Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumus Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.243

Rīgā 2014.gada 13.maijā (prot. Nr.28 12.§)
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta 3.1 un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu, kā arī atbalsta piešķiršanas kritērijus un apmēru šādiem pasākumiem:

1.1. kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecības produktu primārajiem ražotājiem, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem;

1.2. ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai.

2. Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības un lauku attīstības investīciju projektu īstenošanu un materiālās bāzes pilnveidošanu atbilstoši šādiem normatīvajiem aktiem:

2.1. par valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija";

2.2. par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana".

3. Šajos noteikumos paredzētā atbalsta kopējais finansējums ir 15 450 000 euro, no kuriem:

3.1. 6 500 000 euro piešķir kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem;

3.2. 850 000 euro piešķir kredītprocentu daļējai dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām;

3.3. 6 000 000 euro piešķir kredītprocentu daļējai dzēšanai:

3.3.1. lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem, kuri atbilst lielo uzņēmumu kategorijai saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 651/2014), I pielikumā noteikto klasifikāciju, kuri eksportēja produkciju, kas iekļauta Krievijas Federācijas ekonomisko sankciju pret Latvijas Republiku importa aizlieguma sarakstā, un kuru darbības veids atbilst šādiem saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem:

3.3.1.1. grupa 10.1 – gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana;

3.3.1.2. grupa 10.5 – piena produktu ražošana;

3.3.2. lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem, kuri atbilst mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma kategorijai saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteikto klasifikāciju un kuru darbības veids atbilst šādiem saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem:

3.3.2.1. grupa 10.1 – gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana;

3.3.2.2. grupa 10.3 – augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana;

3.3.2.3. grupa 10.5 – piena produktu ražošana;

3.3.2.4. grupa 10.6 – graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana;

3.3.2.5. grupa 10.7 – konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana;

3.3.2.6. grupa 11.07 – bezalkohola dzērienu, izņemot minerālūdeņus un pudelēs iepildītus citus ūdeņus, ražošana;

3.3.2.7. grupa 10.41 – eļļas un tauku ražošana;

3.3.3. zvejniecībai un zvejas produktu apstrādei, ja eksportēti produkti, kas iekļauti Krievijas Federācijas ekonomisko sankciju pret Latvijas Republiku importa aizlieguma sarakstā;

3.4. 2 100 000 euro piešķir ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.493; MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.709)

4. Uz šo noteikumu 3. punktā minēto atbalstu var pretendēt juridiska vai fiziska persona, kas ir reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāja vai saimnieciskās darbības veicēja (turpmāk – pretendents).

5. Šo noteikumu V nodaļā paredzētajam atbalstam attaisnotajos izdevumos iekļauj pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

6. Šo noteikumu 17., 17.1, 26., 28., 35., 35.1 un 46. punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus pretendents iesniedz papīra dokumenta formā vai elektroniska dokumenta veidā, ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.493 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.709)

7. Pretendents šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Lauku atbalsta dienestā darījumus apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkumu, kurā norāda pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, darījumu apliecinoša dokumenta saņēmēju, izrakstīšanas datumu, numuru un samaksāto summu.

8. Lauku atbalsta dienests, vērtējot atbalsta pretendentu, kas piesakās atbalstam pasākumos, kuros jāvērtē pretendenta atbilstība grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam, pārbauda katru no šādām pazīmēm:

8.1. kapitālsabiedrībai – akciju sabiedrībai vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus) – uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no tās parakstītā kapitāla, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras vispārpieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla, un "kapitāls" attiecīgā gadījumā ietver kapitāldaļu uzcenojumu;

8.2. sabiedrībai, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus), uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no kapitāla, kas norādīts sabiedrības grāmatvedības pārskatos. Šā apakšpunkta izpratnē sabiedrība ir tāda sabiedrība, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (jo īpaši pilnsabiedrības un komandītsabiedrības);

8.3. atbalsta pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

8.4. atbalsta pretendents ir saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu, un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;

8.5. atbalsta pretendents neatbilst mazo un vidējo uzņēmumu statusam, un pēdējos divus gadus uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5, kā arī uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc uzņēmuma ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), ir bijusi mazāka par 1,0.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.493 redakcijā)

8.1 Atbalstu nepiešķir:

8.1 1. ja atbalsta pretendents atbilst vienai no šo noteikumu 8. punktā minētajām pazīmēm. Šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.5. apakšpunktā minētās prasības nevērtē, ja atbalsta saņēmējs ir fiziska persona, zemnieku saimniecība, biedrība vai nodibinājums;

8.1 2. pretendentam, kas darbojas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1407/2013) 1. panta 1. punktā minētajās nozarēs vai veic Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktās darbības;

8.1 3. pretendentam, kas veic Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1408/2013) 1. panta 1. punktā noteiktās darbības;

8.1 4. pretendentam, kas veic Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 717/2014) 1. panta 1. punktā noteiktās darbības.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.493 redakcijā)

9. Uz šo noteikumu 12.1.2., 12.1.4., 12.2., 21.2. apakšpunktā un 31. punktā minēto atbalstu neattiecina šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.4. un 8.5. apakšpunktā minētās prasības.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.493 redakcijā)

10. Lauku atbalsta dienests:

10.1. savā tīmekļa vietnē ievieto informāciju par atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību;

10.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, izvērtē pretendenta iesnieguma atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām un pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;

10.3. izlases veidā pārbauda ne mazāk kā vienu procentu no atbalsta saņēmējiem katrā pasākumā, arī valsts iestādes un valsts kapitālsabiedrības, ja šajos noteikumos nav noteikta cita kontroles kārtība;

10.4. izmaksā pretendentam atbalstu bezskaidras naudas norēķinu veidā, nepārsniedzot šo noteikumu 3. punktā minēto atbalsta pasākuma finansējuma apmēru. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirtā finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamā atbalsta apmēru;

10.5. šo noteikumu 21.2. apakšpunktā un 31. punktā minētajiem lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem, kā arī šo noteikumu 40.4. un 40.5. apakšpunktā minētajiem atbalsta pretendentiem šo noteikumu 39. punktā minēto atbalstu izmaksā, nepārsniedzot Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktu;

10.6. šo noteikumu 13. punktā minēto atbalstu izmaksā, nepārsniedzot Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta apmēru vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktu;

10.6.1 šo noteikumu 31. punktā minētajiem atbalsta pretendentiem atbalstu izmaksā, nepārsniedzot Komisijas Regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktu;

10.7. datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas;

10.8. divu mēnešu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā 2014.–2020. gada plānošanas periodā administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, pieprasa atbalsta atmaksu, ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šajos noteikumos minētās prasības.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.493; MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.709)

II. Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem

11. Atbalsta mērķis ir veicināt racionālas un efektīvas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību, samazinot produkcijas ražošanas izmaksas un ieviešot modernas ražošanas tehnoloģijas.

12. Pretendents, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, var saņemt atbalstu, kas sedz daļu no:

12.1. faktiski samaksātā ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentu gada summas par ilgtermiņa (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) aizdevumu vai finanšu līzingu par:

12.1.1. jaunas lauksaimniecības traktortehnikas (tai skaitā kombainu, pašgājēju augu smalcinātāju, smidzinātāju), piekabju un tādu lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādi, kuru darbināšanai tiek izmantota traktortehnika;

12.1.2. vaislas lauksaimniecības dzīvnieku iegādi;

12.1.3. jaunu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecību un esošu būvju rekonstrukciju un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādi;

12.1.4. tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādi, kura tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai;

12.2. īstermiņa aizdevuma un faktoringa kredītprocentu daļējai dzēšanai par apgrozāmajiem līdzekļiem.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.493 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.709)

13. Atbalstu, kas paredzēts īstermiņa aizdevumam (ne ilgāk par 12 mēnešiem) un faktoringam kredītprocentu daļējai dzēšanai par apgrozāmajiem līdzekļiem vai ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam kredītprocentu dzēšanai par vaislas lauksaimniecības dzīvnieku iegādi un tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādi, kura tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai, piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1408/2013. Pēc atbalsta saņemšanas pretendents ievēro Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā noteiktās prasības.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.493 redakcijā)

14. Šo noteikumu 12. punktā minēto atbalstu nepiešķir šādiem pasākumiem:

14.1. traktortehnikas iegādei, kā arī piekabju un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādei, ja tai ir izmantoti atbalsta līdzekļi lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA);

14.2. atsevišķu iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma iegādei, ja tā nav saistīta ar lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecību vai rekonstrukciju;

14.3. aizdevumiem, ko izsniegusi valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" vai valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija "Altum"":

14.3.1. aizdevumiem, kas saistīti ar Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmu;

14.3.2. aizdevumiem, kas saistīti ar Lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanas programmu;

14.3.3. aizdevumiem, kas saistīti ar investīciju kreditēšanas programmām;

14.4. aizdevumiem, ko izsniegusi valsts akciju sabiedrība "Lauku attīstības fonds" saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai;

14.5. aizdevumiem, ko izsniedzis tāds aizdevējs, kurš neatbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

14.5.1. nav saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtu atļauju (licenci) kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai;

14.5.2. nav publicēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļa vietnes kredītiestāžu tirgus dalībnieku sarakstā;

14.5.3. nav uzskatāms par saistītu uzņēmumu šo noteikumu 14.5.1. un 14.5.2. apakšpunktā minētajiem aizdevējiem;

14.6. aizdevumu darījumiem, kas veikti līdz 2002. gada 1. janvārim un saistīti ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādi;

14.7. aizdevumiem, kas ņemti privatizācijas sertifikātu iegādei, lai izpirktu lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

14.8. aizdevumiem, kas nav ņemti lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, bet līdz 2011. gada 1. janvārim refinansēti, lai iegādātos lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

14.9. (svītrots ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.709)

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.709)

15. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem. Maksimālā atbalsta summa vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 60 000 euro.

16. Šo noteikumu 12. punktā minēto ilgtermiņa investīciju kopējā atbalsta intensitāte nepārsniedz 40 procentus no investīciju attaisnoto izdevumu summas un 50 procentus, ja saimnieciskās darbības veicējs atrodas mazāk labvēlīgā apvidū saskaņā ar Padomes 2005. gada 20. septembra Regulas (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2005. gada 21. oktobris, Nr. L 277) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1698/2005) 26. panta 2. punktu un 36. panta "a" punkta "i", "ii" un "iii" apakšpunktu. Atbalsta intensitāti palielina par 10 procentiem, ja investīcijas īsteno jaunais lauksaimnieks, kas atbilst normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem" sniegtajam skaidrojumam.

17. Lai saņemtu šo noteikumu 12. punktā (izņemot 12.2. apakšpunktu) minēto atbalstu, pretendents no 2014. gada 1. līdz 20. oktobrim par laikposmu no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

17.1. iesniegumu (1. pielikums);

17.2. kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju;

17.3. grozītā kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma nosacījumi;

17.4. kredītiestādes vai finanšu līzinga devēja izziņu par šā punkta ievaddaļā minētajā laikposmā vai līdz aizdevuma beigu datumam faktiski samaksātajiem kredītprocentiem euro. Ja uz viena kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma pamata izsniegts aizdevums vairākiem objektiem, izziņā atsevišķi norāda faktiski samaksāto kredītprocentu summu euro par katru objektu, ja tas tehniski iespējams. Ja ir mainīga procentu likme, izziņā norāda attiecīgajā laikposmā faktiski samaksāto kredītprocentu vidējo likmi;

17.5. kredītlīdzekļu vai finanšu līzinga darījumu apliecinošu dokumentu kopijas – pirkuma vai komersanta līgumu (būvniecības līgumu) un ar tiem saistīto maksājumu dokumentu kopijas (ja pirkums izdarīts vai pakalpojums sniegts bez rakstiska līguma, iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas), pamatlīdzekļu sarakstu piekabēm, kas paredzētas lauksaimniecībā izmantojamiem tehnoloģiskiem agregātiem, ja tie nav reģistrēti Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras datubāzē;

17.6. īpašumtiesības apliecinošu dokumentu kopijas par traktortehniku, piekabēm lauksaimniecībā izmantojamiem tehnoloģiskiem agregātiem un būvēm, ja tās nodotas ekspluatācijā 24 mēnešu laikā no būvniecības uzsākšanas, kā arī par zemi, uz kuras atrodas būve, un lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

17.7. pretendenta apliecinājumu par to, ka tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums iesnieguma iesniegšanas dienā ir pretendenta īpašums, un tāda ilgtermiņa nomas līguma kopiju vai finanšu līzinga līguma kopiju, kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums paliek pretendenta īpašumā;

17.8. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (ja būvniecība nav pabeigta, – būvatļauju) vai, ja ir vienkāršota rekonstrukcija, – apliecinājuma karti un darbu nodošanas un pieņemšanas aktu;

17.9. vaislas dzīvnieka izcelšanās sertifikāta kopiju, kā arī darījumu un samaksu apliecinošu dokumentu kopijas;

17.10. par šo noteikumu 12.1.2 un 12.1.4. apakšpunktā minēto atbalstu – uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1408/2013.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.493)

17.1 Lai saņemtu šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minēto atbalstu, pretendents no 2014. gada 1. līdz 20. oktobrim par laikposmu no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

17.1 1. iesniegumu (1.1 pielikums);

17.1 2. kredītlīguma vai faktoringa līguma kopiju;

17.1 3. grozītā kredītlīguma vai faktoringa līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai faktoringa līguma nosacījumi;

17.1 4. kredītiestādes vai faktoringa devēja izziņu par šo noteikumu 17. punktā minētajā laikposmā vai līdz aizdevuma beigu datumam faktiski samaksātajiem kredītprocentiem euro. Ja uz viena kredītlīguma vai faktoringa līguma pamata izsniegts aizdevums vairākiem objektiem, izziņā atsevišķi norāda faktiski samaksāto kredītprocentu summu euro par katru objektu, ja tas tehniski ir iespējams. Ja ir mainīga procentu likme, izziņā norāda laikposmā faktiski samaksāto kredītprocentu vidējo likmi;

17.1 5. par šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minēto atbalstu – uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1408/2013.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.493 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.709)

18. Ja šo noteikumu 17. punktā minētie apliecinošie dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, pretendents tos atkārtoti neiesniedz, izņemot šo noteikumu 17.1., 17.4. un 17.10. apakšpunktā minēto dokumentu.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.709 redakcijā)

19. Ja iesniegumos norādītais izmaksājamā atbalsta apmērs pārsniedz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā paredzēto finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina to pretendentam izmaksājamo atbalsta summu, kas kārtējā gadā pārsniedz 40 000 euro.

III. Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

20. Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību racionālu un efektīvu attīstību, samazināt ražošanas izmaksas un ieviest modernas ražošanas tehnoloģijas.

21. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu atzītai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai (turpmāk – kooperatīvā sabiedrība) atbalstu piešķir:

21.1. jauna kravas autotransporta, jaunu un rekonstruējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai, kā arī to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei paredzēta ilgtermiņa aizdevuma (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) vai finanšu līzinga kredītprocentu daļējai dzēšanai;

21.2. īstermiņa aizdevuma un faktoringa kredītprocentu daļējai dzēšanai saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1407/2013. Pēc atbalsta saņemšanas kooperatīvā sabiedrība ievēro Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.709)

22. Atbalsts sedz daļu no faktiski samaksātās ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga, kā arī īstermiņa aizdevuma vai faktoringa procentu gada summas. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem. Maksimālā atbalsta summa ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam, kā arī īstermiņa aizdevumam vai faktoringam (ievērojot šo noteikumu 8.1 2. un 10.5. apakšpunktā minētās prasības) vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 185 000 euro.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.493)

23. Šo noteikumu 21. punktā minēto atbalstu nepiešķir šādiem pasākumiem:

23.1. traktortehnikas, tās piekabju un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādei;

23.2. atsevišķu iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma iegādei, ja tā nav saistīta ar lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecību vai rekonstrukciju;

23.3. aizdevumiem, ko izsniedzis tāds aizdevējs, kurš neatbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

23.3.1. nav saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtu atļauju (licenci) kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai;

23.3.2. nav publicēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļa vietnes kredītiestāžu tirgus dalībnieku sarakstā;

23.3.3. nav uzskatāms par saistītu uzņēmumu šo noteikumu 23.3.1. un 23.3.2. apakšpunktā minētajiem aizdevējiem;

23.4. aizdevumiem, ko izsniegusi valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" vai valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" un kas saistīti ar investīciju kreditēšanas programmām;

23.5. (svītrots ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.709);

23.6. autotransportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām, kā arī piekabju, puspiekabju un to aprīkojuma iegādei.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.493; MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.709)

24. Atbalstu ilgtermiņa aizdevuma (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) vai finanšu līzinga kredītprocentu daļējai dzēšanai var saņemt kooperatīvā sabiedrība, kas ir saņēmusi ilgtermiņa aizdevumu vai finanšu līzingu jauna kravas autotransporta, jaunu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un rekonstrukcijai, kā arī to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei.

25. Šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minēto ilgtermiņa investīciju kopējā atbalsta intensitāte nepārsniedz 40 procentus no investīciju attaisnoto izdevumu summas un 50 procentus, ja saimnieciskās darbības veicējs atrodas mazāk labvēlīgā apvidū saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 1698/2005 26. panta 2. punktu un 36. panta "a" punkta "i", "ii" un "iii" apakšpunktu.

26. Lai saņemtu šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minēto atbalstu, kooperatīvā sabiedrība no 2014. gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim par laikposmu no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

26.1. iesniegumu (2. pielikums);

26.2. kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju;

26.3. grozītā kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma nosacījumi;

26.4. kredītiestādes vai finanšu līzinga devēja izziņu par šā punkta ievaddaļā minētajā laikposmā vai līdz aizdevuma beigu datumam faktiski samaksātajiem kredītprocentiem euro. Ja uz viena kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma pamata izsniegts aizdevums vairākiem objektiem, izziņā atsevišķi norāda faktiski samaksāto kredītprocentu summu euro par katru objektu, ja tas tehniski ir iespējams. Ja ir mainīga procentu likme, izziņā norāda attiecīgajā laikposmā faktiski samaksāto kredītprocentu vidējo likmi;

26.5. kredītlīdzekļu vai finanšu līzinga darījumu apliecinošu dokumentu (2. pielikuma 3. daļa) – pirkuma vai komersanta līgumu (būvniecības līgumu) un ar tiem saistīto maksājumu dokumentu kopsavilkumu (ja pirkums izdarīts vai pakalpojums sniegts bez rakstiska līguma, iesniedz maksājumus apliecinošu dokumentu kopsavilkumu);

26.6. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas par kravas autotransportu un būvēm, ja tās nodotas ekspluatācijā 24 mēnešu laikā pēc būvniecības uzsākšanas, kā arī par zemi, uz kuras atrodas būve;

26.7. pretendenta apliecinājumu par to, ka tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums iesnieguma iesniegšanas dienā ir pretendenta īpašums, un tāda ilgtermiņa nomas līguma kopiju vai finanšu līzinga līguma kopiju, kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums paliek pretendenta īpašumā;

26.8. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (ja būvniecība nav pabeigta, – būvatļauju) vai, ja ir vienkāršota rekonstrukcija, – apliecinājuma karti un darbu nodošanas un pieņemšanas aktu.

27. Ja šo noteikumu 26. punktā minētie dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā, pretendents tos atkārtoti neiesniedz, izņemot šo noteikumu 26.1., 26.3. un 26.4. apakšpunktā minēto dokumentu.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.709 redakcijā)

28. Lai saņemtu šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minēto atbalstu, kooperatīvā sabiedrība no 2014. gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim par laikposmu no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

28.1. iesniegumu (3. pielikums);

28.2. kredītlīguma vai faktoringa līguma kopiju;

28.3. kredītiestādes vai faktoringa devēja izziņu par šā punkta ievaddaļā minētajā laikposmā vai līdz aizdevuma beigu datumam faktiski samaksātajiem kredītprocentiem euro. Ja ir mainīga procentu likme, izziņā norāda laikposmā faktiski samaksāto kredītprocentu vidējo likmi;

28.4. kooperatīvās sabiedrības valdes izziņu par īstermiņa aizdevuma izmantošanas mērķi;

28.5. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.709)

29. Ja iesniegumos norādītais izmaksājamā atbalsta apmērs pārsniedz šo noteikumu 3.2. apakšpunktā paredzēto finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina to pretendentam izmaksājamo atbalsta daļu, kas kārtējā gadā pārsniedz 60 000 euro.

IV. Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem

30. Atbalsta mērķis ir veicināt racionālas un efektīvas lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstību, samazinot produkcijas ražošanas izmaksas un modernizējot ražošanas tehnoloģiju.

31. Atbalstu var saņemt lauksaimniecības produktu pārstrādes komersants (turpmāk – komersants) vai zvejnieks, vai zvejas produktu apstrādātājs, kam ir piešķirts:

31.1. ilgtermiņa (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) aizdevums vai finanšu līzings tāda jauna kravas autotransporta iegādei, ar kuru neveic komercpārvadājumus, jaunu lauksaimniecības produktu pārstrādes būvju būvniecībai un esošu būvju rekonstrukcijai, kā arī komersanta saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (tai skaitā programmatūras) iegādei;

31.2. īstermiņa aizdevums un faktorings kredītprocentu daļējai dzēšanai apgrozāmajiem līdzekļiem atbalsta pretendentiem, kuri nodarbojas ar zvejniecību un zvejas produktu apstrādi vai kuru darbības veids atbilst šādiem saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem:

31.2.1. grupa 10.1 – gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana;

31.2.2. grupa 10.5 – piena produktu ražošana.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.493 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.709)

32. Atbalstu īstermiņa un ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga kredītprocentu dzēšanai šo noteikumu 31. punktā minētajam komersantam piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1407/2013. Pēc atbalsta saņemšanas tas ievēro Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā noteiktās prasības. Atbalstu īstermiņa un ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga kredītprocentu dzēšanai šo noteikumu 31. punktā minētajam zvejniekam un zvejas produktu apstrādātājam piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 717/2014. Pēc atbalsta saņemšanas tas ievēro Komisijas Regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktā noteiktās prasības.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.493 redakcijā)

33. Šo noteikumu 32. punktā minēto atbalstu nepiešķir šādiem pasākumiem:

33.1. autotransportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām, kā arī piekabju, puspiekabju un to aprīkojuma iegādei;

33.2. aizdevumiem, ko izsniedzis tāds aizdevējs, kurš atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

33.2.1. nav saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtu atļauju (licenci) kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai;

33.2.2. nav publicēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļa vietnes kredītiestāžu tirgus dalībnieku sarakstā;

33.2.3. nav uzskatāms par saistītu uzņēmumu šo noteikumu 33.2.1. un 33.2.2. apakšpunktā minētajiem aizdevējiem;

33.3. (svītrots ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.709).

34. Atbalsts sedz daļu no faktiski samaksātās īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentu gada summas. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem. Ievērojot šo noteikumu 8.1 2. un 10.5. apakšpunktā minētās prasības, maksimālā atbalsta summa vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 200 000 euro.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.493 redakcijā)

35. Lai saņemtu šo noteikumu 31. punktā (izņemot 31.2. apakšpunktu) minēto atbalstu, pretendents no 2014. gada 1. līdz 20. oktobrim par laikposmu no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

35.1. iesniegumu (4. pielikums);

35.2. kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju;

35.3. grozītā kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma nosacījumi;

35.4. kredītiestādes vai finanšu līzinga devēja izziņu par šā punkta ievaddaļā minētajā laikposmā vai līdz aizdevuma beigu datumam faktiski samaksātajiem kredītprocentiem euro. Ja uz viena kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma pamata izsniegts aizdevums vairākiem objektiem, izziņā atsevišķi norāda faktiski samaksāto kredītprocentu summu euro par katru objektu, ja tas tehniski ir iespējams. Ja ir mainīga procentu likme, izziņā norāda attiecīgajā laikposmā faktiski samaksāto kredītprocentu vidējo likmi;

35.5. kredītlīdzekļu vai finanšu līzinga darījumu apliecinošu dokumentu (4. pielikuma 3. daļa) – pirkuma vai komersanta līgumu (būvniecības līgumu) un ar tiem saistīto maksājumu dokumentu kopsavilkumu (ja pirkums izdarīts vai pakalpojums sniegts bez rakstiska līguma, iesniedz maksājumus apliecinošu dokumentu kopsavilkumu);

35.6. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas par kravas autotransportu un būvēm, ja tās nodotas ekspluatācijā 24 mēnešu laikā pēc būvniecības uzsākšanas, kā arī par zemi, uz kuras atrodas būve;

35.7. pretendenta apliecinājumu par to, ka tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums iesnieguma iesniegšanas dienā ir pretendenta īpašums, un tāda ilgtermiņa nomas līguma kopiju vai finanšu līzinga līguma kopiju, kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums paliek pretendenta īpašumā;

35.8. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (ja būvniecība nav pabeigta, – būvatļauju) vai, ja ir vienkāršota rekonstrukcija, – apliecinājuma karti un darbu nodošanas un pieņemšanas aktu;

35.9. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.493)

35.1 Lai saņemtu šo noteikumu 31.2. apakšpunktā minēto atbalstu, pretendents no 2014. gada 1. līdz 20. oktobrim par laikposmu no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

35.1 1. iesniegumu (4.1 pielikums);

35.1 2. kredītlīguma vai faktoringa līguma kopiju;

35.1 3. grozītā kredītlīguma vai faktoringa līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai faktoringa līguma nosacījumi;

35.1 4. kredītiestādes vai faktoringa devēja izziņu par šo noteikumu 17. punktā minētajā laikposmā vai līdz aizdevuma beigu datumam faktiski samaksātajiem kredītprocentiem euro. Ja uz viena kredītlīguma vai faktoringa līguma pamata izsniegts aizdevums vairākiem objektiem, izziņā atsevišķi norāda faktiski samaksāto kredītprocentu summu euro par katru objektu, ja tas tehniski ir iespējams. Ja ir mainīga procentu likme, izziņā norāda laikposmā faktiski samaksāto kredītprocentu vidējo likmi;

35.1 5. par šo noteikumu 31.2. apakšpunktā minēto atbalstu – uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1407/2013 un Komisijas Regulu Nr. 717/2014.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.493 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.709)

36. Ja šo noteikumu 35. punktā minētie dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā, pretendents tos atkārtoti neiesniedz, izņemot šo noteikumu 35.1., 35.3., 35.4. un 35.9. apakšpunktā minēto dokumentu.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.709 redakcijā)

37. Ja iesniegumos norādītais izmaksājamā atbalsta apmērs pārsniedz šo noteikumu 3.3. apakšpunktā paredzēto finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina to pretendentam izmaksājamo atbalsta daļu, kas kārtējā gadā pārsniedz 60 000 euro.

V. Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai

38. Atbalsta mērķis ir pilnveidot materiālo bāzi, lai nodrošinātu ar nozaru politikas izstrādi un attīstību saistīto pētījumu veikšanu, kā arī ar patērētāju interesēm saistīto laboratorisko analīžu veikšanu.

39. Atbalstu piešķir šādu ar šo noteikumu 38. punktā minēto mērķi saistīto pasākumu īstenošanai:

39.1. ēku renovācijai un kapitālajam remontam;

39.2. datortehnikas un programmatūras, kā arī mērinstrumentu, iekārtu un aprīkojuma iegādei;

39.3. iekrāvēju, pļaujmašīnu, lauksaimniecības traktortehnikas un to agregātu iegādei;

39.4. biroja tehnikas un aprīkojuma iegādei;

39.5. laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegādei.

40. Atbalstu var saņemt pretendents, kas atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

40.1. ir reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā vismaz piecus gadus un nodrošina studentu apmācību saskaņā ar akreditētām augstākās izglītības valsts programmām lauksaimniecības, pārtikas, mežsaimniecības un veterinārmedicīnas jomā;

40.2. nodrošina studentu praktisko apmācību vismaz piecus gadus, kā arī konsultatīvo darbību un zinātnisko pētniecību saskaņā ar augstākās izglītības valsts programmām lauksaimniecības nozarē;

40.3. veic laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus saistībā ar valsts uzraudzību un kontroli pārtikas aprites, dzīvnieku veselības aizsardzības, dzīvnieku barības aprites un veterināro zāļu aprites jomā;

40.4. pilda valsts lauku un zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, un visā Latvijas teritorijā sniedz konsultāciju pakalpojumus lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē un lauku attīstības jautājumos;

40.5. nodrošina meliorācijas kadastra datu uzturēšanu un aktualizēšanu atbilstoši Meliorācijas likumam;

40.6. ir reģistrēts Zinātnisko institūciju reģistrā un ir izstrādājis un Zemkopības ministrijā apstiprinājis attīstības stratēģiju 2015. gadam un turpmākajiem gadiem institūcijām, kas veic:

40.6.1. zinātnisko darbu graudaugu selekcijā, kā arī nodrošina ģenētisko resursu aizsardzību labības sugām vai kartupeļiem un to ilgtspējīgu izmantošanu;

40.6.2. zinātnisko darbu saistībā ar daudzgadīgo zālaugu selekciju un izlases sēklu audzēšanu, kā arī agrotehniskos pētījumus laukkopības nozarē;

40.6.3. zinātniskās pētniecības un izglītošanas darbus lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju jomā, veicinot to rezultātu praktisku izmantošanu;

40.6.4. zinātnisko darbību augļkopības jomā, nodrošinot ekspertīzi augļkopības nozares attīstības politikas izstrādei un zinātnisko pamatojumu tās īstenošanai un veicinot zinātnes un izglītības integrētu attīstību, kā arī Latvijas augļkoku un ogulāju ģenētisko resursu aizsardzību un to ilgtspējīgu izmantošanu.

41. Šo noteikumu 40.4. un 40.5. apakšpunktā minētajam pretendentam atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1407/2013, ja pretendents ievēro Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā minētās prasības.

42. Uz šo noteikumu 40.4. un 40.5. apakšpunktā minētajiem pretendentiem neattiecina šo noteikumu 8.1.2., 8.1.3. un 8.1.4. apakšpunktā minētās prasības.

43. Šo noteikumu 40.1., 40.2., 40.3. un 40.6. apakšpunktā minēto pretendentu projekti nav saistīti ar saimnieciskās darbības veikšanu.

44. Šo noteikumu izpratnē ar saimniecisko darbību nesaistīts ir projekts, kas atbilst šādiem kritērijiem:

44.1. projektu īsteno zinātniskā institūcija, kas neatkarīgi no tās juridiskā statusa (publisko tiesību subjekts vai privāto tiesību subjekts) vai finansēšanas veida atbilstoši tās darbību reglamentējošiem dokumentiem (statūtiem, nolikumam vai satversmei) veic šādas pamatdarbības – zinātniskā darbība un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā;

44.2. ieņēmumi, kas gūti, īstenojot šo noteikumu 44.1. apakšpunktā minētās pamatdarbības, atkārtoti tiek investēti pamatdarbībā;

44.3. pretendents nodala nesaimnieciskās pamatdarbības un ar tām saistītās finanšu plūsmas no saimnieciskajām pamatdarbībām.

45. Atbalstu nepiešķir jaunu ēku būvniecībai un autotransportlīdzekļu iegādei.

46. Iesniegumu (5. pielikums) pieņemšanu izsludina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

47. Lai saņemtu investīciju atbalstu, pretendents iesniegumam pievieno:

47.1. ar Zemkopības ministriju saskaņotu izdevumu tāmi;

47.2. šo noteikumu 40.4. un 40.5. apakšpunktā minētais pretendents – uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

48. Lauku atbalsta dienests ar pretendentu slēdz līgumu, kurā paredz avansa maksājumu normatīvajos aktos par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, noteiktajā apmērā, kā arī norēķinu kārtību.

VI. Noslēguma jautājums

49. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumus Nr. 775 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un materiālās bāzes pilnveidošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 185., 197. nr.; 2013., 127., 233. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 13.maija noteikumiem Nr.243

(Pielikums grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.709)

Iesniegums atbalsta saņemšanai kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājam

Lauku atbalsta dienesta ____________
reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

1. daļa

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds vai

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)


Tālruņa numurs

Adrese

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu piešķirt valsts atbalstu kredītprocentu daļējai kompensēšanai par iepriekšējā atbalsta periodā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem par šādiem objektiem:

Nr.
p.k.
Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums, lauksaimniecībā izmantojamā zemeIegādes gadsCena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) (euro)Saņemtā kredīta (finanšu līzinga) apmērsIzlietotā kredīta (finanšu līzinga) summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) (euro)Kredīta (finanšu līzinga) procentu likme (%) iepriekšējā atbalsta periodāSamaksātā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa) (euro)Izmaksājamais atbalsts
procentu likmesumma (euro)
līguma numurs, gadssumma (euro)
Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.
2.
3.
Kopā
Būves
1.
2.
3.
Kopā
Lauksaimniecības traktortehnika, piekabes un lauksaimniecībā izmantojamie tehnoloģiskie agregāti
1.
2.
3.
Kopā
Vaislas lauksaimniecības dzīvnieki
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Pavisam kopā

Apliecinu, ka visas iesniegumā minētās tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums, būves, lauksaimniecības traktortehnika, piekabes un lauksaimniecībā izmantojamie tehnoloģiskie agregāti, kā arī lauksaimniecībā izmantojamā zeme:

1) atrodas manā īpašumā, ilgtermiņa nomā vai finanšu līzingā un pēc līzinga perioda beigām paliks manā īpašumā. To apliecinu ar zemesgrāmatu apliecības kopiju (minēto dokumentu kopiju iegūšanai pilnvaroju atbildīgo institūciju);

2) tiek izmantotas lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai.

Par minētajiem objektiem vēlos saņemt kredītprocentu daļēju kompensāciju arī turpmākajos gados līdz kredīta vai finanšu līzinga pilnīgai samaksai (vajadzīgo atzīmēt un, ja tiek izdarīta atzīme lodziņā "Jā", aizpildīt iesnieguma 2. daļu):

2. daļa
Provizoriskā kredītprocentu maksājumu summa kārtējā atbalsta periodā

Nr.
p.k.

Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums, lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) (euro)

Piešķirtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs

Provizoriskā kredīta (finanšu līzinga) procentu likme kārtējā atbalsta periodā

Provizoriskā maksājamā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa kārtējā atbalsta periodā (bez pievienotās vērtības nodokļa (euro)

līguma numurs, gads

summa (euro)

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.
2.
3.
Kopā
Būves
1.
2.
3.
Kopā
Lauksaimniecības traktortehnika
1.
2.
3.
Kopā
Vaislas lauksaimniecības dzīvnieki
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Pavisam kopā

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pielikumā pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem.

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvis

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)


(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.1 pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 13.maija noteikumiem Nr.243

(Pielikums MK 19.08.2014. noteikumu Nr.493 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai īstermiņa aizdevumu
(ne ilgāk par 12 mēnešiem) kredītprocentu dzēšanai
primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem

Lauku atbalsta dienesta

  
 

reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Tālruņa numurs 
Adrese 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Lūdzu piešķirt atbalstu _______ euro apmērā kredītprocentu daļējai dzēšanai _____ procentu apmērā.

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada. 13.maija noteikumiem Nr.243
Iesniegums atbalsta saņemšanai ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai

Lauku atbalsta dienestam

1. daļa

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)


Tālruņa numurs  

Adrese 

Norēķinu rekvizīti 
 

(IBAN konta numurs)


Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Lūdzu piešķirt valsts atbalstu kredītprocentu daļējai kompensēšanai par iepriekšējā atbalsta periodā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem par šādiem objektiem:

Nr.
p.k.

Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums

Iegādes gads

Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) (euro)

Saņemtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs

Izlietotā kredīta (finanšu līzinga) summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) (euro)

Kredīta (finanšu līzinga) procentu likme (%) iepriekšējā atbalsta periodā

Samaksātā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa) (euro)

Izmaksājamais atbalsts

procentu likme

summa (euro)

līguma numurs, gads

summa (euro)

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums         
1.          
2.          
3.          
Kopā         
Būves         
1.          
2.          
3.          
Kravas autotransports         
1.          
2.          
3.          
Kopā         
Pavisam kopā         

Apliecinu, ka viss iesniegumā minētais kravas autotransports, būves, tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums atrodas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā, ilgtermiņa nomā vai finanšu līzingā un pēc līzinga perioda beigām paliks lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā. To apliecinu ar zemesgrāmatu apliecības kopiju (minēto dokumentu kopiju iegūšanai pilnvaroju atbildīgo institūciju).

Par minētajiem objektiem vēlos saņemt kredītprocentu daļēju kompensāciju arī turpmākos gadus līdz kredīta vai finanšu līzinga pilnīgai samaksai (vajadzīgo atzīmēt un, ja tiek izdarīta atzīme lodziņā "Jā", aizpildīt iesnieguma 2. daļu):

2. daļa
Provizoriskā kredītprocentu maksājumu summa kārtējā atbalsta periodā

Nr.
p.k.

Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums

Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) (euro)

Piešķirtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs

Provizoriskā kredīta (finanšu līzinga) procentu likme kārtējā atbalsta periodā

Provizoriskā maksājamā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa kārtējā atbalsta periodā (bez pievienotās vērtības nodokļa) (euro)

līguma numurs, gads

summa (euro)

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums     
1.      
2.      
3.      
Kopā     
Kravas autotransports     
1.      
2.      
3.      
Būves     
1.      
2.      
3.      
Kopā     
Pavisam kopā     

3. daļa
Darījumu un maksājumu apliecinošu dokumentu kopsavilkums

Objekta nosaukums

Pakalpojumu sniedzēja nosaukums

Darījumu apliecinoši dokumenti

Maksājumu apliecinoši dokumenti

Faktiskā summa (euro)

datums

numurs

datums

numurs

ar pievienotās vērtības nodokli

bez pievienotās vērtības nodokļa

        
        
        

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pielikumā pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem.

 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

Lauku atbalsta dienesta pārstāvis

     

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)


  

(datums*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 13.maija noteikumiem Nr.243
Iesniegums atbalsta saņemšanai īstermiņa (ne ilgāk par 12 mēnešiem) kredītprocentu dzēšanai atbilstīgai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


Tālruņa numurs  

Adrese 

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Lūdzu piešķirt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai __________ procentu apmērā un summu ___________________ euro apmērā.

Ziņas par kooperatīvo sabiedrību:

1. Darbības veids 

2. Reģistrācijas laiks, vieta 

3. Kooperatīvās sabiedrības vadītājs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs)


4. Iepriekšējā atbalsta periodā saņemtā atbalsta apmērs (euro) 

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

Lauku atbalsta dienesta pārstāvis

     

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)


  

(datums*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 13.maija noteikumiem Nr.243
Iesniegums atbalsta saņemšanai ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantam

Lauku atbalsta dienestam

1. daļa

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)


Tālruņa numurs  

Adrese 

Norēķinu rekvizīti 
 

(IBAN konta numurs)


Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Lūdzu piešķirt valsts atbalstu kredītprocentu daļējai kompensēšanai par iepriekšējā atbalsta periodā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem par šādiem objektiem:

Nr.
p.k.

Lauksaimniecības produktu pārstrādes būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums

Iegādes gads

Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) (euro)

Saņemtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs

Izlietotā kredīta (finanšu līzinga) summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) (euro)

Kredīta (finanšu līzinga) procentu likme (%) iepriekšējā atbalsta periodā

Samaksātā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa) (euro)

Izmaksājamais atbalsts

procentu likme

summa (euro)

līguma numurs, gads

summa (euro)

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums         
1.          
2.          
3.          
Kopā         
Būves         
1.          
2.          
3.          
Kopā         
Kravas autotransports         
1.          
2.          
3.          
Kopā         
Pavisam kopā         

Apliecinu, ka viss iesniegumā minētais kravas autotransports, būves, tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums atrodas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmuma īpašumā, ilgtermiņa nomā vai finanšu līzingā un pēc līzinga perioda beigām paliks lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmuma īpašumā. To apliecinu ar zemesgrāmatu apliecības kopiju. (Minēto dokumentu kopiju iegūšanai atbalsta pretendents var pilnvarot atbildīgo institūciju.)

Par minētajiem objektiem vēlos saņemt kredītprocentu daļēju kompensāciju arī turpmākos gadus līdz kredīta vai finanšu līzinga pilnīgai samaksai (vajadzīgo atzīmēt un, ja tiek izdarīta atzīme lodziņā "Jā", aizpildīt iesnieguma 2. daļu):

2. daļa
Provizoriskā kredītprocentu maksājumu summa kārtējā atbalsta periodā

Nr.
p.k.

Lauksaimniecības produktu pārstrādes būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums

Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) (euro)

Piešķirtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs

Provizoriskā kredīta (finanšu līzinga) procentu likme kārtējā atbalsta periodā

Provizoriskā maksājamā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa kārtējā atbalsta periodā (bez pievienotās vērtības nodokļa) (euro)

līguma numurs, gads

summa (euro)

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums     
1.      
2.      
3.      
Kopā     
Būves     
1.      
2.      
3.      
Kopā     
Kravas autotransports     
1.      
2.      
3.      
Kopā     
Pavisam kopā     

3. daļa
Darījumu un maksājumu apliecinošu dokumentu kopsavilkums

Objekta nosaukums

Pakalpojumu sniedzēja nosaukums

Darījumu apliecinoši dokumenti

Maksājumu apliecinoši dokumenti

Faktiskā summa (euro)

datums

numurs

datums

numurs

ar pievienotās vērtības nodokli

bez pievienotās vērtības nodokļa

        
        
        

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pielikumā pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem.

 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

Lauku atbalsta dienesta pārstāvis

     

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)


  

(datums*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4.1 pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 13.maija noteikumiem Nr.243

(Pielikums MK 19.08.2014. noteikumu Nr.493 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai īstermiņa aizdevumu
(ne ilgāk par 12 mēnešiem) kredītprocentu dzēšanai
lauksaimniecības produktu pārstrādes, zvejniecības un zvejas produktu apstrādes komersantiem

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Tālruņa numurs 
Adrese 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Lūdzu piešķirt atbalstu _______ euro apmērā kredītprocentu daļējai dzēšanai _____ procentu apmērā.

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 13.maija noteikumiem Nr.243
Iesniegums par atbalstu materiālās bāzes pilnveidošanai zinātniskiem pētījumiem un laboratorisko analīžu nodrošināšanai
Pretendents 
 

(nosaukums, reģistrācijas numurs)


Adrese 

Tālruņa numurs, e-pasta adrese 

Norēķinu rekvizīti 
 

(bankas nosaukums, kods, konts)


Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Atbalsta summa (euro)

   
   

Iesniegumam pievienoju:
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Iesniedzējs
 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

Lauku atbalsta dienesta pārstāvis

     

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)


  

(datums*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 243Pieņemts: 13.05.2014.Stājas spēkā: 29.05.2014.Zaudē spēku: 12.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 28.05.2014. OP numurs: 2014/102.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
266461
{"selected":{"value":"23.11.2014","content":"<font class='s-1'>23.11.2014.-11.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.11.2014","iso_value":"2014\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2014.-11.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.08.2014","iso_value":"2014\/08\/28","content":"<font class='s-1'>28.08.2014.-22.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.05.2014","iso_value":"2014\/05\/29","content":"<font class='s-1'>29.05.2014.-27.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.11.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)