Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) iesniedzējs — bērna vecāks vai aizbildnis, kura aprūpē ir bērns un kurš Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai ir iesniedzis iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu šā bērna uzturam, vai pilngadīga persona, kura Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai ir iesniegusi iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu savam uzturam un turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā;

2) parādnieks — vecāks, kuram ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu, tiesas nolēmumu vai notariālo aktu, kas ietver vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem un izpildāms tiesas spriedumu izpildes kārtībā (turpmāk — vienošanās par uzturlīdzekļiem), noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus bērna uzturam un kura vietā uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda;

3) uzturlīdzekļi — bērna ikmēneša uzturēšanas izdevumi, kurus nodrošināt bērnam ir katra vecāka pienākums neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un viņa mantas stāvokļa un kuru minimālo apmēru, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2020.)

2. pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt, lai tiktu īstenotas bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu un veicināta bērna izglītības iegūšana, izveidojot Uzturlīdzekļu garantiju fondu (turpmāk — Fonds) uzturlīdzekļu izmaksai šajā likumā noteiktajā apmērā, ja bērns iegūst izglītību Latvijas Republikā un viens vai abi bērna vecāki nenodrošina viņam uzturlīdzekļus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2020.)

3. pants. Fonds

(1) Fonds ir valsts budžetā paredzētais līdzekļu kopums. Ar Fonda līdzekļiem tiek nodrošināti bērni līdz pilngadības sasniegšanai, kā arī personas pēc pilngadības sasniegšanas, ja tās turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai, jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) vecāks nenodrošina bērnam uzturlīdzekļus vismaz šā likuma 13. panta 2.2 daļā noteiktajā apmērā un nepastāv kāds no šā likuma 11. panta piektajā daļā minētajiem apstākļiem;

2) parādnieks nepilda tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem un no zvērināta tiesu izpildītāja saņemtas ziņas, ka parādnieks nav paziņojumā par pienākumu izpildīt nolēmumu noteiktajā termiņā ieskaitījis zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā paziņojumā norādīto summu.

(2) Fonda līdzekļu turētājs ir Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk — Fonda administrācija). Fonda administrācija ir Tieslietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2020.)

4. pants. Fonda administrācijas uzdevumi

(1) Fonda administrācija veic šādus uzdevumus:

1) piesaista, uzkrāj un izmaksā Fonda līdzekļus atbilstoši šā likuma 3. panta pirmajā daļā norādītajiem mērķiem;

2) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimnieko Fonda līdzekļus, kā arī nodrošina to izlietojuma kontroli;

3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Fonda, un parādniekus, kā arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā izsniedz ziņas par minētajām personām.

(2) Padomes 2008. gada 18. decembra regulā (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (turpmāk — Padomes regula Nr. 4/2009) noteiktos centrālās iestādes pienākumus veic Fonda administrācija. Kārtību un apjomu, kādā Fonda administrācija Padomes regulā Nr. 4/2009 noteiktajos gadījumos sniedz personām juridisko palīdzību, īsteno šajā regulā centrālajai iestādei noteiktās tiesības un funkcijas, kā arī pilda šajā regulā noteiktos centrālās iestādes uzdevumus, nosaka Ministru kabinets.

(3) Hāgas 2007. gada 23. novembra Konvencijā par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu (turpmāk — Hāgas 2007. gada 23. novembra konvencija) noteiktos centrālās iestādes pienākumus veic Fonda administrācija. Kārtību un apjomu, kādā Fonda administrācija Hāgas 2007. gada 23. novembra konvencijā noteiktajos gadījumos sniedz personām juridisko palīdzību, īsteno šajā konvencijā centrālajai iestādei noteiktās tiesības un funkcijas, kā arī pilda šajā konvencijā noteiktos centrālās iestādes uzdevumus, nosaka Ministru kabinets.

5. pants. Fonda administrācijas tiesības un pienākumi

(1) Fonda administrācijai ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta;

2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus;

3) pieprasīt un bez maksas iegūt šā likuma mērķa īstenošanai nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, kā arī privātpersonām;

4) izsniegt ziņas no valsts informācijas sistēmas Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra kredītiestādēm, kredītiestāžu filiālēm, kredītinformācijas birojiem, kapitālsabiedrībām, kas sniedz kreditēšanas un finanšu līzinga pakalpojumus, apdrošināšanas sabiedrībām un elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem par parādnieku, ar kuru tie dibina vai groza līgumsaistības. Ministru kabinets nosaka kārtību un apjomu, kādā izsniedzamas ziņas par minētajām personām;

5) sadalīt termiņos šā panta otrās daļas 3. punktā paredzētajā gadījumā no iesniedzēja piedzenamās summas samaksu.

(2) Fonda administrācijai ir pienākums:

1) piedzīt no parādnieka uzturlīdzekļus, kurus parādniekam saskaņā ar Fonda administrācijas lēmumu ir pienākums maksāt bērna uzturam un kuri viņa vietā šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā izmaksāti no Fonda, kā arī par tiem aprēķinātos likumiskos procentus;

2) bez sevišķa tiesas lēmuma stāties piedzinēja vietā uzturlīdzekļu lietā daļā par šā likuma 12. pantā noteiktajā kārtībā izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka un saņemt no parādnieka likumiskos procentus par uzturlīdzekļu summām, kas izmaksātas no Fonda un nav piedzītas no parādnieka;

3) piedzīt no iesniedzēja nepamatoti izmaksātās uzturlīdzekļu summas un likumiskos procentus par tām;

4) Padomes regulā Nr. 4/2009 noteiktajā kārtībā un apjomā pārstāvēt tiesā un citās valsts un pašvaldību iestādēs personas, kurām saskaņā ar Padomes regulu Nr. 4/2009 ir tiesības uz juridisko palīdzību, tas ir, ārvalsts kreditorus lietās par pārrobežu uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai citām personām, ārvalsts prasītājus pārrobežu paternitātes noteikšanas lietās, ja prasība saskaņā ar Padomes regulu Nr. 4/2009 celta vienlaikus ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam, kā arī ārvalsts pieteikuma iesniedzējus lietās par ārvalsts tiesu vai kompetento iestāžu nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai citām personām atzīšanu vai izpildes pasludināšanu Padomes regulā Nr. 4/2009 paredzētajos gadījumos;

5) Hāgas 2007. gada 23. novembra konvencijā noteiktajā kārtībā un apjomā pārstāvēt tiesā un citās valsts un pašvaldību iestādēs personas, kurām saskaņā ar Hāgas 2007. gada 23. novembra konvenciju ir tiesības uz juridisko palīdzību, tas ir, ārvalsts kreditorus lietās par pārrobežu uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai citām personām, ārvalsts prasītājus pārrobežu paternitātes noteikšanas lietās, ja prasība saskaņā ar Hāgas 2007. gada 23. novembra konvenciju celta vienlaikus ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam, kā arī ārvalsts pieteikuma iesniedzējus lietās par ārvalsts tiesu vai kompetento iestāžu nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai citām personām atzīšanu vai izpildes pasludināšanu Hāgas 2007. gada 23. novembra konvencijā paredzētajos gadījumos.

5.1 pants. Ziņu iegūšana no kredītinformācijas birojiem

(1) Fonda administrācija no kredītinformācijas birojiem saņem ziņas par parādnieka maksājumu saistību apmēru pret citiem kreditoriem un šo saistību izpildes termiņiem.

(2) Ziņas par parādnieku no kredītinformācijas birojiem tiek iegūtas, lai izvērtētu, vai Fonda administrācijas noteiktie uzturlīdzekļu parāda atmaksas nosacījumi atbilst parādnieka mantiskajam stāvoklim un maksātspējai, kā arī konstatētu gadījumus, kad parādnieka papildu uzņemtās saistības var norādīt uz izvairīšanos no bērna uzturēšanas.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā no kredītinformācijas birojiem saņemtās ziņas par parādnieku tiek saņemtas, glabātas un aktualizētas Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā.

(19.10.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.11.2023.)

6. pants. Informācija par parādniekiem

(1) Informāciju par to, ka parādniekam ir parāds Fondam par viņa vietā izmaksātajiem uzturlīdzekļiem, Fonda administrācija sniedz fiziskajām personām, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv, ja:

1) Fonda administrācija ar parādnieku nav noslēgusi vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, vai parādnieks noslēgto vienošanos nepilda;

2) parādnieks nav persona ar invaliditāti vai persona, kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus gadījumā, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumā, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

(2) Informācija par to, ka parādniekam ir parāds Fondam par viņa vietā izmaksātajiem uzturlīdzekļiem, ir pieejama, lai veicinātu vecāku pienākuma pildīšanu — uzturlīdzekļu maksāšanu — un tādējādi nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā informācija par parādnieku tiek ievietota un dzēsta vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, un kārtību, kādā fiziskās personas var pieprasīt un saņemt informāciju par parādnieku.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2023. likumu, kas stājas spēkā 16.11.2023.)

7. pants. Parādnieka transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums

(1) Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrēto parādnieka transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums (turpmāk — transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums) tiek piemērots, lai aizsargātu bērna tiesības un veicinātu vecāku pienākuma pildīšanu — uzturlīdzekļu maksāšanu.

(2) Fonda administrācija var lemt par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, ja:

1) parādniekam ir parāds Fondam par viņa vietā izmaksātajiem uzturlīdzekļiem saskaņā ar šā likuma 11. pantu un parādnieks nav noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus;

2) parādnieks ir noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, bet noslēgto vienošanos nepilda;

3) parādniekam ir parāds Fondam par viņa vietā izmaksātajiem uzturlīdzekļiem saskaņā ar šā likuma 12. pantu un parādnieks nav veicis maksājumus trīs kalendāra mēnešus pēc kārtas uzturlīdzekļu parāda segšanai.

(3) Fonda administrācija, ņemot vērā šā panta otrajā, ceturtajā un piektajā daļā noteiktos kritērijus, parādniekam var piemērot visu vai tikai konkrētas kategorijas transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu.

(4) Fonda administrācija nepiemēro transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, ja:

1) parādnieks ir persona ar invaliditāti;

2) parādnieks ir persona, kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus gadījumā, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumā, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;

3) tas var radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm.

(5) Par apstākļiem, kuru dēļ transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums var radīt būtisku kaitējumu, var tikt atzīti šādi apstākļi:

1) transportlīdzekļu vadīšanas tiesības parādniekam nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanai;

2) parādnieka aprūpē ir bērns ar invaliditāti un nav iespējams izmantot citus transportlīdzekļus;

3) citi apstākļi, kuru dēļ transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums var radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm.

(6) Fonda administrācija pirms lēmuma pieņemšanas nosūta parādniekam lūgumu sniegt paskaidrojumu, kurā norādāmi apstākļi, kuru dēļ transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošana viņam varētu radīt būtisku kaitējumu paša parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm. Parādnieks paskaidrojumam pievieno pierādījumus, kas apliecina tajā minēto. Paskaidrojums sniedzams 20 dienu laikā no Fonda administrācijas lūguma paziņošanas dienas, un tā nesniegšana noteiktajā termiņā nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.

(7) Fonda administrācija pēc parādnieka lūguma saņemšanas vai pēc savas iniciatīvas lemj par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma atcelšanu, ja:

1) iestājies kāds no šā panta ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem, kas liedz parādniekam piemērot transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu;

2) iestājies kāds no šā panta piektajā daļā minētajiem apstākļiem, kuru dēļ transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums var radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai viņa aprūpē esoša cita bērna interesēm;

3) parādnieks ir noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par parāda maksāšanas grafiku un veicis trīs maksājumus pēc kārtas.

(8) Fonda administrācija 20 dienu laikā pēc lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzības termiņa beigām izdara transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā atzīmi par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.04.2019. un 19.10.2023. likumu, kas stājas spēkā 16.11.2023.)

7.1 pants. Parādnieka šaujamieroča atļaujas darbības apturēšana

(1) Medību, sporta, kolekcijas un pašaizsardzības šaujamieroča iegādāšanās, realizēšanas, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas darbības apturēšana (turpmāk — šaujamieroča atļaujas darbības apturēšana) parādniekam tiek piemērota, lai aizsargātu bērna tiesības un veicinātu vecāku pienākuma pildīšanu — uzturlīdzekļu maksāšanu.

(2) Fonda administrācija var lemt par šaujamieroča atļaujas darbības apturēšanu, ja:

1) parādniekam ir parāds Fondam par viņa vietā izmaksātajiem uzturlīdzekļiem saskaņā ar šā likuma 11. pantu un parādnieks nav noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus;

2) parādnieks ir noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, bet noslēgto vienošanos nepilda;

3) parādniekam ir parāds Fondam par viņa vietā izmaksātajiem uzturlīdzekļiem saskaņā ar šā likuma 12. pantu un parādnieks nav veicis maksājumus trīs kalendāra mēnešus pēc kārtas uzturlīdzekļu parāda segšanai.

(3) Fonda administrācija pirms lēmuma pieņemšanas nosūta parādniekam lūgumu sniegt paskaidrojumu, kurā norādāmi apstākļi, kuru dēļ šaujamieroča atļaujas darbības apturēšana varētu radīt būtisku kaitējumu parādnieka interesēm. Parādnieks paskaidrojumam pievieno pierādījumus, kas apliecina tajā minēto. Paskaidrojums sniedzams 20 dienu laikā no Fonda administrācijas lūguma paziņošanas dienas, un tā nesniegšana noteiktajā termiņā nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.

(4) Fonda administrācija pēc parādnieka lūguma saņemšanas vai pēc savas iniciatīvas var lemt par šaujamieroča atļaujas darbības atjaunošanu šādos gadījumos:

1) parādnieks ir noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par parāda maksāšanas grafiku un veicis trīs maksājumus pēc kārtas, ja uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda tiek veikta šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā;

2) no zvērināta tiesu izpildītāja saņemti trīs parādnieka maksājumi pēc kārtas parāda segšanai, ja uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda tiek veikta šā likuma 12. pantā noteiktajā kārtībā.

(5) Fonda administrācija lēmumu par šaujamieroča atļaujas darbības apturēšanu vai atjaunošanu nosūta parādniekam un Valsts policijai izpildei.

(03.04.2019. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2023. likumu, kas stājas spēkā 16.11.2023.)

7.2 pants. Aizliegums spēlēt azartspēles

(1) Lai aizsargātu bērna tiesības un veicinātu vecāku pienākuma pildīšanu — uzturlīdzekļu maksāšanu —, parādniekam ir aizliegts spēlēt azartspēles, interaktīvās azartspēles, kā arī piedalīties interaktīvajās izlozēs.

(2) Azartspēļu organizētājam ir pienākums nodrošināt, lai parādnieks neatrastos azartspēļu organizēšanas vietā un parādniekam tiktu liegta piekļuve interaktīvo azartspēļu tīmekļvietnei.

(3) Lai nodrošinātu šā panta otrajā daļā minētā pienākuma izpildi, azartspēļu organizētājs informāciju iegūst no Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra, izmantojot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas uzturētu autorizētu datu attēlošanas risinājumu. Fonds nodrošina datu nodošanu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīklu saskaņā ar valsts informācijas sistēmu savietotāja lietošanas kārtību.

(08.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2021. Sk. pārejas noteikumu 12. punktu)

7.3 pants. Aizliegums cedēt prasījumus

Lai aizsargātu bērna tiesības un veicinātu vecāku pienākuma pildīšanu — uzturlīdzekļu maksāšanu —, parādniekam ir aizliegts cedēt savus prasījumus.

(19.10.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.11.2023. Pants stājas spēkā 01.12.2023. Sk. pārejas noteikumu 14. punktu)

8. pants. Fonda līdzekļi

(1) Finanšu līdzekļi šā likuma 3. panta pirmajā daļā minēto mērķu sasniegšanai un Fonda administrācijai tiek paredzēti likumā par valsts budžetu kārtējam gadam kā atsevišķas programmas (apakšprogrammas).

(2) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) no parādnieka, bet šā likuma 5. panta otrās daļas 3. punktā paredzētajā gadījumā — no iesniedzēja piedzītie līdzekļi;

3) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finanšu palīdzība.

(3) Gada beigās šā panta otrās daļas 2. un 3. punktā minēto līdzekļu atlikums, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek Fondā un tiek izmantots nākamajā gadā.

(4) Fonda administrācijas līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finanšu palīdzība.

(5) Fonda un Fonda administrācijas līdzekļi glabājas Valsts kasē.

9. pants. Fonda administrācijas direktors

(1) Fonda administrāciju vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata tieslietu ministrs.

(2) Fonda administrācijas direktors:

1) vada un organizē Fonda administrācijas darbu un nodrošina Fonda administrācijas darbības nepārtrauktību, nosaka Fonda darbinieku kompetenci un atbildību;

2) izveido Fonda administrācijas struktūrvienības;

3) nosaka Fonda administrācijas darbinieku štatu sarakstu;

4) atbild par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidi un darbību;

5) pieņem lēmumus par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus un par izmaksas izbeigšanu, pieņem lēmumu par to, ka parādniekam noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus, un izdod izpildrīkojumu par parādnieka vietā izmaksāto uzturlīdzekļu un par tiem aprēķināto likumisko procentu piedziņu no parādnieka šā likuma 5. panta otrās daļas 1. punktā paredzētajā gadījumā; pieņem lēmumu un izdod izpildrīkojumu par nepamatoti no Fonda izmaksāto līdzekļu piedziņu no iesniedzēja šā likuma 5. panta otrās daļas 3. punktā paredzētajā gadījumā; pieņem lēmumu par to, ka šā likuma 5. panta otrās daļas 3. punktā paredzētajā gadījumā no iesniedzēja Fondam piedzenamās summas samaksa tiek sadalīta, kā arī pieņem un izdod citus normatīvajos aktos noteiktos lēmumus un izpildrīkojumus;

6) pieņem lēmumu atmaksāt Fondā nepareizi ieskaitītos līdzekļus;

7) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Fonda administrāciju;

8) atbild par Fonda administrācijas uzdevumu izpildi;

9) atbild par Fonda līdzekļu lietderīgu izmantošanu;

10) atbild par Fonda administrācijas darbības tiesiskumu;

11) nodrošina, lai tiek sagatavots un publicēts kārtējā gada publiskais pārskats par Fonda administrācijas darbību un pārskats par Fonda mērķa īstenošanu.

(3) Fonda administrācijas direktoram var būt vietnieks.

10. pants. Iesniedzēja tiesības saņemt uzturlīdzekļus

(1) Iesniedzējam ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus no Fonda, ja vienlaikus pastāv šādi apstākļi:

1) iesniedzējam un bērnam ir Latvijas Republikā piešķirts personas kods un deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā;

2) bērns ir iesniedzēja aprūpē, izņemot gadījumu, kad pilngadīga persona ir iesniegusi iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu savam uzturam;

3) pilngadīga persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai;

4) iestājies viens no šā likuma 3. panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.

(11) Iesniedzējam ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus no Fonda, nevērtējot šā panta pirmās daļas 2. punktā noteikto apstākli par bērna atrašanos iesniedzēja aprūpē, ja parādniekam pienākums maksāt iesniedzējam uzturlīdzekļus bērna uzturam ir noteikts ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem.

(2) Ja vecākam nav ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus bērna uzturam un iestājies šā likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktā minētais gadījums, uzturlīdzekļi no Fonda tiek izmaksāti saskaņā ar šā likuma 11. pantu.

(3) Ja iesniedzējam atteikta vai izbeigta uzturlīdzekļu izmaksa saskaņā ar šā likuma 11. pantu, strīds par uzturlīdzekļu piedziņu izšķirams tiesā.

(4) Ja ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem parādniekam ir noteikts pienākums maksāt iesniedzējam uzturlīdzekļus bērna uzturam un iestājies šā likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētais gadījums, uzturlīdzekļi no Fonda tiek izmaksāti saskaņā ar šā likuma 12. pantu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2023. likumu, kas stājas spēkā 16.11.2023.)

11. pants. Uzturlīdzekļu saņemšana administratīvā procesa ietvaros

(1) Ja vecākam nav ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus un vecāks nenodrošina bērnam uzturlīdzekļus vismaz šā likuma 13. panta 2.2 daļā noteiktajā apmērā, iesniedzējam ir tiesības iesniegt Fonda administrācijai iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu no Fonda.

(2) Fonda administrācija saskaņā ar šā panta pirmo daļu iesniegto iesniegumu izvērtē un 20 dienu laikā nosūta vecākam, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, lūgumu sniegt paskaidrojumu, kurā norādāmi apstākļi, kas saskaņā ar šā panta piekto daļu var būt šķērslis uzturlīdzekļu izmaksai no Fonda. Paskaidrojumam pievieno pierādījumus, kas apliecina tajā minēto. Paskaidrojums sniedzams 20 dienu laikā no Fonda administrācijas lūguma paziņošanas dienas, un tā nesniegšana noteiktajā termiņā nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.

(3) Fonda administrācija 20 dienu laikā pēc tam, kad izskatījusi iesniedzēja iesniegumu un izvērtējusi tā vecāka paskaidrojumu, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, vai pēc paskaidrojuma sniegšanai noteiktā termiņa beigām lemj par uzturlīdzekļu izmaksu no Fonda. Ja šo termiņu nav iespējams ievērot sakarā ar to, ka nepieciešama papildu informācija, Fonda administrācija var pieņemt lēmumu pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesniedzēja iesnieguma saņemšanas dienas. Šādā gadījumā lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu vai par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus pieņem 20 dienu laikā no dienas, kad iesniegti visi pieprasītie dokumenti, bet ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

(4) Ja ir norādīta parādnieka uzturēšanās adrese ārvalstī, Fonda administrācija lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu vai par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus pieņem 20 dienu laikā no dienas, kad saņemti visi pieprasītie dokumenti vai beidzies to iesniegšanas termiņš, bet ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

(41) Ja parādnieks nav deklarējis savu dzīvesvietu, lūgums sniegt paskaidrojumu netiek sūtīts un paziņojumu par uzturlīdzekļu izmaksas uzsākšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(5) Fonda administrācija atsaka uzturlīdzekļu izmaksu no Fonda, ja konstatēts kāds no šādiem apstākļiem:

1) vecāks, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, īsteno bērna aprūpi Civillikuma 177. panta ceturtās daļas un 178. panta otrās daļas izpratnē;

2) persona, no kuras iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, nav bērna vecāks;

3) ir spēkā tiesas nolēmums vai vienošanās par uzturlīdzekļiem bērna uzturam;

4) pastāv šā likuma 14. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9.1, 10., 12., 14. un 15. punktā minētie apstākļi, kas ietekmē iesniedzēja tiesības saņemt uzturlīdzekļus no Fonda;

5) pastāv strīds par uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu.

(6) Ja vecāks, kuram ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus, pierādījis, ka veicis uzturlīdzekļu maksājumu par kārtējo mēnesi bērna uzturam vismaz tādā apmērā, kāds par attiecīgo bērnu tiktu izmaksāts no Fonda, Fonda administrācija pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu uz četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja parādnieks iesniedzis pierādījumus, ka četru mēnešu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums par uzturlīdzekļu izmaksu, viņš nodrošinājis maksājumus vismaz par trim secīgiem mēnešiem, Fonda administrācija pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus.

(7) Fonda administrācija, pieņemot lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu no Fonda, vienlaikus:

1) uzliek par pienākumu parādniekam veikt uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus Fondā;

2) brīdina parādnieku par administratīvā akta piespiedu izpildi;

3) informē parādnieku par iespēju noslēgt ar Fonda administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un par tiem aprēķināto likumisko procentu maksājumus Fonda administrācijai.

(8) Ja parādnieks lēmumu nepilda labprātīgi vai nav noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un par tiem aprēķināto likumisko procentu maksājumus Fonda administrācijai, Fonda administrācija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā sagatavo izpildrīkojumu un iesniedz to izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.04.2019., 14.11.2019. un 19.10.2023. likumu, kas stājas spēkā 16.11.2023.)

12. pants. Uzturlīdzekļu saņemšana ar tiesas spriedumu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem

(1) Ja ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem parādniekam ir noteikts pienākums maksāt iesniedzējam uzturlīdzekļus bērna uzturam un iestājies šā likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētais gadījums, Fonda administrācija, pamatojoties uz iesniedzēja iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, izmaksā iesniedzējam uzturlīdzekļus bērna uzturam no Fonda līdzekļiem.

(2) Fonda administrācija pieņem lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu arī tādā gadījumā, ja no zvērināta tiesu izpildītāja nav saņemtas ziņas, ka parādnieks nav paziņojumā par pienākumu izpildīt nolēmumu noteiktajā termiņā ieskaitījis zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā paziņojumā norādīto summu, bet parādniekam Latvijas Republikā nav deklarētas dzīvesvietas, mantas vai darbavietas vai parādniekam ir pasludināts maksātnespējas process un tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem nav iespējams iesniegt izpildei Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Fonda administrācija septiņu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu, paziņo parādniekam par lēmuma pieņemšanu. Parādniekam no dienas, kad uzsākta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, ir pienākums veikt uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus Fondam tā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu. Ja izpildu lieta nav ievesta un uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda tiek veikta, piemērojot šā panta otro daļu, parādniekam ir pienākums veikt uzturlīdzekļu maksājumus Fonda administrācijai.

(4) Ja parādnieks nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumu par uzturlīdzekļu izmaksas uzsākšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(5) Fonda administrācija par uzturlīdzekļu izmaksāšanu vai izmaksas izbeigšanu paziņo zvērinātam tiesu izpildītājam, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu, un kļūst par piedzinēju uzturlīdzekļu piedziņas lietā iesniedzējam izmaksāto summu un likumisko procentu (5. panta otrās daļas 2. punkts) apmērā.

(6) Zvērinātam tiesu izpildītājam ir pienākums paziņot Fonda administrācijai par piedzītajiem uzturlīdzekļiem, ja tie sasniedz šā likuma 13. panta 2.2 daļā noteikto apmēru.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.04.2019. un 14.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2020.)

13. pants. Uzturlīdzekļu apmērs, izmaksas kārtība un ilgums

(1) Iesnieguma par uzturlīdzekļu izmaksu paraugu un iesniegumam pievienojamos dokumentus, kā arī kārtību, kādā Fonda administrācija izskata iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu, nosaka Ministru kabinets.

(2) Iesniedzējam izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, skaitot no dienas, kad iesniegums iesniegts Fonda administrācijai, izņemot šā likuma 14. panta otrajā daļā minēto gadījumu.

(21) Uzturlīdzekļus no Fonda neizmaksā par periodu, kurā iesniedzējs ir saņēmis uzturlīdzekļus vismaz tādā apmērā, kāds tiktu izmaksāts no Fonda.

(22) No Fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru nosaka Ministru kabinets. Ministru kabinets ne retāk kā reizi trijos gados pārskata no Fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru, ievērojot valsts budžeta iespējas.

(23) Fonda administrācijas izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs nepārsniedz apmēru, kādu paredz tiesas nolēmums vai vienošanās par uzturlīdzekļiem.

(3) Pilngadīgai personai, kura iegūst pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību, uzturlīdzekļi no Fonda tiek izmaksāti līdz izglītības iegūšanas brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai.

(31) Pilngadīgai personai uzturlīdzekļus no Fonda neizmaksā par periodu, kurā tā gūst ienākumus vismaz Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā.

(4) Ja iesniedzējs Fonda administrācijai nav iesniedzis informāciju par savu kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā, kurā veicami uzturlīdzekļu maksājumi, vai sniegtā informācija nav precīza, iesniedzējam tiek izmaksāti aprēķinātie, bet neizmaksātie uzturlīdzekļi pēc tam, kad Fonda administrācija saņēmusi iesniegumu par iesniedzēja kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā, par periodu, kas nepārsniedz trīs mēnešus pirms attiecīgā iesnieguma saņemšanas. Ja Fonda administrācija pieņēmusi lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu, iesniegums par iesniedzēja kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā iesniedzams ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu. Šādā gadījumā iesniedzējam tiek izmaksāti aprēķinātie, bet neizmaksātie uzturlīdzekļi par pēdējiem trim mēnešiem pirms dienas, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar šā likuma 17. pantu ir pieņemts lēmums par pārmaksāto vai nepamatoti izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.11.2017., 03.04.2019., 14.11.2019. un 19.10.2023. likumu, kas stājas spēkā 16.11.2023.)

14. pants. Uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšana

(1) Fonda administrācija izbeidz uzturlīdzekļu izmaksu, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) persona pēc pilngadības sasniegšanas nav uzsākusi vai ir pārtraukusi iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā;

2) bērns sasniedzis 21 gada vecumu;

3) (izslēgts ar 03.04.2019. likumu);

4) bērns stājies laulībā;

5) bērns miris;

6) parādnieks miris;

7) iesniedzējs miris;

8) iesniedzējs atteicies saņemt uzturlīdzekļus no Fonda, iesniedzot Fonda administrācijai attiecīgu iesniegumu;

9) iesniedzējam pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;

91) bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu iesniedzējam;

10) aizbildnis, kuram tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no Fonda, beidzis pildīt aizbildņa pienākumus;

11) iesniedzējs, kuram uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no Fonda šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā, neaprūpē bērnu;

12) iesniedzējam vai bērnam nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā;

13) parādniekam ir Latvijas Republikā deklarēta dzīvesvieta, manta vai darbavieta vai ar tiesas nolēmumu ir izbeigts parādnieka maksātnespējas process, ja uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda veikta, piemērojot šā likuma 12. panta otro daļu;

14) spēkā stājies tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu vai noslēgta vienošanās par uzturlīdzekļiem bērna uzturam, ja uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda tika veikta šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā;

15) zudis tiesiskais pamats uzturlīdzekļu izmaksai;

16) pilnībā segts parāds Fondam;

17) radies strīds par uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu, ja uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no Fonda šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja iesniedzējs triju mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu, ir iesniedzis Fonda administrācijai šā likuma 12. pantā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un Fonda administrācija, izvērtējusi iesniedzēja tiesības saņemt uzturlīdzekļus no Fonda, pieņem lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu, tad iesniedzējam atbilstoši šim lēmumam izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, skaitot no dienas, kad uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda tika izbeigta, jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) tiesas nolēmums, uz kura pamata tika veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, ir zaudējis spēku sakarā ar to, ka spēkā stājies jauns tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu bērna uzturam;

2) vienošanās par uzturlīdzekļiem, uz kuras pamata tika veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, ir izbeigta sakarā ar jaunu tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem bērna uzturam;

3) vienošanās par uzturlīdzekļiem ir grozīta;

4) uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda veikta šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā un spēkā stājies tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu vai noslēgta vienošanās par uzturlīdzekļiem.

(21) Ja uzturlīdzekļu izmaksa izbeigta saskaņā ar šā panta pirmās daļas 13. punktu un iesniedzējs triju mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu, ir iesniedzis Fonda administrācijai iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu un tam pievienotos dokumentus, izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, skaitot no dienas, kad uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda tika izbeigta.

(3) Iestājoties šā panta pirmās daļas 7. punktā minētajam apstāklim, līdz iesniedzēja nāves dienai aprēķinātās un vēl neizmaksātās uzturlīdzekļu summas triju mēnešu laikā no šā apstākļa iestāšanās dienas ir tiesīgs pieprasīt un saņemt sakarā ar iesniedzēja nāvi ieceltais bērna aizbildnis. Attiecīgā bāriņtiesa pēc Fonda administrācijas lūguma ne vēlāk kā divu darba dienu laikā sniedz informāciju par to, vai attiecīgā persona ir sakarā ar iesniedzēja nāvi ieceltais bērna aizbildnis.

(4) Ja uzturlīdzekļu izmaksa izbeigta, pamatojoties uz šā panta pirmās daļas 1., 8., 9., 9.1, 10., 11., 12. vai 15. punktā minēto apstākli un tas vairs nepastāv, iesniedzējam ir tiesības no jauna iesniegt Fonda administrācijai iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu šā likuma 11. vai 12. pantā noteiktajā kārtībā.

(5) Ja iestājies šā panta pirmās daļas 9., 9.1 vai 10. punktā minētais apstāklis, attiecīgā bāriņtiesa par to paziņo Fonda administrācijai.

(6) Ja iestājies šā panta pirmās daļas 14. punktā minētais apstāklis, Fonda administrācija informē iesniedzēju par tiesībām tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem iesniegt izpildei Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, bet šā likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajā gadījumā iesniedzējam ir tiesības iesniegt Fonda administrācijai šā likuma 12. pantā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.04.2019.,08.04.2021. un 19.10.2023. likumu, kas stājas spēkā 16.11.2023. Pirmās daļas 9.1 punkts stājas spēkā 01.12.2023. Sk. pārejas noteikumu 15. punktu)

15. pants. Nepamatoti izmaksāto uzturlīdzekļu atmaksa

(1) Ja konstatēts, ka uzturlīdzekļi iesniedzējam izmaksāti nepamatoti, Fonda administrācija pieņem lēmumu par izmaksāto uzturlīdzekļu un likumisko procentu par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām piedziņu un paziņo to iesniedzējam.

(2) Iesniedzējam ir pienākums šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu izpildīt 30 dienu laikā no tā paziņošanas dienas.

(3) Iesniedzējs var lūgt Fonda administrāciju noslēgt vienošanos par nepamatoti izmaksāto uzturlīdzekļu un par tiem aprēķināto likumisko procentu summas samaksas sadalīšanu termiņos, iesniedzot attiecīgu iesniegumu.

(4) (Izslēgta ar 19.10.2023. likumu)

(5) (Izslēgta ar 19.10.2023. likumu)

(6) Ja iesniedzējs šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu noteiktajā termiņā neizpilda labprātīgi vai nav noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par nepamatoti izmaksāto uzturlīdzekļu un par tiem aprēķināto likumisko procentu summas samaksas sadalīšanu termiņos, Fonda administrācija sagatavo un iesniedz izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izdotu izpildrīkojumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2023. likumu, kas stājas spēkā 16.11.2023.)

16. pants. Fonda administrācijas direktora lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(1) Fonda administrācijas direktora lēmumi ir apstrīdami Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu Tieslietu ministrijas valsts sekretāram. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Tiesas nolēmums par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu vai par atteikumu atcelt transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, kā arī tiesas nolēmums par šaujamieroča atļaujas darbības apturēšanu nav pārsūdzams.

(2) Iesnieguma iesniegšana Tieslietu ministrijas valsts sekretāram vai pieteikuma iesniegšana tiesai neaptur Fonda administrācijas direktora lēmuma darbību, izņemot gadījumu, kad:

1) tā tiek apturēta ar iesnieguma vai pieteikuma izskatītāja rakstveida lēmumu;

2) Fonda administrācijas direktors pieņēmis lēmumu par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu;

3) Fonda administrācijas direktors pieņēmis lēmumu par šaujamieroča atļaujas darbības apturēšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2023. likumu, kas stājas spēkā 16.11.2023.)

17. pants. Iesniedzēja pienākumi

(1) Iesniedzējam ir pienākums informēt Fonda administrāciju par apstākļiem, kas ietekmē viņa tiesības saņemt uzturlīdzekļus, ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas, iesniedzot Fonda administrācijai attiecīgu iesniegumu, ja:

1) bērns neatrodas iesniedzēja aprūpē, izņemot gadījumu, kad iesniegumu ir iesniegusi pilngadīga persona par uzturlīdzekļu izmaksu savam uzturam;

2) pilngadīga persona neturpina iegūt izglītību Latvijas Republikā;

3) iesniedzējam vai bērnam nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā;

4) iesniedzējs ir saņēmis uzturlīdzekļus, tostarp ja uzturlīdzekļu maksājumi veikti ar trešās personas starpniecību (izņemot zvērinātu tiesu izpildītāju), iesniegumā norādot saņemto uzturlīdzekļu apmēru un datumu, kad uzturlīdzekļi saņemti;

5) uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda veikta šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā un parādnieks īsteno bērna aprūpi Civillikuma 177. panta ceturtās daļas un 178. panta otrās daļas izpratnē;

6) bērns stājies laulībā;

7) uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda veikta šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā un spēkā stājies tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu vai noslēgta vienošanās par uzturlīdzekļiem;

8) tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, ir zaudējis spēku vai arī spēkā stājies jauns tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu bērna uzturam;

9) vienošanās par uzturlīdzekļiem ir izbeigta vai grozīta;

10) persona, kuras vietā iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus no Fonda, nav bērna vecāks;

11) iestājušies citi apstākļi, kas ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

(2) Iesniedzējam ir pienākums atmaksāt Fondam no Fonda izmaksātos uzturlīdzekļus un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām:

1) ja iesniedzējs sniedzis apzināti nepatiesas ziņas (lai saņemtu uzturlīdzekļus);

2) ja iesniedzējs šajā likumā noteiktajā termiņā nav paziņojis par apstākļiem, kas ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus;

3) kas izmaksātas pēc to apstākļu iestāšanās, kuri ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.04.2019. un 19.10.2023. likumu, kas stājas spēkā 16.11.2023.)

18. pants. Parādnieka pienākums atmaksāt uzturlīdzekļus

(1) Parādniekam ir pienākums atmaksāt Fondam šā likuma 11. un 12. pantā noteiktajā kārtībā izmaksātos uzturlīdzekļus un likumiskos procentus par tiem.

(2) Likumisko procentu pieaugums tiek apturēts mēnesī, kad Fonda administrācija saņēmusi parādnieka iesniegumu ar lūgumu noslēgt vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, ar nosacījumu, ka minētā vienošanās tiek parakstīta, parādnieks noslēgto vienošanos pilda un lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu nav nodots piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

(21) (Daļa stājas spēkā 01.01.2029. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.01.2029. Sk. pārejas noteikumu 17. punktu)

(3) Fonda administrācijas prasījumam par izmaksāto uzturlīdzekļu un par tiem aprēķināto likumisko procentu piedziņu no parādnieka nav noilguma.

19. pants. Parādnieka izvairīšanās no uzturlīdzekļu nodrošināšanas

Ja parādnieks nepilda bērna uzturēšanas pienākumu, kas viņam uzlikts ar tiesas vai Fonda administrācijas lēmumu, atzīstams, ka parādnieks izvairās no bērna uzturēšanas, izņemot gadījumus, kad:

1) parādniekam nav mantas vai ienākumu, uz kuriem vērst piedziņu, un parādnieks ir reģistrējies kā bezdarbnieks Nodarbinātības valsts aģentūrā;

2) parādnieks ir persona ar I vai II grupas invaliditāti un parādniekam nav mantas vai ienākumu, izņemot invaliditātes pensiju;

3) parādnieks ir nonācis valsts apgādībā vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā vai daļēji finansē no valsts vai pašvaldības budžeta;

4) parādnieks un Fonda administrācija ir noslēguši vienošanos par kārtību, kādā parādnieks veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, un parādnieks noslēgto vienošanos pilda.

(03.04.2019. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2020.)

20. pants. Iesniegumu iesniegšana, izmantojot tiešsaistes formas

Šajā likumā noteiktajā kārtībā tiek izskatīti elektroniskie iesniegumi, ja tie iesniegti un personas identitāte pārbaudīta, izmantojot tiešsaistes formas, kas pieejamas valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

(08.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2021.)

21. pants. Uzturlīdzekļu parāda nodošana piedziņai ārpustiesas parāda atguvējam

(Zaudējis spēku ar 01.09.2022. Sk. pārejas noteikumu 13. punktu)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 14. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2011, 95. nr.; 2012, 6., 190. nr.; 2013, 188., 232. nr.; 2014, 228. nr.).

2. Šā likuma 10. panta pirmās daļas 3. punktu, 13. panta trešo daļu, 14. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu un 3. panta pirmās daļas noteikumu, kas paredz nodrošināt ar uzturlīdzekļiem pilngadīgu personu, kura iegūst izglītību Latvijas Republikā, piemēro no 2017. gada 1. septembra. Līdz 2017. gada 31. augustam uzturlīdzekļi no Fonda tiek izmaksāti ne ilgāk kā līdz dienai, kad bērns sasniedz pilngadību.

3. Šā likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkts, 5. panta otrās daļas 1. punkts, 6. panta pirmās daļas 1. punkts, 10. panta otrā un trešā daļa, 11. pants, 14. panta pirmās daļas 14. punkts un sestā daļa, 17. panta pirmās daļas 5. un 7. punkts, 18. panta otrā daļa, kas paredz uzturlīdzekļu saņemšanu administratīvā procesa ietvaros, stājas spēkā 2017.gada 1.aprīlī.

4. Uzturlīdzekļu izmaksas lietās, kurās līdz 2017. gada 31. janvārim iesniedzējs Fonda administrācijai nav iesniedzis informāciju par savu kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā vai kurās sniegtā informācija nav precīza, aprēķinātie, bet neizmaksātie uzturlīdzekļi iesniedzējam tiek izmaksāti pilnā apmērā tādā gadījumā, ja līdz 2017. gada 30. aprīlim iesniedzējs Fonda administrācijai iesniedzis iesniegumu par savu kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā.

5. Ministru kabinets līdz 2017. gada 31. janvārim izdod šā likuma 6. panta trešajā daļā paredzētos Ministru kabineta noteikumus un līdz 2017. gada 31. martam — šā likuma 4. panta pirmās daļas 3. punktā, otrajā un trešajā daļā, 5. panta pirmās daļas 4. punktā un 13. panta pirmajā daļā paredzētos Ministru kabineta noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 31. martam piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2011. gada 19. jūlija noteikumi Nr. 571 "Kārtība, kādā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija īsteno centrālās iestādes funkcijas pārrobežu uzturlīdzekļu lietās";

2) Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumi Nr. 71 "Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu".

6. Šā likuma 7. pants, kā arī 16. panta pirmās daļas trešais teikums un otrās daļas 2. punkts stājas spēkā 2017. gada 1. aprīlī.

7. Fonda administrācijas direktors līdz 2017. gada 31. decembrim pieņem lēmumu par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu tām personām, kuras parādnieka statusu ieguvušas līdz 2017. gada 31. martam, un vispirms attiecībā uz tām personām, kuru uzkrātā uzturlīdzekļu parāda apmērs ir lielāks nekā citiem parādniekiem.

8. Laika periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim uzturlīdzekļus no Fonda līdzekļiem izmaksā šādā apmērā: par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai — 23 procentu apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, par katru bērnu no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam un par katru pilngadīgu personu no 18 gadiem līdz 21 gada vecumam — 27,5 procentu apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā vai vienošanās par uzturlīdzekļiem noteikto.

(22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.12.2017.)

9. Laika periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim uzturlīdzekļus no Fonda līdzekļiem izmaksā šādā apmērā: par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai — 24 procentu apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, par katru bērnu no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam un par katru pilngadīgu personu no 18 gadiem līdz 21 gada vecumam — 28,5 procentu apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā vai vienošanās par uzturlīdzekļiem noteikto.

(22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.12.2017.)

10. Laika periodā no 2019. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. jūnijam Fonda administrācija labprātīgi veiktos parādnieka maksājumus Fondā, kā arī piespiedu izpildes procesā iegūtos līdzekļus novirza uzturlīdzekļu pamatparāda segšanai un dzēš likumiskos procentus, kas aprēķināti par šā likuma 11. un 12. pantā noteiktajā kārtībā izmaksāto uzturlīdzekļu parādu, ja minētajā termiņā pamatparāds ir segts pilnā apmērā. Likumiskie procenti turpina pieaugt līdz pamatparāda segšanai pilnā apmērā, izņemot šā likuma 18. panta otrajā daļā minēto gadījumu.

(03.04.2019. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.04.2021. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2021.)

11. Šā likuma 13. panta 3.1 daļa stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

(03.04.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.04.2019.)

12. Šā likuma 7.2 pants, kas paredz parādniekam aizliegumu spēlēt azartspēles, interaktīvās azartspēles, kā arī piedalīties interaktīvajās izlozēs, stājas spēkā 2021. gada 1. maijā.

(08.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2021.)

13. Šā likuma 21. pants stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī un ir spēkā līdz 2022. gada 31. augustam. Saskaņā ar šā likuma 21. pantu uzsāktās parādu ārpustiesas atgūšanas lietas pabeidz saskaņā ar minētajā pantā noteikto regulējumu. Parāda atgūšanas procesu veic ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. augustam, ja parāda atgūšanas procesa laikā tiek saņemtas iemaksas, vai ne ilgāk par sešiem mēnešiem, ja no dienas, kad no Fonda administrācijas saņemta parāda atgūšanas procesam nepieciešamā informācija, vai no pēdējā veiktā maksājuma dienas parādnieks nav veicis nevienu maksājumu parādu piedzinējam.

(08.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2021.)

14. Šā likuma 7.3 pants, kas paredz parādniekam aizliegumu cedēt prasījumus, stājas spēkā 2023. gada 1. decembrī.

(19.10.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.11.2023.)

15. Šā likuma 14. panta pirmās daļas 9.1 punkts, kas paredz izbeigt uzturlīdzekļu izmaksu no Fonda, ja bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu iesniedzējam, stājas spēkā 2023. gada 1. decembrī. Lietās, kurās uzturlīdzekļu izmaksa uzsākta līdz šā likuma 14. panta pirmās daļas 9.1 punkta spēkā stāšanās dienai, Fonda administrācija pieņem lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu ar nākamo dienu pēc perioda, par kuru jau ir veikta izmaksa no Fonda.

(19.10.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.11.2023.)

16. Ministru kabinets līdz 2024. gada 31. janvārim izdod šā likuma 5.1 panta trešajā daļā minētos noteikumus.

(19.10.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.11.2023.)

17. Šā likuma 18. panta 2.1 daļa, kas paredz dzēst likumiskos procentus, ja pamatparāds ir segts pilnā apmērā četru gadu laikā no pirmā maksājuma, stājas spēkā 2029. gada 1. janvārī. Laika periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim Fonda administrācija labprātīgi veiktos parādnieka maksājumus Fondā, kā arī piespiedu izpildes procesā iegūtos līdzekļus novirza uzturlīdzekļu pamatparāda segšanai attiecīgajā uzturlīdzekļu lietā par šā likuma 11. un 12. pantā noteiktajā kārtībā izmaksātajiem uzturlīdzekļiem un vienlaikus iemaksāto līdzekļu apmērā dzēš likumisko procentu parādu. Likumisko procentu pieaugums laika periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim tiek apturēts. Ja minētajā termiņā pamatparāds ir segts pilnā apmērā, Fonda administrācija dzēš likumiskos procentus. Uzturlīdzekļu lietās, kurās pirmais maksājums ir veikts līdz 2028. gada 31. decembrim, šā likuma 18. panta 2.1 daļā noteikto četru gadu termiņu skaita no pirmā maksājuma, kas attiecīgajā uzturlīdzekļu lietā ir veikts no 2029. gada 1. janvāra.

(19.10.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.11.2023. 18. panta 2.1 daļa iekļauta likuma redakcijā uz 01.01.2029.)

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. februārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 1. decembrī.
Valsts prezidents R.Vējonis
Rīgā 2016. gada 21. decembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.12.2016.Stājas spēkā: 01.02.2017.Tēma: Sociālā aizsardzība; Bērnu un ģimenes tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 249, 21.12.2016. OP numurs: 2016/249.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
287534
{"selected":{"value":"01.12.2023","content":"<font class='s-1'>01.12.2023.-31.12.2028.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2029","iso_value":"2029\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2029.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.12.2023","iso_value":"2023\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2023.-31.12.2028.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.11.2023","iso_value":"2023\/11\/16","content":"<font class='s-1'>16.11.2023.-30.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2022","iso_value":"2022\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-15.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2021","iso_value":"2021\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-31.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.05.2021","iso_value":"2021\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2021.-31.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-03.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2019","iso_value":"2019\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.04.2019","iso_value":"2019\/04\/26","content":"<font class='s-1'>26.04.2019.-30.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2017","iso_value":"2017\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2017.-25.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2017","iso_value":"2017\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2017.-19.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.12.2023
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"