Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumus Nr. 756 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 421

Rīgā 2017. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 37 1. §)
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
5. panta devīto daļu,
Ģeotelpiskās informācijas likuma
10. panta ceturto daļu, 15. panta otro daļu,
26. panta sesto un septīto daļu
(Grozīta ar MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 530)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību.

2. Maksu par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem nosaka saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Noteikumos lietoti šādi termini:

3.1. (svītrots ar MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 530);

3.2. datne – ģeotelpiskās informācijas pamatdatu datne, kurā ietverta informācija par teritoriju Latvijas Republikā atbilstoši 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) nomenklatūras kartes lapai attiecīgajā mērogā;

3.3. lietotājs – ģeoinformācijas sistēmu pakalpojuma izmantotājs (valsts vai pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona). Vienam lietotājam var būt vairāki lietotāja identifikatori ar vienlaicīga pieslēguma iespējām;

3.4. lietotāja identifikators – lietotājam izsniegtais lietotāja identifikators (lietotāja vārds un parole);

3.5. punkts – ģeodēzisko mērījumu vieta, kurai nosaka ģeodēziskos raksturlielumus.

II. Cenrāža I nodaļas 1. punkta piemērošanas kārtība

4. Ja vienā punktā nepieciešams veikt vairākus dažādus ģeodēziskos mērījumus (piemēram, koordinātu noteikšanu un smaguma spēka noteikšanu), pakalpojuma kopējo cenu nosaka, summējot nepieciešamajiem mērījumiem noteikto cenu.

5. Cenrāža I nodaļas 1.1.1. apakšpunktā norādītā pakalpojuma minimālā mērvienība ir 1 km. Ja mērījums pārsniedz 1 km, cenu nosaka proporcionāli attālumam, kāds nepieciešams pakalpojuma izpildei (piemēram, nivelēšana ar paaugstinājuma mērījuma standartnovirzi, ne sliktāku kā 0,5 mm/km, – 1,3 km/1 km = 1,3).

6. Ja apkārtējās vides ietekmē ģeomagnētisko vērtību nav iespējams noteikt, veicot mērījumu vienā punktā, pakalpojuma cenu nosaka, cenrāža I nodaļas 1.1.2.1. un 1.1.2.2. apakšpunktā norādīto summu reizinot ar uzmērīto punktu skaitu, kas nepieciešami, lai attiecīgajai vietai noteiktu ģeomagnētisko vērtību.

7. Ģeodēzisko mērījumu raksturlielumu precizitāti punktam veido cenrāža I nodaļas 1.1. apakšpunktā norādīto mērījumu precizitāte un mērījumu izejas punkta attiecīgā ģeodēziskā raksturlieluma precizitāte.

III. Cenrāža I nodaļas 2. punkta piemērošanas kārtība

8. Cenrāža I nodaļas 2. punktā minētie ģeotelpiskās informācijas pamatdati sagatavoti Latvijas 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātās (LKS-92 TM).

9. Cenrāža I nodaļas 2. punktā norādītā pakalpojumu cena noteikta par ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojumu vienā datu formātā.

10. Datu izplatītājam papildus cenrāža I nodaļas 2.2. apakšpunktā norādītajai cenai par ģeotelpiskās informācijas pamatdatu izmantošanu nosaka cenu atbilstoši pakārtoti izsniegtajām atļaujām vai sublicencēm (sublicenču skaits) saskaņā ar cenrāža I nodaļas 2.1. apakšpunktā attiecīgajam pakalpojumam norādīto cenu.

11. Cenrāža I nodaļas 2. punktā, izņemot 2.1.2.1., 2.1.2.2., 2.1.3.4., 2.2.2.1., 2.2.2.2. un 2.2.3.4. apakšpunktu, norādīto pakalpojumu mazākais iespējamais apjoms ir viena datne. Cenrāža I nodaļas 2. punktā norādīto pakalpojumu cena ģeotelpiskās informācijas pamatdatu vektordatu formātos ((ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase) tiek noteikta proporcionāli teritorijai, piemēram:

11.1. topogrāfiskajam plānam mērogā 1:2 000 – 1,35 km2/1 km2 = 1,35;

11.2. topogrāfiskajai kartei mērogā 1:10 000 – 230 km2/25 km2 = 9,2;

11.3. topogrāfiskajai kartei mērogā 1:50 000 – 800 km2/625 km2 = 1,28;

11.4. digitālajam reljefa modelim, vizualizētam horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 – 230 km2/25 km2 = 9,2.

12. Cenrāža I nodaļas 2.1.2.1., 2.1.2.2., 2.1.3.4., 2.2.2.1., 2.2.2.2. un 2.2.3.4. apakšpunktā norādīto pakalpojumu mazākais iespējamais apjoms ir četras datnes.

13. Cenrāža I nodaļas 2. punktā norādīto pakalpojumu cenu nosaka, summējot to ar cenrāža I nodaļas 4.1. apakšpunktā norādīto pakalpojuma cenu, ja nepieciešama ģeotelpiskās informācijas pamatdatu papildu apstrāde.

14. Cenrāža I nodaļas 2. punktā norādīto pakalpojumu cenā ir iekļauta piekļuve ģeotelpiskās informācijas pamatdatiem vienā no veidiem:

14.1. ierakstīšana pasūtītāja elektronisko datu nesējā;

14.2. ierakstīšana aģentūras elektronisko datu nesējā (DVD-ROM vai zibatmiņa);

14.3. lejupielādēšana, izmantojot datu apmaiņas protokola serveri (FTP);

14.4. lejupielādēšana, izmantojot Web Feature Service (WFS), Web Coverage (WCS) un iepriekš definēto datu lejupielādes (Atom) protokolus.

IV. Cenrāža I nodaļas 3. punkta piemērošanas kārtība

15. Cenrāža I nodaļas 3.1.1., 3.1.2., 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā norādītajā abonēšanas maksā par tīmekļa pakalpes izmantošanu iekļauta Latvijas pārskata kartes (mērogā 1:1 000 000, 1:500 000 un 1:250 000) datu abonēšana.

16. Cenrāža I nodaļas 3.1.1., 3.1.2., 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā norādītā abonēšanas maksa piemērojama visiem 3.3. apakšpunktā noteiktajiem pakalpojumiem, summējot attiecīgajā 3.1.1., 3.1.2., 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā un 3.3. apakšpunktā norādītā pakalpojuma cenu atbilstoši abonēšanas laikam. Cenrāža I nodaļas 3.1.1., 3.1.2., 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā norādītā abonēšanas maksa piemērojama viena lietotāja identifikatoram neatkarīgi no abonējamo ģeotelpiskās informācijas pamatdatu kopu skaita. Ja lietotāja identifikatoram ir pieslēgums vairāku dažādu ģeotelpiskās informācijas pamatdatu kopu pakalpojumu izmantošanai un ir dažāds abonēšanas laiks, pakalpojuma cenu summē ar abonēšanas maksu par ilgāko periodu.

17. Cenrāža I nodaļas 3.3. apakšpunktā iekļauta šādu ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšana:

17.1. ortofotokarte krāsainā spektrā Latvijas teritorijai;

17.2. ortofotokarte infrasarkanā spektrā Latvijas teritorijai;

17.3. topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 Latvijas teritorijai;

17.4. topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 Latvijas teritorijai;

17.5. digitālā reljefa modeļa pamatdati ar regulāro tīkla soli 20 m visai Latvijas teritorijai;

17.6. valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes informācija Latvijas teritorijai;

17.7. vietvārdu datubāzes informācija Latvijas teritorijai;

17.8. topogrāfiskais plāns mērogā 1:2 000 atbilstoši aktuālākajai informācijai par atsevišķām Latvijas pilsētu teritorijām.

18. Cenrāža I nodaļas 3.3. apakšpunktā norādīto pakalpojumu cena noteikta par viena sagatavošanas cikla ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšanu vienai datu kopai.

V. Cenrāža I nodaļas 4. un 5. punkta piemērošanas kārtība

19. Cenrāža I nodaļas 4. un 5. punktā norādīto pakalpojumu kopējo cenu nosaka, sagatavojot individuālu pakalpojuma izpildes tāmi. Tāmi sagatavo, izmantojot šādu cenu aprēķina formulu:

Imp = (Hizm × S) + Lizm, kur

Imp – pakalpojuma cena;

Hizm – speciālistu izmaksas saskaņā ar cenrāža I nodaļas 4.1. (5.1.) apakšpunktu;

S – speciālistu plānotais darba apjoms (stundu skaits);

Lizm – līgumpartneru sniegtā pakalpojuma vai papildu materiālu iegādes izmaksas atbilstoši līgumpartneru sagatavotajai izmaksu tāmei.

20. Cenrāža I nodaļas 4.2.4. un 5.2.4. apakšpunktā norādītās A1 formāta izdrukas uz papīra mazākais iespējamais izmērs attiecīgā formāta izdrukām ir 594 mm × 841 mm. Pasūtot garāku izdruku, pakalpojuma cenu nosaka proporcionāli izdrukas garumam (piemēram, 1200 mm/841 mm = 1,43 lapas).

21. Cenrāža I nodaļas 4.2.5. un 5.2.5. apakšpunktā norādītās A0 formāta izdrukas uz papīra mazākais iespējamais izmērs attiecīgā formāta izdrukām ir 841 mm × 1189 mm. Pasūtot garāku izdruku, pakalpojuma cenu nosaka proporcionāli izdrukas garumam (piemēram, 2400 mm/1189 mm = 2,02 lapas).

VI. Cenrāža II nodaļas piemērošanas kārtība

22. Pakalpojumiem, kuru apjomu nosaka loksnēs, cenu aprēķina proporcionāli lokšņu skaitam (piemēram, 650/1000 = 0,65).

23. Pakalpojumiem, kuros tiek izmantotas drukas formas, pakalpojuma cenai tiek papildus rēķināta formu cena.

24. Ja pakalpojuma izpildē izmantoti citu līgumpartneru (kas nav attiecīgā pakalpojuma saņēmējs) materiāli vai pakalpojums, cenrāža II nodaļas 6. punktā norādīto pakalpojumu cenu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Imp = (H1× S1) + (H2 × S2) +..+ (Hn × Sn) + Mizm + Lizm, kur

Imp – pakalpojuma cena;

H1...n – pakalpojumu izmaksas, ko nosaka saskaņā ar cenrāža II nodaļas 6.1., 6.2., 6.3. un 6.4. apakšpunktā norādītajām pozīcijām;

S1 .. n – pakalpojuma apjoms (mērvienību skaits);

Mizm – materiālu (papīra) izmaksas, kas atbilst piegādāto materiālu izmaksām;

Lizm – līgumpartneru sniegtā pakalpojuma izmaksas atbilstoši līgumpartneru pavadzīmei–rēķinam.

VII. Noslēguma jautājumi

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 6. augusta noteikumus Nr. 527 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 158. nr.).

26. Pakalpojumam, kura izpilde ir uzsākta vai par kuru noslēgts līgums līdz 2017. gada 31. jūlijam, pakalpojuma sniegšanas nosacījumi un maksa ir piemērojama atbilstoši maksas pakalpojumu cenrāža nosacījumiem līdz 2017. gada 31. jūlijam. Maksa par Pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas "Latvijas pozicionēšanas sistēma" un ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšanas pakalpojumiem, kuru abonēšanas periods ir sācies līdz 2017. gada 31. jūlijam, ir aprēķināma atbilstoši maksas pakalpojumu cenrāža nosacījumiem līdz 2017. gada 31. jūlijam, bet ne ilgāk kā līdz abonēšanas perioda beigām.

27. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. augustā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 25. jūlija
noteikumiem Nr. 421
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 530)

I. Ģeotelpiskās informācijas produkti un pakalpojumi

1. Ģeodēzija

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids*

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)*

Cena ar PVN

(euro)

1.1.Ģeodēziskie mērījumi (ģeodēzisko mērījumu darba plānošana, ģeodēziskais mērījums uz lauka, ģeodēziskā mērījuma apstrāde, ģeodēzisko mērījumu atskaites sagatavošana):
1.1.1.augstuma noteikšana ar nivelēšanu (ģeometriskā nivelēšana no vidus):
1.1.1.1.nivelēšana ar paaugstinājuma mērījuma standartnovirzi, ne sliktāku kā 0,5 mm/km

1 km

440,78

0

440,78

1.1.1.2.nivelēšana ar paaugstinājuma mērījuma standartnovirzi, ne sliktāku kā 1,0 mm/km

1 km

397,79

0

397,79

1.1.2.ģeomagnētisko un gravimetrisko vērtību noteikšana:
1.1.2.1.kopējā magnētiskā lauka intensitātes vērtības noteikšana ar precizitāti 10 nT (nanoteslas)

1 punkts

89,71

0

89,71

1.1.2.2.magnētiskās deklinācijas un inklinācijas noteikšana ar standartnovirzi, ne sliktāku kā 0,1° (cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā un 1.1.2.1. apakšpunktā noteikto cenu)

1 punkts

66,48

0

66,48

1.1.2.3.smaguma spēka vērtības noteikšana ar standartnovirzi 10–25 µGal (mikrogal)

1 punkts

183,81

0

183,81

1.2.(Svītrots ar MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 530)
Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
 

2. Kartogrāfija (ģeotelpiskās informācijas pamatdati)

Ģeotelpiskās informācijas pamatdati gala lietotājam, pakalpojumu sniedzējam un datu izplatītājam piemērojami atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligāto saturu un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtību

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids*

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)*

Cena ar PVN

(euro)

2.1.Ģeotelpiskās informācijas pamatdati gala lietotājam:
2.1.1.topogrāfiskās kartes un plāni:
2.1.1.1.topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000 (vektordatu formāts – DGN, ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/
1 km2

13,64

0

13,64

2.1.1.2.topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000 (vektordatu formāts – DGN, ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF)

Rīgas pilsētas teritorija

1077,22

0

1077,22

2.1.1.3.topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 bez reljefa datiem (vektordatu formāts – DGN, ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF, JPEG)

1 datne/
25 km2

10,85

0

10,85

2.1.1.4.topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 visai Latvijas teritorijai bez reljefa datiem (vektordatu formāts – DGN, ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF, JPEG)

Latvijas teritorija

4089,15

0

4089,15

2.1.1.5.topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 (vektordatu formāts – ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF, JPEG)

1 datne/
625 km2

45,30

0

45,30

2.1.1.6.topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 visai Latvijas teritorijai (vektordatu formāts – ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF, JPEG)

Latvijas teritorija

1014,16

0

1014,16

2.1.1.7.Latvijas pārskata karte mērogā
1:250 000 (vektordatu formāts – ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase rastra datu formāts – TIFF, JPEG)

Latvijas teritorija

87,75

0

87,75

2.1.2.ortofotokarte:
2.1.2.1.ortofotokarte krāsainā spektrā (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne**/ 6,25 km2

2,49

0

2,49

2.1.2.2.ortofotokarte infrasarkanā spektrā (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne**/ 6,25 km2

2,49

0

2,49

2.1.2.3.ortofotokarte visai Latvijas teritorijai krāsainā spektrā (rastra datu formāts – TIFF, MrSID)

Latvijas teritorija

4548,31

0

4548,31

2.1.2.4.ortofotokarte visai Latvijas teritorijai infrasarkanā spektrā (rastra datu formāts – TIFF, MrSID)

Latvijas teritorija

4548,31

0

4548,31

2.1.2.5.ortofotokarte krāsainā spektrā (rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/
625 km2

27,76

0

27,76

2.1.2.6.ortofotokarte infrasarkanā spektrā (rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/
625 km2

27,76

0

27,76

2.1.3.digitālais augstuma modelis:    
2.1.3.1.digitālā reljefa modeļa pamatdati ar regulāro tīkla soli 20 m no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas metodi (teksta ASCII datu formāts)

1 datne/
625 km2

38,56

0

38,56

2.1.3.2.digitālā reljefa modeļa pamatdati ar regulāro tīkla soli 20 m visai Latvijas teritorijai no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas metodi (teksta ASCII datu formāts)

Latvijas teritorija

307,62

0

307,62

2.1.3.3.digitālā reljefa modeļa pamatdati ar regulāro tīkla soli 5 m no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi (teksta ASCII datu formāts)

1 datne/25 km2

19,50

0

19,50

2.1.3.4.digitālā augstuma modeļa pamatdati no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi, kuriem veikta iegūto punktu automātiskā klasificēšana un zemes virsmas slāņa punktu manuālā sakārtošana (LAS datu formāts)

1 datne/ 1 km2

1,80

0

1,80

2.1.3.5.digitālais reljefa modelis, vizualizēts horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 (vektordatu formāts – DGN, ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase)

1 datne/
25 km2

11,16

0

11,16

2.2.Ģeotelpiskās informācijas pamatdati pakalpojuma sniedzējam un izplatītājam:
2.2.1.topogrāfiskās kartes un plāni:    
2.2.1.1.topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000 (vektordatu formāts – DGN, ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/
1 km2

16,70

0

16,70

2.2.1.2.topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000 (vektordatu formāts – DGN, ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF)

Rīgas pilsētas teritorija

1123,67

0

1123,67

2.2.1.3.topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 bez reljefa datiem (vektordatu formāts – DGN, ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF, JPEG)

1 datne/
25 km2

11,75

0

11,75

2.2.1.4.topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 visai Latvijas teritorijai bez reljefa datiem (vektordatu formāts – DGN, ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF, JPEG)

Latvijas teritorija

4228,50

0

4228,50

2.2.1.5.topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 (vektordatu formāts – ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF, JPEG)

1 datne/
625 km2

44,13

0

44,13

2.2.1.6.topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 visai Latvijas teritorijai (vektordatu formāts – ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF, JPEG)

Latvijas teritorija

1037,39

0

1037,39

2.2.1.7.Latvijas pārskata karte mērogā
1:250 000 (vektordatu formāts – ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase rastra datu formāts – TIFF, JPEG)

Latvijas teritorija

110,98

0

110,98

2.2.2.ortofotokarte:    
2.2.2.1.ortofotokarte krāsainā spektrā (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne**/ 6,25 km2

3,07

0

3,07

2.2.2.2.ortofotokarte infrasarkanā spektrā (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne**/ 6,25 km2

3,07

0

3,07

2.2.2.3.ortofotokarte visai Latvijas teritorijai krāsainā spektrā (rastra datu formāts – TIFF, MrSID)

Latvijas teritorija

4734,08

0

4734,08

2.2.2.4.ortofotokarte visai Latvijas teritorijai infrasarkanā spektrā (rastra datu formāts – TIFF, MrSID)

Latvijas teritorija

4734,08

0

4734,08

2.2.2.5.ortofotokarte krāsainā spektrā (rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/
625 km2

32,21

0

32,21

2.2.2.6.ortofotokarte infrasarkanā spektrā (rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/
625 km2

32,21

0

32,21

2.2.3.digitālais augstuma modelis:    
2.2.3.1.digitālā reljefa modeļa pamatdati ar regulāro tīkla soli 20 m no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas metodi (teksta ASCII datu formāts)

1 datne/
625 km2

41,45

0

41,45

2.2.3.2.digitālā reljefa modeļa pamatdati ar regulāro tīkla soli 20 m visai Latvijas teritorijai no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas metodi (teksta ASCII datu formāts)

Latvijas teritorija

400,50

0

400,50

2.2.3.3.digitālā reljefa modeļa pamatdati ar regulāro tīkla soli 5 m no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi (teksta ASCII datu formāts)

1 datne/25 km2

22,40

0

22,40

2.2.3.4.digitālā augstuma modeļa pamatdati no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi, kuriem veikta iegūto punktu automātiskā klasificēšana un zemes virsmas slāņa punktu manuālā sakārtošana (LAS datu formāts)

1 datne/ 1 km2

2,06

0

2,06

2.2.3.5.digitālais reljefa modelis, vizualizēts horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 (vektordatu formāts – DGN, ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase)

1 datne/
25 km2

15,73

0

15,73

2.3.Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu atjauninājumi noslēgtā līguma ietvaros:
2.3.1.topogrāfiskās kartes un plāni:
2.3.1.1.topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000 (vektordatu formāts – DGN, ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF, JPEG)

1 datne/
1 km2

8,04

0

8,04

2.3.1.2.topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 bez reljefa datiem (vektordatu formāts – DGN, ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF, JPEG)

1 datne/
25 km2

4,08

0

4,08

2.3.1.3.topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 visai Latvijas teritorijai bez reljefa datiem (vektordatu formāts – DGN, ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF, JPEG)

Latvijas teritorija

1165,88

0

1165,88

2.3.1.4.topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 (vektordatu formāts – ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF, JPEG)

1 datne/
625 km2

14,74

0

14,74

2.3.1.5.Latvijas pārskata karte mērogā
1:250 000 (vektordatu formāts –

ESRI Shapefile, ESRI ArcGIS Personal Geodatabase, ESRI ArcGIS File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF, JPEG)

Latvijas teritorija

35,20

0

35,20

2.3.2.ortofotokarte:
2.3.2.1.ortofotokarte krāsainā spektrā (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne

1,79

0

1,79

2.3.2.2.ortofotokarte infrasarkanā spektrā (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne

1,79

0

1,79

2.3.2.3.ortofotokarte visai Latvijas teritorijai krāsainā spektrā (rastra datu formāts – TIFF, MrSID)

Latvijas teritorija

1465,15

0

1465,15

2.3.2.4.ortofotokarte visai Latvijas teritorijai infrasarkanā spektrā (rastra datu formāts – TIFF, MrSID)

Latvijas teritorija

1465,15

0

1465,15

2.3.2.5.ortofotokarte krāsainā spektrā (rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga
1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/
625 km2

18,19

0

18,19

2.3.2.6.ortofotokarte infrasarkanā spektrā (rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/

625 km2

18,19

0

18,19

2.3.3.digitālais augstuma modelis:
2.3.3.1.digitālā reljefa modeļa pamatdati ar regulāro tīkla soli 20 m no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas metodi (teksta ASCII datu formāts)

1 datne/
625 km2

13,97

0

13,97

2.3.3.2.digitālā reljefa modeļa pamatdati ar regulāro tīkla soli 20 m visai Latvijas teritorijai no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas metodi (teksta ASCII datu formāts)

Latvijas teritorija

164,59

0

164,59

Piezīmes. 

1. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2. **2003.–2005. gadā sagatavotajām ortofotokartēm viena datne atbilst 25 km2.

 

3. Ģeoinformācijas sistēmas

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids*

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)*

Cena ar PVN

(euro)

3.1.Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšana gala lietotājam (gala lietotāji abonē ģeotelpiskās informācijas pamatdatus atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligāto saturu un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtību):
3.1.1.abonēšanas maksa par tīmekļa pakalpi (WMS pakalpojums) un Latvijas pārskata kartēm:
3.1.1.1.abonēšanas maksa 1 gadam

1 lietotāja identifikators

297,47

0

297,47

3.1.1.2.abonēšanas maksa 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

176,91

0

176,91

3.1.1.3.abonēšanas maksa 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

43,55

0

43,55

3.1.2.abonēšanas maksa par tīmekļa pakalpi (WMS/WMTS vai REST pakalpojums) un Latvijas pārskata kartēm:
3.1.2.1.abonēšanas maksa 1 gadam

1 lietotāja identifikators

431,85

0

431,85

3.1.2.2.abonēšanas maksa 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

227,07

0

227,07

3.1.2.3.abonēšanas maksa 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

65,96

0

65,96

3.2.Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšana pakalpojuma sniedzējiem (pakalpojumu sniedzēji ģeotelpiskās informācijas pamatdatus abonē atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligāto saturu un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtību):
3.2.1.abonēšanas maksa par tīmekļa pakalpi (WMS pakalpojums) un Latvijas pārskata kartēm:
3.2.1.1.abonēšanas maksa 1 gadam

1 lietotāja identifikators

374,26

0

374,26

3.2.1.2.abonēšanas maksa 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

220,68

0

220,68

3.2.1.3.abonēšanas maksa 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

49,95

0

49,95

3.2.2.abonēšanas maksa par tīmekļa pakalpi (WMS/WMTS vai REST pakalpojums) un Latvijas pārskata kartēm:
3.2.2.1.abonēšanas maksa 1 gadam

1 lietotāja identifikators

483,04

0

483,04

3.2.2.2.abonēšanas maksa 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

278,25

0

278,25

3.2.2.3.abonēšanas maksa 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

85,14

0

85,14

3.3.Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšana:
3.3.1.datu abonēšana 1 lietotāja identifikatoram 1 gadam

1 datu kopa

159,99

0

159,99

3.3.2.datu abonēšana 1 lietotāja identifikatoram 6 mēnešiem

1 datu kopa

83,19

0

83,19

3.3.3.datu abonēšana 1 lietotāja identifikatoram 1 mēnesim

1 datu kopa

19,20

0

19,20

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.
 

4. Citi ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ģeotelpisko informāciju saistītie pakalpojumi

Valsts ģeodēziskā punkta ierīkošana, apsekošana un sakārtošana, LatPos pēcapstrādes datu ar ieraksta intervālu viena sekunde, vecāku par diviem mēnešiem, izsniegšana, plānu sagatavošana un aktualizācija, digitālā zemes virsmas modeļa vektorizēšana, lāzerskenēto datu apstrāde, individuālo karšu sagatavošana pēc pasūtītāja parametriem, izmantojot ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, ģeotelpiskās informācijas pamatdatu konvertēšana uz dažādiem grafiskajiem datu formātiem, datubāzes veidošana, sasaistot ģeotelpiskās informācijas pamatdatus ar pasūtītāja iesniegto informāciju, ģeotelpiskās informācijas pamatdatu atlase, kā arī citi pakalpojumi, kas saistīti ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ģeotelpiskās informācijas apstrādi, aktualizēšanu un sniegšanu

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids*

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)*

Cena ar PVN

(euro)

4.1.Speciālista pakalpojumi

1 stunda

17,07

0

17,07

4.2.Ģeotelpiskās informācijas izdruka uz plotera:
4.2.1.A4 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

1,53

0

1,53

4.2.2.A3 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

2,65

0

2,65

4.2.3.A2 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

4,34

0

4,34

4.2.4.A1 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

9,70

0

9,70

4.2.5.A0 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

14,07

0

14,07

4.3.Ģeotelpiskās informācijas izdrukas tipogrāfiskā formā:
4.3.1.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000

1 kartes lapa

1,48

0

1,48

4.3.2.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000

1 kartes lapa

1,48

0

1,48

4.3.3.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:25 000

1 kartes lapa

1,48

0

1,48

4.3.4.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:100 000

1 kartes lapa

1,48

0

1,48

4.3.5.Topogrāfiskā karte mērogā 1:2 000

1 kartes lapa

1,48

0

1,48

4.3.6.Latvijas satelītkarte mērogā 1:50 000

1 kartes lapa

1,48

0

1,48

4.3.7.Latvijas teritorijas pārskata karte mērogā 1:250 000

1 komplekts

5,71

0

5,71

4.3.8.laminēta Latvijas teritorijas pārskata karte mērogā 1:250 000 (2008. gada izdevums)

1 komplekts

23,17

0

23,17

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

 

5. Citi pakalpojumi ģeoinformācijas jomā

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)

Cena ar PVN

(euro)

5.1.Speciālistu pakalpojumi

1 stunda

17,07

3,58

20,65

5.2.Ģeotelpiskās informācijas izdruka uz plotera:
5.2.1.A4 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

1,53

0,32

1,85

5.2.2.A3 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

2,65

0,56

3,21

5.2.3.A2 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

4,34

0,91

5,25

5.2.4.A1 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

9,70

2,04

11,74

5.2.5.A0 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

14,07

2,95

17,02

5.3.Ģeotelpiskās informācijas digitālo datu nodošana:
5.3.1.ģeotelpiskās informācijas ierakstīšana datu nesējā (DVD vai zibatmiņā)

1 datu nesējs

2,61

0,55

3,16

5.3.2.ģeotelpiskās informācijas ierakstīšana pasūtītāja datu nesējā

1 datu nesējs

1,73

0,36

2,09

5.4.Informācijas elektronizēšana (skenēšana):
5.4.1.A3 formāta lapa

1 lapa

2,95

0,62

3,57

5.4.2.A2 formāta lapa

1 lapa

3,99

0,84

4,83

5.4.3.A1 formāta lapa

1 lapa

4,38

0,92

5,30

5.4.4.A0 formāta lapa

1 lapa

4,97

1,04

6,01

II. Poligrāfijas pakalpojumi

6. Poligrāfiskās produkcijas izgatavošana

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN

(euro)

6.1.Reprogrāfa – datordizaina speciālista –pakalpojumi

1 stunda

17,41

3,66

21,07

6.2.Poligrāfiskā iespiešana:
6.2.1.formu izgatavošana no digitālā materiāla B1 formātā

1 gab.

8,48

1,78

10,26

6.2.2.iespiešana:
6.2.2.1.no 60 g līdz 90 g, vienpusējā iespiešana

1000 loksnes

8,13

1,71

9,84

6.2.2.2.no 91 g līdz 150 g, vienpusējā iespiešana

1000 loksnes

11,35

2,38

13,73

6.2.2.3.no 151 g līdz 250 g, vienpusējā iespiešana

1000 loksnes

14,54

3,05

17,59

6.2.2.4.no 251 g un vairāk, vienpusējā iespiešana

1000 loksnes

17,73

3,72

21,45

6.2.2.5.no 60 g līdz 90 g, divpusējā iespiešana

1000 loksnes

16,36

3,44

19,80

6.2.2.6.no 91 g līdz 150 g, divpusējā iespiešana

1000 loksnes

20,49

4,30

24,79

6.2.2.7.no 151 g līdz 250 g, divpusējā iespiešana

1000 loksnes

26,22

5,51

31,73

6.2.2.8.

no 251 g un vairāk, divpusējā iespiešana

1000 loksnes

31,96

6,71

38,67

6.2.3.formu pierīkošana:    
6.2.3.1.formu pierīkošana, drukājot ar procesa krāsām

1 forma

9,61

2,02

11,63

6.2.3.2.formu pierīkošana, drukājot ar pantoņu krāsām

1 forma

11,55

2,43

13,98

6.2.4.krāsu sistēmas mazgāšana:    
6.2.4.1.krāsu sistēmas mazgāšana, drukājot ar procesa krāsām

1 sekcija

6,28

1,32

7,60

6.2.4.2.krāsu sistēmas mazgāšana, drukājot ar pantoņu krāsām

1 sekcija

7,50

1,58

9,08

6.2.5.lakošana:    
6.2.5.1.lakošana (vienpusēja lakošana ar ofsetlaku)

1000 loksnes

15,64

3,28

18,92

6.2.5.2.lakošana (divpusēja lakošana ar ofsetlaku)

1000 loksnes

28,06

5,89

33,95

6.2.6.iespiestās produkcijas kvalitātes kontrole (papildus 6.2.2. apakšpunktā norādītajai cenai):
6.2.6.1.1 krāsa, vienpusējā druka

1000 loksnes

6,82

1,43

8,25

6.2.6.2.2 krāsas, vienpusējā druka

1000 loksnes

7,67

1,61

9,28

6.2.6.3.4 krāsas, vienpusējā druka

1000 loksnes

8,47

1,78

10,25

6.2.6.4.1 krāsa, divpusējā druka

1000 loksnes

6,82

1,43

8,25

6.2.6.5.2 krāsas, divpusējā druka

1000 loksnes

8,71

1,83

10,54

6.2.6.6.4 krāsas, divpusējā druka

1000 loksnes

9,97

2,09

12,06

6.3.Pēcapstrādes darbi poligrāfiskās produkcijas izgatavošanai:
6.3.1.lokšņu locīšana
6.3.1.1.formāta maiņa

1 reize

6,00

1,26

7,26

6.3.1.2.1 locījums, ofsetpapīrs

1000 loksnes

1,74

0,37

2,11

6.3.1.3.2 locījumi, ofsetpapīrs

1000 loksnes

1,83

0,38

2.21

6.3.1.4.3 locījumi, ofsetpapīrs

1000 loksnes

2,99

0,63

3,62

6.3.1.5.4 locījumi, ofsetpapīrs

1000 loksnes

3,20

0,67

3,87

6.3.1.6.5 un 6 locījumi, ofsetpapīrs

1000 loksnes

5,60

1,18

6,78

6.3.1.7.presēšana, ofsetpapīrs

1000 loksnes

1,93

0,41

2,34

6.3.1.8.1 locījums, krītpapīrs

1000 loksnes

2,23

0,47

2,70

6.3.1.9.2 locījumi, krītpapīrs

1000 loksnes

2,50

0,53

3,03

6.3.1.10.3 locījumi, krītpapīrs

1000 loksnes

3,68

0,77

4,45

6.3.1.11.4 locījumi, krītpapīrs

1000 loksnes

4,54

0,95

5,49

6.3.1.12.5 un 6 locījumi, krītpapīrs

1000 loksnes

6,68

1,40

8,08

6.3.1.13.1 locījums ar rokām, ofsetpapīrs

1000 loksnes

15,77

3,31

19,08

6.3.1.14.2, 3, 4 locījumi ar rokām, ofsetpapīrs

1000 loksnes

63,35

13,30

76,65

6.3.1.15.5, 6, 7 locījumi ar rokām, ofsetpapīrs

1000 loksnes

136,46

28,66

165,12

6.3.1.16.1 locījums ar rokām, krītpapīrs

1000 loksnes

23,41

4,92

28,33

6.3.1.17.2, 3, 4 locījumi ar rokām, krītpapīrs

1000 loksnes

99,02

20,79

119,81

6.3.1.18.5, 6, 7 locījumi ar rokām, krītpapīrs

1000 loksnes

198,04

41,59

239,63

6.3.2.salocīto burtnīcu komplektēšana:
6.3.2.1.1–10 salocītas burtnīcas

1000 gab.

33,28

6,99

40,27

6.3.2.2.11–20 salocītas burtnīcas

1000 gab.

77,56

16,29

93,85

6.3.2.3.21 un vairāk salocītu burtnīcu

1000 gab.

155,10

32,57

187,67

6.3.2.4.ielikšana vākos

1000 gab.

25,71

5,40

31,11

6.3.3.izdevuma brošēšana
6.3.3.1.formāta maiņa (papildus šūšanai minētajām cenām)

1 reize

12,78

2,68

15,46

6.3.3.2.šūšana ar pusautomātisko stieples šujmašīnu, izmantojot 1–2 pašuzlicējus

1000 eks.

9,79

2,06

11,85

6.3.3.3.šūšana ar pusautomātisko stieples šujmašīnu, izmantojot 3–4 pašuzlicējus

1000 eks.

18,23

3,83

22,06

6.3.3.4.šūšana ar pusautomātisko stieples šujmašīnu, izmantojot 5–6 pašuzlicējus

1000 eks.

30,44

6,39

36,83

6.3.3.5.šūšana ar pusautomātisko stieples šujmašīnu, burtnīcas uzliekot ar rokām

1000 eks.

39,42

8,28

47,70

6.3.3.6.šūšana ar pusautomātisko stieples šujmašīnu, sakomplektētas brošūras uzlikšana

1000 eks.

48,47

10,18

58,65

6.3.3.7.brošūras (A5 formāts) šūšana, izmantojot manuālo stieples šujmašīnu

1000 eks.

51,43

10,80

62,23

6.3.3.8.brošūras (A4 formāts) šūšana, izmantojot manuālo stieples šujmašīnu

1000 eks.

61,34

12,88

74,22

6.3.3.9.grāmatu, brošūru līmēšana, izmantojot līmēšanas pusautomātisko mašīnu, muguriņas biezums līdz 1 cm

1000 eks.

81,00

17,01

98,01

6.3.3.10.grāmatu, brošūru līmēšana, izmantojot līmēšanas pusautomātisko mašīnu, muguriņas biezums 1–1,5 cm

1000 eks.

89,83

18,86

108,69

6.3.3.11.grāmatu, brošūru līmēšana, izmantojot līmēšanas pusautomātisko mašīnu, muguriņas biezums vairāk par 1,5 cm

1000 eks.

101,71

21,36

123,07

6.3.4.gatavās produkcijas apgriešana:
6.3.4.1.ofsetpapīra apgriešana no 4 malām

1000 loksnes

4,28

0,90

5,18

6.3.4.2.ofsetpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 2 daļās

1000 loksnes

4,28

0,90

5,18

6.3.4.3.ofsetpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 4 daļās

1000 loksnes

4,38

0,92

5,30

6.3.4.4.ofsetpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 6–8 daļās

1000 loksnes

4,76

1,00

5,76

6.3.4.5.ofsetpapīra apgriešana no 4 malām un griešana vairāk nekā 8 daļās

1000 loksnes

5,22

1,10

6,32

6.3.4.6.krītpapīra apgriešana no 4 malām

1000 loksnes

4,47

0,94

5,41

6.3.4.7.krītpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 2 daļās

1000 loksnes

4,68

0,98

5,66

6.3.4.8.krītpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 4 daļās

1000 loksnes

4,93

1,04

5,97

6.3.4.9.krītpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 6–8 daļās

1000 loksnes

5,30

1,11

6,41

6.3.4.10.krītpapīra apgriešana no 4 malām un griešana vairāk nekā 8 daļās

1000 loksnes

5,78

1,21

6,99

6.3.4.11.apgriešana no 3 malām, izmantojot 3 nažu griežamo mašīnu

1000 eks.

5,30

1,11

6,41

6.3.4.12.apgriešana no 3 malām, izmantojot 1 naža griežamo mašīnu

1000 eks.

22,36

4,70

27,06

6.3.5.lokšņu laminēšana:
6.3.5.1.loksnes garums līdz 350 mm

1000 loksnes

30,64

6,43

37,07

6.3.5.2.loksnes garums līdz 600 mm

1000 loksnes

40,50

8,51

49,01

6.3.5.3.loksnes garums virs 600 mm

1000 loksnes

49,96

10,49

60,45

6.3.6.lokšņu rievošana:
6.3.6.1.izciršana, rievošana

1000 loksnes

34,88

7,32

42,20

6.3.6.2.rievošana ar pusautomātisko iekārtu, 1–3 rievas

1000 loksnes

21,92

4,60

26,52

6.3.6.3.rievošana ar pusautomātisko iekārtu, 4–6 rievas

1000 loksnes

43,97

9,23

53,20

6.4.Citi pakalpojumi:
6.4.1.mapju rievošana:
6.4.1.1.1–3 rievas

1000 eks.

14,21

2,98

17,19

6.4.1.2.4–6 rievas

1000 eks.

20,38

4,28

24,66

6.4.1.3.7–8 rievas

1000 eks.

31,94

6,71

38,65

6.4.2.aplokšņu izgatavošana:
6.4.2.1.C4 formāts

1000 eks.

124,43

26,13

150,56

6.4.2.2.C5 formāts

1000 eks.

106,35

22,33

128,68

6.4.2.3.C6 formāts

1000 eks.

76,62

16,09

92,71

6.4.3.kalendāru, brošūru, grāmatu caurumošana

1000 eks.

14,76

3,10

17,86

6.4.4.karstspiede (zelta, sudraba un citas krāsas):
6.4.4.1.izmantojot manuālo iekārtu

1000 loksnes

84,68

17,78

102,46

6.4.4.2.izmantojot pusautomātisko iekārtu

1000 loksnes

79,49

16,69

96,18

6.4.4.3.pierīkošana karstspiedei (papildus 6.4.4.1. un 6.4.4.2. apakšpunktam, ja pasūtījums mazāks par 1000 loksnēm)

1 forma

26,97

5,66

32,63

6.4.5.produkcijas saiņošana:
6.4.5.1.pakās

1000 gab.

4,22

0,89

5,11

6.4.5.2.uz paletes

1000 gab.

1,76

0,37

2,13

6.4.6.ražošanas tehniķa pakalpojums

1 stunda

15,34

3,22

18,56

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 421Pieņemts: 25.07.2017.Stājas spēkā: 01.08.2017.Zaudē spēku: 22.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 148, 27.07.2017. OP numurs: 2017/148.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
292468
{"selected":{"value":"25.08.2018","content":"<font class='s-1'>25.08.2018.-21.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.08.2018","iso_value":"2018\/08\/25","content":"<font class='s-1'>25.08.2018.-21.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2017","iso_value":"2017\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2017.-24.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.08.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)