Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 64

Rīgā 2022. gada 25. janvārī (prot. Nr. 4 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
6. panta 5. punktu un 14. panta 1.1 daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 245. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 6. panta 5. punktu un 14. panta 1.1 daļu".

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:

1.1. atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidus, prasības atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu, kā arī bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu ierīkošanai un apsaimniekošanai;

1.2. prasības tīmekļvietnē par atkritumu dalīto savākšanu www.skiroviegli.lv (turpmāk - atkritumu šķirošanas tīmekļvietne) ievadāmās informācijas apjomam par publiski pieejamiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem un atkritumu dalītās savākšanas laukumiem un šīs informācijas ievadīšanas un aktualizēšanas kārtību."

3. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "zaļo un dārza atkritumu" ar vārdiem "dārzu un parku atkritumu".

4. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Savākšanas punkts ir vieta, kur izvietots viens vai vairāki konteineri vai speciāls aprīkojums, lai dalīti savāktu un īslaicīgi uzglabātu viena vai vairāku veidu atkritumus pirms to pārvadāšanas. Savākšanas punktā dalīti vāc papīra, kartona, plastmasas, stikla un metāla atkritumus, bioloģiski noārdāmos atkritumus, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus un tekstilizstrādājumu atkritumus. Vienā atkritumu konteinerā var vienlaikus savākt divu vai vairāku veidu dalīti savāktos sadzīves atkritumus, ja netiek ietekmēta to kvalitāte."

5. Papildināt 5. punktu aiz vārda "kur" ar vārdu "dalīti".

6. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Atkritumus savākšanas un šķirošanas vietās izved, ievērojot šādus nosacījumus:

10.1. savākšanas punktā:

10.1.1. bioloģiski noārdāmos atkritumus, izņemot dārzu un parku atkritumus, izved atbilstoši līgumā par atkritumu apsaimniekošanu, kas noslēgts starp atkritumu radītāju un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kuru normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā izvēlējusies pašvaldība, noteiktajam atkritumu izvešanas biežumam, taču tas nedrīkst būt mazāks par sadzīves atkritumu izvešanas biežumu;

10.1.2. pārējos (sadzīves, tai skaitā dārzu un parku atkritumus, un elektrisko un elektronisko iekārtu) atkritumus izved ne retāk kā reizi divos mēnešos;

10.2. savākšanas laukumā un šķirošanas un pārkraušanas stacijā:

10.2.1. bioloģiski noārdāmos atkritumus, izņemot dārzu un parku atkritumus, izved atbilstoši līgumā par atkritumu apsaimniekošanu, kas noslēgts starp atkritumu radītāju un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kuru normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā izvēlējusies pašvaldība, noteiktajam atkritumu izvešanas biežumam, taču tas nedrīkst būt mazāks par sadzīves atkritumu izvešanas biežumu;

10.2.2. pārējos atkritumu veidus, kas noteikti šo noteikumu 12.4. apakšpunktā, un dārzu un parku atkritumus izved ne retāk kā reizi trijos mēnešos;

10.3. būvniecības atkritumu savākšanas laukumā un metāllūžņu noliktavā atkritumus uzglabā atbilstoši izsniegtajā atļaujā norādītajiem termiņiem un apjomiem un izved ne retāk kā reizi trijos mēnešos."

7. Papildināt noteikumus ar 12.4.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.4.10. tekstilizstrādājumu atkritumi."

8. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Pašvaldība nosaka tās administratīvajā teritorijā esošo savākšanas laukumu darba laiku, paredzot, ka apmeklētāju piekļuvi savākšanas laukumam nodrošina vismaz 20 stundas nedēļā, tai skaitā vismaz vienu dienu nedēļas nogalē (sestdien vai svētdien jebkura dalīti vāktā atkritumu veida nodošanai), kā arī vismaz vienu dienu līdz plkst. 19.00."

9. Papildināt noteikumus ar 16.4.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4.12. tekstilizstrādājumu atkritumi;".

10. Aizstāt 26. punktā vārdus "esošajiem savākšanas punktiem, savākšanas laukumiem" ar vārdu "esošajām".

11. Svītrot 27. punkta ievaddaļā vārdus "Savākšanas punkta, savākšanas laukuma".

12. Aizstāt 28. punktā vārdus "bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību" ar vārdiem "atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtību".

13. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu, slēdz līgumus par videi kaitīgu preču atkritumu vai izlietotā iepakojuma pieņemšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā piešķir atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm vai par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, ar visiem ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas komersantiem, kas atbilst normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli (turpmāk - ražotāja atbildības sistēmas komersants). Šos līgumus sadzīves atkritumu apsaimniekotājs ar ražotāja atbildības sistēmas komersantiem slēdz uz vienādiem nosacījumiem un to termiņš nedrīkst būt garāks par termiņu, uz kādu sadzīves atkritumu apsaimniekotājs noslēdzis atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar pašvaldību atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu."

14. Svītrot 32., 33., 34. un 35. punktu.

15. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu, nodrošina, ka attiecīgajā savākšanas laukumā vai šķirošanas un pārkraušanas stacijā (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem) ir pieejama informācija par šo noteikumu 31. punktā minētajiem līgumiem, kurus sadzīves atkritumu apsaimniekotājs ir noslēdzis ar ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas komersantiem par videi kaitīgu preču atkritumu vai izlietotā iepakojuma pieņemšanu."

16. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma apsaimniekotājs nodrošina bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajai atkritumu apsaimniekošanas atļaujai vai atļaujai A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai, kā arī nodrošina, ka bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumā pieņem atkritumus, kuri ir norādīti atkritumu apsaimniekošanas atļaujā vai atļaujā A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai."

17. Svītrot 40.1. apakšpunktu.

18. Papildināt noteikumus ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV.1 Atkritumu šķirošanas tīmekļvietnē ievadāmā informācija

42.1 Pašvaldība:

42.1 1. savā tīmekļvietnē norāda saiti uz atkritumu šķirošanas tīmekļvietni;

42.1 2. attiecībā uz tās administratīvajā teritorijā esošajiem publiski pieejamiem savākšanas punktiem un savākšanas laukumiem vienojas ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu, par informācijas ievadīšanu (25 darba dienu laikā pēc minētā līguma noslēgšanas) atkritumu šķirošanas tīmekļvietnē un aktualizēšanu;

42.1 3. pārbauda sadzīves atkritumu apsaimniekotāja atkritumu šķirošanas tīmekļvietnē ievadīto informāciju.

42.2 Publiski pieejama savākšanas laukuma apsaimniekotājs, kas nav šo noteikumu 42.3 punktā minētais sadzīves atkritumu apsaimniekotājs un kuram ir ar ražotāja atbildības sistēmas komersantu noslēgts līgums par videi kaitīgu preču atkritumu vai izlietotā iepakojuma pieņemšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli, atkritumu šķirošanas tīmekļvietnē ievada un aktualizē informāciju par šo savākšanas laukumu.

42.3 Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu, un publiski pieejama savākšanas laukuma apsaimniekotājs atkritumu šķirošanas tīmekļvietnē ievada un aktualizē (ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu ieviešanas) šādu informāciju par katru publiski pieejamu savākšanas laukumu un savākšanas punktu:

42.3 1. adrese;

42.3 2. atkritumu veidi, kurus pieņem;

42.3 3. darba laiks;

42.3 4. apsaimniekotājs un tā kontaktinformācija (komersanta nosaukums, juridiskā adrese, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts)).

42.4 Mainoties informācijai, kas minēta šo noteikumu 42.3 3. un 42.3 4. apakšpunktā par savākšanas laukumiem un šo noteikumu 42.3 punktā par savākšanas punktiem, sadzīves atkritumu apsaimniekotājs neveic grozījumus atkritumu apsaimniekošanas atļaujā vai atļaujā A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai, kas ir saņemta atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību vai normatīvajiem aktiem par piesārņojumu."

19. Papildināt noteikumus ar 45. un 46. punktu šādā redakcijā:

"45. Šo noteikumu 12.4.10. un 16.4.12. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

46. Šo noteikumu 42.3 punktā minēto informāciju sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, kas ir noslēdzis ar pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas līgumu līdz šo noteikumu IV1 nodaļas spēkā stāšanās dienai, atkritumu šķirošanas tīmekļvietnē ievada līdz 2022. gada 30. aprīlim."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 64Pieņemts: 25.01.2022.Stājas spēkā: 28.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 27.01.2022. OP numurs: 2022/19.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
329450
28.01.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"