Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 265

Rīgā 2016. gada 26. aprīlī (prot. Nr. 20 23. §)
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta 3.1 un ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu meža nozares attīstībai (turpmāk – atbalsts), kā arī atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kritērijus.

2. Atbalsta kopējais apmērs 2020. gadā ir 237 927 euro, un to piešķir no Zemkopības ministrijas budžeta programmas 24.00.00 "Meža resursu ilgtspējības saglabāšana" apakšprogrammā 24.02.00 "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē" Meža attīstības fondam (turpmāk – fonds) paredzētajiem līdzekļiem.

(MK 06.02.2018. noteikumu Nr. 74 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 352; MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 343)

3. Atbalstu piešķir:

3.1. šādiem meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektiem (turpmāk – attīstības projekti), kas nav saistīti ar saimniecisko darbību:

3.1.1. pasākuma "Meža dienas 2020" norises nodrošināšanai – 60 000 euro;

3.1.2. meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas norises nodrošināšanai (informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam) – 37 000 euro;

3.1.3. meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" laureātu balvu fondam – 23 700 euro;

3.1.4. skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens"" – 22 000 euro;

3.1.5. bukleta "Meža nozare skaitļos un faktos" izdošanai – 5000 euro;

3.1.6. grāmatas par bērzu izdošanai, izmantojot skolēnu konkursā "Mūsu mazais pārgājiens" apkopoto informāciju "No folkloras, tautas dzīves ziņas līdz biznesam un nākotnes bioekonomikai", – 13 000 euro;

3.1.7. privātā meža īpašnieku izglītošanai paredzēta informatīvā materiāla "Egļu audžu aizsardzība pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus L.)" sagatavošanai, pamatojoties uz meža kaitēkļu un slimību monitoringa datiem, – 5000 euro;

3.1.8. meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" izgatavošanai – 10 000 euro;

3.2. šādiem meža nozares prioritārās jomas zinātniskās izpētes projektiem (turpmāk – izpētes projekti), kas atbilst Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – regula Nr. 702/2014), 31. panta nosacījumiem:

3.2.1."Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings, metodikas pilnveide, ņemot vērā personas datu aizsardzības prasības" – 13 000 euro;

3.2.2. "Meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa komponentes pilnveide nacionālajā meža monitoringā" – 27 507 euro;

3.2.3. "Latvijas situācijai atbilstošā meža apsaimniekošanas SEG emisiju un piesaistes references līmeņa noteikšanas 2021.–2025. un 2026.–2030. gadam papildinājums atbilstoši Eiropas Komisijas tehniskajam novērtējumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulu (ES) 2018/841 par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu Nr. 529/2013/ES", ko īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", – 6000 euro;

3.2.4. "Koksnes kā enerģijas avota informācijas apzināšana un datu sagatavošana par Latviju kopīgajai koksnes aptaujai (Joint Wood Energy Enquiry UNECE/FAO, ECE/FAO)" – 15 000 euro;

3.3. ekspertiem par projektu iesniegumu un izpildes pārskatu vērtēšanu –720 euro.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 343 redakcijā)

4. Uz atbalstu attīstības projektu īstenošanai var pieteikties fiziska vai juridiska persona. Uz atbalstu izpētes projektu īstenošanai var pieteikties institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst regulas Nr. 702/2014 2. panta 50. punktā noteiktajai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas definīcijai.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 343)

5. Ja šo noteikumu 3.1., 3.2. vai 3.3. apakšpunktā minēto finansējumu neizlieto pilnā apmērā, Meža attīstības fonda padome (turpmāk – padome), kas rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto Meža attīstības fonda pārvaldības kārtību, lemj par finansējuma pārdali un atkārtota konkursa izsludināšanu.

6. Lai īstenotu šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētos projektus, izņemot 3.1.3., 3.2.2. un 3.2.3. apakšpunktu, Zemkopības ministrija izsludina konkursu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosakot vismaz 10 darbdienu ilgu projekta iesniegšanas termiņu, un informāciju par projekta mērķiem un darba uzdevumiem ievieto Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē.

(Grozīts ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 74; MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 343)

7. Iesniegumu (1. pielikums) vai pārskatu par projekta uzdevumu izpildi (turpmāk – pārskats) un finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumu (2. pielikums) iesniedz Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – dienests) elektroniska dokumenta veidā vai papīra formā, pievienojot identisku iesnieguma elektronisko versiju elektronisko datu nesējā.

7.1 Lauku atbalsta dienests apstrādā fiziskas personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, adresi), lai nodrošinātu šo noteikumu 3. punktā minēto projektu īstenošanu. Personas datus pēc projekta iesnieguma iesniegšanas uzglabā 10 gadus un pēc tam tos iznīcina saskaņā ar Arhīva likumā noteiktajām prasībām.

(MK 09.10.2018. noteikumu Nr. 627 redakcijā)

8. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

8.1. projekta vadītāja un izpildītāja dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum vitae);

8.2. projekta vadītāja un izpildītāja apliecinājumu par gatavību strādāt projektā;

8.3. atbilstošu pilnvarojumu, ja iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona.

9. Dienests 10 dienu laikā pēc iesnieguma vai pārskata iesniegšanas termiņa beigām:

9.1. izskata iesnieguma vai pārskata atbilstību šo noteikumu 10. punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Ja termiņā iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11., 10.12., 10.13. vai 10.14. apakšpunktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, dienests pieprasa piecu dienu laikā precizēt informāciju vai novērst nepilnības;

9.2. elektroniski nosūta fonda sekretariātam iesniegumu un šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus vai pārskatu, informējot fonda sekretariātu par iesnieguma vai pārskata atbilstību šo noteikumu 10. punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un precizējumiem, ja tādi izdarīti.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 343)

10. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

10.1. iesniegums vai pārskats ir iesniegts šo noteikumu 6. punktā minētajā termiņā;

10.2. iesniegums ir sagatavots datorrakstā valsts valodā;

10.3. iesniegums ir sagatavots atbilstoši noteiktajam veidlapas paraugam (1. pielikums), kā arī ir aizpildīti un iesniegti visi šo noteikumu 8. punktā minētie dokumenti;

10.4. iesniegums vai pārskats ir iesniegts atbilstoši šo noteikumu 7. punktā minētajām prasībām;

10.5. iesniegumā pieprasītais finansējums norādīts veselos euro;

10.6. iesniegumā nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu;

10.7. iesnieguma izmaksu pozīcijas vai pārskata finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkums ir aritmētiski pareizs un saskan ar norādīto kopsummu;

10.8. projekta izmaksu pozīcijās nav ietvertas šo noteikumu 18. punktā minētās neattiecināmās izmaksas;

10.9. iesniegumu vai pārskatu un tiem pievienotos dokumentus ir parakstījusi paraksttiesīgā persona;

10.10. pārskatam pievienotajā finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumā norādīto finanšu līdzekļu summa nepārsniedz projekta īstenošanai paredzēto summu;

10.11. projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

10.12. projekta iesniedzējs neatbilst regulas Nr. 702/2014 2. panta 14. punktā noteiktajām pazīmēm;

10.13. uz zinātniskās izpētes projekta iesniedzēju nav attiecināts regulas Nr. 702/2014 1. panta 5. punktā noteiktais līdzekļu atgūšanas rīkojums;

10.14. projekta iesniedzējs ir izpildījis visu līdz šim noslēgto līgumu nosacījumus un noteikumus par fonda finansējuma saņemšanu, un tam nav nenokārtotu saistību par fonda finansētajiem projektiem.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 343)

11. Fonda sekretariāts šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētos dokumentus apkopo un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fonda pārvaldīšanas kārtību iesniedz padomē.

12. Padomes pieaicināti meža nozares eksperti izvērtē šo noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6. un 3.1.7. apakšpunktā minētos attīstības projektus atbilstoši attīstības projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (3. pielikums) un pārskatus par šiem projektiem.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 343)

13. Eksperti atbilstoši izpētes projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (4. pielikums) izvērtē:

13.1. padomes pieaicināti Latvijas Zinātnes padomes eksperti – šo noteikumu 3.2.1., 3.2.2. un 3.2.4. apakšpunktā minēto izpētes projektu un pārskatu par to;

13.2. Zemkopības ministrijas eksperti – šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minēto izpētes projektu un pārskatu par to.

(MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 352 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 343)

14. Eksperts pirms iesnieguma vai pārskata izvērtēšanas paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts konkrētā pārskata vērtējumā vai ir saistīts ar projekta īstenotāju.

15. Padome 20 dienu laikā pēc iesniegumu vai pārskatu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtējot šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētos dokumentus un ņemot vērā ekspertu vērtējumu, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu un paziņo to dienestam.

16. Padome pieņem lēmumu atbalstu nepiešķirt, ja:

16.1. iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 10. punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

16.2. ekspertu vērtējuma punktu summa atbilstoši šo noteikumu 3. vai 4. pielikumā minētajiem kritērijiem ir mazāka par 40.

17. Attiecināmas ir tādas projektu izmaksas, kas saistītas ar projekta īstenošanu, ir nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai un pamatotas ar attaisnojošiem dokumentiem. Izpētes projektiem attiecināmās izmaksas ir regulas Nr. 702/2014 31. pantā noteiktās attiecināmās izmaksas, kas pamatotas ar attaisnojošiem dokumentiem.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 343)

18. Projekta finansējums ir 100 procentu apmērā no attiecināmām izmaksām. Projektā nav attiecināmas šādas izmaksas:

18.1. pievienotās vērtības nodoklis, ko projekta īstenotājs var atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu jomā;

18.2. transportlīdzekļu iegādes izdevumi;

18.3. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmijas;

18.4. ar projekta īstenošanu nesaistītas izmaksas;

18.5. citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav minētas kā attiecināmās izmaksas.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 343)

19. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētā lēmuma saņemšanas paziņo pretendentam par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu, norādot atteikuma iemeslu.

20. Dienests paziņojumā norāda:

20.1. pārskata iesniegšanas kārtību un termiņu:

20.1.1. pārskatam un finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumam – kārtējā gada 15. novembris, meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas norises nodrošināšanai (informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam) un skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens"" – kārtējā gada 15. decembris;

20.1.2. pārskata publiskai prezentācijai – kārtējā gada ceturtais ceturksnis;

20.2. grāmatvedības uzskaites un finansēšanas kārtību un termiņu:

20.2.1. avansa maksājumam 50 procentu apmērā no projekta atbalsta summas;

20.2.2. gala norēķinam – pēc pārskata apstiprināšanas padomē.

(Grozīts ar MK 09.10.2018. noteikumiem Nr. 627; MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 701)

21. Projekta izpildei nepieciešamās finansējuma izmaiņas projekta tāmē, ja tās pārsniedz 10 procentus no kopējās projekta atbalsta summas, saskaņo ar padomi, bet izmaiņas, kas nepārsniedz 10 procentus no kopējās projekta atbalsta summas, saskaņo ar dienestu.

22. Atbalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pārskaitījumu uz projekta īstenotāja norādīto bankas kontu.

23. Grāmatvedības uzskaitē atsevišķi nodala saimniecisko darījumu un citu darījumu ieņēmumus un izdevumus.

24. Projekta īstenotājs:

24.1. izplatot jebkādu informāciju par projektu, norāda atsauci uz finansētāju un informācijai pievieno fonda logotipu;

24.2. pēc projekta īstenošanas izpētes projekta izpildes pārskatu līdz nākamā gada 1. februārim ievieto Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnisko pētījumu datubāzē, iesniedz fonda sekretariātam ievietošanai Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, kā arī nodrošina bezmaksas projekta rezultātu pieejamību piecu gadu laikā no to publicēšanas dienas;

24.3. projekta gaitā izveidotos materiālus (grāmatas, brošūras, videoierakstus) vienā eksemplārā iesniedz fonda sekretariātā;

24.4. vismaz divas nedēļas pirms projektā plānotajiem informatīvajiem pasākumiem informē par tiem fonda sekretariātu.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 343)

25. Dienests:

25.1. piecu darbdienu laikā pēc padomes lēmuma saņemšanas par šo noteikumu 3.1.3. apakšpunktā minētās meža nozares balvas piešķiršanu veic norēķinu ar balvas laureātiem;

25.2. piecu darbdienu laikā pēc padomes lēmuma saņemšanas izmaksā projekta īstenotājam avansu;

25.3. piecu darbdienu laikā pēc padomes lēmuma saņemšanas par pārskata apstiprināšanu veic norēķinu ar projekta īstenotāju;

25.4. izlases veidā veic īstenoto projektu kontroli pie projekta īstenotājiem, pārbaudot ne mazāk kā piecus procentus no kopējā projektu skaita.

26. Ja projekta īstenotājs sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu nosacījumus, dienests pēc attiecīga padomes lēmuma pieņemšanas pieprasa projekta īstenotājam atmaksāt saņemto atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26 aprīļa noteikumiem Nr. 265

(Pielikums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 343 redakcijā)

Projekta iesniegums valsts atbalsta saņemšanai
Pretendents  
Lauku atbalsta dienesta (LAD) klienta numurs  
Projekta iesnieguma numurs  

Apliecinājums par projekta iesnieguma reģistrēšanu (aizpilda LAD darbinieks):

LAD klienta numurs  
Projekta iesnieguma numurs  
Projekta iesnieguma reģistrēšanas datums  
LAD darbinieka vārds, uzvārds un paraksts  

A. VISPĀRĪGĀ DAĻA

A.1. Vispārīga informācija par projekta iesniedzēju

Pilns pretendenta nosaukums   Institūcijas vadītāja vārds, uzvārds  
Reģistrācijas numurs   PVN maksātāja numurs  

A.2. Pretendenta adrese un kontaktinformācija

A.2.1. Pretendenta juridiskā adrese

Iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs/mājas nosaukums   Novads, pagasts  
Pilsēta   Pasta indekss  

A.2.2. Pretendenta kontaktadrese (adrese korespondencei) (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses)

Iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs/mājas nosaukums   Novads, pagasts  
Pilsēta   Pasta indekss  

A.2.3. Pretendenta kontaktinformācija

Tālruņa numurs   Faksa numurs  
E-pasta adrese   Tīmekļvietnes adrese  

A.3. Pretendenta kontaktpersona (projekta vadītājs)

Projekta vadītāja vārds, uzvārds   Projekta vadītāja amats  
Tālruņa, faksa numurs   E-pasta adrese  

B. Informācija par projektu

B.1. Projekta nosaukums

 

B.2. Projekta mērķis

 

B.3. Projekta īstenošanas laiks (projekta iesniegšanas gadā)

  mēnesis gads   mēnesis gads
Projekta sākuma termiņš     Projekta beigu termiņš    

B.4. Projekta apraksts

B.4.1. Projekta atbilstība (atzīmēt ar X)

Izpētes projekts  
Attīstības projekts  

B.4.2. Problēmas risinājuma apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm)

 

B.4.3. Projekta uzdevumi – detalizēts apraksts par darbībām, kuras plānots īstenot, to īstenošanas shēma, katra darba izpildītāja pienākumi un uzdevumi projektā (līdz 1500 rakstu zīmēm)

 

B.4.4. Projekta sasniedzamie rezultatīvie rādītāji un risinājumi to sasniegšanai (līdz 1000 rakstu zīmēm)

Sasniedzamais rezultatīvais rādītājs Risinājums rādītāja sasniegšanai
   
   
   

B.4.5. Kā tiks nodrošināta projekta gaitā izveidotās infrastruktūras uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (izpētes projektiem) (līdz 500 rakstu zīmēm)

 

B.4.6. Projekta īstenošanā iesaistītie partneri

 

B.4.7. Projekta metodika (izpētes projektiem)

 

B.4.8. Sabiedrības daļa, kas iegūtu no projekta īstenošanas (attīstības projektiem)

 

B.4.9. Projekta īstenošanas vieta

Valsts, pilsēta  
Novads, pagasts  

B.4.10. Projekta izmaksas

Kopējais projekta finansējums (norādīt veselos euro)
Meža attīstības fonds Cits Cita finansētāja nosaukums

euro

% no kopējā projekta finansējuma

euro

% no kopējā projekta finansējuma  
         
         
Projekta īstenošanas izmaksas no Meža attīstības fonda1
Darba alga
Vārds, uzvārds Viena mēneša izmaksas, euro Mēnešu skaits Kopā, euro % no kopējām izmaksām
         
Kopā        
Valsts sociālā apdrošināšana
Vārds, uzvārds Viena mēneša izmaksas, euro Mēnešu skaits Kopā, euro % no kopējām izmaksām
         
Kopā        
 
Izmaksu pozīcijas Cena par vienību, euro Vienību skaits Kopā izmaksas, euro % no kopējām izmaksām
ar PVN bez PVN   ar PVN bez PVN x
1 2 3 4 5 = 2 x 4 6 = 3 x 4 x
Materiāli
(nosaukums)           x
            x
Kopā            
Pakalpojumi
(nosaukums)           x
            x
Kopā            
Atskaitījumi institūcijas infrastruktūras uzturēšanai, piemēram, telpu īre, elektroenerģija, apkure (ne vairāk kā 10 % no kopējām projekta izmaksām)
(nosaukums)           x
Kopā            
 
Komandējumi
Valsts, pilsēta Vienas personas izmaksas, euro Personu skaits Kopā, euro % no kopējām izmaksām
         
 
KOPĀ Ar PVN Bez PVN2 100 %
       

B.4.11. Informācija par projekta vadītāja un izpildītāja plānoto darba slodzi (h) projekta īstenošanas gadā citos projektos

Vārds, uzvārds Projekta nosaukums un finansētājs Slodze (h)
     

B.4.12. Komandējumu apraksts

Komandējuma valsts, pilsēta Komandētā persona (vārds, uzvārds) Komandējuma mērķis, projekta uzdevums (numurs), kura īstenošanā ietilpst komandējums
     

B.5. Projekta vadītāja un izpildītāju nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti ar projektu saistītā jomā

Izpētes projektiem
Monogrāfijas, grāmatas (skaits)  
Publikācijas (skaits), tai skaitā:  
starptautiski citējamos zinātniskos žurnālos (skaits)  
nacionālas nozīmes zinātniskos žurnālos (skaits)  
zinātniskos un citos izdevumos (skaits)  
Dalība starptautiskos projektos (skaits)  
Informatīvie pasākumi (piemēram, semināri, priekšlasījumi un lekcijas) (nosaukums):
 
Nozīmīgākās publikācijas (nosaukums, autors, gads, izdevums, numurs, lappuses), projekti, starptautiskie projekti (nosaukums, gads, finansētājs) un patenti (nosaukums, autors, gads, numurs, valsts):
 
 
Attīstības projektiem
Iepriekš vadīti projekti (skaits)  
Piedalīšanās projektu īstenošanā izpildītāja statusā (skaits)  
Nozīmīgākie projekti (nosaukums, gads, finansētājs, pienākumi projekta īstenošanā):
 

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Aizpilda projekta iesniedzējs
atbilstošo atbildi atzīmē ar X
neattiecas
1. Projekta iesnieguma veidlapa oriģināls      
2. Citi iesniegtie dokumenti        
           
           
           
Projekts iesniegts   . gada      
      diena mēnesis  
Projekta iesniedzējs  
  (vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīmes.

1. 1 Visas izmaksas pierāda ar apliecinošiem dokumentiem.

2. 2 Ja pievienotās vērtības nodokli projekta īstenotājs var atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu jomā.

3. Dokumenta rekvizītus "projekts iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 265

(Pielikums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 343 redakcijā)

Kopsavilkums par projektam paredzēto finanšu līdzekļu izlietojumu
Projekta nosaukums  
Atbalsta saņēmējs  
Projekta iesnieguma numurs  

Projekta īstenošanas laiks:  no 20__. gada __. ___________ līdz 20__. gada __. ___________

Projekta finanšu līdzekļu izlietojums
Nr.
p. k.
Tāmes pozīcijas nosaukums Pozīcijas summa tāmē, euro Darījuma partneris Darījumu apliecinoša dokumenta nosaukums (rēķins, pavadzīme, līgums u. c.), numurs, datums Izmaksu apliecinošo dokumentu nosaukums (maksājuma uzdevuma numurs vai kases izdevumu ordera numurs), datums Attiecināmās izmaksas, euro
ar PVN bez PVN
               
               
PAVISAM KOPĀ        
     
(atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Z. v.

Datums* _________________

Pārskatu sagatavoja:

vārds, uzvārds  
amats  
tālruņa numurs   e-pasta adrese  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 265
Meža nozares attīstības projektu vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1. Iesniegtā projekta apraksta atbilstība darba uzdevumam:
1.1. projekta īstenošana nodrošinās darba uzdevumu izpildi

20

1.2. projekta īstenošana daļēji nodrošinās darba uzdevumu izpildi

10

2. Iesniegtā projekta apraksta atbilstība sasniedzamajiem rezultātiem:
2.1. projekta īstenošana pilnībā nodrošinās darba rezultātu sasniegšanu

20

2.2. projekta īstenošana daļēji nodrošinās darba rezultātu sasniegšanu

10

3. Iesniegtā projekta vadītāja un izpildītāja spēja (pieredze un zināšanas) kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu un sasniegt plānotos rezultātus:
3.1. projekta vadītājam un izpildītājam ir projekta īstenošanai nepieciešamā pieredze un zināšanas

16

3.2. projekta vadītājam un izpildītājam ir projekta īstenošanai nepieciešamās zināšanas

8

4. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība darba uzdevumiem, samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:
4.1. projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe:
4.1.1. projekta budžets ir pārskatāms un detalizēts

8

4.1.2. projekta budžets ir pārskatāms, bet nav detalizēts

4

4.2. izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem:
4.2.1. izmaksas atbilst plānotajiem uzdevumiem

8

4.2.2. izmaksas daļēji atbilst plānotajiem uzdevumiem

0

4.3. izmaksu (atalgojums, materiāli, pakalpojumi) samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:
4.3.1. izmaksas ir samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

8

4.3.2. izmaksas ir daļēji samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

0

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 265
Izpētes projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1. Izpētes projekta metodiskā pieeja:
1.1. piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja nodrošina darba uzdevumu izpildi

30

1.2. piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja daļēji nodrošina darba uzdevumu izpildi

15

2. Projekta vadītāja pieredze un zināšanas:
2.1. projekta vadītājam ir pieredze vairāk nekā viena projekta vadībā attiecīgajā jomā

26

2.2. projekta vadītājam ir pieredze vismaz viena projekta vadībā attiecīgajā jomā

13

2.3. projekta vadītājs ir piedalījies attiecīgās jomas projektu izpildē

7

3. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība darba uzdevumiem, samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:
3.1. projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe:
3.1.1. projekta budžets ir pārskatāms un detalizēts

8

3.1.2. projekta budžets ir pārskatāms, bet nav detalizēts

4

3.2. izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem:
3.2.1. izmaksas atbilst plānotajiem uzdevumiem

8

3.2.2. izmaksas daļēji atbilst plānotajiem uzdevumiem

4

3.3. izmaksu (atalgojums, materiāli, pakalpojumi) samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:
3.3.1. izmaksas ir samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

8

3.3.2. izmaksas ir daļēji samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

4

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 265Pieņemts: 26.04.2016.Stājas spēkā: 07.05.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 06.05.2016. OP numurs: 2016/87.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
281953
{"selected":{"value":"04.12.2020","content":"<font class='s-1'>04.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.12.2020","iso_value":"2020\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2020","iso_value":"2020\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2020.-03.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2019","iso_value":"2019\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2019.-04.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2018","iso_value":"2018\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2018.-19.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2018","iso_value":"2018\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2018.-11.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2017","iso_value":"2017\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2017.-08.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2016","iso_value":"2016\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2016.-23.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.12.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)