Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/14

Rīgā 2014.gada 23.oktobrī (prot. Nr.36, 11.p.)
Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē

(Noteikumu nosaukums SPRK padomes 21.12.2017. lēmuma Nr. 1/37 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5.panta trešās daļas 1.punktu un
likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 2.punktu,
18.1panta otro un ceturto daļu, 25.panta pirmo daļu
(SPRK padomes 28.10.2021. lēmuma Nr. 1/11 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

1. Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja (turpmāk – komersants) reģistrācijai;

1.2. kārtību, kādā komersants nosūta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – regulators) paziņojumu par reģistrāciju vai paziņojumu par darbības izbeigšanu;

1.3. informāciju, kuru ietver paziņojumā par reģistrāciju un paziņojumā par darbības izbeigšanu;

1.4. komersantu reģistrā iekļaujamās ziņas;

1.5. kārtību, kādā komersantu izslēdz no komersantu reģistra un atkārtoti reģistrē;

1.6. kārtību, kādā regulators informē reģistrācijas paziņojuma iesniedzēju par termiņu, kādā tas tiks reģistrēts, par tiesībām uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, ja noteiktā termiņā nav saņemts regulatora lēmums par atteikumu reģistrēt reģistrācijas paziņojuma iesniedzēju, un par attiecīgā regulatora lēmuma pārsūdzības iespējām;

1.7. vispārējās atļaujas noteikumus, kurus komersants ievēro, sniedzot ūdenssaimniecības pakalpojumus (turpmāk – vispārējās atļaujas noteikumi);

1.8. kārtību, kādā komersants iesniedz informāciju regulatoram, kā arī iesniedzamās informācijas saturu, apjomu un iesniegšanas termiņu.

(Grozīts ar SPRK padomes 21.12.2017. lēmumu Nr. 1/37)

II. Paziņojums par reģistrāciju un paziņojums par darbības izbeigšanu

2. Komersants nosūta regulatoram paziņojumu par reģistrāciju, kas noformēts atbilstoši 1.pielikumam.

3. Komersants iesniedz regulatoram informāciju par tā nosaukuma, darbības zonas, kā arī citu komersantu reģistrā ietverto ziņu maiņu 30 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas. Ja komersantam mainās darbības zona sakarā ar papildu teritorijas pievienošanu, komersants vienlaicīgi norāda komersantam pievienotajā teritorijā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem piemērojamo komersantam apstiprināto vienoto tarifu vai papildu teritorijā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem iepriekš piemēroto maksu vai tarifu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem saskaņā ar šo noteikumu 21.2 vai 21.3punktu, to pamatojot, ņemot vērā 21.4punktu.

(SPRK padomes 28.10.2021. lēmuma Nr. 1/11 redakcijā)

4. Ja komersants izbeidz sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus, tas nosūta regulatoram paziņojumu par darbības izbeigšanu atbilstoši 2.pielikumam.

5. Komersants ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

6. Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt paziņojumā par reģistrāciju un paziņojumā par darbības izbeigšanu iekļautās ziņas. Paziņojums par reģistrāciju un paziņojums par darbības izbeigšanu tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad regulators ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju.

(SPRK padomes 22.12.2016. lēmuma Nr. 1/32 redakcijā)

7. Ja paziņojumu iesniedz elektroniski, tam pievieno paziņojumu pamatojošo dokumentu elektroniskas kopijas, kas apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8. Regulators pēc paziņojuma par reģistrāciju saņemšanas piecu darba dienu laikā elektroniski nosūta uz paziņojumā par reģistrāciju komersanta norādīto e-pasta adresi informāciju par:

8.1. termiņu, kādā komersants tiks reģistrēts reģistrā;

8.2. tiesībām uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, ja noteiktajā termiņā nav saņemts regulatora lēmums par atteikumu reģistrēt komersantu ar norādi par šī lēmuma pārsūdzības iespēju.

III. Komersantu reģistrs

9. Regulators mājaslapā internetā www.sprk.gov.lv uztur un atjauno komersantu reģistru, norādot reģistra pēdējo atjaunošanas datumu.

10. Komersantu reģistrā iekļauj šādas ziņas:

10.1. nosaukums;

10.2. vienotais reģistrācijas numurs;

10.3. (svītrots ar SPRK padomes 22.12.2016. lēmumu Nr. 1/32);

10.4. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoms (m3/gadā);

10.5. ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas teritorija;

10.6. reģistrācijas datums;

10.7. ja komersants ir izslēgts no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistra, datums, kad komersants no reģistra ir izslēgts.

IV. Komersanta izslēgšanas un tā darbības apturēšanas kārtība

11. Komersants ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš paziņo regulatoram par komersanta darbības apturēšanu.

12. Komersants ne vēlāk kā 90 dienas iepriekš paziņo regulatoram par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu.

13. Regulators izslēdz komersantu no reģistra:

13.1. pēc komersanta rakstveida paziņojuma saņemšanas;

13.2. ja komersants ir izslēgts no komercreģistra;

13.3. ja ir konstatēti apstākļi, kas liecina, ka komersanta darbību vairs nav nepieciešams regulēt saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" vai citiem nozares normatīvajiem aktiem;

13.4. ja komersanta saimnieciskā darbība ir apturēta;

13.5. ja komersants ir atkārtoti pārkāpis vispārējās atļaujas noteikumus.

(Grozīts ar SPRK padomes 22.12.2016. lēmumu Nr. 1/32; SPRK padomes 28.10.2021. lēmumu Nr. 1/11)

13.1 Ja komersants uz paziņojuma par darbības izbeigšanu iesniegšanas brīdī nav samaksājis valsts nodevu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, regulators pieņem lēmumu, kurā komersantam nosaka pienākumu samaksāt valsts nodevas parādu. Ja komersants neizpilda regulatora lēmumu par valsts nodevas parāda samaksu, regulators saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina regulatora lēmuma izpildi.

(SPRK padomes 22.12.2016. lēmuma Nr. 1/32 redakcijā)

14. Ja regulators komersanta darbībā konstatē administratīvā pārkāpuma pazīmes, regulators uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā saskaņā ar normatīvajiem aktiem administratīvās atbildības jomā.

(SPRK padomes 07.03.2019. lēmuma Nr. 1/5 redakcijā)

15. Ja komersants gada laikā atkārtoti izdara līdzīgu pārkāpumu, regulators uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā saskaņā ar normatīvajiem aktiem administratīvās atbildības jomā un var lemt par komersanta izslēgšanu no komersantu reģistra.

(SPRK padomes 07.03.2019. lēmuma Nr. 1/5 redakcijā)

16. (Svītrots ar SPRK padomes 07.03.2019. lēmumu Nr. 1/5)

17. (Svītrots ar SPRK padomes 07.03.2019. lēmumu Nr. 1/5)

18. Komersants tā atkārtotai reģistrācijai nosūta regulatoram paziņojumu atbilstoši šo noteikumu 2.punktam.

19. Regulators reģistrā ieraksta atzīmi par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta obligāti izpildāmu prasību, kas regulatoram nosūtīta saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

20. Regulators reģistrā ieraksta atzīmi par komersanta darbības apturēšanu, pamatojoties uz komercreģistra ierakstu par komersanta darbības apturēšanu.

V. Vispārējās atļaujas un informācijas iesniegšanas noteikumi

(Nodaļas nosaukums SPRK padomes 21.12.2017. lēmuma Nr. 1/37 redakcijā)

21. Komersantam ir tiesības un pienākums veikt komercdarbību ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem un regulatora lēmumiem.

21.1 Pēc komersanta reģistrācijas komersantu reģistrā komersants sešu mēnešu laikā no reģistrācijas dienas iesniedz regulatorā saskaņā ar regulatora noteikto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku aprēķinātu tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu. Ja komersants objektīvu iemeslu dēļ nevar sešu mēnešu laikā iesniegt aprēķinātu tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu, komersants, norādot objektīvus iemeslus, lūdz regulatoram noteikt citu tarifu projekta un tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma iesniegšanas termiņu. Līdz tarifu projekta apstiprināšanai regulatorā komersants norēķinos ar sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem piemēro iepriekš noteikto maksu vai tarifu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

(SPRK padomes 07.03.2019. lēmuma Nr. 1/5 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 28.10.2021. lēmumu Nr. 1/11)

21.2 Pēc regulējamo sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas papildu teritorijas pārņemšanas, ja komersanta spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji salīdzinājumā ar 21.4punktā minētajām prognozēm attiecībā uz gada periodu visā darbības zonā mainās mazāk nekā par 10% un:

21.21. ja komersantam visā darbības zonā apstiprināts vienots tarifs, komersants ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem pievienotajā teritorijā piemēro komersantam spēkā esošo vienoto tarifu;

21.22. ja komersantam darbības zonā apstiprināti atšķirīgi tarifi dažādām administratīvajām teritorijām, komersants piemēro pievienotajā teritorijā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem iepriekš piemēroto maksu vai tarifu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, līdz stājas spēkā regulatora noteiktais tarifs.

(SPRK padomes 28.10.2021. lēmuma Nr. 1/11 redakcijā)

21.3 Pēc regulējamo sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas papildu teritorijas pārņemšanas, ja komersanta spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji salīdzinājumā ar 21.4punktā minētajām prognozēm attiecībā uz gada periodu visā darbības zonā mainās vairāk nekā par 10%, komersants piemēro pievienotajā teritorijā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem iepriekš piemēroto maksu vai tarifu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, līdz stājas spēkā regulatora noteiktais tarifs, un sešu mēnešu laikā pēc regulējamo sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas papildu teritorijas reģistrācijas komersantu reģistrā aprēķina un iesniedz regulatoram jaunu tarifu projektu. Ja komersants objektīvu iemeslu dēļ nevar sešu mēnešu laikā iesniegt aprēķinātu tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu, komersants, norādot objektīvus iemeslus, lūdz regulatoram noteikt citu tarifu projekta un izmaksu pamatojuma iesniegšanas termiņu, un regulators var noteikt citu termiņu.

(SPRK padomes 28.10.2021. lēmuma Nr. 1/11 redakcijā)

21.4 Prognozētie ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji apvienotajā teritorijā pēc papildu teritorijas pievienošanas tiek noteikti, pamatojoties uz komersanta pēdējo Atskaiti par izmaksām un ieņēmumiem, sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu norādīto pakalpojumu apjomu par iepriekšējo pārskata gadu (šā lēmuma 3.pielikums, darbības teritorija atbilstoši spēkā esošā tarifa aprēķinam), sagaidāmajām ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma izmaiņām un ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītājiem pievienotajā teritorijā iepriekšējā pārskata gadā vai pēdējos pilnos 12 mēnešos.

(SPRK padomes 28.10.2021. lēmuma Nr. 1/11 redakcijā)

22. Komersantam jānodrošina un jāuztur ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie objekti.

23. Komersantam jānodrošina nepārtraukta sabiedriskā pakalpojuma sniegšana, regulējamā nozarē noteikto sabiedrisko pakalpojumu drošības prasību ievērošana, kā arī likumam "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un regulējamās nozares normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, standartiem un līgumu nosacījumiem atbilstoša sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte.

23.1 Komersants normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu pēc lietotāju vai citu personu pamatota pieprasījuma, ja komersanta finansiālās un objektu vai infrastruktūras tehniskās iespējas to pieļauj.

(SPRK padomes 21.12.2017. lēmuma Nr. 1/37 redakcijā)

24. Komersants periodiski informē regulatoru par savu darbību un izmaiņām tajā saskaņā ar normatīvajiem aktiem un regulatora lēmumiem.

25. Komersants sniedz regulatoram informāciju saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem un regulatora lēmumiem un pieprasījumiem. Komersants iesniedz informāciju Regulatoram tā noteiktajā kārtībā.

(SPRK padomes 21.12.2017. lēmuma Nr. 1/37 redakcijā)

25.1 Komersants reizi kalendārajā gadā divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz regulatoram noteikumu 3.pielikumā noteikto atskaiti par izmaksām un ieņēmumiem, sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu raksturojumu pārskata gadā. Informāciju komersants iesniedz par katru tarifa darbības teritoriju.

(SPRK padomes 21.12.2017. lēmuma Nr. 1/37 redakcijā)

26. Komersants nodrošina regulatoram iespēju uzraudzīt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un vispārējās atļaujas noteikumu ievērošanu. Komersants sniedz regulatoram informāciju par komersanta saimnieciskās un finansiālās darbības rādītājiem, kā arī nodrošina regulatoram piekļuvi pārbaužu veikšanai.

27. Komersants kārto atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram sabiedriskā pakalpojuma veidam saskaņā ar regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem.

28. Komersantam nepārvaramas varas apstākļu gadījumā ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai turpinātu ievērot un izpildīt vispārējās atļaujas noteikumus.

29. Komersants maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

30. Komersantam ir tiesības apturēt, pārtraukt vai izbeigt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

31. Komersanti, kuriem šo noteikumu spēkā stāšanās dienā ir spēkā licence ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai, reģistrācijas paziņojumu neiesniedz. Šādus komersantus regulators pēc savas iniciatīvas reģistrē komersantu reģistrā.

31.1 Ja komersants ir reģistrēts komersantu reģistrā līdz 2019.gada 15.aprīlim un komersanta sniegtajam sabiedriskajam pakalpojumam nav regulatora vai pašvaldību regulatora apstiprināts sabiedriskā pakalpojuma tarifs, komersants līdz 2019.gada 15.oktobrim iesniedz regulatorā saskaņā ar regulatora noteikto metodiku aprēķinātu tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu. Ja komersants objektīvu iemeslu dēļ nevar līdz 2019.gada 15.oktobrim iesniegt aprēķinātu tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu, komersants ne vēlāk kā līdz 2019.gada 16.septembrim, norādot objektīvus iemeslus, lūdz regulatoram noteikt citu tarifu projekta un tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma iesniegšanas termiņu.

(SPRK padomes 07.03.2019. lēmuma Nr. 1/5 redakcijā)

32. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 23.oktobra lēmumam Nr. 1/14

(Pielikums SPRK padomes 22.12.2016. lēmuma Nr. 1/32 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 21.12.2017. lēmumu Nr. 1/37)  

Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja reģistrāciju

Vispārējā informācija par komersantu

Komersanta nosaukums:
 
Vienotais reģistrācijas numurs:
 
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds:
 
Tālrunis, fakss:
 
[X] Elektroniskā pasta adrese:
 

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darbadienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Esmu informēts, ka ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc komersanta reģistrācijas reģistrā jāiesniedz informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedriskā pakalpojuma regulēšanu regulatoram tā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Lūdzu reģistrēt

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma – ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai.

Informācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu

1. Sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi:
1.1. ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā;
1.2. ūdens piegāde no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai;
1.3. notekūdeņu savākšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās no piederības robežas un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
1.4. notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos
 
2. Plānotais iegūtā ūdens daudzums un plānotais lietotājiem piegādātā ūdens daudzums (m3/gadā) 
3. Plānotais no lietotājiem savākto notekūdeņu daudzums un plānotais kopējais attīrīto notekūdeņu daudzums (m3/gadā) 
4. Ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas teritorija 
5. Kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas teritorija 
6. Līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgts ar pašvaldību (norādīt pašvaldību, ūdenssaimniecības pakalpojumu veidu, sniegšanas teritoriju un līguma termiņu) 
7. Valsts vides dienesta ūdens resursu lietošanas vai piesārņojošās darbības atļaujas numurs, izsniegšanas datums, termiņš 

Ar šo apliecinu, ka komersantam īpašumā vai lietošanā ir pamatlīdzekļi, kuri var nodrošināt reģistrēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību un kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Datums ____.____.___________________________

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 23.oktobra lēmumam Nr. 1/14

(Pielikums SPRK padomes 22.12.2016. lēmuma Nr. 1/32 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 21.12.2017. lēmumu Nr. 1/37)

Paziņojums par darbības izbeigšanu
Komersanta nosaukums:
 
Vienotais reģistrācijas numurs:
 
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds:
 
[X] Elektroniskā pasta adrese:
 
Tālrunis, fakss:
 

[X] Piekrītu, ka uz šajā paziņojumā par darbības izbeigšanu norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darbadienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu izslēgt

(komersanta nosaukums)

no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistra ar ________.gada ____.___________________________*

Norādīt izslēgšanas pamatojumu ** 
 

Valsts nodeva EUR _________ apmērā par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ________.gadā samaksāta ________.gada ____.___________________________.

Apliecinu, ka attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).

Datums ____.____.___________________________

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

Piezīmes:
* – ja komersants norādījis datumu pirms regulators var izslēgt komersantu no reģistra, tad regulators izslēdz komersantu no reģistra regulatora norādītajā datumā, norādot to reģistrā.
** – nenorāda, ja komersants ir izslēgts no komercreģistra. Gadījumos, kad komersants pārtrauc sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus, norādīt, kurš komersants sniegs šo pakalpojumu.
 

3. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 23.oktobra lēmumam Nr. 1/14

(Pielikums SPRK padomes 21.12.2017. lēmuma Nr. 1/37 redakcijā)

Komersanta nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Pārskata periods 
 
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa darbības teritorija 
 
Kanalizācijas pakalpojumu tarifa darbības teritorija 
 
Regulējamā nozare: ūdenssaimniecība

Atskaite par sniegto sabiedrisko pakalpojumu izmaksām un ieņēmumiem, sniegto pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu raksturojumu [1] [2]

1. Izmaksas un ieņēmumi

1.tabula

Nr.
p.k.

Rādītāji

Ūdensapgādes pakalpojumi pārskata gadā

Kanalizācijas pakalpojumi pārskata gadā

1

2

3

4

1.

Ieņēmumi no sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem tarifa darbības teritorijā  

2.

Izmaksas, EUR (tiek grupētas, pamatojoties uz ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku), tai skaitā:  

2.1.

pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums  

2.2.

personāla izmaksas  

2.3.

pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas  

2.4.

pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, tai skaitā visu izmaksu posteņu atšifrējumi saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku  

2.4.1.

  

2.4.2.

  

2.5.

nodokļu maksājumi  

2.6.

kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa  

2.7.

ieņēmumi, par kuriem saskaņā ar metodiku jāsamazina izmaksas  

3.

Izmaksas par m3  

4.

Pārskata gadā saņemtie maksājumi par sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem 

5.

Regulējamo aktīvu bāzes vērtība (RAB) [3], tai skaitā:  

5.1.

RAB uz pārskata gada sākumu, EUR  

5.2.

RAB uz pārskata gada beigām, EUR  

6.

Pilnais uz tarifu attiecināto pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums [4], EUR  

7.

Kopējās investīcijas ūdenssaimniecības infrastruktūrā, EUR, tai skaitā:  

7.1.

komersanta paša līdzekļi, EUR  

7.2.

aizņemtie līdzekļi, EUR  

7.3.

Eiropas Savienības, valsts vai pašvaldības līdzfinansējums, EUR  

7.4.

citi avoti (norādīt), EUR  

2. Ūdensapgādes sistēmu raksturojums un pakalpojumu apjomi pārskata gadā

2.tabula

Nr.
p.k.

Nosaukums

Nošķirto ūdensapgādes sistēmu raksturojošie rādītāji

1.

Nošķirtas ūdensapgādes sistēmas atrašanās vieta (teritorijas nosaukums)    

2.

Ūdensapgādes inženiertīklu garums, km uz pārskata gada 31.decembri, tai skaitā:    

2.1.

kopš 2000.gada ierīkoto un pārbūvēto ūdensapgādes inženiertīklu garums, km    

3.

Pieslēgumu skaits (ūdens ievadi) uz pārskata gada 31.decembri    

4.

Elektroenerģijas patēriņš, attiecīgajā ūdensapgādes sistēmā, kWh pārskata gadā    

5.

No dabīgajiem ūdens avotiem ņemtais ūdens (komersanta paša iegūtais ūdens), pārskata gada apjoms, m3    

6.

Pašu iegūtais ūdens, kas padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā, pārskata gada apjoms, m3    

7.

No citiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem iepirktais sagatavotais ūdens, kas padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā, pārskata gada apjoms, m3    

8.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, no kura tiek iepirkts ūdens pārskata gadā    

9.

Lietotājiem piegādātais ūdens, pārskata gada apjoms, m3    

10.

Avāriju skaits ūdensapgādes inženiertīklos [5]    
      
Savienoto ūdensapgādes sistēmu raksturojums [6]:
 
 

3. Kanalizācijas sistēmu raksturojums un pakalpojumu apjomi pārskata gadā

3.tabula

Nr.
p.k.

Nosaukums

Nošķirto kanalizācijas sistēmu raksturojošie rādītāji

1.

Nošķirtas kanalizācijas sistēmas atrašanās vieta (teritorijas nosaukums)    

2.

Kanalizācijas pašteces inženiertīklu garums, km uz pārskata gada 31.decembri, tai skaitā:    

2.1.

kopš 2000.gada ierīkoto un pārbūvēto kanalizācijas pašteces inženiertīklu garums, km    

3.

Kanalizācijas spiedvadu garums, km uz pārskata gada 31.decembri, tai skaitā:    

3.1.

kopš 2000.gada ierīkoto un pārbūvēto kanalizācijas spiedvadu garums, km    

4.

Pieslēgumu skaits (notekūdeņu izvadi) uz pārskata gada 31.decembri    

5.

Elektroenerģijas patēriņš attiecīgajā kanalizācijas sistēmā, kWh pārskata gadā    

6.

No lietotājiem savāktie notekūdeņi, pārskata gada apjoms, m3    

7.

Komersanta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrītie notekūdeņi, pārskata gada apjoms, m3    

8.

Citiem kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem attīrīšanai nodotie notekūdeņi pārskata gada apjoms, m3    

9.

Kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs, kuram attīrīšanai tiek nodoti notekūdeņi pārskata gadā    

10.

Avāriju skaits kanalizācijas inženiertīklos [5]    

11.

Avāriju skaits kanalizācijas sūkņu stacijās [5]    
      
Savienoto kanalizācijas sistēmu raksturojums [6]:
 
 

Ja pārskata gadā, salīdzinot ar spēkā esošajā tarifā un iepriekšējā gada atskaitē iekļauto informāciju, vairāk nekā par 10% mainās ūdenssaimniecības pakalpojumu kopējās izmaksas vai vairāk nekā par 10% mainās ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomi, kā arī pret iepriekšējā pārskata gada atskaitē norādīto par 10% mainās pieslēgumu skaits un ūdenssaimniecības inženiertīklu garumi, ir notikušas būtiskas ūdenssaimniecības tehnoloģiskā procesa izmaiņas, ir izbeigta vai uzsākta jauna saimnieciskā darbība, tad paskaidrojumā ir jānorāda šo izmaiņu iemesli.

Paskaidrojumi:
 

[1] Pārskata gada informāciju sagatavot saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

[2] Atskaites informāciju saskaņā ar 25.1 punktu apkopot nošķirti par katru tarifa darbības teritoriju.

[3] Norādīt, ja spēkā esošais tarifs aprēķināts, izmaksās iekļaujot kapitāla atdevi.

[4] Tai skaitā pamatlīdzekļu nolietojuma daļa, kura tiek samazināta saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas prasībām.

[5] Avāriju skaits ūdensapgādes inženiertīklos pārskata gadā – pārskata gadā konstatēto ūdensapgādes inženiertīklu plīsumu un cita veida būtisku bojājumu skaits.

Avāriju skaits kanalizācijas inženiertīklos pārskata gadā – pārskata gadā konstatēto plīsumu, aizsprostojumu, iebrukumu un cita veida būtisku bojājumu skaits pašteces inženiertīklos un kanalizācijas spiedvados.

Avāriju skaits kanalizācijas sūkņu stacijās pārskata gadā – pārskata gadā konstatēto būtisku bojājumu skaits kanalizācijas sūkņu stacijās, kas ir radījuši traucējumus sūkņu staciju darbībā, izņemot elektroenerģijas piegādes pārtraukumus.

[6] Norādīt, vai kāda no atskaites 2. vai 3.tabulā raksturotajām sistēmām nodrošina centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus vairākās apdzīvotās vietās (norādīt apdzīvoto vietu nosaukumus), vai arī kāda no atsevišķi raksturotajām sistēmām ir savienota ar citu, atsevišķi raksturotu sistēmu. Atsevišķi raksturotu, bet savienotu sistēmu gadījumā skaidrot, kurā no sistēmām atrodas ūdens ražošanas / notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Datums ____.____.__________________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

 
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

  

Tālrunis __________________

e-pasts __________________

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi ūdenssaimniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/14Pieņemts: 23.10.2014.Stājas spēkā: 28.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 212, 27.10.2014. OP numurs: 2014/212.7
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
269761
{"selected":{"value":"01.11.2021","content":"<font class='s-1'>01.11.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.11.2021","iso_value":"2021\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.04.2019","iso_value":"2019\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2019.-31.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-14.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2016","iso_value":"2016\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2016.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2014","iso_value":"2014\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2014.-28.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.11.2021
136
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"