Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Jēkabpils novadā 2021. gada 23. septembrī
Saistošie noteikumi par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 23.09.2021.
lēmumu Nr. 248 (prot. Nr. 9, 84. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1 daļu, 2. panta 7., 8.1 daļu,
3. panta pirmo daļu, 3. panta 1.4, 1.5, 1.6 daļu, 9. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā:

1.1. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus (izņemot garāžas);

1.2. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi;

1.3. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves;

1.4. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas;

1.5. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums;

1.6. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu;

1.7. kārtību, kādā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic iestādes "Jēkabpils novada administratīvā pārvalde" pilnvarotās personas.

3. Nekustama īpašuma nodokļa likmes – 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro, 0,4 % no kadastrālas vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro, un 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro – piemēro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) ir fizisku personu īpašumā vai valdījumā, tie netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai un objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

4. Šo noteikumu izpratnē deklarētās dzīvesvietas adrese ir personas deklarētās dzīvesvietas adrese vai reģistrētās dzīvesvietas adrese.

5. Pārējiem objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

6. Šo noteikumu 3. punktu nepiemēro:

6.1. ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums iestājas taksācijas gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles rezultātā, privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma, reģistrēts jauns objekts);

6.2. ja taksācijas gada laikā tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins par objektiem, kuriem mainīts lietošanas veids vai izbeigta saimnieciskā darbība;

6.3. taksācijas gada nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam par objektu, kurš taksācijas gada 1. janvārī klasificēts kā jaunbūve;

6.4. taksācijas gada nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam par objektu, kura īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris iepriekšējā taksācijas gadā.

7. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

8. Inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad ir uzsākts izmantot inženierbūvi kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumu.

9. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša un atrodas pilsētas teritorijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā. Pamats par 3 % nodokļa likmes piemērošanu ir pašvaldības Būvvaldes lēmums par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu.

10. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.

11. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo saistošo noteikumu 9. punktā minētā būves statusa atcelšanu stāšanos spēkā.

12. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā:

12.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību;

12.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

12.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);

12.4. personas, kurām ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja pašvaldībai piederošais vai piekritīgais nekustamais īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas lietošanā (faktiskā lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs) kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.

13. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3 % no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

13.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

13.2. būves kadastrālās vērtības.

14. Nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā piecu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

15. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

16. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Jēkabpils pilsētas domes 2015. gada 27. augusta saistošos noteikumus Nr. 19 "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā";

16.2. Aknīstes novada domes 2014. gada 22. oktobra saistošos noteikumus Nr. 24/2014 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Aknīstes novadā";

16.3. Aknīstes novada domes 2014. gada 22. oktobra saistošos noteikumus Nr. 25/2014 "Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība Aknīstes novadā";

16.4. Aknīstes novada domes 2013. gada 27. marta saistošos noteikumus Nr. 9 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves";

16.5. Krustpils novada domes 2015. gada 28. oktobra saistošos noteikumus Nr. 2015/7 "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" atsevišķu normu piemērošanu Krustpils novada administratīvajā teritorijā";

16.6. Salas novada domes 2014. gada 29. maija saistošos noteikumus Nr. 3 "Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība";

16.7. Viesītes novada domes 2018. gada 19. jūlija saistošos noteikumus Nr. 5/2018 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Viesītes novada administratīvajā teritorijā".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis

Jēkabpils novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 9 "Saistošie noteikumi par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu mērķis ir noteikt vienotus principus, kuri jāievēro pašvaldībai un nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteikto tiesību normu piemērošanā par Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, īstenojot pašvaldībai deleģētās tiesības apliekamo un neapliekamo nekustamo īpašumu noteikšanā un attiecīgu nodokļa likmju piemērošanā. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta otrās daļas 9.punktu, 1. panta 2.daļu, 2. panta 8.1 daļu, 3. panta 1. daļu, 1.4 daļu,1.6 daļu, 9. panta otro daļu.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetri (izņemot garāžas), inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas, kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa likmes un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNosakot kārtību nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanai, nodokļa palielināšanās ietekme uz budžetu būs 40 000 euro. Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas štatu vietas. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu izdošanu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu ekonomikas nodaļa.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāIetekmi uz uzņēmējdarbības vidi nevar noteikt.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājas lapā. Par saistošo noteikumu piemērošanas kārtību var griezties Jēkabpils novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Jēkabpils novada .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 04.10.2021. OP numurs: 2021/191.4
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326488
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"