Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 489

Rīgā 2015. gada 25. augustā (prot. Nr. 41 14. §)
Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, aprēķina un izmaksā valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju (turpmāk – izdienas pensija).

2. Izdienas pensijas pieprasītājs Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likuma 9. panta pirmajā vai otrajā daļā minētajam izdienas pensijas pieprasījumam pievieno dokumentus, kas apliecina Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likuma 3. panta 6. punktā noteikto stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim.

3. Valsts drošības dienests 10 darbdienu laikā pēc izdienas pensijas pieprasītāja atvaļināšanas no dienesta sagatavo un nosūta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – aģentūra) slepenības režīma struktūrvienībai:

3.1. izziņu par izdienas pensijas pieprasītāja stāžu, kas saskaņā ar Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likuma 3. panta 1., 2., 3., 3.1, 4. un 5. punktu dod tiesības uz izdienas pensiju (1. pielikums);

3.2. izziņu par izdienas pensijas pieprasītāja atvaļināšanu no dienesta Valsts drošības dienestā un darba samaksu (2. pielikums).

(Grozīts ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 754)

4. Kopējo izdienas pensijas pieprasītāja izdienas stāžu izsaka gados, mēnešos un dienās. Ja izdienas pensijas pieprasītāja izdienas stāžā ieskaitāmie periodi pārklājas, izdienas stāžā ieskaita tikai vienu periodu, kurš izdienas pensijas pieprasītājam ir izdevīgāks.

5. Nosakot tiesības uz izdienas pensiju, ņem vērā izdienas stāža pilno gadu skaitu, neskaitot mēnešus un dienas.

II. Izdienas pensijas aprēķināšana

6. Vidējo mēneša darba samaksu izdienas pensijas piešķiršanai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ds =A + P + Prx 8 x 21, kur
Tn

Ds – vidējā mēneša darba samaksa;

A – aprēķinātā mēnešalgas kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem (sākot ar pēdējo darba dienu);

P – aprēķinātā atlīdzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto piemaksu kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem (sākot ar pēdējo darba dienu);

Pr – aprēķinātā prēmiju un naudas balvu kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem (sākot ar pēdējo darba dienu);

Tn – faktiski nostrādātais laiks (stundās) pēdējos 60 mēnešos (sākot ar pēdējo darba dienu);

8 – normālais darba laiks (stundās);

21 – vidējais darba dienu skaits mēnesī.

7. Šo noteikumu 6. punktā minētajā faktiski nostrādātajā laikā neieskaita laiku, kad izdienas pensijas pieprasītājs atradies dienestā, neieņemot noteiktu amatu, ir bijis atvaļinājumā, nav pildījis amata pienākumus pārejošas darbnespējas dēļ, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtajā daļā un 26. panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, Darba likuma 74. panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos, kā arī citos ārējos normatīvajos aktos noteiktajos attaisnotas prombūtnes gadījumos.

(Grozīts ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 754)

8. Nosakot darba samaksu, no kuras aprēķina izdienas pensiju, ņem vērā gadu, mēnešu un dienu skaitu. Vidējās mēneša darba samaksas aprēķinā neieskaita samaksāto slimības naudu, samaksu par atvaļinājumu, samaksāto atlīdzību Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtajā daļā (izņemot 5. punktā noteikto naudas balvu) un 26. panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, Darba likuma 74. panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktajos attaisnotas prombūtnes gadījumos, kā arī izmaksas, kas veiktas par iepriekšējiem laika periodiem.

9. Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likuma 3. panta 6. punktā minēto stāžu pierāda, aprēķina un uzskaita, ievērojot šādus nosacījumus:

9.1. līdz 1995. gada 31. decembrim – kā apdrošināšanas stāžam pielīdzināto periodu atbilstoši normatīvajiem aktiem par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 1. un 2. punktā noteikto apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtību;

9.2. no 1996. gada 1. janvāra – kā likuma "Par valsts pensijām" 9. pantā noteikto apdrošināšanas stāžu, kurā ieskaitāmi mēneši, kuros veiktas vai bija jāveic apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai.

10. Aģentūras slepenības režīma struktūrvienība 10 darbdienu laikā pēc Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta pieprasījuma attiecīgajai valsts drošības iestādei sniedz informāciju par izdienas pensijas pieprasītāja apdrošināšanas stāžu un tam pielīdzināmo stāžu.

11. Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likuma 3. panta 6. punktā minēto stāžu nosaka, izmantojot šādu formulu:

B = 0,8 x C, kur

B – laiks, ko ieskaita izdienas stāžā (izteikts dienās);

C – kopējais apdrošināšanas stāžs un tam pielīdzināmais stāžs, kas noteikts saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" (izteikts dienās).

III. Izdienas pensijas piešķiršana un izmaksa

12. Lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt izdienas pensiju, ja nav ievērotas Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā un šajos noteikumos minētās prasības, aģentūras slepenības režīma struktūrvienība vai attiecīgā valsts drošības iestāde pieņem un paziņo izdienas pensijas pieprasītājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

13. Aģentūras slepenības režīma struktūrvienība vai attiecīgā valsts drošības iestāde izdienas pensiju izmaksā katru mēnesi līdz attiecīgā mēneša divdesmit ceturtajam datumam.

14. Izdienas pensiju tās saņēmējam pārskaita uz izdienas pensijas pieprasījumā norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes kontu. Ja izdienas pensijas pieprasījumā norādītais Latvijas Republikas kredītiestādes konts tiek mainīts, izdienas pensijas saņēmējs par to rakstveidā informē attiecīgo valsts drošības iestādi vai aģentūras slepenības režīma struktūrvienību.

15. Ja izdienas pensijas saņēmējam, kurš atbrīvots no dienesta Satversmes aizsardzības birojā vai Militārās izlūkošanas un drošības dienestā, izdienas pensijas apmērs samazināts par piešķirtās vecuma pensijas apmēru, starpību starp izdienas pensijas apmēru un vecuma pensijas apmēru izmaksā attiecīgā valsts drošības iestāde šo noteikumu 13. punktā noteiktajā termiņā.

16. Lai noteiktu izmaksājamās izdienas pensijas daļu, izdienas pensijas saņēmējs pēc likumā "Par valsts pensijām" noteiktā vecuma sasniegšanas, kā arī Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta amatpersona, kas, pārtraucot dienesta (darba) attiecības ar attiecīgo valsts drošības iestādi, jau sasniegusi attiecīgo vecumu un pieprasījusi izdienas pensiju, pēc vecuma pensijas piešķiršanas iesniedz attiecīgajā valsts drošības iestādē aģentūras slepenības režīma struktūrvienības izziņu par vecuma pensijas apmēru un tās piešķiršanas datumu.

17. Ja izdienas pensijas saņēmējam, kurš atvaļināts no dienesta Valsts drošības dienestā, izdienas pensijas apmērs samazināts par piešķirtās vecuma pensijas apmēru, starpību starp izdienas pensijas apmēru un vecuma pensijas apmēru aģentūras slepenības režīma struktūrvienība izmaksā vienlaikus ar vecuma pensiju.

(Grozīts ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 754)

18. Izdienas pensijas izmaksa, kas pārtraukta Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā noteiktajos gadījumos, atjaunojama ar dienu, kad beigušies ierobežojumi izdienas pensijas izmaksai.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
1.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 25. augusta
noteikumiem Nr. 489

(Pielikums grozīts ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 754)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
slepenības režīma struktūrvienībai

   

(datums)

 

(numurs)

VALSTS DROŠĪBAS DIENESTA
izziņa par izdienas pensijas pieprasītāja izdienas stāžu

 

(izdienas pensijas pieprasītāja vārds, uzvārds)

 

Personas kods      -     

 

Laiks, ko ieskaita izdienas stāžā*

Nr.
p. k.

Iestādes nosaukums

Nodienētais laiks

Izdienas ilgums
(gadi, mēneši, dienas)

no

pamatojums (dokumenta nosaukums, datums, numurs)

līdz

pamatojums (dokumenta nosaukums, datums, numurs)

       
       
       
       
       
       

 

Valsts drošības dienesta priekšnieks 

Z. v.

 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

 

Sagatavotājs 
 

(vārds, uzvārds, tālrunis)

Piezīmes.

1. * Saskaņā ar Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likuma 3. panta 1., 2., 3., 3.1, 4. un 5. punktu.

2. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "zīmoga vieta" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
2.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 25. augusta
noteikumiem Nr. 489

(Pielikums MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 754 redakcijā)

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRAS
Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļai

 

  

(datums)

 

(numurs)

Valsts drošības dienesta
izziņa par izdienas pensijas pieprasītāja atvaļināšanu no dienesta
Valsts drošības dienestā un darba samaksu

 

(izdienas pensijas pieprasītāja vārds, uzvārds)

 
Personas kods      

      
              
 

(amats)

 
Atvaļināts(-a) no dienesta ar _____. gada ____. ______________ rīkojumu Nr.______ saskaņā ar Valsts drošības iestāžu likuma ____. panta ____. daļas _____. punktu.
Atvaļināšanas iemesls 
  
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums (aizpilda, ja izdienas pensijas pieprasītājs atvaļināts no dienesta veselības stāvokļa dēļ) 
 

(numurs, datums)

Darba samaksa par laikposmu no_____. gada ___. ______līdz _____. gada ___. _________
Aprēķinātā mēnešalgas kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem 
 

(euro un centos (skaitļiem un vārdiem))

 
Aprēķinātā piemaksu kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem 
 

(euro un centos (skaitļiem un vārdiem))

  
Aprēķinātā prēmiju un naudas balvu kopsumma par pēdējiem 60 mēnešiem 
 

(euro un centos (skaitļiem un vārdiem))

  
Faktiski nostrādātais laiks (stundās) pēdējos 60 mēnešos 
  
Valsts drošības dienesta priekšnieks   

Z. v.

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 
     
Sagatavotājs  
 

(uzvārds un tālrunis)

 
   
Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 489Pieņemts: 25.08.2015.Stājas spēkā: 01.09.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 31.08.2015. OP numurs: 2015/169.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
276141
{"selected":{"value":"01.01.2019","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2015","iso_value":"2015\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2015.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)