Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 528

Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 530 "Dzelzceļa būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu
un Dzelzceļa likuma 22. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 530 "Dzelzceļa būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 193. nr.; 2018, 191. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "būvobjekts" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "objekts" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. zemes gabala īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās, vai dokumentus, kas apliecina, ka būvniecības iecere ir saskaņota ar zemes īpašnieku vai, ja tāda nav, - ar tiesisko valdītāju un dzelzceļa infrastruktūras objekta īpašnieku vai, ja tāda nav, - ar tiesisko valdītāju, ja būvniecība paredzēta esošā dzelzceļa infrastruktūras objektā, izņemot otrās un trešās inženierbūvju grupas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektu būvniecību;".

3. Papildināt noteikumus ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Personu saskaņojumu (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu) noformē kā atsevišķu vienošanos, lai no tā izrietētu nepārprotama šo personu piekrišana katram konkrētam apgrūtinājumam, kas skar attiecīgo personu. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā papīra dokumentu formā, trešo personu saskaņojumu var noformēt uz būvprojekta ģenerālplāna.

5.2 Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvprojektu minimālā sastāvā izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists."

4. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Ja plānotajai būvniecībai, kuru īsteno, pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas vai saskaņojumi, tos pieprasa pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā."

5. Izteikt 13.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2. Būvniecības likuma 12. panta ceturtās daļas 2. punktā noteiktajā termiņā akceptē būvniecības ieceri, izdarot atzīmi būvniecības informācijas sistēmā, vai pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt būvniecības ieceri."

6. Svītrot 14. punktu.

7. Izteikt 18.11.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.11.2. būvprojekta ģenerālplāns mērogā 1:500 uz derīga topogrāfiskā plāna;".

8. Svītrot 20. punkta trešo teikumu.

9. Papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Izstrādāto būvprojektu paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 5.1 punktā minētās personas)."

10. Izteikt 31.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.4. zemes gabala īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības un apbūves tiesības apliecinošos dokumentus, ja šādas tiesības ir mainījušās no būvatļaujas izsniegšanas brīža un attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās."

11. Aizstāt 32. punkta ievaddaļā vārdus "atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi".

12. Svītrot 33. punktu.

13. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi."

14. Aizstāt 35. un 36. punktā vārdus "atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi".

15. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Ja būvprojektā ir izdarītas šo noteikumu 36. punktā minētās izmaiņas, izmainītās būvprojekta daļas vai sadaļas ar skaidrojošu aprakstu par veiktajām izmaiņām iesniedz saskaņošanai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā."

16. Svītrot 38.6. apakšpunktu.

17. Izteikt 40.1 punktu, 41. punkta ievaddaļu un 41.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.1 Pēc nepieciešamās informācijas un dokumentu saņemšanas pirmās grupas inženierbūves būvdarbiem Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai atsaka akceptēt būvniecības ieceri.

41. Lai saņemtu atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi visam dzelzceļa infrastruktūras objektam vai atsevišķai tā kārtai, būvniecības ierosinātājs Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā iesniedz nepieciešamo informāciju un šādus dokumentus:

41.1. zemes gabala īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības un apbūves tiesības apliecinošos dokumentus, ja šādas tiesības ir mainījušās pēc dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, un attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;".

18. Izteikt 41.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.4. būvdarbu žurnālu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu;".

19. Papildināt noteikumus ar 41.1 un 41.2 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Pēc tam kad Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija.

41.2 Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš būvniecības informācijas sistēmā piešķir katram atsevišķu būvdarbu veicējam piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam un nepieciešamajai būvniecības ieceres dokumentācijai."

20. Papildināt 4.1. apakšnodaļu ar 43.1, 43.2 un 43.3 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicināto būvspeciālistu, ja Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jauno būvspeciālistu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)) un viņa profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas būvatļaujā.

43.2 Ja būvdarbu laikā būvdarbu veicējam mainās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņš, būvniecības ierosinātājs iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā informāciju, norādot jaunās polises izdevēju, datumu, numuru un polises darbības termiņu.

43.3 Ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība paredzēt citādus risinājumus, nekā tas paredzēts būvprojektā, to īstenošana pieļaujama pēc būvprojekta izmaiņu veikšanas atbilstoši Būvniecības likuma 17. panta 2.1 daļai. Būvniecības likuma 17. panta 2.1 daļā minētajos gadījumos izmainītās būvprojekta daļas vai sadaļas ar skaidrojošu aprakstu par veicamajām izmaiņām un dokumentus, kas pamato izmaiņu nepieciešamību, iesniedz saskaņošanai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā. Ja izmaiņas būvprojektā paredz sadalījumu būves kārtās, veic izmaiņas būvdarbu uzsākšanas nosacījumos, norādot konkrētus realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts) katrai būves kārtai, būvdarbu veicēju un atbildīgos būvspeciālistus."

21. Aizstāt 44. punktā vārdu "būvdarbu" ar vārdu "darbu".

22. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam."

23. Papildināt noteikumus ar 53.1 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam."

24. Aizstāt 54. punktā vārdus "atzīmi paskaidrojuma rakstā" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešams paskaidrojuma raksts".

25. Svītrot 57. punktā skaitļus un vārdus "(9., 10. un 11. pielikums)".

26. Izteikt 57.1 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums)."

27. Aizstāt 57.2 punkta ievaddaļā vārdus "pievieno šādus dokumentus" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā pievieno šādus dokumentus (ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam)".

28. Papildināt noteikumus ar 57.3 punktu šādā redakcijā:

"57.3 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgās sistēmas pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu (9., 10. un 11. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 57.2 punktā minētos dokumentus."

29. Izteikt 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvdarbu veicēja pārstāvji un būvuzraugs (ja būvniecībai tiek veikta būvuzraudzība) nav būvniecības informācijas sistēmā izveidojuši un apstiprinājuši vai parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu."

30. Izteikt 66. punktu un 67. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"66. Būvniecības ierosinātājs (būvdarbu veicējs), ņemot vērā šo noteikumu 17. punktā minētos nosacījumus, pieprasa atzinumus par dzelzceļa infrastruktūras objekta gatavību ekspluatācijai tām institūcijām, kuras ir izdevušas šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minētos tehniskos noteikumus. Attiecīgās institūcijas 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par dzelzceļa infrastruktūras objekta gatavību ekspluatācijai un tā atbilstību tehniskajiem noteikumiem.

67. Dzelzceļa infrastruktūras objekta pieņemšanu ekspluatācijā ierosina būvniecības ierosinātājs. Ierosinot dzelzceļa infrastruktūras objekta pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā vai Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā minētajā gadījumā birojā apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (12. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:".

31. Svītrot 67.1. apakšpunktu.

32. Izteikt 67.6. un 67.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.6. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;

67.7. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja tas noteikts normatīvajos aktos par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam."

33. Papildināt 67.1 punktu aiz vārda "paraksta" ar vārdiem "vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina".

34. Papildināt 68. punktu aiz vārda "dokumentiem" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un dokumentiem (piemēram, būvdarbu žurnāls, pieņemšanas akti, atzinumi par dzelzceļa infrastruktūras objekta gatavību ekspluatācijai)".

35. Papildināt 69. punktu aiz vārda "negatīvs" ar vārdiem "vai būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti".

36. Aizstāt 70. punktā skaitli un vārdu "14 dienām" ar skaitli un vārdu "10 darbdienām".

37. Svītrot 75. punktā vārdus "un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

38. Svītrot 80. punktā vārdu "aizpildītu".

39. Izteikt 81. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 80. punktā minētā dokumenta saņemšanas Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija apseko dzelzceļa infrastruktūras objektu dabā un izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu vai atsaka pieņemt dzelzceļa infrastruktūras objektu ekspluatācijā."

40. Izteikt 81.1 punktu šādā redakcijā:

"81.1 Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 81. punktā minētajā lēmumā norādītos trūkumus, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 530 "Dzelzceļa būvnoteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 528Pieņemts: 19.11.2019.Stājas spēkā: 22.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 235, 21.11.2019. OP numurs: 2019/235.14
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
310769
22.11.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)