Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.255

Rīgā 2014.gada 20.maijā (prot. Nr.29 5.§)
Noteikumi par distances līgumu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pirms distances līguma noslēgšanas sniedzamās un distances līgumā ietveramās informācijas saturu, tās sniegšanas kārtību, informācijas sniegšanas prasības tiešsaistes tirdzniecības vietām, atteikuma tiesību īstenošanas termiņus un kārtību, patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumus atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, kā arī atteikuma veidlapas paraugu un izņēmumus attiecībā uz atteikuma tiesību izmantošanu.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 129 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 28.05.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

2. Noteikumi neattiecas uz:

2.1. kompleksiem tūrisma pakalpojumu līgumiem;

2.2. brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumiem, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumiem, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai ilgtermiņa brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumiem un brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību apmaiņas līgumiem;

2.3. pasažieru transporta pakalpojumiem (izņemot šo noteikumu 12. un 13. punktu);

2.4. līgumiem par pārtikas preču, dzērienu vai citu tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētu preču piegādi, kuras pārdevējs bieži un regulāri piegādā patērētāja dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai darbavietā;

2.5. līgumiem, kas noslēgti, izmantojot tirdzniecības automātu vai automatizētu tirdzniecības vietu;

2.6. līgumiem, kas noslēgti ar elektronisko sakaru komersantu, izmantojot publisko taksofonu, par publiskā taksofona izmantošanu vai kas noslēgti, lai izmantotu vienu patērētāja veiktu tālruņa, interneta vai faksa savienojumu;

2.7. finanšu pakalpojumiem (kredītiestādes, kreditēšanas (arī patērētāju kreditēšanas), apdrošināšanas, privāto pensiju, ieguldījumu vai maksājumu pakalpojumiem);

2.8. līgumiem par nekustamā īpašuma vai ar to saistīto tiesību iegādi vai nodošanu;

2.9. līgumiem par jaunu ēku būvniecību vai esošu ēku būtisku pārbūvi un dzīvojamo telpu īres līgumiem;

2.10. līgumiem, ko sagatavojis notārs, tiesu izpildītājs vai cita valsts amatpersonai pielīdzināma persona;

2.11. azartspēlēm, izlozēm vai loterijām Azartspēļu un izložu likuma izpratnē.

(Grozīts ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 585)

2.1 Šo noteikumu punkti, kuri regulē pakalpojuma sniegšanu, attiecas arī uz digitālo saturu, kas netiek piegādāts materiālajā datu nesējā, un digitālo pakalpojumu sniegšanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 129 redakcijā)

3. Līgumiem par ūdens, gāzes vai elektrības piegādi, izņemot gadījumus, ja tos piedāvā vai pārdod ierobežotā tilpumā vai noteiktā daudzumā, līgumiem par centralizētu siltumapgādi, kā arī digitālajam saturam, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, piemēro noteikumus par pakalpojumiem, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

4. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

II. Informēšana par distances līgumu

5. Pirms patērētājs ir uzņēmies distances līguma saistības vai piekritis piedāvājumam, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs skaidri un saprotami sniedz patērētājam šādu informāciju:

5.1. preces vai pakalpojuma galvenās īpašības tādā apjomā, kas ir piemērots izmantotajam informācijas nesējam un attiecīgajai precei vai pakalpojumam;

5.2. pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja identitāte, piemēram, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

5.3. pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, kā arī citi tiešsaistes saziņas papildu līdzekļi, kas garantē rakstiskās komunikācijas (tai skaitā tās datuma un laika) saglabāšanu pastāvīgā informācijas nesējā, kā arī ziņas par minētajiem papildu līdzekļiem, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs šādus līdzekļus nodrošina. Visiem minētajiem saziņas līdzekļiem jānodrošina, ka patērētājs var ātri un efektīvi sazināties ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju. Ja attiecināms, norāda arī tās personas identitāti un juridisko adresi, kuras uzdevumā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs darbojas;

5.4. pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja faktiskā adrese, ja tā atšķiras no juridiskās adreses un, ja attiecināms, tās personas, kuras uzdevumā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs darbojas, faktiskā adrese, uz kuru patērētājs var adresēt sūdzību;

5.5. preces vai pakalpojuma galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas. Ja preces vai pakalpojuma īpašību dēļ cenu pamatoti nevar aprēķināt iepriekš, norāda tās aprēķināšanas veidu;

5.5.1 ja attiecināms, informācija par to, ka cena ir personalizēta, balstoties uz automatizētu lēmumu;

5.6. piegādes, pasta izdevumi vai citi izdevumi, ja attiecināms. Ja izdevumus pamatoti nevar aprēķināt iepriekš, norāda informāciju par to, ka ir iespējami šādi maksājumi;

5.7. uz nenoteiktu laiku noslēgtiem līgumiem vai abonēšanas līgumiem norāda maksu par vienu rēķina sagatavošanas laikposmu. Ja saskaņā ar minētajiem līgumiem maksā fiksētu summu, norāda kopējo mēneša maksu. Ja kopējo mēneša maksu pamatoti nevar aprēķināt iepriekš, norāda tās aprēķināšanas veidu;

5.8. ja attiecināms, maksa par līguma noslēgšanai lietotā distances saziņas līdzekļa izmantošanu, ja tā netiek aprēķināta saskaņā ar pamata tarifu;

5.9. maksāšanas, preces piegādes vai pakalpojuma izpildes noteikumi, termiņš, līdz kuram pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs apņemas piegādāt preces vai pakalpojuma sniedzējs sniegt pakalpojumu, un sūdzību izskatīšanas kārtība, ja attiecināms;

5.10. atteikuma tiesību gadījumā – informācija par atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību, kā arī šo noteikumu pielikuma B daļā iekļautā atteikuma veidlapa;

5.11. ja attiecināms, informācija par to, ka atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā patērētājs sedz ar preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas, un, ja preci tās īpašību dēļ parasti nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, informācija par šo izmaksu apmēru;

5.12. ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam pieprasījumu saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu, informācija par to, ka patērētājs maksā pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam samērīgu maksu saskaņā ar šo noteikumu 23. punktu;

5.13. ja atteikuma tiesības nav paredzētas saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu, informācija par to, ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, vai informācija par apstākļiem, kādos patērētājs zaudē atteikuma tiesības, ja attiecināms;

5.14. atgādinājums par patērētāja likumīgajām tiesībām, ja prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem;

5.15. informācija par garantiju, pēcpārdošanas palīdzību un pakalpojumiem, un to nosacījumiem, ja attiecināms;

5.16. informācija par izstrādāto labas prakses kodeksu saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu un veids, kā iegūt tā kopiju, ja attiecināms;

5.17. līguma termiņš, ja līgums noslēgts uz noteiktu laiku, vai līguma izbeigšanas nosacījumi, ja līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku vai arī tiek pagarināts automātiski, ja attiecināms;

5.18. līgumā noteiktais minimālais līguma termiņš, ja attiecināms;

5.19. informācija par pirmo iemaksu vai citām finanšu garantijām, kas jāmaksā vai jānodrošina patērētājam pēc pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma, kā arī to nosacījumi, ja attiecināms;

5.20. preču ar digitāliem elementiem, digitālā satura un digitālā pakalpojuma funkcionalitāte, tai skaitā piemērojamie tehniskās aizsardzības pasākumi, ja attiecināms;

5.21. ja attiecināms, informācija par preču ar digitāliem elementiem, digitālā satura un digitālo pakalpojumu saderību un sadarbspēju, ja šī informācija pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir zināma vai viņam pamatoti vajadzēja to zināt;

5.22. ja attiecināms, informācija par ārpustiesas sūdzību izskatīšanas un atlīdzības iespējām un veidu, kā tām piekļūt.

(Grozīts ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 585; MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 129; 5.3., 5.20. un 5.21. apakšpunkta jaunā redakcija un 5.5.1 apakšpunkts stājas spēkā 28.05.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

5.1 Pirms patērētājs ir uzņēmies distances līguma saistības vai piekritis piedāvājumam tiešsaistes tirdzniecības vietā, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs skaidri, saprotami un distances saziņas līdzekļiem atbilstošā veidā sniedz patērētājam šādu informāciju:

5.1 1. atsevišķā tiešsaistes saskarnes sadaļā, kas ir tieši un viegli pieejama no lapas, kurā izvietoti piedāvājumi, – vispārīgu informāciju par galvenajiem parametriem, kas nosaka patērētājiem sniegto preču vai pakalpojumu, digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu ranžējumu atbilstoši patērētāja meklēšanas pieprasījumam un šo parametru relatīvo svarīgumu salīdzinājumā ar citiem parametriem;

5.1 2. vai trešā persona, kas piedāvā preci vai pakalpojumu, tai skaitā digitālo pakalpojumu vai digitālo saturu, ir vai nav uzskatāma par pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē atbilstoši šīs trešās personas sniegtajai informācijai tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojumu sniedzējam;

5.1 3. ja trešā persona, kas piedāvā preci vai pakalpojumu, tai skaitā digitālo pakalpojumu vai digitālo saturu, nav uzskatāma par pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, norāda, ka uz noslēgto līgumu nebūs attiecināms patērētāju tiesību aizsardzības regulējums;

5.1 4. ja attiecināms, norāda, kā no līguma izrietošās saistības tiek sadalītas starp trešo personu, kas piedāvā preci vai pakalpojumu, tai skaitā digitālo pakalpojumu vai digitālo saturu, un tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojuma sniedzēju, neietekmējot atbildību, kas tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojuma sniedzējam vai trešajai personai ir noteikta saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 129 redakcijā; punkts stājas spēkā 28.05.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

6. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs preci vai pakalpojumu pārdod izsolē, kurā patērētājs piedalās vai viņam ir iespēja piedalīties personīgi (atklāta izsole), šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4. apakšpunktā norādīto informāciju var aizstāt ar līdzvērtīgu informāciju par izsolītāju.

7. Šo noteikumu 5.10., 5.11. un 5.12. apakšpunktā norādīto informāciju pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs sniegt atbilstoši šo noteikumu pielikuma A daļā iekļautajiem norādījumiem par atteikuma tiesībām. Informācija uzskatāma par sniegtu, ja atteikuma veidlapa ir pareizi aizpildīta.

8. Šo noteikumu 5. punktā minētā informācija ir līguma neatņemama sastāvdaļa, kurā var izdarīt grozījumus tikai tad, ja puses par to skaidri vienojušās.

9. Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir pierādīt, ka patērētājam ir sniegta šajos noteikumos norādītā informācija.

10. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis šo noteikumu 5.6. vai 5.11. apakšpunktā norādīto informāciju par papildu maksājumiem vai preces atpakaļ atdošanas izmaksām, tad patērētājam nav pienākuma maksāt šādus maksājumus vai segt šādas izmaksas.

11. Šo noteikumu 5. punktā norādīto informāciju pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs sniedz vienkāršā un saprotamā valodā un veidā, kas atbilst izmantotajam distances saziņas līdzeklim. Ja minēto informāciju sniedz pastāvīgā informācijas nesējā, tai ir jābūt salasāmai.

12. Ja distances līguma slēgšanai izmanto elektroniskos līdzekļus un patērētājam ir pienākums veikt samaksu, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs šo noteikumu 5.1., 5.5., 5.6., 5.7., 5.17. un 5.18. apakšpunktā norādīto informāciju sniedz skaidri un nepārprotami, tieši pirms patērētājs veic pasūtījumu.

13. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka patērētājs, veicot pasūtījumu, sniedz skaidru apliecinājumu tam, ka pasūtījums ietver pienākumu veikt samaksu. Ja, veicot pasūtījumu, patērētājam ir jānospiež poga vai jāveic cita līdzīga darbība, to apzīmē viegli saprotamā veidā ar vārdiem "pasūtījums ar pienākumu maksāt" vai izmantojot citu līdzīga veida nepārprotamu norādi par patērētāja pienākumu veikt samaksu. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs neievēro šajā punktā noteikto, līgums vai pasūtījums nav saistošs patērētājam.

14. Ja līgums tiek noslēgts, izmantojot tīmekļa vietni, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ne vēlāk kā pasūtījuma veikšanas sākumā tīmekļa vietnē skaidri un saprotami norāda informāciju par piegādes ierobežojumiem un maksāšanas līdzekļiem.

15. Ja līguma noslēgšanai izmantotajam distances saziņas līdzeklim ir vietas vai laika ierobežojumi informācijas norādīšanai, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pirms līguma noslēgšanas distances saziņas līdzeklī sniedz šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.5., 5.6., 5.7. un 5.17. apakšpunktā norādīto informāciju, kā arī šo noteikumu 5.10. apakšpunktā norādīto attiecībā uz informāciju par atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību. Pārējo šo noteikumu 5. punktā norādīto informāciju, kā arī šo noteikumu 5.10. apakšpunktā minēto atteikuma veidlapu pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs sniedz saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 129 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 28.05.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

16. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs distances līguma noslēgšanai izmanto tālruni, viņš papildus šo noteikumu 15. punktā minētajiem nosacīju­miem sarunas sākumā informē patērētāju par savu identitāti vai par tās personas identitāti, kuras uzdevumā viņš zvana, kā arī par zvana komerciālo nolūku.

17. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs saprātīgā termiņā pēc līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā preces piegādes brīdī vai pirms tiek uzsākta pakalpojuma sniegšana, pastāvīgā informācijas nesējā sniedz patērētājam apstiprinājumu par līguma noslēgšanu, kurā norāda šādu informāciju:

17.1. šo noteikumu 5. punktā norādīto informāciju, izņemot gadījumu, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs minēto informāciju jau ir sniedzis patērētājam pastāvīgā informācijas nesējā pirms distances līguma noslēgšanas;

17.2. ja attiecināms, apstiprinājumu patērētāja skaidrai iepriekš izteiktai piekrišanai un apliecinājumu saskaņā ar šo noteikumu 22.13. apakšpunktu.

18. Ja līgumā paredzēts, ka patērētājam ir pienākums maksāt par pakalpojumu un patērētājs ir informējis pakalpojuma sniedzēju par vēlēšanos saņemt pakalpojumu šo noteikumu 19. punktā minētā atteikuma tiesību termiņa izmantošanas laikā, pakalpojuma sniedzējs pieprasa patērētājam iesniegt skaidru pieprasījumu un pieprasa patērētājam apliecinājumu, ka patērētājs zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 129 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 28.05.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

III. Atteikuma tiesību izmantošana

19. Izņemot šo noteikumu 22. punktā norādītos gadījumus, patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta septītajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā, kā arī šo noteikumu 23. punktā minētās izmaksas. Šis termiņš ir piemērojams gadījumos, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir izpildījis šo noteikumu 5.10. apakšpunktā noteiktās prasības. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita:

19.1. ja tiek sniegts pakalpojums, – no līguma noslēgšanas dienas;

19.2. ja tiek iegādāta prece, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi preci valdījumā;

19.3. ja patērētājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci;

19.4. ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu;

19.5. līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pirmo preci.

19.1 Ja līguma priekšmets ietver gan preces pārdošanu, gan pakalpojuma sniegšanu, tad atteikuma tiesību termiņu skaita saskaņā ar šo noteikumu 19.2., 19.3., 19.4. vai 19.5. apakšpunktu.

(MK 30.08.2016. noteikumu Nr. 585 redakcijā)

20. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis patērētājam šo noteikumu 5.10. apakšpunktā norādīto informāciju, patērētājs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma viena gada laikā no sākotnējā atteikuma termiņa beigām, kas nosakāms saskaņā ar šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4. un 19.5. apakšpunktu.

(MK 30.08.2016. noteikumu Nr. 585 redakcijā)

21. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir sniedzis patērētājam šo noteikumu 5.10. apakšpunktā norādīto informāciju viena gada laikā no šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4. un 19.5. apakšpunktā minētās dienas, patērētājs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis minēto informāciju.

22. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

22.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz pakalpojumiem, kuru rezultātā tiek izgatavota kustama ķermeniska lieta. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums patērētāja apliecinājumu un skaidru piekrišanu iegūt tikai attiecībā uz tiem līgumiem, saskaņā ar kuriem patērētājam ir pienākums maksāt;

22.2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

22.3. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

22.4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

22.5. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

22.6. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

22.7. līgums ir noslēgts par alkoholiskā dzēriena piegādi, par kura cenu ir panākta vienošanās līguma noslēgšanas laikā, ja tā piegādi var veikt pēc 30 dienām un tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;

22.8. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

22.9. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

22.10. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;

22.11. līgums noslēgts atklātā izsolē;

22.12. līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā;

22.13. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, un digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu pakalpojuma uzsākšanai atteikuma tiesību izmantošanas periodā un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu, un pakalpojuma sniedzējs ir sniedzis šo noteikumu 17. punktā minēto apstiprinājumu. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums patērētāja apliecinājumu un skaidru piekrišanu iegūt tikai attiecībā uz tiem līgumiem, saskaņā ar kuriem patērētājam ir pienākums maksāt.

(Grozīts ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 585; MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 129; 22.1. un 22.13. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 28.05.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

23. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības pēc tam, kad ir iesniedzis pakalpojuma sniedzējam pieprasījumu saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu, patērētājs maksā pakalpojuma sniedzējam summu, kas attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai brīdī, kad patērētājs informē pakalpojuma sniedzēju par atteikuma tiesību izmantošanu. Minēto summu aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto galīgo cenu. Ja galīgā cena ir pārmērīga, summu, kas jāmaksā patērētājam, aprēķina, pamatojoties uz izpildītās līguma daļas tirgus vērtību.

24. Patērētājs nesedz izmaksas par atteikuma tiesību termiņa laikā pilnībā vai daļēji sniegtu pakalpojumu, ja:

24.1. pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nav sniedzis šo noteikumu 5.10. vai 5.12. apakšpunktā norādīto informāciju;

24.2. patērētājs nav izteicis pieprasījumu saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu.

25. Patērētājs nesedz izmaksas par atteikuma tiesību termiņa laikā pilnībā vai daļēji piegādātu digitālo saturu, izņemot digitālo saturu, kurš piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja:

25.1. patērētājs nav skaidri piekritis digitālā satura piegādes uzsākšanai pirms 19. punktā minētā termiņa beigām;

25.2. patērētājs nav apliecinājis, ka, dodot piekrišanu digitālā satura piegādes uzsākšanai, patērētājs zaudē atteikuma tiesības;

25.3. pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis šo noteikumu 17. punktā minēto apstiprinājumu.

IV. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumus Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 81. nr.).

27. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 13. jūnijā un ir piemērojami līgumiem, kas noslēgti pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 129 redakcijā; atsauces jaunā redakcija stājas spēkā 28.05.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīvas 2011/83/ES par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Direktīvas (ES) 2019/2161, ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/6/EK, 2005/29/EK un 2011/83/ES attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu (Dokuments attiecas uz EEZ).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.255
Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

(Pielkums grozīts ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 129; grozījumi pielikumā stājas spēkā 28.05.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

A. Norādījumi par atteikumu (paraugs)

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no________________________________________1.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs – _________________________________________________________2 ir jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma. Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.3

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.4

  
 5
  
 6

 

Skaidrojums pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par A daļas aizpildīšanu

1 Norādiet tukšajā ailē pie 1. atsauces vienu no šiem tekstiem:

1) "līguma noslēgšanas dienas" – ja tiek sniegts pakalpojums;

2) "dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā" – ja tiek iegādāta prece;

3) "dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci" – ja vienā pasūtījumā ir pasūtītas vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi;

4) "dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi valdījumā pēdējo partiju vai daļu" – ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām;

5) "dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi valdījumā pirmo preci" – ja noslēgts līgums par regulāru preču piegādi.

2 Norādiet tukšajā ailē pie 2. atsauces savu nosaukumu, juridisko adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

3 Ja jūs savā tīmekļa vietnē dodat patērētājam iespēju elektroniski sniegt informāciju par atteikšanos no līguma, norādiet šādu tekstu: "Mūsu tīmekļa vietnē [norādiet interneta adresi] jūs varat arī elektroniski aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapu vai arī kādu citu nepārprotamu paziņojumu. Ja jūs izmantosiet šo iespēju, mēs nekavējoties pastāvīgā informācijas nesējā (piemēram, pa e-pastu) jums paziņosim apstiprinājumu par šāda atteikuma saņemšanu."

4 Ja līgums paredz preču piegādi un jūs neesat atteikuma gadījumā piedāvājis paņemt preces, norādiet šādu tekstu: "Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk."

5 Ja patērētājs ir saņēmis preces saistībā ar līgumu, tukšajā ailē pie 5. atsauces:

1) norādiet:

a) "Mēs paši paņemsim preces" vai

b) "Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod mums vai … [norādiet tās personas nosaukumu un faktisko adresi, kuru jūs esat pilnvarojuši saņemt preces] bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām";

2) norādiet:

a) "Mēs segsim ar preču atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas" vai

b) "Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas", vai

c) ja distances līgumā jūs nepiedāvājat segt ar preču atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas un ja preces to veida dēļ parasti nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, – "Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas … [norādiet summu] euro apmērā" vai, ja pamatoti nevar iepriekš aprēķināt ar preču atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas, – "Jums būs jāsedz ar preču atdošanu atpakaļ saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt aptuveni … [norādiet summu] euro";

3) norādiet: "Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos".

6 Ja tiek sniegti pakalpojumi, tukšajā ailē pie 6. atsauces norādiet šādu tekstu: "Ja jūs esat pieprasījis sākt pakalpojumu sniegšanu/ūdens/gāzes/elektrī­bas piegādi/centralizētu siltumapgādi [nevajadzīgo svītrot] atteikuma termiņa laikā, jūs maksāsiet pakalpojuma sniedzējam samērīgu summu, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai, līdz brīdim, kad jūs mums paziņojāt par atteikšanos no šā līguma."

B. Atteikuma veidlapa (paraugs)

Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma.

Adresāts [šeit pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs norāda pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, faktisko adresi un e-pasta adresi]

Es/mēs paziņoju/paziņojam, ka es/mēs vēlos/vēlamies atteikties no līguma, ko esmu/esam noslēdzis/noslēguši par šādu preču iegādi/pakalpojumu sniegšanu [nevajadzīgo svītrot]

Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums [nevajadzīgo svītrot]

Patērētāja(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i)

Patērētāja(-u) adrese

Patērētāja(-u) paraksts(-i) [tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra]

Datums

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par distances līgumu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 255Pieņemts: 20.05.2014.Stājas spēkā: 13.06.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 28.05.2014. OP numurs: 2014/102.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
266462
{"selected":{"value":"28.05.2022","content":"<font class='s-1'>28.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.05.2022","iso_value":"2022\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.03.2022","iso_value":"2022\/03\/15","content":"<font class='s-1'>15.03.2022.-27.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.2016","iso_value":"2016\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2016.-14.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2014","iso_value":"2014\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2014.-13.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.05.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"