Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts Mārupes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2017. gada 11. martu.
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 27/2016

Mārupē 2016. gada 31. augustā
Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2016. gada 31. augusta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 14

Precizēti ar Mārupes novada domes
2016. gada 28. septembra sēdes Nr. 10 lēmumu Nr. 44

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu,
43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu

Grozījumi: Mārupes novada domes 22.02.2017. saistošie noteikumi Nr. 2/2017,
kas stājās spēkā 11.03.2017.
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu par bērnu, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.

2. Atbalsta apmēru nosaka Mārupes novada dome ar atsevišķu lēmumu.

3. Atbalsta veidi un to piešķiršanas vispārīgā kārtība

3. Pašvaldība piešķir un izmaksā:

3.1. atbalstu par privātās pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk tekstā privātās PII) pakalpojumu;

3.2. atbalstu par Aukles pakalpojumu

4. Atbalstu piešķir par bērnu:

4.1. no pusotra gada vecuma līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai, ja tiek saņemts atbalsts par Aukles pakalpojumu, vai līdz obligātās pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja tiek saņemts atbalsts par PII pakalpojumu;

4.2. kura deklarētā dzīvesvieta kopā ar vienu no bērna vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk – likumiskie pārstāvji) ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;

4.3. kurš ir reģistrēts Mārupes novada pašvaldības vienotajā rindā uzņemšanai pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, bet pakalpojumu pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē nesaņem;

4.4. kurš nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu Mārupes novada pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu.

5. Pašvaldība par vienu bērnu piešķir un izmaksā tikai vienu pabalsta veidu saskaņā ar Saistošo noteikumu 3. punktu.

6. Atbalsts tiek piešķirts ar mērķi veikt norēķinus par:

6.1. privātās PII pakalpojuma sniegšanu, kas atbilst Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" izvirzītajām prasībām;

6.2. pilna laika Aukles pakalpojuma sniegšanu, kas atbilst Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumu Nr. 404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" un šo noteikumu papildus prasībām, neiekļaujot ēdināšanas izdevumus.

7. Atbalstu neizlieto dienās, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem pakalpojumu, norēķiniem par kuru tas ir ticis piešķirts. Šādā gadījumā atbalstu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis pakalpojumu, norēķiniem par kuru tas ir ticis piešķirts. Par attaisnojošu iemeslu ir uzskatāmi tikai tādi, kas minēti Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" 9. punktā.

II. Atbalsta par Privātās PII pakalpojumu piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

8. Atbalsts par Privātās PII pakalpojumu tiek piešķirts Latvijas Republikas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajai privātajai pirmsskolas izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, ja tās pakalpojumus izmanto 6. punktā minētajām prasībām atbilstošs bērns.

9. Lai saņemtu atbalstu, Privātā PII iesniedz pašvaldībā:

9.1. iesniegumu, kurā norāda atbalsta pieprasīšanas pamatojumu saskaņā ar šiem noteikumiem;

9.2. izmaksu tāmi atbilstoši privātās PII apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna privātā PII, atbilstoši apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei. Papildus tāmē tiek norādītas vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai privātajā PII, atsevišķi aprēķinot izmaksas bērniem no 1,5–4 gadu vecuma un obligātās sagatavošanas vecuma bērniem, kā arī valsts mērķdotācija, ko saņem privātā PII (sk. 1. pielikumu);

9.3. apliecinājumu, ka Privātā PII nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē (sk. 2. pielikumu).

(Grozīts ar Mārupes novada domes 22.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2017)

10. Gadījumā, ja kalendārā gada laikā viena un tā pati Privātā PII vēlas saņemt atbalstu par vairākiem bērniem, tā atkārtoti iesniedz 9. punktā minētos dokumentus, izņemot 9.3. punktā norādīto tāmi.

11. Pēc šo noteikumu 9. un 10. punktā minēto dokumentu saņemšanas pašvaldība pārbauda tajos norādītās informācijas atbilstību saistošo noteikumu prasībām un informācijai valsts datu bāzēs un reģistros, un ja pārbaudītajos dokumentos norādītā informācija:

11.1. atbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, Mārupes novada Izglītības dienests (turpmāk tekstā – Izglītības dienests) sagatavo līgumu par atbalsta piešķiršanu, izmaksāšanas un izlietošanas kārtību, kuru pēc parakstīšanas no pašvaldības puses iesniedz Privātajai PII;

11.2. neatbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, Mārupes novada domes izpilddirektors pieņem motivētu lēmumu par atteikumu piešķirt pieprasīto atbalstu.

12. Pašvaldība atbalstu izmaksā līgumā noteiktajā kārtībā ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, atbalsta aprēķinam par pamatu ņemot Privātās PII izrakstīto rēķinu un tam pievienoto atskaiti par bērna apmeklējumu (sk. 3. pielikumu), un bērnu apmeklējuma uzskaites lapu (sk. 4. pielikumu).

III. Atbalsta par Aukles pakalpojumu piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

13. Atbalsts par Aukles pakalpojumu tiek piešķirts bērna likumiskajam pārstāvim, ja saistošo noteikumu 4. punkta prasībām atbilstošs bērns izmanto:

13.1. Latvijas Republikas Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrētas aukles sniegtos pakalpojumus un

13.2. Mārupes novada datu bāzē "Mārupes novada privātie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji" (turpmāk – Aukļu datu bāze) reģistrētas aukles pakalpojumus.

14. Lai saņemtu atbalstu par Aukles pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldībā:

14.1. iesniegumu par atbalsta piešķiršanu;

14.2. līguma ar privāto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju kopiju.

15. Pēc šo noteikumu 14. punktā minēto dokumentu saņemšanas pašvaldība pārbauda tajos norādītās informācijas atbilstību saistošo noteikumu prasībām un informācijai Aukļu datu bāzē, un ja pārbaudītajos dokumentos norādītā informācija:

15.1. atbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, Izglītības dienests sagatavo trīspusējo līgumu par atbalsta piešķiršanu, izmaksāšanas un izlietošanas kārtību, kuru pēc parakstīšanas no pašvaldības puses iesniedz bērna likumiskajam pārstāvim. Bērna likumiskais pārstāvis nodrošina, lai līgumu paraksta visas tā slēdzējpuses un iesniedz atpakaļ pašvaldībai. Līgums stājās spēkā tikai ar brīdi, kad to paraksta visas līguma puses, un tas ir iesniegts pašvaldībā šajā punktā noteiktajā kārtībā;

15.2. neatbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, Mārupes novada domes izpilddirektors pieņem motivētu lēmumu par atteikumu piešķirt pieprasīto atbalstu.

16. Pašvaldība atbalstu izmaksā līgumā noteiktajā kārtībā ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, atbalsta aprēķinam par pamatu ņemot bērna likumiskā pārstāvja izrakstīto rēķinu un tam pievienoto darba pieņemšanas-nodošanas aktu (sk. 5. pielikumu).

IV. Atbalsta izlietošanas uzraudzības kārtība

17. Izglītības dienests kontrolē atbalstam paredzēto līdzekļu racionālu un efektīvu izlietošanu.

18. Atbalsta izmaksu pārtrauc un izbeidz līgumu nākamajā dienā pēc tam, kad:

18.1. Saistošo noteikumu 8. vai 13. punktā norādītajam atbalsta saņēmējam (turpmāk tekstā – atbalsta saņēmējs) ir zudis tiesisks pamats saņemt atbalstu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem;

18.2. atbalsta saņēmējs ir uzteicis noslēgto līgumu;

18.3. ja bērns tiek nodrošināts ar vietu Mārupes novada pašvaldības dibinātā izglītības iestādē.

19. Gadījumā, ja bērnam rakstveidā tiek piedāvāta vieta pašvaldības dibinātā izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet šā likumiskais pārstāvis rakstiski no piedāvātās vietas ir atteicies un bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā PII, pašvaldība turpina sniegt šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirto atbalstu.

V. Noslēguma jautājums

20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada Domes 2016. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/2016 "Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu par bērnu, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē".

Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe
1. pielikums
Mārupes novada domes
31.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2016

(Pielikums grozīts ar Mārupes novada domes 22.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2017)

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu izmaksu tāme
Izglītības iestāde 
Izglītības iestādes dibinātājs 
Reģistrācijas Nr. 
Juridiskā adrese 
Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas adrese/es 
Tālrunis 
E-pasta adrese 
Izmaksu periods 
     
Ekonomiskās klasifikācijas kodsIzglītības iestādeKOPĀPPII FINASĒJUMSVECĀKU FINANSĒJUMS
Izmaksas par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē, EUR
Izmaksas par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē ir aprēķinātas, atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļaujot šādus iepriekšējā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus un šādas aprēķinātas vērtības, kuras dalītas ar audzēkņu skaitu uz kārtējā gada 1. septembri attiecīgajā pirmsskolas izglītības iestādē, EUR:
1. Aprēķinā iekļautie izdevumi   
1100Atalgojumi (EKK 1100) (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)   
1200Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (EKK 1200) (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta);   
2100Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem)   
2200Pakalpojumu samaksa   
2210Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi   
2220Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem;   
2230Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi   
2240Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu);   
2250Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi;   
2260Īres un nomas maksa   
2300Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā   
2310Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai   
2320Kurināmais un enerģētiskie materiāli   
2340Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana   
2350Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli   
2360Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363));   
2370Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)   
2400Izdevumi periodikas iegādei   
 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums, kas tiek aprēķināts, ievērojot ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtību un kurš tiek dalīts ar audzēkņu skaitu attiecīgajā izglītības iestādē.   
 Citi izdevumi (ja tādi tiek norādīti, nepieciešams norādīt izdevumu veidu).   
2. Aprēķinā neiekļautie izdevumi   
 Valsts budžeta mērķdotācija, ko privātā izglītības iestāde saņem par bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei (summa netiek iekļauta attiecīgajās izmaksu pozīcijās)   
 Vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas mēnesī ( no pusotra gada līdz 4 gadu vecumam )   
 Vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas mēnesī (5–6 gadus veciem bērniem)   
 Eiropas Struktūrfondu projektu finansējuma izmaksas   

Apliecinu, ka tāmē iekļautie izdevumi ir veikti izmaksu periodā, tie atbilst normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju, norādītā informācija ir patiesa, aprēķins sakrīt ar iestādes gada pārskata datiem, kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā

Datums  
Dibinātāja paraksta tiesīgā persona (paraksts, vārds, uzvārds, amats)
2. pielikums
Mārupes novada domes
31.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2016
Apliecinājums

Apliecinu, ka:

1) 
 (pakalpojuma sniedzēja nosaukums)

līguma slēgšanas laikā nav nodokļu parādu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;

2) saņemtais atbalsts tiks izlietots atbilstoši finansējuma mērķim;

   

Dibinātāja paraksttiesīgas personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums*

Z.v.*

Datums*___________________

Piezīme. *Dokumentu rekvizītus "Dibinātāja paraksttiesīgas personas paraksts", "paraksta atšifrējums", "Z.v." un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Mārupes novada domes
31.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2016
Atskaite
par Mārupes novadā deklarēto bērnu apmeklējumu pirmskolas izglītības iestādē

 

Par laika periodu no 201___.gada _________līdz 201_____.gada ___________

Ziņas par Pirmsskolas izglītības iestādi:

Dibinātājs:______________________

Dibinātāja reģ. Nr._________________

Izglītības iestādes nosaukums:_____________________

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.___________________

Izglītības iestādes adrese:__________________________

Kontaktinformācija:_______________________________

Bērna
Vārds uzvārds
Mācību dienu skaits mēnesīApmeklēto dienu skaitsKavētās dienasKavējuma iemesli
dienaskopāattaisnotas
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Dokumentu oriģināli par kavējumiem glabājas PII iestādē

 (norādīt vietu, adresi un atbildīgo peronu saziņai)

Vadītāja paraksts /paraksta atšifrējums/

4. pielikums
Mārupes novada domes
31.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2016
Bērnu apmeklējuma privātajā izglītības iestādē ______________________ uzskaites tabula_______________ mēnesī
5. pielikums
Mārupes novada domes
31.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2016

20___.gada_____________

Darba pieņemšanas-nodošanas akts

Mārupes novadā

Akts sastādīts par to, ka , sniedza aukles pakalpojumus no 20__. gada līdz 20___. gada

atbilstoši noslēgtam līgumam par privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu.

1. Līgumā paredzētais pakalpojums veikts labā kvalitātē un pusēm nav pretenziju vienai pret otru.

2. Šis akts sastādīts trijos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie bērna likumiskā pārstāvja, otrs – pie aukles, trešais – Mārupes novada pašvaldībā.

3. Samaksa par paveikto atbilstoši līgumam ir:

20____.gada _______ Līg.Nr.__________________

Nr. p. k.Darbu pieņēma bērna likumiskais pārstāvis (vārds, uzvārds)Bērna vārds, uzvārdsDarba dienu skaitsPašvaldības atbalsta summa, (euro)Paraksts (vecāku)
      
      
   Summa kopā: EURO  
Darbu nodeva aukle:  
 (aukles paraksts un tā atšifrējums) 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 27/2016Pieņemts: 31.08.2016.Stājas spēkā: 10.12.2016.Zaudē spēku: 22.10.2021.Publicēts: Mārupes Vēstis, 12, 09.12.2016.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
314017
{"selected":{"value":"11.03.2017","content":"<font class='s-1'>11.03.2017.-21.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"11.03.2017","iso_value":"2017\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2017.-21.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
11.03.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)