Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. septembra saistošos noteikumus Nr. 9 "Saistošie noteikumi par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19

Jēkabpilī 2015.gada 27.augustā
Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās daļas 9.1punktu, 2.1daļu, 2.panta 8.1 daļu,
3.panta pirmo daļu, 3.panta 1.4, 1.5, 1.6 daļu,
9.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 58., 59.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā:

1.1. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus (izņemot garāžas);

1.2. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves-laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi;

1.3. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves;

1.4. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas;

1.5. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums;

1.6. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu;

1.7. kārtību, kādā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

2. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Jēkabpils pilsētas pašvaldības Finanšu ekonomikas nodaļa.

2.1 Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro, un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro – piemēro:

2.11. dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena dzīvokļa mājām, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) ir fizisku personu īpašumā vai valdījumā, tie netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai un objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

2.12. divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie objekti ir fizisku personu īpašumā vai valdījumā, par mājas platības daļu, kurā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta personām, pieņemot, ka vienai dzīvesvietu deklarējušajai personai piekrīt 50 m2 no mājas daļas, kuras lietošanas veids ir dzīvošana un kura netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, un šai daļai piekrītošo koplietošanas telpu platību (ja ēka ir kadastrāli uzmērīta). Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

(Jēkabpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

2.2 Saistošo noteikumu izpratnē deklarētās dzīvesvietas adrese ir personas deklarētās dzīvesvietas adrese vai reģistrētās dzīvesvietas adrese.

(Jēkabpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

2.3 Ja nekustamais īpašums uz kopīpašuma tiesību pamata pieder vairākām personām vai atrodas kopvaldījumā, nekustamā īpašuma nodokļa likmi nosaka, ņemot vērā katram kopīpašniekam piederošo ēkas domājamo daļu kadastrālo vērtību.

(Jēkabpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

2.4 Pārējiem objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

(Jēkabpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

2.5 Šo noteikumu 2.1 punktu nepiemēro:

2.5 1. ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums iestājas taksācijas gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles rezultātā, privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma, reģistrēts jauns objekts);

2.5 2. ja taksācijas gada laikā tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins par objektiem, kuriem mainīts lietošanas veids vai izbeigta saimnieciskā darbība;

2.5 3. taksācijas gada nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam par objektu, kurš taksācijas gada 1.janvārī klasificēts kā jaunbūve;

2.5 4. taksācijas gada nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam par objektu, kura īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris iepriekšējā taksācijas gadā.

(Jēkabpils pilsētas domes 10.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā, kas grozīta ar 05.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

4. Inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad ir uzsākts izmantot inženierbūvi kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumu.

5. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā. Pamats par 3% nodokļa likmes piemērošanu ir pašvaldības Būvvaldes lēmums par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu.

6. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo saistošo noteikumu 5.punktā minētā būves statusa atcelšanu stāšanos spēkā.

8. Personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokli.

9. Būvēm, kuru būvniecībai pirms 2013. gada 1.jūlija ir izsniegta būvatļauja, bet tās derīguma termiņš beidzies līdz 2013. gada 31.decembrim un būves nav nodotas ekspluatācijā, un līdz 2014. gada 31.decembrim būvatļaujas nav atjaunotas, apliek ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības, līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

10. Būvēm, kuru būvniecībai pirms 2013. gada 1.jūlija ir izsniegta būvatļauja, bet tās derīguma termiņš beidzies pēc 2013. gada 31.decembra un 12 mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termiņa beigām būves nav nodotas ekspluatācijā vai būvatļaujas atjaunotas, ar 13 mēnesi pēc derīguma termiņa beigām, apliek ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības, līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

11. Nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā piecu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos J.Raščevskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19Pieņemts: 27.08.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Zaudē spēku: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 28.09.2015. OP numurs: 2015/189.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
276744
{"selected":{"value":"01.01.2020","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.09.2017","iso_value":"2017\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2017.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.08.2016","iso_value":"2016\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2016.-04.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-01.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2020
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"