītājam kļuvis zināms, ka sistēmas dalībnieks nav izpildījis savas saistības, bet ne vēlāk kā piecus gadus no saistību neizpildes dienas.

(3) Latvijas Banka:

1) nosaka kārtību, kādā tiek pieņemti pieteikumi kompensācijas izmaksai, un kārtību, kādā nosakāms kompensācijas apmērs;

2) 30 dienu laikā izvērtē saņemto kompensācijas pieteikumu un lemj par kompensācijas izmaksas pamatotību vai par atteikumu izmaksāt kompensāciju;

3) apkopo informāciju par ieguldītājiem, kuru pieteikumi kompensācijas saņemšanai atzīti par pamatotiem, un paziņo sistēmas dalībniekiem par maksājumiem, kas tiem jāveic.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.2003. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

6.pants. (1) Kompensācija izmaksājama triju mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par kompensācijas pieteikuma atzīšanu par pamatotu.

(2) Izņēmuma gadījumos un īpašos apstākļos Latvijas Banka var pagarināt šā panta pirmajā daļā minēto termiņu par trijiem mēnešiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.2003. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

7.pants. Kompensāciju neizmaksā:

1) personai par darījumiem, kuru sakarā ir pieņemts notiesājošs spriedums krimināllietā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;

2) sistēmas dalībniekiem, apdrošināšanas sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām vai citiem ieguldītājiem, kas darījuši zināmu, ka ir profesionāli ieguldītāji;

3) personām, kuras ir vienā koncernā ar sistēmas dalībnieku;

4) pensiju fondiem;

5) valstij un pašvaldībām;

6) sistēmas dalībnieka valdes un padomes locekļiem, revīzijas komisijas vadītājam un šīs komisijas locekļiem, iekšējā revīzijas dienesta vadītājam un šā dienesta locekļiem, citiem sistēmas dalībnieka darbiniekiem, kuri ir pilnvaroti plānot, vadīt un kontrolēt sistēmas dalībnieka darbību un kuri ir atbildīgi par to, kā arī personām, kuras tieši vai netieši ieguvušas vairāk nekā piecus procentus no sistēmas dalībnieka kapitāla;

7) personām, kuras ir atbildīgas par likumā noteikto sistēmas dalībnieku grāmatvedības dokumentu revīziju;

8) personām, kuras ir šā panta 6. un 7.punktā minēto personu pirmās pakāpes radinieki vai laulātie;

9) personām, kuras darbojas šā panta 7.punktā minēto personu vārdā;

10) personām, par kurām Latvijas Banka konstatējusi, ka, pamatojoties uz individuāli noslēgta līguma īpašiem noteikumiem, tās ir saņēmušas augstas procentu likmes vai finansiālas koncesijas vai izraisījušas, vai izmantojušas savā labā apstākļus, kas sistēmas dalībniekam ir radījuši finansiālas grūtības vai veicinājuši tā finansiālā stāvokļa pasliktināšanos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.2003. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

8.pants. (1) Kompensācijas apmēru nosaka:

1) finanšu instrumentu neatgriezeniskas pazušanas gadījumā — atbilstoši ieguldītājam piederošo finanšu instrumentu tirgus cenai dienā, kad Latvijas Bankai tika iesniegts pieteikums par finanšu instrumentu neatgriezenisku pazušanu. Ja tirgus cenu dienā, kad tika iesniegts pieteikums, nevar noteikt, izmanto pēdējo pieejamo finanšu instrumentu tirgus cenu, kāda bija pirms pieteikuma iesniegšanas dienas;

2) neizpildīta ieguldījumu pakalpojuma gadījumā — atbilstoši zaudējumiem, ko ieguldītājam radījis neizpildītais ieguldījumu pakalpojums.

(2) Neatgriezeniski pazudušu finanšu instrumentu vērtību vai zaudējumus, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, no ārvalstu valūtas pārrēķina saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalsts valūtas kursu dienā, kad pieņemts lēmums par kompensācijas pieteikuma pamatotību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.2003., 19.09.2013. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

9. pants. Latvijas Banka informāciju par kompensācijas izmaksas kārtību un termiņiem publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievieto savā tīmekļvietnē.

(23.09.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

10.pants. (Izslēgts ar 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

III nodaļa
Sistēmas darbībai nepieciešamo finanšu līdzekļu nodrošināšana

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2004.)

11.pants. (1) Sistēmas dalībnieki iesniedz Latvijas Bankai ceturkšņa pārskatu par savu finanšu instrumentu portfeli.

(2) Sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeli aprēķina, saskaitot tos ieguldījumus, kuri atrodas pie sistēmas dalībnieka vai kurus sistēmas dalībnieks pārvalda un kuri attiecīgajā laikposmā:

1) nepārsniedz šā likuma 3.panta otrajā daļā minētos maksimālos kompensācijas apmērus un tiek kompensēti 90 procentu apmērā no ieguldījuma;

2) pārsniedz šā likuma 3.panta otrajā daļā minētos maksimālos kompensācijas apmērus un tiek kompensēti 90 procentu apmērā no ieguldījuma šā maksimuma ietvaros, skaitot tikai to ieguldījuma daļu, kas tiek kompensēta.

(3) Pārskata sastādīšanas un iesniegšanas kārtību un termiņus, kā arī sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeļa aprēķināšanas kārtību nosaka Latvijas Banka.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.2003. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

12.pants. (1) Sistēmas dalībnieka pienākums ir šajā likumā noteiktajā kārtībā ieskaitīt naudas līdzekļus attiecīgā Latvijas Bankas kontā kompensāciju izmaksai.

(2) Sistēmas dalībnieks informē savus esošos vai topošos ieguldītājus par savu darbību sistēmā un kompensācijas apmēriem, kā arī par noteikumiem, kas jāievēro, lai iegūtu kompensāciju saskaņā ar šo likumu. Informācijai jābūt viegli uztveramai un saprotamai.

(3) Sistēmas dalībnieks informāciju par darbību sistēmā nedrīkst izmantot reklāmā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

13.pants. (1) Latvijas Bankai ir tiesības pieprasīt, lai sistēmas dalībnieki ieskaita attiecīgā Latvijas Bankas kontā naudas līdzekļus kompensāciju nodrošināšanai. Viena kalendāra gada laikā no Latvijas Bankas pirmā pieprasījuma nosūtīšanas dienas šo līdzekļu kopsumma nedrīkst pārsniegt četrus procentus no kopējā sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļa aritmētiskā vidējā mēneša lieluma iepriekšējos 12 mēnešos.

(2) Katra sistēmas dalībnieka maksājumus kompensāciju nodrošināšanai nosaka proporcionāli tā daļai kopējā sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfelī. Nosakot katra sistēmas dalībnieka maksājumu daļu, no kopējā sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļa atskaita tā sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeli, kura ieguldītājiem ir tiesības uz kompensāciju saskaņā ar šo likumu, pamatojoties uz iepriekšējā ceturksnī iesniegto pārskatu datiem par sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeli.

(3) 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Latvijas Bankas pieprasījums par maksājumiem kompensāciju nodrošināšanai, sistēmas dalībnieki pieprasītos naudas līdzekļus ieskaita attiecīgā Latvijas Bankas kontā

(4) Sistēmas dalībnieku ieskaitītos naudas līdzekļus Latvijas Banka drīkst izmantot tikai kompensāciju izmaksai.

(5) Naudas summas, kas nav izmantotas kompensāciju izmaksai, divu mēnešu laikā no dienas, kad tās ieskaitītas attiecīgā Latvijas Bankas kontā, tiek atmaksātas sistēmas dalībniekiem proporcionāli to maksājumiem kompensāciju nodrošināšanai.

(6) Latvijas Banka var pagarināt šā panta piektajā daļā minēto termiņu par trim mēnešiem.

(7) Latvijas Bankai ir tiesības ņemt aizņēmumus kompensāciju izmaksai, ja ar sistēmas dalībnieku maksājumiem nepietiek, lai izmaksātu kompensācijas saskaņā ar šo likumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.2003. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

14.pants. (1) Ja sistēmas dalībnieks neveic šajā likumā noteiktos maksājumus, Latvijas Banka aprēķina soda naudu viena procenta apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu.

(2) Ja sistēmas dalībnieks nokavējis noteikto maksājuma termiņu vairāk nekā 30 dienas, Latvijas Bankai ir tiesības lemt par speciālās atļaujas (licences) ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai apturēšanu.

(3) Ja pēc iepriekš minētajiem pasākumiem maksājumu nevar iekasēt, Latvijas Bankai ir tiesības lemt par speciālās atļaujas (licences) ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai anulēšanu, par to 12 mēnešus iepriekš informējot sistēmas dalībnieku.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.2003. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

15.pants. (1) Latvijas Bankai ir regresa tiesības izmaksātās kompensācijas apmērā pret to sistēmas dalībnieku, kura ieguldītājiem ir izmaksāta kompensācija.

(2) Regresa kārtībā atgūtos naudas līdzekļus ieskaita attiecīgā Latvijas Bankas kontā.

(3) Regresa kārtībā atgūtos naudas līdzekļus mēneša laikā no naudas atgūšanas dienas izmaksā sistēmas dalībniekiem, kuri veikuši maksājumus kompensāciju nodrošināšanai. Katram sistēmas dalībniekam izmaksājamā naudas summa tiek noteikta proporcionāli tā daļai izmaksātajā kompensācijā.

(4) Ja Latvijas Banka neizmanto šā panta pirmajā daļā minētās tiesības gada laikā no kompensāciju izmaksas dienas, tai ir tiesības nodot tās sistēmas dalībniekiem, kuri veikuši maksājumus kompensāciju nodrošināšanai.

(5) Ja Latvijas Bankai nav izdevies regresa kārtībā atgūt līdzekļus, tai ir tiesības nodot regresa prasības tiesības sistēmas dalībniekiem, kuri veikuši iemaksas kompensācijas nodrošināšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.2003. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

IV nodaļa
Ārvalstīs, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs
reģistrētie ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji

(Nodaļas nosaukums 20.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2004.)

16.pants. Ārvalstīs reģistrēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, pirms tas saņēmis licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā, iesniedz Latvijas Bankai dokumentus, kas pierāda, ka Latvijas ieguldītājiem, kuri izmantos šā ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja ieguldījumu pakalpojumus, būs tiesības saņemt kompensāciju no ārvalstu sabiedrības mītnes zemes ieguldītāju aizsardzības sistēmas.

(20.11.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

17.pants. Ja ārvalstu sabiedrības mītnes zemes ieguldītāju aizsardzības sistēma dod Latvijas ieguldītājiem tiesības uz:

1) mazāku kompensācijas apmēru nekā sistēma, — ārvalstu sabiedrība kļūst par sistēmas dalībnieku;

2) lielāku kompensācijas apmēru nekā sistēma, — ārvalstu sabiedrība nekļūst par sistēmas dalībnieku.

18.pants. (1) Ārvalstu sabiedrība nodrošina savus esošos un topošos ieguldītājus ar informāciju par filiāles darbību ieguldītāju aizsardzības sistēmā tikpat lielā apjomā kā ieguldītājus savā mītnes zemē, bet ne mazākā, kāds noteikts Latvijā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

(2) Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, kas likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā, nodrošina savus esošos un topošos ieguldītājus ar informāciju par savu dalību ieguldītāju aizsardzības sistēmā tikpat lielā apjomā kā ieguldītājus savā mītnes zemē, bet ne mazākā apjomā par to, kāds noteikts Latvijā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2004. Otrā daļa stājas spēkā 01.05.2004. Sk. pārejas noteikumus.)

19.pants. (1) Ja tiesības uz kompensāciju iegūst ārvalstu sabiedrības ieguldītājs, tam ir tiesības iesniegt pieteikumu Latvijas Bankai, kas palīdz ieguldītājam iegūt kompensāciju no ārvalstu ieguldītāju aizsardzības sistēmas.

(2) Ja tiesības uz kompensāciju iegūst ieguldītājs, kas izmanto tāda Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja ieguldījumu pakalpojumus, kurš likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā, šim ieguldītājam ir tiesības iesniegt pieteikumu Latvijas Bankai, kas palīdz saņemt kompensāciju no attiecīgās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts ieguldītāju aizsardzības sistēmas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.2003. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 17.panta 2.punktā minētā kompensācija nedrīkst pārsniegt šā likuma 3.panta otrajā daļā noteikto apmēru ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.janvārim.

2. Centrālais vērtspapīru depozitārijs, kas ir Latvijas Centrālā depozitārija tiesību un saistību pārņēmējs, ir sistēmas dalībnieks tikmēr, kamēr tas tur to ieguldītāju kontus, kuri nav sistēmas dalībnieki.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.09.2017. likumu, kas stājas spēkā 13.10.2017.)

3. Likuma 1.panta 12.punkta, 2.panta septītās daļas, 18.panta otrās daļas un 19.panta otrās daļas spēkā stāšanos nosaka ar īpašu likumu.

(20.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2004.)

4. Līdz pārejas noteikumu 3.punktā noteiktā īpašā likuma spēkā stāšanās dienai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētie ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji uzskatāmi par ārvalstu sabiedrībām.

(20.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2004.)

5. Uz šā likuma pamata līdz Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanās dienai izdotie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi piemērojami līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie Latvijas Bankas noteikumi, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim.

(23.09.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2023.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(20.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2004.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 97/9/EC.

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 8.novembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2001.gada 23.novembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ieguldītāju aizsardzības likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 08.11.2001.Stājas spēkā: 01.01.2002.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 23.11.2001.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 27.12.2001.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
55829
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2024","iso_value":"2024\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2024.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.10.2017","iso_value":"2017\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2017.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-12.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.06.2007","iso_value":"2007\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2007.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2004","iso_value":"2004\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-25.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"