Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 291

Rīgā 2018. gada 22. maijā (prot. Nr. 25 14. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākumu "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. pasākuma īstenošanas nosacījumus, tai skaitā līguma par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas.

3. Pasākuma mērķa grupa ir:

3.1. bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs;

3.2. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto mērķa grupas personu vecāki, aizbildņi vai audžuģimenes.

4. Pasākuma ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzams šāds uzraudzības (iznākuma) rādītājs – bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kuri saņem Eiropas Sociālā fonda atbalstītus sociālos pakalpojumus, – 1300.

5. Pasākumu īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 966 963 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 4 221 918 euro un valsts budžeta finansējums – 745 045 euro.

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no plānotā projekta kopējā attiecināmā finansējuma, valsts budžeta finansējuma apmērs – 15 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

9. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

10. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Minimālais projektā iesaistāmo šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto mērķa grupas personu skaits ir 6 personas. Projekta attiecināmo izmaksu kopsummu aprēķina, reizinot projektā iesaistīto mērķa grupas personu skaitu ar indikatīvajām izmaksām vienai mērķa grupas personai atbilstoši šādiem nosacījumiem:

10.1. pirmās projektu iesniegumu atlases projektiem indikatīvās izmaksas vienai šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupas personai nepārsniedz 3 820 euro. Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz 191 000 euro. Maksimālais projektā iesaistāmo mērķa grupas personu skaits ir 50;

10.2. otrās projektu iesniegumu atlases projektiem indikatīvās izmaksas vienai šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupas personai nepārsniedz 4 135 euro. Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz 206 750 euro. Maksimālais projektā iesaistāmo mērķa grupas personu skaits ir 50. Projektā iesaistāmo mērķa grupas personu skaitu var palielināt, ja netiek palielināta projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 661 redakcijā)

11. Sadarbības iestāde atklātu projektu iesniegumu atlasi organizē ne retāk kā vienu reizi gadā, termiņus saskaņojot ar atbildīgo iestādi. Atklātu projektu iesniegumu atlasi izsludina par visu pasākumam pieejamo kopējo finansējumu. Ja projektu iesniegumu atlasē neapstiprina projektu iesniegumus par visu pasākumam pieejamo kopējo finansējumu, rīko nākamo projektu iesniegumu atlasi par atlikušo kopējo finansējumu. Pēdējo projektu iesniegumu atlasi organizē ne vēlāk kā 2021. gada 31. janvārī.

II. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir biedrība un nodibinājums. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu par to šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām, kura sniegšanai tas ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

13. Projekta iesniedzējs saskaņā ar projekta iesniegumu atlases nolikuma prasībām sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam.

14. Projekta iesniedzējs katrā atklātā projektu iesniegumu atlasē var iesniegt vienu projekta iesniegumu.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 661)

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

15. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

15.1. sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām:

15.1.1. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, dienas aprūpes centra pakalpojumi, īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas brīža" pakalpojumi (turpmāk – "atelpas brīdis") un aprūpe mājās šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām;

15.1.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām;

15.2. materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde vai noma šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai;

15.3. finansējuma saņēmēja speciālistu supervīzijas un apmācības darbam ar šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām;

15.4. informācija par projekta īstenošanu un publicitātes pasākumi;

15.5. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 661)

16. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksas:

16.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas;

16.2. pārējās attiecināmās izmaksas.

17. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās personāla izmaksas ietver finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas un finansējuma saņēmēja vadības personāla atlīdzības izmaksas, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze.

18. Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās pārējās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 14. panta 2. punktam plāno 40 procentu apmērā no šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām izmaksām kā vienu izmaksu pozīciju.

19. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto izmaksu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

20. Pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa un starpposma maksājumus, kuru kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma. Avansa maksājumu finansējuma saņēmējs var pieprasīt un saņemt pa daļām. Starpposma maksājumus sadarbības iestāde veic arī laikposmā, kad finansējuma saņēmējs izmanto saņemtā avansa maksājumu.

IV. Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi

21. Finansējuma saņēmējs projektā neiesaista šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas, kuras vienlaikus saņem atbalstu 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākumā "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide".

22. Pirms šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas finansējuma saņēmējs atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem izvērtē šo noteikumu 3. punktā minētās mērķa grupas personas un izstrādā pakalpojumu plānu.

23. Šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus īsteno finansējuma saņēmējs atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem un saskaņā ar šo noteikumu 22. punktā minētajiem pakalpojumu plāniem, ja nepieciešams, piesaistot citu pakalpojumu sniedzēju. Sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projekta kopējo attiecināmo izmaksu ietvaros var sniegt līdz projekta īstenošanas beigām, bet ne ilgāk kā 12 mēnešus vienai šo noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupas personai.

24. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošanā finansējuma saņēmējs ievēro šādus nosacījumus:

24.1. aprūpi mājās, kas ietver aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu, sniedz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām, kurām ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem:

24.1.1. līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) – līdz 50 stundām nedēļā;

24.1.2. no piecu gadu vecuma līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – līdz 10 stundām nedēļā;

24.2. "atelpas brīža" pakalpojumu līdz 30 diennaktīm projekta īstenošanas laikā sniedz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām, kurām ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

24.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumus šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām sniedz:

24.3.1. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām ne vairāk kā 40 pakalpojumu sniegšanas reizes pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros vai ne vairāk kā 100 pakalpojumu sniegšanas reizes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros;

24.3.2. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām ne vairāk kā 20 pakalpojumu sniegšanas reizes, vienai šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupas personai visā projekta īstenošanas laikā;

24.4. dienas aprūpes centra pakalpojumu šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām sniedz ne vairāk kā 250 darba dienas visā projekta īstenošanas laikā.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 661)

25. Šo noteikumu 24.1. apakšpunktā minēto aprūpi mājās nevar sniegt šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto mērķa grupas personu pirmās pakāpes radinieki un vienas mājsaimniecības locekļi.

26. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām finansē šo noteikumu 10. punktā noteikto izmaksu ietvaros.

27. Ja projektā iesaistītajām šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām projekta īstenošanas laikā netiek atkārtoti noteikta invaliditāte, tām ir tiesības pabeigt pakalpojumu plānā ietverto šo noteikumu 15.1.1. apakšpunktā minēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izmantošanu, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām – šo noteikumu 15.1.2. apakšpunktā minēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izmantošanu, nepārsniedzot šo noteikumu 23. punktā minēto termiņu.

28. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

28.1. nodibina darba tiesiskās attiecības ar šo noteikumu 17. punktā minēto personālu un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts normālu vai nepilnu darba laiku (atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu), attiecīgi veicot personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, papildus veic uzskaiti par veiktajām funkcijām;

28.2. nodrošina, lai personāla atlīdzības izmaksas būtu atbilstošas finansējuma saņēmēja iestādes atlīdzības sistēmā noteiktajai samaksai par līdzvērtīga darba veikšanu vai atbilstošas vidējai darba samaksai pēc Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem par līdzvērtīgu darbu attiecīgajā nozarē;

28.3. ja nepieciešams, piesaista pakalpojumu sniedzējus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam;

28.4. nodrošina šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām sniegto sabiedrībā balstīto pakalpojumu uzskaiti, norādot katrai personai sniegtos pakalpojumus – pakalpojuma veidu un sniegšanas ilgumu pilnās stundās, norādot uzsākšanas un pabeigšanas laiku. Ja projektā tiek sniegts "atelpas brīža" pakalpojums, tā sniegšanas ilgumu uzskaita diennaktīs;

28.5. pirms uzsākt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām, par tām iesniedz informāciju sadarbības iestādē. Sadarbības iestāde pārbauda, vai šīs personas atbilst šo noteikumu 21. punkta nosacījumiem, un informē par to finansējuma saņēmēju;

28.6. uzkrāj datus par šādu horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālo rādītāju – atbalstu saņēmušo sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits;

28.7. uzkrāj informāciju par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām personām atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem, kā arī atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 1. pielikumam. Pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina šo datu pieejamību izvērtēšanas vajadzībām;

28.8. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 115. pantā un 12. pielikuma 2.2. apakšpunktā, kā arī normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

28.9. savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

29. Ja projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs samazina projektā iesaistīto šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu skaitu, proporcionāli samazināmas arī projekta kopējās attiecināmās izmaksas, izdarot attiecīgus grozījumus projektā šo noteikumu 30. punktā minētajā kārtībā.

30. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

31. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

31.1. finansējuma saņēmējs nepilda līgumu par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajiem termiņiem vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma uzraudzības rādītāja sasniegšanu;

31.2. citos gadījumos, kas noteikti līgumā par projekta īstenošanu.

32. Pasākuma ietvaros projektu īsteno ne ilgāk par 18 mēnešiem. Projektu īsteno no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

32.1 Šo noteikumu 21. punktu un 28.5. apakšpunktu piemēro pirmajā projektu iesniegumu atlasē.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 661 redakcijā)

33. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 291Pieņemts: 22.05.2018.Stājas spēkā: 25.05.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 24.05.2018. OP numurs: 2018/101.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
299175
{"selected":{"value":"20.12.2019","content":"<font class='s-1'>20.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.12.2019","iso_value":"2019\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2018","iso_value":"2018\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2018.-19.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.12.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)