Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2020. gada 30. septembra saistošos noteikumus "Par sabiedrisko kārtību Smiltenes novadā".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 9/10

Smiltenē 2010. gada 29. jūlijā
Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2010. gada 29. jūlija lēmumu (prot. Nr. 9, 22. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43. panta pirmās daļas 4. punktu,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu
I. Noteikumos minētie termini

1. Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kas apdraud sabiedrisko kārtību Smiltenes pilsētā un par ko paredzēta šajos noteikumos noteiktā administratīvā atbildība.

2. Noteikumu pārkāpuma izdarīšana ar nodomu – noteikumu pārkāpums atzīstams par izdarītu ar nodomu, ja persona, kas to izdarījusi, ir apzinājusies savas darbības vai bezdarbības prettiesisko raksturu, paredzējusi tās kaitīgās sekas un vēlējusies vai apzināti pieļāvusi šo seku iestāšanos.

3. Noteikumu pārkāpuma izdarīšana aiz neuzmanības – noteikumu pārkāpums atzīstams par izdarītu aiz neuzmanības, ja persona, kas to izdarījusi, ir paredzējusi savas darbības vai bezdarbības kaitīgo seku iestāšanās iespēju, bet vieglprātīgi paļāvusies, ka tās varēs novērst, vai arī nav paredzējusi šādu seku iestāšanās iespēju, kaut gan tai vajadzēja un tā varēja tās paredzēt.

4. Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības, kādas šie noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi tai uzliktos pienākumus.

5. Publiska vieta – šo noteikumu izpratnē jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata.

6. Izklaides vieta – kafejnīcas, bāri, restorāni, klubi, spēļu un deju zāles, diskotēkas u.c.

7. Publiski pasākumi – dažādu veidu atklāti pasākumi (sarīkojumi, koncerti, sporta spēles u.c.), kas tiek organizēti sabiedriskās vietās, neatkarīgi no zemes vai ēku piederības.

8. Datorsaloni – vietas, kur par samaksu tiek piedāvāti interneta, datorspēļu un tamlīdzīga rakstura pakalpojumi.

9. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, gaiteņi, pagrabi un bēniņi.

10. Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus un citu produkciju. Apstādījumi ietver parkus, dārzus, košumdārzus, skvērus, bulvārus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus u.c. Apstādījumos ir koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpnes, takas, laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm, celtnes apstādījumu apkopei u.c.

11. Zaļā zona – novada administratīvajā teritorijā publiskā lietošanā esošie apstādījumi, zālāji, meži un citas platības uz valsts vai pašvaldības zemes, kā arī uz publiskā lietojumā esošas privātas zeme, kas nav norobežota vai kā citādi apzīmēta.

12. Norobežota teritorija – valstij, pašvaldībai vai privātpersonām piederoša nekustamā īpašuma teritorija, kas norobežota ar apstādījumiem, žogu, sētu, lentām u.tml.

13. Nepilngadīgās personas pārstāvis – par nepilngadīgās personas pārstāvi šo noteikumu izpratnē ir vecāki, aizbildņi, brāļi vai māsas, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, kā arī citi bērna likumiskie pārstāvji (ar bāriņtiesas lēmumu ieceltie, uz pilnvarojuma pamata).

II. Vispārīgie noteikumi

14. Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumu mērķis un uzdevumi

14.1. Smiltenes novada domes saistošie noteikumi "Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi" (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Smiltenes novadā, paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.

14.2. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Smiltenes novadā sabiedrisko kārtību, uzturēt sanitāro tīrību, aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses, ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo vielu lietošanu un veicināt iedzīvotāju (īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu dzīvesveidu.

14.3. Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un atturēt pārkāpēju un citas personas neizdarīt jaunus pārkāpumus. 

15. Noteikumu izstrādes un piemērošanas kārtība

15.1. Noteikumus apstiprina Smiltenes novada dome.

15.2. Noteikumi ir saistoši visā Smiltenes novada teritorijā un attiecas uz:

15.2.1. visiem tās iedzīvotājiem,

15.2.2. visām personām, kuras uzturas Smiltenes novada teritorijā, neatkarīgi no to dzīves vietas,

15.2.3. visām organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem un to amatpersonām, kuras veic jebkuru darbību Smiltenes novadā neatkarīgi no šo organizāciju, iestāžu un uzņēmumu reģistrācijas vietas.

15.3. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie šajos Noteikumos paredzētās administratīvās atbildības, ja par šādu pārkāpumu neiestājas kriminālatbildība vai administratīvā atbildība, kas paredzēta Krimināllikumā vai Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

16. Sodu veidi par Noteikumu neievērošanu un to piemērošanas kārtība

16.1. Par šo Noteikumu pārkāpšanu, personai, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, var piemērot šādus administratīvos sodus:

16.1.1. brīdinājums,

16.1.2. fiziskām personām naudas sods līdz 350 euro;

16.1.3. juridiskām personām naudas sods līdz 1400 euro.

16.2. Sodu par šo Noteikumu pārkāpšanu uzliek robežās, kurās paredzēta atbildība par izdarīto noteikumu pārkāpumu.

16.3. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu pildīšanas, pārkāpuma novēršanas un pārkāpuma rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzības. 

16.4. Administratīvā komisija, izvērtējot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Noteikumu pārkāpumu, kuri nosūtīti administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam, izskata lietas materiālu likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem" noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

17. Amatpersonas, kas pilnvarotas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus, ir:

17.1. Valsts policijas amatpersonas;

17.2. Smiltenes novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks, deputāti;

17.3. izpilddirektors, tehniskais direktors, pašvaldības pakļautībā esošo iestāžu vadītāji;

17.4. Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/11)

18. Administratīvās lietas izskatīšanas un administratīvā soda uzlikšanas kārtība

18.1. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

18.2. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un uzlikt Noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir pilnvaroti:

18.2.1. Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti Noteikumu 20.–27.1 punktā un 32.–37. punktā;

18.2.2. Smiltenes novada domes Administratīvā komisija – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti Noteikumu 28.–31.1punktā.

18.3. Par Noteikumu pārkāpumu, ja to izdarījis nepilngadīgais, kuram nav pastāvīga ienākuma avota, naudas sods tiek piedzīts no viņa vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj.

18.4. Kontroli par šo Noteikumu izpildi ir tiesīgi veikt:

18.4.1. Valsts policijas amatpersonas;

18.4.2. Smiltenes novada domes amatpersonas, uzrādot amata apliecību;

18.4.3. Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

18.5. Personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, drīkst uzlikt naudas sodu par pārkāpumu pārkāpuma izdarīšanas vietā, izsniedzot stingrās uzskaites kvīti, gadījumos, kad pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, ja uzliktais naudas sods nepārsniedz 30 euro.

18.6. Par noteikumu pārkāpšanu iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas Smiltenes novada pašvaldības budžetā.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/11; 30.09.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 15/11; 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

19. Lēmumu administratīvajās lietās apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

19.1. Smiltenes novada domes amatpersonu pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Smiltenes novada domei, kura pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

19.2. Smiltenes novada domes Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

19.3. Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonu pieņemtos lēmumus var apstrīdēt vai pārsūdzēt Smiltenes novada Pašvaldības policijas nolikumā vai Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/11)

III. Atbildība par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem

20. Spļaušana un dabisko vajadzību nokārtošana

20.1. Par spļaušanu un dabisko vajadzību nokārtošanu uz ielas, zaļajā zonā, dzīvojamo un sabiedrisko ēku kāpņu telpās, pagrabos bēniņos, pagalmos un citur tam speciāli neparedzētās vietās uzliek naudas sodu no 15 līdz 75 euro.

20.2. Par 20.1. punktā izdarītajām darbībām, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 35 līdz 75 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/11; 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

21. Atrašanās publiskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu

21.1. Par atrašanos publiskās vietās, t.sk. daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpās un sabiedriskajā transportā, izņemot Smiltenes novada domes atļautajos pasākumos un vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti lietošanai uz vietas, ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai glāzi uzliek naudas sodu no 10 līdz 40 euro.

21.2. Par 21.1. punktā izdarītajām darbībām, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 40 līdz 75 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

22. Pašvaldības organizāciju, iestāžu un teritoriju (t.sk. izglītības iestāžu, pašvaldības izveidotu jauniešu interešu centru u.c. pašvaldības dibinātu institūciju) iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšana

22.1. Par pašvaldības organizāciju, iestāžu un teritoriju (t.sk. izglītības iestāžu, pašvaldības izveidotu jauniešu interešu centru u.c. pašvaldības dibinātu institūciju) iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu pārkāpējam, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskajiem pārstāvjiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40 euro.

22.2. Par 22.1. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, pārkāpējam, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai likumiskajiem pārstāvjiem uzliek naudas sodu no 15 līdz 75 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

23. Mazgāšanās, dzīvnieku peldināšana, veļas mazgāšanu publiskos dīķos, strūklakās un citās ūdenstilpnēs

23.1. Par mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu, veļas mazgāšanu publiskos dīķos, strūklakās un citās ūdenstilpnēs uzliek naudas sodu no 10 līdz 65 euro.

23.2. Par 23.1. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 40,00 līdz 75 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

24. Ubagošana, zīlēšana publiskās vietās

24.1. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu publiskās vietās uzliek naudas sodu līdz 45 euro.

24.2. Par 24.1. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 45 līdz 75 euro. 

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

25. Publisko vietu piegružošana

25.1. Par ielu un citu publisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25 euro.

25.2. Par 25.1. punktā izdarītajām darbībām, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 25 līdz 40 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

26. Ugunskuru kurināšana, grilēšana, pikniku rīkošana

26.1. Par ugunskuru kurināšanu, grilēšanu, pikniku rīkošanu parkos, zaļajā zonā, pludmalēs un citās publiskās vietās, kur tas ir aizliegts, vai bez Smiltenes novada domes atļaujas uzliek naudas sodu līdz 145 euro.

26.2. Par 26.1. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 75 līdz 350 euro.

26.3. Par grilēšanu daudzdzīvokļu ēku balkonos un lodžijās izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25 euro.

26.4. Par 26.3. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 10 līdz 40 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/11; 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

27. Sēdēšana publiskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm

27.1. Par sēdēšanu, staigāšanu, lēkāšanu pa dekoratīvajiem ielu nožogojumiem, sēdēšanu uz atpūtas soliņu atzveltnēm, palodzēm un tirgotavu galdiem vai stāvēšanu, vai gulēšanu uz tiem publiskās vietās izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25 euro.

27.2. Par 27.1. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 25 līdz 75 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

27.1 Iedzīvotāju miera traucēšana

27.11. Par tīšu trokšņa radīšanu pilsētas vai ciemu teritorijā, kas traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23:00 līdz 6:00, remontdarbu veikšanu, dažādu mehānismu darbināšanu, klaigāšanu, dziedāšanu, skaļu muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu un tamlīdzīgām darbībām, ja darbības nav saskaņotas Smiltenes novada domē, uzliek naudas sodu līdz 75 euro.

27.12. Par 27.11. punktā izdarītajām darbībām, ja darbības nav saskaņotas Smiltenes novada domē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 75 līdz 145 euro.

(Smiltenes novada domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr. 3/11 redakcijā, kas grozīta ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

IV. Nepilngadīgo pārkāpumi

28. Nepilngadīgo personu atrašanās azartspēļu organizēšanas vietās vai iesaistīšanās azartspēlēs

28.1. Par nepilngadīgo personu atrašanos azartspēļu organizēšanas vietās vai iesaistīšanos azartspēlēs nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgā vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem uzliek naudas sodu no 25 līdz 40 euro.

28.2. Par 28.1. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgā vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem uzliek naudas sodu no 40 līdz 75 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

29. Nepilngadīgo personu atrašanās datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00

29.1. Par nepilngadīgo personu atrašanos datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00 nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 75 euro.

29.2. Par 29.1. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem uzliek naudas sodu no 15 līdz 100 euro.

29.3. Par nepilngadīgo personu atrašanos datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00 datorsalona vai publiskās interneta pieslēguma vietas īpašniekam vai atbildīgai amatpersonai uzliek naudas sodu

fiziskām personām no 40 līdz 75 euro,

juridiskām personām no 75 līdz 145 euro.

29.4. Par 29.3. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, datorsalona vai publiskās interneta pieslēguma vietas īpašniekam vai atbildīgai amatpersonai uzliek naudas sodu

fiziskām personām no 75 līdz 145 euro,

juridiskām personām no 145 līdz 215 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

30. Nepilngadīgo atrašanās datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā mācību laikā

30.1. Par nepilngadīgo vecumā līdz 16 gadu vecumam atrašanos datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās Ministru kabineta noteiktajā mācību laikā un atbilstoši skolas iekšējās kārtības noteikumiem (mācību stundu laikiem) nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 euro.

30.2. Par 30.1. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem uzliek naudas sodu no 15 līdz 30 euro.

30.3. Par nepilngadīgo vecumā līdz 16 gadu vecumam atrašanos datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās Ministru kabineta noteiktajā mācību laikā un atbilstoši skolas iekšējās kārtības noteikumiem (stundu laikiem) datorsalona vai publiskās interneta pieslēguma vietas īpašniekam vai atbildīgai amatpersonai uzliek naudas sodu

fiziskām personām no 40 līdz 75 euro,

juridiskām personām no 75 līdz 110 euro.

30.4. Par 30.3. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 40 līdz 75 euro, datorsalona vai publiskās interneta pieslēguma vietas īpašniekam vai atbildīgai amatpersonai uzliek naudas sodu

fiziskām personām no 75 līdz 110 euro,

juridiskām personām no 110 līdz 145 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

31. Nepilngadīgo rotaļāšanās uz ceļa, būvlaukumos vai būvobjektos

Par nepilngadīgo rotaļāšanos uz ceļa vai tuvu ceļam atrodošās bīstamās vietās, būvlaukumos vai būvobjektos bērnu vecākiem, aizbildņiem vai likumiskajiem pārstāvjiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40 euro.

(Smiltenes novada domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr. 3/11 redakcijā, kas grozīta ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

31.1 Nepilngadīgas personas vecumā līdz 15 gadiem atrašanās publiskās vietās bez likumiska pārstāvja klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00 un nepilngadīgas personas vecumā no 15 līdz 18 gadiem atrašanās publiskās vietās bez nepilngadīgās personas pārstāvja klātbūtnes no plkst. 23:00 līdz plkst. 6:00

31.11. Par nepilngadīgās personas vecumā līdz 15 gadiem atrašanos publiskās vietās bez nepilngadīgās personas pārstāvja klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00 nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 45 euro.

31.12. Par 31.11. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 15 līdz 75 euro nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem.

31.13. Par nepilngadīgas personas vecumā no 15 līdz 18 gadiem atrašanos publiskās vietās bez nepilngadīgas personas pārstāvja klātbūtnes no plkst. 23:00 līdz plkst. 6:00 nepilngadīgai personai vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 45 euro.

31.14. Par 31.13. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 15 līdz 75 euro nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem.

(Smiltenes novada domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr. 3/11 redakcijā, kas grozīta ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

V. Ar transporta lietošanu saistītie pārkāpumi

32. Braukšana ar motorolleru vai velosipēdu pa novada publiskā lietošanā esošajiem apstādījumiem un zālājiem

Par braukšanu ar motorolleru vai velosipēdu pa novada publiskā lietošanā esošajiem apstādījumiem un zālājiem uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

33. Automašīnu un citu transporta līdzekļu mazgāšana, apkope un remonts šim nolūkam neparedzētās vietās

33.1. Par automašīnu un citu transporta līdzekļu mazgāšanu, profilaktisko apkopi (eļļas vai citu motoru šķidrumu maiņa) šim nolūkam neparedzētās vietās (daudzdzīvokļu ēku pagalmi, ielas, ūdenskrātuvju aizsardzības zonas) uzliek naudas sodu no 15 līdz 75 euro.

33.2. Par 33.1. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 45 līdz 145 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/11; 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

VI. Novada ēku, ceļu, komunikāciju un citu labiekārtojuma elementu bojāšana, apzīmēšana vai iznīcināšana

34. Dzīvojamo un sabiedrisko ēku, žogu, komunikāciju, soliņu, skeitlaukuma konstrukciju, spēļu un atrakciju, labiekārtojuma elementu apzīmēšana

34.1. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimnieciskas nozīmes celtņu, būvju, žogu, parku un publisko vietu soliņu, atkritumu urnu, ielu apgaismojuma (t.sk. parkos, skvēros, dekoratīvais apgaismojums), skeitlaukuma konstrukciju, bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju, labiekārtojuma elementu, novada laukumu un ceļu apzīmēšana ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem, skrāpēšanu, griešanu, dedzināšanu un aplīmēšanu ar košļājamām gumijām uzliek naudas sodu no 40 līdz 145 euro.

34.2. Par 34.1. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 145 līdz 350 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/11; 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

35. Vietējo aizsargājamo kultūras pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšana

35.1. Par vietējo aizsargājamo kultūras pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšanu, iznīcināšanu, apzīmēšanu vai necieņas izrādīšanu uzliek naudas sodu no 40 līdz 145 euro.

35.2. Par 35.1. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 145 līdz 350 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

36. Zālienu un apstādījumu bojāšana

36.1. Par zālienu un apstādījumu bojāšanu (tai skaitā puķu stādu izņemšana no dobēm u.tml.) uzliek naudas sodu fiziskām personām no 10 līdz 75 euro.

36.2. Par zālāju un apstādījumu bojāšanu (nesaskaņotu darbību vai autotransporta izmantošanas rezultātā) uzliek naudas sodu juridiskām personām no 75 līdz 350 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

37. Nesaskaņota novada simbolikas lietošana

37.1. Par Smiltenes novada un novadā ietilpstošo teritoriālo vienību simbolikas (ģerboņa, karoga un tūrisma logo) lietošanu bez saskaņošanas ar Smiltenes novada domi uzliek naudas sodu

fiziskām personām no 40 līdz 110 euro,

juridiskām personām no 75 līdz 215 euro.

37.2. Par 37.1. punktā izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu

fiziskām personām no 110 līdz 215 euro,

juridiskām personām no 145 līdz 350 euro.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/13)

VII. Pārejas noteikumi

38. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

38.1. 2006. gada 19. aprīļa Bilskas pagasta padomes izdotie saistošie noteikumi Nr. 4 "Par sabiedrisko kārtību Bilskas pagasta administratīvajā teritorijā";

38.2. 2006. gada 14. marta Grundzāles pagasta padomes izdotie saistošie noteikumi "Par sabiedrisko kārtību Grundzāles pagasta administratīvajā teritorijā";

38.3. 2002. gada 6. maija Smiltenes novada domes izdotie saistošie noteikumi Nr. 2/02 "Par sabiedrisko kārtību Smiltenes pilsētā";

38.4. 2002. gada 17. decembra Smiltenes pagasta padomes izdotie saistošie noteikumi Nr. 4 "Par sabiedrisko kārtību Smiltenes pagastā";

38.5. 2004. gada 26. maija Blomes pagasta padomes izdotie saistošie noteikumi "Par sabiedrisko kārtību Blomes pagastā";

38.6. 2003. gada 11. novembra Variņu pagasta padomes izdotie saistošie noteikumi Nr. 3 "Par sabiedrisko kārtību Variņu pagastā;

38.7. 2000. gada 22. februāra Launkalnes pagasta padomes izdotie saistošie noteikumi Nr. 2 "Par bērnu atrašanos sabiedriskās vietās vakaros un nakts laikā Launkalnes pagastā";

38.8. 2008. gada 25. novembra Palsmanes pagasta padomes izdotie saistošie noteikumi Nr. 12 "Par sabiedrisko kārtību Palsmanes pagastā";

38.9. 2003. gada 21. janvāra Brantu pagasta padomes izdotie saistošie noteikumi Nr. 9 "Par bērnu atrašanos sabiedriskajās vietās vakaros un nakts laikā Brantu pagastā"

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9/10Pieņemts: 29.07.2010.Stājas spēkā: 26.09.2010.Zaudē spēku: 22.04.2021.Publicēts: Smiltenes Novada Domes Vēstis, 2 (2), 25.09.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
305569
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-21.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-21.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2011","iso_value":"2011\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2011","iso_value":"2011\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2011.-02.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.09.2010","iso_value":"2010\/09\/26","content":"<font class='s-1'>26.09.2010.-29.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"