Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 26

Rīgā 2021. gada 30. aprīlī (prot. Nr. 16, 3. p.)

Par akciju sabiedrības "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) saņēma akciju sabiedrības "Gaso", vienotais reģistrācijas numurs: 40203108921, juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009 (turpmāk - AS "Gaso"), 2020.gada 1.septembra iesniegumu Nr. 4-7-3/3001 par AS "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projekta izskatīšanu un apstiprināšanu. Regulators saņēma AS "Gaso" 2020.gada 14.oktobra iesniegumu Nr.4-7-3/3635 un 2020.gada 2.novembra iesniegumu Nr.4-7-3/3957 par papildu informācijas sniegšanu, 2020.gada 11.decembra iesniegumu Nr.4-7-3/4693 par informācijas iesniegšanas termiņa pagarinājumu, 2020.gada 22.decembra iesniegumu Nr.4-7-3/4854, 2021.gada 8.janvāra iesniegumu Nr.4-7-3/67, 2021.gada 17.februāra iesniegumu Nr.4-7-3/611 par papildu informācijas sniegšanu, 2021.gada 1.aprīļa iesniegumu Nr.4-7-3/1119 par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projekta labojumiem un papildu informācijas iesniegšanu, 2021.gada 21.aprīļa iesniegumu Nr.4-7-3/1413 par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu noteikšanu un papildu informācijas sniegšanu, 2021.gada 26.aprīļa iesniegumu Nr.4-7-3/1483, ar kuru AS "Gaso" iesniedza precizētu tarifu projekta aprēķinu, un 2021.gada 27.aprīļa iesniegumu Nr.4-7-3/1497, ar kuru AS "Gaso" iesniedza papildu informāciju (turpmāk visi iesniegumi kopā - tarifu projekts).

Regulators konstatē

1. Spēkā esošie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma (turpmāk - sadales pakalpojums) tarifi apstiprināti ar Regulatora 2018.gada 25.septembra lēmumu Nr.107 "Par akciju sabiedrības "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētajiem tarifiem"1 un stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī.

2. Ar Regulatora 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr.197 "Par akciju sabiedrības "Gaso" lietotājiem piemērojamajiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētajiem tarifiem no 2020.gada 1.janvāra"2 tika atzīta jauna AS "Gaso" aprēķinātā sadales pakalpojuma diferencēto tarifu mainīgā daļa lietotājiem bez sezonālā dabasgāzes patēriņa, kas stājās spēkā 2020.gada 1.janvārī.

3. AS "Gaso" tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2020.gada 6.augusta lēmuma Nr. 1/12 "Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) prasībām un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

4. Saskaņā ar Regulatora 2018.gada 13.augusta lēmuma Nr. 1/23 "Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodika" 3.punktu Regulators ar 2020.gada 20.augusta lēmumu Nr.109 "Par kapitāla atdeves likmi dabasgāzes pārvades sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai"3 (turpmāk - Lēmums Nr.109) noteica kapitāla atdeves likmi 2,65% apmērā sadales pakalpojuma tarifu projekta, kura spēkā stāšanās datums plānots 2021.gadā, aprēķināšanai. AS "Gaso" ir pārsūdzējusi Lēmumu Nr.109 tiesā un 2020.gada 1.septembra iesniegumā Nr. 4-7-3/3001 un 2021.gada 1.aprīļa iesniegumā Nr.4-7-3/1119 norāda, ka uztur iebildumus par Regulatora noteikto kapitāla atdeves likmi. Ievērojot Likuma 11.panta piekto daļu, pieteikuma par Lēmuma Nr.109 atcelšanu iesniegšana tiesā neaptur šā administratīvā akta darbību.

5. AS "Gaso" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatorā publicēja 2020.gada 10.septembrī.4

6. AS "Gaso" sadales pakalpojuma tarifu pārskatīšanu un diferencēšanu pamato ar nepieciešamību:

6.1. veikt izmaiņas 7. un 8. patēriņa grupu robežvērtībās;

6.2. pārskatīt lietotājiem nodotās dabasgāzes apjomu;

6.3. noteikt kopējo sadales pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo izmaksu apmēru, ko ir ietekmējis izmaksu pieaugums.

7. Lai izzinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un dabasgāzes sadales sistēmas lietotāju viedokli, ievērojot Likuma 13.panta otro daļu, Regulators 2020.gada 25.septembrī par tarifu projektu organizēja uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk - AS "Latvijas Gāze"), sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Elenger", akciju sabiedrības "Latvenergo", AS "Gaso", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MEDIJU TILTS", Ekonomikas ministrijas un Būvmateriālu ražotāju asociācijas pārstāvji. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieki pozitīvi novērtēja AS "Gaso" iesniegto tarifu projektu un izteica cerību, ka AS "Gaso" turpinās aktīvi strādāt pie uzņēmuma efektivitātes. Būvmateriālu ražotāju asociācijas pārstāvis aicināja AS "Gaso" maksimāli tuvināties tarifu patiesajai struktūrai, nodrošinot, ka katra patēriņa grupa sedz uz sevi attiecināmās izmaksas.

8. Regulators 2021.gada 20.janvārī saņēma Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības 2021.gada 20.janvāra iesniegumu Nr.07, kurā tā aicināja Regulatoru apstiprināt AS "Gaso" iesniegto tarifu projektu, uzsverot, ka viena no lielākajām problēmām jau vairākus gadus ir atalgojuma palielināšanas iespēja darbiniekiem un pēdējo reizi atalgojuma palielināšana visām profesiju un amatu grupām notikusi 2008.gadā.

9. AS "Gaso" 2021.gada 23.aprīlī saņēma publiskā dabasgāzes tirgotāja AS "Latvijas Gāze" iesniegumu, ar kuru AS "Latvijas Gāze" vērš AS "Gaso" uzmanību uz to, ka katru gadu 1.jūlijā stājas spēkā jauna dabasgāzes cena saistītajiem lietotājiem, un lūdz, lai Regulatoram iesniegtajā tarifu projektā aprēķinātie tarifi stājas spēkā no 2021.gada 1.jūlija.

10. Lai nodrošinātu stabilu un nepārtrauktu dabasgāzes sadales sistēmas darbību un ievērojot, ka AS "Gaso" spēkā esošie sadales pakalpojuma tarifi šobrīd pilnībā nesedz AS "Gaso" ekonomiski pamatotās izmaksas, AS "Gaso" 2021.gada 26.aprīļa iesniegumā Nr.4-7-3/1483 lūdz iespējami ātrāk apstiprināt aprēķinātos tarifus, pagarināt pirmo tarifu periodu līdz 18 mēnešiem un noteikt regulatīvo periodu 54 (piecdesmit četri) mēneši.

11. 2021.gada 26.aprīļa iesniegumā Nr.4-7-3/1483 AS "Gaso" lūdz noteikt tarifu spēkā stāšanos ar 2021.gada 1.jūliju, lai nodrošinātu skaidrāku un lietotājiem saprotamāku komunikāciju par tarifu aprēķinā ietverto izmaksu izmaiņām.

12. Regulators 2020.gada 2.oktobrī ar vēstuli Nr.2-2.42/2647, 2020.gada 22.oktobrī ar vēstuli Nr.2-2.42/2837, 2020.gada 24.novembrī ar vēstuli Nr.1-2.42/3206, 2020.gada 18.decembrī ar vēstuli Nr.2-2.42/3485, 2021.gada 4.februārī ar vēstuli Nr.2-2.42/281 un 2021.gada 16.aprīlī ar vēstuli Nr.2-2.42/1075 lūdza AS "Gaso" iesniegt tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju un veikt tarifu projekta precizējumus. AS "Gaso" 2020.gada 15.oktobrī, 2020.gada 2.novembrī, 2020.gada 22.decembrī, 2021.gada 8.janvārī un 2021.gada 18.februārī iesniedza papildu informāciju, 2021.gada 1.aprīlī iesniedza papildu informāciju un precizētu tarifu projekta aprēķinu, 2021.gada 22.aprīlī iesniedza papildu informāciju, 2021.gada 26.aprīlī iesniedza precizētu tarifu projekta aprēķinu un 2021.gada 27.aprīlī iesniedza papildu informāciju.

13. Ar 2020.gada 1.septembra iesniegumu Nr.4-7-3/3001 iesniegtajā tarifu projektā AS "Gaso" aprēķināja regulējamo aktīvu bāzes (turpmāk - RAB) vērtību regulatīvajam periodam, to indeksējot ar prognozēto inflācijas koeficientu katrā no regulatīvā perioda gadiem. 2021.gada 1.aprīļa iesniegumā Nr.4-7-3/1119 AS "Gaso" iesniedza tarifu projekta pārrēķinu, kurā RAB indeksēšanas ietekme nav iekļauta, ņemot vērā Regulatora 2021.gada 26.marta vēstulē Nr.1-2.42/906 sniegto skaidrojumu, ka Regulators saredz pamatu un lietderību diskusijai par to, cik lielā mērā kapitāla izmaksu izmaiņas varētu iekļaut esošajā vai nākamajā regulatīvajā periodā, tomēr Regulators aicināja ņemt vērā, ka šādas diskusijas prasa laiku un attiecīgi kavētu sadales pakalpojuma tarifu apstiprināšanu.

14. Likuma 1.pants noteic Likuma un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs. Saskaņā ar Likuma 5.pantu Regulators pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem.

15. Atbilstoši Likuma 20.panta pirmajai daļai tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie normatīvie akti neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

16. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 15.panta 1.1daļu sistēmas operatori sniedz pārvades, sadales un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumus par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja.

17. Saskaņā ar Metodiku:

17.1. lietotājiem nodotais dabasgāzes apjoms ir vienāds ar trīs iepriekšējos kalendārajos gados vidējo gadā lietotājiem uz piederības robežas nodoto dabasgāzes apjomu (2.6.apakšpunkts);

17.2. regulatīvā perioda ilgums ir no diviem līdz pieciem gadiem. Tarifu perioda ilgums ir viens gads. Iesniedzot tarifu projektu, sistēmas operators iesniedz pamatojumu tarifu aprēķinā izmantotajam regulatīvajam periodam. Regulators var lemt par regulatīvā perioda pagarināšanu (3.punkts);

17.3. ja regulatīvajā periodā ir vairāki tarifu periodi, uz katru no tarifu periodiem tiek attiecināta vienāda atļauto ieņēmumu daļa. Atļautie ieņēmumi regulatīvajā periodā nemainās, izņemot, ja mainās Metodikas 33.punktā norādītie lielumi (4.punkts);

17.4. atļautie ieņēmumi ir vienādi ar izmaksām (38.punkts) un sedz tarifu aprēķinā iekļautās izmaksas (9.punkts);

17.5. Regulators, ņemot vērā pamatotus, objektīvus rādītājus un sistēmas operatora pamatotu viedokli par izmaksu efektivitātes koeficienta apmēru un tā ietekmi uz sadales sistēmas drošu darbību, var noteikt izmaksu efektivitātes koeficientu regulatīvajam periodam (10.punkts);

17.6. sistēmas operators izveido regulatīvo rēķinu, kurā uzskaita starpības starp plānotajiem un faktiskajiem ieņēmumiem kalendārajā gadā, starpību starp plānotajām dabasgāzes zudumu izmaksām un faktiskajām dabasgāzes zudumu izmaksām, starpību starp plānoto inflācijas radīto izmaksu pieaugumu regulatīvajā periodā un faktiskās inflācijas radīto izmaksu pieaugumu kalendārajā gadā (33.punkts). Izmaksu un ieņēmumu starpību attiecināšana uz nākamajiem tarifu un regulatīvajiem periodiem ietverta Metodikas 3.3.apakšnodaļā;

17.7. sistēmas operators aprēķina diferencētos tarifus atbilstoši Metodikas 4.nodaļā noteiktajām tarifu aprēķināšanas formulām;

17.8. sadales pakalpojuma tarifa mainīgo un fiksēto daļu var diferencēt atkarībā no lietotāju dabasgāzes patēriņa apjoma gadā, gazificēto objektu maksimālā dabasgāzes patēriņa stundā vai atkarībā no citiem pamatotiem diferencēšanas kritērijiem, lai sekmētu efektīvāku sadales sistēmas izmantošanu (42.punkts);

17.9. sistēmas operators reizē ar tarifu projektu iesniedz tarifu projektā izmantoto diferencēšanas kritēriju ekonomisko pamatojumu (43.punkts);

17.10. kopējie atļautie ieņēmumi no sadales pakalpojuma tarifa fiksētās daļas nepārsniedz kopējās sadales sistēmas izmaksas (44.punkts);

17.11. tarifu projektu sistēmas operators izstrādā saskaņā ar šo metodiku, nosakot izmaksas attiecībā uz sadales pakalpojumu (45.punkts);

17.12. sistēmas operators vienlaikus ar tarifa projektu iesniedz pamatojumu, ja aprēķinātais lietotājiem nodotais dabasgāzes apjoms tiek koriģēts (8.punkts). Kopā ar tarifu projektu sadales sistēmas operators iesniedz tarifu projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un minētās izmaksas pamatojošos dokumentus saskaņā ar regulatora noteikumiem par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu (45.punkts).

18. AS "Gaso" pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē atbalstīja sagatavoto lēmuma projektu.

Regulators secina

1. Ievērojot Metodikas 9.punktu, tarifu aprēķinā iekļaujamie atļautie ieņēmumi sedz tarifu projekta aprēķinā iekļaujamās kopējās izmaksas.

2. Tarifu projekts aprēķināts tādā apmērā, lai dabasgāzes lietotāju izdarītie maksājumi segtu AS "Gaso" izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti, kā to paredz Likuma 20.pants.

3. Atbilstoši Metodikas 48.punktam un Likuma 20.pantam AS "Gaso" sadales pakalpojuma tarifi aprēķināti, ņemot vērā plānotos sadales pakalpojuma nepieciešamos ieņēmumus, kuriem jāsedz tehnoloģiski un ekonomiski pamatotas izmaksas.

4. Atbilstoši Metodikas 9.punktam tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas veido kapitāla izmaksas, ekspluatācijas izmaksas un nodokļu izmaksas, kā arī izmaksu apmērs, kas sadales sistēmas operatoram jāsamazina, uzlabojot pamatlīdzekļu un citu resursu izmantošanas un saimnieciskās darbības efektivitāti, un izmaksu korekcija, kas saistīta ar iepriekšējo periodu prognožu novirzēm. AS "Gaso" vidējās regulatīvā perioda sadales pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas ir 54 029 tūkst. euro gadā. Sadales pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas ir ekonomiski pamatotas:

4.1. kapitāla izmaksas ir aprēķinātas, ņemot vērā pamatlīdzekļu bilances vērtību un Regulatora apstiprināto kapitāla atdevi. Iekļautie pamatlīdzekļi ir nepieciešami efektīvai sadales pakalpojuma nodrošināšanai;

4.2. ekspluatācijas izmaksas ir aprēķinātas tādā apmērā, lai nodrošinātu nepārtrauktu un drošu sadales pakalpojuma sniegšanu;

4.3. izmaksu un ieņēmumu korekcija par periodu, kuram noteikti spēkā esošie tarifi, nodrošina, ka uz regulatīvā perioda sākumu nav uzkrāts regulatīvā rēķina atlikums;

4.4. nodokļu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā plānoto nekustamā īpašuma nodokli, ko aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem tikai no regulējamo aktīvu bāzes sastāvā iekļautajiem aktīviem saskaņā ar Metodikas 13.punktu;

4.5. efektivitātes koeficients noteikts saskaņā ar Metodikas 10.punktu.

5. AS "Gaso", nosakot dabasgāzes sadales ekspluatācijas izmaksas, ir ņēmusi vērā Latvijas Bankas prognozēto inflācijas koeficientu un nominālās bruto algas izmaiņu indeksu attiecīgajā regulatīvajā periodā iekļautajiem gadiem.

6. Aprēķinot regulatīvajā periodā atļautos ieņēmumus, papildus aprēķināts izmaksu samazinājums saistībā ar dabasgāzes sadales sistēmas operatora darbības efektivitātes uzlabošanu:

6.1. izmaksu samazinājums aprēķināts atbilstoši Metodikas 10.punktam, piemērojot efektivitātes koeficientu 3,02%;

6.2. izmaksu efektivitātes koeficients noteikts, balstoties uz AS "Gaso" veiktajām un plānotajām investīcijām dažādu jaunu informācijas tehnoloģiju sistēmu ieviešanā un uzlabošanā, struktūrvienību efektivitātes auditu veikšanu, piesaistot dažādus konsultantus, kā arī dažādu citu efektivitātes pētījumu veikšanu, lai nodrošinātu ātru, drošu, efektīvu un nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu.

7. Izvērtējot AS "Gaso" 2020.gada 26.aprīļa iesniegumā Nr.4-7-3/1483 izteikto lūgumu iespējami ātrāk apstiprināt aprēķinātos tarifus, tai pat laikā nosakot šo tarifu spēkā stāšanos 2021.gada 1.jūlijā, kas saistīts ar jaunas dabasgāzes cenas saistītajiem lietotājiem spēkā stāšanās brīdi, un attiecīgi pagarinot pirmo tarifu periodu līdz 18 mēnešiem, un kopējo regulatīvo periodu noteikt 54 (piecdesmit četri) mēneši, Regulators secina, ka lūgums ir pamatots, jo, nosakot tarifu perioda spēkā stāšanos līdz ar nākamā kalendārā gada sākumu, tiktu radīta papildu izmaksu un ieņēmumu starpību uzkrāšanās.

8. Lai nodrošinātu sadales pakalpojuma tarifu kopējo izmaksu stabilitāti, tādējādi veicinot sadales pakalpojuma tarifu prognozējamību dabasgāzes sadales sistēmas lietotājiem un pēc iespējas ātrāku tarifu stāšanos spēkā, un sadales sistēmas operatora pamatoto izmaksu segšanu, noteikti atšķirīgi tarifu periodu garumi - pirmais tarifu periods noteikts 18 mēnešus garš, savukārt pārējie - 12 mēnešus gari. Attiecīgi, ievērojot atšķirīgo tarifu periodu garumu, lai nodrošinātu tarifu atbilstību Metodikas 4.punktā noteiktajam, uz katru tarifu periodu attiecināmais atļauto ieņēmumu apmērs noteikts proporcionāli tarifu perioda mēnešu skaitam. Rezultātā pirmā tarifu perioda plānotie ieņēmumi noteikti 81 044 tūkst. euro apmērā, savukārt otrajam, trešajam un ceturtajam tarifu periodam plānotie ieņēmumi noteikti 54 029 tūkst. euro apmērā.

9. Lai nodrošinātu, ka AS "Gaso" regulatīvajā periodā gūst atļautos ieņēmumus to noteiktajā apmērā, Metodika paredz koriģēt plānotos ieņēmumus nākamajam tarifu periodam par ieņēmumu korekciju, ko nosaka atbilstoši Metodikas 36.punktam.

10. Ievērojot, ka regulatīvajā periodā var iestāties apstākļi, kad AS "Gaso" plānotie ieņēmumi neatbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, lai AS "Gaso" būtu tiesiska iespēja savlaicīgi reaģēt, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju AS "Gaso" pašai noteikt tarifus, ja iestājušies Metodikas 36.punktā minētie apstākļi, ievērojot šādus nosacījumus:

10.1. lai nodrošinātu dabasgāzes sadales sistēmas lietotāju interešu aizstāvību, ir jānosaka AS "Gaso" pienākums veikt tarifu pārskatīšanu gadījumos, kad Metodikas 36.punktā minēto apstākļu rezultātā paredzams atļauto vai plānoto ieņēmumu samazinājums;

10.2. atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti AS "Gaso" sadales pakalpojuma tarifi;

10.3. pēc atļaujas piešķiršanas AS "Gaso" pašai noteikt sadales pakalpojuma tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora iespējas uzraudzīt AS "Gaso" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt sadales pakalpojumu par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

11. Izstrādājot tarifu projektu, dabasgāzes sadales sistēmas lietotāju grupas un sadales pakalpojuma diferencēto tarifu veidi nav būtiski mainīti. Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifi ietver fiksēto tarifa daļu atbilstoši pieslēguma atļautajai vai pieteiktajai slodzei un mainīgo tarifa daļu atbilstoši piegādātās dabasgāzes apjomam. Tarifu sistēma paredz arī sezonālo tarifu, kas piemērojams tiem lietotājiem, kuri 85% no kopējā gada dabasgāzes patēriņa izmanto laika posmā no maija līdz novembrim. Sadales pakalpojuma diferencēto tarifu struktūrā paredzētas šādas izmaiņas:

11.1. AS "Gaso" ir pārskatījusi lietotāju patēriņa grupu robežas, veicot izmaiņas 7. un 8.tarifu grupu robežvērtībās. Šādas izmaiņas tiek veiktas, lai samazinātu nepieciešamību pēc tarifu pārrēķina gada beigās un nodrošinātu gan lietotājiem, gan sadales sistēmas operatoram stabilāku finanšu prognozi;

11.2. AS "Gaso" ir pārskatījusi (paaugstinājusi) plānoto ieņēmumu daļu, kuru paredzēts atgūt ar fiksēto tarifa daļu. Šādas izmaiņas tiek veiktas, lai veicinātu tarifu struktūras un izmaksu struktūras tuvināšanos, kas savukārt motivē efektīvāku dabasgāzes sadales sistēmas lietošanu.

12. Atbilstoši Metodikai tarifu projektā izmantots iepriekšējo trīs gadu vidējais lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoms - 13 511 GWh un objektu maksimālās atļautās slodzes apmērs prognozēts 2 123 tūkst. m³/h, kas noteikts, ņemot vērā objektu maksimālo atļauto slodzi uz 2021.gada 1.janvāri un prognozēto atļautās slodzes samazinājumu regulatīvajā periodā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Regulatora 2020.gada 6.augusta lēmuma Nr. 1/12 "Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" 3., 9., 45. un 46.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Enerģētikas likuma 15.panta 1.1daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. noteikt sadales pakalpojuma regulatīvo periodu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2025.gada 31.decembrim;

2. noteikt šādus tarifu periodus:

2.1. no 2021.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim;

2.2. no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim;

2.3. no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim;

2.4. no 2025.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim;

3. apstiprināt AS "Gaso" sadales pakalpojuma diferencētos tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

 

Tarifs

Tarifs lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu*

Mērvienība

Tarifu mainīgā daļa
pēc patēriņa grupas (gada patēriņš, kWh)
1.grupa Līdz 2 635

18,0761

-

EUR/MWh**

2.grupa No 2 635,1
līdz 263 450

7,4416

11,2379

EUR/MWh

3.grupa No 263 450,1
līdz 1 327 788

7,3174

10,4650

EUR/MWh

4.grupa No 1 327 788,1
līdz 13 277 880

4,9495

6,6595

EUR/MWh

5.grupa No 13 277 880,1
līdz 132 778 800

2,8683

4,4952

EUR/MWh

6.grupa No 132 778 800,1
līdz 210 760 000

1,4000

3,0562

EUR/MWh

7.grupa No 210 760 000,1
līdz 1 353 800 000

0,9458

2,0097

EUR/MWh

8.grupa Virs 1 353 800 000

0,3157

0,9633

EUR/MWh

Tarifu fiksētā daļa
pēc atļautās slodzes (m3/h)

Līdz 6

32,40

EUR/gadā***

6,1 ̶ 10

89,16

EUR/gadā

10,1-16

142,44

EUR/gadā

16,1-25

217,32

EUR/gadā

25,1-40

322,80

EUR/gadā

40,1-65

534,36

EUR/gadā

Virs 65

7,05

EUR/m3/h/gadā****

* tarifu var izvēlēties lietotāji, kuru dabasgāzes patēriņš no maija līdz novembrim ir vairāk nekā 85% no objekta gada patēriņa. Šiem lietotājiem netiek piemērota tarifu fiksētā daļa
** euro par vienu megavatstundu
*** euro par pieslēgumu gadā
**** euro par vienu kubikmetru stundā gadā;

4. piešķirt AS "Gaso" atļauju katram tarifu periodam saskaņā ar Metodiku pašai noteikt sadales pakalpojuma tarifus, ja atbilstoši Metodikas 36.punktam nepieciešams veikt plānoto ieņēmumu korekciju;

5. noteikt, ka gadījumā, ja iestājas Metodikas 36.punktā minētie apstākļi un to rezultātā samazinās atļauto vai plānoto ieņēmumu apmērs, AS "Gaso" pārskata sadales pakalpojuma tarifus atbilstoši šā lēmuma lemjošās daļas 4.punktā noteiktajam;

6. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti AS "Gaso" sadales pakalpojuma tarifi;

7. noteikt, ka gadījumā, ja līdz 2025.gada 1.decembrim nav apstiprināti jauni sadales pakalpojuma tarifi, kas būs spēkā no 2026.gada 1.janvāra, 2025.gada 31.decembrī spēkā esošos sadales pakalpojuma tarifus piemēro līdz jaunu sadales pakalpojuma tarifu spēkā stāšanās dienai;

8. atcelt no 2021.gada 1.jūlija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 25.septembra lēmuma Nr.107 "Par akciju sabiedrības "Gaso" sadales pakalpojuma diferencētajiem tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 192.nr.) lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātos tarifus un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 18.decembra lēmuma Nr.197 "Par akciju sabiedrības "Gaso" lietotājiem piemērojamajiem sadales pakalpojuma diferencētajiem tarifiem no 2020.gada 1.janvāra" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 256.nr.) lemjošās daļas 1.punktā atzītos AS "Gaso" aprēķinātos tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Skat. https://likumi.lv/ta/id/301905-par-akciju-sabiedribas-gaso-dabasgazes-sadales-sistemas-pakalpojuma-diferencetajiem-tarifiem

2 Skat. https://likumi.lv/ta/id/311601-par-akciju-sabiedribas-gaso-lietotajiem-piemerojamajiem-dabasgazes-sadales-sistemas-pakalpojuma-diferencetajiem-tarifiem-no

3 Skat. https://likumi.lv/ta/id/316934-par-kapitala-atdeves-likmi-dabasgazes-parvades-sistemas-dabasgazes-sadales-sistemas-un-dabasgazes-uzglabasanas-pakalpojumu-tarifu-projekta-aprekinasanai

4 Skat. https://www.vestnesis.lv/op/2020/175.DA3

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par akciju sabiedrības "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifiem Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 26Pieņemts: 30.04.2021.Stājas spēkā: 30.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 86, 07.05.2021. OP numurs: 2021/86.13
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
322976
30.04.2021
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"