Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 469

Rīgā 2016. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 2. §)
Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.2. pasākumu "Mezanīna aizdevumi" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. pasākuma ietvaros atbalstāmās darbības.

2. Pasākuma mērķis ir sekmēt komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību (turpmāk – saimnieciskās darbības veicēji) attīstību un konkurētspēju, sniedzot finansējumu mezanīna aizdevumu (turpmāk – paralēlais aizdevums) veidā dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai.

3. Šo noteikumu izpratnē paralēlais aizdevums ir ilgtermiņa investīciju aizdevums ar paaugstinātu kredīta risku.

4. Paralēlais aizdevums saimnieciskās darbības veicējam tiek sniegts kopā ar tādas kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības (turpmāk – kredītiestāde) finansējumu, kura reģistrēta Latvijā un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 461 redakcijā)

5. Paralēlais aizdevums ir subordinēts attiecībā pret kredītiestādes sniegto ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu un ir pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā kredītiestādes sniegtais ilgtermiņa kredīts vai finanšu līzings.

6. Paralēlos aizdevumus izsniedz akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība Altum).

7. Paralēlo aizdevumu izsniegšanas kārtību atbilstoši šo noteikumu III nodaļai nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību Altum, saimnieciskās darbības veicēju un kredītiestādi.

8. Pasākuma ietvaros un papildus pieejamais finansējums ir 32 980 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 7 000 000 euro, darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitātē "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" (turpmāk – 2.2.1.4.1. apakšaktivitāte) gūto atmaksu publiskā finansējuma daļa 5 000 000 euro apmērā, sabiedrības Altum finansējums 20 000 000 euro, 2004.–2006. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda 2.4.1. nacionālās programmas "Aizdevumi (t. sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai" (turpmāk – 2.4.1. aktivitāte) atmaksu publiskā finansējuma daļa 400 000 euro Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas (turpmāk – Mikrokreditēšanas programma) atmaksu publiskais finansējums (turpmāk – Mikrokreditēšanas programmas atmaksu publiskais finansējums) 580 000 euro:

8.1. pasākuma ietvaros paralēlajiem aizdevumiem pieejamais finansējums ir 15 000 000 euro, ko veido ERAF finansējums 5 800 000 euro un sabiedrības Altum finansējums 9 200 000 euro;

8.2. sabiedrības Altum pārvaldības izmaksas pasākuma ietvaros – ERAF finansējums 1 200 000 euro apmērā;

8.3. finansējums paralēlajiem aizdevumiem lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem ir 5 980 000 euro, tai skaitā sabiedrības Altum finansējums 5 000 000 euro apmērā, 2.4.1. aktivitātes atmaksu publiskā finansējuma daļa 400 000 euro un aizdevumu fonda atmaksu publiskais finansējums 580 000 euro;

8.4. papildus ir pieejams finansējums paralēlajiem aizdevumiem 10 000 000 euro apmērā, kas sastāv no 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes gūto atmaksu publiskās finansējuma daļas 4 200 000 euro apmērā un sabiedrības Altum finansējuma 5 800 000 euro;

8.5. sabiedrības Altum pārvaldības izmaksas šo noteikumu 8.4. apakšpunktā minētajai darbībai – 800 000 euro no 2.2.1.4.1. apakšaktivitātē gūto atmaksu publiskās finansējuma daļas.

(Grozīts ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 461)

9. Sabiedrībai Altum ir pieejams finansējums pārvaldības izmaksu segšanai līdz 2 000 000 euro:

9.1. paralēlajiem aizdevumiem, kas tiek finansēti no šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētā finansējuma:

9.1.1. atbilstības periodā – ERAF finansējums saskaņā ar šo noteikumu 8.2. apakšpunktu, ievērojot Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – Regula Nr. 480/2014), 13. panta 2. un 3. punktā noteikto;

9.1.2. pēc atbilstības perioda – šā pasākuma atmaksātais publiskais finansējums līdz 1,5 % apmērā no kopējās izsniegto aizdevumu summas atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu"" (turpmāk – noteikumi Nr. 118) 22. punktam;

9.2. paralēlajiem aizdevumiem, kas tiek finansēti no šo noteikumu 8.4. apakšpunktā minētā finansējuma:

9.2.1. līdz 2023. gada 31. decembrim – saskaņā ar šo noteikumu 8.5. apakšpunktu atbilstoši noteikumu Nr. 118 22. punktam;

9.2.2. sākot ar 2024. gada 1. janvāri – šā pasākuma atmaksātais publiskais finansējums līdz 1,5 % apmērā no kopējās izsniegto aizdevumu summas atbilstoši noteikumu Nr. 118 22. punktam.

10. Šo noteikumu 8. punktā minēto sabiedrības Altum finansējumu veido valsts aizdevums, ko sabiedrība Altum piesaista saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību, ievērojot šādus izsniegšanas nosacījumus:

10.1. valsts aizdevuma izmantošanas mērķis ir paralēlo aizdevumu sniegšana šajos noteikumos minētajiem mērķiem;

10.2. valsts aizdevuma summa ir 20 000 000 euro;

10.3. valsts aizdevumu piešķir kredītlīnijas veidā;

10.4. valsts aizdevumam netiek piemērota riska procentu likme;

10.5. valsts aizdevuma nodrošinājums ir komercķīla uz sabiedrības Altum prasījuma tiesībām, kas izrietēs no atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtajiem sabiedrības Altum aizdevumiem.

11. Sabiedrības Altum pārvaldības izmaksu daļai, kura tiek aprēķināta, pamatojoties uz snieguma rezultātiem, piemēro 2 % samazinājumu, ja saskaņā ar Regulas Nr. 480/2014 12. pantā definētajiem kritērijiem 2023. gada 31. decembrī:

11.1. pasākuma ERAF finansējuma apguve ir mazāka par 80 %;

11.2. atbalstīto saimnieciskās darbības veicēju skaits pasākuma ietvaros ir mazāks par 12.

12. Pasākuma īstenošanai pieejamais ERAF un papildu finansējums, ko veido 2.2.1.4.1. apakšaktivitātē gūto atmaksu publiskā finansējuma daļa, nevar tikt izmantots lielo saimnieciskās darbības veicēju finansēšanai un attiecīgo pārvaldības izmaksu segšanai.

13. (Svītrots ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 461)

14. Šo noteikumu izpratnē sīkais (mikro), mazais un vidējais saimnieciskās darbības veicējs ir saimnieciskās darbības veicējs, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, L 187), 1. pielikumā noteiktajām definīcijām.

15. Lielais saimnieciskās darbības veicējs ir saimnieciskās darbības veicējs, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktam.

16. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.

17. Ja tiek izmantots šo noteikumu 8.1. un 8.4. apakšpunktā minētais finansējums, zaudējumus no neatgūtajiem aizdevumiem sedz šādā kārtībā:

17.1. pirmos zaudējumus sedz no ERAF publiskā finansējuma, 2.4.1. aktivitātes, Mikrokreditēšanas programmas vai 2.2.1.4.1. apakšaktivitātē gūto atmaksu publiskā finansējuma līdz apjomam, kas noteikts procentuāli no kopējās izsniegto aizdevumu summas, pamatojoties uz sagaidāmo zaudējumu riska novērtējumu atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai;

17.2. turpmākos zaudējumus, kas pārsniedz pirmo zaudējumu noteikto robežu, sedz no sabiedrības Altum piesaistītā finansējuma;

17.3. sabiedrībai Altum ir tiesības atteikties no turpmāka pasākuma īstenošanas, pamatojoties uz faktiskajiem zaudējumiem, kas pārsniedz iepriekš prognozēto sagaidāmo zaudējumu rādītājus. Ja radusies šāda situācija, sabiedrība Altum iesniedz Ekonomikas ministrijā grozījumus finanšu instrumentu un fondu fonda biznesa plānā saskaņā ar noteikumiem Nr. 118.

(Grozīts ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 461)

18. Kopējie attiecināmie izdevumi sabiedrībai Altum tiek atlīdzināti saskaņā ar darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa (atbilstoši kuram šis finanšu instruments tiek īstenots) ERAF līdzfinansējuma likmi.

II. Paralēlo aizdevumu piešķiršanas nosacījumi

19. Paralēlo aizdevumu sniedz kā reģionālo atbalstu ieguldījumiem saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. un 14. pantu.

20. Paralēlo aizdevumu nepiešķir šādām darbībām un nozarēm:

20.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā noteiktajām darbībām;

20.2. Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 8., 9., 10. un 11. punktā noteiktajām definīcijām;

20.3. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" un "b" punktā noteiktajām nozarēm:

20.3.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 13., 43. un 44. punktā noteiktajām definīcijām, un kuģubūvei, kas tiek definēta kā pašpiedziņas komerciālo kuģu būve. Pašpiedziņas komerciālie kuģi ir tādi kuģi, kuriem, izmantojot savu paša dzinējspēku un vadību, ir visas īpašības, lai tie būtu piemēroti patstāvīgai kuģošanai atklātā jūrā vai pa iekšzemes ūdensceļiem, un kuri pieder pie vienas no šādām kategorijām:

20.3.1.1. jūras kuģi, kas nav mazāki par 100 bruto tonnām, un līdzvērtīga izmēra iekšzemes ūdensceļu kuģi, ko izmanto pasažieru un/vai preču pārvadāšanai;

20.3.1.2. jūras kuģi, kas nav mazāki par 100 bruto tonnām, un līdzvērtīga izmēra iekšzemes ūdensceļu kuģi, ko izmanto īpašu pakalpojumu sniegšanai (piemēram, bagarkuģi un ledlauži);

20.3.1.3. velkoņi, kuru jauda nav mazāka par 365 kW;

20.3.1.4. šo noteikumu 20.3.1.1., 20.3.1.2. un 20.3.1.3. apakšpunktā minēto kuģu nepabeigti korpusi, kas ir peldoši un pārvietojami;

20.3.2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "b" punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 45. un 130. punktā noteiktajām definīcijām;

20.4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006, 3. panta 3. punkta "a", "b" un "e" apakšpunktā noteiktajām nozarēm un darbībām. Minētais nosacījums ir attiecināms, ja paralēlais aizdevums tiek finansēts no ERAF finansējuma;

20.5. vairumtirdzniecībai (Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (turpmāk – NACE) 2. red. 45. nodaļa "Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts" un 46. nodaļa "Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus");

20.6. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

20.7. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

20.8. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

20.9. azartspēlēm un derībām (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

20.10. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

20.11. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", izņemot grupu 68.32 "Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata"), izņemot gadījumus, ja aizdevums tiek piešķirts nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai un nekustamā īpašuma attīstīšanai, lai to nodotu viesu izmitināšanas un apkalpošanas operatoram;

20.12. automobiļu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un sadzīves iekārtu iznomāšanai (NACE 2. red. grupa 77.1 "Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings" un grupa 77.2 "Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings");

20.13. transportlīdzekļu un transporta aprīkojuma iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē (NACE 2. red. H sadaļa "Transports un uzglabāšana");

20.14. sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbībai (NACE 2. red. 94. nodaļa "Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība");

20.15. (svītrots ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 461);

20.16. mājsaimniecību kā darba devēju darbībai (NACE 2. red. T sadaļa "Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās");

20.17. elektroenerģijai un siltumapgādei (NACE 2. red. D sadaļa "Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana");

20.18. neapbūvētas vai apbūvētas zemes iegādei, ja zemes iegādes maksa pārsniedz 10 % no paralēlā aizdevuma summas. Minētais nosacījums ir attiecināms, ja paralēlais aizdevums tiek finansēts no ERAF finansējuma.

(Grozīts ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 461; MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 20)

21. Saimnieciskās darbības veicējs nodrošina darbības vai izmaksu nošķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktu, ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs.

22. Paralēlo aizdevumu nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, kurš paralēlā aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienā atbilst šādām pazīmēm:

22.1. uz to attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktu;

22.2. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

22.3. tas atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta definīciju.

23. Šo noteikumu izpratnē attiecināmās izmaksas ir ieguldījumi materiālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punktu) un nemateriālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktu) sākotnējo investīciju vai sākotnējo investīciju jaunā ekonomiskajā darbībā ietvaros (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. un 51. punktu), ja vienlaikus tiek izpildīti šādi nosacījumi:

23.1. aktīvi ir jauni (izņemot gadījumus, ja saimnieciskās darbības veicējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais saimnieciskās darbības veicējs, un izņemot uzņēmējdarbības vietas iegādi) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktā minētajiem nosacījumiem;

23.2. nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem;

23.3. atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktā noteiktajām prasībām aktīvi paliek Latvijas Republikā;

23.4. sniegtajam atbalstam ir stimulējoša ietekme atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā noteiktajām pazīmēm.

23.1 Ja netiek izpildīts šo noteikumu 23.4. apakšpunktā minētais nosacījums, visas projekta izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmajām izmaksām, un, ja šo noteikumu ietvaros piešķirts paralēlais aizdevums, tas atgūstams no saimnieciskās darbības veicēja.

(MK 09.01.2018. noteikumu Nr. 20 redakcijā)

24. Paralēlo aizdevumu būtiskām pārmaiņām ražošanas procesā un esošas uzņēmējdarbības vietas darbības dažādošanai var piešķirt, ja tiek ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punktā minētie nosacījumi.

25. Paralēlo aizdevumu piešķir, ja tā apmērs ir vismaz 50 000 euro.

26. Paralēlā aizdevuma apmērs nepārsniedz 5 000 000 euro.

27. Piešķirot paralēlo aizdevumu apmērā līdz 2 000 000 euro, tas nepārsniedz 45 % no šajos noteikumos minētajām projekta attiecināmajām izmaksām sīkajam (mikro), mazajam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam un 35 % – lielajam saimnieciskās darbības veicējam.

28. Piešķirot paralēlo aizdevumu apmērā virs 2 000 000 euro un līdz 5 000 000 euro, tas nepārsniedz 35 % no šajos noteikumos minētajām projekta attiecināmajām izmaksām.

29. Paralēlo aizdevumu piešķir, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

29.1. saimnieciskās darbības veicējs nodrošina finansiālo ieguldījumu (tai skaitā kredītiestādes izsniegtu ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu) vismaz 25 % apmērā no šajos noteikumos minētajām projekta attiecināmajām izmaksām. Par šo finansiālo ieguldījumu nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā nav saņemts valsts vai pašvaldības galvojums, un šis finansējums nav valsts vai pašvaldības izsniegts kredīts uz atvieglotiem nosacījumiem;

29.2. ieguldījumu projekta attiecināmās izmaksas finansē ar kredītiestādes finansējumu (ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu), kura apmērs nav mazāks par atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtā paralēlā aizdevuma summu.

30. Paralēlā aizdevuma termiņš nepārsniedz 10 gadus. Paralēlā aizdevuma termiņš projektiem nekustamā īpašuma iegādes, būvniecības vai rekonstrukcijas jomā nepārsniedz 15 gadus.

31. Paralēlajiem aizdevumiem var piemērot pamatsummas atmaksas atlikto termiņu, ja projekta īstenošanai piešķirtā kredītiestādes finansējuma daļai piemēro pamatsummas atmaksas atlikto termiņu. Šādā gadījumā paralēlajiem aizdevumiem pamatsummas atmaksas atliktais termiņš var pārsniegt kredītiestādes piešķirtā finansējuma pamatsummas atlikto termiņu ne vairāk kā par 12 mēnešiem.

31.1 Paralēlajiem aizdevumiem, kuri paredzēti nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai vai rekonstrukcijai un kuru pamatsummas atmaksas atliktais termiņš:

31.1 1. nepārsniedz 10 gadus, pamatsummu sāk atmaksāt ne vēlāk kā trīs gadus pirms aizdevuma atmaksas termiņa beigām;

31.1 2. nepārsniedz 15 gadus, pamatsummu sāk atmaksāt ne vēlāk kā piecus gadus pirms aizdevuma atmaksas termiņa beigām.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 461 redakcijā)

32. Paralēlajam aizdevumam tiek noteikta mainīgā procentu likme.

33. Paralēlā aizdevuma kopējo gada procentu likmi veido:

33.1. aizdevumiem, kas tiek finansēti no šo noteikumu 8.1. un 8.4. apakšpunktā minētā finansējuma:

33.1.1. procentu likme, kas ir vienāda ar kredītiestādes ilgtermiņa kredītam vai finanšu līzingam pievienoto gada procentu likmi, bet ne mazāka kā 2,5 %;

33.1.2. Valsts kases resursu cena;

33.2. aizdevumiem, kas tiek finansēti no šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētā finansējuma:

33.2.1. procentu likme, kas ir vienāda ar kredītiestādes ilgtermiņa kredītam vai finanšu līzingam pievienoto gada procentu likmi, bet ne mazāka kā 2,5 %;

33.2.2. Valsts kases resursu cena;

33.2.3. sabiedrības Altum noteiktais riska piecenojums 1–5 %.

III. Paralēlo aizdevumu saņemšanas nosacījumi

34. Lai saņemtu paralēlo aizdevumu, saimnieciskās darbības veicējs pirms ieguldījumu projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz sabiedrībā Altum aizdevuma pieteikumu un biznesa plānu. Biznesa plāns satur projekta aprakstu, mārketinga stratēģiju, produkta aprakstu, informāciju par plānoto naudas plūsmu un citu sabiedrības Altum pieprasīto informāciju, kas nepieciešama šajā punktā minēto dokumentu precizēšanai un pamatošanai.

35. Pirms tiek pieņemts lēmums par paralēlā aizdevuma piešķiršanu, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz sabiedrībā Altum informāciju par saimnieciskās darbības veicēja iepriekš saņemto atbalstu ieguldījumu projektiem un saņemto de minimis atbalstu, kā arī informāciju par citu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros iesniegtajiem pieteikumiem atbalsta saņemšanai sākotnējiem ieguldījumiem, par kuriem atbildīgā institūcija vēl nav pieņēmusi lēmumu.

36. Paralēlo aizdevumu nevar saņemt, ja saimnieciskās darbības veicējs nav iesniedzis sabiedrībā Altum projekta iesniedzēja parakstītu apliecinājumu, ka tas nav veicis un neveiks Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 16. punktā norādītās darbības, kuras definētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61. punkta "a" apakšpunktā, un ka uz to neattiecas Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 17. punktā minētais nosacījums.

(MK 09.01.2018. noteikumu Nr. 20 redakcijā)

37. Ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kuru atbalsta saņēmējs ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad ir sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma, tajā pašā statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģionā, uzskata par daļu no vienota ieguldījumu projekta. Ja šis vienotais ieguldījumu projekts ir lielais ieguldījumu projekts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 52. punktu, atbalstu šo noteikumu ietvaros nepiešķir, ja vienotā ieguldījumu projekta attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 50 000 000 euro.

38. Saimnieciskās darbības veicējs paralēlo aizdevumu šo noteikumu ietvaros var saņemt, ja tas ievēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punktā minētos nosacījumus.

39. Paralēlo aizdevuma līgumu noslēgšanas termiņš ir 2020. gada 31. decembris.

IV. Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un atbalsta kumulācija

40. Subsīdijas ekvivalents paralēlajiem aizdevumiem ir vienāds ar saimnieciskās darbības veicējam piešķirtā paralēlā aizdevuma apmēru.

41. Atbalstu, kas piešķirts, pamatojoties uz šiem noteikumiem, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot šajos noteikumos paredzēto finansējuma intensitāti un apmēru un nepārsniedzot maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, individuālā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

42. Piešķirto finansējumu šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti:

42.1. sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 55 %;

42.2. vidējiem komersantiem – 45 %;

42.3. lielajiem komersantiem – 35 %.

43. Šo noteikumu ietvaros piešķirto ERAF finansējumu nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja izmaksas tiek finansētas no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem vai Norvēģijas finanšu instrumenta ietvarā saņemtā finansējuma.

44. Atbalsta kumulācijas gadījumā ieguldījumu veikšanu atbalsta saņēmējs uzsāk tikai pēc tam, kad visas iesaistītās institūcijas ir pieņēmušas lēmumu par atbalsta sniegšanu ieguldījumu projektam.

V. Atbalsta uzskaite

45. Sabiedrība Altum nodrošina šo noteikumu ietvaros sniegtā atbalsta un informācijas uzskaiti. Minētā uzskaite apliecina, ka atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem nav saņēmuši saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst šo noteikumu 22. punktā minētajām pazīmēm. Minēto uzskaiti sabiedrība Altum glabā 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

46. Saimnieciskās darbības veicēji informāciju par šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu glabā 10 gadus kopš dienas, kad ir saņemts atbalsts.

47. Sabiedrība Altum informāciju par šo noteikumu ietvaros izsniegto atbalstu publicē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam.

VI. Noslēguma jautājums

48. Sabiedrība Altum saskaņā ar šo noteikumu prasībām var vērtēt aizdevumu pieteikumus, kas iesniegti, sākot ar 2016. gada 1. jūniju.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 469Pieņemts: 15.07.2016.Stājas spēkā: 21.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138 (5710), 20.07.2016. OP numurs: 2016/138.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
283610
{"selected":{"value":"11.01.2018","content":"<font class='s-1'>11.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.01.2018","iso_value":"2018\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2017","iso_value":"2017\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2017.-10.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.07.2016","iso_value":"2016\/07\/21","content":"<font class='s-1'>21.07.2016.-10.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.01.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva