Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.61

Rīgā 2014.gada 4.februārī (prot. Nr.7 15.§)
Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (turpmāk – Informācijas sistēma) izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtību, tajā skaitā:

1.1.1. Informācijas sistēmas datu saturu;

1.1.2. Informācijas sistēmas datu iesniegšanas, aktualizācijas, glabāšanas, pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību;

1.1.3. iesniedzamo datu apjomu, formātu, precizitāti, specifikāciju un klasificēšanu;

1.1.4. kārtību, kādā Informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai iesniedzami un izmantojami kartogrāfiskie materiāli;

1.2. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru.

2. Noteikumi apstiprina šādus klasifikatorus:

2.1. Informācijas sistēmas objektu klasifikatoru (1. pielikums);

2.2. vienoto apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru (2. pielikums);

2.3. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru, kuru noteikšanai netiek izmantoti Informācijas sistēmas dati (3. pielikums).

3. Valsts informācijas sistēmās un dokumentos apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus norāda, izmantojot attiecīgajā klasifikatorā noteikto aprakstu un kodu.

4. Šo noteikumu 3. pielikumā noteiktos nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, kuru noteikšanai netiek izmantoti Informācijas sistēmas dati, neuzkrāj Informācijas sistēmā. Tos reģistrē vai aktualizē Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) atbilstoši normatīvajiem aktiem kadastra objekta reģistrācijas un datu aktualizācijas jomā, bet pieprasa vai izsniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas jomā.

5. Informācijas sistēmu izveido un uztur Valsts zemes dienests (turpmāk – Informācijas sistēmas pārzinis).

II. Informācijas sistēmas datu saturs

6. Informācijas sistēmā par objektu uzkrāj šādus datus:

6.1. unikālu identifikatoru;

6.2. kodu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;

6.3. ģeotelpiskās informācijas mēroga noteiktību;

6.4. objekta robežas atbilstoši šo noteikumu 32. punktā minētajām prasībām;

6.5. objekta nosaukumu, ja tāds ir;

6.6. adresi, ja objekts ir adresācijas objekts;

6.7. informāciju par datu sniedzēju (nosaukumu un reģistrācijas numuru vai vārdu, uzvārdu un personas kodu);

6.8. objektu raksturojošos datus, kas nepieciešami apgrūtināto teritoriju noteikšanai (piemēram, objekta augstums, garums);

6.9. datu reģistrācijas vai aktualizācijas datumu;

6.10. ziņas par to, vai dati ir ierobežotas pieejamības informācija;

6.11. administratīvās teritorijas nosaukumu;

6.12. administratīvās teritorijas kodu.

7. Informācijas sistēmā par apgrūtināto teritoriju uzkrāj šādus datus:

7.1. unikālu identifikatoru;

7.2. kodu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam;

7.3. ģeotelpiskās informācijas mēroga noteiktību;

7.4. apgrūtinātās teritorijas robežas atbilstoši šo noteikumu 32. punktā minētajām prasībām;

7.5. objekta nosaukumu, ja tāds ir;

7.6. informāciju par datu sniedzēju (nosaukumu un reģistrācijas numuru vai vārdu, uzvārdu un personas kodu);

7.7. izveides tiesisko pamatojumu;

7.8. datu reģistrācijas vai aktualizācijas datumu;

7.9. datu ģenerēšanas datumu, ja tas ir nepieciešams;

7.10. ziņas par to, vai dati ir ierobežotas pieejamības informācija;

7.11. administratīvās teritorijas nosaukumu;

7.12. administratīvās teritorijas kodu.

III. Informācijas sistēmas datu iesniegšanas, aktualizācijas, glabāšanas, pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība

8. Informācijas sistēmas pārzinim datus iesniedz šādos veidos:

8.1. izmantojot datu sniedzēja vai vienotā valsts ģeotelpiskās informācijas portāla nodrošināto tīmekļa pakalpi;

8.2. izmantojot Informācijas sistēmas nodrošināto tīmekļa pārlūkprogrammu, kas funkcionāli nodrošina vismaz šādas darbības:

8.2.1. attēlot ģeotelpiskās informācijas pamatdatus kartes veidā;

8.2.2. uzzīmēt un labot uz kartes apgrūtinājumu izraisošo objektu robežas un apgrūtināto teritoriju robežas;

8.2.3. ievadīt, labot un saglabāt Informācijas sistēmā šo noteikumu 6. un 7. punktā minēto informāciju;

8.2.4. aktualizēt to iepriekš ievadīto informāciju par apgrūtinājumu izraisošajiem objektiem un apgrūtinātajām teritorijām, kas minēta šo noteikumu 6. un 7. punktā;

8.3. elektronisku datņu veidā:

8.3.1. ģeogrāfiskās iezīmēšanas valodas (GML) datņu formātā;

8.3.2. Autodesk datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā;

8.3.3. Autodesk datorizētās projektēšanas datu apmaiņas (DXF) datņu formātā;

8.3.4. Bentley Systems datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā;

8.3.5. ESRI ģeotelpisko vektordatu datņu formātos.

9. Objekta vai apgrūtinātās teritorijas datu reģistrācija ir iesniegto datu pirmreizēja iekļaušana Informācijas sistēmā.

10. Objekta vai apgrūtinātās teritorijas datu aktualizācija ir Informācijas sistēmā esošu datu aizstāšana ar jaunākiem datiem vai to dzēšana.

11. Reģistrējot vai aktualizējot datus par objektu vai apgrūtināto teritoriju, Informācijas sistēmas pārzinis pārbauda:

11.1. iesniegto datu atbilstību šo noteikumu 27., 28., 29., 30., 31. un 32. punktā minētajām prasībām;

11.2. iesniegtās informācijas atbilstību:

11.2.1. Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem – objekta adrese, ja objekts ir adresācijas objekts;

11.2.2. Uzņēmumu reģistra attiecīgā reģistra datiem – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

11.2.3. Nodokļu informācijas sistēmas Nodokļu maksātāju reģistra datiem – institūcijas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

11.2.4. Iedzīvotāju reģistra datiem – vārds, uzvārds, personas kods;

11.2.5. Kadastra informācijas sistēmas datiem – būves un zemes vienības kadastra apzīmējums;

11.2.6. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem – zemesgrāmatā reģistrētā nekustamā īpašuma īpašnieks;

11.3. objekta vai apgrūtināto teritoriju robežu datu slāņa nosaukuma atbilstību šo noteikumu 1. vai 2. pielikumā minētajam kodam.

12. Ja par objektu vai apgrūtināto teritoriju iesniegtie dati atbilst šo noteikumu 11. punktā un savstarpējā līgumā minētajām prasībām, Informācijas sistēmas pārzinis reģistrē vai aktualizē tos Informācijas sistēmā 10 darbdienu laikā. Ja Informācijas sistēmas pārzinis, pārbaudot reģistrācijai vai aktualizācijai iesniegtos objekta vai apgrūtinātās teritorijas datus, konstatē neatbilstību, Informācijas sistēmas pārzinis atsaka reģistrēt vai aktualizēt šos datus Informācijas sistēmas datubāzē un 10 darbdienu laikā informē par to datu iesniedzēju, norādot atteikuma iemeslu.

13. Ja, saņemot no datu sniedzēja datus par objektu, Informācijas sistēmas pārzinis konstatē, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem aizsargjoslas platums nosakāms precīzi un bez papildu nosacījumiem, Informācijas sistēmas pārzinis reģistrē sistēmas automātiski ģenerētu aizsargjoslu, piešķirot unikālu identifikatoru.

14. Objektiem, kuriem atbilstoši normatīvo aktu prasībām aizsargjoslas platums nosakāms automātiski, aizsargjoslas platumu Informācijas sistēmas pārzinis aktualizē mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā normatīvais akts, kurā noteikta aizsargjoslas platuma maiņa, ja nav mainījušies citi tās noteikšanas parametri.

15. Ja normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi un Informācijas sistēmas pārzinis nevar automātiski noteikt aizsargjoslas platumu un precīzi to attēlot Informācijas sistēmā bez papildu nosacījumiem, Informācijas sistēmas pārzinis mēneša laikā informē par to datu sniedzēju. Datu sniedzējs triju mēnešu laikā iesniedz datus par apgrūtināto teritoriju.

16. No valsts informācijas sistēmām saņemtie dati par objektu vai apgrūtināto teritoriju Informācijas sistēmā tiek reģistrēti vai aktualizēti, nepieprasot to izveides tiesisko pamatojumu.

17. Lai Informācijas sistēmā reģistrētu objektu vai apgrūtināto teritoriju vai izdarītu izmaiņas:

17.1. Uzņēmumu reģistrs tiešsaistē sniedz ziņas par Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā reģistrētas juridiskās personas:

17.1.1. reģistrācijas numuru;

17.1.2. nosaukumu;

17.1.3. juridisko adresi;

17.2. Valsts ieņēmumu dienests tiešsaistē sniedz ziņas par Nodokļu informācijas sistēmas Nodokļu maksātāju reģistrā reģistrētas institūcijas:

17.2.1. nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

17.2.2. nosaukumu;

17.2.3. juridisko adresi;

17.3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde tiešsaistē sniedz ziņas par Iedzīvotāju reģistrā reģistrētas fiziskās personas:

17.3.1. vārdu, uzvārdu;

17.3.2. personas kodu;

17.4. Tiesu administrācija tiešsaistē sniedz ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par zemesgrāmatā reģistrētā nekustamā īpašuma īpašnieku.

18. Datus par objektu un apgrūtināto teritoriju Informācijas sistēmā dzēš atbilstoši datu sniedzēja ierosinājumam, kurā norādīts datu dzēšanas pamatojums.

19. Informācijas sistēmā aktualizējot datus, saglabā iepriekš reģistrētos (vēsturiskos) datus.

20. Informācijas sistēmas datus uztur centralizētā datubāzē.

21. Informācijas sistēmas pārzinis katru gadu 1. janvārī sagatavo Informācijas sistēmas datu kopiju un līdz 15. janvārim nodod to Informācijas sistēmas pārziņa arhīvā.

22. Ja Informācijas sistēma tiek likvidēta, Informācijas sistēmas datus nodod turpmākai glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

23. Informācijas sistēmas datus pieprasa un izsniedz atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā iestādes izsniedz informāciju no valsts informācijas sistēmām.

24. Pieprasītos Informācijas sistēmas datus izsniedz šādos veidos:

24.1. izmantojot tīmekļa pakalpi;

24.2. datubāzes replikācijas veidā;

24.3. tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu;

24.4. elektronisku datņu veidā, izmantojot elektronisko datu nesējus;

24.5. papīra formā.

25. Informācijas sistēmas pārzinis elektronisku datņu veidā sagatavo un izsniedz:

25.1. datus par objekta vai apgrūtinātās teritorijas robežām:

25.1.1. vektordatu formā:

25.1.1.1. ģeogrāfiskās iezīmēšanas valodas (GML) datņu formātā;

25.1.1.2. Autodesk datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā;

25.1.1.3. Autodesk datorizētās projektēšanas datu apmaiņas (DXF) datņu formātā;

25.1.1.4. Bentley Systems datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā;

25.1.1.5. ESRI ģeotelpisko vektordatu (SHP) datņu formātā;

25.1.2. rastra formā:

25.1.2.1. digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) datņu formātā;

25.1.2.2. portatīvā dokumenta (PDF) datņu formātā;

25.2. teksta datus:

25.2.1. vienkārša teksta (TXT) datņu formātā;

25.2.2. paplašināmās iezīmēšanas valodas (XML) datņu formātā;

25.2.3. atvērtā biroja XML (Office Open XML) tabulu (XLSX) datņu formātā;

25.2.4. tabulāro datu apmaiņas (CSV) datņu formātā;

25.2.5. atvērtā biroja XML (Office Open XML) dokumentu (DOCX) datņu formātā.

26. Informācijas sistēmas pārzinis pēc pieprasījuma bez maksas sagatavo aktuālos Informācijas sistēmas datus par apgrūtināto teritoriju un objektu šo noteikumu 24.1., 24.2. vai 24.4. apakšpunktā minētajā veidā un šo noteikumu 28. vai 30. punktā noteiktajā apjomā un izsniedz tos:

26.1. datu sniedzējam par tiem objektiem un apgrūtinātajām teritorijām, par kurām tas iesniedzis datus;

26.2. valsts tiešās pārvaldes iestādēm un vietējām pašvaldībām to funkciju veikšanai, kā arī privātpersonām, kuras pilda tām deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus.

IV. Iesniedzamo datu apjoms, formāts, precizitāte, specifikācija un klasificēšana

27. Ģeotelpiskos datus par objektu un apgrūtināto teritoriju iesniedz datu sniedzēja uzturētajā specifikācijā, ievērojot šo noteikumu 32. punktā norādītās prasības un datu atbilstību šo noteikumu 1. vai 2. pielikumam.

28. Ierosinot objekta reģistrāciju Informācijas sistēmā, datu sniedzējs par objektu iesniedz šādus datus:

28.1. unikālu identifikatoru, ja tāds ir. Ja tāda nav, to piešķir Informācijas sistēmas pārzinis;

28.2. kodu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;

28.3. ģeotelpiskās informācijas mēroga noteiktību;

28.4. objekta robežas atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajam elementa tipam un 32. punktā minētajām prasībām;

28.5. būves kadastra apzīmējumu, ja būve reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā;

28.6. objekta nosaukumu, ja tāds ir;

28.7. adresi, ja objekts ir adresācijas objekts;

28.8. informāciju par datu sniedzēju (nosaukumu un reģistrācijas numuru vai vārdu, uzvārdu un personas kodu);

28.9. objektu raksturojošos datus, kas nepieciešami apgrūtināto teritoriju noteikšanai (piemēram, objekta augstumu, garumu);

28.10. informāciju par to, vai dati ir ierobežotas pieejamības informācija.

29. Ierosinot objekta datu aktualizāciju Informācijas sistēmā, datu sniedzējs par objektu iesniedz šādus datus:

29.1. unikālu identifikatoru;

29.2. ģeotelpiskās informācijas mēroga noteiktību;

29.3. objekta robežas atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajam elementa tipam un 32. punktā minētajām prasībām;

29.4. objektu raksturojošos datus, kas nepieciešami apgrūtināto teritoriju noteikšanai;

29.5. citu informāciju, kuru nepieciešams aktualizēt.

30. Ierosinot apgrūtinātās teritorijas datu reģistrāciju Informācijas sistēmā, datu sniedzējs par apgrūtināto teritoriju iesniedz šādus datus:

30.1. unikālu identifikatoru, ja tāds ir. Ja tāda nav, to piešķir Informācijas sistēmas pārzinis;

30.2. kodu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam;

30.3. ģeotelpiskās informācijas mēroga noteiktību;

30.4. apgrūtinātās teritorijas robežas atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam elementa tipam un 32. punktā minētajām prasībām;

30.5. objekta nosaukumu, ja tāds ir;

30.6. informāciju par datu sniedzēju (nosaukumu un reģistrācijas numuru vai vārdu, uzvārdu un personas kodu);

30.7. izveides tiesisko pamatojumu;

30.8. ziņas par to, vai dati ir ierobežotas pieejamības informācija.

31. Ierosinot apgrūtinātās teritorijas datu aktualizāciju Informācijas sistēmā, datu sniedzējs par apgrūtināto teritoriju iesniedz šādus datus:

31.1. unikālu identifikatoru;

31.2. ģeotelpiskās informācijas mēroga noteiktību;

31.3. apgrūtinātās teritorijas robežas atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam elementa tipam un 32. punktā minētajām prasībām;

31.4. izveides tiesisko pamatojumu;

31.5. citu informāciju, kuru nepieciešams aktualizēt.

32. Grafiskos datus par objektu vai apgrūtināto teritoriju robežām iesniedz digitālā veidā vektordatu formā Latvijas 1992. gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, to izsakot kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas.

33. Objektus un apgrūtinātās teritorijas Informācijas sistēmā attēlo atbilstoši iesniegtās ģeotelpiskās informācijas mēroga noteiktībai.

V. Kārtība, kādā Informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai iesniedzami un izmantojami kartogrāfiskie materiāli

34. Informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai Informācijas sistēmas pārzinis izmanto šādus aktuālos kartogrāfiskos materiālus:

34.1. Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas datus;

34.2. Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību robežu datus;

34.3. Kadastra informācijas sistēmas datus;

34.4. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes datus.

35. Informācijas sistēmas nodrošinātajā tīmekļa pārlūkprogrammā var izmantot šo noteikumu 34. punktā minētos kartogrāfiskos materiālus, lai attēlotu ģeotelpiskās informācijas pamatdatus izvēlētajā atrašanās vietā.

VI. Noslēguma jautājumi

36. Atzīt par spēku zaudējušiem:

36.1. Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 204. nr.; 2010, 144. nr.; 2012, 99., 155. nr.);

36.2. Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumus Nr. 754 "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 158. nr.; 2012, 99., 155. nr.).

37. Šo noteikumu 21. punkts stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

38. Līdz 2015. gada 31. decembrim pirmreizēji iesniegto ģeotelpisko datu apjoms par objektu un apgrūtināto teritoriju var atšķirties no šo noteikumu 28.5., 28.6., 28.7., 28.8., 28.9., 28.10. vai 30.5., 30.6., 30.7., 30.8. apakšpunktā minētā datu apjoma. Objekta elementa tips var atšķirties no šo noteikumu 1. pielikumā noteiktā. Šādus datus informācijas sistēmā reģistrē triju gadu laikā no to iesniegšanas dienas.

39. Mainot apgrūtinājumu aprakstu un kodu, kas valsts informācijas sistēmās un dokumentos norādīts atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju", to noteikšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām izmanto apgrūtinājumu aprakstu un kodu pārejas tabulu (4. pielikums).

40. Valsts zemes dienests līdz 2014. gada 31. martam nodrošina Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto apgrūtinājumu aprakstu un kodu automātisku maiņu atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam.

41. Šo noteikumu 5. pielikumā norādītie nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu apraksti (nosaukumi) un klasifikācijas kodi Kadastra informācijas sistēmā netiek automātiski mainīti. Tos aktualizē Kadastra informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem kadastra objekta reģistrācijas un datu aktualizācijas jomā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministre Baiba Broka
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.61
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikators

(Pielikums grozīts ar MK 20.05.2014. noteikumiem Nr.247)

Nr.
p.k.

Kods

Objekts

Elementa tips

1.

Autoceļi

6102020101

valsts galvenais autoceļšlīnija

6102020201

valsts reģionālais autoceļšlīnija

6102020301

valsts vietējais autoceļšlīnija

6102020401

pašvaldības autoceļšlīnija

6102020402

iela, ceļš (pilsētās un ciemos)līnija, daudzstūris

2.

Dzelzceļi

6101010001

stratēģiskas (valsts) nozīmes un reģionālas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošie sliežu ceļi, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļusdaudzstūris

6101010002

citi sliežu ceļi (staciju sliežu ceļi, speciālās nozīmes sliežu ceļi, pievedceļi un strupceļi)daudzstūris

3.

Elektriskie tīkli

5208220101

vēja elektrostacija ar vertikālo rotācijas asipunkts

5208220102

vēja elektrostacija ar horizontālo rotācijas asipunkts

6208010107

6 līdz 20 kilovoltu elektrisko tīklu gaisvadu līnijalīnija

6208010109

110 kilovoltu elektrisko tīklu gaisvadu līnijalīnija

6208010111

330 kilovoltu elektrisko tīklu gaisvadu līnijalīnija

6208010112

10 līdz 20 kilovoltu elektrisko tīklu gaisvadu līnija, ja tā šķērso meža teritorijulīnija

6208010113

110 kilovoltu elektrisko tīklu gaisvadu līnija, ja tā šķērso meža teritorijulīnija

6208010114

330 kilovoltu elektrisko tīklu gaisvadu līnija, ja tā šķērso meža teritorijulīnija

6208010201

0,4 kilovoltu elektrisko tīklu gaisvadu līnijalīnija

6208010202

elektrisko tīklu gaisvadu līnija ar nominālo spriegumu līdz 1 kilovoltam, ja tā šķērso meža teritorijulīnija

6208020107

elektrisko tīklu kabeļu līnija, kura zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektuslīnija

6208020201

elektrisko tīklu kabeļu līnijalīnija

6208020202

elektrisko tīklu kabeļu līnija, ja tā šķērso meža teritorijulīnija

6208040102

elektrisko tīklu transformatoru apakšstacijapunkts, daudzstūris

6208040201

elektrisko tīklu sadales iekārtapunkts, daudzstūris

6208040202

elektrisko tīklu fīderu punktspunkts, daudzstūris

4.

Elektronisko sakaru tīkli un stacionārie radiomonitoringa punkti

6210010001

pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijalīnija

6210010004

elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līnija (zemūdens kabelis)līnija

6210010005

elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnija, kura šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanāluslīnija

6210020001

elektronisko sakaru kanalizācija (sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļvadi)līnija

6210030001

elektronisko sakaru gaisvadu sakaru piekarkabelislīnija

6210040001

elektronisko sakaru gaisvadu sakaru līnijalīnija

6210050001

radiosakaru līniju tornispunkts, daudzstūris

6210050002

radiosakaru līniju antenu mastspunkts, daudzstūris

6210050003

radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaiteslīnija

6210050004

ārējs elektronisko sakaru tīklu līniju kabeļu sadales skapis, kastepunkts, daudzstūris

6210050007

ārējs elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojams pastiprināšanas un reģenerācijas punktspunkts, daudzstūris

6210050010

optisko kabeļu uzmava gruntī (optiskā sakaru kabeļa savienojošā uzmava)punkts, daudzstūris

6210050011

elektronisko sakaru iekārtu ārējais skapis un konteinerspunkts, daudzstūris

6210050012

stacionārais radiomonitoringa punktspunkts

6210050302

elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas aka (sakaru kanalizācijas skataka)punkts, daudzstūris

5.

Gāzapgādes tīkli

6206010101

gāzesvads ar spiedienu līdz 0,005 megapaskāliemlīnija

6206010102

gāzesvads ar spiedienu no 0,005 līdz 0,01 megapaskālamlīnija

6206010103

gāzesvads ar spiedienu no 0,01 līdz 0,4 megapaskāliemlīnija

6206010104

gāzesvads ar spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliemlīnija

6206010105

gāzesvads ar spiedienu no 0,6 līdz 1,2 megapaskāliemlīnija

6206010106

gāzesvads ar spiedienu no 1,2 līdz 1,6 megapaskāliemlīnija

6206010107

gāzesvads, kas zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektuslīnija

6206010108

gāzesvads ar spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliem, kas atrodas ceļa zemes nodalījuma joslā tuvāk par 5 metriem no ceļa zemes nodalījuma joslas malaslīnija

6206010109

gāzesvads ar spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem, kas izbūvēts vai rekonstruēts pēc 2002. gada 1. septembralīnija

6206010201

gāzesvads ar spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem, un iekšējo diametru līdz 300 milimetriemlīnija

6206010202

gāzesvads ar spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem, un iekšējo diametru no 300 līdz 600 milimetriem (ieskaitot)līnija

6206010203

gāzesvads ar spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem, un iekšējo diametru, lielāku par 600 milimetriemlīnija

6206020001

kondensāta uzglabāšanas tvertnedaudzstūris

6206020002

gāzes regulēšanas stacija un gāzes mērīšanas stacija ar diametru līdz 300 milimetriemdaudzstūris

620602003

gāzes regulēšanas stacija un gāzes mērīšanas stacija ar diametru no 300 līdz 600 milimetriemdaudzstūris

620602004

gāzes regulēšanas stacija un gāzes mērīšanas stacija ar diametru, lielāku par 600 milimetriemdaudzstūris

6206020005

dabasgāzes kompresoru stacijadaudzstūris

6206020006

gāzes savākšanas punktsdaudzstūris

6206020007

skapjveida gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,01 līdz 0,4 megapaskāliempunkts, daudzstūris

6206020008

skapjveida gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliempunkts, daudzstūris

6206020009

skapjveida gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,6 līdz 1,2 megapaskāliempunkts, daudzstūris

6206020010

skapjveida gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 1,2 līdz 1,6 megapaskāliempunkts, daudzstūris

6206020011

atsevišķās būvēs novietots gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliemdaudzstūris

6206020012

atsevišķās būvēs novietots gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,6 līdz 1,2 megapaskāliemdaudzstūris

6206020013

atsevišķās būvēs novietots gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 1,2 līdz 1,6 megapaskāliemdaudzstūris

6206020014

automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacija (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 kubikmetriempunkts, daudzstūris

6206020015

automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacija (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu, lielāku par 500 kubikmetriempunkts, daudzstūris

6206020016

pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtas anodu zemējums (gāzesvada katodaizsardzības anodzemējums)līnija

6206020017

dabasgāzes krātuves urbums ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbums, kas nav savienots ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslānipunkts

6206020018

dabasgāzes krātuves urbums, kas atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienots ar kolektorslānipunkts

6206020019

gāzes balonu grupu iekārtadaudzstūris

6206020020

automobiļu gāzes uzpildes stacijas (AGUS)punkts, daudzstūris

6206020021

dabasgāzes uzpildes stacija ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 kubikmetriem, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriempunkts, daudzstūris

6206020022

gāzes regulēšanas stacija, ja šī stacija izbūvēta vai rekonstruēta pēc 2002. gada 1. septembradaudzstūris

6206020023

mājas regulators ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliempunkts

6206020024

mājas regulators ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliempunkts

6206020025

un mājas regulators ar gāzes ieejas spiedienu, lielāku par 0,6 megapaskāliempunkts

6206040001

sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes balonu noliktava un tirdzniecības punkts ar viena gāzes balona tilpumu līdz 50 litriemdaudzstūris

6206040002

sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes balonu noliktava un tirdzniecības punkts ar viena gāzes balona tilpumu, lielāku par 50 litriemdaudzstūris

6206040003

sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtadaudzstūris

6206040004

sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktava, krātuve un uzpildes stacijadaudzstūris

6.

Ģeodēziskā tīkla punkti

1000000002

globālās pozicionēšanas tīkla 0. klases punktspunkts

1000000003

ģeomagnētiskā tīkla 1. klases punktspunkts

1000000004

gravimetriskā tīkla 1. klases punktspunkts

1000000005

cits ģeodēziskā tīkla punktspunkts

7.

Hidrotehniskās un meliorācijas būves un ierīces

3201000001

krājbaseinsdaudzstūris

3202020001

aizsargdambisdaudzstūris

3203000001

aizsprostsdaudzstūris

3203010003

slūžaslīnija, daudzstūris

3205010003

ūdensnoteka lauksaimniecībā izmantojamās zemēs vai meža zemēslīnija, daudzstūris

3205060201

polderu sūkņu stacijadaudzstūris

3205060204

liela diametra kolektorslīnija, daudzstūris

3207000006

hidrometrisko novērojumu postenispunkts, daudzstūris

3207000007

aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaise (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)punkts, daudzstūris

8.

Naftas produktu un bīstamo ķīmisko vielu infrastruktūras objekti

5208130001

tilpne, kuras ietilpība ir lielāka par 200 kubikmetriem un kas paredzēta naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumādaudzstūris

5208130002

tilpne, kuras ietilpība ir lielāka par 10 kubikmetriem un kas paredzēta bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumādaudzstūris

6207010001

maģistrālais naftas produktu cauruļvadslīnija

6211040001

degvielas uzpildes stacija un automašīnu degvielas uzpildes iekārtalīnija, daudzstūris

6401000001

bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadslīnija

6401000002

naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas stacija, rezervuāru parks, iepildīšanas un izliešanas estakāde, piestātne un muliņš, uzsildīšanas punkts, noliktava, krātuve, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumsdaudzstūris

6401000003

ogļūdeņražu ieguves vietadaudzstūris

9.

Navigācijas tehniskie līdzekļi

3206010002

citi kuģošanas navigācijas tehniskie līdzekļi (krasta zīme, krasta ugunszīme, molu uguns, vadlīniju zīme u.c), izņemot bākupunkts, daudzstūris

3206010101

bākapunkts, daudzstūris

3206010102

dzīvojamā ēka vai cita būve, ko izmanto par kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošībupunkts, daudzstūris

3206010103

stacionārs kuģošanas drošībai paredzēts navigācijas tehniskais līdzeklis jūrā, izņemot bāku, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošībupunkts, daudzstūris

5208220700

navigācijas tehniskais līdzeklis aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai – riņķa darbības iekārtapunkts, daudzstūris

5208220800

navigācijas tehniskais līdzeklis aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai – virzienu darbības iekārtapunkts, daudzstūris

5208220900

navigācijas tehniskais līdzeklis, kas paredzēts valsts aizsardzības vajadzībāmpunkts, daudzstūris

5208221000

militārais jūras novērošanas tehniskais līdzeklispunkts, daudzstūris

10.

Objekti, kuriem noteiktas paaugstinātas sanitārās prasības

5208070001

atkritumu izgāztuvedaudzstūris

5208070002

atkritumu apglabāšanas poligonsdaudzstūris

5208070003

notekūdeņu attīrīšanas ietaise ar slēgtu apstrādi visā ciklādaudzstūris

5208070004

notekūdeņu attīrīšanas ietaise ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtu dūņu apstrādi vai slēgtu to uzglabāšanudaudzstūris

5208070005

notekūdeņu attīrīšanas ietaise ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiemdaudzstūris

5208070006

slēgta tipa filtrācijas lauks, kurā ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēmdaudzstūris

5208070007

pārtikā neizmantojamo dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmums ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundādaudzstūris

5208070008

pārtikā neizmantojamo dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmums, kas pārstrādā 1. un 2. kategorijas blakusproduktusdaudzstūris

5208070009

atklāts notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas lauksdaudzstūris

5209020001

kapsētadaudzstūris

5209020002

dzīvnieku kapsētadaudzstūris

11.

Purvi

4203010001

purvspunkts, daudzstūris

12.

Siltumtīkli

6205010001

bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvads, termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos (pazemes siltumtrases vads)līnija

6205010002

pazemes siltumapgādes iekārta un būvedaudzstūris

6205040001

virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvads ar siltumizolāciju (virszemes siltumtrases vads), diametrs līdz 400 milimetriemdaudzstūris

6205040002

virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvads ar siltumizolāciju (virszemes siltumtrases vads), diametrs 400 milimetri un lielāksdaudzstūris

6205040003

virszemes sadales iekārta un siltuma punktspunkts, daudzstūris

13.

Teleskopi

5208220001

optiskais teleskopspunkts

5208220002

radioteleskopspunkts

14.

Ūdens ņemšanas vietas

3101020017

ūdens ņemšanas vieta dabiskā ūdenstecēpunkts, daudzstūris

3101020018

ūdens ņemšanas vieta dabiskā ūdenstilpēpunkts, daudzstūris

3101020019

pazemes ūdens ņemšanas vietapunkts, daudzstūris

15.

Ūdensvada un kanalizācijas tīkli

3205040101

zemtekadaudzstūris

6203000001

kanalizācijas sūkņu stacijadaudzstūris

6203010002

kanalizācijas spiedvads (arī uz tā esošās skatakas, šahtas), kas atrodas dziļāk par 2 metriemlīnija

6203010101

pašteces kanalizācijas vads (arī uz tā esošās skatakas, šahtas)līnija

6203020101

lietus kanalizācijas vadslīnija

6203030001

kanalizācijas spiedvads (arī uz tā esošās skatakas, šahtas), kas atrodas līdz 2 metru dziļumamlīnija

6204000001

ūdenstornisdaudzstūris

6204000002

ūdens rezervuārsdaudzstūris

6204000003

ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijadaudzstūris

6204000004

ūdens apstrādes stacijadaudzstūris

6204010001

ūdensvads (arī uz tā esošās skatakas, šahtas), kas atrodas līdz 2 metru dziļumamlīnija

6204010002

ūdensvads (arī uz tā esošās skatakas, šahtas), kas atrodas dziļāk par 2 metriemlīnija

6211050102

drenāžkanalizācijas vadslīnija, daudzstūris

6211050103

atklāts grāvisdaudzstūris

16.

Valsts aizsardzības objekti

1000000007

valsts aizsardzības objektsdaudzstūris

17.

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi

5209030001

kultūras piemineklispunkts, daudzstūris

18.

Valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijas un hidrometriskie posteņi un citi stacionārie valsts nozīmes monitoringa punkti un posteņi

3207000001

sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu postenispunkts, daudzstūris

3207000002

jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu postenispunkts, daudzstūris

3207000003

pazemes ūdeņu valsts monitoringa postenis un dziļurbumspunkts, daudzstūris

3207000004

seismoloģiskais monitoringa postenispunkts, daudzstūris

3207000005

citi stacionāri valsts nozīmes monitoringa punkti un posteņipunkts, daudzstūris

5208220501

stacionārs valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punkts vai postenispunkts, daudzstūris

5208220502

meteoroloģisko novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumsdaudzstūris

5208220503

meteoroloģisko novērojumu postenispunkts, daudzstūris

5208220504

meteoroloģiskā radiolokācijas iekārtapunkts, daudzstūris

19.

Virszemes ūdensobjekti

3101020001

virszemes ūdensobjektslīnija, daudzstūris
Tieslietu ministre Baiba Broka
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.61
Vienotais apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikators

(Pielikums grozīts ar MK 20.05.2014. noteikumiem Nr.247)

Nr.
p.k.

Kods

Teritorijas nosaukums

Elementa tips

1.

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla

7311010100

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorijadaudzstūris

7311010200

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (pludmales) teritorijadaudzstūris

7311010300

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijadaudzstūris

2.

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

7311020101

vairāk par 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidosdaudzstūris

7311020102

no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidosdaudzstūris

7311020103

no 10 līdz 25 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidosdaudzstūris

7311020104

līdz 10 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidosdaudzstūris

7311020105

dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemosdaudzstūris

7311020106

dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalāmdaudzstūris

7311020107

Daugavas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidosdaudzstūris

7311020108

Gaujas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemamdaudzstūris

7311020109

Gaujas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrādaudzstūris

7311020110

Lielupes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidosdaudzstūris

7311020111

Ventas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidosdaudzstūris

7311020201

vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidosdaudzstūris

7311020202

no 100 līdz 1000 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidosdaudzstūris

7311020203

no 25 līdz 100 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidosdaudzstūris

7311020204

no 10 līdz 25 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidosdaudzstūris

7311020205

līdz 10 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidosdaudzstūris

7311020206

dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemosdaudzstūris

7311020207

dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalāmdaudzstūris

7311020300

mākslīga ūdensobjekta, kura platība ir lielāka par 0,1 hektāru, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorijadaudzstūris

7311020400

applūstošā (10 % applūduma varbūtība) teritorijadaudzstūris

3.

Aizsargjoslas ap purviem

7311080101

vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap purvu ar platību no 10 līdz 100 hektāriemdaudzstūris

7311080102

vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap purvu ar platību, lielāku par 100 hektāriemdaudzstūris

4.

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijas un to aizsargjoslas (aizsardzības zonas)

7313140100

kultūras pieminekļa rezervātsdaudzstūris

7314010104

valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija un objektidaudzstūris

7314010105

vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija un objektidaudzstūris

7314010202

valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa teritorija un objektidaudzstūris

7314010203

vietējās nozīmes arheoloģiska kultūras pieminekļa teritorija un objektidaudzstūris

7314010302

valsts nozīmes mākslas pieminekļa teritorija un objektidaudzstūris

7314010303

vietējās nozīmes mākslas pieminekļa teritorija un objektidaudzstūris

7314010402

valsts nozīmes industriāla pieminekļa teritorija un objektidaudzstūris

7314010403

vietējās nozīmes industriāla pieminekļa teritorija un objektidaudzstūris

7314010502

valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietas teritorija un objektidaudzstūris

7314010503

vietējās nozīmes vēsturiska notikuma vietas teritorija un objektidaudzstūris

7314010602

valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objektidaudzstūris

7314010603

vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objektidaudzstūris

7314010700

kultūras pieminekļa teritorija un objekti, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstādaudzstūris

7314020101

vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukosdaudzstūris

7314020102

vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētāsdaudzstūris

7314020201

individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap valsts vai vietējās nozīmes kultūras piemineklidaudzstūris

7314020202

individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauts pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstādaudzstūris

5.

Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

7311090100

stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietudaudzstūris

7311090200

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietudaudzstūris

7311090300

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietudaudzstūris

7311090400

stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietudaudzstūris

7311090500

vides un dabas resursu bakterioloģiskā aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietudaudzstūris

7311090600

vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietudaudzstūris

7311090700

stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietudaudzstūris

7311090800

vides un dabas resursu bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietudaudzstūris

7311090900

vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietudaudzstūris

6.

Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem

7312030100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnijadaudzstūris

7312030301

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts galvenajiem autoceļiem lauku apvidosdaudzstūris

7312030302

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku apvidosdaudzstūris

7312030303

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidosdaudzstūris

7.

Aizsargjoslas gar dzelzceļiem

7312030401

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu pilsētās un ciemosdaudzstūris

7312030402

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu lauku apvidosdaudzstūris

7312030501

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskas (valsts) nozīmes un reģionālas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus pilsētās un ciemosdaudzstūris

7312030502

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālas nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus lauku apvidosdaudzstūris

7312030601

drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktusdaudzstūris

8.

Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem un stacionārajiem radiomonitoringa punktiem

7312040100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizācijudaudzstūris

7312040200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijudaudzstūris

7312040300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastudaudzstūris

7312040301

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap stacionāro radiomonitoringa punktudaudzstūris

7312040400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līnijudaudzstūris

7312040500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju, kas šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālusdaudzstūris

7312040600

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnesdaudzstūris

7312040700

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntīdaudzstūris

7312040800

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēmdaudzstūris

7312040900

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru iekārtu ārējo skapi un konteinerudaudzstūris

9.

Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidrometrisko novērojumu stacijām un hidrometriskajiem posteņiem un citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

7311030100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumudaudzstūris

7311030200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu postenidaudzstūris

7311030300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai postenidaudzstūris

7311030400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtudaudzstūris

7311030500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu postenidaudzstūris

7311030600

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu postenidaudzstūris

7311030700

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumudaudzstūris

7311030800

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa postenidaudzstūris

7311030900

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiemdaudzstūris

10.

Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

7312050101

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiemdaudzstūris

7312050102

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu 110 kilovoltidaudzstūris

7312050103

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu 330 kilovoltidaudzstūris

7312050201

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līnijudaudzstūris

7312050202

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, ja tā šķērso meža teritorijudaudzstūris

7312050300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtudaudzstūris

7312050400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktudaudzstūris

7312050500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstacijudaudzstūris

7312050601

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiemdaudzstūris

7312050602

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 110 kilovoltidaudzstūris

7312050603

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 330 kilovoltidaudzstūris

7312050700

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, kura zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektusdaudzstūris

7312050801

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 1 kilovoltam, ja tā šķērso meža teritorijudaudzstūris

7312050802

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu no 10 līdz 20 kilovoltiem, ja tā šķērso meža teritorijudaudzstūris

7312050803

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 110 kilovolti, ja tā šķērso meža teritorijudaudzstūris

7312050804

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 330 kilovolti, ja tā šķērso meža teritorijudaudzstūris

7316050100

drošības aizsargjoslas teritorija ap vēja elektrostacijudaudzstūris

11.

Siltumtīklu aizsargjoslas

7312060100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvidaudzstūris

7312060200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma punktudaudzstūris

7312060300

drošības aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadu, kura diametrs ir 400 milimetru un lielāksdaudzstūris

12.

Aizsargjoslas ap hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm un ierīcēm

7311040300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap aizsargdambidaudzstūris

7311040400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap liela diametra kolektorudaudzstūris

7311040500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap polderu sūkņu stacijudaudzstūris

7311040600

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap krājbaseinudaudzstūris

7311040700

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap slūžāmdaudzstūris

7311040800

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap hidrometrisko postenidaudzstūris

7311040900

ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēsdaudzstūris

7311041000

ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēsdaudzstūris

7311060100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)daudzstūris

7311070100

drošības aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta hidrotehniskās būvesdaudzstūris

7311070200

drošības aizsargjoslas teritorija krastos pie aizsprosta un dambjadaudzstūris

13.

Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

7312010101

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumamdaudzstūris

7312010102

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriemdaudzstūris

7312010201

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumamdaudzstūris

7312010202

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriemdaudzstūris

7312010300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadudaudzstūris

7312010400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiemdaudzstūris

7312010500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdenstornidaudzstūris

7312010600

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuārudaudzstūris

7312010700

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijudaudzstūris

7312010800

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes stacijudaudzstūris

7312010900

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu stacijudaudzstūris

7312011000

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap zemtekudaudzstūris

14.

Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem

7316010102

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap globālās pozicionēšanas tīkla 0. klases punktudaudzstūris

7316010103

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ģeomagnētiskā tīkla 1. klases punktudaudzstūris

7316010104

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gravimetriskā tīkla 1. klases punktudaudzstūris

7316010105

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap citu ģeodēziskā tīkla punktudaudzstūris

15.

Aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem

7312070101

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību, – bākadaudzstūris

7312070102

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, izņemot bāku, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību (krasta zīme, krasta ugunszīme, molu uguns, vadlīniju zīme u.c.)daudzstūris

7312070103

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap stacionāro kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli jūrā, izņemot bāku, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošībudaudzstūris

7312070104

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap dzīvojamo ēku vai citu būvi, kuru izmanto par kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošībudaudzstūris

7312070201

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanaidaudzstūris

7312070202

navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zonadaudzstūris

7312070301

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli, kas paredzēts valsts aizsardzības vajadzībāmdaudzstūris

7312070401

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap militāro jūras novērošanas tehnisko līdzeklidaudzstūris

16.

Gāzapgādes aizsargjoslas

7312020101

drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru līdz 300 milimetriemdaudzstūris

7312020102

drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru no 300 līdz 600 milimetriemdaudzstūris

7312020103

drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru no 600 līdz 800 milimetriemdaudzstūris

7312020104

drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, kas izbūvēts vai rekonstruēts pēc 2002. gada 1. septembradaudzstūris

7312020105

drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju, kas izbūvēta vai rekonstruēta pēc 2002. gada 1. septembradaudzstūris

7312020300

drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijudaudzstūris

7312020400

drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktudaudzstūris

7312020500

drošības aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes stacijudaudzstūris

7312020601

drošības aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu ar viena gāzes balona tilpumu līdz 50 litriemdaudzstūris

7312020602

drošības aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu ar viena gāzes balona tilpumu, lielāku par 50 litriemdaudzstūris

7312020700

drošības aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu, lielāku par 500 kubikmetriemdaudzstūris

7312020801

drošības aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu līdz 0,6 megapaskāliemdaudzstūris

7312020802

drošības aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu, lielāku par 0,6 megapaskāliemdaudzstūris

7312020900

drošības aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu, lielāku par 0,6 megapaskāliemdaudzstūris

7312021000

drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumu, kas nav savienots ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslānidaudzstūris

7312021100

drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu, kas atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienots ar kolektorslānidaudzstūris

7312021200

drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes uzpildes staciju ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 kubikmetriem, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriemdaudzstūris

7312080101

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliemdaudzstūris

7312080102

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliemdaudzstūris

7312080103

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliemdaudzstūris

7312080104

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadiem ar spiedienu, no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliem, kas atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā tuvāk par 5 metriem no ceļa zemes nodalījuma joslas malas, – līdz ceļa zemes nodalījuma joslas robežai, bet ne mazāk kā 1 metrudaudzstūris

7312080200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kas zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektusdaudzstūris

7312080300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertnidaudzstūris

7312080400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas stacijudaudzstūris

7312080500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumudaudzstūris

7312080600

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju un dabasgāzes savākšanas punktudaudzstūris

7312080701

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliemdaudzstūris

7312080702

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliemdaudzstūris

7312080703

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu, lielāku par 0,6 megapaskāliemdaudzstūris

7312080801

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliemdaudzstūris

7312080802

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu, lielāku par 0,6 megapaskāliemdaudzstūris

7312080900

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtāmdaudzstūris

7312081000

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)daudzstūris

7312081100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)daudzstūris

7312081200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktudaudzstūris

7312081300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtāmdaudzstūris

7312081400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumudaudzstūris

7312081500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes stacijudaudzstūris

17.

Aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem un valsts robežu

7316030100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektudaudzstūris

7316120100

valsts robežas josladaudzstūris

7316120200

pierobežas josladaudzstūris

7316120300

pierobežadaudzstūris

18.

Aizsargjoslas ap optiskajiem teleskopiem un radioteleskopiem

7316100100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap optisko teleskopudaudzstūris

7316100200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap radioteleskopudaudzstūris

19.

Aizsargjoslas ap objektiem, kuriem noteiktas paaugstinātas sanitārās prasības, un teritorijas, kurās konstatētas vai var tikt konstatētas piesārņojošas vielas

7316060100

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonudaudzstūris

7316060200

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap atkritumu izgāztuvidaudzstūris

7316060300

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuras jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktīdaudzstūris

7316060400

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtu dūņu apstrādi vai slēgtu to uzglabāšanudaudzstūris

7316060500

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiemdaudzstūris

7316060600

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap atklātu notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas laukudaudzstūris

7316060700

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa filtrācijas lauku, kurā ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēmdaudzstūris

7316060801

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumu ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundādaudzstūris

7316060802

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap pārstrādes uzņēmumu, kas pārstrādā 1. un 2. kategorijas blakusproduktusdaudzstūris

7316070100

piesārņota vietadaudzstūris

7316070200

potenciāli piesārņota vietadaudzstūris

7316080100

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētudaudzstūris

7316090100

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētudaudzstūris

20.

Aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām

7312090100

drošības aizsargjoslas teritorija gar naftas produktu cauruļvadudaudzstūris

7312090200

drošības aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 200 kubikmetriem un kas paredzēta naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumādaudzstūris

7312090300

drošības aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādi, piestātni un muliņu, uzsildīšanas punktu, noliktavu, krātuvi, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumudaudzstūris

7312090400

drošības aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietudaudzstūris

7312090500

drošības aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 10 kubikmetriem un kas paredzēta bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumādaudzstūris

7312090600

drošības aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu degvielas uzpildes iekārtudaudzstūris

21.

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, to zonas, un mežu aizsargjoslas

7313010100

dabas rezervāta stingrā režīma zonas teritorijadaudzstūris

7313010200

dabas rezervāta regulējamā režīma zonas teritorijadaudzstūris

7313010300

dabas rezervāta dabas lieguma zonas teritorijadaudzstūris

7313010400

dabas rezervāta dabas parka zonas teritorijadaudzstūris

7313010700

dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas teritorijadaudzstūris

7313010800

dabas rezervāta sezonas lieguma teritorijadaudzstūris

7313020100

nacionālā parka dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorijadaudzstūris

7313020200

nacionālā parka regulējamā režīma zonas teritorijadaudzstūris

7313020300

nacionālā parka dabas lieguma zonas teritorijadaudzstūris

7313020400

nacionālā parka dabas parka zonas teritorijadaudzstūris

7313020500

nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorijadaudzstūris

7313020600

nacionālā parka neitrālās zonas teritorijadaudzstūris

7313020700

nacionālā parka kultūrvēsturiskās zonas teritorijadaudzstūris

7313020800

nacionālā parka sezonas lieguma teritorijadaudzstūris

7313030500

biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonas teritorijadaudzstūris

7313030600

biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorijadaudzstūris

7313030700

biosfēras rezervāta sezonas lieguma teritorijadaudzstūris

7313040000

dabas lieguma teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonāsdaudzstūris

7313040100

dabas lieguma stingrā režīma zonas teritorijadaudzstūris

7313040200

dabas lieguma regulējamā režīma zonas teritorijadaudzstūris

7313040300

dabas lieguma dabas lieguma zonas teritorijadaudzstūris

7313040400

dabas lieguma dabas parka zonas teritorijadaudzstūris

7313040500

dabas lieguma ainavu aizsardzības zonas teritorijadaudzstūris

7313040600

dabas lieguma neitrālās zonas teritorijadaudzstūris

7313040700

dabas lieguma sezonas lieguma teritorijadaudzstūris

7313050000

dabas parka teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonāsdaudzstūris

7313050100

dabas parka stingrā režīma zonas teritorijadaudzstūris

7313050200

dabas parka regulējamā režīma zonas teritorijadaudzstūris

7313050300

dabas parka dabas lieguma zonas teritorijadaudzstūris

7313050400

dabas parka dabas parka zonas teritorijadaudzstūris

7313050500

dabas parka ainavu aizsardzības zonas teritorijadaudzstūris

7313050600

dabas parka neitrālās zonas teritorijadaudzstūris

7313050700

dabas parka sezonas lieguma teritorijadaudzstūris

7313060000

aizsargājamo ainavu apvidus teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonāsdaudzstūris

7313060200

aizsargājamo ainavu apvidus regulējamā režīma zonas teritorijadaudzstūris

7313060300

aizsargājamo ainavu apvidus dabas lieguma zonas teritorijadaudzstūris

7313060400

aizsargājamo ainavu apvidus dabas parka zonas teritorijadaudzstūris

7313060500

aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonas teritorijadaudzstūris

7313060600

aizsargājamo ainavu apvidus neitrālās zonas teritorijadaudzstūris

7313060700

aizsargājamo ainavu apvidus sezonas lieguma teritorijadaudzstūris

7313070000

aizsargājama jūras teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonāsdaudzstūris

7313070300

aizsargājamās jūras teritorijas dabas lieguma zonas teritorijadaudzstūris

7313070400

aizsargājamās jūras teritorijas dabas parka zonas teritorijadaudzstūris

7313070500

aizsargājamās jūras teritorijas ainavu aizsardzības zonas teritorijadaudzstūris

7313070600

aizsargājamās jūras teritorijas neitrālās zonas teritorijadaudzstūris

7313070700

aizsargājamās jūras teritorijas sezonas lieguma teritorijadaudzstūris

7313080100

aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijadaudzstūris

7313080200

aizsargājama akmens (dižakmens) teritorijadaudzstūris

7313080300

aizsargājama koka (dižkoka) teritorijadaudzstūris

7313080400

aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorijadaudzstūris

7313080500

aizsargājamo aleju teritorijadaudzstūris

7313081010

pašvaldības izveidota dabas lieguma teritorijadaudzstūris

7313081020

pašvaldības izveidota dabas parka teritorijadaudzstūris

7313081030

pašvaldības izveidota aizsargājama dabas pieminekļa teritorijadaudzstūris

7313100100

mikrolieguma teritorijadaudzstūris

7313100200

mikrolieguma buferzonas teritorijadaudzstūris

7313110100

īpaši aizsargājams meža iecirknisdaudzstūris

7313120100

mežu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas ap pilsētu teritorijadaudzstūris

22.

Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabali

7316040100

teritorija, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalsdaudzstūris

23.

Tauvas joslas

7311050100

tauvas joslas teritorija gar jūras piekrastidaudzstūris

7311050200

tauvas joslas teritorija gar upidaudzstūris

7311050300

tauvas joslas teritorija gar ezerudaudzstūris

7311050400

tauvas joslas teritorija gar mākslīgi izbūvētu kanāludaudzstūris

7311050500

tauvas joslas teritorija gar hidrotehnisku būvidaudzstūris

7311050600

tauvas joslas teritorija gar citu būvi uz ūdensdaudzstūris

24.

Būvniecības ierobežojumu teritorijas, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos

7313090100

būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas attīstības plānošanas dokumentādaudzstūris

25.

Pašvaldības noteiktas teritorijas, kas paredzētas sabiedrības piekļuvei publiskai teritorijai

7316110100

gājēju ceļš (celiņš), kas paredzēts sabiedrības piekļuvei publiskai teritorijaidaudzstūris

7316110200

automašīnu (transportlīdzekļu) stāvvieta, kas paredzēta piekļuvei publiskai teritorijaidaudzstūris
Tieslietu ministre Baiba Broka
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.61
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikators, kuru noteikšanai netiek izmantoti Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas dati

Nr.
p.k.

Kods

Teritorijas nosaukums

Elementa tips

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējamas teritorijas

1.

7315010100

ēku servitūta teritorijadaudzstūris

2.

7315020100

ūdens lietošanas servitūta teritorijadaudzstūris

3.

7315030100

ceļa servitūta teritorijadaudzstūris

4.

7316020100

zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļadaudzstūris
Tieslietu ministre Baiba Broka
4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.61
Pārejas tabula

Nr.
p.k.

Ministru kabineta 2009. gada 2. decembra noteikumu Nr. 1602 "Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācija" 1. pielikumā norādītais

Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumu Nr. 61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru" 2. un 3. pielikumā norādītais

Identifikators

Apraksts (nosaukums)

Kods

Teritorijas nosaukums

1.

110101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija

7311010100

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija

2.

110102

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras aizsargjoslas (pludmales) teritorija

7311010200

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (pludmales) teritorija

3.

110103

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija

7311010300

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija

4.

11020101

vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

7311020101

vairāk par 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

5.

11020102

25–100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

7311020102

no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

6.

11020103

10–25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

7311020103

no 10 līdz 25 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

7.

11020104

līdz 10 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

7311020104

līdz 10 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

8.

11020105

ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

7311020105

dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

9.

11020106

ūdensteces aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

7311020106

dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

10.

11020107

Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

7311020107

Daugavas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11.

11020108

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemam

7311020108

Gaujas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemam

12.

11020109

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā

7311020109

Gaujas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā

13.

11020110

Lielupes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

7311020110

Lielupes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

14.

11020111

Ventas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

7311020111

Ventas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

15.

11020201

tādas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, kuras platība ir lielāka par 1000 hektāriem

7311020201

par 1000 hektāriem lielākas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

16.

11020202

100–1000 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

7311020202

no 100 līdz 1000 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

17.

11020203

25–100 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

7311020203

no 25 līdz 100 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

18.

11020204

10–25 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

7311020204

no 10 līdz 25 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

19.

11020205

līdz 10 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

7311020205

līdz 10 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

20.

11020206

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

7311020206

dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

21.

11020207

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

7311020207

dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

22.

110203

mākslīga ūdensobjekta, kura platība ir lielāka par 0,1 hektāru, aizsargjoslas teritorija

7311020300

mākslīga ūdensobjekta, kura platība ir lielāka par 0,1 hektāru, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija

23.

110204

applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija

7311020400

applūstošā (10 % applūduma varbūtība) teritorija

24.

110301

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumu

7311030100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumu

25.

110302

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu posteni

7311030200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu posteni

26.

110303

aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni

7311030300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni

27.

110304

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu

7311030400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu

28.

110305

aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

7311030500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

29.

110306

aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

7311030600

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

30.

110307

aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu

7311030700

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu

31.

110308

aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa posteni

7311030800

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa posteni

32.

110309

aizsargjoslas teritorija ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

7311030900

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

33.

110403

aizsargjoslas teritorija ap ūdensnoteku un ūdenstilpju aizsargdambi

7311040300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap aizsargdambi

34.

110404

liela diametra kolektora aizsargjoslas teritorija

7311040400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap liela diametra kolektoru

35.

110405

aizsargjoslas teritorija ap polderu sūkņu staciju

7311040500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap polderu sūkņu staciju

36.

110406

aizsargjoslas teritorija ap krājbaseinu

7311040600

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap krājbaseinu

37.

110407

aizsargjoslas teritorija ap slūžām

7311040700

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap slūžām

38.

110408

aizsargjoslas teritorija ap hidrometrisko posteni

7311040800

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap hidrometrisko posteni

39.

110409

ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs

7311040900

ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs

40.

110410

ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs

7311041000

ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs

41.

110501

tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti

7311050100

tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti

42.

110502

tauvas joslas teritorija gar upi

7311050200

tauvas joslas teritorija gar upi

43.

110503

tauvas joslas teritorija gar ezeru

7311050300

tauvas joslas teritorija gar ezeru

44.

110504

tauvas joslas teritorija gar mākslīgi izbūvētu kanālu

7311050400

tauvas joslas teritorija gar mākslīgi izbūvētu kanālu

45.

110505

tauvas joslas teritorija gar hidrotehnisku būvi

7311050500

tauvas joslas teritorija gar hidrotehnisku būvi

46.

110506

tauvas joslas teritorija gar citu būvi uz ūdens

7311050600

tauvas joslas teritorija gar citu būvi uz ūdens

47.

110601

aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)

7311060100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)

48.

110701

aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta hidrotehniskās būves

7311070100

drošības aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta hidrotehniskās būves

49.

110702

aizsargjoslas teritorija krastos pie aizsprosta un dambja

7311070200

drošības aizsargjoslas teritorija krastos pie aizsprosta un dambja

50.

11080101

10–100 ha

7311080101

vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap purvu ar platību no 10 līdz 100 hektāriem

51.

11080102

> 100 ha

7311080102

vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap purvu ar platību, lielāku par 100 hektāriem

52.

110901

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

7311090100

stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

53.

110902

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

7311090200

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

54.

110903

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

7311090300

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

55.

110904

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

7311090400

stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

56.

110905

bakterioloģiskā aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

7311090500

vides un dabas resursu bakterioloģiskā aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

57.

110906

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

7311090600

vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

58.

110907

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

7311090700

stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

59.

110908

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

7311090800

vides un dabas resursu bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

60.

110909

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

7311090900

vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

61.

12010101

ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā

7312010101

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam

62.

12010102

ūdensvads atrodas dziļāk par 2 m

7312010102

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem

63.

12010201

kanalizācijas spiedvads atrodas līdz 2 m dziļumā

7312010201

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam

64.

12010202

kanalizācijas spiedvads atrodas dziļāk par 2 m

7312010202

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem

65.

120103

aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu

7312010300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu

66.

120104

aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem

7312010400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem

67.

120105

aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni

7312010500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni

68.

120106

aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuāru

7312010600

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuāru

69.

120107

aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju

7312010700

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju

70.

120108

aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes staciju

7312010800

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes staciju

71.

120109

aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju

7312010900

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju

72.

120110

aizsargjoslas teritorija ap zemteku

7312011000

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap zemteku

73.

12020101

gāzesvada diametrs līdz 300 mm

7312020101

drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru līdz 300 milimetriem

74.

12020102

gāzesvada diametrs no 300 mm līdz 600 mm

7312020102

drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru no 300 līdz 600 milimetriem

75.

12020103

gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm

7312020103

drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru no 600 līdz 800 milimetriem

76.

12021201

gāzesvada diametrs līdz 300 mm

7312020104

drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, kas izbūvēts vai rekonstruēts pēc 2002. gada 1. septembra

77.

12021202

gāzesvada diametrs no 300 mm līdz 600 mm

7312020105

drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju, kas izbūvēta vai rekonstruēta pēc 2002. gada 1. septembra

78.

120202

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju

7312020300

drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju

79.

120203

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktu

7312020400

drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktu

80.

120204

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju

7312020500

drošības aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju

81.

12020501

līdz 50 litriem

7312020601

drošības aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu ar viena gāzes balona tilpumu līdz 50 litriem

82.

12020502

virs 50 litriem

7312020602

drošības aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu ar viena gāzes balona tilpumu, lielāku par 50 litriem

83.

120206

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu virs 500 m3

7312020700

drošības aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu, lielāku par 500 kubikmetriem

84.

12020701

līdz 0,6 megapaskāliem

7312020801

drošības aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu līdz 0,6 megapaskāliem

85.

12020702

virs 0,6 megapaskāliem

7312020802

drošības aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu, lielāku par 0,6 megapaskāliem

86.

120208

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu virs 0,6 megapaskāliem

7312020900

drošības aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu, lielāku par 0,6 megapaskāliem

87.

120209

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumu, kurš nav savienots ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni

7312021000

drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumu, kas nav savienots ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni

88.

120210

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu, kurš atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienots ar kolektorslāni

7312021100

drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu, kas atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienots ar kolektorslāni

89.

120211

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes uzpildes staciju ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 m3, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriem

7312021200

drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes uzpildes staciju ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 kubikmetriem, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriem

90.

120301

aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija

7312030100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija

91.

12030301

valsts galvenajiem autoceļiem

7312030301

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts galvenajiem autoceļiem lauku apvidos

92.

12030302

valsts reģionālajiem autoceļiem

7312030302

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos

93.

12030303

valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem

7312030303

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos

94.

12030401

pilsētās un ciemos

7312030401

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu pilsētās un ciemos

95.

12030402

lauku apvidos

7312030402

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu lauku apvidos

96.

12030501

pilsētās un ciemos

7312030501

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskas (valsts) nozīmes un reģionālas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus pilsētās un ciemos

97.

12030502

lauku apvidos

7312030502

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālas nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus lauku apvidos

98.

12030601

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

7312030601

drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

99.

120401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju

7312040100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju

100.

120402

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju

7312040200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju

101.

120403

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu

7312040300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu

102.

120404

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līniju

7312040400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līniju

103.

120405

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju, kura šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus

7312040500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju, kas šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus

104.

120406

aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni, vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes

7312040600

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes

105.

120407

aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī

7312040700

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī

106.

120408

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm

7312040800

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm

107.

120409

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru iekārtu ārējo skapi un konteineru

7312040900

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru iekārtu ārējo skapi un konteineru

108.

12050101

līdz 20 kilovoltiem

7312050101

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem

109.

12050102

110 kilovolti

7312050102

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu 110 kilovolti

110.

12050103

330 kilovolti

7312050103

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu 330 kilovolti

111.

120502

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju

7312050201

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju

112.

120503

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu

7312050300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu

113.

120504

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu

7312050400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu

114.

120505

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju

7312050500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju

115.

12050601

līdz 20 kilovoltiem

7312050601

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem

116.

12050602

110 kilovolti

7312050602

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 110 kilovolti

117.

12050603

330 kilovolti

7312050603

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 330 kilovolti

118.

120507

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, kura zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

7312050700

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, kura zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

119.

120601

aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi

7312060100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi

120.

120602

aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma punktu

7312060200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma punktu

121.

120603

aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadu, kura diametrs ir 400 milimetru un lielāks

7312060300

drošības aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadu, kura diametrs ir 400 milimetru un lielāks

122.

12070201

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību, – bāka

7312070101

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību, – bāku

123.

12070202

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību (piemēram, krasta zīme, krasta ugunszīme, molu uguns, vadlīniju zīme), izņemot bāku

7312070102

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, izņemot bāku, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību (piemēram, krasta zīme, krasta ugunszīme, molu uguns, vadlīniju zīme)

124.

12070203

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap stacionāro kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli jūrā, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību

7312070103

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap stacionāro kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli jūrā, izņemot bāku, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību

125.

12070204

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap dzīvojamo ēku vai citu būvi, kuru izmanto par kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību

7312070104

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap dzīvojamo ēku vai citu būvi, kuru izmanto par kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību

126.

12070301

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai

7312070201

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai

127.

12070302

navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona

7312070202

navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona

128.

12080101

līdz 0,4 megapaskāliem

7312080101

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem

129.

12080102

no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem

7312080102

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem

130.

12080103

vairāk par 1,6 megapaskāliem

7312080103

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem

131.

120802

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kurš zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

7312080200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kas zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

132.

120803

aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni

7312080300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni

133.

120804

aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju

7312080400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju

134.

120805

aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu

7312080500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu

135.

120806

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju un dabasgāzes savākšanas punktu

7312080600

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju un dabasgāzes savākšanas punktu

136.

12080701

līdz 0,4 megapaskāliem

7312080701

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem

137.

12080702

no 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem

7312080702

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliem

138.

12080703

vairāk par 0,6 megapaskāliem

7312080703

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu, lielāku par 0,6 megapaskāliem

139.

12080801

no 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem

7312080801

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliem

140.

12080802

vairāk par 0,6 megapaskāliem

7312080802

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu, lelāku par 0,6 megapaskāliem

141.

120809

aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtām

7312080900

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtām

142.

120810

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)

7312081000

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)

143.

120811

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

7312081100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

144.

120812

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu

7312081200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu

145.

120813

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām

7312081300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām

146.

120814

aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumu

7312081400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumu

147.

120815

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju

7312081500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju

148.

120901

aizsargjoslas teritorija gar cauruļvadu

7312090100

drošības aizsargjoslas teritorija gar naftas produktu cauruļvadu

149.

120902

aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 200 m3 un kura paredzēta naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

7312090200

drošības aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 200 kubikmetriem un kas paredzēta naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

150.

120903

aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādi, piestātni un muliņu, uzsildīšanas punktu, noliktavu, krātuvi, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu

7312090300

drošības aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādi, piestātni un muliņu, uzsildīšanas punktu, noliktavu, krātuvi, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu

151.

120904

aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietu

7312090400

drošības aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietu

152.

120905

aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 10 m3 un kuras paredzētas bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

7312090500

drošības aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 10 kubikmetriem un kas paredzēta bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

153.

120906

aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu degvielas uzpildes iekārtu

7312090600

drošības aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu degvielas uzpildes iekārtu

154.

130101

stingrā režīma zonas teritorija

7313010100

dabas rezervāta stingrā režīma zonas teritorija

155.

130102

regulējamā režīma zonas teritorija

7313010200

dabas rezervāta regulējamā režīma zonas teritorija

156.

130105

dabas lieguma zonas teritorija

7313010300

dabas rezervāta dabas lieguma zonas teritorija

157.

130104

dabas parka zonas teritorija

7313010400

dabas rezervāta dabas parka zonas teritorija

158.

130103

ārējās aizsargjoslas teritorija

7313010700

dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas teritorija

159.

130201

dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija

7313020100

nacionālā parka dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija

160.

130207

regulējamā režīma zonas teritorija

7313020200

nacionālā parka regulējamā režīma zonas teritorija

161.

130202

dabas lieguma zonas teritorija

7313020300

nacionālā parka dabas lieguma zonas teritorija

162.

130206

dabas parka zonas teritorija

7313020400

nacionālā parka dabas parka zonas teritorija

163.

130203

ainavu aizsardzības zonas teritorija

7313020500

nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija

164.

130205

neitrālās zonas teritorija

7313020600

nacionālā parka neitrālās zonas teritorija

165.

130204

kultūrvēsturiskās zonas teritorija

7313020700

nacionālā parka kultūrvēsturiskās zonas teritorija

166.

130302

ainavu aizsardzības zonas teritorija

7313030500

biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonas teritorija

167.

130303

neitrālās zonas teritorija

7313030600

biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija

178.

130407

nav iedalīta funkcionālajās zonās

7313040000

dabas lieguma teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās

169.

130401

stingrā režīma zonas teritorija

7313040100

dabas lieguma stingrā režīma zonas teritorija

170.

130402

regulējamā režīma zonas teritorija

7313040200

dabas lieguma regulējamā režīma zonas teritorija

171.

130403

dabas lieguma zonas teritorija

7313040300

dabas lieguma dabas lieguma zonas teritorija

172.

130404

dabas parka zonas teritorija

7313040400

dabas lieguma dabas parka zonas teritorija

173.

130405

ainavu aizsardzības zonas teritorija

7313040500

dabas lieguma ainavu aizsardzības zonas teritorija

174.

130406

neitrālās zonas teritorija

7313040600

dabas lieguma neitrālās zonas teritorija

175.

130506

stingrā režīma zonas teritorija

7313050000

dabas parka teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās

176.

130507

nav iedalīta funkcionālajās zonās

7313050100

dabas parka stingrā režīma zonas teritorija

177.

130501

regulējamā režīma zonas teritorija

7313050200

dabas parka regulējamā režīma zonas teritorija

178.

130502

dabas lieguma zonas teritorija

7313050300

dabas parka dabas lieguma zonas teritorija

179.

130503

dabas parka zonas teritorija

7313050400

dabas parka dabas parka zonas teritorija

180.

130505

ainavu aizsardzības zonas teritorija

7313050500

dabas parka ainavu aizsardzības zonas teritorija

181.

130504

neitrālās zonas teritorija

7313050600

dabas parka neitrālās zonas teritorija

182.

130606

nav iedalīta funkcionālajās zonās

7313060000

aizsargājamo ainavu apvidus teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās

183.

130605

regulējamā režīma zonas teritorija

7313060200

aizsargājamo ainavu apvidus regulējamā režīma zonas teritorija

184.

130601

dabas lieguma zonas teritorija

7313060300

aizsargājamo ainavu apvidus dabas lieguma zonas teritorija

185.

130602

dabas parka zonas teritorija

7313060400

aizsargājamo ainavu apvidus dabas parka zonas teritorija

186.

130603

ainavu aizsardzības zonas teritorija

7313060500

aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonas teritorija

187.

130604

neitrālās zonas teritorija

7313060600

aizsargājamo ainavu apvidus neitrālās zonas teritorija

188.

131505

nav iedalīta funkcionālajās zonās

7313070000

aizsargājama jūras teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās

189.

131501

dabas lieguma zonas teritorija

7313070300

aizsargājamās jūras teritorijas dabas lieguma zonas teritorija

190.

131502

dabas parka zonas teritorija

7313070400

aizsargājamās jūras teritorijas dabas parka zonas teritorija

191.

131503

ainavu aizsardzības zonas teritorija

7313070500

aizsargājamās jūras teritorijas ainavu aizsardzības zonas teritorija

192.

131504

neitrālās zonas teritorija

7313070600

aizsargājamās jūras teritorijas neitrālās zonas teritorija

193.

130801

aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorija

7313080100

aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorija

194.

130804

teritorija ap aizsargājamu akmeni

7313080200

aizsargājama akmens (dižakmens) teritorija

195.

130803

teritorija ap īpaši aizsargājamu koku

7313080300

aizsargājama koka (dižkoka) teritorija

196.

130802

aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija

7313080400

aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija

197.

130805

aizsargājamo aleju teritorija

7313080500

aizsargājamo aleju teritorija

198.

130701

dabas lieguma zonas teritorija

7313081010

pašvaldības izveidota dabas lieguma teritorija

199.

130702

dabas parka zonas teritorija

7313081020

pašvaldības izveidota dabas parka teritorija

200.

130703

dabas pieminekļa teritorija

7313081030

pašvaldības izveidota aizsargājama dabas pieminekļa teritorija

201.

130901

būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānojumā

7313090100

būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas attīstības plānošanas dokumentā

202.

131001

mikrolieguma teritorija

7313100100

mikrolieguma teritorija

203.

131002

īpašuma atrašanās mikrolieguma buferzonā

7313100200

mikrolieguma buferzonas teritorija

204.

131101

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

7313110100

īpaši aizsargājams meža iecirknis

205.

131201

mežu aizsargjoslas ap pilsētu teritorija

7313120100

mežu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas ap pilsētu teritorija

206.

131401

īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija

7313140100

kultūras pieminekļa rezervāts

207.

131402

kultūras rezervāta (muzejrezervāta) teritorija

7313140100

kultūras pieminekļa rezervāts

208.

14010101

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

7314010700

kultūras pieminekļa teritorija un objekti, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

209.

14010201

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

7314010700

kultūras pieminekļa teritorija un objekti, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

210.

14010202

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

7314010202

valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa teritorija un objekti

211.

14010203

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

7314010203

vietējās nozīmes arheoloģiska kultūras pieminekļa teritorija un objekti

212.

14010301

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

7314010700

kultūras pieminekļa teritorija un objekti, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

213.

14010302

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

7314010302

valsts nozīmes mākslas pieminekļa teritorija un objekti

214.

14010303

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

7314010303

vietējās nozīmes mākslas pieminekļa teritorija un objekti

215.

14010401

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

7314010700

kultūras pieminekļa teritorija un objekti, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

216.

14010402

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

7314010402

valsts nozīmes industriāla pieminekļa teritorija un objekti

217.

14010403

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

7314010403

vietējās nozīmes industriāla pieminekļa teritorija un objekti

218.

14010501

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

7314010700

kultūras pieminekļa teritorija un objekti, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

219.

14010502

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

7314010502

valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietas teritorija un objekti

220.

14010503

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

7314010503

vietējās nozīmes vēsturiska notikuma vietas teritorija un objekti

221.

14020101

laukos

7314020101

vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos

222.

14020102

pilsētās

7314020102

vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās

223.

150101

ēku servitūta teritorija

7315010100

ēku servitūta teritorija

224.

150201

ūdens lietošanas servitūta teritorija

7315020100

ūdens lietošanas servitūta teritorija

225.

150301

ceļa servitūta teritorija

7315030100

ceļa servitūta teritorija

226.

16010102

aizsargjoslas teritorija ap horizontālā globālās pozicionēšanas tīkla 0. klases punktu

7316010102

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap globālās pozicionēšanas tīkla 0. klases punktu

227.

16010103

aizsargjoslas teritorija ap ģeomagnētiskā tīkla 1. klases punktu

7316010103

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ģeomagnētiskā tīkla 1. klases punktu

228.

16010104

aizsargjoslas teritorija ap gravimetriskā tīkla 1. klases punktu

7316010104

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gravimetriskā tīkla 1. klases punktu

229.

16010105

aizsargjoslas teritorija ap citu valsts ģeodēziskā tīkla punktu

7316010105

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap citu ģeodēziskā tīkla punktu

230.

16010201

aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu

7316010105

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap citu ģeodēziskā tīkla punktu

231.

160201

zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa

7316020100

zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa

232.

160301

aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektiem

7316030100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektu

233.

160401

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijā, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals

7316040100

teritorija, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals

234.

160501

aizsargjoslas teritorija ap vēja ģeneratoru

7316050100

drošības aizsargjoslas teritorija ap vēja elektrostaciju

235.

160601

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonu

7316060100

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonu

236.

160602

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu izgāztuvi

7316060200

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap atkritumu izgāztuvi

237.

160603

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuras jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī

7316060300

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuras jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī

238.

160604

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai

7316060400

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai

239.

160605

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem

7316060500

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem

240.

160606

aizsargjoslas teritorija ap atklātu notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas lauku

7316060600

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap atklātu notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas lauku

241.

160607

aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa filtrācijas lauku, kurā ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm

7316060700

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa filtrācijas lauku, kurā ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm

242.

16060801

lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumu ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundā

7316060801

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumu ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundā

243.

16060802

pārstrādes uzņēmums, kurš pārstrādā 1. un 2. kategorijas blakusproduktus

7316060802

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap pārstrādes uzņēmumu, kas pārstrādā 1. un 2. kategorijas blakusproduktus

244.

160703

teritorija, kurā ir piesārņojums

7316070100

piesārņota vieta

245.

160704

teritorija, kurā ir potenciāls piesārņojums

7316070200

potenciāli piesārņota vieta

246.

160801

aizsargjoslas teritorija ap kapsētu

7316080100

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu

247.

160901

aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu

7316090100

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu

248.

161001

aizsargjoslas teritorija ap optisko teleskopu

7316100100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap optisko teleskopu

249.

161002

aizsargjoslas teritorija ap radioteleskopu

7316100200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap radioteleskopu

250.

161101

gājēju celiņš uz jūru

7316110100

gājēju ceļš (celiņš), kas paredzēts sabiedrības piekļuvei publiskai teritorijai

251.

161201

valsts robežas josla

7316120100

valsts robežas josla

252.

161202

pierobežas josla

7316120200

pierobežas josla

253.

161203

pierobeža

7316120300

pierobeža
Tieslietu ministre Baiba Broka
5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.61
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu apraksti (nosaukumi) un klasifikācijas kodi, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā netiek automātiski mainīti

Nr.
p.k.

Kods

Teritorijas nosaukums, kas reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā atbilstoši to reģistrācijas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

1.

010203

ūdensteces aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

2.

010204

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

3.

020201

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām

4.

020202

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām

5.

020203

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktiem un gāzes krātuvju urbumiem

6.

020205

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem

7.

020206

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS)

8.

020401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju

9.

020406

aizsargjoslas teritorija ap virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

10.

020407

aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

11.

020408

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu līniju stigām mežu masīvos un stādījumos

12.

020409

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm

13.

020410

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju citos objektos

14.

020501

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās

15.

020506

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos

16.

020801

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu

17.

020807

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu

18.

020808

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu

19.

020811

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

20.

060101

aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu

21.

061001

cita veida apgrūtinājums

22.

061002

zemes applūšanas risks

23.

110201

ūdensteces aizsargjoslas teritorija

24.

110202

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija

25.

110401

regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija

26.

110402

ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija

27.

110801

aizsargjoslas teritorija ap purvu

28.

120101

aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu

29.

120102

aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu

30.

120302

aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide

31.

120303

aizsargjoslas teritorija gar autoceļu

32.

120304

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu

33.

120305

aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus

34.

120306

aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

35.

120701

aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli

36.

12070205

bākas redzamības sektors

37.

12070206

normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību noteiktā kuģošanas drošībai paredzētā navigācijas tehniskā līdzekļa redzamības sektors

38.

130301

biosfēras rezervāta dabas lieguma zonas teritorija

39.

131301

pirmā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorija

40.

131302

otrā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorija

41.

140101

arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti

42.

14010102

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

43.

14010103

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

44.

140102

arheoloģiskā pieminekļa teritorija un objekti

45.

140103

mākslas pieminekļa teritorija un objekti

46.

140104

industriāla pieminekļa teritorija un objekti

47.

140105

vēsturiska notikuma vietas teritorija un objekti

48.

140201

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli

49.

140202

individuāli noteikta aizsardzības zona ap kultūras pieminekli

50.

150401

cita veida servitūta teritorija

51.

160202

citi zemes lietojumi

52.

160701

teritorija, kurā ir ķīmiskais piesārņojums

53.

160702

teritorija, kurā ir cita veida piesārņojums

54.

02020101

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzesvada diametrs līdz 300 mm

55.

02020102

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzesvada diametrs no 300 mm līdz 600 mm

56.

02020103

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm

57.

02040801

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu līniju stigām mežu masīvos un stādījumos ar koku augstumu līdz 4 m

58.

02040802

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu līniju stigām mežu masīvos un stādījumos ar koku augstumu virs 4 m

59.

02050102

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās

60.

02050602

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem pilsētās un ciemos

61.

02050603

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām virs 110 kilovoltiem pilsētās un ciemos

62.

02080102

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem

63.

02080703

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,6 megapaskāliem

64.

02080801

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,6 megapaskāliem

65.

02080802

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,6 megapaskāliem

66.

12030304

aizsargjoslas teritorija gar autoceļu pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem

67.

16010101

aizsargjoslas teritorija ap astronomiski ģeodēziskā tīkla punktu
Tieslietu ministre Baiba Broka
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 61Pieņemts: 04.02.2014.Stājas spēkā: 13.02.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 12.02.2014. OP numurs: 2014/31.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
264305
{"selected":{"value":"23.05.2014","content":"<font class='s-1'>23.05.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.05.2014","iso_value":"2014\/05\/23","content":"<font class='s-1'>23.05.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.02.2014","iso_value":"2014\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2014.-22.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.05.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"