Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.530

Rīgā 2014.gada 2.septembrī (prot. Nr.46 33.§)
Dzelzceļa būvnoteikumi
Izdoti saskaņā ar
Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu un
otrās daļas 3.punktu un Dzelzceļa likuma 22.pantu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dzelzceļa infrastruktūras objektu (dzelzceļa inženierbūvju) būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus;

1.2. dzelzceļa infrastruktūras objektu būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu;

1.3. būvatļaujā un paskaidrojuma rakstā iekļaujamos nosacījumus;

1.4. atkāpju saskaņošanas kārtību;

1.5. būvprojekta ekspertīzes apjomu;

1.6. par dzelzceļa infrastruktūras objektu būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgo institūciju;

1.7. dzelzceļa infrastruktūras objektu konservācijas kārtību;

1.8. dzelzceļa infrastruktūras objektu novietojuma uzmērījumu veikšanas kārtību un kārtību, kādā dzelzceļa infrastruktūras objektu pieņem ekspluatācijā;

1.9. būvdarbu garantijas termiņus pēc dzelzceļa infrastruktūras objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

2. Par dzelzceļa infrastruktūras objektu būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgā institūcija ir Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā minētajā gadījumā par būvdarbu kontroli un tiesiskumu – Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs).

3. Šajos noteikumos paredzētās būvniecības atļaujas nav nepieciešamas:

3.1. būvdarbiem, kurus veic dzelzceļa satiksmes negadījuma vai dabas katastrofas radīto seku novēršanai, lai dzelzceļa infrastruktūru atjaunotu satiksmei;

3.2. šādiem dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas darbiem, kurus veic dzelzceļa zemes nodalījuma joslā, pamatojoties uz dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja un darbu izpildītāja sastādīto apsekošanas aktu:

3.2.1. sliežu ceļa virsbūves un to elementu demontāža, nomaiņa un remonts;

3.2.2. tiltu, ceļa pārvadu, caurteku, ūdens novadīšanas ietaišu, komunikāciju kanālu, atbalsta sienu, aizsargsienu un platformu elementu demontāža, nomaiņa un remonts;

3.2.3. signalizācijas, sakaru, energoapgādes iekārtu un kabeļu demontāža, nomaiņa un remonts;

3.2.4. elektroapgādes gaisvadu līniju, kontakttīkla, apgaismošanas un elektronisko sakaru iekārtu un tīkla elementu demontāža, nomaiņa un remonts;

3.2.5. dzelzceļa zemes klātnes uzturēšana;

3.2.6. uzturēšanas darbi dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

2. Būvniecības ierosināšana

4. Dzelzceļa infrastruktūras objekta būvniecību var ierosināt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, zemes vai būves īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs (arī publiskas personas zemes vai būves tiesiskais lietotājs), lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt, vai to pilnvarota persona (projekta vadītājs). Uz pilnvaroto personu (projekta vadītāju) attiecas visi šajos noteikumos minētie būvniecības ierosinātāja pienākumi, tiesības un atbildība.

5. Būvniecības ierosinātājs iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā šādus dokumentus:

5.1. būvniecības iesniegumu (1. pielikums) un būvprojektu minimālā sastāvā otrajai vai trešajai inženierbūvju grupai;

5.2. paskaidrojuma raksta I daļu (2. pielikums) pirmajai inženierbūvju grupai;

5.3. zemes gabala īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus vai dokumentus, kas apliecina, ka būvniecības iecere ir saskaņota ar zemes īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju un dzelzceļa infrastruktūras objekta īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, ja būvniecība paredzēta esošā dzelzceļa infrastruktūras objektā, izņemot otrās un trešās inženierbūvju grupas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektu būvniecību;

5.4. būvniecības sākotnējo izvērtējumu vai ietekmes uz vidi novērtējumu, ja to nosaka normatīvie akti.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

6. Būvprojekts minimālā sastāvā dzelzceļa infrastruktūras objekta pārbūvei vai jauna objekta būvniecībai ietver šādus dokumentus un sadaļas:

6.1. situācijas plāns mērogā 1:2000–1:10000, kurā norādīta esošā vai nosakāmā dzelzceļa zemes nodalījuma josla;

6.2. būvniecības ierosinātāja projektēšanas uzdevums;

6.3. sliežu ceļu plāns, kurā norādīts dzelzceļa infrastruktūras objektu izvietojums un projektējamās līnijas trase;

6.4. signalizācijas sistēmas pamata risinājumi;

6.5. kontakttīkla pamata risinājumi;

6.6. elektroapgādes pamata risinājumi;

6.7. skaidrojošs apraksts par būvobjektu un būvniecības risinājumiem.

7. Būvprojekts minimālā sastāvā dzelzceļa infrastruktūras objekta atjaunošanai ietver šādus dokumentus un sadaļas;

7.1. situācijas plāns mērogā 1:2000–1:10000, kurā norādīta esošā dzelzceļa zemes nodalījuma josla;

7.2. būvniecības ierosinātāja projektēšanas uzdevums;

7.3. skaidrojošs apraksts par būvobjektu un būvniecības risinājumiem.

8. Būvprojekts minimālā sastāvā dzelzceļa infrastruktūras objekta novietošanai un nojaukšanai ietver šādus dokumentus un sadaļas:

8.1. situācijas plāns mērogā 1:2000–1:10000, kurā norādīta esošā vai nosakāmā dzelzceļa zemes nodalījuma josla;

8.2. būvniecības ierosinātāja projektēšanas uzdevums;

8.3. skaidrojošs apraksts par būvobjektu un būvniecības risinājumiem.

9. Paskaidrojuma raksts satur nepieciešamo informāciju par:

9.1. būvobjektu;

9.2. būvniecības ierosinātāju;

9.3. būvdarbu veicēju;

9.4. būvdarbu laiku un vietu;

9.5. dzelzceļa infrastruktūras objekta galveno lietošanas veidu, izņemot gadījumu, ja dzelzceļa infrastruktūras objekts tiek nojaukts;

9.6. dzelzceļa infrastruktūras objekta tehniskajiem parametriem;

9.7. būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām;

9.8. izmantotajiem materiāliem, izņemot gadījumu, ja dzelzceļa infrastruktūras objekts tiek nojaukts;

9.9. pasākumiem dzelzceļa satiksmes drošības nodrošināšanai;

9.10. vides un darba aizsardzības pasākumiem.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

10. Paskaidrojuma rakstam pievieno situācijas plānu vai dzelzceļa infrastruktūras objekta shēmu.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

11. Būvniecības ierosinātāja projektēšanas uzdevumā atbilstoši dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta veidam norāda:

11.1. nepieciešamās pamatprasības projektējamajam dzelzceļa infrastruktūras objektam;

11.2. tehniskās prasības dzelzceļa pamatiekārtām (piemēram, sliežu ceļu izkārtojumam, signalizācijai, sakariem, elektroapgādei, kontakttīklam);

11.3. prasības inženiertīklu pievienošanai attiecīgajiem vietējiem tīkliem, kā arī to šķērsošanai un pārnesei;

11.4. pieejamības prasības (pārvietošanās iespējas no viena augstuma līmeņa uz citu un orientēšanās dzelzceļa apbūvētajā vidē (skaņu un vizuālā informācija)), kas noteiktas:

11.4.1. peroniem, pārejām, piebrauktuvēm, autostāvvietām pie dzelzceļa stacijām un pieturas punktiem;

11.4.2. ieejām dzelzceļa staciju un pieturas punktu ēkās;

11.5. ja būvniecības iecere paredz dzelzceļa infrastruktūras būvobjektu būvniecību vai nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām, – katru atsevišķi būvējamo vai ekspluatācijā nododamo dzelzceļa infrastruktūras būvobjektu vai tā daļu un to būvniecības secību;

11.6. dzelzceļa satiksmes drošības prasības.

12. Būvniecības ierosinātāja projektēšanas uzdevumā dzelzceļa infrastruktūras objekta nojaukšanai norāda:

12.1. infrastruktūras atvienošanas nosacījumus;

12.2. nojaukšanas metodes un tehnoloģijas;

12.3. dzelzceļa satiksmes drošības prasības;

12.4. utilizācijas un zemes rekultivācijas nosacījumus.

13. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pēc šo noteikumu 5. punktā minēto dokumentu saņemšanas veic šādas darbības:

13.1. Būvniecības likuma 12. panta ceturtās daļas 1. punktā noteiktajā termiņā izdod būvatļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izdot būvatļauju;

13.2. Būvniecības likuma 12. panta ceturtās daļas 3. punktā noteiktajā termiņā akceptē būvniecības ieceri, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā, vai pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt būvniecības ieceri.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

13.1 Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija būvatļaujā ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.1. apakšpunktā, 3. un 5. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas nosacījumus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

14. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā termiņā informē attiecīgo būvvaldi par izsniegto būvatļauju.

15. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt būvatļauju vai par atteikumu akceptēt būvniecības ieceri, ja dzelzceļa infrastruktūras objekta būvniecības iecere neatbilst Būvniecības likuma, šo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasībām.

3. Projektēšana
3.1. Būvprojekta izstrādāšana

16. Būvatļaujā ietver šādus projektēšanas nosacījumus:

16.1. tās vietējās pašvaldības būvvaldes tehniskie noteikumi par projektēšanu un būvniecību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta būvniecība, vai izziņa, ka pašvaldībai nav iebildumu par attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras būvniecību, izņemot gadījumu, ja dzelzceļa infrastruktūras objekts tiek atjaunots;

16.2. saistīto dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju tehniskie noteikumi par pieslēgšanos dzelzceļa infrastruktūrai (nav nepieciešami, ja dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un būvniecības ierosinātājs ir viena persona);

16.3. institūciju tehniskie noteikumi par pieslēgšanos inženiertīkliem vai par to šķērsošanu;

16.4. projektēšanai piemērojamās Eiropas dzelzceļa sistēmas savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas vai to daļas;

16.5. būvprojekta saskaņojums atbilstoši šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minētajiem tehniskajiem noteikumiem un būvniecības ierosinātāja būvprojekta saskaņojums;

16.6. būvprojekta verificēšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību;

16.7. būvprojekta ekspertīze (trešās grupas inženierbūvēm);

16.8. zemes gabala īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības un apbūves tiesības apliecinoši dokumenti (ja tiek paredzēta publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objekta būvniecība).

17. Šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minētās institūcijas tehniskajos noteikumos norāda būvprojekta saskaņošanas kārtību un nepieciešamību saņemt atzinumu par dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta gatavību ekspluatācijai.

18. Būvprojekts atbilstoši dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta veidam ietver šādas daļas un sadaļas, kurās sniegta attiecīgā informācija:

18.1. vispārīgā daļa:

18.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

18.1.2. zemes gabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli, izņemot otrās grupas inženierbūves;

18.1.3. skaidrojošs apraksts ar dzelzceļa infrastruktūras objekta tehniskajiem rādītājiem un norādi par dzelzceļa infrastruktūras objekta galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai;

18.2. sliežu ceļu daļa:

18.2.1. virsbūves konstrukcija;

18.2.2. sliežu ceļu plāns un garenprofils;

18.3. zemes klātnes daļa:

18.3.1. šķērsprofilu konstrukcijas;

18.3.2. ūdens novadīšanas sistēmas;

18.4. tilti, pārvadi un caurtekas;

18.5. pasažieru peroni;

18.6. autoceļu un gājēju tuneļi zem dzelzceļa;

18.7. pārbrauktuves un pārejas;

18.8. prettrokšņu žogi;

18.9. elektroapgādes un kontakttīkla iekārtas;

18.10. signalizācijas, sakaru, vadības un informātikas daļa;

18.11. arhitektūras daļa:

18.11.1. vispārīgo rādītāju lapa;

18.11.2. būvobjekta ģenerālplāns mērogā 1:500 uz derīga topogrāfiskā plāna;

18.11.3. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns mērogā 1:500 uz derīga topogrāfiskā plāna;

18.11.4. teritorijas vertikālais plānojums un labiekārtojuma risinājuma plāns;

18.11.5. ceļa transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;

18.12. inženierrisinājumu daļa:

18.12.1. būvkonstrukcijas;

18.12.2. ūdensapgāde un kanalizācija;

18.12.3. apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana;

18.12.4. siltumapgāde;

18.12.5. gāzes apgāde;

18.12.6. vides aizsardzības pasākumi;

18.12.7. ugunsdzēsības ūdensapgāde;

18.12.8. ugunsaizsardzības sistēmas;

18.12.9. iekšējie un ārējie elektrotīkli;

18.12.10. elektronisko sakaru tīkli;

18.12.11. citi inženierrisinājumi;

18.13. ekonomikas daļa:

18.13.1. informācijas kopsavilkums par iekārtām, konstrukcijām un materiāliem, būvmateriālu un būvdarbu specifikācijas;

18.13.2. būvdarbu apjomi;

18.13.3. izmaksu aprēķins (tāme) būvobjektiem, kuru izstrādi un īstenošanu finansē no publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

18.14. darbu organizācijas daļa (darbu organizēšanas projekts).

19. Ja ir paredzēta dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām, būvprojektā norāda katru nododamo kārtu un tās būvniecības secību.

20. Ja šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskie risinājumi saskaņojami ar institūcijām, kas noteikušas attiecīgās prasības. Atkāpes no pieslēgšanās tehniskajām prasībām vai tehniskajiem noteikumiem saskaņojamas projektēšanas nosacījumu izpildes laikā. Atzīmi par saskaņojumu izdara būvprojekta ģenerālplānā vai atbilstoši izmaina tehniskos risinājumus.

21. Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam).

22. Darbu organizēšanas projektā ietver:

22.1. būvdarbu kalendāra plānu, ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs;

22.2. būvdarbu ģenerālplānu;

22.3. dzelzceļa satiksmes drošības nodrošināšanas kārtību;

22.4. darba aizsardzības plānu (to var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu);

22.5. skaidrojošu aprakstu.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

23. Būvdarbu ģenerālplānu izstrādā atsevišķiem būvniecības posmiem. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē jaunceļamos, esošos, pagaidu un nojaucamos dzelzceļa infrastruktūras objektus, pastāvīgos un pagaidu sliežu ceļus un autoceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus un komunikācijas (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot tām pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī materiālu un konstrukciju nokraušanas laukumus.

24. Ja būvprojekts izstrādāts ekspluatācijā esošo dzelzceļa infrastruktūras objektu pārbūvei vai atjaunošanai, kas jāveic, nepārtraucot attiecīgā objekta pamatfunkcijas:

24.1. būvdarbu ģenerālplānos norāda ekspluatācijā esošās būves, inženiertīklus un sliežu ceļus, kuru funkcionēšana pārbūves vai atjaunošanas laikā netiek pārtraukta, kā arī būves, inženiertīklus un sliežu ceļus, kuru funkcionēšana tiek pārtraukta uz laiku vai pilnīgi;

24.2. darbu organizēšanas projekta skaidrojošajā aprakstā norāda pasākumus, kas veicami, lai netraucētu attiecīgo dzelzceļa infrastruktūras objektu pamatfunkcijas (piemēram, vilcienu kustības, elektroapgādes, signalizācijas un sakaru nodrošināšana), un darbuzņēmēja dzelzceļa speciālistu darbības kārtību.

25. Ja ir paredzēta dzelzceļa infrastruktūras objekta izmantošana pirms tā pieņemšanas ekspluatācijā (pagaidu ekspluatācija):

25.1. būvprojekta skaidrojošajā aprakstā iekļauj izvērtējumu par dzelzceļa infrastruktūras objekta izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā;

25.2. darbu organizēšanas projekta skaidrojošajā aprakstā norāda būvdarbu pieņemšanas kārtību un pagaidu ekspluatācijas uzsākšanas nosacījumus.

26. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

27. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

28. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

3.2. Būvprojekta ekspertīze

29. Būvprojekta ekspertīzi veic:

29.1. būvkonstrukciju daļai;

29.2. ekonomiskajai daļai – būvprojektiem, kuru izstrādi un īstenošanu finansē publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu finansējums, – izvērtējot materiālu izvēles ekonomisko pamatojumu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, kā arī izmaksās iekļauto darba pozīciju pietiekamību;

29.3. projekta sadaļām, kas skar dzelzceļa infrastruktūras objekta ugunsdrošības jautājumus.

30. Būvprojekta ekspertīze nav nepieciešama tām būvprojekta daļām vai sadaļām, kuras ir verificētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību.

3.3. Projektēšanas nosacījumu izpilde

31. Lai saņemtu atzīmi par visu būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvniecības ierosinātājs Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā iesniedz:

31.1. būvprojektu (vienā eksemplārā, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – divos eksemplāros), kas ir saskaņots atbilstoši šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minētajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī ir saskaņots ar būvniecības ierosinātāju;

31.2. būvprojekta verificēšanas dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību;

31.3. būvprojekta ekspertīzes atzinumu, ja ir veikta būvprojekta ekspertīze;

31.4. zemes gabala īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības un apbūves tiesības apliecinošos dokumentus, ja šādas tiesības ir mainījušās no būvatļaujas izsniegšanas brīža.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

32. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija atsaka izdarīt atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, ja:

32.1. nav iesniegti šo noteikumu 31. punktā minētie dokumenti;

32.2. nav izpildīti būvatļaujā norādītie projektēšanas nosacījumi;

32.3. būvprojekts nav izstrādāts atbilstoši šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām.

33. Pēc atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi būvprojekta vienu eksemplāru glabā Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

34. Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai jāizpilda triju gadu laikā no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

3.4. Izmaiņas būvprojektā

35. Kad Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, izmaiņas būvprojektā var izdarīt, ja būvniecības dalībnieki par to vienojas ar būvprojekta izstrādātāju.

36. Ja izmaiņas, kas būvprojektā izdarītas pēc tam, kad Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, skar:

36.1. šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto tehnisko noteikumu nosacījumus, izmaiņas saskaņo ar attiecīgo tehnisko noteikumu izdevēju;

36.2. dzelzceļa infrastruktūras objekta ārējo veidolu, attiecīgās izmaiņas saskaņo ar tās vietējās pašvaldības būvvaldi, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta būvniecība;

36.3. piemērojamās Eiropas dzelzceļa sistēmas savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas vai to daļas, veic būvprojektu atkārtotu verificēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību;

36.4. būvprojekta sadaļas, par kurām ir veikta būvprojekta būvekspertīze, attiecīgajām izmaiņām veic atkārtotu būvprojekta ekspertīzi.

37. Ja būvprojektā ir izdarītas šo noteikumu 36. punktā minētās izmaiņas, izmainītās būvprojekta sadaļas ar skaidrojošu aprakstu par veiktajām izmaiņām iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā atkārtotai atzīmes izdarīšanai būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

4. Būvdarbi
4.1. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un to izpilde

38. Būvatļaujā ietver šādus būvdarbu uzsākšanas nosacījumus:

38.1. atbildīgā būvdarbu vadītāja pieaicināšana;

38.2. būvuzrauga pieaicināšana un būvuzraudzības plāna saskaņošana (trešās grupas inženierbūvēm);

38.3. autoruzrauga pieaicināšana (trešās grupas inženierbūvēm);

38.4. būvdarbu uzraudzības nodrošināšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību;

38.5. darba aizsardzības koordinatora norīkošana;

38.6. būvdarbu žurnāla reģistrācija;

38.7. būvdarbu veicēja un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana.

38.1 Paskaidrojuma rakstā iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus un prasību sniegt informāciju par būvdarbu veicēju.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

39. Dzelzceļa infrastruktūras objekta būvdarbus var veikt būvkomersants, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmis drošības apliecību dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecībai.

40. Trešās grupas inženierbūvju būvuzraudzību var veikt tikai būvkomersants, kas reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības sniegt pakalpojumus būvuzraudzības jomā.

40.1 Pēc nepieciešamās informācijas un dokumentu saņemšanas Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā par tajā ietverto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai atsaka akceptēt būvniecības ieceri.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

41. Lai saņemtu atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi visam dzelzceļa infrastruktūras būvobjektam vai atsevišķai tā kārtai, būvniecības ierosinātājs Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā iesniedz (izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā):

41.1. zemes gabala īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības un apbūves tiesības apliecinošos dokumentus, ja šādas tiesības ir mainījušās pēc atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;

41.2. informāciju par atbildīgo būvdarbu vadītāju un būvuzraugu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro));

41.3. būvuzraudzības plānu (ja tiek veikta būvuzraudzība);

41.4. būvdarbu žurnālu;

41.5. apdrošinātāja izsniegtas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises (kopijas);

41.6. dokumentus par darba aizsardzības koordinatora norīkošanu, ja to paredz darba aizsardzības normatīvie akti;

41.7. dokumentus par būvdarbu uzraudzības nodrošināšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

42. Būvdarbus veic atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā. Būvdarbu vadītāju ieceļ galvenais būvdarbu veicējs.

43. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības ierosinātājs vai viņa pilnvarotā persona (projekta vadītājs) atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

4.2. Būvdarbu veikšanas dokumentācija

44. Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar būvprojekta sastāvā esošo būvdarbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu. Darbu veikšanas projekta izstrādāšana ir obligāta, ja būvdarbus veic ekspluatācijā esošā dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

45. Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz būvprojektu, izstrādā galvenais būvdarbu veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķo būvdarbu veicēji. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.

46. Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minētais projekts saskaņojams ar galveno būvdarbu veicēju.

47. Darbu veikšanas projektā norāda darba vilcienu kustības nosacījumus, būvmašīnu (arī montāžas celtņu) izvietojumu un pārvietošanas ceļus, sliežu ceļa remonta mašīnu stāvvietas, sliežu posmu montāžas un virsbūves elementu, kontakttīkla materiālu un konstrukciju, signalizācijas un sakaru iekārtu komplektācijas vietas, zemes un balasta karjerus, kā arī materiālu piegādes un novākšanas organizēšanas principus.

48. Ja būvprojekts izstrādāts ekspluatācijā esošo dzelzceļa infrastruktūras objektu pārbūvei vai atjaunošanai, kas jāveic, nepārtraucot attiecīgā objekta pamatfunkcijas, darbu veikšanas projektā norāda visu darbu norisi atbilstošā secībā un kārtībā, ja vilcienu kustība (vai manevri) netiks pārtraukta, un darbu norisi atbilstošā secībā un kārtībā (norādot arī plānotos izpildes termiņus), ja plānots, ka tiks pārtraukta attiecīgā dzelzceļa infrastruktūras objekta pamatfunkciju īstenošana.

49. Ja nepieciešams, darbu veikšanas projektā norāda, kurus sliežu ceļus slēdz vilcienu kustībai vai pa kuriem sliežu ceļiem samazina vilcienu kustību vai vilcienu kustības ātrumu.

50. Darba veikšanas projekta nosacījumus par dzelzceļa satiksmes organizāciju un dzelzceļa satiksmes drošību saskaņo ar attiecīgo ekspluatācijā esošā dzelzceļa infrastruktūras objekta pārvaldītāju. Ja tiek veikta jauna trešās grupas dzelzceļa infrastruktūras objekta būvniecība vai pārbūve, darbu veikšanas projektu saskaņo ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

51. Darbu veikšanas projektu nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam pirms būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanas. Darbu veikšanas projekts ir pieejams dzelzceļa infrastruktūras būvobjektā strādājošajiem būvspeciālistiem.

52. Darba vilcienu, autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu veikšanas projektu, būvnormatīviem, dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem, darba drošības prasībām un ceļu satiksmes noteikumiem.

53. Katrā dzelzceļa infrastruktūras būvobjektā atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajai kārtībai ir aizpildāms būvdarbu žurnāls.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

54. Ja Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ir akceptējusi būvniecības ieceri, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā, būvniecības ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt būvdarbus saskaņā ar paskaidrojuma rakstā noteikto.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

4.3. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole

55. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei ir atbildīgs galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēju atbildīgie būvdarbu vadītāji. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.

56. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

57. Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgās sistēmas pieņem ar pieņemšanas aktu (9., 10. un 11. pielikums).

57.1 Nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu paraksta būvniecības ierosinātājs vai būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība), atbildīgais būvdarbu vadītājs un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

57.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktam pievieno šādus dokumentus:

57.2 1. segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktam –būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus;

57.2 2. ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktam – sistēmas iekārtu, ierīču tehniskās pases vai būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, sistēmas ekspluatācijas dokumentāciju (instrukciju) vai citu tehnisko dokumentāciju, kas raksturo sistēmu un tās darbības parametrus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

58. Nav pieļaujama darbu uzsākšana, ja būvniecības ierosinātājs un būvdarbu veicēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

59. Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.

5. Būvdarbu apturēšana, pārtraukšana un dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta konservācija

60. Būvdarbus var apturēt ar Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas, Valsts darba inspekcijas, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vai Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā minētajā gadījumā ar Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu, ja nav izpildītas normatīvajos aktos noteiktās prasības vai citu pamatotu iemeslu dēļ. Lēmumu par būvdarbu apturēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

61. Ja būvdarbi tiek apturēti, būvdarbu veicējs un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu ekspluatācijā esošās dzelzceļa infrastruktūras darbību.

62. Lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu un dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta konservāciju var pieņemt būvniecības ierosinātājs vai Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu un dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta konservāciju var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

63. Ja būvdarbu pārtraukšana ir bīstama cilvēku dzīvībai, veselībai, videi vai apdraud dzelzceļa satiksmi, vai var radīt bīstamus bojājumus konstrukcijās, tad, pārtraucot būvdarbus, būvniecības ierosinātājs nodrošina dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta konservāciju un par to paziņo Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

64. Lēmumā par būvdarbu pārtraukšanu un dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta konservāciju norāda:

64.1. būvdarbu pārtraukšanas un dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta konservācijas iemeslus;

64.2. dzelzceļa satiksmes drošības nosacījumus;

64.3. būvdarbu pārtraukšanas un dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta konservācijas nosacījumus (arī pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta un atsevišķu tā daļu un konstrukciju drošību, stabilitāti un neaizskaramību, kā arī dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta konservācijas darbu veikšanas projekta apjomu, ja tas ir nepieciešams);

64.4. būvobjekta stāvokli pēc būvdarbu pārtraukšanas un par dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta konservāciju atbildīgās personas.

65. Dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta konservācijas darbu veikšanas projektā ietver:

65.1. nepieciešamo pabeidzamo darbu sarakstu;

65.2. dzelzceļa satiksmes drošības nosacījumus;

65.3. projekta risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta elementu turpmākas bojāšanās novēršanai;

65.4. veicamo dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta konservācijas darbu kalendāra plānu.

6. Pieņemšana ekspluatācijā

66. Būvniecības ierosinātājs (būvdarbu veicējs), ņemot vērā šo noteikumu 17. punktā minētos nosacījumus, pieprasa atzinumus par dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta gatavību ekspluatācijai tām institūcijām, kuras ir izdevušas šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minētos tehniskos noteikumus. Attiecīgās institūcijas 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta gatavību ekspluatācijai un tā atbilstību tehniskajiem noteikumiem. Vietējās pašvaldības būvvalde atzinumā par būvobjekta gatavību ekspluatācijai norāda, vai vēlas deleģēt savu pārstāvi piedalīties dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta pieņemšanas darbā un, ja pārstāvis nepiedalās, vai vēlas saņemt akta kopiju par dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

67. Dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā ierosina būvniecības ierosinātājs. Ierosinot dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā vai Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā minētajā gadījumā birojā iesniedz šādus dokumentus (izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā):

67.1. apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (12. pielikums);

67.2. šo noteikumu 66. punktā minēto institūciju atzinumus;

67.3. verificēšanas deklarāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību, ja būvobjektam ir piemērotas Eiropas dzelzceļa sistēmas savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas;

67.4. būvprojektu, ja par tajā veiktajām izmaiņām būvatļaujā nav izdarīta atzīme par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi;

67.5. izpildmērījuma plānu par dzelzceļa infrastruktūras objekta novietni un tam izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem un uzmērījumus par izmainītiem datiem, ja veikta atjaunošana vai pārbūve;

67.6. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;

67.7. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja tas noteikts normatīvajos aktos par iekārtu drošību;

67.8. (svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598).

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

67.1 Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu paraksta būvniecības ierosinātājs, būvdarbu veicējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja veikta autoruzraudzība).

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

68. Dzelzceļa infrastruktūras būvobjektu pieņem ekspluatācijā Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija vai birojs. Birojs pieņemšanas darbā pieaicina Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas pārstāvi, ja inspekcija ir izteikusi vēlmi tajā piedalīties. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas vai biroja uzdevums ir novērtēt dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz šo noteikumu 67. punktā minētajiem dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

69. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija vai birojs nav tiesīgs uzsākt dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, ja kāds no šo noteikumu 66. punktā minētajiem atzinumiem ir negatīvs.

70. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija vai birojs pēc saskaņošanas ar būvniecības ierosinātāju nosaka dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 14 dienām no dienas, kad dokumenti iesniegti Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā vai birojā.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

71. Būvniecības ierosinātājs dzelzceļa infrastruktūras būvobjektu uzrāda Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai vai birojam. Būvniecības ierosinātājs pieaicina dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta pieņemšanas darbā būvdarbu veicēju vai tā pilnvarotu pārstāvi, kas ir veicis attiecīgos būvdarbus.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

72. Ja dzelzceļa infrastruktūras būvobjektā veikta būvuzraudzība, dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta pieņemšanas darbā piedalās būvuzraugs.

73. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija vai birojs pieaicina dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta pieņemšanas darbā vietējās pašvaldības būvvaldes pārstāvi, ja pašvaldība savā atzinumā par dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta gatavību ekspluatācijai ir norādījusi vēlēšanos deleģēt savu pārstāvi dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta pieņemšanas darbā.

74. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija var pieaicināt pieņemšanas darbā būvprojekta izstrādātāju, ja viņš nav veicis autoruzraudzību.

75. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija vai birojs izdod aktu par dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā (turpmāk – akts). Aktā ietver apliecinājuma par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā, 3. un 5. punktā norādīto informāciju, kā arī norāda ziņas par objektu (adrese, kadastra apzīmējums, būves grupa, lietošanas veids, būvi raksturojošie lielumi un būvizstrādājumi), būvdarbu garantijas termiņu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

75.1 Ja dzelzceļa infrastruktūras objekts ir nojaukts, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija vai birojs izdod izziņu par inženierbūves neesību. Izziņā ietver apliecinājuma par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā norādīto informāciju, kā arī norāda ziņas par nojaukto objektu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

76. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

77. Ja dzelzceļa infrastruktūras būvobjekts netiek pieņemts ekspluatācijā, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija vai birojs izdod būvniecības ierosinātājam lēmumu par atteikumu dzelzceļa infrastruktūras būvobjektu pieņemt ekspluatācijā. Lēmumā norāda dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta trūkumus, defektus vai konstatētās atkāpes no būvprojekta vai dzelzceļa būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un izpildes termiņus.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

78. Pēc šo noteikumu 77. punktā minētajā lēmumā norādīto trūkumu novēršanas būvniecības ierosinātājs atkārtoti uzaicina Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju vai biroju un uzrāda dzelzceļa infrastruktūras būvobjektu.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

79. Dzelzceļa infrastruktūras būvobjekts ir uzskatāms par pieņemtu ekspluatācijā ar akta izdošanas dienu, ja normatīvie akti, kas reglamentē dzelzceļa ekspluatāciju, nenosaka citādi.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

80. Lai pieņemtu ekspluatācijā dzelzceļa infrastruktūras būvobjektu, kura būvdarbi veikti, pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu, būvniecības ierosinātājs Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā iesniedz aizpildītu paskaidrojuma raksta II daļu.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

81. Septiņu dienu laikā pēc šo noteikumu 80. punktā minētā dokumenta saņemšanas Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija apseko dzelzceļa infrastruktūras būvobjektu dabā un izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā vai atsaka pieņemt dzelzceļa infrastruktūras būvobjektu ekspluatācijā. Lēmumā par atteikumu pieņemt dzelzceļa infrastruktūras būvobjektu ekspluatācijā norāda konstatētās atkāpes no paskaidrojuma raksta nosacījumiem vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un termiņu atkāpju novēršanai.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

81.1 Pēc šo noteikumu 81. punktā minētajā lēmumā norādīto atkāpju novēršanas būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis lēmumā norādītās atkāpes, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija par to izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

82. Būvdarbu defektus, kas atklājas divu gadu laikā pēc dzelzceļa infrastruktūras objekta pieņemšanas pagaidu vai pastāvīgajā ekspluatācijā, būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem.

7. Noslēguma jautājumi

83. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008. gada 2. janvāra noteikumus Nr. 3 "Dzelzceļa būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 20. nr.; 2009, 70. nr.; 2009, 172. nr.).

84. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

85. Ja dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta būvprojekts ir akceptēts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, tā pārstrāde atbilstoši šo noteikumu prasībām nav nepieciešama.

86. Ja dzelzceļa infrastruktūras objekta būvprojekta projektēšana uzsākta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, projektēšanas nosacījumus izpilda atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, ja vien šajos noteikumos nav noteiktas labvēlīgākas prasības.

87. Līdz dienai, kad darbību uzsāk attiecīgas savstarpējas izmantojamības strukturālo apakšsistēmu atbilstības novērtēšanas institūcija, šo noteikumu 16.6. apakšpunktā minēto būvprojekta verificēšanu var veikt būvkomersants, kuram ir attiecīgs būvspeciālists būvekspertīzes jomā, bet šo noteikumu 38.4. apakšpunktā minēto būvdarbu uzraudzību – būvkomersants, kuram ir attiecīgs būvspeciālists būvuzraudzības jomā.

88. Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā minētajā gadījumā dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta pieņemšanu šo noteikumu 6. nodaļā noteiktajā kārtībā un būvdarbu kontroli līdz 2015. gada 30. jūnijam veic Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, bet, sākot ar 2015. gada 1. jūliju, – birojs.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 530
Būvniecības iesniegums

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

Būvniecības iesniegumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības (-u) kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, novietošana, atjaunošana, pārbūve vai nojaukšana);

2.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. inženierbūves tehniskie parametri;

2.7.2. būvdarbu veikšanas paņēmieni un tehnoloģijas;

2.7.3. izmantotie būvizstrādājumi;

2.7.4. vides un darba aizsardzības pasākumi;

2.7.5. inženierbūves nojaukšanas metode;

2.7.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.7. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.8. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.7.9. teritorijas sakārtošanas veids.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvprojekta izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Būvprojekta izstrādātāja sniegtās ziņas par plānoto būvprojekta sastāvu, to nepieciešamo daļu un sadaļu izstrādi.

7. Ziņas par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

8. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

8.1. dokumenta veids;

8.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Būvniecības iesniegumā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Būvniecības iesnieguma 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja inženierbūves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

3. Būvniecības iesnieguma 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

4. Būvniecības iesnieguma 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

5. Būvniecības iesnieguma 2.6. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

6. Ja inženierbūve ir nojaukta, būvniecības iesnieguma 2.6., 2.7.1, 2.7.2. un 2.7.3. apakšpunktā minētās ziņas par inženierbūvi nenorāda.

7. Būvniecības iesnieguma 2.7.6., 2.7.7. un 2.7.8. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

8. Būvniecības iesnieguma 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

9. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas būves būvniecību vai nojaukšanu, būvniecības iesniegumu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

2. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 530
Paskaidrojuma raksts

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

I. Ziņas par būvniecības ieceri

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības(-u) kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, novietošana, pārbūve, atjaunošana vai nojaukšana);

2.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. inženierbūves lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. inženierbūves tehniskie parametri;

2.7.2. būvdarbu veikšanas paņēmieni un tehnoloģijas;

2.7.3. izmantotie būvizstrādājumi;

2.7.4. vides un darba aizsardzības pasākumi;

2.7.5. inženierbūves nojaukšanas metode;

2.7.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.7. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.8. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.7.9. teritorijas sakārtošanas veids.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs.

7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

7.1. dokumenta veids;

7.2. dokumenta nosaukums.

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums.

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Paskaidrojuma rakstā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Katru paskaidrojuma raksta daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

3. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja inženierbūves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

4. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

5. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

6. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.6. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

7. Ja inženierbūve ir nojaukta, paskaidrojuma raksta I daļas 2.6., 2.7.1., 2.7.2. un 2.7.3. apakšpunktā minētās ziņas par inženierbūvi nenorāda.

8. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.7.6., 2.7.7. un 2.7.8. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

9. Paskaidrojuma raksta I daļas 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

10. Paskaidrojuma raksta I daļas 5. un 6. punktā minētās ziņas nenorāda, ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju.

11. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas pirmās grupas būves būvniecību vai nojaukšanu, paskaidrojuma rakstu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 530
Būvatļauja

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

4. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 530
Būvprojekta vadītāja apliecinājums

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

5. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 530
Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

6. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 530
Atzīme 20___. gada ___._________ būvatļaujā Nr. ___________ par projektēšanas nosacījumu izpildi

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

7. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 530
Atkārtota atzīme 20___. gada ___. _________ būvatļaujā Nr. ___________ par projektēšanas nosacījumu izpildi

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

8. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 530
Atzīme 20___. gada ___._________ būvatļaujā Nr. _____________ par būvdarbu nosacījumu izpildi

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

9. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 530
Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Konstrukcijas nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto nozīmīgo konstrukciju uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti nozīmīgo konstrukciju darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Nozīmīgo konstrukciju pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

10. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 530
Segto darbu pieņemšanas akts

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

Segto darbu pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Darba nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto darbu uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti segtie darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Segtajos darbos lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

11. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 530
Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Inženiertehniskās sistēmas nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Institūcija vai persona, kas ierīkojusi ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu, kurai veic darbu kvalitātes un darbspējas pārbaudi:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas sertifikāta numurs vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese.

5. Pieņemšanai uzrādītā ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma (kopumā vai sistēmas montāžas kārta).

6. Būvniecības ieceres dokumentācijas, saskaņā ar kuru ierīkota ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma, attiecīgās sadaļas izstrādāšanas datums, nosaukums, numurs, rasējuma numurs.

7. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas ierīkošanai izmantotās pamata iekārtas, ierīces un būvizstrādājumi:

7.1. nosaukums;

7.2. tips/marka;

7.3. mērvienība;

7.4. skaits;

7.5. piezīmes.

8. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

8.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

8.2. rasējuma numurs;

8.3. saskaņošanas datums;

8.4. veiktie kompensējošie pasākumi.

9. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

9.1. dokumenta veids;

9.2. dokumenta nosaukums.

10. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

12. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 530
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

Apliecinājumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums.

2. Ziņas par objektu:

2.1. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.2. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.3. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.4. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.5. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai).

3. Ziņas par būvniecību:

3.1. būvdarbu sākšanas un pabeigšanas datums;

3.2. būvprojekta izstrādātājs:

3.2.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

3.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

3.2.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

3.3. pieļautās izmaiņas (norādot, ir vai nav veiktas) un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

3.4. būvniecības dalībnieki, kuri piedalījušies būvprojekta īstenošanā:

3.4.1. būvdarbu veicējs (būvkomersanta nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs);

3.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.3. būvuzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.4. autoruzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums;

3.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms (tonnas).

4. Būvdarbu garantijas termiņš.

5. Būvniecības kopējās izmaksas (euro), tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

6. Ziņas par atliktajiem būvdarbiem:

6.1. darba nosaukums;

6.2. mērvienība un daudzums;

6.3. pabeigšanas termiņš.

Piezīmes.

1. Apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši īstenotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Ja ekspluatācijā paredzēts nodot vienlaikus vairākas inženierbūves, apliecinājuma 2. punktā minētās ziņas par objektu norāda katrai inženierbūvei atsevišķi.

3. Apliecinājuma 2.2. apakšpunktā minēto inženierbūves kadastra apzīmējumu nenorāda, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem kadastra apzīmējums nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

4. Apliecinājuma 2.5. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

5. Apliecinājuma 3.4.3. un 3.4.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība.

6. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību īstenota arī citas būves būvniecība, apliecinājumā ietver ziņas par attiecīgo būvi atbilstoši speciālos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai.

13. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 530
Akts par dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

14. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 530
Paziņojums par būvdarbu pabeigšanu

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 598)

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 530Pieņemts: 02.09.2014.Stājas spēkā: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 30.09.2014. OP numurs: 2014/193.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
269165
{"selected":{"value":"28.09.2018","content":"<font class='s-1'>28.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.09.2018","iso_value":"2018\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2014","iso_value":"2014\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2014.-27.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.09.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva