Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2022. gada 29. jūnija saistošos noteikumus "Par sabiedrisko kārtību Smiltenes novadā".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 20/20

Smiltenē 2020. gada 30. septembrī
Par sabiedrisko kārtību Smiltenes novadā
Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes
2020. gada 30. septembra lēmumu Nr. 576
(sēdes prot. Nr. 17, 62. §)

Ar precizējumiem,
kas apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2021. gada 31. marta lēmumu Nr. 192
(prot. Nr. 5, 6. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
17. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumu izpratnē aktīvās atpūtas vietas ir Smiltenes novada pašvaldības izveidotas teritorijas, kas paredzētas fiziskām aktivitātēm brīvā dabā – bērnu rotaļu laukumi, brīvdabas trenažieru teritorijas, sporta laukumi, skeitparku teritorijas un tamlīdzīgas vietas.

II. Atbildība par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem sabiedriskās vietās

3. Par nakšņošanu, gulēšanu vai mitināšanos apstādījumos, parkos, uz atpūtas soliņiem, tajā skaitā telts vai tai līdzīgas konstrukcijas uzstādīšanu pašvaldības īpašumā vai tās valdījumā esošā publiskā vietā – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz piecpadsmit naudas soda vienībām.

4. Par mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu vai veļas mazgāšanu pašvaldības īpašumā vai tās valdījumā esošos publiskos dīķos, strūklakās un citās ūdenstilpnēs – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz piecpadsmit naudas soda vienībām.

5. Par ugunskuru kurināšanu, grilēšanu vai pikniku rīkošanu pašvaldības īpašumā vai tās valdījumā esošos parkos, zaļajā zonā un citās publiskās vietās, kur tas nav atļauts – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

6. Par automašīnu un citu transporta līdzekļu mazgāšanu, apkopi un remontu šim nolūkam neparedzētās pašvaldības un tās valdījumā esošās vietās, uz ielām, upju un ezeru krastos – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit deviņām naudas soda vienībām.

7. Par patvaļīgu pašvaldības izveidotā noformējuma vai dekorāciju pārvietošanu – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

8. Par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, kas izdarīti aktīvās atpūtas vietās paredzēta šāda atbildība:

8.1. par stikla taras ienešanu – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām;

8.2. par dzīvnieku ievešanu – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz desmit naudas soda vienībām;

8.3. par jebkura veida skatuves pirotehnisko izstrādājumu vai uguņošanas ierīču ienešanu un lietošanu – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām;

8.4. par patvaļīgu aprīkojuma vai inventāra elementu pārvietošanu – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām;

8.5. par atrašanos slēgtajās teritorijās ārpus noteiktā darba laika – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

III. Kompetence sodu piemērošanā

9. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par šo Noteikumu pārkāpumiem ir tiesīgas veikt Smiltenes novada pašvaldības policijas amatpersonas.

10. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un piemērot šajos Noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir pilnvaroti:

10.1. Smiltenes novada pašvaldības policijas amatpersonas;

10.2. Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

11. Visos gadījumos administratīvā pārkāpuma lietas par šo Noteikumu pārkāpumiem, ko izdarījušas nepilngadīgas personas izskata Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

IV. Noslēguma jautājumi

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 9/10 "Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi".

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada domes 2012. gada 25. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 4/12 "Par kārtību Smiltenes pilsētas stadiona teritorijā".

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 15/10 "Par kārtību Grundzāles pagasta bērnu rotaļu – sporta laukuma teritorijā".

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada domes 2010. gada 22. jūnija saistošos noteikumus Nr. 14/10 "Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
Saistošo noteikumu "Par sabiedrisko kārtību Smiltenes novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima ir pieņēmusi Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī, vienlaicīgi spēku zaudējot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam. Likums paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ pašvaldībām ir jānodrošina saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

Smiltenes novada dome ir iepazinusies ar Administratīvās atbildības likuma regulējumu un vēlas nodrošināt savu saistošo noteikumu saskaņošanu gan ar materiālajām, gan ar procesuālajām normām, kas ir ietvertas Administratīvās atbildības likumā.

Ņemot vērā norādīto un pārskatot visus Smiltenes novada domes saistošos noteikumus, ir konstatēts, ka būtiskas izmaiņas ir nepieciešams veikt vairākos saistošos noteikumos, lai tie atbilstu jaunā regulējuma prasībām. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt Smiltenes novadā sabiedrisko kārtību, uzturēt sanitāro tīrību, aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses, ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo vielu lietošanu un veicināt iedzīvotāju, jo īpaši nepilngadīgo personu, veselīgu dzīvesveidu.

Visapjomīgākie grozījumi ir nepieciešami spēkā esošajos Smiltenes novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 9/10 "Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi", jo Administratīvās atbildības likums vairs neparedzēs nedz atkārtotību kā atbildību pastiprinošo apstākli, iekļaujot tiesību normas, kas noteic stingrāku atbildību par atkārtoti izdarītu administratīvo pārkāpumu, nedz paredz vairs tādu dokumenta veidu kā administratīvā pārkāpuma protokols. Tāpat normu sankcijās ir jānorāda visi subjekti, kuriem piemēros sodu turpretim tiks uzskatīts, ka sodu varēs piemērot tikai fiziskai personai. Bez tam, naudas sodu vairs nav pieļaujams izteikt, norādot konkrētu naudas summu euro apmērā kā līdz šim, bet naudas sods turpmāk izsakāms vienībās, kur viena vienība noteikta 5 euro apmērā. Iepriekš norādītais ir tikai daļa no paredzētajām izmaiņām, kurus plānots ieviest saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma regulējumu.

Līdz ar to pašvaldības ieskatā, ņemot vērā grozījumu apjomu, ir lietderīgi izdot jaunus sabiedriskās kārtības noteikumus Smiltenes novadā, tādējādi spēku zaudējot 2010. gada 29. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 9/10 "Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi".

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Smiltenes novadā, paredzot administratīvo atbildību par Noteikumu neievērošanu. Jaunajos saistošajos noteikumos ir paredzēta vispārīgā un sevišķā daļa, kā arī noteikumi, kas regulē kompetenci administratīvā pārkāpuma procesa veikšanā un sodu piemērošanā. Vispārīgā daļa reglamentē noteikumu priekšmetu un mērķi, kā arī skaidro saistošajos noteikumos izmantoto "aktīvās atpūtas" jēdzienu. Savukārt sevišķā daļa reglamentē atbildību par Smiltenes novadā veiktajiem pārkāpumiem.

Papildus iepriekš minētajam norādāms, ka jaunajos sabiedriskās kārtības noteikumos ir iekļauta atbildība par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, kas izdarīti Smiltenes novada pašvaldības izveidoto bērnu rotaļu laukumu, brīvdabas trenažieru un sporta laukumu, skeitparku teritorijās. Šādu grozījumu mērķis ir pilnveidot sabiedriskās kārtības noteikumus un pastiprināti akcentēt kārtības un drošības jautājumus teritorijās, kur nepārtraukti uzturas bērni. Līdz jauno saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudēs trīs spēkā esoši Smiltenes novada pašvaldības saistošie noteikumi – 2012. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 4/12 "Par kārtību Smiltenes pilsētas stadiona teritorijā"; 2010. gada 29. jūlija saistošie noteikumi Nr. 15/10 "Par kārtību Grundzāles pagasta bērnu rotaļu – sporta laukuma teritorijā"; 2010. gada 22. jūnija saistošie noteikumi Nr. 14/10 "Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAdministratīvās atbildības vispārīgos noteikumus, administratīvā sodu veidus un to piemērošanas noteikumus, kompetentās iestādes un amatpersonas, administratīvā pārkāpuma procesa norisi iestādē, administratīvo sodu izpildi administratīvo pārkāpumu procesā nosaka Administratīvās atbildības likums.

Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas veikt Smiltenes novada pašvaldības policijas amatpersonas.

Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un piemērot saistošajos noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir pilnvarotas Smiltenes novada pašvaldības policijas amatpersonas un Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā komisija, savukārt visos gadījumos administratīvā pārkāpuma lietas par saistošajos noteikumos noteiktajiem noteikumu pārkāpumiem, ko izdarījušas nepilngadīgas personas izskata Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

Smiltenes novada pašvaldības policijas amatpersonu pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības policijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

Smiltenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas un Pašvaldības policijas priekšnieka pieņemto lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs domes izveidoto institūciju, kas nodrošinās Saistošo noteikumu piemērošanu, funkcijas un uzdevumus.

Visas personas, kuras skar šo Saistošo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Saistošo noteikumu grozījumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par saistošo noteikumu grozījumiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes novada Domes Vēstis" un izlikta redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmPēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Smiltenes novada domē un publicēšanas pašvaldības interneta mājaslapā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības interneta mājaslapā –www.smiltene.lv.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrisko kārtību Smiltenes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20/20Pieņemts: 30.09.2020.Stājas spēkā: 22.04.2021.Zaudē spēku: 13.09.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 21.04.2021. OP numurs: 2021/76.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322579
22.04.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"